Rapport Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi"

Transkript

1 Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

2 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret for Selbu... 8 Økende fødselsvekt, fedme og diabetes type II... 9 God tannhelse Få alvorlige, smittsomme sykdommer Antatt nedgang i antall dagligrøykere Lite sykkel-, gangveier/turstier Alkohol med hjemmefra og tidlig alkoholdebut Psykisk helse Økende driftsutgifter til idrett Lite frafall i videregående skole Arbeidsledighet Noe høyt antall barn med barnevernstiltak Lite fysisk aktivitet Svak reduksjon i hjerte-/kardødelighet Svak reduksjon i kreftdødelighet Erfaringsbasert kunnskap Befolkningas svar på Hva er folkehelseproblem og -utfordringer i Selbu? Befolkningas svar på Hva kan vi gjøre for å bedre folkehelsa i Selbu? Sosial ulikhet i helse Kommunediagnose med to satsingsområder Fysisk aktivitet Eksisterende tilbud Forslag til nye tiltak Psykisk helse/rus Eksisterende tilbud Forslag til nye tiltak Forslag til folkehelsestrategi Folkehelsekoordinator Videreføring av folkehelsegruppa Økt bruk av veiledning Værnesregionen helsekommune Referanser

3 Forord Som en del av arbeidet med denne rapporten våren 2010, ble selbyggene spurt om hva de mente var folkehelseutfordringer i kommunen. Mange pekte på fysisk inaktivitet og psykososial problematikk hos barn og unge som viktige områder. Dette i skarp kontrast til nyhetsbildet og det lokalpolitiske sakskartet som lenge har fokusert på antall sykehjemsplasser og kvaliteten på eldreomsorgen. Det synes som om folkehelsearbeid etter folks oppfatning er helsefremming og sykdomsforebygging, og i mindre grad tradisjonelt pleie-/omsorgsarbeid. Og dette stemmer da også godt med nasjonale signaler: Samhandlingsreformen, ny folkehelselov og rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet sier klart at kommunene skal ha særlig økt fokus på det forebyggende helsearbeidet i årene som kommer. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant! Målet med denne rapporten er at den skal være et kunnskapsbasert dokument til bruk i folkehelsearbeidet i Selbu kommune. Den vil forhåpentligvis gjøre avgjørelser og prioriteringer enklere for alle som arbeider med dette feltet, og den kan bidra til å stake ut kursen framover. Målgruppa for rapporten er i første rekke lokalpolitikere og administrative ledere. Vi håper også at den kan være til nytte for lag/organisasjoner og andre som har interesse for folkehelsearbeid! Folkehelsegruppa vil takke ledergruppa i Sektor helse- og sosial for oppdraget med å lage denne rapporten. Det har vært et spennende arbeid! Mange har bidratt med svært gode innspill underveis, det gjelder både lag/foreninger/organisasjoner, kommunestyret, enkeltpersoner, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og ikke minst ansatte i Selbu kommune. Tusen takk til dere alle! Folkehelsegruppa, , Elin Mikalsen (leder) Anne Carlsen Tove Storhaug Torill S. Kjøsnes Debbie Spets 3

4 Sammendrag Bakgrunn: På oppdrag fra ledergruppa ved Sektor helse og sosial gir denne rapporten en oversikt over folkehelsa i Selbu kommune. Samhandlingsreformen vil kreve mye av kommunene i årene framover, og det er derfor ønskelig at vi har lokal kunnskap når de riktige beslutninger skal tas. Rapporten vil også kunne gi kunnskap som kan tas med inn i samarbeidet i Værnesregionen. Metode: Folkehelsa ble undersøkt ved hjelp av to metoder: innhenting av statistikk og ved spørsmål til lokalbefolkninga. Deretter ble funn oppsummert og forslag til videre tiltak presentert. Funn: Folkehelsa i Selbu er jevnt over meget god. Noen livsstilsrelaterte forhold krever likevel oppmerksomhet i årene som kommer: økende antall med fedme og diabetes II noe høyt antall barn med barnevernstiltak ungdom begynner tidlig med alkohol økende forekomst av enkelte psykiske sykdommer som depresjon økende snusbruk og høy andel røykere mellom år Forslag til tiltak: Rapporten anbefaler kommunen to satsingsområder som en mener vil ha størst effekt på folkehelsa: fysisk aktivitet og psykisk helse/rus. Rapporten inneholder en gjennomgang av eksisterende tiltak, og foreslår endringer og nye tiltak: all-idrett for ungdom, opprettelse av Selbu frisklivssentral, flere gang- og sykkelveier, regelmessige ungdomsundersøkelser, foreldreveiledningsprogram, målrettet holdningsskapende arbeid, kommunal hjemkonsulent, kommunepsykolog og videreføring av dagens psykiatrimodell. Det foreslås overordnede endringer som utnevnelse av folkehelsekoordinator, videreføring av folkehelsegruppa og økt bruk av veiledning fra fylkesnivå. Til slutt drøftes Selbu samarbeid i Værnesregionen helsekommune på folkehelseområdet. Viktige poeng: folkehelsearbeidet eies av alle sektorer og aktører i kommunen helsefremmende arbeid er vel så viktig som det forebyggende arbeidet sosial ulikhet i helse må tas hensyn til i alt folkehelsearbeid Innledning Samhandlingsreformen 1 peker på at den samfunnsutviklinga og endringer i sykdomsbildet vil gi utfordringer som vil true samfunnets økonomiske bæreevne. Selv om en viderefører dagens standard på tjenester, så vil de offentlige utgiftene komme til å øke fra 44 % av fastlands-bnp i dag til 55 % i Dette vil bli en betydelig utfordring for Helse-Norge. Helsetjenestene har i dag sterkt fokus på behandling av sykdom og senkomplikasjoner, og lite på å fremme helse og forebygge helseproblemer. Behandling i sykehus blir nødvendig når de kroniske sykdommene har kommet langt, i stedet for at disse forebygges i kommunene. 4

5 Nasjonalt ser vi en stor økning i sykdommer som kan være knyttet til levevaner og helseatferd. Kols, diabetes, demens, kreft og psykiske lidelser er sykdommer som er i sterk vekst 1 og som vil kreve mye av helsevesenet i framtida. Verdens helseorganisasjon har beregnet at depresjon vil være den diagnosen som vil påføre samfunnet de største helsemessige kostnadene, og vil være den største årsaken til funksjonssvikt for alle kjønn og aldre innen Denne rapporten viser at denne utviklinga med økning i livsstilssykdommer, også skjer i Selbu. Hvis vi ikke klarer å snu trenden, vil dette belaste kommunen, og da særlig Sektor helse og sosial, betydelig i årene som kommer. Utfordringen er at Sektor helse og sosial i liten grad rår over de strukturelle virkemidlene som er nødvendig for helsefremming og forebygging. Jobben må gjøres i de andre sektorene, blant annet i skoler, barnehager, i kultur- og i næringsutvikling og ikke minst i frivilligheten. Gjennom politikkutforming vil folks helseforhold kunne bedres. Dette dreier seg for eksempel om miljø, boligpolitikk og utdanning. Gjennom kommunal planlegging og tilrettelegging kan innsatsen målrettes og det forebyggende perspektivet utvides og samordnes 4. Målet med den nasjonale satsingen på folkehelse er å utforme en politikk som skal medvirke til flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, samt bidra til en utjevning av helsesituasjonen mellom ulike sosiale lag, etniske grupper og kjønn 5. Det er systematiske forskjeller i helse som er knyttet til økonomisk og sosial status. Definisjon på folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på: Å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Å fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom Å forebygge sykdommer og skader Kommunenes plikt etter kommunehelsetjenesteloven Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen. Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Slik medvirkning skal skje blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir opprettet. 5

6 Helsedirektoratet om kommunalt folkehelsearbeid i 2010 I tabellen under er Helsedirektoratets signaler til kommunene våren , sammen med tiltak iverksatt i Selbu: Helsedirektoratet ber om at kommunene i 2010 prioriterer: Selbu kommunes tiltak i 2010: - Å skaffe oversikt over helsetilstand og viktige Folkehelserapport 2010 (denne rapporten). påvirkningsfaktorer. Oversikten bør ligge til grunn for politisk behandling - Styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste Felles helsestasjonstjeneste er delvis utredet - Etablere og utvikle lavterskeltilbud med lærings- og mestringsaktiviteter på levevaneområdet - Mindre kommuner bør forberede samarbeid med andre kommuner for å løse kompetansekrevende oppgaver i tjenesten. - Det er et mål å etablere samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner. Dialogen om dette bør etableres i Det er et mål å etablere lokalmedisinske sentre som skal avlaste sykehusene. Mindre kommuner bør samarbeide om dette. Det er bevilget midler over statsbudsjettet til formålet. gjennom Værnesregionen helsekommune. Deltagelse i prosjekt sammen med andre kommuner og St. Olavs Hospital for livsstilsintervensjon for å forebygge diabetes type II (Vend Risk). Forslag om lokal frisklivssentral i Selbu. Gjennom Værnesregionen helsekommune utredes bruk av DMS Stjørdal som frisklivssentral for regionen. Har interkommunal barneverntjeneste. Har interkommunal legevakt. Har interkommunal helsestasjonstjeneste (med Tydal). Værnesregionen helsekommune utreder flere andre områder. Værnesregionen helsekommune utreder flere områder der tettere samarbeid mellom foretak og kommuner er nødvendig. Det arbeides med samarbeidsavtale mellom Stjørdal DPS og Selbu. Selbu er tilknyttet Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital gjennom Vend Risk. I Helse- og sosialplan for Selbu kommune står det at: Selbu kommune vil utrede en modell der sykehjemmet reindyrkes som helseinstitusjon med kun korttidsplasser for medisinsk behandling, observasjon, akuttilbud, trygghetsplasser, avlastningsplasser etc. En slik modell vil føre til en reduksjon av antall tradisjonelle sykehjemsplasser. Selbu sykehjems BRA-avdeling har tradisjon for til dels avansert medisinsk behandling, og det ligger til rette for videreutvikling av tilbudet. Et kvalitetsløft synes mer på sin plass enn utvidelse av antall tradisjonelle plasser. Det kan være et alternativ til interkommunal løsning. Bruk av DMS Stjørdal utredes samtidig gjennom Værnesregionen helsekommune. 6

7 Folkehelserapport For å følge opp de nasjonale føringene besluttet ledermøtet Sektor helse og sosial den følgende: Sektor helse og sosial ønsker å styrke det forebyggende arbeidet. Det vises i denne sammenheng til Prop. 1 S ( ) fra HOD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. og Kommunal- og regionaldep., samt Rundskriv IS-1/2010 fra Helsedirektoratet. Ledergruppa i HS beslutter å opprette en gruppe som skal identifisere folkehelseproblemene i Selbu og utarbeide en kommunediagnose. Det er også ønskelig at gruppa kommer med forslag til tiltak. Dette vil også være et viktig arbeid i forhold til det samarbeidet Selbu har med resten av Værnesregionen. Kommuneoverlegen skal lede arbeidet og rapportere til ledermøtet underveis. Folkehelsegruppa Elin Mikalsen (leder): Anne Carlsen: Debbie Spets: Tove Storhaug: Torill S. Kjøsnes: kommuneoverlege, fastlege og folkehelsekontakt rådgiver i Sektor helse og sosial og folkehelsekontakt Fysak-koordinator og fysioterapeut SLT-koordinator og fritidskonsulent helsesøster Alle har jobbet flere år med folkehelse i Selbu kommune og kjenner kommunen godt. Gruppa har hatt sju møter. Arbeidet har vært utført uten ekstra ressurser. Metode Det var ønskelig at resultatene i størst mulig grad skulle være basert på lokale data, og forslag til tiltak skulle være tilpasset kommunen. Vi valgte to måter å skaffe informasjon på: 1. Statistikk Norgeshelsa ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Kommunehelseprofiler fra Helsedirektoratet Spørreundersøkelse fra 2008 om rusbruk blant ungdomsskoleelever i Selbu Tannhelsestatus blant barn og unge i Selbu HUNT-data I en liten kommune som Selbu blir tallmaterialet lite, og statistikk finnes gjerne bare for noen år tilbake. Dette gjør at statistikken må tolkes med forsiktighet. Behovet for at sentrale helsemyndigheter utarbeider verktøy for helseovervåking i kommunene ble tydelig. 2. Erfaringsbasert kunnskap Ved bruk av intervju i lokalradio, annonse i lokalavis, temadag i kommunestyret, brev til 11 lag/foreninger og henvendelse til kommunalt ansatte i alle sektorer, ble det bedt om innspill på følgende spørsmål: 7

8 Hva er folkehelseproblem og -utfordringer i Selbu? Hva kan vi gjøre for å bedre folkehelsa i Selbu? To viktige satsingsområder pekte seg klart ut, og arbeidet fortsatte med å se på hvilke eksisterende tiltak som kommunen har på disse to områdene, evaluere disse, og så komme med forslag til endringer/tiltak ut fra det vi vet har effekt på folkehelsa. Resultater for Selbu Statistikk Kommunebarometeret 8 for Selbu Helsedirektoratet har lansert Kommunebarometeret som kan gi et inntrykk av folkehelsa ved hjelp av et utvalg indikatorer. 8

9 Beskrivelse av indikatorene, fra toppen og mot klokka : Lav inntekt, 2008: Avfall, 2009: Lav fødselsvekt, 2006: Barnevern, 2008: Høy timeinns hjemme, 2008: Andel av bosatte personer 17 år og over m/bruttoinntekt under kr Husholdningsavfall i kilo pr innbygger. Andel fødte med lav fødselsvekt (< 2500 gram) i prosent av alle barn med fødselsvekt > 500 gram. Gjennomsnitt for siste 10-årsperiode. Antall barn som har mottatt hjelpetiltak eller omsorgstiltak i løpet av året pr. 100 barn 0-17 år. Andel hjemmeboere med høy timeinnsats, i prosent av totalt antall mottakere av hjemmetjenester. Kvinner, 2008: Antall døde av kreft i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Menn, 2008: Antall døde av kreft i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Hjerte kar kvinner, 2008: Hjerte kar menn, 2008: Antall døde av hjerte-karsykdom i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Antall døde av hjerte-karsykdom i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kvinner 2008: Antall døde totalt i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Menn, 2008: Antall døde totalt i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Lovbrudd, 2009: Soshjelp, 2007: Anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere: Lovbrudd i alt, Forbrytelser og Lovbruddsgruppene: Annen vinningskriminalitet, Voldskriminalitet og Narkotikakriminalitet. Etter gjerningskommune. Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. Registrerte tilfeller i løpet av året etter alder, sett i forhold til folkemengden i de aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året etter. Økende fødselsvekt, fedme og diabetes type II Høy fødselsvekt kan være en risikofaktor for senere overvekt, diabetes og muligens visse kreftformer. Høy fødselsvekt er forårsaket av flere faktorer, fra genetiske faktorer til forhold under svangerskapet (bl.a. mors vekt). Etter 2001 har Selbu hatt høyere andel med høy fødselsvekt sammenlignet med Sør-Trøndelag og hele landet. Høyest andel var i 2003 med 5.8 %. Lavest registrert andel var i 1993 med 3.0 % andel med høy fødselsvekt 9. 9

10 HUNT-data tyder også på en stor økning i fedme. (Se figur under.) Over en 10-årsperiode har det vært en fordobling av antall menn med fedme. I Norge er forekomsten av overvekt blant yngre kvinner økt 2-3 ganger i løpet av år. Antall med diabetes type II er fordoblet de siste 20 år. Flere menn enn kvinner har nå diabetes, og for hver person med kjent diabetes type II er det en med ukjent diabetes type II 10. BMI = kg/m2 God tannhelse Tannhelsa blant barn og unge i Selbu i perioden har vært jevnt over god og omtrent som i resten av Sør-Trøndelag. Antall 5-åringer med ett til fire hull har gått radikalt ned fra

11 til åringer uten karieserfaring har også økt i samme periode. Ellers er det lite endringer over tiårsperioden. Statistikken må leses med forsiktighet pga små tall 11. Selbu har i løpet av 2010 igjen fått komplett bemanning ved tannklinikken etter flere år med redusert bemanning. Det betyr at både utadrettet virksomhet og samarbeid med kommunal helsetjeneste, skoler og barnehager kan bidra til en ny giv for bedre tannhelse for alle prioriterte grupper, og at det nå vil være mulig for enda flere av voksenbefolkninga å få dekket sine behov for allmennpraksis tannbehandling lokalt. Få alvorlige, smittsomme sykdommer Gjennom mange år har vaksinasjonsdekninga på helsestasjonen vært svært god. Siden 2002 har den vært rundt % i vaksinasjonsprogrammet for småbarn, hvilket er over landsgjennomsnittet. 9 Den årlige influensavaksinasjon har stabil oppslutning. Likevel er det mange som tilhører risikogruppene for influensa som ikke lar seg vaksinere. Helsepersonell som har pasientkontakt anbefales influensavaksine, men dette er det svært dårlig oppslutning om i Selbu. Selbu kommune gir gratis vaksine til sine ansatte med pasientkontakt. Omgangssyke/farang, banale luftveisinfeksjoner og lus kommer og går i Selbu som i andre kommuner. Skoler og barnehager kan være en av flere arenaer for smittespredning, men inntrykket er at skoler/barnehager har svært gode håndvaskrutiner. Dette vet vi har dokumentert effekt på sykefravær. 12 Forekomsten av meldingspliktige smittsomme sykdommer i Selbu varierer noe fra år til år. 13 Generelt er det årlig enkelttilfeller av for eksempel salmonella- og E.coli-infeksjoner. Av og til ser vi opphopning av laboratorieverifiserte tilfeller: : 42 tilfeller av kikhoste : totalt 39 tilfeller av genital klamydia : 18 tilfeller av svineinfluensa Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsa, og forekomst av E.coli er et godt mål på vannkvalitet. Andel av innbyggerne forsynt fra vannverk med hygienisk trygt vann mht E.coli viser at Selbu har svært god vannkvalitet. 9 Antatt nedgang i antall dagligrøykere Det foreligger ikke lokal statistikk på antall dagligrøykere, men det er sannsynlig at forekomsten er redusert i likhet med landet for øvrig. 9 11

12 Kvinner mellom år røyker mest 10, og en kan vente en økende forekomst av KOLS og lungekreft i denne gruppen i årene som kommer. En relativt ny trend i tobakksbruken er det kraftig økende antallet som bruker snus. Mellom % av menn i alderen år bruker daglig snus i følge HUNT-data. 10 Unge menn snuser mest, mens den største økningen i antall snusere er blant jenter i videregående skole. Lite sykkel-, gangveier/turstier Det er viktig at det tas hensyn indikatorer som på innvirker på tilretteleggingen av å være fysisk aktiv i nærmiljøet og i kommunen generelt. Gange er den vanligste aktiviteten hvor folk generelt er fysisk aktive. Og hverdagsaktiviteten er viktigst! Tilrettelegging av gang- og sykkelstier er en viktig del av lavterskeltilbudet i kommunen. Tilgjengelighet til natur og rekreasjonsområder betyr mye for folks utøvelse av fysisk aktivitet og friluftsliv. Sykkel-, gangveier/turstier mv. med kommunalt driftsansvar. Kilometer per innbyggere: 9 Selbu har lite sykkel-, gang- og turstier med kommunalt driftsansvar. Det er en del private turstier og skiløyper i tillegg som ikke omfattes av statistikken. Alkohol med hjemmefra og tidlig alkoholdebut Høsten 2008 ble det gjennomført en rusundersøkelse blant elever ved Selbu ungdomsskole. Undersøkelsen viste at ca halvparten av ungdomsskoleelevene i Selbu (fra år) har drukket alkohol, og at gjennomsnittlig debutalder er 12,9 år blant de som har drukket alkohol. Gjennomsnittlig debutalder på landsbasis er i underkant av 15 år. Dette er tall fra SIRUS som har foretatt en undersøkelse blant ungdom i alderen år. 14 Tallene fra lokal og nasjonal undersøkelse er ikke direkte sammenlignbare grunnet ulike alderskohorter. Tallene er også små, slik at resultatene må tolkes med varsomhet. Likevel stemmer det godt med de erfaringer som gjøres i fagfeltet, og det er grunn til bekymring. 12

13 Hvorfor det er slik i Selbu? Her er tre mulige forklaringer: - En drikkekultur der det er sosialt akseptert fra gammelt av å dra på fest når en er konfirmert (det året en fyller 15 år). - Offentlige fester uten 18-års aldersgrense, der det ikke selges alkohol, men der det likevel drikkes alkohol, og kontrollen med mindreåriges inntak er begrenset. - Holdninger blant en del foreldre der mindreårige drikker alkohol hjemme, slik at de lærer seg det på en fornuftig måte, og der de får med seg alkohol hjemmefra så vet vi hva de drikker. Hvorfor er det å begynne å drikke tidlig et problem? - Forskning viser at det er sammenheng mellom tidlig debut og høyt alkoholforbruk senere i livet. - Unge hjerner er ikke ferdigutviklet og er mer sårbare for alkoholpåvirkning. Videre viser undersøkelsen fra Selbu at 48 % av ungdommene har fått smake alkohol hjemme, og at 25 % av de som drikker, får med seg alkohol hjemmefra. Forskning viser at de som har fått med alkohol på fest drikker oftere og har vært beruset flere ganger sammenliknet med som ikke har fått med alkohol. 14 De ungdommene som har foreldre som synes det er greit av barna drikker alkohol, drikker også mer og oftere. Derfor er foreldres holdninger til alkohol noe av det viktigste i rusforebyggende arbeid. Selbu sammenlignet med andre kommuner: 15 Selbu: Har fått smake alkohol hjemme Selbu: Fått med alkohol på fest en eller flere ganger (prosentvis fordeling) 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Selbu Verdal Levanger Forbruket av alkohol har økt i hele befolkningen det siste tiåret, særskilt blant jenter og unge kvinner. Alkohol er helt klart det rusmiddelet som er mest utbredt i Selbu. Ungdommene fikk også spørsmål om narkotika i undersøkelsen, og resultatet viser at ungdommen har mer restriktive holdninger mot narkotika. Det er et tankekors at narkotika blir sett på som det største ondet når problemene knyttet til alkohol angår så mange flere og påfører samfunnet større belastninger på mange områder. 13

14 I følge Nasjonalt folkehelseinstitutt er 13 % av unge mellom 13 og 15 år så plaget av angst og depresjon, at de trenger behandling. Ungdom med psykiske problemer og atferdsproblem drikker mer enn andre ungdom. Unge med ADHD har fem ganger økt risiko for bruk av rusmidler. To av tre barn med psykisk syke foreldre utvikler psykiske vansker, og ett av tre får alvorlige vansker. Barn i familier der foreldrene har psykiske lidelser, er rusmisbrukere eller voldelige, har særlig høy risiko for selv å utvikle psykiske lidelser og rusproblemer. Ett av ti barn og unge under 16 år i Norge lever sammen med foreldre som er avhengige av alkohol. 16 Psykisk helse Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er stabil, og er svært vanlig i befolkningen. Ca. en tredel av voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år, mens 8 % av barn og unge til en hver tid har en psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos både barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Det har funnet sted en sterk økning i behandling for psykiske lidelser, og samtidig blir stadig flere uføretrygdet for en psykisk lidelse. 17 Vi har ingen lokal statistikk fra Selbu på dette, men statistikk fra HUNT kan tyde på at forekomsten av depresjon øker noe: 10 Angst, depresjon og alkoholmisbruk rammer flest, de koster mest, og vi kan i stor grad behandle og forebygge dem. Andre psykiske lidelser er personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, schizofreni og bipolar sykdom. 14

15 Økende driftsutgifter til idrett Netto driftsutgifter til idrett per innbygger i kommunen, sier noe om kommunens prioritering av og satsing på å tilrettelegge for idrettsaktiviteter. Funksjonen inneholder både tilskudd til drift og vedlikehold av idrettslokaler og -anlegg, samt drifts- og anleggstøtte til idrettsorganisasjoner og støtte til idrettsarrangement. 9 Lite frafall i videregående skole Personer som slutter underveis i videregående skole antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de som har valgt ikke å ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. Diagrammet viser at sammenlignet med Sør-Trøndelag og landet for øvrig, er det få som slutter i videregående skole i Selbu. 9 Arbeidsledighet Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både psykisk og materielt, og arbeidsledighet antas å kunne virke negativt inn på helsetilstanden. 9 NAV Selbu vil arbeide for lavest mulig arbeidsledighet og på beste måte ivareta innbyggere som er blitt arbeidsledige. 15

16 Noe høyt antall barn med barnevernstiltak Omfanget av barnevernstilfeller er en indikasjon på sosiale problemer og uheldige trekk ved barns oppvekstsituasjon. Det er videre en tendens til at kommuner med mange barnevernstilfeller også har relativt stort omfang av andre levekårsproblemer. Slik sett kan indikatoren også være en pekepinn om et bredere levekårsproblem. 9 Tall for 2009 er omtrent det samme som 2008, og det samme gjelder nye tall for Sammenlignet med andre kommuner i Værnesregionen ligger Selbu ikke spesielt høyt, Meråker hadde i 2008 en andel på 6,6 % med barneverntiltak, og Frosta 7,9 %. Stjørdal hadde en andel på 3,5 % i 2008 og 4 % i Tallene er noe høye, sammenlignet med landsgjennomsnitt og snitt for Sør-Trøndelag. En forklaring kan være at mindre kommuner har færre tiltak som kan settes inn i familien før det blir barnevernssak. For eksempel har Stjørdal en kommunal enhet som jobber med forebyggende tiltak, blant annet tar tiltak som PMTO, ungdomskontakt, familieveileder og Home Start de letteste sakene der, mens de mindre kommunene må ivareta slike saker i barneverntjenestene. Det er liten grunn til å tro at Selbu, Meråker og Frosta er verre oppvekstkommuner enn Stjørdal. I tillegg må statistikken leses forsiktig da for eksempel en enkelt familie kan gjøre stort utslag. 16

17 Lite fysisk aktivitet Mye tyder på at dagens samfunn generelt har et lavere fysisk aktivitetsnivå enn tidligere. Dette skyldes ikke at vi trener mindre enn tidligere. Det er først og fremst hverdagsaktiviteten som er redusert. Lavt fysisk aktivitetsnivå og dårlig fysisk form er selvstendige risikofaktorer i forhold til helse. Kreftforeningen viser i sin aktivitetshåndbok at fysisk inaktivitet og overvekt er årsaken til 25 % av alle nye krefttilfeller i verden, og flere studier viser at fysisk aktivitet har betydning både ved kreftbehandling og kreftrehabilitering. 18 HUNT-data 10 viser en økende andel som er fysisk aktive i alle aldersgrupper de siste årene. Det er likevel slik at det er ca halvparten av befolkninga som tilfredsstiller anbefalinga om 30 minutters daglig fysisk aktivitet. Det er sannsynlig at data fra Nord-Trøndelag er overførbare til Selbu. På landsbasis ser vi at halvparten av 15-åringene og % av 9-åringene tilfredsstiller anbefalingene. 19 Svak reduksjon i hjerte-/kardødelighet Antall døde av hjerte-karsykdom i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 9 Her ligger Selbu noe over både fylket og landet, selv om antallet har sunket fra

18 Menn: Kvinner: Svak reduksjon i kreftdødelighet Antall døde av kreft i aldersgruppen 0-74 år, per innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt 9. Her ligger Selbu noe under både fylket og landet. Reduksjon i antall fra Menn: 18

19 Kvinner: Erfaringsbasert kunnskap Befolkningas svar på Hva er folkehelseproblem og -utfordringer i Selbu? Det kom mange innspill, både fra grupper og enkeltpersoner. Flere hadde innspill om at dårlig kosthold representerer et folkehelseproblem og utfordring i Selbu. Overvekt og livsstilssykdommer som konsekvens av dårlig kosthold og inaktivitet, ble ofte nevnt. Lav motorisk aktivitet, inaktivitet og slappe barn, ble trukket frem. Enkelte viste til at en stor andel av befolkningen har et høyt aktivitetsnivå med ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, men at utfordringen er å øke aktivitetsnivået hos de som ikke er aktive. Psykiske og psykosomatiske problemer var også godt representert blant svarene. Psykisk sykdom hos foreldre og/eller hos barn, ser noen av aktørene som en stor folkehelseutfordring. Stress, tidsklemme og ensomhet kan påvirke og redusere den enkeltes helsetilstand, og betraktes som en folkehelseutfordring. Noen så rusproblem knyttet til alkohol og narkotika som et folkehelseproblem i Selbu. Enkelte hadde fokus på smitte og hygiene, derunder utfordringene med seksuelt overførbare sykdommer. Hørselskader ble også nevnt som et folkehelseproblem. Befolkningas svar på Hva kan vi gjøre for å bedre folkehelsa i Selbu? Innspillene på tiltak var konkrete og utfyllende, og ga gruppa mange gode ideer å jobbe videre med. Informasjon og bevisstgjøring rundt kosthold, matlagingsgrupper og -kurs ble foreslått av flere aktører. Fokus på riktig kosthold i barnehager og skoler, fruktordninger og på vann som den beste tørstedrikk. Et helhetlig tilbud til befolkningen om en konsultasjon med tverrfaglig helsepersonell (lege, fysioterapeut, helsesøster, treningsveileder), der den enkelte får kartlagt sin helse, og drøftet 19

20 mulighetene for å ivareta sin fysiske, psykiske og sosiale helse, deretter hjelp til å gjennomføre dette gjennom coaching. Et lavterskeltilbud der kommunen tilbyr støtte med å organisere ulike grupper som befolkningen kan delta i: - Joggegruppe - Stavgang-gruppe - Gå tur i skogen-gruppe - Sopptur - Skigruppe - Lær å skyte vilt-gruppe (jakttrening) - Ulike sosiale aktiviteter - Lage sunn mat-grupper - Dyrk dine egne økologiske urter, planter, grønnsaker Aktøren presiserte at stikkordene for tilbudet må være aktivitet, sosialt og kos. Oppfølging av gruppene er nødvendig for kontinuitet. Tiltak for å bedre foreldrefunksjonene ble foreslått, som foreldreveiledningskurs (ICDP) og tidlig intervensjon. Tiltak for foreldre som gjør dem til bedre rollemodeller med gode rutiner rundt renhold, hygiene og nettvett. Utdeling av ørepropper ved arrangement der det er høyt lydvolum, samt tilrettelegging for hørselshemmede i offentlige bygg, ble foreslått som tiltak. En audiograf ansatt i kommunen ville også lette situasjonen for de hørselshemmede. Mer fysisk aktivitet i skolen, og gang- og sykkelstier vil bidra til økt fysisk aktivitet. Det ble foreslått ulike tiltak for å bidra til mer fysisk aktivitet i arbeidstida. Dette ville også bidra som trivselstiltak ved arbeidsplassen, slik som Bedriftsidol. Trivselstiltak som boksirkel og fellesturer nevnes. Trimkasser og FYSAK bidrar her. Fra skolehold ble det påpekt viktigheten av å styrke psykisk helse hos ungdom, ved å få beholde ressursen fra psykiatrimidler ved Selbu ungdomsskole. Tiltak rettet mot eldre var også blant forslagene, som treningstilbud og årlig helsesjekk av eldre, kompetanseheving innen geriatri og legemiddelbruk, samt mer kontakt mellom unge og eldre. Sosial ulikhet i helse Et tema som stadig dukket opp gjennom arbeidet med denne rapporten, var den tydelige sosiale ulikheten i helse. Nesten en hver indikator på helsetilstand (røyking, kosthold etc.) ser ut til å være linket til sosial gradient. Liknende sammenheng ser vi på livsstilssykdommer som diabetes, hjerte-/karsykdommer og enkelte typer kreft. Sosiale ulikheter i helse er større i Norge enn tidligere antatt, og det dreier seg om noe langt mer dyptgripende enn «restfattigdom». Idealer om likhet og rettferdighet har stått sterkt i den norske folkesjelen gjennom etterkrigstiden. Så sterk var troen på at man var på vei mot et klasseløst samfunn, at man på mange områder sluttet å snakke om sosiale forskjeller eller klasser. Det meste av norsk statistikk innen helse og sosiale forhold ble uttrykt som gjennomsnitt, uten større interesse for om gode gjennomsnittstall kunne skjule store forskjeller i helse mellom fattig og rik. 20

21 Derfor vakte det forbauselse da man fra midten av 1990-årene begynte å få forskningsresultater som tydet på at de sosiale ulikhetene i helse ikke var borte, og at de relative forskjellene var store, selv i europeisk målestokk. 20 Ulikhetene i helse går tvers gjennom hele samfunnet, og gradientene er muligens økende. Her ligger den store sosialpolitiske utfordringen, og den løser man ikke bare ved NAV. På en rekke helseindikatorer kommer gruppen med lavest sosioøkonomisk status dårligst ut: Røyking: Det er en markert sosial gradient for dagligrøyking. Jo lavere utdanning, desto mer røyking. Gradienten er brattere i aldersgruppen år enn hos åringene, noe som skyldes at lavt utdannede i den yngste generasjonen er mer tilbøyelige til å røyke enn korttids utdannede i den eldre generasjonen er. Også for alder ved røykestart, bruk av de mest skadelige tobakksproduktene, passiv røyking og andel som slutter, er det funnet en sosial ulikhet hvor de med den lengste utdanningen kommer mest gunstig ut. 21 Amming: Blant norske mødre er det 2,4 ganger større sjanse for at barnet blir ammet ved seks måneders alder hvis mor har høyere utdanning enn hvis hun har kortere utdanning. Kosthold: I øvre sosiale lag er forbruket av frukt og grønnsaker høyere enn i lavere sosiale lag. 22 Fysisk aktivitet: Blant dem som har utdanning fra universitet eller høyskole, er det mer enn èn av fire (28 %) som trener minst to ganger per uke. Andelen er halvparten så stor blant dem som ikke har videregående utdanning. 23 Fysisk form er avgjørende for evnen til å utføre dagliglivets funksjoner og avgjørende for vår funksjonsdyktighet. Fra medisinsk fagkunnskap vet vi at det er en sterk sammenheng mellom graden av fysisk form en person innehar og sjansen for fremtidig sykdomsutvikling og tidlig død. Denne sammenhengen er like sterk som den man finner i røykeundersøkelser. God fysisk form gir overskudd, og blant eldre er den fysiske formen spesielt viktig for å være uavhengig så lenge som mulig. Resultatene viser at menn som har grunnskole eller videregående skole som høyeste fullførte utdanning er i dårligere fysisk form, målt som oksygenopptak, sammenlignet med menn som har minst fire års høyskole- eller universitetsutdanning. Blant kvinner øker også kondisjonen med økende utdanning. 24 Fysisk inaktivitet: I gruppene med lavest utdanning er det om lag hver fjerde (26 %) som aldri mosjonerer, mens tilsvarende tall for gruppen med høy utdanning er 7 %. 25 Alkohol: For alkohol er bildet motsatt. Alkoholkonsumet øker med økende utdanningslengde hos begge kjønn. Data fra perioden viser at menn med universitetsutdanning drakk 26 % (0,9 liter) mer alkohol per år enn menn med grunnskoleutdanning. For kvinner var tilsvarende tall 68 % (1,0 liter). Samme mønster fant man for grupper med høy og lav inntekt. 26 Folkehelsearbeidet må ta hensyn til sosiale forskjeller i helse! 21

22 Kommunediagnose med to satsingsområder Kommunediagnose for Selbu: Folkehelsa i Selbu er jevnt over meget god. Noen livsstilsrelaterte forhold krever likevel økt oppmerksomhet i årene som kommer: økende antall med fedme og diabetes II noe høyt antall barn med barneverntiltak ungdom begynner tidlig med alkohol økende forekomst av enkelte psykiske sykdommer som depresjon økende snusbruk og høy andel røykere mellom år Ut fra kommunediagnosen foreslås to satsingsområder: Fysisk aktivitet Psykisk helse/rus Fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i Selbu kommune beskriver hvordan det er tilrettelagt for å drive variert idrett og annen fysisk aktivitet i kommunen. Også KOSTRA-tall er klare på at det investeres mye i idrett lokalt. Eksisterende tilbud Fysak Folkehelsegruppa har vurdert alle Fysaktiltakene som eksisterer pr i dag, blant annet turer, bli kjent bygda rundt, Kommunekampen, vandrestav, Fysakuka og dansematter. Det har vist seg svært vanskelig å finne objektiv metode å evaluere effekt av tiltak på. Det er likevel nærliggende å konkludere med at Fysak sannsynligvis har en positiv effekt på folkehelsa i Selbu, sist gjennom Kommunekampen (et samarbeid mellom Bedriftsidretten og Sør-Trøndelag fylkeskommune.) Selbu hadde da 165 individuelle registreringer. Den mest ivrige selbyggen hadde over 300 turer. 22

23 Grupperegistreringer (inkludert barnehager og skoler) hadde 2484 deltagere og var med dette best i fylket. Etter at det de siste årene har vært fokus på fysisk aktivitet fra sentralt hold, har det vært enklere å få med skoler på Fysak-tiltak. Det er nå et tydelig fokus også på fysisk aktivitet i skoler i Selbu. Vi har også inntrykk av at barnehagene i Selbu fokuserer på friluftsliv. Fysaktiltakene er varierte og rettet mot alle aldersgrupper. Det er blitt flere kurs (blant annet for forebygging av livsstilssykdommer) og det er lagt inn kr ,- i H/S-budsjettet for utdeling til Fysak-tiltak. Fysak finansieres i dag gjennom 20 % av en 70 % fysioterapeutstilling. Andre eksempler på tilbud: Seniordans Trimkasser og turstier Skiløyper Den fysiske skolesekken Fotball, håndball, golf, yoga, skyting, ski, orientering, ridning/trav, vannski, tae kwon do, friidrett. Idrettskole Utleie av Selbuhallen og gymsal ved Selbu ungdomsskole Treningssenter Trollstien Svømmebasseng (Selbu ungdomsskole, Peder Morset folkehøgskole, varmebasseng) Skateboardrampe HMS-tiltak i bedrifter Forslag til nye tiltak Plan for idrett og fysisk aktivitet i Selbu kommune viser til sin visjon; I Selbu skal alle ha mulighet til å drive fysisk aktivitet ut fra sine ambisjoner, interesser og ferdigheter. Planen viser videre at Selbu gir gode rammer for breddeidrett og konkurranseidrett, samt folkehelse og friluftsliv, og at kommunen ønsker å styrke den gode rammen videre for å fremme folkehelsa. Planen sier at Selbu vil prioritere arbeid for å stimulere til mindre frafall blant barn og unge innen idretten. I tillegg ser vi at der er viktig å arbeide med å få frafalne fra idretten til å være fysisk aktive på andre arenaer. All-idrett for ungdom Norges Idrettsforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets, har sett på frafallet fra særidretten, og viser til at halvparten av alle 15-åringer ikke er aktive nok. De har utarbeidet et tilbud til ungdom som har lyst til å drive med varierte aktiviteter/basistrening - uten fokus på konkurranse, prestasjoner og store ukentlige treningsmengder. Tiltaket kalles Sportmix, og organiseres gjennom samarbeid mellom idrettskrets, idrettslag, aktuelle særidretter og evt. skole. Ungdom kan melde seg på et tilbud som omfatter ulike aktiviteter og som er innom forskjellige idretter i løpet av en sesong. Tanken er at dette skal gjennomføres med unge trenere med en viss treningskompetanse. Folkehelsegruppa ser at inaktiviteten øker med alderen hos ungdom i Selbu, og ønsker derfor å se nærmere på om en løsning av all-idrett for ungdom kan være et godt tilbud. Tiltaket må legges fram for idrettslagene i bygda, og en ser også for seg et mulig samarbeid med Selbu frivilligsentral for gjennomføring. 23

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer