Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS16/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS22/12 Møteprotokoll /61 RS23/12 Særutskriftav møteboken /61 RS24/12 PS17/12 PS18/12 Invitasjontil nomineringav Åretsbarne- og ungdomskommune2012 Sakertil behandling Interkommunaltsamarbeidom etableringav intermediæresengeposter for øyeblikkelighjelp Interkommunaltsamarbeidom etableringav regionalt diabetesteam 2008/ / /435 PS19/12 Krav om gjerderundtskolegårdenvedelvetunskole 2012/395 PS20/12 Elvetunskole- framtidigklassestruktur 2012/544 Leif-HermodJenssen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 16/12 Referatsaker

6 DYRØY KOMMUNE Saksnr : Ock nr.: Lapenr: 2 5 JUN2012 DYRØYMENIGHETSRÅD Møtested Menighetskontoret Møte Tilstede- fastemedlemmer: Per G. Nilsen, Astrid østrem Skogl Fraværende - faste medlemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre : Menighetsrådet til Astrid østrem d fir, øt møtet 30/2012), Anne Larsen, Venke Heide, ( under sak 28/2012) Ove Gamst, john Bruvoll,. 12.4(1 unders:tk1iskslitiikfra---kb Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm,ref. var ikke beslutningsdyktig ved møtestart kl og utsatte møtestart Skoglund holdt andakt og vi sang nr. 780 i NS. Sak 23/2012: Godkjenning av imikallin*g og saksliste. Vedtak/ enstemmiff Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av eventueltsak: av 2 stoler til møterom/ spisesal og dugnad ved kirkene. Kjøp Sak 24/2012: Godkjenning av referat fra møte 29.mars Vedtak / enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner referat fra møte 29.mars 2012 Sak 25/2012: Referatsaker. UIT/KUN, Utdanningsveier i Nord-Norge, div. info. Kirkedepartementet, Rundskriv, Info om klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon, datert 15/ KA, Nyhetsbrev, datert 24/ Dyrøy kommune, Veiadressetildeling-Brøstad kirke,brøstadbakken 68, datert 21/ Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Tilskuddsmidler til kateketstilling i Dyrøy menighet, datert 22/ Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Vedr. dekning av utgifter i fbm biskopens visitas i 2011,datert 23/ Caspari Center, Nyheter mars Kirkerådet, Gudstjenesten i Den norske kirke-ideark til menighetene, mars Kirkerådet, Div. trykksaker/info, april M.Martin, svarbrev på vår advarsel, mottatt Dyrøy menighetsråd tar referatene til orientering med tillegg av sak: Mail fra prost og biskop ang. jubileumsdato for Brøstad kirke Mail fra Hellenes AS ang ringemaskiner Brev til valgkomiteen ang. valgkomiteens arbeid Brev til kommunen ang. tilleggessøknad 0. Brev til Dyrøy kommune ang. regnskapstjenester P. Tariffoppgjøret medlemsundersøkelse Leder og kirkeverge svarer på tariffundersøkelsen, jubileum for Brøstad kirke settes til 4. november Vedtak/enstemmig

7 Sak26/2012: Vurderingav kjøp av kommunikasjonsutstyr/hørselvern og mobileklokke,-kirkgårdsdrift. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å kjøpe inn kommunikasjonsutstyr med hørselvern til bruk ved ringing ved begravelser inntil kr Utgiften dekkes av menighetsfond. Budsjett reguleres. Ringing skjer ved tilkalling av frivillige i menigheten ved alle typer begravelser og sted. Utlysning av kirketjenerstilling utsettes i påvente av søknad om tilleggsbevilgning. Dersom Dyrøy menighetsråd ved sykdom eller av helt spesielle årsaker er forhindret til å skaffe ringer ved begravelser er det i møte med rådmann avtalt at teknisk etat skal gjennomføre ringing ved begravelsene. Sak27/2012: Retrfingslinjerfor brukav politiattesti Den norskekirke. Vedtak/ enstemmig: På bakgrunn av at kirkevergen har fått opplysninger om at det arbeides med en felles ordning for politiattest for hele bispedømmet utsattes saken i påvente av denne. Sak28/2012: Klagepå begravelse3.mars2012-brøstadkirke/-kirkegård u.off. 6 Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar etter en grundig gjennomgang av klagen og prestens svar på klagen å svare pårørende og beklage hendelsen, og samtidig takke for tilbakemelding slik at både prest og menighetsrådet som har administrativt ansvar for begravelser kan bli best mulig på levering av tjenestene. Sak29/2012: Innføringav festeavgifti Dyrøy. Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar til etterretning at kirkevergen ber om at det innføres festavgift for å kunne rydde opp i festeforholdene ved kirkegårdene, men velger i stede å annonsere i menighetsbladet etter festere. Kirkevergen lager annonse med svarslipp til menighetsbladet. Graver uten festere vil etter hvert slettes og gravminner destrueres, det vises her til gravferdslovens bestemmelser og tidligere tiltak over flere år for å finne ansvarlige festere. Gravminner på graver uten festere settes til lagring utenfor kirkegården i 1-2 år før de destrueres. Kirkegårdsforeningene tilskrives og bes bistå i arbeidet med å finne festere. Saken legges fram for teknisk etat som pålegges å gå vernerunde og legge ned usikrede gravminner i løpet av sommeren 2012.

8 Sak 30/2012: Bemamling/trosopplæring. Vedtak/ enstennnig: Dyrøy menighetsråd vedtar å lyse ut kateketstillingen i inntil 50% stilling, fra 1.september, basert på kateket- og trosopplæringsmidler fra bispedømmerådet og under forutsetning av bispedømmerådets godkjenning. Menighetsrådet avventer størrelsen på tilskudd til trosopplæring før det konkluderes med ytterligere bemanning til trosopplæringstilbudet fra høsten Stillingen lyses ut med krav om pedagogisk kompetanse og evt. kateketutdanning eller kristendom grunnfag. Sak 31/2012: Orienteringer. Møte Dyrøy kommune v/rådmann Søknad om tilleggsbevilgning -vedlikehold Brøstad kirke Kurs Finnsnes Ferieplan Tariff Refleksjonsnotat Gudstjenesteliste/ferie Renhold bygg Jubileum Årsmøte/oppfølging Budsjettdisponeringer 2012 Kompetansebygging / utdanning medarbeidere Administrering av begravelser Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orienteringene til orientering, med følgende presiseringer: leder tar ansvar for å bemanne sommeraktivitetene med kirketjenere og vil være ansvarlig for å besørge frivillige kirketjenere ved begravelser hele ferieperioden gudstjenestelisten ble ikke gjennomgått i møtet, men sognepresten forsikrere at den er i tråd med det som har vært tidligere ferieavvikling sikres ved at kirkevergen søker samarbeid med kommunen ved melding av begravelser begravelsesbyråene tilskrives om at begravelser må meldes på telefon i tillegg til mail, hele året, men spesielt i ferietiden sognepresten kontakter Brøstad kirkeforening for iverksetting av arbeid med 75- årsjubileet for kirken au vil følge opp innspill fra årsmøtet budsjettdisponering 2012, justering, settes inn som egen sak under eventuelt kirkevergen vil være borte en del dager i forbindelse med eksamener i mai og juni tilsvarende krav i hht. avtaleverket, det skal også brukes noen feriedager menighetsrådet er orientert om prosedyrer ved administrasjon av begravelser Eventuelt Sak 32/2012 Kjøp av stoler til spiserom/ møterom Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å kjøpe to stoler til spiserom/ møterom ved menighetskontorene. lik de som står der. Utgiften dekkes av menighetsfondet. Budsjett reguleres.

9 Sak 33/2012 Renhold ved kirkebyggene Informasjon gitt i møtet. Det er behov for ekstra renhold i kirkene. Skuring av gulv i kirkerommet i Brøstad kirke, og vårrengjøring og klargjøring til konfirmasjonen i Dyrøy kirke. Kirkevergen har gjennomført drøfting med renholder ang. tilpasning av renhold ved byggene, utstyrsbehov, og dårlige støvsugere ved begge kirkebyggene. Det er behov for å låne gulvskuremaskin hos kommunen. Renholder er sykemeldt og det er usikkert når tid hun vil være tilbake. Menighetsrådet drøftet montering av sentralstøvsuger i Brøstad kirke Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å gjøre skuring av gulv i Brøstad kirke på dugnad sammen med renholder. Tid avklares mellom renholder og dugnadsfolkene. Leder tar ansvar for koordinering av arbeidet. Vårrengjøring ved Dyrøy kirke gjøres på dugnad sammen med renholder og tidspunkt fastsettes i samarbeid med leder/ dugnadsfolk og renholder. Kirkevergen tar kontakt med kommunen for å spørre om tjenester i forbindelse med sykemeldt medarbeider, lån av utstyr og veiledning på investering av utstyr. Kjøp av småredskaper til renhold dekkes av driftsbudsjettet og 2 støvsugere samt en teppebanker til bruk i begge kirkene samlet inntil kr , jfr pristilbud fremlagt i møtet. Utgiften søkes dekt av kirkeforeningen evt. ved avslag ved bruk av fond. Leder tar kontakt med renholder og drøfter valg av støvsuger nærmere før det foretas bestilling. Sak 34/ 2012 Justert budsjettdisponering Orientering gitt i møtet: Feil i budsjettdisponeringen er rettet opp ved at dobbeltførte rentekompensasjonsinntekter på kr er redusert tilsvarende med kr Inndekning er foretatt med å redusere utgifter til KLP 042- kirker med kr Videre er fordeling av kommunal bevilgning justert over 041- administrasjon og kirker i forhold til dette Budsjettdisponeringen er balansert. Det er usikkert om KLP -beregningen vil dekke de faktiske kostnadene, men saken tas med til budsjettdisponering ved slutten av året. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orientering om budsjettdisponering til orientering og godkjenner de justeringer som er foretatt. Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge, ref..

10 Dennorske kirke Dyrøymenighetsråd Særutskriftavmøteboken9.mAt2012. DYRØY KOMMUNE Saksnr.: ; Dok nr.: Lepenr.: S.beh.: Kopi: Ark kodo P: 2 5JUN2012 Ark kode S: Dyrøy kommune v/rådmannen, her Dyrøy kommune v/teknisk etat, her Sak26/2012: Vurderingav kjøp av kommunikasjonsutstyr/hørselvern og mobileklokke,-kirkgårdsdrift. Vedtak/ enstemmik Dyrøy menighetsråd vedtar å kjøpe inn kommunikasjonsutstyr med hørselvern til bruk ved ringing ved begravelser inntil kr Utgiften dekkes av menighetsfond. Budsjett reguleres. Ringing skjer ved tilkalling av frivillige i menigheten ved alle typer begravelser og sted. Utlysning av kirketjenerstilling utsettes i påvente av søknad om tilleggsbevilgning. Dersom Dyrøy menighetsråd ved sykdom eller av helt spesielle årsaker er forhindret til å skaffe ringer ved begravelser er det i møte med rådmann avtalt at teknisk etat skal gjennomføre ringing ved begravelsene. Rett utskrift. Brøstadbotn, 22/ For Pyrø,y me i igh tsråd (2.4Z4 Kirsti S. Ottesen e.f. sekretær Adresse: Postboks Brostadbotn Telefon

11 DET KONGELIGE BARNE, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTE DYRØY KOMMUNE Statsråden : løperr. Landets kommuner Barne- og ungdomsorganisasjoner.s Lokal og regionale innflytelsesorgan for barn og ungdonikopi. kode P: Ark. 13JUN2012 I Ark. kode S: Vår ref. Deres ref. 12/4833- Dato 07: Invitasjon til nominering av Årets barne- og ungdomskommune 2012 Som barne-, likestillings- og inkluderingsminister er jeg opptatt av at alle barn og unge skal sikres en god oppvekst med helhetlige og best mulig tjenester, at de blir hørt og at deres synspunkter tillegges vekt. Samlet innsats og gode fellesskapsløsninger på ulike arenaer og fra ulike aktører er en forutsetning for et godt og inkluderende oppvekstmiljø. Jeg vil med dette invitere til nominering av kandidater til Årets barne- og ungdomskommune Årets kommune skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljo hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg. Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker. En jury, nedsatt av departementet, vil stå for utvelgelsen. Kriteriene som ligger til grunn for juryens vurderinger, er sammen med noen praktiske opplysninger beskrevet i et eget vedlegg. Årets nominering er den tiende i rekken. Oversikt over kommuner som har fått denne prisen tidligere og juryens begrunnelser for tildelingene, er tilgjengelig på regjeringen.no/bld. Soknadsfrist er i år 4. september. Jeg oppfordrer alle som mener deres kommune er spesielt god på barne- og ungdomspolitikk til å soke! Med hilsen OT(rl Inga Marte Thorkildsen Postadresse: Postboks 8036Dep, 0030Oslo Kontoradresse: Akersgt. 59 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

12 Vedlegg: Årets barne-og ungdomskommune kriterierfor utvelgelse og praktiske opplysningerom søknad/nominasjon Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet ønsker å stimulere til utvikling av god barne- og ungdomspolitikk i kommunene ved å kåre en barne- og ungdomskommune hvert år. Utvelgelsen skjer som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 39 ( )Oppvekst-oglevekårfor barn og ungdom i Norgesom Stortinget sluttet seg til i juni 2003.En jury, nedsatt av departementet, vil stå for utvelgelsen. Et særlig fokus for juryens vurderinger er gode og inkluderende oppvekstvilkår.en forutsetning for utvelgelsen er at kommunen legger vekt på et godt samspill lokalt, mellom ulike etater og tjenester, og mellom offentligog frivilligsektor. Kommunens arbeid med fellesskapsløsninger som fremmer inkludering og hindrer ekskludering vektlegges. Kommunens dialog med barne- og ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom innflytelselokalt tillegges stor vekt. Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker. Dersom kommunene selv ikke står som søker, vil departementet informere kommunen om at de er nominert. Begrunnelsen for nominasjonen av en kommune bør ikke omfatte mer enn tre A4 sider. Prisen vil bli kunngjort og overrakt på årets barne- og ungdomskonferanse for kommunesektoren som avholdes 22. og 23. oktober 2012.Konferansen arrangeres av departementet i samarbeid med Kgord kommune som ble Årets barne- og ungdomskommune 2011.Kommunen som får utmerkelsen orienteres om dette noen dager før konferansen. Søknad/nominasjon til Årets barne- og ungdomskonmiune 2012sendes til: Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep Oslo FRISTFORINNSENDELSEAVSØKNAD/NOMINASJON: 4. SEPTEMBER 2012

13 Saker til behandling

14 Saker til behandling

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 026 Saksmappe : 2012/435 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Interk ommunalt samarbeidom etablering av intermediære sengeposterfor øyeblikkelig hjelp, mv Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 17/ Kommunestyret Vedlegg Driftsplanintermediæravdeling- etterprosjgruppasbehandling7.mai12 Saksopplysninger Samhandlingsreformen leggersomkjent opptil at kommuneneskalivaretaflere helsetjenester. I dennesammenhengharenbl a utredetbehov,muligheterog konsekvenserav å etablereet interkommunaltsamarbeidom enintermediæravdelingveddistriktsmedisinsksenterpå Finnsnes DMS Midt-Troms.Formåletmedenslik intermediæravdelingvurderessomen oppfølgingav samhandlingsreformens intensjonom å etablerekompetansekrevende tilbud ut overdetsomer vanlig i dagenskommunehelsetjeneste. Målsetningeneråtilby faglig gode tjenesterpå«besteffektiveomsorgsnivå»(beon-prinsippet)i et samspillmellompasientog helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hertil kommerkravetom at kommunene skaletableresengeposter for øyeblikkelig hjelp innen2016. Lenvik kommuneharetablert(bl a finansiertmedøremerketilskudd)prosjektet Lenvik som regionalmotori samhandlingsreformen, og prosjektgruppafor tiltaket harsisteåretinvitert aktuellesamarbeidskommuner til drøftingav samarbeidsprosjekter. Frafaglig og administrativt hold i vår kommunebledetuttrykt positiv interessefor deltakelsei etableringav intermediære sengeposter, spesieltø-hjelpstilbudsomdeter krav til kommuneneå få påplassinnen2016. Aktuelle parteri dettesamarbeideter de6 kommunenesomalleredeharet samarbeidom legevakttjenesten påfinnsnes:berg,dyrøy, Lenvik, Sørreisa,Torskenog Tranøy. Det ble etablertenarbeidsgruppebeståendeav representanter fra de6 kommunene, brukereog tillitsvalgte, samtogt UNN. I vedlagterapporter detredegjortfor arbeidsgruppasformål og sammensetning. Rapporten beskriverenintermediæravdeling,bl a behov,organiseringog bemanningmv. Det er utarbeidet forslagtil driftsplanog budsjetti 3 alternativer,henholdsvis14 -, 12 - og 5 sengeposter.

16 Underdenpolitiskebehandlingeni Lenvik kommuneharenvalgt å gåvideremedenavdeling på5 sengeposter, og Lenvik kommunestyre gjordefølgendevedtaki møte ,sak98/12: 1. Lenvikkommunestyrer positivtil etableringav et interkommunaltsamarbeidomdrift av intermediæravdelingi DMSMidt-Tromssombeskreveti vedlagtedriftsplan. 2. Lenvikkommunestyreanbefalerat detsnarestmulig etablereseninterkommunal intermediæravdelingi DMSMidt-Tromsmed5 sengeplasser for de6 kommunenesom inngår i detinterkommunalelegevaktsamarbeidet, jfr. alternativb i driftsplanen. 3. Lenvikkommunestyrer i tillegg åpenfor interkommunaltsamarbeidomen tilpassetdrift av IMA medet færreantall kommunerennde6 legevaktkommunene. 4. Det utformesenegensamarbeidsavtalemedkommunenesomønskerå deltai dette tjenestetilbudethvor Lenvikkommuneer vertskommune. 5. Medutgangspunkti kostnadsnivået i 2012settesbrutto kostnadsrammefor helårlig drift avima med5 sengeplassertil kr. 6,4mill. inklusivtilskuddettil ø-hjelpsenger. 6. Lenvikkommunestyrevil realitetsbehandledennesakennår dener ferdigbehandleti de aktuellesamarbeidskommunene. 7. Utvalg for helseog omsorgber at konsekvensenav devedtaksomfattesi de enkeltekommunerforeliggerslik at dettekanleggesinn i budsjettprosessen for Administrasjonens vurdering Ettergjennomgangav nevntearbeidsgruppesrapportog ettersamrådmedfagpersonalei Dyrøy kommune,menerrådmannenat Dyrøy kommunebør værepositiv til å deltai etableringav et interkommunaltsamarbeidom drift av intermediæravdelingi DMS Midt-Tromssombeskreveti Lenvik kommunestyresvedtak. Etterrådmannensvurderinger valgtedimensjoneringmed5 sengeplasser for de6 kommunene sominngåri detinterkommunalelegevaktsamarbeidet, rett. Skissertealternativermed12 og 14 sengepostervil haårligedriftsrammersomkommuneneneppeharøkonomitil. Denbeskrevne modellenmed5 sengeplasser erberegnetåhakapasitetil akuttobservasjon 2-3 senger,akutt behandling2-3 senger,etterbehandling0 senger.plasseringav tilbudeti tilknytning til legevakta vurderessomnaturligog rasjonelt. Lenvik kommunehari følge kommunestyretsvedtak,ønskeom at tilbudetetablere såsnartsom mulig, detvil i praksissi såsnartsøknadom tilskuddtil ordningeninnvilges. I budsjettforslageter det estimertat årlig drift av 5 sengepostervil beløpesegtil ca6,4 mill. kr, hvortil deter forutsattet statligdriftstilskuddpå4,4mill. kr. Tilskuddetvil væreuendretselvom kapasitetenøkesut over5 sengeposter.netto2,0mill. kr måfinansieressomkommunal egenandel. Rådmannentilrår atdyrøykommuneer positiv til Lenvik kommunesinvitasjontil å deltai dette samarbeidet. Dyrøykommunesutgift pr år (andelav årlig nettoutgift kr )vil bli cakr dersomalle 6 kommunersomsamarbeiderom legevakttjenesten, deltar.det er grunntil å ha forventningerom at dettetilbudetvil gi innsparingpåmedfinansieringav sykehustjenestersom delvis finansieringav kommunenesandel.

17 Rådmannensforslag til vedtak: 1. Dyrøy kommunestyre er positiv til etableringav et interkommunaltsamarbeidom drift av intermediæravdelingi DMS Midt-Tromsmed5 sengeplasser for de6 kommunenesom inngåri detinterkommunalelegevaktsamarbeidet, jfr utkasttil driftsplan, Alternativ B. 2. Dyrøykommuneønskerå væremedi oppstartsfasenav dennetjenesten.det forutsettesat drifta budsjetteresog finansiere sombeskreveti driftsplanen. 3. Rådmannenbesom å gåi forhandlingerom samarbeidsavtaleog leggedennefram for formannskapet til godkjenning.formannskapet delegeresmyndighettil å godkjenneavtalen ogsåvedeventuell deltakelseav færreenn6 kommuner. 4. Utgifter til Dyrøykommunesegenandeleggesinn i kommunensbudsjettfor 2013,eller fra tidspunktfor oppstart. Ordførers innstilling: RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

18 Regionaltsamarbeid IntermediæravdelingDMSMidt-Troms Driftsplan Motorprosjektet

19 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 1 Innledning 4 Mandat 4 Utviklingavarbeidet...4 Arbeidsgruppasammensetning... 5 Kommunersomkandeltai samarbeidet Pasientgrupperi Midt-TromsIMA:...5 Antallsenger/kapasitet...5 Kategori1. Interkommunaleø-hjelpssenger(før ogistedenfor): a.Akutt observasjon(før ) (3 senger) b. Akutt behandling(istedenfor)(6 senger) 6 Kategori2. Interkommunaleetterbehandlingssenger (5 s.) Avgrensingermellompasientgruppene...7 Pasientersomkanværeaktuellefor innleggelsei Intermediæravdeling... 7 Pasientersomskalleggesinn i sykehus...8 Pasientersomskalbehandlesi hjemkommunen 8 Organisasjonskart...9 Intern organisering...9 Disponeringavavdelingenspasientrettedekapasitet....9 Samarbeidsforholdmellomkommunene...10 SamarbeidsforholdmellomkommuneneogUNN Personell 12 Administrativtpersonale...12 Leger..12 Pleiepersonale...13 Fysioterapeut/Ergoterapeut 14 Laboratoriepersonell...14 Annetpersonell Kvalitetssikring...15 Dokumentasjon...15 Kvalitetsrutiner/Kvalitetssystemer...15 Brukermedvirkning...15 Evaluering Analyserogutstyr for diagnostikk/behandling..15 TilgjengeligpåDMS/sambrukmedlegevakta: 15 Utstyrsommå finnespåavdelingen:

20 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 3 Videokonferanseutstyr: Rekrutteringogkompetanseutvikling...16 Rekruttering...16 Kompetanseutvikling Økonomi 17 Driftsutgifter...17 Driftsinntekter...17 Investeringsutgifter...18 Kostnadsfordelingmellomkommunene...18 BUDSJETT 14 senger...19 Vedlegg1..20 ALTERNATIVA (12SENGER).20 ALTERNATIVB(5 SENGER)...21 Vedlegg2..22 KOSTNADSBEREGNING AVUTSTYRINTERMEDIÆR SENGEPOST...22 Vedlegg3..23 VIDEOKONFERANSE TILKLINISKBRUK...23

21 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 1 Innledning I Midt-Troms regionen har en over mange år erfaring med samarbeid om desentraliserte spesialisthelsetjenester og interkommunale kommunehelsetjenester. Samarbeidet er realisert gjennom DMS Midt-Troms, Finnsnes. Denne driftsplanen er en videreføring av prosjektet «Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen» og rapporten fra arbeidsgruppen Intermediære senger. Samhandlingsreformen har aktualisert en utvidet etablering av kompetansekrevende helsetjenester på kommunenivået. Det vil bli behov for mer spesialiserte tjenester enn det som er vanlig i dagens kommunehelsetjeneste. Interkommunalt samarbeid og et nært samarbeid med vårt lokale helseforetak, UNN, vil sannsynligvis være viktige kriterier for å lykkes med etablering av nye regionale/lokale helsetjenester. Målet er at vi kan tilby faglig gode tjenester på adekvat nivå og bidra til gode pasientforløp. Samhandlingsreformens intensjoner om å behandle pasientene rett, på rett sted og til rett tid krever en tett dialog mellom kommunene og sykehuset. Ved endringer i helsetilstanden vil det være et spørsmål om hvor pasienten skal behandles, og her kan det være flere alternativer. Det bør unngås at pasienter blir sendt til for høyt behandlingsnivå for sikkerhets skyld. Samtidig ønsker en å sikre at aktuelt mottakende behandlingsnivå er i stand til å gi pasienten optimal behandling og pleie. Vi ønsker altså å kunne optimalisere pasientløpet med å sikre at pasientens problemer kan ivaretas tilfredsstillende på best effektive omsorgsnivå (BEONprinsippet) i et samspill mellom pasient og helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Etablering av kommunale helsetjenester som reelt avlaster spesialisthelsetjenesten kan bidra til kortere ventetid og bedre kvalitet for brukerne. Brukerne må føle seg trygg på tjenestetilbudet og oppleve det som et høyverdig godt tilbud. Kvalitetssikring ved etablering av anerkjent kvalitetssikringssystem vil bidra til dette. Faglig utvikling i et regionalt perspektiv vil være en viktig oppgave for tjenesten. Dette skal være et tilbud til og en forpliktelse for samarbeidskommunene og UNN. Mandat Lenvik formannskap er styringsgruppe for prosjektet og har gitt følgende mandat i møte 8.februar 2011, sak 22/11 Formannskapets vedtak (rådmannens innstilling m/tillegg enstemmig): Formannskapet i Lenvik kommune slutter seg til prosjektet DMS Motorprosjekt i tråd med vedlagte prosjektbeskrivelse. Formannskapet i Lenvik er styringsgruppe for prosjektet. Formannskapet i Lenvik velger følgende to representanter til prosjektgruppe: - Wenche Cumming SV - Jorhill Andreassen H Utvikling av arbeidet Arbeidet har bygget videre på rapport fra det regionale utviklingsprosjektet «Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen». Rapport 2011 «Helsetjenester til syke eldre» fra ekspertgruppe nedsatt av HOD har vært brukt som referansekilde. 4

22 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan Det har vært innhentet informasjon om organisering, bemanningsfaktorer og kompetansebehov fra andre sammenlignbare enheter. For øvrig har en lagt til grunn nasjonal helse og omsorgsplan ( ) og gjeldende lover og forskrifter. Det er tatt utgangspunkt i de 6 samarbeidende legevaktkommunene i ytre Midt-Troms. Arbeidsgruppa har gjennomført 6 møter. Sekretærfunksjonen har rullert. Arbeidsgruppas sammensetning Hanne Ness Eidsvik, virksomhetsleder DMS Lenvik - leder Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege, Senjalegen Ann Kristin Evenstad, virksomhetsleder/konsulent helse, Sørreisa kommune Solfrid Pedersen, representant tillitsvalgte, Lenvik kommune Evy Nordby, virksomhetsleder Helse, Lenvik kommune Karl Johan Olsen, fagleder, Dyrøy kommune Stig Johansen, Virksomhetsleder helse, Berg kommune Elin Aas, enhetsleder PRO-nedre, Målselv kommune (t.o.m. nov.2011) Marjo Hytonen, enhetsleder, Tranøy kommune Anne Kaja Knutsen, virksomhetsleder PLO, Torsken kommune Oddvar Hagen, Samhandlingsenheten, UNN Gudmund Johansen, LHL/brukerrepresentant Harald Helling overlege OGT, UNN Jostein Jenssen, prosjektleder Kommuner som kan delta i samarbeidet Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Det etableres særskilt samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid i tilknytning til drift av tjenester beskrevet i denne driftsplan 2 Pasientgrupper i Midt -Tr oms IMA: Antall senger/kapasitet I rapporten «Helsetjenester til syke eldre» (Aaraas, Ivar J. et al 2011: Helsetjenester til syke eldre. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse og omsorgsdepartementet.) er behov for IMA senger anslått til 1 seng pr innbyggere. Tilsvarende tilbud andre steder i landet opererer med en dekningsgrad på 0,5 til 1,0 pr innbyggere. Behovet er i denne planen beregnet til 0,7 intermediære senger per 1000 innbygger. Utgangspunktet for denne utregningen er de pasientgrupper som er nevnt nedenfor og praksis fra andre regioner i landet. Med bakgrunn befolkningsgrunnlaget i samarbeidskommunene vil 0,7/1000 gi til sammen 14 senger for «6 kommune samarbeidet» i vår region. Disse sengene foreslås fordelt etter følgende nøkkel: 5

23 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 3 førsenger/akutt observasjon (2 dager) 6 istedenfor/akutt behandling ( 7 dager) 5 etterbehandlingssenger (7 dager) Oppsettet vil gi et godt pasientforløp der en først legges inn til en observasjon for å starte behandling/sørge for god utredning, deretter overføres man til akutt behandling gitt at dette gir et forsvarlig interkommunalt helsetilbud (istedenfor sykehusinnleggelse). Når en har mottatt behandling og responderer tilfredsstillende på denne kan en tilbakeføres til egen kommune, men dersom en har behov for en lengre behandling overføres man til etterbehandlingsseng, kategori 2a. Hensikten er å ha vurderingspunkter som sikrer at pasienter overføres til sykehus når dette er nødvendig og tilbake til egen kommune så snart dette er forsvarlig. Begrensningen på dager skal også sikre en pasientflyt gjennom avdelinga slik at denne virker etter sin intensjon; altså et tilbud mellom et rent kommunalt tilbud og innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at den ikke fylles opp av pasienter en ikke får ut, men at avdelingen hele tiden bestreber seg på å kunne gi et tilbud for de pasientene som oppfyller inklusjonskriteriene og kan behandles lokalt. Av hensyn til knappe økonomiske rammer i kommunene samt oppnå mest mulig effektiv drift har arbeidsgruppen også gjort noen konsekvensanalyser for drift av 2 alternative modeller. En modell med 5 sengeplasser hvor kun akutt observasjon og noe akutt behandling er inkludert og en modell med 12 sengeplasser som ivaretar samme funksjoner som 14 sengers varianten. Bemanningsplaner og kostnadsanalyser for de 2 alternative modellene er beskrevet i vedlegg 1. Kategori 1. Interkommunale ø-hjelpssenger (før og istedenfor): 1.a. Akutt observasjon (f ør ) (3 senger) Maks tilbud: inntil 2 døgn Skal da ha avklart tilstand og bestemme om pasient kan sendes hjem, overføres til videre behandling på intermediæravdeling (istedenfor sykehus) eller til sykehus. Pasient må oppfylle innleggelseskriterier. 1. b. Akutt behandling (i stedenfor) (6 senger) Daglig evaluering om iverksatt behandling gir forventet/ønska resultat. Pasienten skal i løpet av 7 dager enten skrives ut til hjemmet, til sykehjem/plo i egen kommune, eller overføres til sykehus (ved manglende effekt av behandling). Kategori 2. Interkommunale etterbehandlingssenger (5 s.) Tilbudet kan brukes i følgende tilfeller: 2.a Pasienter som etter opphold i Ø-hjelpsseng på IMA har behov for etterbehandling som ikke kan gis kommunalt. Opphold begrenses til maksimum 7 dager. 2.b Dersom hjemkommunen har behov for opplæring/kompetanseoverføring fra IMA evt. andre forberedelser før de kan ta imot pasienten. Opphold begrenses til maksimum 3 dager. 6

24 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan Pasienter med behov for terminalpleie omfattes ikke av tidsbegrensingen på 7 dager, men kostnad for ekstra liggedøgn ut over 7 dager dekkes av hjemkommune. Dette og andre forhold spesifiseres nærmere i egen samarbeidsavtale. Intermediæravdeling må påse at de definerte krav til å være utskrivningsklar, er oppfylt fra sykehus før mottak av pasient. (Jfr. samarbeidsavtale nr. 5 om utskrivningsklare pasienter.) 3 Avgrensinger mellom pasientgruppene Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i Intermediær avdeling. Kriteriene vil i varierende grad være aktuell i de ulike kategorier. Akutt forverring av KOLS uten betydelige tilleggs sykdommer der behandlingsopplegget er avklart Korrigering av ernæringssvikt og dehydrering hvor kjent utløsende årsak er avklart. Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom uten tegn på sepsis og uten betydelige tilleggs sykdommer eller akutt funksjonssvikt. Brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i samarbeid/forståelse med pasient og pårørende Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes uten betydelige tilleggs sykdommer eller akutt funksjonssvikt Terminal fase av hjerte-/lungesvikt Behov for transfusjon av blod, væske eller elektrolytter der diagnosen er sikker og det ikke foreligger betydelig akutt funksjonssvikt.. Observasjon av andre tilstander der sykehusinnleggelse, etter konferering med geriater eller annen relevant bakvakt ved sykehus, ikke anses som nødvendig. Pasient som normalt ville vært lagt inn på sykehus, men der pasienten selv (forutsatt mentalt klar) og pårørende klart ønsker behandling i lokalmiljøet. Pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, men der kommunen ikke har nødvendig kompetanse/plass for å ivareta pasienten. Felles for de fleste punktene over er at det ofte vil dreie seg om eldre pasienter. 7

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse-

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Driftsplan INTERKOMMUNAL LEGEVAKT. Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger. Prosjekt Kommunesamarbeid Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv

Driftsplan INTERKOMMUNAL LEGEVAKT. Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger. Prosjekt Kommunesamarbeid Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv INTERKOMMUNAL LEGEVAKT BARDU SALANGEN LA VANGEN MÅLSELV Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger Driftsplan Prosjekt Kommunesamarbeid Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv 18.06.2012 Innholdsfortegnelse Politisk

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Adri Vermeer Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 2 + Akutt, Spesial. + Syke hus - Med. Etterbehandling

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-27 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Noen konklusjoner og anbefalinger NSHs konferanse om helsetjenester til eldre, Terese Folgerø, Eldreoverlege Dr. med Tromsø kommune,

Noen konklusjoner og anbefalinger NSHs konferanse om helsetjenester til eldre, Terese Folgerø, Eldreoverlege Dr. med Tromsø kommune, Noen konklusjoner og anbefalinger NSHs konferanse om helsetjenester til eldre, 26.09.2011 Terese Folgerø, Eldreoverlege Dr. med Tromsø kommune, medlem av Statens Seniorråd. MANDAT Gruppen skal utrede og

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-60 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Etablering av øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF rt Særavtale til delavtale nr 4 rr -.?3 ItIAR7OU HeltiC.te-1 /17ger F Særavtale til delavtale nr.4 Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Kommunale ø-hjelpsplasser og seleksjonskriterier Hvem skal hvor? Fremtidens geriatri hvor er vi og hvor går vi? 12. november 2013. Kommuneoverlege Kjell

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Øhj-plasser status og framtid

Øhj-plasser status og framtid Øhj-plasser status og framtid Jon Hilmar Iversen, Prosjektdirektør koordinering samhandlingsreformen, Helsedirektoratet Bergen 10. mars 2014 - «Sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning» 2 Formål

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av s tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i er

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Særavtale. om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Verdal kommune. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)

Særavtale. om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Verdal kommune. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Gjelder fra 2. mars 2017 Revidert særavtale fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer

Dato: 29. august 2011. Arbeidsgruppe. Intermediære senger. Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen

Dato: 29. august 2011. Arbeidsgruppe. Intermediære senger. Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen Dato: 29. august 2011 Arbeidsgruppe Intermediære senger Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen Dato: 29. august 2011 Innhold 1. Innledning... 5 2. Om arbeidsgruppa Intermediære senger... 6 2.1. Mandat...

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedlegg til delavtale 4 M T 04 OKT2016 Hese Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedr. Sola kommunes tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) Parter Avtalen er inngått mellom Sola

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Målgruppe Retningslinjene gjelder for innleggende lege på legevakt / legekontor i Hallingdal, og personalet ved somatisk døgnbehandling / intermediæravdeling

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2013/188-2 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF 6 HELSESTAVANGER Stavanger universitetssjukehus Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF i Parter Avtalen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 25.05.2016 16/14013 16/97976 Saksbehandler: Mette Strømsnes Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge

DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge Nedslagsfelt 33.000 innbyggere 25 % av fylkets befolkning Målsetting

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud og hva koster det?

Hva skal til for å lykkes med etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud og hva koster det? Hva skal til for å lykkes med etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud og hva koster det? Kommuneøkonomikonferansen 2012 Kai Brynjar Hagen Sunnhetsoverlege/prosjektleder Salten regionråd Øyeblikkelig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Avtale om etablering av. Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun. mellom

Avtale om etablering av. Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun. mellom Avtale om etablering av Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun mellom kommunene Namdalseid, Flatanger og Osen Gjeldende fra 20.02.2015 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Særavtale til tjenesteavtale 4.

Særavtale til tjenesteavtale 4. Særavtale til tjenesteavtale 4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn. 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Skånland kommune MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterom 101 Møtedato: 08.12.2014 Tid: 12:00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Janne Olsen Per Harald Jensen

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer