PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRINGA I RAUMA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRINGA I RAUMA KOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRINGA I RAUMA KOMMUNE DELPLAN KOMPETANSEUTVIKLING

2 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKULEN I RAUMA KOMMUNE SKULEÅRET Kompetansekartlegging, samarbeid og medverknad s Grunnlagsdokument s Statleg satsing på etter- og vidareutdanning 2011 s Kompetansekartlegging og kartlegging av behov for kompetanseutvikling s Interkommunalt og regionalt samarbeid s Handlingsplan 2011/skuleåret s Skulen som lærande organisasjon Skuleleiing s Norsk s Matematikk s Engelsk s Begynnaropplæring s Praktisk-estetiske fag s Rådgiving s /digital kompetanse s Elevvurdering s Lærings- og oppvekstmiljøet s Kultur s Kvalitetsvurdering/kvalitetssikring s Skulevise, kommunale og interkommunale utviklingsarbeid/prosjekt s Ressursbruk s. 13 2

3 1 KOMPETANSEKARTLEGGING, SAMARBEID OG MEDVERKNAD 1.1 GRUNNLAGSDOKUMENT Opplæringsloven Kompetanseutvikling Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. Hovedavtalen 7. Kompetanseutvikling Partene erkjenner den store betydning øket kompetanse har for den enkelte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. Partene er enig om at det er viktig med kontinuerlig etterutdanning i forhold til tempoet i den teknologiske utviklingen. Den enkelte kommune/fylkeskommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Kommunen/fylkeskommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Hvor partene er enige lokalt kan det i kommunen/fylkeskommunen defineres nærmere omfang av opplæring, under henvisning til den enkelte kommune/fylkeskommunes forhold. Skuleeigar har såleis ansvar for å leggje langsiktige strategiar og med grunnlag i dette utvikle årlege planar for kompetanseheving. Arbeid med utvikling og gjennomføring av planen skal skje i samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane, og styringsdokumentet skal vere lokalt politisk forankra. Planen dannar grunnlaget for søknad om etter- og vidareutdanningsmidlar frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ved utdanningsdirektøren. Søknadsfrist for vidareutdanningsstudium vart sett til 15. mars. Frist for skoleeigar å prioritere søknadene er sett til 15.april. Søknadsfrist for midlar til etterutdanning er av Utdanningsdirektoratet sett til 15. mai (søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/utdanningsdirektøren). 1.2 STATLEG SATSING PÅ ETTER- OG VIDAREUTDANNING 2011 Satsinga på kompetanseheving av lærarar i grunnopplæringa held fram etter at reformperioden med innføring av Kunnskapsløftet er over. Regjeringa har sett av 260 millionar til vidareutdanning som skal dekkje vikarkostnader vår og haust, tilpassing og utvikling av tilbodet og til frikjøp av studieplassar på den einskilde høgskule/universitet. Det er totalt sett av 2500 plassar innanfor denne strategien, og pr har 1258 meldt si interesse til Utdanningsdirektoratet. Etterutdanningsmidlane er reduserte i strategiplanperioden, og for skoleåret var Møre og Romsdal tildelt til saman 4,5 mill. I tillegg vart fylket tildelt ekstra midlar 3

4 hausten 2011 som ein følgje av at ubrukte midlar til vidareutdanning vart omgjort til etterutdanningsmidlar. For Møre og Romsdal utgjorde dette ca. 1,6 mill. Av dei samla midlane til etterutdanning fekk Rauma tildelt (juli og desember 2010) til saman kr. Dette er knytt til språkstimulering/språkopplæring, SOL (systematisk oppfølging av lesing), leseopplæring trinn og kursrekkje i læreplan for grunnleggjande norsk. Dei to siste kursrekkjene vert gjennomført i løpet av våren 2011, medan språkstimulering/språkopplæring og SOL-opplæring vil halde fram i heile planperioden. Vidareutdanning: Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere Strategien Kompetanse for kvalitet strategi for vidareutdanning av lærarar, er eit nasjonalt samarbeid om kompetanseutvikling mellom KS, lærarorganisasjonane, Nasjonalt råd for lærarutdanninga og statlege utdanningsmyndigheiter. Føremålet er å styrke elevane si læring og motivasjon i grunnopplæringa ved å auke lærarane si faglege, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom målretta og landsdekkande gjennomføring av vidareutdanning. Strategien skal vere med å auke statusen til læraryrket og styrke tilliten til kvaliteten i skulen. Bakgrunnen for strategien er for lav grad av fagleg fordjuping landet sett under eitt. Delmål Strategien skal gi: auka kompetanse for lærarar innanfor faga norsk og samisk, matematikk og engelsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet auka talet på lærarar med spesialkompetanse i leseopplæring, fortrinnsvis på barnetrinnet auka kompetanse for lærarar i andre fag ut frå lokale og nasjonale behov (fysikk, kjemi, yrkesfaglige programfag), fortrinnsvis for lærarar i vidaregåande opplæring, og i praktisk-estetiske fag og rådgiving. auka rektorkompetanse, gjennom tilbod om vidareutdanning gjennom rektorskolen deltaking frå alle kommunar og fylkeskommunar Studieåret 2011/12 vert det tilbod om vidareutdanning for lærarar ved meir enn 20 universitet og høgskular i regi av Kompetanse for kvalitet. Ein viser elles til studiekatalog. Lærarar som får studieplass, vert kjøpte fri frå undervisning, og kostnaden er eit spleiselag mellom departement (40 prosent), skuleeigar (40 prosent) og læraren (20 prosent). Deltakarene skal få vidareutdanning i eit omfang på inntil 60 studiepoeng. For Rauma kommune vil dette utgjere ein kostnad på ca kr. pr. lærar som tek 60 studiepoeng. I tillegg kjem utgifter til reise og opphald. Dei nasjonalt prioriterte fagområda for grunnskulen er: Norsk, matematikk, engelsk, leseopplæring, praktisk-estetiske fag og rådgjeving. Møre og Romsdal har fått førehandstilsegn på til saman 6,8 mill. kr for 2011, og er nærast dobla i høve

5 Etterutdanning. For 2011 er det sett av 44 mill. innanfor prioriterte område. Målgruppa for etterutdanningsmidlane er lærarar i heile grunnopplæringa og sentrale aktørar innanfor fag- og yrkesopplæringa. For skuleåret vert det dermed ytterlegare kutt i rammene til etterutdaning. Møre og Romsdal vil få tildelt ca. 2,5 mill. til fordeling mot 4,5 mill. for Dei prioriterte statlege områda er: - - Lese- og rekneopplæring - Klasseleiing - Fag- og yrkesopplæring I tillegg til desse prioriterte fagområda kan skuleeigar også søkje om midlar ut frå lokale behov. Frist for søknad frå skuleeigar til fylkesmannen er 15. mai. Eige søknadsskjema skal nyttast. For heile strategien sjå KOMPETANSEKARTLEGGING OG KARTLEGGING AV BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING Det vart våren 2009 gjort ei omfattande kartlegging av kompetansen til det pedagogiske personalet på skulane, og vidare ei kartlegging av behovet for kompetanseutvikling. I samband med rullering av planen for 2011/12 er det gjort supplerande kartlegging. Skuleleiinga uttrykkjer desse behova for kompetanseutvikling i : Vågstranda skule Vidareutdanning: Etterutdanning: Måndalen skule Vidareutdanning: Etterutdanning: Innfjorden skule Vidareutdanning: Etterutdanning: engelsk, musikk engelsk, musikk norsk, matematikk, engelsk, musikk naturfag, engelsk, mat & helse, samfunnsfag norsk og norsk,, spesialpedagogikk Åndalsnes barneskule Vidareutdanning: musikk, kunst & handverk, begynnaropplæring Åndalsnes ungdomsskule 5

6 Vidareutdanning: Etterutdanning: Isfjorden skole Vidareutdanning: Etterutdanning: Åfarnes skole Vidareutdanning: Etterutdanning: musikk, kunst & handverk, engelsk, matematikk musikk, kunst & handverk, matematikk, norsk musikk, spesialpedagogikk,, vurdering engelsk, tilpassa opplæring, matematikk, tysk leseopplæring, matematikkvanskar KOMMENTAR Rauma kommune har ikkje sett av midlar til vidareutdanning for lærargruppene i budsjettåret Avsette kommunale midlar til etterutdanning og evt. statlege tilsko,t er i utgangspunktet øyremerka til anten planlagde eller allereie ivertsette aktivitetar i tråd med politisk vedtatt plan. Etterutdanningsmidla skal og dekkje lokale satsingar i vidareutdanning som ikkje direkte er knytt til Kompetanse for kvalitet. Dette gjeld m.a. vidareutdanning i skoleleiing og mentorutdanning, begge i regi av Høgskulen i Volda. Desse to vidareutdanningstiltaka vert prioritert i kommande planperiode. Elles er Rauma kommune inne i eit forpliktande regionalt etterutdanningsløp når det gjeld språkstimulering/språkopplæring og SOL. Når det gjeld behovet for kompetanseheving i personale på dei ulike skulane, må dette også ivaretakast ved eventuelle tilsetjingar. 1.4 INTERKOMMUNALT OG REGIONALT SAMARBEID Det vert vist til K-sak 075/09, der skule- og barnehageeigar vedtok å leggje til rette for og støtte opp om dei etablerte strukturane for kompetanseutvikling på regionalt nivå. Region Romsdal (+ kommunane Eide og Gjemnes) har utvikla eit forpliktande samarbeid kring kompetanseutvikling av tilsette i barnehage, skole og PPT over år. - Frå region C samarbeidet på 1990-talet, primært knytt til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling for etatsleiing og skuleleiarar, til omfattande kompetanseutviklingstiltak retta mot alle målgrupper i sektoren. I dette samarbeidet inngår arbeidstakarorganisasjonane, representert gjennom Utdanningsforbundet. I samband med det auka samarbeidet var det behov for å tilsette koordinator for å følgje opp dei satsingane som dei ulike regiongruppene samla seg rundt og ønskte å setje ut i livet. Dei siste åra har det vore tilsett koordinator i 25% stilling, tilsett i Molde kommune, med base på skuleseksjonen i Molde rådhus. Inneverande skuleår har koordinatoren ansvar for m.a. å følgje opp regionale satsingsområde som: - Eit løft for engelsk, i samarbeid med region Nordmøre (sluttført haust 2010) - Ulike etterutdanningstilbud (Romsdalsk lærarstemne/barnehagestemne, språkstimulering,..) - Økonomi- og sekretærfunksjon - 6

7 Kompetanseutviklingstiltak knytt til regionsamarbeidet er delvis finansiert gjennom statlege tilskot, og desse midla er kanalisert gjennom Molde kommune. Kostnader som overstig tildelte statlege midlar vert kravd refusjon for av den enkelte kommune. Dei skulefagleg ansvarlege, som utgjer kompetansegruppe skule i regionstrukturen, opplever samarbeidet som særs tenleg og som nærast naudsynt for å ivareta det ansvaret som kviler på representantane for skuleeigar. I tillegg syner rekneskapen at felles satsingsområde er kostnadseffektive tiltak, og langt rimelegare enn om ein sette i verk eigne kommunale tiltak innanfor dei same områda. Det har vore ei uttrylt målsetting at tiltak i regi av region skal vere tilpassa uttrykte lokale behov, og har framstått som fagleg relevante, nær praksisfeltet og vore tilpassa lærarar i aktivt arbeid. Fagsamlingar i løpet av studia har vore prioriterte tiltak m.a. for å gje plass til felles refleksjon og erfaringsutveksling. I samband med innføring av den nye strategien i 2009, er den regionale modellen utfordra. Strategien har som målsetting å sikre naudsynt kompetanse i høve til endringar i kompetansekrav, jf. forskrift. Strategien legg til grunn ei omfattande statleg finansiering av studieplassar til skuleleiarar og pedagogisk personale innanfor sentralt gitte satsingsområde, men føresett ein tilsvarande kommunal eigendel. Studieplassane er fordelte rundt om i dei ulike høgskulesystema, frå Kristiansand i sør til Alta i nord. Deltakarar frå vår region kan risikere å få tildelt studieplassar milevis unna eigen skule, i tillegg til at det kan ha som konsekvens at studenten i liten grad i studiea vil ha liten kontakt med praksisfeltet. Dette bryt med dei prinsipp og det arbeidet som er utvikla over år i regionen. Desse synspunkta er lagt fram/gjort kjent for Utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal. 7

8 2 HANDLINGSPLAN 2011/SKULEÅRET Når det gjeld struktur og innhaldsmoment for årsplanen, blir det vist til pkt. 1.2, Statleg satsing på etter- og vidareutdanning I tillegg kjem lokale satsingsområde og lokale behov. Årsplanen vil difor ha fokus kring følgjande fag/fagområde: Skulen som lærande organisasjon Norsk (Matematikk) (Engelsk) (Begynnaropplæring) Praktisk-estetiske fag Rådgiving /digital kompetanse Elevvurdering Lærings- og oppvekstmiljøet Kultur Kvalitetsvurdering/kvalitetssikring 2.1 Skulen som lærande organisasjon - Skuleleiing Tema Tiltak Målgruppe Når Ansvar Samarbeid Ressurs- Bruk Skolar i utvikling Vidareutdanning Skuleleiarar Vår -11 HVO Adm. Aktuelle tema Skuleleiarmøte Skuleleiarar Adm. Jobbrotasjon/ hospitering Ped.pers / Adm. Utvikle plan i løpet av Norsk Aktuelle tema: Interne drøftingar/ Aktuelle Vår/haust Arbeidsplanfesta - Kartleggingsprøver refleksjon lærarar/ - Nasjonale prøver Tidleg innsats/ språkstimulering og språkopplæring i barn Fagsamlingar Nettverk Fø-lærarar/ Lærarar på 1.-2.trinn/ leiarar RPPT/ Statped Vest/ Arbeidsplanfesta Vikar SOL (Systematisk observasjon av lesing) Innføring av SOL Skoleleiarar Lærarar Haust / rektor Region Romsdal 2.3 Matematikk Ingen tiltak 8

9 2.4 Engelsk Ingen tiltak 2.5 Begynnaropplæring Sjå RPPT-tiltak (under F planlegging) under pkt Praktisk-estetiske fag Verdens beste kommune for Viser til skulevise Ped.pers, Arbeidsplanfesta naturglade mennesker planar 2.7 Rådgiving Rådgiving Vidareutdanning Lærarar/ / HVO Vikar Rådgjevarar rektor Rådgivingsnettverk Deltaking rådgjevarar M&R fylkeskommune Vikar 9

10 2.8 /digital kompetanse PedIT Administratorsamling feb -11 Norsk Adm. PedIT ansvarelge nettskole Lokal kursing i nye funksjonar ansvarlege april - 11 ansvarlege Adm. Lokal kursing i nye funksjonar Lærarar Vår - 11 ansvarlege Arb.pl.festa Evaluering PedIT Skuleleiarar Vår - 11 Kåre S/ Per H Utviklingsprosjekt PedIT Skuleleiarar/ iktasnvarlege/ lærarar Vår/haust -11 Leiarar/ ansvarlege Norsk nettskole Nytt AD for elevane med nytt grensesnitt og funksjonar Kursing Kursing ansvarlege Lærarar Vår/haust 11 Vår/haust - 11 ansvarlege Adm. Arb.pl. festa Opplæring i bruk av ny LærarWeb Visma Skole Kursing Skuleleiarar og ansvarlege Haust -11 Visma Adm. Avhengig av økonomi Opplæring i bruk av ny LærarWeb Visma Skole Kursing Lærarar Haust 11 ansvarlege Arb.pl. festa Utrulling nye berbare fase I Utrulling Lærarar Vår - 11 Leverandør 2.9 Elevvurdering Elevvurdering/ for Utvikling av Lærarar Arbeidsplanfesta læring målkriterier i fag Skoleleiarar Gjennomgang retningslinjer og dokumentasjon Lærarar, foreldre og elevar Haust-11 / rektor Munnleg eksamen Samling sensorar, erfaringsutveksling/ samordning Oppgåver til munnleg eksamen Aktuelle skolar m/u.trinn Vår -11 Arbeidsplanfesta 10

11 2.10 Lærings- og oppvekstmiljøet Tema/utviklingsarbeid i tråd Oppfølging og Ped.pers. med kommunen si vidareutvikling PPT Arbeidspl.- satsing/skulane sine internt Assistentar festa kvalitetsplanar (PSM-satsing, Skolen som kulturarena,.. ) og staten Målretta Ped.pers./ / Ulike Vikar sin strategi for betre kompetanseutvikling PPT/ass. kompetansemiljfesta Arbeidsplan- læringsmiljø på nærare definerte område* Aktuelle tema Pedagogisk forum Ped.pers. Skuleleiarar PPT Utd.forb. Ar.pl.festa * Vil bli planlagt i nært samarbeid med skulane. Ein viser m.a. til funn og tilrådingar i tilstandsrapport Kultur Kulturtorget Deltaking Nistekontakt Jan. Fylkeskult.avd. Aktuelle tema Den kulturelle skolesekken - kulturnista/ kulturlauget Ped.pers. Ass. Fylkeskulturavd. Nistekont Arb.pl.festa Lysfest Planlegging/ gjennomføring Elevar på u.trinnet Des. Skulen som kulturarena / Skulen sitt kulturforum Planlegging/ gjennomføring av prioriterte tiltak Elevar i gr.sk. Kulturkontaktar Div. lokale og regionale aktørar Arb.pl.festa 2.12 Kvalitetsvurdering/kvalitetssikring Div. kartleggingsresultat Arbeid med Grunnskulane Arb.pl.festa - Elevundersøkelsen Skoleporten - Foreldreundersøkelsen - Nasjonale prøver - Ståstadsanalyse, med vekt på elevvurdering Aktuelle tema: Skolebasert vurdering oppfølging av Skoleporten, lokale satsingsområde (,..), planarbeid,.. Skuleleiarmøte Skolebesøk/ leiaroppfølging Skuleleiarar Plangruppe Adm. Arb.pl.festa System for kvalitetsvurdering, med vekt på 2-1 i forskrift; Skolebasert vurdering Vidare arbeid/utvikling av sentrale område m/særskilt vekt på skolebasert vurdering Grunnskulane / Adm. Rettleiing (mentor) Vidareutdanning Lærarar Vår/haust HVO Vikar Tilstandsrapport Utarbeide rapport på sentrale område Skuleeigar Vår Skulane Adm. 11

12 2.13 SKULEVISE, KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE UTVIKLINGSARBEID/PROSJEKT Ved alle grunnskulane i Rauma skal det finne stad kontinuerleg utviklingsarbeid i tråd med intensjonane i L I tråd med ny kommunal organisering skal det utarbeidast verksemdsplanar som avløyser legare planverk på skulane. Verksemdsplanane skal utformast på bakgrunn av kommunal plan. Det interkommunale og regionale samarbeidet vil halde fram. Dette gjeld t.d. planlegging og gjennomføring av tiltak i samband med L 2006 og innan særskilte satsingsområde. Dette inneber m.a. vidare satsing på : - Språkstimulering/språkopplæring - SOL-opplæring - Andre aktuelle område 12

13 2.14 RESSURSBRUK Tabellen syner stipulert ressursbruk relatert til punkta i handlingsplanen, sjå s. 6 Område Tiltak Type kostnader Samla Vikar Skyss/diett/ honorar/ Delt.avg. studieavg. kostnad Skulen som lærande organisasjon - Skuleleiing Vidareutdanning (2) Skuleleiarmøte (12) Norsk SOL-opplæring Språkstimulering/språkopplæring i bh/skole* Matematikk Etterutdanning Engelsk Etterutdanning Begynnaropplæring RPPT/ nettverk Praktisk-estetiske fag Rådgiving/Karriererettleiing Etterutdanning/fagleg ajourføring Vidareutdanning /digital kompetanse Etterutdanning/fagleg ajourføring Elevvurdering Nettverk Lærings- og oppvekstmiljøet Pedagogisk forum Kultur Den kulturelle skolesekken, kulturtorget (7) Kvalitetsvurdering/kvalitetssikring Vidareutdanning, mentorutdanning (7) Skuleleiarmøte (12) SUM Merknad: * Sjå pkt KOMMENTAR Vikarutgiftene er rekna ut med eit snitt på 4,5 t/d à kr

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE DELPLAN: KOMPETANSEUTVIKLING 2012 STRATEGISK PLAN 2012-2015 Innhald 1 LOVGRUNNLAG, RAMMER OG MEDVERKNAD... 3 1.1 Grunnlagsdokument... 3

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE 2014-2015 Godkjent av kommunestyret 20.03.2014 1 Innhald 1 LOVGRUNNLAG, RAMMER OG MEDVERKNAD... 3 1.1 Grunnlagsdokument... 3 1.2 Felles

Detaljer

Kompetanseplan skoleåret 2014/15 Strategisk plan

Kompetanseplan skoleåret 2014/15 Strategisk plan Kompetanseplan skoleåret 2014/15 Strategisk plan 2012 2015. 1 Innhold Innhold... 2 1 LOVGRUNNLAG, RAMMER OG MEDVIRKNING... 3 1.1 Grunnlagsdokument... 3 1.2 Statlig satsing på etter- og videreutdanning

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune 2013-2016 Utarbeidd av Sektor for oppvekst og Utdanningsforbundet Hareid Dato Februar 2013 Godkjent av Dato 2 Innhald Innleiing s.4 Lovgrunnlag s.5 Opplæringslova

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen i Berlevåg kommune

Kompetanseplan for grunnskolen i Berlevåg kommune 2017-2021 Kompetanseplan for grunnskolen i Berlevåg kommune Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Mål for kompetanseplan... 2 1.3 Målgruppen... 2 2. Kompetansebehov... 3 2.1 Eksisterende

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2014/15 Innhald 1:Innleiing... 3 2:Vidareutdanning... 4 2.1Kompetanse for kvalitet... 4 Etter- og vidareutdanning i PPT... 4 2.2Regionalt

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga UDIR: Oppdragsbrev 04-17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Meld. St. 21 2016-2017 Meld. St. 21-2017 Lærelyst i tidleg innsats

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE Side 1 KOMPETANSE FOR KVALITET PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE 2017-2018 Ephorte 2016/4509-9 Side 2 Statleg vidareutdanninga 2017/2018 Systemet for

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 10.07.2009 MR 26744/2009/040 Ref: Kompetanseutvikling skoleåret 2009/2010 Vi viser til rundskriv nr 5/09

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Kvalitetssikring - kvalitetsutvikling

Kvalitetssikring - kvalitetsutvikling Kvalitetssikring - kvalitetsutvikling Utviklingsprosjekt I Nordfjordkommunane 2005/07 - - Gjennomføring I Stryn kommune. På rett veg? Loen 11. mai 2007 Ansvaret til kommunen Lovgrunnlag heimel OPL 13.10

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE Tilpassa opplæring og leg innsats God brukarmedverknad Den gode skule Godt læringsmiljø God leiing PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE 2015-2018 Godkjent av kommunestyret 26.03.2015

Detaljer

Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT

Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT www.udir.no Skoleutvikling > Etter- og videreutdanning PPT www.udir.no/sevu-ppt www.fylkesmannen.no/mr ->Barnehage og opplæring ->Gr.skole og vgo

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2015/2016 1 Innhald 1:Innleiing... 3 2.1 Den statlege ordninga - Kompetanse for kvalitet... 4 2.2 Etterutdanning:... 4 3:Vidareutdanning...

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINGSPLAN 2014-2015 Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage Oppdatert 18.09.2014 HANDLINGSPLAN 2015/2015 ORGANISASJON STYRINGSGRUPPA :

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Program for skulebibliotekutvikling kva skjer?

Program for skulebibliotekutvikling kva skjer? Program for skulebibliotekutvikling kva skjer? Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Hamar, 17. mars 2010 2009 2013 Gjeld grunnskulen 2 Universitetet i Agder skal fungere

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING

PRIVATSKOLESAMLING PRIVATSKOLESAMLING 07.03.2013 1 5-1 Styret Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter. 2 5-2 Styret

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Fagdagar i Molde 25.-26. nov 2014 Alv Walgermo utdanningsdirektør Kva verkar? Gjennom forskning/erfaring

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Skoleåret 2015-2016 1 Arbeidet i dei faglege nettverka 1. Overordna målsetting, mandat og felles arbeidsområde og arbeidsoppgåver for alle dei faglege

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

En rød tråd spiren til utvikling? Om grensesnittet ordinær opplæring spesialpedagogiske tilbud. Vestnes, midt i blinken!

En rød tråd spiren til utvikling? Om grensesnittet ordinær opplæring spesialpedagogiske tilbud. Vestnes, midt i blinken! En rød tråd spiren til utvikling? Om grensesnittet ordinær opplæring spesialpedagogiske tilbud Vestnes, midt i blinken! Vestnes Kommune 2003 Bakteppe I Spesialundervisning i perioden 2006-12 14 12 10 8

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 19.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 10:30 Valstyret kl 09.00 Administrasjonsutval ca. kl 09.30 Forrmannskap ca. kl 10.30 Tilleggsak

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i skolene

Plan for kompetanseutvikling i skolene Plan for kompetanseutvikling i skolene Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2019-2022 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Åsmund Bertheslen Ressursperson Askvoll og Fjaler,Sogn og Fjordane Disposisjon Bakgrunn: Om regionen, kommunane, skulane og utdanninga Kva er

Detaljer

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring -

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Barnehage Tilsette i barnehagane «utdanningsprofil» Styrke kompetansen for personalet Fleire pedagogar rekruttering Styrke etter- og vidareutdanninga Leiarutdanning

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/549 B00 DOK 16.05.2017 K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2016. Vedlagt følgjer

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer