Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS16/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS22/12 Møteprotokoll /61 RS23/12 Særutskriftav møteboken /61 RS24/12 PS17/12 PS18/12 Invitasjontil nomineringav Åretsbarne- og ungdomskommune2012 Sakertil behandling Interkommunaltsamarbeidom etableringav intermediæresengeposter for øyeblikkelighjelp Interkommunaltsamarbeidom etableringav regionalt diabetesteam 2008/ / /435 PS19/12 Krav om gjerderundtskolegårdenvedelvetunskole 2012/395 PS20/12 Elvetunskole- framtidigklassestruktur 2012/544 Leif-HermodJenssen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 16/12 Referatsaker

6 DYRØY KOMMUNE Saksnr : Ock nr.: Lapenr: 2 5 JUN2012 DYRØYMENIGHETSRÅD Møtested Menighetskontoret Møte Tilstede- fastemedlemmer: Per G. Nilsen, Astrid østrem Skogl Fraværende - faste medlemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre : Menighetsrådet til Astrid østrem d fir, øt møtet 30/2012), Anne Larsen, Venke Heide, ( under sak 28/2012) Ove Gamst, john Bruvoll,. 12.4(1 unders:tk1iskslitiikfra---kb Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm,ref. var ikke beslutningsdyktig ved møtestart kl og utsatte møtestart Skoglund holdt andakt og vi sang nr. 780 i NS. Sak 23/2012: Godkjenning av imikallin*g og saksliste. Vedtak/ enstemmiff Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av eventueltsak: av 2 stoler til møterom/ spisesal og dugnad ved kirkene. Kjøp Sak 24/2012: Godkjenning av referat fra møte 29.mars Vedtak / enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner referat fra møte 29.mars 2012 Sak 25/2012: Referatsaker. UIT/KUN, Utdanningsveier i Nord-Norge, div. info. Kirkedepartementet, Rundskriv, Info om klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon, datert 15/ KA, Nyhetsbrev, datert 24/ Dyrøy kommune, Veiadressetildeling-Brøstad kirke,brøstadbakken 68, datert 21/ Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Tilskuddsmidler til kateketstilling i Dyrøy menighet, datert 22/ Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Vedr. dekning av utgifter i fbm biskopens visitas i 2011,datert 23/ Caspari Center, Nyheter mars Kirkerådet, Gudstjenesten i Den norske kirke-ideark til menighetene, mars Kirkerådet, Div. trykksaker/info, april M.Martin, svarbrev på vår advarsel, mottatt Dyrøy menighetsråd tar referatene til orientering med tillegg av sak: Mail fra prost og biskop ang. jubileumsdato for Brøstad kirke Mail fra Hellenes AS ang ringemaskiner Brev til valgkomiteen ang. valgkomiteens arbeid Brev til kommunen ang. tilleggessøknad 0. Brev til Dyrøy kommune ang. regnskapstjenester P. Tariffoppgjøret medlemsundersøkelse Leder og kirkeverge svarer på tariffundersøkelsen, jubileum for Brøstad kirke settes til 4. november Vedtak/enstemmig

7 Sak26/2012: Vurderingav kjøp av kommunikasjonsutstyr/hørselvern og mobileklokke,-kirkgårdsdrift. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å kjøpe inn kommunikasjonsutstyr med hørselvern til bruk ved ringing ved begravelser inntil kr Utgiften dekkes av menighetsfond. Budsjett reguleres. Ringing skjer ved tilkalling av frivillige i menigheten ved alle typer begravelser og sted. Utlysning av kirketjenerstilling utsettes i påvente av søknad om tilleggsbevilgning. Dersom Dyrøy menighetsråd ved sykdom eller av helt spesielle årsaker er forhindret til å skaffe ringer ved begravelser er det i møte med rådmann avtalt at teknisk etat skal gjennomføre ringing ved begravelsene. Sak27/2012: Retrfingslinjerfor brukav politiattesti Den norskekirke. Vedtak/ enstemmig: På bakgrunn av at kirkevergen har fått opplysninger om at det arbeides med en felles ordning for politiattest for hele bispedømmet utsattes saken i påvente av denne. Sak28/2012: Klagepå begravelse3.mars2012-brøstadkirke/-kirkegård u.off. 6 Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar etter en grundig gjennomgang av klagen og prestens svar på klagen å svare pårørende og beklage hendelsen, og samtidig takke for tilbakemelding slik at både prest og menighetsrådet som har administrativt ansvar for begravelser kan bli best mulig på levering av tjenestene. Sak29/2012: Innføringav festeavgifti Dyrøy. Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar til etterretning at kirkevergen ber om at det innføres festavgift for å kunne rydde opp i festeforholdene ved kirkegårdene, men velger i stede å annonsere i menighetsbladet etter festere. Kirkevergen lager annonse med svarslipp til menighetsbladet. Graver uten festere vil etter hvert slettes og gravminner destrueres, det vises her til gravferdslovens bestemmelser og tidligere tiltak over flere år for å finne ansvarlige festere. Gravminner på graver uten festere settes til lagring utenfor kirkegården i 1-2 år før de destrueres. Kirkegårdsforeningene tilskrives og bes bistå i arbeidet med å finne festere. Saken legges fram for teknisk etat som pålegges å gå vernerunde og legge ned usikrede gravminner i løpet av sommeren 2012.

8 Sak 30/2012: Bemamling/trosopplæring. Vedtak/ enstennnig: Dyrøy menighetsråd vedtar å lyse ut kateketstillingen i inntil 50% stilling, fra 1.september, basert på kateket- og trosopplæringsmidler fra bispedømmerådet og under forutsetning av bispedømmerådets godkjenning. Menighetsrådet avventer størrelsen på tilskudd til trosopplæring før det konkluderes med ytterligere bemanning til trosopplæringstilbudet fra høsten Stillingen lyses ut med krav om pedagogisk kompetanse og evt. kateketutdanning eller kristendom grunnfag. Sak 31/2012: Orienteringer. Møte Dyrøy kommune v/rådmann Søknad om tilleggsbevilgning -vedlikehold Brøstad kirke Kurs Finnsnes Ferieplan Tariff Refleksjonsnotat Gudstjenesteliste/ferie Renhold bygg Jubileum Årsmøte/oppfølging Budsjettdisponeringer 2012 Kompetansebygging / utdanning medarbeidere Administrering av begravelser Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orienteringene til orientering, med følgende presiseringer: leder tar ansvar for å bemanne sommeraktivitetene med kirketjenere og vil være ansvarlig for å besørge frivillige kirketjenere ved begravelser hele ferieperioden gudstjenestelisten ble ikke gjennomgått i møtet, men sognepresten forsikrere at den er i tråd med det som har vært tidligere ferieavvikling sikres ved at kirkevergen søker samarbeid med kommunen ved melding av begravelser begravelsesbyråene tilskrives om at begravelser må meldes på telefon i tillegg til mail, hele året, men spesielt i ferietiden sognepresten kontakter Brøstad kirkeforening for iverksetting av arbeid med 75- årsjubileet for kirken au vil følge opp innspill fra årsmøtet budsjettdisponering 2012, justering, settes inn som egen sak under eventuelt kirkevergen vil være borte en del dager i forbindelse med eksamener i mai og juni tilsvarende krav i hht. avtaleverket, det skal også brukes noen feriedager menighetsrådet er orientert om prosedyrer ved administrasjon av begravelser Eventuelt Sak 32/2012 Kjøp av stoler til spiserom/ møterom Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å kjøpe to stoler til spiserom/ møterom ved menighetskontorene. lik de som står der. Utgiften dekkes av menighetsfondet. Budsjett reguleres.

9 Sak 33/2012 Renhold ved kirkebyggene Informasjon gitt i møtet. Det er behov for ekstra renhold i kirkene. Skuring av gulv i kirkerommet i Brøstad kirke, og vårrengjøring og klargjøring til konfirmasjonen i Dyrøy kirke. Kirkevergen har gjennomført drøfting med renholder ang. tilpasning av renhold ved byggene, utstyrsbehov, og dårlige støvsugere ved begge kirkebyggene. Det er behov for å låne gulvskuremaskin hos kommunen. Renholder er sykemeldt og det er usikkert når tid hun vil være tilbake. Menighetsrådet drøftet montering av sentralstøvsuger i Brøstad kirke Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å gjøre skuring av gulv i Brøstad kirke på dugnad sammen med renholder. Tid avklares mellom renholder og dugnadsfolkene. Leder tar ansvar for koordinering av arbeidet. Vårrengjøring ved Dyrøy kirke gjøres på dugnad sammen med renholder og tidspunkt fastsettes i samarbeid med leder/ dugnadsfolk og renholder. Kirkevergen tar kontakt med kommunen for å spørre om tjenester i forbindelse med sykemeldt medarbeider, lån av utstyr og veiledning på investering av utstyr. Kjøp av småredskaper til renhold dekkes av driftsbudsjettet og 2 støvsugere samt en teppebanker til bruk i begge kirkene samlet inntil kr , jfr pristilbud fremlagt i møtet. Utgiften søkes dekt av kirkeforeningen evt. ved avslag ved bruk av fond. Leder tar kontakt med renholder og drøfter valg av støvsuger nærmere før det foretas bestilling. Sak 34/ 2012 Justert budsjettdisponering Orientering gitt i møtet: Feil i budsjettdisponeringen er rettet opp ved at dobbeltførte rentekompensasjonsinntekter på kr er redusert tilsvarende med kr Inndekning er foretatt med å redusere utgifter til KLP 042- kirker med kr Videre er fordeling av kommunal bevilgning justert over 041- administrasjon og kirker i forhold til dette Budsjettdisponeringen er balansert. Det er usikkert om KLP -beregningen vil dekke de faktiske kostnadene, men saken tas med til budsjettdisponering ved slutten av året. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orientering om budsjettdisponering til orientering og godkjenner de justeringer som er foretatt. Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge, ref..

10 Dennorske kirke Dyrøymenighetsråd Særutskriftavmøteboken9.mAt2012. DYRØY KOMMUNE Saksnr.: ; Dok nr.: Lepenr.: S.beh.: Kopi: Ark kodo P: 2 5JUN2012 Ark kode S: Dyrøy kommune v/rådmannen, her Dyrøy kommune v/teknisk etat, her Sak26/2012: Vurderingav kjøp av kommunikasjonsutstyr/hørselvern og mobileklokke,-kirkgårdsdrift. Vedtak/ enstemmik Dyrøy menighetsråd vedtar å kjøpe inn kommunikasjonsutstyr med hørselvern til bruk ved ringing ved begravelser inntil kr Utgiften dekkes av menighetsfond. Budsjett reguleres. Ringing skjer ved tilkalling av frivillige i menigheten ved alle typer begravelser og sted. Utlysning av kirketjenerstilling utsettes i påvente av søknad om tilleggsbevilgning. Dersom Dyrøy menighetsråd ved sykdom eller av helt spesielle årsaker er forhindret til å skaffe ringer ved begravelser er det i møte med rådmann avtalt at teknisk etat skal gjennomføre ringing ved begravelsene. Rett utskrift. Brøstadbotn, 22/ For Pyrø,y me i igh tsråd (2.4Z4 Kirsti S. Ottesen e.f. sekretær Adresse: Postboks Brostadbotn Telefon

11 DET KONGELIGE BARNE, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTE DYRØY KOMMUNE Statsråden : løperr. Landets kommuner Barne- og ungdomsorganisasjoner.s Lokal og regionale innflytelsesorgan for barn og ungdonikopi. kode P: Ark. 13JUN2012 I Ark. kode S: Vår ref. Deres ref. 12/4833- Dato 07: Invitasjon til nominering av Årets barne- og ungdomskommune 2012 Som barne-, likestillings- og inkluderingsminister er jeg opptatt av at alle barn og unge skal sikres en god oppvekst med helhetlige og best mulig tjenester, at de blir hørt og at deres synspunkter tillegges vekt. Samlet innsats og gode fellesskapsløsninger på ulike arenaer og fra ulike aktører er en forutsetning for et godt og inkluderende oppvekstmiljø. Jeg vil med dette invitere til nominering av kandidater til Årets barne- og ungdomskommune Årets kommune skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljo hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg. Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker. En jury, nedsatt av departementet, vil stå for utvelgelsen. Kriteriene som ligger til grunn for juryens vurderinger, er sammen med noen praktiske opplysninger beskrevet i et eget vedlegg. Årets nominering er den tiende i rekken. Oversikt over kommuner som har fått denne prisen tidligere og juryens begrunnelser for tildelingene, er tilgjengelig på regjeringen.no/bld. Soknadsfrist er i år 4. september. Jeg oppfordrer alle som mener deres kommune er spesielt god på barne- og ungdomspolitikk til å soke! Med hilsen OT(rl Inga Marte Thorkildsen Postadresse: Postboks 8036Dep, 0030Oslo Kontoradresse: Akersgt. 59 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

12 Vedlegg: Årets barne-og ungdomskommune kriterierfor utvelgelse og praktiske opplysningerom søknad/nominasjon Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet ønsker å stimulere til utvikling av god barne- og ungdomspolitikk i kommunene ved å kåre en barne- og ungdomskommune hvert år. Utvelgelsen skjer som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 39 ( )Oppvekst-oglevekårfor barn og ungdom i Norgesom Stortinget sluttet seg til i juni 2003.En jury, nedsatt av departementet, vil stå for utvelgelsen. Et særlig fokus for juryens vurderinger er gode og inkluderende oppvekstvilkår.en forutsetning for utvelgelsen er at kommunen legger vekt på et godt samspill lokalt, mellom ulike etater og tjenester, og mellom offentligog frivilligsektor. Kommunens arbeid med fellesskapsløsninger som fremmer inkludering og hindrer ekskludering vektlegges. Kommunens dialog med barne- og ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom innflytelselokalt tillegges stor vekt. Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker. Dersom kommunene selv ikke står som søker, vil departementet informere kommunen om at de er nominert. Begrunnelsen for nominasjonen av en kommune bør ikke omfatte mer enn tre A4 sider. Prisen vil bli kunngjort og overrakt på årets barne- og ungdomskonferanse for kommunesektoren som avholdes 22. og 23. oktober 2012.Konferansen arrangeres av departementet i samarbeid med Kgord kommune som ble Årets barne- og ungdomskommune 2011.Kommunen som får utmerkelsen orienteres om dette noen dager før konferansen. Søknad/nominasjon til Årets barne- og ungdomskonmiune 2012sendes til: Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep Oslo FRISTFORINNSENDELSEAVSØKNAD/NOMINASJON: 4. SEPTEMBER 2012

13 Saker til behandling

14 Saker til behandling

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 026 Saksmappe : 2012/435 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Interk ommunalt samarbeidom etablering av intermediære sengeposterfor øyeblikkelig hjelp, mv Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 17/ Kommunestyret Vedlegg Driftsplanintermediæravdeling- etterprosjgruppasbehandling7.mai12 Saksopplysninger Samhandlingsreformen leggersomkjent opptil at kommuneneskalivaretaflere helsetjenester. I dennesammenhengharenbl a utredetbehov,muligheterog konsekvenserav å etablereet interkommunaltsamarbeidom enintermediæravdelingveddistriktsmedisinsksenterpå Finnsnes DMS Midt-Troms.Formåletmedenslik intermediæravdelingvurderessomen oppfølgingav samhandlingsreformens intensjonom å etablerekompetansekrevende tilbud ut overdetsomer vanlig i dagenskommunehelsetjeneste. Målsetningeneråtilby faglig gode tjenesterpå«besteffektiveomsorgsnivå»(beon-prinsippet)i et samspillmellompasientog helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hertil kommerkravetom at kommunene skaletableresengeposter for øyeblikkelig hjelp innen2016. Lenvik kommuneharetablert(bl a finansiertmedøremerketilskudd)prosjektet Lenvik som regionalmotori samhandlingsreformen, og prosjektgruppafor tiltaket harsisteåretinvitert aktuellesamarbeidskommuner til drøftingav samarbeidsprosjekter. Frafaglig og administrativt hold i vår kommunebledetuttrykt positiv interessefor deltakelsei etableringav intermediære sengeposter, spesieltø-hjelpstilbudsomdeter krav til kommuneneå få påplassinnen2016. Aktuelle parteri dettesamarbeideter de6 kommunenesomalleredeharet samarbeidom legevakttjenesten påfinnsnes:berg,dyrøy, Lenvik, Sørreisa,Torskenog Tranøy. Det ble etablertenarbeidsgruppebeståendeav representanter fra de6 kommunene, brukereog tillitsvalgte, samtogt UNN. I vedlagterapporter detredegjortfor arbeidsgruppasformål og sammensetning. Rapporten beskriverenintermediæravdeling,bl a behov,organiseringog bemanningmv. Det er utarbeidet forslagtil driftsplanog budsjetti 3 alternativer,henholdsvis14 -, 12 - og 5 sengeposter.

16 Underdenpolitiskebehandlingeni Lenvik kommuneharenvalgt å gåvideremedenavdeling på5 sengeposter, og Lenvik kommunestyre gjordefølgendevedtaki møte ,sak98/12: 1. Lenvikkommunestyrer positivtil etableringav et interkommunaltsamarbeidomdrift av intermediæravdelingi DMSMidt-Tromssombeskreveti vedlagtedriftsplan. 2. Lenvikkommunestyreanbefalerat detsnarestmulig etablereseninterkommunal intermediæravdelingi DMSMidt-Tromsmed5 sengeplasser for de6 kommunenesom inngår i detinterkommunalelegevaktsamarbeidet, jfr. alternativb i driftsplanen. 3. Lenvikkommunestyrer i tillegg åpenfor interkommunaltsamarbeidomen tilpassetdrift av IMA medet færreantall kommunerennde6 legevaktkommunene. 4. Det utformesenegensamarbeidsavtalemedkommunenesomønskerå deltai dette tjenestetilbudethvor Lenvikkommuneer vertskommune. 5. Medutgangspunkti kostnadsnivået i 2012settesbrutto kostnadsrammefor helårlig drift avima med5 sengeplassertil kr. 6,4mill. inklusivtilskuddettil ø-hjelpsenger. 6. Lenvikkommunestyrevil realitetsbehandledennesakennår dener ferdigbehandleti de aktuellesamarbeidskommunene. 7. Utvalg for helseog omsorgber at konsekvensenav devedtaksomfattesi de enkeltekommunerforeliggerslik at dettekanleggesinn i budsjettprosessen for Administrasjonens vurdering Ettergjennomgangav nevntearbeidsgruppesrapportog ettersamrådmedfagpersonalei Dyrøy kommune,menerrådmannenat Dyrøy kommunebør værepositiv til å deltai etableringav et interkommunaltsamarbeidom drift av intermediæravdelingi DMS Midt-Tromssombeskreveti Lenvik kommunestyresvedtak. Etterrådmannensvurderinger valgtedimensjoneringmed5 sengeplasser for de6 kommunene sominngåri detinterkommunalelegevaktsamarbeidet, rett. Skissertealternativermed12 og 14 sengepostervil haårligedriftsrammersomkommuneneneppeharøkonomitil. Denbeskrevne modellenmed5 sengeplasser erberegnetåhakapasitetil akuttobservasjon 2-3 senger,akutt behandling2-3 senger,etterbehandling0 senger.plasseringav tilbudeti tilknytning til legevakta vurderessomnaturligog rasjonelt. Lenvik kommunehari følge kommunestyretsvedtak,ønskeom at tilbudetetablere såsnartsom mulig, detvil i praksissi såsnartsøknadom tilskuddtil ordningeninnvilges. I budsjettforslageter det estimertat årlig drift av 5 sengepostervil beløpesegtil ca6,4 mill. kr, hvortil deter forutsattet statligdriftstilskuddpå4,4mill. kr. Tilskuddetvil væreuendretselvom kapasitetenøkesut over5 sengeposter.netto2,0mill. kr måfinansieressomkommunal egenandel. Rådmannentilrår atdyrøykommuneer positiv til Lenvik kommunesinvitasjontil å deltai dette samarbeidet. Dyrøykommunesutgift pr år (andelav årlig nettoutgift kr )vil bli cakr dersomalle 6 kommunersomsamarbeiderom legevakttjenesten, deltar.det er grunntil å ha forventningerom at dettetilbudetvil gi innsparingpåmedfinansieringav sykehustjenestersom delvis finansieringav kommunenesandel.

17 Rådmannensforslag til vedtak: 1. Dyrøy kommunestyre er positiv til etableringav et interkommunaltsamarbeidom drift av intermediæravdelingi DMS Midt-Tromsmed5 sengeplasser for de6 kommunenesom inngåri detinterkommunalelegevaktsamarbeidet, jfr utkasttil driftsplan, Alternativ B. 2. Dyrøykommuneønskerå væremedi oppstartsfasenav dennetjenesten.det forutsettesat drifta budsjetteresog finansiere sombeskreveti driftsplanen. 3. Rådmannenbesom å gåi forhandlingerom samarbeidsavtaleog leggedennefram for formannskapet til godkjenning.formannskapet delegeresmyndighettil å godkjenneavtalen ogsåvedeventuell deltakelseav færreenn6 kommuner. 4. Utgifter til Dyrøykommunesegenandeleggesinn i kommunensbudsjettfor 2013,eller fra tidspunktfor oppstart. Ordførers innstilling: RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

18 Regionaltsamarbeid IntermediæravdelingDMSMidt-Troms Driftsplan Motorprosjektet

19 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 1 Innledning 4 Mandat 4 Utviklingavarbeidet...4 Arbeidsgruppasammensetning... 5 Kommunersomkandeltai samarbeidet Pasientgrupperi Midt-TromsIMA:...5 Antallsenger/kapasitet...5 Kategori1. Interkommunaleø-hjelpssenger(før ogistedenfor): a.Akutt observasjon(før ) (3 senger) b. Akutt behandling(istedenfor)(6 senger) 6 Kategori2. Interkommunaleetterbehandlingssenger (5 s.) Avgrensingermellompasientgruppene...7 Pasientersomkanværeaktuellefor innleggelsei Intermediæravdeling... 7 Pasientersomskalleggesinn i sykehus...8 Pasientersomskalbehandlesi hjemkommunen 8 Organisasjonskart...9 Intern organisering...9 Disponeringavavdelingenspasientrettedekapasitet....9 Samarbeidsforholdmellomkommunene...10 SamarbeidsforholdmellomkommuneneogUNN Personell 12 Administrativtpersonale...12 Leger..12 Pleiepersonale...13 Fysioterapeut/Ergoterapeut 14 Laboratoriepersonell...14 Annetpersonell Kvalitetssikring...15 Dokumentasjon...15 Kvalitetsrutiner/Kvalitetssystemer...15 Brukermedvirkning...15 Evaluering Analyserogutstyr for diagnostikk/behandling..15 TilgjengeligpåDMS/sambrukmedlegevakta: 15 Utstyrsommå finnespåavdelingen:

20 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 3 Videokonferanseutstyr: Rekrutteringogkompetanseutvikling...16 Rekruttering...16 Kompetanseutvikling Økonomi 17 Driftsutgifter...17 Driftsinntekter...17 Investeringsutgifter...18 Kostnadsfordelingmellomkommunene...18 BUDSJETT 14 senger...19 Vedlegg1..20 ALTERNATIVA (12SENGER).20 ALTERNATIVB(5 SENGER)...21 Vedlegg2..22 KOSTNADSBEREGNING AVUTSTYRINTERMEDIÆR SENGEPOST...22 Vedlegg3..23 VIDEOKONFERANSE TILKLINISKBRUK...23

21 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 1 Innledning I Midt-Troms regionen har en over mange år erfaring med samarbeid om desentraliserte spesialisthelsetjenester og interkommunale kommunehelsetjenester. Samarbeidet er realisert gjennom DMS Midt-Troms, Finnsnes. Denne driftsplanen er en videreføring av prosjektet «Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen» og rapporten fra arbeidsgruppen Intermediære senger. Samhandlingsreformen har aktualisert en utvidet etablering av kompetansekrevende helsetjenester på kommunenivået. Det vil bli behov for mer spesialiserte tjenester enn det som er vanlig i dagens kommunehelsetjeneste. Interkommunalt samarbeid og et nært samarbeid med vårt lokale helseforetak, UNN, vil sannsynligvis være viktige kriterier for å lykkes med etablering av nye regionale/lokale helsetjenester. Målet er at vi kan tilby faglig gode tjenester på adekvat nivå og bidra til gode pasientforløp. Samhandlingsreformens intensjoner om å behandle pasientene rett, på rett sted og til rett tid krever en tett dialog mellom kommunene og sykehuset. Ved endringer i helsetilstanden vil det være et spørsmål om hvor pasienten skal behandles, og her kan det være flere alternativer. Det bør unngås at pasienter blir sendt til for høyt behandlingsnivå for sikkerhets skyld. Samtidig ønsker en å sikre at aktuelt mottakende behandlingsnivå er i stand til å gi pasienten optimal behandling og pleie. Vi ønsker altså å kunne optimalisere pasientløpet med å sikre at pasientens problemer kan ivaretas tilfredsstillende på best effektive omsorgsnivå (BEONprinsippet) i et samspill mellom pasient og helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Etablering av kommunale helsetjenester som reelt avlaster spesialisthelsetjenesten kan bidra til kortere ventetid og bedre kvalitet for brukerne. Brukerne må føle seg trygg på tjenestetilbudet og oppleve det som et høyverdig godt tilbud. Kvalitetssikring ved etablering av anerkjent kvalitetssikringssystem vil bidra til dette. Faglig utvikling i et regionalt perspektiv vil være en viktig oppgave for tjenesten. Dette skal være et tilbud til og en forpliktelse for samarbeidskommunene og UNN. Mandat Lenvik formannskap er styringsgruppe for prosjektet og har gitt følgende mandat i møte 8.februar 2011, sak 22/11 Formannskapets vedtak (rådmannens innstilling m/tillegg enstemmig): Formannskapet i Lenvik kommune slutter seg til prosjektet DMS Motorprosjekt i tråd med vedlagte prosjektbeskrivelse. Formannskapet i Lenvik er styringsgruppe for prosjektet. Formannskapet i Lenvik velger følgende to representanter til prosjektgruppe: - Wenche Cumming SV - Jorhill Andreassen H Utvikling av arbeidet Arbeidet har bygget videre på rapport fra det regionale utviklingsprosjektet «Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen». Rapport 2011 «Helsetjenester til syke eldre» fra ekspertgruppe nedsatt av HOD har vært brukt som referansekilde. 4

22 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan Det har vært innhentet informasjon om organisering, bemanningsfaktorer og kompetansebehov fra andre sammenlignbare enheter. For øvrig har en lagt til grunn nasjonal helse og omsorgsplan ( ) og gjeldende lover og forskrifter. Det er tatt utgangspunkt i de 6 samarbeidende legevaktkommunene i ytre Midt-Troms. Arbeidsgruppa har gjennomført 6 møter. Sekretærfunksjonen har rullert. Arbeidsgruppas sammensetning Hanne Ness Eidsvik, virksomhetsleder DMS Lenvik - leder Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege, Senjalegen Ann Kristin Evenstad, virksomhetsleder/konsulent helse, Sørreisa kommune Solfrid Pedersen, representant tillitsvalgte, Lenvik kommune Evy Nordby, virksomhetsleder Helse, Lenvik kommune Karl Johan Olsen, fagleder, Dyrøy kommune Stig Johansen, Virksomhetsleder helse, Berg kommune Elin Aas, enhetsleder PRO-nedre, Målselv kommune (t.o.m. nov.2011) Marjo Hytonen, enhetsleder, Tranøy kommune Anne Kaja Knutsen, virksomhetsleder PLO, Torsken kommune Oddvar Hagen, Samhandlingsenheten, UNN Gudmund Johansen, LHL/brukerrepresentant Harald Helling overlege OGT, UNN Jostein Jenssen, prosjektleder Kommuner som kan delta i samarbeidet Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Det etableres særskilt samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid i tilknytning til drift av tjenester beskrevet i denne driftsplan 2 Pasientgrupper i Midt -Tr oms IMA: Antall senger/kapasitet I rapporten «Helsetjenester til syke eldre» (Aaraas, Ivar J. et al 2011: Helsetjenester til syke eldre. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse og omsorgsdepartementet.) er behov for IMA senger anslått til 1 seng pr innbyggere. Tilsvarende tilbud andre steder i landet opererer med en dekningsgrad på 0,5 til 1,0 pr innbyggere. Behovet er i denne planen beregnet til 0,7 intermediære senger per 1000 innbygger. Utgangspunktet for denne utregningen er de pasientgrupper som er nevnt nedenfor og praksis fra andre regioner i landet. Med bakgrunn befolkningsgrunnlaget i samarbeidskommunene vil 0,7/1000 gi til sammen 14 senger for «6 kommune samarbeidet» i vår region. Disse sengene foreslås fordelt etter følgende nøkkel: 5

23 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan 3 førsenger/akutt observasjon (2 dager) 6 istedenfor/akutt behandling ( 7 dager) 5 etterbehandlingssenger (7 dager) Oppsettet vil gi et godt pasientforløp der en først legges inn til en observasjon for å starte behandling/sørge for god utredning, deretter overføres man til akutt behandling gitt at dette gir et forsvarlig interkommunalt helsetilbud (istedenfor sykehusinnleggelse). Når en har mottatt behandling og responderer tilfredsstillende på denne kan en tilbakeføres til egen kommune, men dersom en har behov for en lengre behandling overføres man til etterbehandlingsseng, kategori 2a. Hensikten er å ha vurderingspunkter som sikrer at pasienter overføres til sykehus når dette er nødvendig og tilbake til egen kommune så snart dette er forsvarlig. Begrensningen på dager skal også sikre en pasientflyt gjennom avdelinga slik at denne virker etter sin intensjon; altså et tilbud mellom et rent kommunalt tilbud og innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at den ikke fylles opp av pasienter en ikke får ut, men at avdelingen hele tiden bestreber seg på å kunne gi et tilbud for de pasientene som oppfyller inklusjonskriteriene og kan behandles lokalt. Av hensyn til knappe økonomiske rammer i kommunene samt oppnå mest mulig effektiv drift har arbeidsgruppen også gjort noen konsekvensanalyser for drift av 2 alternative modeller. En modell med 5 sengeplasser hvor kun akutt observasjon og noe akutt behandling er inkludert og en modell med 12 sengeplasser som ivaretar samme funksjoner som 14 sengers varianten. Bemanningsplaner og kostnadsanalyser for de 2 alternative modellene er beskrevet i vedlegg 1. Kategori 1. Interkommunale ø-hjelpssenger (før og istedenfor): 1.a. Akutt observasjon (f ør ) (3 senger) Maks tilbud: inntil 2 døgn Skal da ha avklart tilstand og bestemme om pasient kan sendes hjem, overføres til videre behandling på intermediæravdeling (istedenfor sykehus) eller til sykehus. Pasient må oppfylle innleggelseskriterier. 1. b. Akutt behandling (i stedenfor) (6 senger) Daglig evaluering om iverksatt behandling gir forventet/ønska resultat. Pasienten skal i løpet av 7 dager enten skrives ut til hjemmet, til sykehjem/plo i egen kommune, eller overføres til sykehus (ved manglende effekt av behandling). Kategori 2. Interkommunale etterbehandlingssenger (5 s.) Tilbudet kan brukes i følgende tilfeller: 2.a Pasienter som etter opphold i Ø-hjelpsseng på IMA har behov for etterbehandling som ikke kan gis kommunalt. Opphold begrenses til maksimum 7 dager. 2.b Dersom hjemkommunen har behov for opplæring/kompetanseoverføring fra IMA evt. andre forberedelser før de kan ta imot pasienten. Opphold begrenses til maksimum 3 dager. 6

24 IntermediæravdelingDMSMidt-Troms,driftsplan Pasienter med behov for terminalpleie omfattes ikke av tidsbegrensingen på 7 dager, men kostnad for ekstra liggedøgn ut over 7 dager dekkes av hjemkommune. Dette og andre forhold spesifiseres nærmere i egen samarbeidsavtale. Intermediæravdeling må påse at de definerte krav til å være utskrivningsklar, er oppfylt fra sykehus før mottak av pasient. (Jfr. samarbeidsavtale nr. 5 om utskrivningsklare pasienter.) 3 Avgrensinger mellom pasientgruppene Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i Intermediær avdeling. Kriteriene vil i varierende grad være aktuell i de ulike kategorier. Akutt forverring av KOLS uten betydelige tilleggs sykdommer der behandlingsopplegget er avklart Korrigering av ernæringssvikt og dehydrering hvor kjent utløsende årsak er avklart. Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom uten tegn på sepsis og uten betydelige tilleggs sykdommer eller akutt funksjonssvikt. Brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i samarbeid/forståelse med pasient og pårørende Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes uten betydelige tilleggs sykdommer eller akutt funksjonssvikt Terminal fase av hjerte-/lungesvikt Behov for transfusjon av blod, væske eller elektrolytter der diagnosen er sikker og det ikke foreligger betydelig akutt funksjonssvikt.. Observasjon av andre tilstander der sykehusinnleggelse, etter konferering med geriater eller annen relevant bakvakt ved sykehus, ikke anses som nødvendig. Pasient som normalt ville vært lagt inn på sykehus, men der pasienten selv (forutsatt mentalt klar) og pårørende klart ønsker behandling i lokalmiljøet. Pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, men der kommunen ikke har nødvendig kompetanse/plass for å ivareta pasienten. Felles for de fleste punktene over er at det ofte vil dreie seg om eldre pasienter. 7

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer