Hvordan bruke Ixmal Control

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bruke Ixmal Control"

Transkript

1 Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26

2 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG UTLEGG...7 LAGRE EN TIMEREGISTRERING...8 OVERFØRE TIMER TIL SERVEREN...8 SKRIVE UT DAGSEDDEL...9 SKRIVE UT DAGSEDDEL OVERSIKT...9 SKRIVE UT MANGELRAPPORT...10 TILBAKEFØRE TIMER FRA SERVEREN...11 KUNDE SØK PÅ KUNDE...12 SKRIV PDF-BREV...13 OPPDRAG SØKE FREM ET EKSISTERENDE OPPDRAG...15 OPPRETTE NYTT OPPDRAG...16 OVERSIKT PDF...17 STATUSRAPPORT...18 SPESIFIKASJON...19 BUDSJETT LEGGE INN BUDSJETTPOSTER...20 KUNDE/TILBUD OPPRETTE TILBUD...22 FØLGEBREV/FAKSFORSIDE...23 SEND VIA E-POST...24 OPPDRAG MED BUDSJETT...25 Side 2 av 26

3 Lese inn data oppstart Når du starter Ixmal Control, leser den over data fra server til lokalmaskin. Du kan imidlertid velge å benytte de data du har lokalt fra før. Sitter du med en bærbar maskin ute hos kunde er det et normalt valg. Sitter du på kontoret koblet til nettet, velger du innlesing, og din lokale base oppdateres. Innstillinger Fra hovedmenylinjen under File kan det gjøres en del innstillinger: Under Forhåndsvalg settes systemet opp slik du ønsker å bruke det se nedenfor for ytterligere beskrivelse. Nytt blanker ut registreringer i det bildet som er aktivt, og gjør det klart for ny registrering. Hvis det ligger informasjon i bildet når du gjør dette, vil du få en advarsel om at du mister ikke lagret informasjon. Les navn fra server henter inn stamdata fra serveren på samme måte som når du velger les fra server ved oppstart. Skriv ut skriver ut dagseddel for den medarbeider som er angitt. Skrives først i PDF-format, slik at Adobe Acrobat versjon 4.0 (minimum Reader som er gratis) eller høyere må være installert på maskinen. Side 3 av 26

4 Forhåndsvalg Innstillingene under menyvalg Forhåndsvalg gjøres vanligvis av IT-ansvarlig eller systemleverandøren, og skal normalt ikke endres av bruker. Det kan likevel være greit å ha en viss oversikt over hvilke parametere som settes her, så nedenfor følger en kort oversikt. Under knappen Velg server settes den server og database som Ixmal Control skal hente kunder, oppdrag og arter fra. Nettverksprotokoll er den protokoll som styrer nettverksfunksjoner. Snakk med IT-ansvarlig for å sette dette opp riktig. Mailserver er den server som mail normalt sendes via i bedriften. Postscript level 3 printer IP-adresse Moderne printere opererer som en klient i nettverket, og man kan på denne måten henvende seg til disse på en smartere måte ved å benytte IP-adressen. Brukernavn IXMAL For å slippe å taste inn brukernavnet ved hver oppstart, kan det legges i dette feltet. Brukernavnet styrer hvilke rettigheter man har i systemet og kan godt være en samlebetegnelse for en gruppe brukere. Passord IXMAL For å slippe å taste passord ved hver oppstart kan man legge inn passordet her. Standard medarbeider angir hvilken medarbeider som automatisk skal hentes opp som forslag i skjermbildet for timeregistrering. Sett nytt passord/confirm passord brukes ved endring av passord. Starte dagseddel som standard skal normalt være krysset av for alle brukere. Et kryss her indikerer at skjermbildet for registrering av timer automatisk hentes frem når du starter opp systemet. Starte to-do liste som standard krysses av dersom du ønsker at skjermbildet for to-do listen skal hentes frem automatisk ved oppstart av systemet. I feltettimer knapp i dagseddel dialog angir du om du vil ha en klokke løpende nederst i skjermbildet for timeregistrering. Side 4 av 26

5 Hente bare timeoppdragskunder dette valget gjør at bare kunder det er registrert oppdrag på hentes frem ved oppslag. Hente data fra lokale tabeller som standard - Ved å krysse av i dette feltet, blir man ikke spurt ved oppstart om man skal lese inn data fra server. Da må man i så fall benytte valget som ligger under File-menyen. Ikke lag oppdrag til nye kunder automatisk Normalt lager Ixmal Control et oppdrag til nye kunder automatisk. Dette kan slås av ved å krysse av dette valget. Administrators valg Under dette fanebladet settes en del faste verdier hva gjelder type data som skal leses inn fra databasen: Medarbeidere Med dette valget avgrenser du hvilke medarbeidere som skal hentes inn, og som det tillates registrert på. Valget virker generisk. Dette vil si at hvis det settes i feltet, vil alle medarbeidernummer som begynner med M hentes inn. Settes det M01 vil kun medarbeider M01 hentes inn og registrering kan kun gjøres på denne medarbeideren. Settes vil alle medarbeidere som har nummer som begynner med M01 hentes inn. Se forøvrig feltet Tillate brukere hvor du kan begrense dette ytterligere. Oppdragstype - Her angir du hvilken ordretype (nummer i financialsbasen) som brukes for timeoppdrag. Nøkkeltegn kunder - Kundenumre begynner med et nøkkeltegn som henviser de til en kundegruppe som igjen styrer konteringen til samlekontoen (reskontroen) i hovedbok. Dette nøkkeltegn angis her, og styrer dermed hvilke kunder fra financialsbasen du har mulighet til å registrer timer på. Dette vil normalt være alle kunder, men man kan også velge å opprette en egen kundereskontro for timeoppdragskunder. I dette tilfellet angis denne reskontroens nøkkeltegn her. Std kredittgruppe - Dette styrer den kreditttid du vil gi kundene. Kredittid angitt her benyttes automatisk på timeoppdragsfakturaer generert via Ixmal Timefakturering. Antall timer pr. dag - Her settes det som er normal arbeidstid pr. dag i firmaet. Avvik i registreringen i forhold til denne tiden, vil kunne meldes via mail til ansvarlig og til medarbeider selv som en mangelrapport. Varenummer for service kan benyttes til å trekke ut spesielle timer i egen rapport. Dette er en spesialfunksjon. Kontakt oss for nærmere opplysninger om bruk. Tillate brukere Hvis man under medarbeidere har satt så kan det hende at man på denne maskinen vil at kun medarbeider M1001 og M1012 skal kunne registrere timer. I dette feltet setter man da M1001/M1012. Bruker kan sperre oppdrag Avkrysningsboks Normalt gjøres dette av ansvarlig i Ixmal Financials server. Imidlertid kan det åpnes for at bruker kan sperre oppdrag her. Når et oppdrag er sperret vil det ikke lenger fremkomme i Control, og kan ikke registreres på. Bruker kan opprette kunder = Normalt gjøres dette av ansvarlig i Ixmal Financials server. Imidlertid kan det åpnes for at bruker kan opprette kunder her. Vi anbefaler at antall brukere som gis denne tilgangen er begrenser, blant annet for å unngå duplikater av kunder. Side 5 av 26

6 Dagseddel Når man i forhåndsvalg har krysset av for Starte dagseddel som standard hentes skjermbildet og fanebladet Dagseddel automatisk opp ved oppstart av systemet. Dette registreringsvinduet benyttes blant annet til å: registrere timer og utlegg, overføre timer til server, skrive ut dagseddel, skrive ut dagseddeloversikt, skrive ut mangelrapport, gjøre tilbakeføringer av timer fra server samt benytte timer, - en klokke som registrerer hvor lenge du holder på med en oppgave. Finne og velge medarbeider Ved oppstart av systemet skal ditt navn og medarbeidernummer hentes frem automatisk. Dersom du ønsker å registrere på en annen medarbeider enn den som foreslås av systemet kan du gjøre dette. Du finner en medarbeider ved å begynne å taste vedkommendes navn i feltet. Systemet vil søke seg frem og vise alternativene etter hvert som du skriver. Marker riktig navn, og trykk TAB for å gå videre. Side 6 av 26

7 Dato I datofeltet kommer dagens dato automatisk inn. Denne kan endres med de små piltastene til venstre for feltet. Du kan også taste ønsket dato direkte inn feltet. Ved å klikke på ledeteksten til feltet kommer du automatisk tilbake til dagens dato. Registrere timer og utlegg Kunde Timene dine skal registres på en kunde, evt på Norges Byggskole selv dersom det er intern tid. Du finner frem til en kunde ved å begynne å taste kundens navn. En rullegardinmeny vil fremkomme, som viser deg de kundene som begynner med de bokstavene du har tastet inn. Du må taste inn minimum 2 bokstaver for å sette i gang søket. Jo større del av navnet du taster inn, jo færre alternativer får du å velge mellom. Listen med alternativer er en såkalt intelligent rullegardin som tar hensyn til hvilke kunde du har brukt sist, og hvilke du registrerer mest på. Dette betyr at i en liste på eksempelvis 4 alternativer, vil systemet markere ut den kunden du brukte sist, evt registrerer mest på. Velg kunde ved å plassere markøren på linjen for kunden, og tast TAB. Markøren flytter seg da automatisk til Oppdragsfeltet. Oppdrag Timene dine skal i tillegg til å registreres på en kunde også registreres på et tilhørende oppdrag/prosjekt. Dette for å kunne fordele timer og kostnader som er påløpt kunden på flere forskjellige jobber man gjør for samme kunde. Dersom det er opprettet oppdrag på den kunden du har valgt, vil disse vises i en rullegardinmeny med en gang du kommer til feltet. Denne listen er intelligent på samme måten som i feltet kunder, og vil derfor foreslå det oppdraget du sist brukte på samme kunde. Dersom det bare er opprettet ett oppdrag på kunden vil dette hentes opp og du går automatisk til neste felt. Marker det oppdraget du ønsker å registrere forbrukt tid på, og trykk TAB for å fortsette. PS! Dersom det ikke er opprettet noe oppdrag på kunden får du beskjed om dette, og spørsmål om du ønsker å opprette et. Normalt skal prosjektleder være ansvarlig for å opprette nye oppdrag på kunder, og du skal svare Cancel på dette spørsmålet. Hvis den kunde som er valgt har registrerte oppdrag, vil disse med en gang vises i en rullegardinmeny. Sett markøren på riktig oppdrag, og velg med TAB-tasten. Du kan også taste oppdragsnummer inn direkte. Hvis det ikke er registrert oppdrag på kunden, vil alle oppdrag registrert på andre kunder kunne vises i dette feltet. Hvis du velger et oppdrag registrert på en annen kunde, endrer også kundenavnet seg i feltet for kunde. Produkt Etter at oppdrag er registrert, går markøren automatisk ned til antall-feltet. Imidlertid kan de timer og utlegg du skal registrere referere til et produkt. Produktet registreres på oppdraget. Dette feltet er derfor ment som en direkte inngang til et oppdrag hvis man husker produktnavnet, men ikke oppdragsnavnet. En rullegardin-meny viser produktnavnene sammen med oppdragsnumre. Valg gjøres på samme måte som for de øvrige valgfelter. Ant (Antall) I dette feltet registreres det antall timer eller det antall av et utlegg (f.eks. km) som er medgått. Tast inn antall og trykk TAB for å fortsette til neste felt. Vare I dette feltet registreres den type arbeid eller utlegg timene gjelder. Ved å taste begynnelsen på varebetegnelsen viser en rullegardinmeny deg de varene/tjenestene som begynner med din inntasting. Sett markøren på den tjenesten du ønsker, og trykk TAB for å gå videre. Det er viktig at man ved all registrering er påpasselig med å velge rett vare/arbeidsart. Dette vil ha betydning for faktureringen, statistikker og kostnadsregnskap på den enkelte kunde og det enkelte prosjekt. Varene er i hovedsak delt inn i ekstern og intern tid dvs arbeid som kan henføres en spesifikk Side 7 av 26

8 kunde og arbeid som er mer generelt eller internt og som ikke skal føres på et kundeprosjekt. Varene er dessuten delt inn i fakturerbar tid og ikke fakturerbar tid. Det er viktig at du setter deg inn i hvilke varer som gjelder de ulike typene tjenester, slik at den videre behandlingen blir rett. Husk at varer/arbeidsarter for intern tid kun skal brukes sammen med kunde og oppdrag for eget firma. Stykkpris Dette feltet benyttes for utlegg evt. andre varer. For timer er det ikke nødvendig å legge noe her, fordi timepris normalt ligger på varen/arbeidsarten. Kost I dette feltet kan det legges inn en stipulert kost for å få et stipulert dekningsbidrag på ordren. Avd Avdeling kan angis. Hvis oppdragene er knyttet til et avdeling i regnskapet, legger man inn avedeling her slik at inntektene også merkes med avdelingsnummer på posteringene. Pro Prosjekt kan angis. Hvis oppdragene er knyttet til et prosjekt i regnskapet, legger man inn prosjekt her slik at inntektene også merkes med prosjektnummer på posteringene. Tekst Her skriver du en fritekst angående hva belastningen dreier seg om. Teksten du skriver her kommer som vedlegg til fakturaen, og vil også vises i ulike statistikker og oversikter som kan tas ut på et oppdrag/prosjekt. Skriv inn en kortfattet og beskrivende tekst om hva arbeidet har bestått i. Lagre en timeregistrering For å fullføre og lagre en registrering trykkes EPLE Return. Den registrerte linjen legges da ned i oversiktsbildet, skjermbildets nederste blokk. Alternativt kan du for å lagre linjen trykke EPLE-N eller velge Linje og NY fra linjemenyen. Det er meget viktig at du fullfører alle registreringer med lagring av linjen, slik at den blir liggende i oversiktsbildet. Det er kun disse linjene som senere blir overført til serveren og som kommer med på fakturering og statistikker på oppdragene /prosjektene. Dersom du glemmer å lagre linjen, blir den kun liggende på din maskin. For å kunne lagre en registrering må du ha fylt ut følgende felt: Kunde Oppdrag Antall Vare Dersom ett eller flere av disse feltene ikke er utfylt vil du få feilmelding ved forsøk på å legge ned/lagre linjen. Nederst til venstre i skjermbildet ditt vil du til enhver tid se hvor mange timer du har lagret i registreringsbildet ditt. Under forhåndsvalg kan man dessuten krysse av for at Timer (klokke) skal vises. Nederst til høyre i Dagseddel-bildet er det da en knapp for å starte og stoppe denne klokken. Overføre timer til serveren Etter at alle timer og evt utlegg for dagen er registrert må du overføre timene til serveren. Ved å trykke på knappen Overfør timer blir alle timer som er registrert, både fakturerbare og ikke fakturerbare overført til serveren. Det samme gjelder selvfølgelig utlegg. Dette gjelder alle registreringer som ligger i oversiktsbildet ditt, også de linjene som har andre Side 8 av 26

9 datoer enn dagens. Etter å ha overført timene blankes registreringsskjermbildet ditt. Overføringen bør gjøres fortløpende, eks på slutten av hver arbeidsdag, slik at fakturasystemet til enhver tid er oppdatert og slik at prosjektlederne til enhver tid har tilgang til oppdatert oversikt over påløpt tid og utført arbeid på alle oppdrag/prosjekt. Dersom du har overført feil timer/utlegg kan du korrigere dette ved å lese tilbake timene og så føre dem på nytt og velge en ny overføring. Se punkt Tilbakeføre timer nedenfor. Skrive ut Dagseddel Ved å trykke på denne knappen får du frem en oversikt over registrerte timer/oppdrag og utlegg for den medarbeideren og den datoen som er valgt øverst i skjermbildet. Listen viser deg hvilke kunder du har registrert tid på med tilhørende oppdrag/prosjekt, antall registrerte timer og forklaringen du la i tekstfeltet på registreringen. Utkjøring av dagseddel er en fin kontroll på at du har registrert alle timer for en dag, og at disse er registrert på rett kunde og oppdrag. Det kan derfor være lurt å venne seg til å kjøre ut denne for hver arbeidsdag. Oversikten genereres i PDF-format og hentes frem på skjermen din, hvorpå den kan printes ut, lagres eller mailes dersom ønskelig. Eks på hvordan dagseddelen kan se ut: Skrive ut Dagseddel oversikt Som rapporten Dagseddel gir denne rapporten oversikt over registrerte timer for den medarbeideren som er valgt øverst i skjermbildet. Men på denne rapporten får du mulighet til å velge utskrift av dagseddel for en periode, i stedet for en enkelt dag. Du kan angi perioden som fra- til ukenummer, eller fra - til spesifikke datoer. Ved avgrensning på spesifikke datoer kan du velge korrigering til nærmeste uke. Rapporten kan sorteres pr dato, pr data med ny side for hver dag, pr oppdrag eller pr arbeidsart/vare. Side 9 av 26

10 Eks på dagseddel oversikt, sortert pr dato: Skrive ut mangelrapport Ved å trykke på denne knappen starter generering av en rapport til medarbeidere som har manglende timeregistreringer for en utvalgt periode. Dersom en medarbeider har manglende timeregistreringer, vil systemet sende en mail til vedkommende, med oversikt over hvilke dager som mangler registreringer, og hvor mange timer som evt mangler. Det kan også angis at det automatisk skal gå en kopi til medarbeiderens ansvarlige, slik at komplettering følges opp. Mangelrapporten kan kjøres ut for en eller flere medarbeidere samtidig. Det medarbeidernummer som foreslås er det som er angitt øverst i skjermbildet, mao normalt en selv. Dette kan endres ved at man i personfeltet angir aktuelt medarbeidernummer. Dersom du ønsker å sende mangelrapport til alle medarbeidere samlet (kun de som faktisk mangler registreringer får mail) angir i feltet person. Det vil være naturlig at en eller et fåtall personer har ansvaret for en slik oppfølging, og at man har en rutine på at rapporten for eksempel kjøres hver mandag morgen. Slik vil man lettere kunne sikre at alle timer er registrert, noe som er viktig både for statistikker, kostnadsoversikt pr oppdrag/prosjekt og fakturering. Vanlige medarbeidere skal normalt ikke bruke menyvalget Mangelrapport. Side 10 av 26

11 Eks på melding om manglende timeregistreringer: Melding om manglende timeregistreringer i perioden til : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7, : Ingen timer registrert, skulle vært 7,5 Tilbakeføre timer fra serveren Når du trykker på denne knappen blir timer som tidligere er overført til serveren tilbakeført til din lokale database, og den aktuelle dagens registreringer hentes opp i skjermbildet. Tilbakeføringen gjelder den medarbeider og den dato som er angitt øverst i skjermbildet. Dette valget benyttes dersom du av ulike årsaker har behov for å redigere, slette eller legge til opplysninger på allerede overførte registreringer. Ved tilbakeføring fra server blir alle registreringer for gjeldende dag og medarbeider slettet på serveren. Det er derfor meget viktig at du, etter å ha gjort ønskede korrigeringer husker å overføre denne dagens timer til serveren på nytt. PS! Tidligere overførte og allerede fakturere timer tilbakeføres ikke. For å endre på disse postene må du eventuelt legge korreksjonsregistreringer på ønsket kunde, oppdrag og vare/arbeidsart. Side 11 av 26

12 Kunde Fanebladet Kunde benyttes til å opprette, vedlikeholde og holde kontakt med kunder. Søk på kunde Du søker frem en kunde ved å starte å taste kundens navn. Systemet leter frem alternative treff etter hvert som du taster. Også dette er et intelligent søk, slik at blant de kunder som listes vil den siste tidens mest aktive være markert, selv om denne ikke nødvendigvis ligger øverst i listen, som sorteres alfabetisk. Marker ønsket kunde og trykk TAB for å fortsette. Systemet henter nå frem opplysningene som er lagret på kunden. Bak kundenavnet vises kundenummeret denne kunden er tildelt i Financials. Side 12 av 26

13 Du kan nå eventuelt endre kundeopplysningene ved å markere ønsket felt, skrive inn nye opplysninger og deretter klikke på knappen Oppdater. Kundeopplysningene vil automatisk bli oppdatert også i økonomisystemet. For å legge inn en ny kontaktperson på kunden markerer du feltet og skriver over eventuelt navn som ligger der fra tidligere med navnet på ny kontakt. Systemet vil spørre om du ønsker å opprette ny kontakt klikk OK. Du kan deretter velge vedkommende fra en liste over kontaktpersoner, og i sin tur legge inn telefonnummer, e-post adresse ol. for hver kontaktperson. Det er mulig å opprette nye kunder fra Control. Det vanlige er derimot å begrense dette til å skje i økonomisystemet, med et begrenset antall brukere. Slik blir det lettere å unngå duplikater i kunderegistret. Skriv PDF-brev Dette er en rask måte å skrive brev til dine forbindelser i Control. Brevet produseres i Adobe Acrobat format, og kan derfor lett mailes og sikrer grafisk profil og god lesbarhet. Finn frem den kunde og kontaktperson du ønsker å skrive brev til, og klikk på knappen PDF-brev. Du kommer inn i et skjermbilde for å skrive brev som ser slik ut: Ved å klikke på feltet Fraser får du tilgang til forhåndsregistrerte fraser dvs automattekster. Den frase du velger vil bli plassert der markøren er i teksten. I feltet Ref skriver du inn overskriften på brevet. I feltet kontaktperson kan du velge en annen kontaktperson enn den som var fremme i kundebildet når du valgte PDF-brev. Ved å klikke på knappen Formular kan du velge det formularet du ønsker brevet skrevet på. I systemet kan du ha flere formularer liggende, slik at brevet du skriver får det utseende du ønsker. Når du har skrevet ferdig med å komponere brevet kan du velge om du vil skrive det ut og sende det som brev eller sende det som mail. Side 13 av 26

14 Dersom du velger Lag brev produseres et PDF-dokument som hentes opp i Acrobat, og som kan se slik ut: Brevet kan nå printes ut og sendes. Brevet vil selvfølgelig ha din formulargrafikk, avhengig av hvilket formular du valgte når du komponerte brevet. Velger du knappen Send mail genereres et tilsvarende dokument som blir lagt som et vedlegg til en mail. Brevet blir automatisk et vedlegg og du kan skrive inn en følgetekst. Dersom du har behov for å hente frem tidligere skrevne brev velger du knappen Åpne brev. Alle brev som skrives fra Control lagres på serveren i følgende mappe: Kunder Kundenavnet Brev. Her kan du nå finne igjen brevet du ønsker å åpne. For å forlate den delen av programmet som behandler PDF-brev, klikk Lukk. Side 14 av 26

15 Oppdrag Under dette fanebladet oppretter og vedlikeholder du oppdrag/prosjekter: Når du registrerer tid i systemet skal dette registreres mot et oppdrag eller et prosjekt, og ikke direkte mot kunden. Slik kan man skille mellom tid medgått til de ulike jobben man gjør for samme kunde. Under hver kunde kan det registreres et ubegrenset antall slike oppdrag. Ønsker man å registrere tid mer generelt mot kunden, uten å splitte det opp på ulike jobber, oppretter man et oppdrag med bare kundenavnet. Man kan gjerne ha både et generelt oppdrag og flere spesifikke oppdrag på en og samme kunde. Type arbeid utført vil da være avgjørende for hvilket oppdrag timene skal registreres mot. IXMAL Control kan settes opp med at det automatisk opprettes oppdrag på nye kunder. Vi anbefaler derimot at man gjør dette manuelt. Slik kan man begrense antallet personer som oppretter nye oppdrag, og dermed lettere unngå duplikater. Brukere som registrerer mot en kunde uten oppdrag vil få beskjed om at det ikke finnes oppdrag på kunden, og spørsmål om man ønsker å opprette et. Man må her ta stilling til om brukere skal kunne gjøre dette, eller om det skal overlates til spesielle ansvarspersoner. Søke frem et eksisterende oppdrag For å søke frem et oppdrag kan man benytte 2 søkefelter i toppen av skjermbildet. Det kan søkes på kundenavn og/eller på oppdragsnavn. Du søker på samme måte som ved timeregistrering og i kundebildet ved å starte å skrive navnet på kunden eller oppdraget. På samme måte som tidligere er også dette et intelligent søk. Marker ønsket kunde og/eller oppdrag, og trykk TAB for å fortsette. Dersom du søker på oppdrag vil kunden følge med automatisk, da det kun kan være en kunde pr oppdrag. Dersom du søker på kundenavn, vil systemet vise deg registrerte oppdrag på denne kunden når du Side 15 av 26

16 trykker TAB ut av kundefeltet. Velg deretter oppdrag fra listen og trykk TAB på nytt for å fortsette videre. Dersom det kun er opprettet ett oppdrag på kunden tar systemet deg automatisk til neste felt. Du kan nå gjøre eventuelle endringer på oppdraget på samme måte som under kunde. Du lagrer endringene ved å klikke på knappen Lagre i rammen eksisterende oppdrag. Bortsett fra oppdragsnummeret kan du endre alle opplysninger på oppdraget. For beskrivelse av de ulike feltene se nedenfor angående opprette nye oppdrag. Opprette nytt oppdrag For å opprette et nytt oppdrag søker du først frem kunden slik som beskrevet ovenfor. Klikk deretter på knappen Nytt oppdrag. Det gjør ingenting om et tidligere opprettet oppdrag er hentet frem i skjermbildet. Alle felter bortsett fra kundenavnet blankes nå ut, og skjermbildet er klart for innlegging av nytt oppdrag på denne kunden. Dato foreslås av systemet til dagens dato, altså den dagen oppdraget opprettes. Foretrukket oppdragsnummer brukes for å overstyre automatisk tildeling av oppdragsnummer. Systemet tildeler ellers automatisk oppdragsnummer ved lagring av oppdraget. Husk at dersom du legger inn oppdragsnummer manuelt her, må det begynne med det nøkkeltegn som er satt opp i forhåndsvalg, K. I feltet Oppdragsnavn legger du inn en beskrivelse av oppdraget. Det er dette navnet som vises ved oppslag på oppdrag når man registrerer timer, så det er viktig at navnet er forklarende i forhold til hvilket prosjekt dette gjelder. Dersom dette nye oppdraget skal brukes til generell tidregistrering mot kunden gir du oppdraget samme navn som kunden. Media feltet er et felt for reklamebyråer som benytter mediabasen vår. Her angis det da hvilket media det jobbes mot. Dersom systemet er koblet mot mediabasen kan det gjøres oppslag mot denne fra dette feltet. Feltet Lev dato er et opplysningsfelt hvor du kan angi dato for levering/ferdigstillelse av oppdraget. Ansvarlig feltet benyttes for å angi hvilken medarbeider hos oss som er ansvarlig for oppdraget. Her kan det gjøres oppslag mot ansvarligregistret i Financials. Ansvarlige må være opprettet i Financials. Sperret krysses av dersom det ikke lenger skal være mulig å registrere tid på dette oppdraget. Oppdraget vil da også forsvinne fra oppslag. Sperringen vil kun kunne gjøres av den som er autorisert til å sperre oppdrag. Tilgang til å sperre oppdrag kan gis i forhåndsvalg ellers må oppdrag sperres fra Financials. Kontaktperson angir kontaktperson hos kunden. Du kan benytte knappen til høyre for feltet for å bla mellom flere kontaktpersoner eller du kan taste et nytt navn i feltet. Systemet vil da spørre om dette navnet skal opprettes som kontaktperson. Feltene nedenfor er knyttet til valgt kontaktperson se forøvrig avsnittet om kunder. Det siste feltet i skjermbildet er et notatfelt for å legge utfyllende opplysninger om oppdraget. Når alle felter er fylt ut klikker du på knappen Opprett for å lagre det nye oppdraget. Du vil få en bekreftelse på at oppdraget er opprettet og systemet tildeler oppdraget et oppdragsnummer. Side 16 av 26

17 Oversikt PDF Ved å klikke på knappen Oversikt PDF genereres et dokument som vist nedenfor: Hensikten med denne utskriften er å kunne få alle kundeopplysninger og oppdragsopplysninger på ett ark dersom man f.eks. skal reise til kunden og ønsker adresse- og telefonopplysninger etc. Oppdragsskjema Valg av denne utskriften genererer et oppdragsdokument som er ment for å ta med ut til en kunde på et evt kundebesøk for signatur på påløpte timer og utgifter. Side 17 av 26

18 Statusrapport Rapporten statusrapport gir en oversikt over hva som er ført på et oppdrag, spesifisert pr arbeidsart/vare. Rapporten gir oversikt over budsjett, påløpt (tot fakturerbart) i kroner og antall timer, hittil fakturert og beholdning (rest til fakturering) totalt pr arbeidsart/vare, og totalt for hele oppdraget. Ved hjelp av denne rapporten får man en god oversikt over hva status er på et oppdrag både i forhold til hvor mye tid som mer medgått, hvilke inntekter dette genererer og hvordan dette samsvarer med et eventuelt budsjett. I tillegg viser rapporten eventuell ikke- fakturerbar tid som er medgått til dette oppdraget. Side 18 av 26

19 Spesifikasjon For en mer spesifisert oversikt over hva som er registrert på et oppdrag velger du utskriften Spesifikasjon: Denne rapporten gir en detaljert oversikt over alle timeregistreringer som er foretatt mot dette oppdraget, fakturerbart og ikke fakturerbart. Listen er sortert pr medarbeider som har registrert timer, og viser dato for timeforbruket, beskrivelse av jobben som er gjort, evt hvilken avdeling og prosjekt dette er ført mot, antall timer som er ført for hver enkelt registrering, pris pr time og beløp. Ikke fakturerbare timer fremkommer med 0,00 i pris og beløp. Side 19 av 26

20 Budsjett Budsjettmodulen i IXMAL Control er laget for å budsjettere tilbud eller overslag på et oppdrag/prosjekt. Budsjettmodulen kan også brukes for å legge inn fast avtalt pris på et oppdrag, hvorpå det i ettertid faktureres mot denne prisen uavhengig av påløpte timer og kostnader. Man vil da enkelt kunne sammenligne påløpte kostnader på prosjektet mot fast avtalt pris, og således se lønnsomheten i prosjektet. Du velger budsjettmodulen fra linjemenyen, menyvalg Ixmal Control, Budsjett. I feltet Søk på oppdrag leter du frem det oppdraget/prosjektet du ønsker å budsjettere på. Søket fungerer på samme måte som i resten av systemet. Plasser markøren på rett oppdrag, og trykk TAB for å fortsette. Under og til venstre for dette feltet vil kundeinformasjonen nå vises, slik at du enkelt kan forsikre deg om at du har vagt riktig oppdrag. I det store feltet midt i skjermbildet vil nå alle budsjetterbare varer/arbeidsarter fremkomme (hvorvidt en vare er budsjetterbar angis i varekartoteket i financials). De budsjetterbare varene er oppdelt i såkalte sett for ulike typer tjenester. Under hver type tjeneste det kan gis tilbud på kan det ligge mange ulike arbeidsarter. I eksempelet over har vi kun en type tjenester, nemlig Konsulentbistand. Tjenestetypen konsulentbistand består i sin tur av arbeidsartene Konsulentarbeid og Telefonsupport. Tanken er at man nå budsjetterer detaljert på de ulike varene, og får et samlet beløp for tjenestetypen Konsulentarbeid. En linje som representerer et slikt sammendrag vil være merket med et eplesymbol. Ved å klikke på dette symbolet vises underlinjene. Ett klikk til på symbolet slår sammen igjen disse linjene og viser kun sammendraget. Legge inn budsjettposter Etter å ha valgt oppdrag er du nå klar til å begynne å budsjettere på de ulike postene. Sett markøren på den første linjen du vil registrere på. Markøren spretter da ned til feltet for Detaljer. Her legger du inn antall timer med denne arbeidsarten, trykke TAB for å gå videre til neste Side 20 av 26

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN... Innholdsfortegnelse DXKino 1 GENERELT... 3 1.1 SENTRALE BEGREPER, HVA SOM LEGGES I DISSE..... 3 1.2 BILLETTPRISER... 4 1.3 MASKIN/SYSTEMKRAV... 5 1.4 SIKKERHETSKOPIERING... 5 2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer

Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet).

Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). Messias: Førsteside 1 Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). For å søke direkte på ord, gjør følgende: Klikk i boksen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer