Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013"

Transkript

1 Oppsummering av den første brukerundersøkelsen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013 Mona Haugum, forsker

2 Disposisjon Om undersøkelsen Bakgrunn Formål Rapportering Metoder Resultater Oppsummering Veien videre

3 Hvem er seksjon for brukeropplevd kvalitet? Nasjonal funksjon for å måle brukererfaringer Nasjonale pasienterfaringsundersøkelser (PasOpp) Pasienter erfaringer fra somatiske sykehus Pasienters erfaringer etter kontakt med legevakt Pasienters erfaringer etter kontakt med fastlege Pasienters/brukeres erfaringer med svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre Norsk del av Commonwealth Funds internasjonale helsesystemundersøkelser Befolkningsundersøkelser om pasientsikkerhet og kvalitet Fokus på pasientrapporterte erfaringer ikke tilfredshet Fokus på pasienterfaringer ikke klinisk kvalitet Pasientprioriteringer som basis for måledimensjoner Standard arbeidsmetoder Utvikling og validering av spørreskjema Datainnsamling Tilrettelegging og analyse av data Rapportering

4 Bakgrunn for undersøkelsen Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHFene for 2013 Kunnskapssenteret fikk oppdrag fra Helsedirektoratet Undersøkelsen ble gjennomført Blant voksne pasienter med døgnopphold innen TSB Ved offentlige døgninstitusjoner Og private døgninstitusjoner med avtaler med RHF På grunn av kort tidshorisont ble ikke seksjonens standard metoder brukt Kun deskriptiv statistikk Ikke utviklet sammenligningsmetodikk

5 Formål Å fremskaffe systematisk informasjon om pasienterfaringer innen TSB Som grunnlag for Kvalitetsforbedring lokalt Nasjonal statistikk Viktig kilde for kunnskap om kvaliteten på sentrale områder i institusjonens virksomhet

6 Rapportering av resultater Institusjonsrapporter 88 poster og institusjoner 29 avdelinger, HF og private organisasjoner/stiftelser 4 RHF Hovedrapport Nasjonale tall Fritekstkommentarer

7 Metoder

8 Populasjon og avgrensninger Populasjon Pasienter 16 år og eldre Med døgnopphold på institusjoner innen TSB Rene avrusningsenheter ekskludert Tidspunkt Gjennomført på en på forhånd avtalt dag i løpet av Uke 37 ( september) 2013 Ett unntak som gjennomførte uke 40

9 Gjennomføring av undersøkelsen Utlevering og innlevering av spørreskjema på institusjon Anonymt kvalitetssikringsprosjekt Registreringsskjema fra institusjonene Grunnlag for svarprosent

10 Spørreskjema Utviklet etter standard metoder Testet gjennom pilotundersøkelse Litt om din bakgrunn (2 spørsmål) Mottakelse og ventetid (3 spørsmål) Behandlerne/personalet (6 spørsmål) Behandlingen (9 spørsmål) Miljøet og aktivitetstilbudet (5 spørsmål) Forberedelse til tiden etter utskrivning (4 spørsmål) Andre vurderinger (7 spørsmål) Tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner (3 spørsmål) Hjelp fra kommunen du bor i (2 spørsmål + åpent felt) Bakgrunnsopplysninger (9 spørsmål) To åpne spørsmål med mulighet for å skrive mer om erfaringer med institusjonen og med kommunen

11 Svarprosent 1245 pasienter fordelt på 98 institusjoner 12 ekskludert ut fra særlig menneskelige hensyn 163 var ikke til stede Korrigert bruttoutvalg: besvarte spørreskjemaer mottatt i Kunnskapssenteret Gir en svarprosent på 91

12 KoRus-Nord 8 institusjoner 91 svarere Nordlandssykehuset HF: Psykisk Helse og Rusklinikk Kortidsenhet Rus (Salten DPS) Helse Finnmark HF: Klinikk psykisk helsevern og rus Finnmarksklinikken I tillegg døgnplasser hos Kirkens Bymisjon Veslelien Manifestsenteret Fossumkollektivet Helgelandssykehuset HF Rusavdelingen Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Nordlandsklinikken ReStart korttids rusbehandling Færingen Private Sigma Nord 2 avdelinger

13 Beskrivelse av svarerne Nasjonalt KoRus-Nord Andel menn: 67 prosent 73 prosent Gjennomsnittlig alder: 37 år 40 år Gjennomsnittlig alder når de fikk et rusproblem: 20 år 22 år Sivilstatus: 20 prosent gift eller samboende 19 prosent gift eller samboende Utdanningsnivå: 41 prosent grunnskole, 47 prosent videregående skole, 12 prosent høyskole/universitet 35 prosent grunnskole, 49 prosent videregående skole, 15 prosent høyskole/universitet Fysisk helse: 62 prosent utmerket, meget god eller god 58 prosent utmerket, meget god eller god Psykisk helse: 55 prosent utmerket, meget god eller god 54 prosent utmerket, meget god eller god

14 Beskrivelse av svarerne - forts Mest brukte rusmiddel før innleggelse Alkohol Medikamenter Cannabis Kokain/amfetamin Heroin/morfinstoffer Annet Nasjonalt:46% K-Nord:59% Nasjonalt:44% K-Nord:48% Nasjonalt:44% K-Nord:41% Nasjonalt:47% K-Nord:40% Nasjonalt:26% K-Nord:21% Nasjonalt:13% K-Nord:11% Tid innlagt ved denne institusjonen 0-2 uker 3-11 uker 3-6 måneder 7-12 måneder Over 12 måneder Nasjonalt:15% K-Nord:24% Nasjonalt:39% K-Nord:53% Nasjonalt:27% K-Nord:17% Nasjonalt:15% K-Nord:4% Nasjonalt:5% K-Nord:1%

15 Resultater

16 Avklaringer - resultater Mye tall Utvalgte spørsmål Ut fra gjennomsnittsskåre i KoRus-Nord innen hver spørreskjemadel (sammenlignet med seg selv) «Dårligst» og «best» Nasjonale tall på samme spørsmål Ujusterte tall, så ikke direkte sammenlignbart Fritekstkommentarer Nasjonale: bearbeidet Illustrerer poenger eller syn flere har gitt uttrykk for i kommentarene KoRus-Nord: ikke bearbeidet Kommentarer fra enkeltpasienter

17 Mottakelse og ventetid 47% Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? (N=88) KoRus-Nord 23% Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=88) % Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? (N=950) Nasjonalt 24% Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=950)

18 Mottakelse og ventetid Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? (N=88) [ ] kjempegodt mottatt KoRus-Nord Min erfaring er meget god, hadde grudd meg enormt til oppholdet[ ] Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=88) Nasjonalt Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da Ikke fornøyd du kom? med (N=950) at jeg måtte vente i 7 mnd. før jeg fikk starte med samtaler med psykolog og i tillegg måtte mase om dette! Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=950) Lang ventetid for å få plass på rusbehandling [ ] 1.mnd inneholdt for det meste kartlegging, så kom feriemåneder. Har ennå ikke hatt ansvarsgruppemøte, jeg har to mnd. igjen her, og har så vidt begynt å skje ting har gått og sparka småstein i 3-4 mnd 17

19 Behandlerne/personalet 51% Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? (N=83) KoRus-Nord 14% I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=87) % Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? (N=927) Nasjonalt 20% I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=945)

20 Behandlerne/personalet Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? (N=83) [ ] altfor mye kontroll og lite omsorg 6 16 Kunne tenkt meg at flere med bakgrunn i rus jobbet her KoRus-Nord Jeg trives her jeg er, gode terapeuter, godt miljø blant pasienter og ansatte. [ ]. Jeg stortrives I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=87) Mange forskjellige ansatte slik at man ikke blir trygg De ansatte er Har altfor en fra behandlerne/personalet fastlåste i forestillingen hatt hovedansvaret om for hvordan vi narkomane er og deg? tenker. (N=927) Vi er etter deres oppfatning noen stakkarer med dårlig hygiene og lav IQ. Det blir antatt at vi ruser oss Nasjonalt for å døyve vårt grusomme liv og mindreverd I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=945) Det er første gangen jeg har blitt møtt som et menneske. Har fått være meg selv uten kritikk. De som jobber her er 26 helt fantastiske 33 I forhold til ansatte bør det ansettes mer folk som er tidligere 16 rusmisbrukere 41 og som 39 har klart å overvinne rusen, kontra faglærte som ikke vet hva det innebærer i forhold til mange ting, som å kjempe seg gjennom et tungrodd system 29

21 Behandlingen 68% Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=69) % KoRus-Nord 41% Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=87) Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? (N=88) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=763) % % Nasjonalt 51% Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=913) Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? (N=934) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte

22 Behandlingen KoRus-Nord Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=69) 9 17 [ ] har et veldig godt behandlingsopplegg som gir meg 100% trygghet til å kunne lykkes. Nivået her ved [ ] er høyt og meget tilfredsstillende Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=87) Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? (N=88) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=763) I svært stor grad Synes det er altfor mye fokus på rus og ikke de menneskelige problemene som har gjort at vi har havnet på rusinstitusjon Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Det er tøft å bli konfrontert med hvem jeg egentlig er. Lærer ufattelig mye hver dag, det er nok ikke bare avhengige mennesker som har godt av denne behandlingen Svært stort utbytte Nasjonalt Fokuset på fellesskapet som behandlingsmodell gir lite rom Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine for behov? individuell (N=934) tilpasning, samtidig som fellesskapstenkningen er veldig virkningsfull Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=913) De snakker om at det skal være en psykolog her, men det har det ikke vært mens folk har vært her nå (11 mnd.+) Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte

23 Miljøet og aktivitetstilbudet 56% Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? (N=91) KoRus-Nord 15% Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=91) % Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? (N=958) Nasjonalt 17% Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=959)

24 Miljøet og aktivitetstilbudet Har store problem med avrusningspasienter blant Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært «rene» pasienter tilfredsstillende? (N=91) KoRus-Nord Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=91) [ ] Altfor lite fokus på fysisk helse 02 Enkelte har behov for å være alene og i fred innimellom [ ] Nasjonalt Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? (N=958) Kunne vært flere inspirerende utflukter, blir litt mye dødtid Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=959) Mer aktiviteter og tett oppfølging gjør at man fortere blir frisk 5 03 Reagerer litt på hvor høy terskel her er for rus på avdelingen. Det skaper enorm uro og utrygghet, og jeg føler at de som sprekker blir mer ivaretatt! Jeg får alt for lite privatliv. Det er vanskeligere å holde seg unna rus her enn ute. For når du er ute så velger du selv hvem du vil omgås med. Men om du er her inne blant folk som ruser seg, har du ingen valg 32 17

25 Forberedelse til tiden etter utskrivning 85% Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utsikrivning? (N=63) KoRus-Nord 70% Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrvning? (N=74) % Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utsikrivning? (N=727) Nasjonalt 63% Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? (N=784)

26 Forberedelse til tiden etter utskrivning KoRus-Nord Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utsikrivning? (N=63) Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrvning? (N=74) Mine erfaringer fra [ ] er bra. [ ] forberedelsen før utskriving/etter behandling kan bli mye bedre Men behandlingsplassen lever i sin egen liten boble. Når man kommer ut så står man på egne Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg føtter. Eller evt. med en praktiske annen løsninger institusjon, for tiden etter utsikrivning? men andre 18 regler og retningslinjer. Overgangen (N=727) kan være vanskelig. Og et såkalt ettervern burde skjerpes Nasjonalt opp og få mer oppmerksomhet. Det er som regel der man sprekker eller gir opp og kommer som en rekyl tilbake til start [ ] 11 Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? (N=784) Er jeg moden for å møte hverdagen når jeg kommer ut? 18 Jeg har positive erfaringer med oppholdet, 24 men det kan 28 virke som 21 det hviler 9 vel mye på en selv å få ordnet med grunnleggende ting som bolig og sysselsetting Jeg kommer til å få et bra liv etter å ha vært i TS

27 Andre vurderinger 86% Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=62) KoRus-Nord 30% Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? (N=89) % Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=714) Nasjonalt 42% Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? (N=927)

28 Andre vurderinger KoRus-Nord Svært gode erfaringer Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=62) Vil på det sterkeste anbefale behandlingen jeg har mottatt ved [ ] til andre rusavhengige Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? (N=89) Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=714) Jeg får lite med åpninger for å gå inn i gamle mønster. Jeg takler livet og andre mennesker uten å ruse meg og jeg har lært meg å holde Nasjonalt fokus på de viktige tingene i livet[ ] Jeg har erfart at jeg har Gjør hjelpen veldig og behandlingen godt av du å får være ved institusjonen i behandling selv deg bedre om i det stand er til å tungt forstå rusproblemene å være dine? her (N=927) noen ganger Oppholdet har vært meget bra. Det blir lettere å få et bedre liv 34 Vi blir heller ikke rustet til livet der ute, da det er 0 (null) sosial trening her

29 Tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner 100 Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=85) 88% 80 KoRus-Nord Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N= 53) Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad 100 Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=934) 88% 80 Nasjonalt Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N=605) Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

30 Tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner 100 Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=85) 80 KoRus-Nord Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N= 53) Nasjonalt Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=934) Jeg har tidligere vært innlagt ved denne institusjonen uten å lykkes i å bli rusfri. Forskjellen denne gangen er min egen motivasjon Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger 9 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N=605) Har aldri følt at jeg har fått så god hjelp tidligere. Verken her eller på andre behandlingsopplegg I stor grad I svært stor grad Min tidligere erfaring fra andre institusjoner har heller ikke fokusert på ettervern. Der har jeg fått et klaps på skulderen og blitt ønskt lykke til uten at leilighet, jobb eller nettverk har vært i orden. Ser at dette er noe av det viktigste med hele behandlingen Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I svært stor grad

31 Hjelp fra kommunen du bor i Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=70) 82% Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=91) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad 78% Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=978) Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=793) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

32 Hjelp fra kommunen du bor i Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=70) Nav, inkludert spesifikke avdelinger/ funksjoner 82% LAR Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=91) DPS Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Psykolog Familie og venner Ruspoliklinikk Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=793) 78% Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk ungdomsteam Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=978) «Ikke fått 19 hjelp» 7 6 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

33 Hjelp fra kommunen du bor i [ ] oppfølgingen en vits! Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=70) Dette er det beste av erfaring innenfor rusbehandling Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=793) I svært stor grad Har ei flink ruskonsulent som hjelper til med å få system og orden på økonomien, og hjelper med andre praktiske ting [ ] har mye bra, men trenger mer kunnskap og samarbeid med klinikk for å lykkes Ingenting skjer, får beskjed om at så lenge Hvis du tidligere jeg sliter har fått hjelp med fra kommunen det problemet du bor i, hvem/hvilken jeg har [ ] så vil instans jeg har ikke vært viktigst få noe for deg? annet. (N=91) Svært misfornøyd Anser utdeling av bolig blir et resultat av «tryne-faktor» Jeg føler at 25 NAV ikke ser på saken min som så alvorlig som den faktisk er Jeg har fått lite hjelp fra kommune, ruskonsulent, NAV etc. Har strevet i over 1 år med å få innleggelse, har måttet bo på gata, ikke fått NOEN form for hverken sosialhjelp, nødhjelp, bolig eller avrusing! Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=978) Ikke fornøyd med tilbud fra kommune, veldig fornøyd med fastlege og DPS Jeg Ikke i har det hele ikke tatt fått I liten hjelp grad av noen I grad i kommunen jeg bor I stor i grad til å ordne I svært meg stor grad bolig! Jeg har enten bodd på gaten eller på et skittent hospits i flere år

34 Oppsummering

35 Oppsummering nasjonale resultater Stort forbedringspotensial på flere områder Både når det gjelder institusjonen man er innlagt ved, tidligere erfaringer med ettervern og kommunale tjenester Positive tilbakemeldinger: Føler seg trygge på institusjonen Møtt med høflighet og respekt

36 Oppsummering resultater KoRus-Nord Ser relativt likt ut som for nasjonalt nivå Samme områder hvor forbedringspotensialet er størst Kan se ut som at det er forskjeller på noen enkeltspørsmål, men Ikke justerte tall Ikke testet for forskjeller Positive tilbakemeldinger: Møtt med høflighet og respekt Føler seg trygge ved institusjonen Hjelpen og behandlingen ved institusjonen bidrar til forståelse av rusproblemet

37 Veien videre

38 Ny undersøkelse Bestilling fra Helsedirektoratet: Ny undersøkelse innen TSB gjennomført i 2014 Metoder, inklusjonskriterier og rapportering lik 2013 Gir et nytt målepunkt; kan si noe om endringer Arbeides parallelt med sammenligningsmetodikk og muligheter for kvalitetsindikatorer

39 2014 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Oslo universitetssykehus HF: Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA), Avdeling avhengighetsbehandling

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Blå Kors Sør, Borgestadklinikken avdeling Skien: Behandlingsenhet PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Blå Kors, Lade Behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 73

PasOpp-rapport 2016: 73 PasOpp-rapport 2016: 73 Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling, Ålesund Behandlingssenter, Seksjon for behandling/utredning Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny PasOpp-rapport 2016: 78 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen PasOpp-rapport 2016: 101 Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp-rapport 2016: 54 Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 90. Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn

PasOpp-rapport 2016: 90. Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn PasOpp-rapport 2016: 90 Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for DPS Aust-Agder Øst Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport) Tittel

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Nordre Vestfold DPS, Tønsberg Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Ringerike sykehus, voksenpsykiatrisk poliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Sykehuset Telemark, tidlig intervensjonspoliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Familiepoliklinikken, Kristiansand Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2016 Hilde Hestad Iversen, seniorforsker Brukeropplevd kvalitet Økende oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 67. Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika

PasOpp-rapport 2016: 67. Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika PasOpp-rapport 2016: 67 Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Rikshospitalet, avdeling for nevropsykiatri og psykosomatis Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 138. Sigma Nord

PasOpp-rapport 2016: 138. Sigma Nord PasOpp-rapport 2016: 138 Sigma Nord Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med døgnopphold

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet PasOpp-rapport 2016: 131 Stiftelsen Fossumkollektivet Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private PasOpp-rapport 2016: 124 Helse Midt-Norge RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private PasOpp-rapport 2016: 126 Helse Nord RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private PasOpp-rapport 2016: 117 Helse Sør-Øst RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 134. Haugaland A-senter

PasOpp-rapport 2016: 134. Haugaland A-senter PasOpp-rapport 2016: 134 Haugaland A-senter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 137. Blå Kors Lade Behandlingssenter

PasOpp-rapport 2016: 137. Blå Kors Lade Behandlingssenter PasOpp-rapport 2016: 137 Blå Kors Lade Behandlingssenter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 135. Stiftelsen Bergensklinikkene

PasOpp-rapport 2016: 135. Stiftelsen Bergensklinikkene PasOpp-rapport 2016: 135 Stiftelsen Bergensklinikkene Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 127. Blå Kors Sør, Borgestadklinikken

PasOpp-rapport 2016: 127. Blå Kors Sør, Borgestadklinikken PasOpp-rapport 2016: 127 Blå Kors Sør, Borgestadklinikken Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter PasOpp-rapport 2016: 129 Riisby behandlingssenter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 119. Helse Førde HF

PasOpp-rapport 2016: 119. Helse Førde HF PasOpp-rapport 2016: 119 Helse Førde HF Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med døgnopphold

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. UNN, ReStart

BRUKEROPPLEVD KVALITET. UNN, ReStart 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 387 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 UNN, ReStart Utgitt av Folkehelseinstituttet, Område

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon PasOpp-rapport 2016: 130 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 145. Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 145. Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 145 Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 141. Helse Midt-Norge RHF, offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 141. Helse Midt-Norge RHF, offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 141 Helse Midt-Norge RHF, offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 146. Helse Nord RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 146. Helse Nord RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 146 Helse Nord RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 139. Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 139. Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 139 Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

Brukerorientering av helsetjenesten: bakgrunn, målemetoder og resultater. Øyvind Andresen Bjertnæs 6. april 2016

Brukerorientering av helsetjenesten: bakgrunn, målemetoder og resultater. Øyvind Andresen Bjertnæs 6. april 2016 Brukerorientering av helsetjenesten: bakgrunn, målemetoder og resultater Øyvind Andresen Bjertnæs 6. april 2016 Innhold 1. Kort om seksjon for brukeropplevd kvalitet 2. Bakgrunn og begreper 3. Målemetoder

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Floen

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Floen 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 412 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Bergen, Floen Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 378 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter Utgitt

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 143 Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Karmsund ABR-Senter

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Karmsund ABR-Senter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 398 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Karmsund ABR-Senter Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 368 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter Utgitt av

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Borgestadklinikken, Loland, Langtid

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Borgestadklinikken, Loland, Langtid 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 329 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Borgestadklinikken, Loland, Langtid Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 371 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? PasOpp Døgnpsykiatri 2016 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer

Detaljer

St.Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling

St.Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 380 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 St.Olavs hospital, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB 1, analyse av pris og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013

Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB 1, analyse av pris og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu og Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB 1, analyse av pris og

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Sigma Nord

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Sigma Nord 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 441 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Sigma Nord Utgitt av Folkehelseinstituttet, Område

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 431 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Oslo universitetssykehus HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Oslo universitetssykehus HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 419 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Oslo universitetssykehus HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Nord private institusjoner

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Nord private institusjoner 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 448 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Nord private institusjoner Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens bymisjon

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens bymisjon 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 437 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Kirkens bymisjon Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. NKS Kvamsgrindkollektivet

BRUKEROPPLEVD KVALITET. NKS Kvamsgrindkollektivet 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 439 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 NKS Kvamsgrindkollektivet Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens sosialtjeneste

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Kirkens sosialtjeneste 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 438 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Kirkens sosialtjeneste Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Øst-Finnmark BUP Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2007 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Møre og Romsdal HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Møre og Romsdal HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 428 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Møre og Romsdal HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. St Olavs hospital HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. St Olavs hospital HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 427 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 St Olavs hospital HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer