Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse"

Transkript

1 Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse Rapport om internasjonal forskning på området arbeid og helse utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som bidrag til myndighetenes videre arbeid med ny norsk arbeidslivslovgivning. Oslo, 23. september 2004

2 2 Innledning Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har som hovedoppgave å være premissleverandør av kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse i Norge. Som det nasjonale forskningsinstituttet på området arbeidsmiljø og helse har STAMI gitt sine synspunkter i høringsuttalelse til innstillingen til ny arbeidslivslovgivning utarbeidet av Arbeidslivslovutvalget, med høringsfrist juli STAMI har i høringsuttalelsen pekt på flere forhold instituttet mener ikke er tilstrekkelig behandlet av utvalget. I hovedtrekk er følgende trukket fram: Innstillingen har et manglende helseperspektiv ved at helse ikke er en grunnleggende premiss for lovrevisjonen, det mangler gjennomgående analyser og utredninger av helsemessige konsekvenser ved innføring av forslaget og det er ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til eller lagt inn som premiss i bakgrunnsmaterialet internasjonal anerkjent forskning på området arbeidsmiljø og helse. Instituttet har også pekt på forhold i enkelte kapitler og forslag. Samlet mener STAMI at disse forholdene svekker forslaget til ny arbeidslivslov slik det nå foreligger. STAMI ønsker i tråd med sin hovedoppgave å bidra til at premissene for at beslutningsgrunnlaget for utforming av ny arbeidslivslovgivning skal være så bredt og utfyllende som mulig. Instituttet har derfor satt sammen tverrfaglige grupper internt på STAMI som har foretatt en solid gjennomgang av og laget en oversikt over relevant internasjonal forskning om arbeidsforhold av betydning for helsen. STAMI har begrenset arbeidet til en del temaer som står sentralt i forslag til ny arbeidslivslov. Andre forhold som for eksempel det kjemiske og fysiske arbeidsmiljøet er ikke tatt med i denne omgang. Stramme tidsrammer har ikke tillatt den systematiske vitenskapelige bedømmelsen av hvert enkelt arbeid som instituttet normalt legger stor vekt på. Temaene i rapporten er delt inn i følgende fagområder: Arbeidstid og helse Skiftarbeid og helse Midlertidig ansettelse, nedbemanning og helse Psykologiske og sosiale faktorer og helse Hvert tema er ledsaget av referanselister. Notatet Arbeidsforhold av betydning for helse, datert 3. september 2004, legges ved. Statens arbeidsmiljøinstitutt, 23. september 2004 Trygve Eklund Direktør

3 3 Arbeidstid og helse utarbeidet av forskerne Bo Veiersted og Fernando Boix Innledning Mulige effekter på helse av forskjellige aspekter ved arbeidstid, både når det gjelder fordeling og lengde, har vært undersøkt i gjennom mange år, allerede i 1919 av Spaeth. Herværende rapport ser på mulige sammenhenger mellom helse og deltidsarbeid, lange arbeidsdager med total normal lang arbeidsuke, fleksibel arbeidstid og overtid. Sammenheng mellom skiftarbeid og helse omtales i en annen delrapport. Det offisielle gjennomsnittlige antall årlige arbeidstimer har vært synkende for de fleste land, med en tendens til utflating siden 1990 årene. To unntak er USA og Sverige, der antall arbeidstimer har steget siden slutten av 1980-årene (OECD, Employment Outlook 1999). I er det store nasjonale forskjeller; fra Nederland på ca 1350 timer per år til Syd- Korea med neste 2500 timer. Svenskene jobber gjennomsnittlig litt over 1600 timer per år (International Labour Office 2003). Når det gjelder antall deltidsarbeidende er det også store variasjoner mellom europeiske land; fra 3-4 % i Hellas til over 34 % i Nederland, totalt i EU ca 18 % (3 rd European Survey on Working Conditions, 2000). I Norge jobber en av 10 menn og nesten halvdelen av kvinner deltid, dvs under 34 timer ukentlig (Levekårsundersøkelsen 1995)) totalt 26,5 % av alle sysselsatte (AKU for 4. kvartal 2002). Fra 1980 til 1995 lå prosenten på % (Levekårsundersøkelsen 1995). Av fulltidsarbeidende arbeidstakere i EU har over 20 % mer enn 45 timer ukentlig gjennomsnittlig arbeidsuke, fra ca 15 % i Danmark og Sverige til ca 32 % i UK (Boisard et al., 2003). Ca 20 % av heltidsansatte i Norge angir de jobber overtid (dvs over 45 timer per uke, 15 % av kvinnene og 23 % av mennene, hvilket utgjorde 4,4 % av alle ukeverk som ble utført av helttidsansatte (AKU for 2 kvartal 2004). Utviklingen av overtidsbruk har gått jevnt nedover siden det lå på totalt 28 % i 1996 (AKU for 2 kvartal 2004). Formål med denne rapport er å gjennomgå eksisterende litteratur om mulige sammenhenger mellom arbeidstidsforhold og helse. Det er meget få studier som holder andre faktorer stabile og bare ser på effekten av forskjellig varighet av arbeidstid på helse. De fleste vil være påvirket av for eksempel annen oppgavesammensetning, endret stressnivå og lønnsnivå når man endrer arbeidstiden. Det er derfor andre effekter av arbeidsmiljø på helse som vurderes enn bare arbeidstidsvariasjoner i denne type studier. Deltidsarbeid eller kortere arbeidsdag Definisjon. Deltidsarbeid er redusert arbeidstid med tilsvarende lønnsreduksjon, mens kortere arbeidsdag er her definert som redusert arbeidstid med arbeidsintensitet og lønn som ved fulltidsarbeide. Akutte effekter korttidseffekter og sosiale implikasjoner. Subjektiv angivelse av økt velvære, trivsel og sosiale fordeler angis ved disse to arbeidstidsforhold sammenliknet med fulltidsarbeidende (Olsson et al., 1999). Arbeidstidsnedsettelsen fra ca 39 til 35 timer per uke

4 4 i Frankrike i 1998 har ikke fått helt sikre positive effekter på helse (Prunier-Poulmaire & Gadbois, 2001). Det har der vært en tendens til intensivering av arbeidet og bruk av mer effektive arbeidstidsordninger (Prunier-Poulmaire & Gadbois, 2001). Hjertekarsykdommer. Sokejima og medarbeider (Sokejima & Kagamimori, 1998) fant en økt risiko for hjerteinfarkt for deltidsarbeidende angitt for den siste måned før infarkt. Dette er en case-control studie med spørreskjema om arbeidsmiljøfaktorer, herunder arbeidstid der grense for nedsatt arbeidstid var 7 timer per dag. Forskerne forklarer dette funnet både med at deltidsarbeidet i utgangspunktet var igangsatt pga ischemisk hjertesykdom, men også at den reduserte arbeidstid kunne være gjennomført pga av et vanskelig arbeidsmarked som så skulle være risikofaktor for sykdom. Metabolske forstyrrelser. Ikke funnet dokumentasjon. Muskelskjelettplager. I større internasjonale kartleggingsstudier finner man ofte reduserte plager ved deltidsarbeide, f eks hodepine (European Foundation 96). Korsryggplager ligger på ca % nivå for arbeidstaker som har opp til 40 timers arbeidsuke. For de som har lengre arbeidstid øker plageforekomsten: 20% for dem med mellom 40 og 44 timer og 27% for dem over 45 timer (European Foundation 96). Wærsted og Westgaard (Waersted & Westgaard, 1991) fant en tendens til flere ryggplager hos fulltidsansatte (8 timers arbeidsdag) enn hos deltidsansatte (5 timers) syersker. Hovedfunnet var her at stigningen i muskelskjelettplager var den samme de fikk bare plagene et halvt år senere. Det ble ikke kontrollert for andre jobber eller belastninger utenfor arbeidsplassen. Ved kortere arbeidsdag, fra ca 8 til 6 timer daglig, har man ikke funnet endringer i sykefravær, og noen få enkeltundersøkelser har funnet positive helseeffekter (Olsson et al., 1999; Bjørnskau, 1997; Varg et al., 1998). Ved en meta-analyse av data fra de 3 siterte intervensjonsundersøkelser innenfor omsorgsyrker, der arbeidstiden ble redusert fra >7 til 6 timer daglig med samme lønn og arbeidsintensitet, fant man under observasjonstiden på 1-2 år et redusert nivå av nakke/skulderplager, men ikke av ryggplager (Wergeland et al., 2003). Andre somatiske plager. I en samlet kartleggingsstudie av generell helse (ett spørsmål) hos ca personer i Tyskland og England, fant man en svak sammenheng mellom nedsatt generell helse og deltidsarbeid uten arbeidskontrakt, men ellers fant man ingen sammenheng mellom deltidsarbid og helse (Rodriguez, 2002). Svangerskap (ev fertilitet), psykiske forstyrrelser og ulykker. Ikke funnet dokumentasjon. Annet. Undersøkelsen av Wergeland og medarbeidere viste også en tydelig effekt på nedsatt subjektiv følelse av trøtthet/utmattelse etter 6 timers arbeidsdag sammenliknet med vanlig arbeidsdag (Wergeland et al., 2003). Konklusjon: Ansatte med deltidsarbeid og kortere arbeidsdager rapporterer økt velvære, trivsel samt sosiale fordeler sammenliknet med fulltidsansatte. Det finnes begrenset dokumentasjon for helseeffekter av nedsatt arbeidstid. Ved kortere arbeidsdag, der arbeidstiden ble redusert fra >7 til 6 timer daglig med samme lønn og arbeidsintensitet, er det påvist redusert forekomst av nakke/skulder plager men ikke av ryggplager. Forlenget arbeidstid/lange arbeidsdager Definisjon. Ingen klar definisjon. Lange arbeidsdager likner på overtid (som gjennomgås nedenfor) men er i motsetning til denne definert som en endret arbeidstidsfordeling innenfor total normal arbeidstid (37.5 eller 40 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke). Det dreier seg

5 5 som regel om en sammenpresset arbeidsuke (compressed work week (Colligan & Tepas, 1986)) med forskjellig former for 10 timers, 12 timers eller dobbelt skift. Akutte effekter korttidseffekter og sosiale implikasjoner. Det er gjort en del tester i laboratorium og i felt som ser på prestasjonsevne (Caruso et al., 2004). Dette kan være viktig i forhold til risiko for ulykker. Rosa og medarbeidere (Rosa et al., 1998), beskriver i en eksperimentell studie økt tretthet i overkroppen i 12 timer skift sammenlignet med 8 timer skift. Macdonald & Bendak (2004) fant redusert oppmerksomhet i løpet av et 12-timers skift i forhold til et 7-8 timers skift. Blant produksjonsarbeidere på en petrokjemisk arbeidsplass fant man nedsatt subjektiv oppmerksomhet etter 10 timer på 12-timers skift både natt og dag (Fischer et al., 2000). Axelsson (Axelsson et al., 1998) derimot fant ingen forskjell mellom 8- og 12 timers skift på tester av 28 elverkansattes reaksjonstid og oppmerksomhet. Det gjorde heller ikke Smith (Smith et al., 1995) ved en tilsvarende undersøkelse av 22 mannlige kjernereaktoransatte, eller Lowden (Lowden et al., 1998) ved undersøkelse av 23 ansatte på en kjemisk bedrift. Reaksjonstid- og oppmerksomhetstester viste stort sett ingen forskjell mellom skiftlengder (Mitchell & Williamson, 2000). Mye taler for at sammenpresset arbeidsuke har ingen eller positiv effekt på søvnmønster, helse og velvære (ikke minst sosialt) (Smith et al., 1998b). Hjertekarsykdom. Ikke funnet dokumentasjon Metabolske forstyrrelser. Ikke funnet dokumentasjon Muskelskjelettplager. I en spørreundersøkelse, er det funnet større risiko for korsryggsplager for sykepleiere med lange skift (12 vs 8 timer, (Lipscomb et al., 2002)). Andre somatiske plager. Johnson og Sharit (Johnson & Sharit, 2001) fant at 12 timers fast rotasjon var forbundet med bedre generell subjektiv helse og færre magetarmplager. Det samme gjorde Mitchell og Williamson (Mitchell & Williamson, 2000), når de sammenliknet 8 timers baklengs ukentlig rotasjon med 12 timers hurtig fremover rotasjon. Svangerskap (ev fertilitet) Ikke funnet dokumentasjon Psykiske forstyrrelser. Ikke funnet dokumentasjon Ulykker. Ved en gjennomgang av 1.2 millioner rapporterte arbeidsskader med fravær over 3 dager i Tyskland fant man at risiko for skader økte etter 8-9 timers arbeid på alle skift, spesielt mye på kvelds- og nattskift (Hanecke et al., 1998). Dette er i samsvar med en retrospektiv undersøkelse av 411 registrerte ulykker/tilfeller med risiko for biologisk eksponering (eksempelvis ved nålestikk) på et sykehus. Man fant der at risikoen for ulykker/tilfeller var større de siste 2 timer av et 12-timers skift, men ikke de 2 siste timer av et 8-timers skift (Macias et al., 1996). Den samme undersøkelse fant også økt risiko den første time på jobben. Rogers og medarbeidere (Rogers et al., 2004) fant over tre ganger så mange selvrapporterte feil (medisinering, henvisninger mv) av sykepleiere på skift >12,5 timer enn <8,5 timer. Hvis det lange skiftet i tillegg var overtid ble det gjort tre ganger så mange feil som hvis det var skjemalagt arbeidstid over 12,5 timer. Bortsett fra den siste studien, har men ikke justert for om de lange arbeidsdager også inneholdt overtid. Johnson og Sharit (Johnson & Sharit, 2001) fant i motsetning til dette ingen forskjell mellom skiftlengdene i forekomst av ulykker blant produksjonsarbeidere. Annet. Sykefravær og turnover ser ikke ut til å påvirkes av sammenpresset arbeidsuke (Smith et al., 1998b). Konklusjon:

6 6 Det er divergerende funn når det gjelder effekten av lange arbeidsdager (uten total økt arbeidsmengde) på for eksempel tretthet og nedsatt oppmerksomhet. Effekten av lange arbeidsdager over tid ser stort sett ut til å være nøytralt, eventuelt også positivt, i forhold til søvnmønster, generell helse og sosial funksjon. Derimot er det flere funn som peker mot økt risiko for ulykker og andre feil i arbeidet med økt arbeidstid, spesielt over 10 timer, men de fleste studier kontrollerer ikke for overtid. Fleksibel arbeidstid Definisjon. Vi har ingen klar definisjon. I SALTSA prosjektet (Costa, 2003) blir fleksibel arbeidstid definert som: Flexibla arbetstider innebär att arbetsgivaren, den anställde eller båda två, fortlöpande väljer arbetstidens längd och förläggning. Det betyr at arbeidstakeren ikke har en fast timeplan. I litteraturen blir Fleksibel arbeidstid brukt i forskjellige sammenhenger (overtid, skiftarbeid, deltidsarbeid ). Dette gjør det vanskelig å få en klar oversikt over dette feltet. Akutte effekter korttidseffekter og sosiale implikasjoner. Galambos and Walter (Galambos & Walters, 1992) fant i en spørreundersøkelse mellom 127 arbeidende ektepar i USA, at lange arbeidsdager for hustruer er risiko for høyt stressnivå hos ektemenn. Lowden og Åkerstedt (Lowden & Akerstedt, 2000) fant i et intervensjonsstudie at innføring av selvbestemmelse over arbeidsplan i butikker i detaljhandel økte tilfredsheten med arbeidstiden, og hadde en positiv innvirkning sosialt, men ingen effekt på subjektiv helse. Tausig and Fenwick (Tausig & Fenwick, 2004) fant i en spørreundersøkelse i USA ingen effekt på balansen mellom jobben og privatlivet blant arbeidere som hadde mulighet for å velge fleksible alternativer for arbeidsplanen, men en bedre balanse for arbeidere som opplevde at de hadde kontroll over egen timeplan. En kohortstudie av arbeidere i 45 bedrifter i Holland viste at overtid, skiftarbeid, irregulær arbeidstid var forbundet med en forstyrrelse av privatlivet, mens muligheten for å kontrollerer arbeidsplanen hadde en positiv virkning på privatlivet (Jansen et al., 2004). En spørreundersøkelse av 1790 arbeidere i Finland viste at arbeidstakere som kunne bestemme over egen fleksibel arbeidsplan i mindre grad opplevde at jobben forstyrret privatlivet enn arbeidere uten denne kontrollmuligheten (Kandolin et al., 2001). Kecklund et al., (Kecklund et al., 2002) fant at arbeidere som kunne organisere egen arbeidstidsplan, basert på gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, var mer tilfredse med arbeidsplanen og opplevde at dette ga de fordeler i deres sosiale liv. Men disse fordelene hadde likevel ingen signifikant innflytelse på helse og stress (Kecklund et al., 2002). Baltes et al. (1999) fant i en meta-analyse at fleksitid hadde positiv effekt på sykefravær, men at denne effekten forsvant over tid. Hjertekarsykdom. Ikke funnet dokumentasjon Metabolske forstyrrelser. Ikke funnet dokumentasjon Muskelskjelettplager. Ikke funnet dokumentasjon Andre somatiske plager. Ikke funnet dokumentasjon Svangerskap (ev fertilitet) Ikke funnet dokumentasjon Psykiske forstyrrelser. I en spørreskjemastudie i Belgia, hadde arbeidere med uregelmessig arbeidstid 40% mer subjektive helseplager, dårlige resultater i psykologiske tester av velvære, og dårligere søvnkvalitet enn arbeidere med regulær arbeidsplan (Martens et al., 1999). Galambos and Walter (Galambos & Walters, 1992) fant at uregelmessig arbeidstid blant arbeidende ektepar var en prediktor for høyere angst hos ektemenn, og for høyere rolle press for hustruer. I en spørreundersøkelse i Finland oppga arbeidstakere med mulighet for

7 7 selvbestemmelse av egen fleksibel arbeidsplan mindre psykisk stress en arbeidstakere med pålagt fleksibel arbeidstid (Kandolin et al., 2001). Ulykker. I en eksperimentell studie ble det funnet lavere risiko for trafikkulykker ved jobbkjøring for sjåfører med regulær kjøringsplan (Pratt, 2003). Annet. Åkerstedt et al (Akerstedt et al., 2000) studerte lokomotivsjåfører med svært irregulære arbeidstider og fant at de var mer søvningenår de jobbet tidligere på morngenen Ekstedt et al. (Ekstedt et al., 2001) studerte byggearbeidere (pendlere uten sosiale kontakter på arbeidsstedet) som valgte å jobbe i dobbelt skift med sammenpresset arbeidsuke; de hadde mer utmattelsessymptomer og flere smerteplager, men de var tilfredse med skiftplanen. Jansen et al (Jansen et al., 2003) fant at arbeidere i irregulær skift ikke har behov for mer restitusjon etter jobb enn arbeidere i regulær skift. Basert på data fra den 3 rd European Survey on Working Conditions, som er en spørreundersøkelse gjennomført i 2000 av arbeidere i 15 EU- land, konkluderer Boisard et al (2003) at arbeidere som jobber ulike timer per dag, dager per uke, vekslet arbeidsplan minst en gang per måned, eller ikke hadde en regelmessig arbeidsplan, rapporterte flere helseproblemer (ryggsmerter, ulykkesskader, søvnproblemer). Basert på de samme data kom Costa et al (2003) til den samme konklusjonen, men bare for arbeidere hvor variabilitet i arbeidsplanen var fastsatt fra bedriften. Fleksibilitet i arbeidsplanen som var bestemt av eller under kontroll av arbeiderne selv hadde positive effekter i rapportering av helseplager. Konklusjon: Det er ikke nok undersøkelser av tilstrekkelig kvalitet om helse effekter av fleksibel arbeidstid til å kunne trekke sikre konklusjoner. I tillegg blir fleksibel arbeidstid brukt i forskjellige sammenhenger. Et annet problem er at flere undersøkelser ikke skiller mellom fleksibel arbeidstid som er bestemt fra arbeidsgiver og fleksibel arbeidstid som er bestemt av arbeidstaker. Dette er et forhold som kan være viktig og som muligens kan forklarer noen av de motsigende resultatene. Det vil si at arbeidsgiverbestemt variabilitet i arbeidsplanen, uten kontroll av arbeidstaker, kan ha negative effekter på helse, mens arbeiderstakerbestemt fleksibilitet i arbeidstiden kan motvirke de negative effekter, eller ha positive konsekvenser for helse, velvære og det private/sosiale liv. Overtid (forlenget arbeidstid) Definisjon. Den offisielle arbeidstid er forskjellig fra land til land, fra 35 timer i for eksempel Frankrike til 40 timer i for eksempel Sverige og 45 timer i Norge. Det finnes ingen allment akseptert definisjon på overtid. Det har blitt brukt > 40 timer, > 45, > 48 og >50 timer per uke som grenser i forskjellige studier. Arbeidstidslovgivningen i EU bruker 48 timers uke som overtidsgrense Akutte effekter korttidseffekter og sosiale implikasjoner. Van der Hulst publiserte i 2003 (van der Hulst, 2003) en litteraturgjennomgang som konkluderte med at det er høy sannsynlighet for at overtid er forbundet med nedsatt immunitet, og noe mindre sannsynlighet for en sammenheng med nedsatt noradrenalin og økt blodsukkernivå. Sammenhengen mellom overtid og redusert søvn på hverdager er også veldokumentert (van der Hulst, 2003), spesielt med arbeidstid over 50 timer per uke (Härmä, 2003). Overtid er stort sett forbundet med nedsatt subjektiv opplevd generell helse (Caruso et al., 2004), (van der Hulst, 2003), (Kodz, 2003). Noen undersøkelser peker i retning av økt uheldig helseatferd for begge kjønn ved mye overtid (Caruso et al., 2004). Det dreier seg om vektøkning (Nakamura et al., 1998), (Shields, 1999) og økt risiko for å begynne å røyke ved for eksempel endring av arbeidstid fra 40 timer

8 8 arbeidsuke til en lengre arbeidsuke ((Shields, 1999). Shields (Shields, 1999) fant at både reduksjon og økning av arbeidstiden økte alkoholforbruket. Ved ulik varighet av en arbeidsuke fra 52 til 89 timer fant Park (Park et al., 2001a) i en undersøkelse av 238 ingeniører i tre koreanske bedrifter, ingen forskjell verken i andel røykere eller alkoholforbruk. I et utvalg av arbeidere i Tyskland, fant Rau og Triemer (Rau & Triemer, 2004) at andelen av menn og kvinner med søvnforstyrrelser var større i gruppen som jobbet overtid enn i de som jobbet regulær tid. I en åpen kohortstudie fant Åkerstedt et al (Akerstedt et al., 2002b) at overtid (mer en 50 timer/uke arbeid) ikke hadde signifikant effekt på forstyrret søvn, men derimot på utmattelse. Hjertekarsykdom. Det finnes god dokumentasjon for sammenheng mellom overtid og hjerteinfarkt (Caruso et al., 2004), (Spurgeon et al., 1997),(van der Hulst, 2003). Det er sannsynligvis mange forskjellig risikofaktorer som modifiserer denne risikoen, som kjønn, individuelle faktorer og situasjonsbestemte faktorer (Spurgeon et al., 1997). Overtid har vært definert som >61 timer per uke (Liu & Tanaka, 2002), >50 timer per uke (Spurgeon et al., 1997) eller >11 timer per dag (Sokejima & Kagamimori, 1998). Sistnevnte fant i tillegg en sammenheng med deltidsarbeid (se ovenfor). Liu (Liu & Tanaka, 2002) fant i en case-control studie at lange arbeidsuker (>61 timer) eller lite søvn (<5 timer/dag) fordoblet risikoen for hjerteinfarkt. I en longitudinell kohortstudie fant Tarumi et al (Tarumi et al., 2003) at japanske white collars arbeidere hadde en ikke signifikant økning i risiko for diagnose av hjertekarsykdommer. Mekanismen for den økte risikoen for hjerteinfarkt kan være økt blodtrykk og økt sympatisk aktivering (Kageyama & et, 1997). En longitudinell studie av sykepleiere viste at de med høyeste objektivt målt arbeidsbelastning (ikke bare overtid) også hadde de høyeste nivåene av kortisol, av blodtrykk under arbeid og flest søvnforstyrrelser (Doncevic et al., 1992). Allikevel er dokumentasjonen for en sammenheng mellom overtid og forhøyet blodtrykk ikke overbevisende med undersøkelser som viser både økte og lavere risiko for høyt blodtrykk (van der Hulst, 2003); (Caruso et al., 2004) Nylig, fant Rau and Triemer (Rau & Triemer, 2004) at overtid ikke hadde effekt på blodtrykk hos menn, mens kvinner som jobbet overtid hadde økt blodtrykk på jobben. Funnene for andre fysiologiske faktorer (hjertefrekvens, kolesterol etc) som kan være årsaker eller modifiserende faktorer i forhold til hjertekarsykdommer har også vært motstridende (van der Hulst, 2003). Metabolske forstyrrelser. Det er funnet to studier som vurderer sammenhengen mellom overtid og diabetes mellitus. En longitudinell kohortstudie fant økt forekomst ved mer enn >50 timers overarbeid per måned i forhold til <25 timer (Kawakami et al., 1999). En annen longitudinell kohortstudie fant at daglig arbeidstid >11 timer var forbundet med lavere diabetes mellitus-forekomst sammenliknet med <8 timer daglig arbeidstid (Nakanishi et al., 2001). Denne studien ble ikke vurdert i van der Hulsts (van der Hulst, 2003) litteraturgjennomgang hvor hun konkluderer med en påvist sammenheng mellom overtid og diabetes mellitus. BMI (Body Mass Index), som har blir relatert til hjertekarsykdommer og/eller diabetes type II, har blir studert i mange undersøkelser, men nesten ingen fant en relasjon med overtid (van der Hulst, 2003). Ishizaki et al (Ishizaki et al., 2004), i en undersøkelse av mer en 6000 arbeidare på en japansk metall fabrikk, fant ingen relasjon mellom overtid og BMI eller WHR (waist to hip ratio). Muskelskjelettplager. Overtid er forbundet med økt forekomst av muskelskjelettplager (Caruso et al., 2004). I en spørreundersøkelse studie i Sverige av Fredriksson og

9 9 medarbeidere (Fredriksson et al., 1999) økte nakkeplager noe med angitt overtid (ikke angitt timeantall), og enda mer ved samtidig anstrengende oppgaver i hjemmet. I en annen studie var overtid forbundet med arm- og håndplager (Bergqvist & Wolgast, 1995). Lipscomb (Lipscomb et al., 2002) fant mer enn doblet forekomst av nakke-, skulder- og ryggplager i en gruppe som hadde lange arbeidsdager (>12 timer) og forlenget arbeidstid (>40 timer per uke) sammenliknet med normal arbeidstid (<9 timer daglig i en arbeidsuke <40 timer). Tilsvarende funn gjorde Tucker (Tucker et al., 1998). Kecklund og medarbeidere (Kecklund et al., 2001) undersøkte søvn, tretthet og helseplager ved dobbelskift (15,5 timer) hos langturs sjåfører. Ono et al (Ono et al., 2002) fant at barnehagelærere med overtid over 4 timer per uke hadde en grensesignifikant øket risiko for nakke/arm smerter. Andre somatiske plager. Van der Hulst (van der Hulst & Geurts, 2001) undersøkte 535 fulltidsarbeidende (vesentlig mannlige postarbeidere), hvorav 95 % jobbet <50 timer per uke. Hvis krav om overarbeid var kombinert med gode kompensasjonsmuligheter (lønn, jobb sikkerhet og karrieremulighet) var det ikke økt risiko for somatiske plager. Uten gode kompensasjonmuligheter var risikoen tre ganger så stor. I sin litteraturgjennomgang i 2003 konkluderer van der Hulst med at det er en høy sannsynlig sammenheng mellom overtid og flere somatiske og psykosomatiske plager. Svangerskap (ev fertilitet). Nedsatt fertilitet er påvist blant 907 gravide par i Thailand hvor kvinnen og mann/eller kvinne jobbet mer enn 70 timers arbeidsuke (Tuntiseranee et al., 1998). En kritisk litteraturgjennomgang og metaanalyse av 6 studier med høy kvalitet har vist en liten signifikant økning i risiko for for tidlig fødsel ved arbeidsuker over 39 timer (Mozurkewich et al., 2000). I en spørreundersøkelse i USA, Hung et al (Hung et al., 2002) fant at kvinner som jobbet overtid i siste kvartal av svangerskap ikke hadde økte risiko for keisersnitt Et unntak var en undergruppe av selgere. Psykiske forstyrrelser. Psykisk velvære reduseres temmelig sikkert ved overtid og langearbeidsdager, selv om det kan være vanskelig å skille effekten av arbeidstidens lengde fra medfølgende økt arbeidsrelatert stress (Spurgeon et al., 1997). Det er derimot ikke dokumentert klare forbindelser mellom overtid / lange dager og psykisk helse, hvilket gjelder for eksempel burnout (Spurgeon et al., 1997). Sparks (Sparks et al., 1997) fant i en metaanalyse en gjennomsnittlig korrelasjon på 0.15 mellom arbeidstid og psykisk helse. Hva som inngår under denne betegnelse fremgår ikke helt klart av artiklen. Ulykker. Det er rimelig bra dokumentert at overtid og lange arbeidsdager er relatert til økt risiko for arbeidsulykker (Caruso et al., 2004), hvilket er påvist for bygg- og anleggsarbeidere (Lowery et al., 1998), langdistansesjåfører (Pratt, 2003) og helsearbeidere (Simpson & Severson, 2000), (Kirkcaldy et al., 2000). Dog rapporterte Akerstedt i 02 (Akerstedt et al., 2002a) i en longitudinell kohort studie med spørreskjemaer at arbeidsuker over 50 timer ikke var forbundet med arbeidsrelaterte dødsulykker. Noen av de studier som er nevnt under lange arbeidsdager inkluderer nok også overtid (se ovenfor). I et studie av sykepleiere som ble skadet på jobb på et sykehus fra 1998 til 2000 i USA, fant and Thomas (Brown & Thomas, 2003) at sykepleiere som var skadet i et 12-timers skift hadde flere medisinske kostnader enn de som var skadet i et 8-timers skift. Annet. I en longitudinell undersøkelse av en svensk kohort (Nylén et al., 2001) fant man at overtid over 5 timer i uken økte dødeligheten hos menn innenfor 5 år etter, hos kvinner 24 år etter overtid blitt målt. Menn med overtid som ikke oversteg 5 timer i uken hadde mindre dødelighet. Studien ble ikke kontrollert for jobb press. Konklusjon:

10 10 Overtid har sikker sammenheng med nedsatt søvn/søvnforstyrrelser, nedsatt immunitet og økt blodsukker. Det er noe usikkerhet om det er økt risiko for diabetes mellitus. Overtid kobles også til negative livsstilsfaktorer, som kost, røyking og alkohol. Det er en god dokumentasjon for sammenheng med hjerteinfarkt, noe mer usikker i forhold til forhøyet blodtrykk. Noen studier tyder på større risiko for muskelskjelettplager, og andre somatiske og psykosomatiske plager. Plager på de to sistnevnte kan reduseres om overtidsarbeidet er frivillig og kompensert for (lønn, jobb sikkerhet, karrieremuligheter). Overtid har en liten, men ganske sikker effekt på for tidlig fødsel og på psykisk helse. Det er i tillegg dokumentert at overtid er relatert til større risiko for ulykker og feil i arbeidet. Diskusjon Etter å har vurdert 51 artikler publisert i engelsk i peer-review tidskrifter mellom 1995 og 2002, konkluderer Caruso et al (Caruso et al., 2004) med: Despite the increased current interest in long working hours, research questions remain about the ways overtime and extended work shifts influence health and safety. I en annen gjennomgang av litteraturen om overtid [27 artikler, 13 av den også vurdert av Caruso et al (2003)] kommenterer forfatteren (van der Hulst, 2003): Due to the gaps in the current evidence and the methodological shortcomings of the studies in the review, further research is needed. Det største problemet med dokumentasjonen i litteraturen er at det er få eksperimentelle studier. I en eksperimentell studie gjennomfører man en intervensjon hvor en faktor forandres samtidig som andre andre faktorer holdes konstante. Forandringer etter intervensjonen kan man derfor lettere forbinde kausalt med eksponeringsfaktoren (f.eks. overtid). Det meste av litteraturen er epidemiologisk, hvor man undersøker assosiasjoner mellom eksponering for bestemte faktorer (overtid) og en effekt (sykdom, fysiologiske variabel). Det betyr at disse studiene sier med hvilken sannsynlighet en bestemt effekt opptrer når vi har en bestemt eksponering, men de kan ikke fastslå at effekten er forårsaket av eksponering. De fleste epidemiologiske studier som er sitert i denne rapport har ikke hatt fokus på kausalitet, dvs kontrollert for andre konkurrerende eller modifiserende faktorer, eller sannsynliggjort biologisk plausible mekanismer. I en epidemiologisk undersøkelse er det vanskelig å ha kontroll på skjulte faktorer som kan forårsake effekten som man undersøker (Macleod & Smith, 2003). Det eksisterer statistiske metoder for å kontrollere mulige påvirkninger av andre faktorer (alder, inntekt, helsetilstand under eksponering). Men arbeidslivet er komplekst med mange forskjellige variable som det ikke er mulig å ha oversikt over. Andelen av publikasjoner som studerer en spesifikk faktor er ganske liten. van der Hulst (2003) erklærer i sin litteraturoversikt: most of the associations that were found need to be replicated in studies that control for possible confounders in order to be able to draw more certain conclusions. In particular, demographic variables, work characteristics, home characteristics, and personality factors should be included as covariates. Vi ikke skal glemme at overtid/lange arbeidsdager også betyr lang eksponeringstid for kjente risikofaktorer for sykdommer/negative helseeffekter. For eksempel har det blitt påvist en korrelasjon mellom overtid og jobb-belastning/press (Schenker et al., 1997, Park et al., 2001b; Ahlberg et al., 2003), og at press til ulønnet overtid ( pressenteism ) kan være en årsak for jobb stress (Michie, 2002). Jobb-belastning (psykologiske overbelastning og mangel av kontroll) har pålitelig blitt koblet til hjertekarsykdommer (Belkic et al., 2004). Derfor er det mulig at en lengre eksponering for jobbpress gjennom overtid kan medbringe en øking av hjertekarsykdommer. I bestemte yrker kan overtid innebære en øking i eksponering av risikofaktorer som kan gi negative helseeffekter. Arbeidere som jobber overtid (mer en 8

11 11 timer) med jobber som krever bøying, rotasjon, eller hardt fysisk arbeid er vist å ha en høyere risiko for ryggsmerter (Guo, 2002). Konklusjon: van der Hulst (2003) konkluderer i en oversiktsartikkel som følger: In summary, most studies found either no association between long workhours and adverse health or an association in the expected direction (ie, long workhours in association with adverse health). These results show that there is good reason to be concerned about the possible detrimental effects of long workhours on health, in particular cardiovascular disease, diabetes, illnesses leading to disability retirement, subjectively reported physical ill health, and subjective fatigue. Etter en gjennomgang og evaluering av relevant litteratur om arbeidstid og helse, er det vitenskapelig vanskelig å hevde at overtid eller lange arbeidsdager er årsak til sykdommer og/eller negative helseeffekter. Men det er et stort antall publikasjoner som peker på at arbeidstakere som jobber overtid, eller har lange og/eller fleksible arbeidsdager bærer en høyere risiko for sykdommer og/eller negative helseeffekter. Denne dokumentasjonen bør vekke oppmerksomhet, uavhengig om denne eksponeringen er en direkte eller indirekte årsak til disse helseeffektene. Metoder Det ble gjennomført litteratursøk i MEDLINE, OSHROM og ARBLINE. Søkeord var: Søk 1: overtime, long work* hours, extended work shifts, work time, work hours, work schedules, shift duration, 10-hours shift og 12-hours shift. Søk 2: reduced work time, shorter workday og part-time work. Litteraturgjennomgangen er bygget opp slik at effekter av arbeidstidsforhold gjennomgås med stigende eksponeringstid. Først deltid og deretter forlenget arbeidstid og fleksibel arbeidstid - der den totale arbeidstid er svarende til reglementert fulltidsarbeid (som oftest 37,5-40 timer) avsluttende med reel forlenget arbeidstid på grunn av overtid eller overtid kombinert med lange arbeidsdager. For hvert av disse områder blir følgende effekter/helseeffekter belyst så langt det foreligger dokumentasjon i litteraturen (i tillegg gis kort begrepsdefinisjon, og avsnittet avsluttes med beskrivende konklusjon): Akutte effekter korttidseffekter og sosiale implikasjoner. Hjerte/karsykdommer (herunder dødelighet) Metaboliske forstyrrelser (herunder diabetes) Muskel- og skjelettplager Andre somatiske plager Svangerskap og fødsel (herunder fertilitet) Psykiske forstyrrelser Ulykker Annet

12 12 Alle relevante artikler har blir inkludert, uavhengig av vitenskapelig kvalitetsvurderinger. Det er kommet en rekke litteraturgjennomganger på dette tema i senere år. I denne rapporten det har blir lagt hovedvekt på publiserte kritiske systematiske oversikter, som inkluderer dokumentasjon som er kvalitetssikret, (Harrington, 1994; van der Hulst, 2003; Mozurkewich et al., 2000; Belkic et al., 2004; Sparks et al., 1997). I tillegg vurderes spesielt originalartikler som er publisert etter 2001 og enkelte tidligere nøkkelartikler. De er også en rekke litteraturoversikter som er ikke kritiske på samme måte i forhold til dokumentasjonens kvalitet (Kodz, 2003; Caruso et al., 2004; Smith et al., 1998a; Spurgeon et al., 1997; Harrington, 2001; Lewis, 2003). Referanser Ahlberg J, Kononen M, Rantala M, Sarna S, Lindholm H, Nissinen M, Kaarento K, & Savolainen A (2003). Self-reported stress among multiprofessional media personnel. Occupational Medicine-Oxford 53, Akerstedt T, Fredlund P, Gillberg M, & Jansson B (2002a). A prospective study of fatal occupational accidents -- relationship to sleeping difficulties and occupational factors. J- Sleep-Res 2002 Mar -Sleep. Akerstedt T, Kecklund G, Gillberg M, Lowden A, & Axelsson J (2000). Sleepiness and days of recovery. Transportation Research Part F 3, Akerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, & Kecklund G (2002b). Sleep disturbances, work stress and work hours - A cross-sectional study. Journal of Psychosomatic Research 53, Axelsson J, Kecklund G, Akerstedt T, & Lowden A (1998). Effects of alternating 8- and 12- hour shifts on sleep, sleepiness, physical effort and performance. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 24, Belkic KL, Landsbergis PA, Schnall PL, & Baker D (2004). Is job strain a major source of cardiovascular disease risk? Scandinavian Journal of Work Environment & Health 30, Bergqvist U & Wolgast E (1995). Musculoskeletal disorders among visual display terminal workers: individual, ergonomic, and work organizational factors. Ergonomics 38, Bjørnskau T. Seks timer dag i omsorgsyrker Forskningsstiftelsen Fafo. Ref Type: Report Boisard P, Cartron D, Gollac M, & Valeyre A. Time and work: duration of work European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Ref Type: Report Brown ND & Thomas NI (2003). Exploring variables among medical center employees with injuries: developing interventions and strategies. AAOHN Journal 51, Caruso CC, Hitchcock EM, Dick RB, Russo JM, & Schmidt JM (2004). Overtime and extended work shifts: recent findings on illnesses, injuries and health behaviors. Colligan MJ & Tepas DI (1986). The Stress of Hours of Work. American Industrial Hygiene Association Journal 47,

13 13 Costa G. As time goes by. Flexible work hours, health and well-being (Working Life Research in Europe 2003:8) Arbetslivsinstitutet. Ref Type: Report Doncevic S, Theorell T, & Kallner A (1992). Psychosocial work environment in relation to changes in selected biochemical parameters in district nurses. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 43, Ekstedt M, Kecklund G, Dahlgren A, Akerstedt T, & Samuelson B. Could double shifts be an acceptable shift schedule? - Effects on stress, recovery and health Institutet för Psykosocial Medicin (IPM). Stress Research Report. Ref Type: Report Fischer FM, Moreno CRD, Borges FND, & Louzada FM (2000). Implementation of 12-hour shifts in a Brazilian petrochemical plant: Impact on sleep and alertness. Chronobiology International 17, Fredriksson K, Alfredsson L, Koster M, Thorbjornsson CB, Toomingas A, Torgen M, & Kilbom A (1999). Risk factors for neck and upper limb disorders: results from 24 years of follow up. Occupational and Environmental Medicine 56, Galambos NL & Walters BJ (1992). Work Hours, Schedule Inflexibility, and Stress in Dual- Earner Spouses. Canadian Journal of Behavioural Science-Revue Canadienne des Sciences du Comportement 24, Guo HR (2002). Working hours spent on repeated activities and prevalence of back pain. Occupational and Environmental Medicine 59, Hanecke K, Tiedemann S, Nachreiner F, & Grzech-Sukalo H (1998). Accident risk as a function of hour at work and time of day as determined from accident data and exposure models for the German working population. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 24, Härmä M (2003). Are long workhours a health risk? Scandinavian Journal of Work Environment & Health 29, Harrington JM (1994). Shift work and health--a critical review of the literature on working hours. Ann-Acad-Med-Singapore 1994 Sep -Acad. Harrington JM (2001). Health effects of shift work and extended hours of work. Occupational and Environmental Medicine 58, Hung S, Morrison DR, Whittington LA, & Fein SB (2002). Prepartum work, job characteristics, and risk of cesarean delivery. Birth 29, Ishizaki M, Morikawa Y, Nakagawa H, Honda R, Kawakami N, Haratani T, Kobayashi F, Araki S, & Yamada Y (2004). The influence of work characteristics on body mass index and waist to hip ratio in Japanese employees. Industrial Health 42, Jansen NWH, Kant I, Nijhuis FJN, Swaen GMH, & Kristensen TS (2004). Impact of worktime arrangements on work-home interference among Dutch employees. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 30, Jansen NWH, Kant I, van Amelsvoort LGPM, Nijhuis FJN, & van den Brandt P (2003). Need for recovery from work: evaluating short-term effects of working hours, patterns and schedules. Ergonomics 46,

14 14 Johnson MD & Sharit J (2001). Impact of a change from an 8-h to a 12-h shift schedule on workers and occupational injury rates. International Journal of Industrial Ergonomics 27, Kageyama T & et a (1997). Commuting, overtime and cardiac autonomic activity in Tokyo. Lancet 350, 639. Kandolin I, Härmä M, & Toivanene M (2001). Flexible working hours and well-being in Finland. Journal of Human Ergology 30, Kawakami N, Araki S, Takatsuka N, Shimizu H, & Ishibashi H (1999). Overtime, psychosocial working conditions, and occurrence of non-insulin dependent diabetes mellitus in Japanese men. Journal of Epidemiology and Community Health 53, Kecklund G, Dahlgren A, & Akerstedt T. A study on self-determined work hours: how does influence of work hours affect stress, health and well-being? Institutet för Psykosocial Medicin (IPM). Stress Research Report. Ref Type: Report Kecklund G, Ekstedt M, Akerstedt T, Dahlgren A, & Samuelson B (2001). The effects of double-shifts (15.5 hours) on sleep, fatigue and health. Journal of Human Ergology 30, Kirkcaldy BD, Levine R, & Shephard RJ (2000). The impact of working hours on physical and psychological health of German managers. European Review of Applied Psychology 50, Kodz J (2003). Working long hours: A review of the evidence. Volume 1: Main report. London, Department of Trade and Industry, pp Lewis S (2003). Flexible working arrangements: Implementation, outcomes, and management. In International Review of Industrial and Organizational Psychology, eds. Cooper CL & Robertson IT, pp John Wiley & Sons. Ltd. Lipscomb JA, Trinkoff AM, Geiger-Brown J, & Brady B (2002). Work-schedule characteristics and reported musculoskeletal disorders of registered nurses. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 28, Liu Y & Tanaka H (2002). Overtime work, insufficient sleep, and risk of non-fatal acute myocardial infarction in Japanese men. Occupational and Environmental Medicine 59, Lowden A & Akerstedt T (2000). Einführung selbst gewählter Arbeitszeiten im Einzelhandel - Auswirkungen auf Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Sozialleben. Z Arb Wiss 54, Lowden A, Kecklund G, Axelsson J, & Akerstedt T (1998). Change from an 8-hour shift to a 12-hour shift, attitudes, sleep, sleepiness and performance. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 24, Lowery JT, Borgerding JA, Zhen BG, Glazner JE, Bondy J, & Kreiss K (1998). Risk factors for injury among construction workers at Denver International Airport. American Journal of Industrial Medicine 34, Macdonald W & Bendak S (2004). Effects of workload level and 8- versus 12-h workday duration on test battery performance. International journal industrial ergonomics 26,

15 15 Macias DJ, Hafner J, Brillman JC, & Tandberg D (1996). Effect of time of day and duration into shift on hazardous exposures to biological fluids. Academic Emergency Medicine 3, Macleod J & Smith GD (2003). Psychosocial factors and public health: a suitable case for treatment? Journal of Epidemiology and Community Health 57, Martens MFJ, Nijhuis FJN, Van Boxtel MPJ, & Knottnerus JA (1999). Flexible work schedules and mental and physical health. A study of a working population with nontraditional working hours. Journal of Organizational Behavior 20, McCulloch J (2002). Health risks associated with prolonged standing. Work 19, Michie S (2002). Causes and management of stress at work. Occupational and Environmental Medicine 59, Mitchell RJ & Williamson AM (2000). Evaluation of an 8 hour versus a 12 hour shift roster on employees at a power station. Applied Ergonomics 31, Mozurkewich EL, Luke B, Avni M, & Wolf FM (2000). Working conditions and adverse pregnancy outcome: A meta-analysis. Obstetrics and Gynecology 95, Nakamura K, Shimai S, Kikuchi S, Takahashi H, Tanaka M, Nakano S, Motohashi Y, Nakadaira H, & Yamamoto M (1998). Increases in body mass index and waist circumference as outcomes of working overtime. Occupational Medicine-Oxford 48, Nakanishi N, Nishina K, Yoshida H, Matsuo Y, Nagano K, Nakamura K, Suzuki K, & Tatara K (2001). Hours of work and the risk of developing impaired fasting glucose or type 2 diabetes mellitus in Japanese male office workers. Occupational and Environmental Medicine 58, Nylén L, Voss M, & Floderus B (2001). Mortality among women and men relative to unemployment, part time work, overtime work, and extra work: a study based on data from the Swedish twin registry. Occupational and Environmental Medicine 58, Olsson B, Akerstedt T, Ingre M, Holmgren M, & Kecklund G. A shorter working day - effects on health and wellbeing Institutet för Psykosocial Medicin (IPM). Stress Research Report. Ref Type: Report Ono Y, Imaeda T, & Shimaoka M (2002). Associations of length of employment and working conditions with neck, shoulder and arm pain among nursery school teachers. Industrial Health 40, Park JS, Kim YH, Cho Y, Woo KH, Chung HK, Iwasaki K, Oka T, Sasaki T, & Hisanaga N (2001a). Regular overtime and cardiovascular functions. Industrial Health 39, Park JS, Kim YH, Chung HK, & Hisanaga N (2001b). Long working hours and subjective fatigue symptoms. Industrial Health 39, Pratt SG. Work-Related Roadway Crashes NIOSH Publications Dissemination. Ref Type: Report Prunier-Poulmaire S & Gadbois C (2001). The French 35-hour workweek: A wide-ranging social change. Journal of Human Ergology 30,

16 16 Rau R & Triemer A (2004). Overtime in relation to blood pressure and mood during work, leisure, and night time. Social Indicators Research 67, Rodriguez E (2002). Marginal employment and health in Britain and Germany: does unstable employment predict health? Social Science and Medicine 55, Rogers AE, Hwang WT, Scott LD, Aiken LH, & Dinges DF (2004). The working hours of hospital staff nurses and patient safety. Health Affairs 23, Rosa RR, Bonnet MH, & Cole LL (1998). Work schedule and task factors in upper-extremity fatigue. Human Factors 40, Schenker MB, Eaton M, Green R, & Samuels S (1997). Self-reported stress and reproductive health of female lawyers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 39, Shields M (1999). Long working hours and health. Health reports -33. Shimizu T, Horie S, Nagata S, & Marui E (2004). Relationship between self-reported low productivity and overtime working. Occupational Medicine-Oxford 54, Simpson CL & Severson RK (2000). Risk of injury in African American hospital workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 42, Smith L, Folkard S, Tucker P, & Macdonald I (1998a). Work shift duration: a review comparing eight hour and 12 hour shift systems. Occupational and Environmental Medicine 55, Smith L, Hammond T, Macdonald I, & Folkard S (1998b). 12-h shifts are popular but are they a solution? International Journal of Industrial Ergonomics 21, Smith L, Totterdell P, & Folkard S (1995). Shiftwork effects in nuclear power workers: A field study using portable computers. Work and Stress 9, Sokejima S & Kagamimori S (1998). Working hours as a risk factor for acute myocardial infarction in Japan: case-control study. British Medical Journal 317, Sparks K, Cooper C, & Shirom A (1997). The Effects of Hours of Work on Health: A Meta- Analytic Review. Journal of Occupational and Organizational Psychology 70, Spurgeon A, Harrington JM, & Cooper CL (1997). Health and safety problems associated with long working hours: A review of the current position. Occupational and Environmental Medicine 54, Steenland K (2000). Shift work, long hours, and cardiovascular disease: a review. Occupational Medicine State of the Art Reviews 15, Tarumi K, Hagihara A, & Morimoto K (2003). A prospective observation of onsets of health defects associated with working hours. Industrial Health 41, Tausig M & Fenwick R (2004). Unbinding time: Alternate work schedules and work-life balance. Journal of Family and Economic Issues 22, Tucker P, Smith L, Macdonald I, & Folkard S (1998). Shift length as a determinant of retrospective on-shift alertness. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 24, Tuntiseranee P, Olsen J, Geater A, & Kor-anantakul O (1998). Are long working hours and shiftwork risk factors for subfecundity? A study among couples from southern Thailand. Occupational and Environmental Medicine 55,

17 17 van der Hulst M (2003). Long workhours and health. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 29, van der Hulst M & Geurts S (2001). Associations between overtime and psychological health in high and low reward jobs. Work and Stress 15, Varg N, Jönsson LR, Harms-Ringdahl M, Rydstedt L, & Jeppson K. Utvärdering av försök med förkortad arbeidstid i Helsinborg Stad Helsinborg Stad. Ref Type: Report Waersted M & Westgaard RH (1991). Working hours as a risk factor in the development of musculoskeletal complaints. Ergonomics 34, Wergeland EL, Veiersted B, & Ingre M (2003). A shorter workday as a means of reducing the occurrence of musculoskeletal disorders. Scandinavian journal work, environment and health 28,

18 18 Skiftarbeid og helse utarbeidet av forskerne Rita Bast-Pettersen og Einar Jebens Definisjon Skiftarbeid defineres her som en arbeidsform hvor ansatte avløser hverandre på den samme arbeidsplassen etter en organisert arbeidsplan som kan rotere. En skiftarbeider er en arbeidstaker som har varierende arbeidstider. Vi vil her ta for oss skiftarbeid hvor deler av arbeidstiden eller hele arbeidstiden foregår om natten. Med natt menes tiden mellom kl og (NOU, 2004). I en nylig publisert oversikt fra EU (Boisard, Cartron et al. 2002) har bare 24% av den arbeidende befolkning i EU arbeidstid innenfor normal dagtid, nemlig mellom kl 07:30 08:00 og 17:00-18:00 fra mandag til fredag. Andre typer arbeidstid omfatter bl.a. skiftarbeid, nattarbeid, deltidsarbeid, helgearbeid, delte skift, sesongarbeid og on-call arbeid. De mest vanlige skiftsystemene omfatter morgen/kveldsskift, men 19 % av arbeidsstokken i EU har skiftarbeid som omfatter nattarbeid; 24% av mennene og 12% av kvinnene. Syv prosent av skiftarbeiderne jobber bare nattskift (Boisard, Cartron et al. 2002). Åtte prosent av den svenske befolkningen har nattarbeid i en eller annen form (Åkerstedt, 2001). Denne rapporten fokuserer på skiftarbeidere som har normal arbeidstid per dag og uke. Lange arbeidsskift/arbeid ut over alminnelig arbeidstid, hvor problemstillingen er lengden på arbeidsdagen, hva enten denne er på dag eller i skift, behandles i en annen del av rapporten. Akutteffekter Umiddelbare reaksjoner assosiert til skiftarbeid er først og fremst symptomer knyttet til søvnforstyrrelser, jet lag og problemer med fordøyelsen (gastrointestinale plager, malfunksjon) (Knutsson, 2003). Slike symptomer er vanligvis kortvarige / forbigående, og de kommer gjerne i forbindelse med nattarbeid. De mest fremtredende akutteffektene er knyttet til søvnforstyrrelser: Problemer med å sovne, forkortet søvn og tretthet i dagene etterpå (Akerstedt, 2003). Symptomene forsvinner ofte i løpet av perioder med dagskift eller i ferier. Risiko for ulykker Det er reist spørsmål om skiftarbeid kan føre til redusert årvåkenhet og oppmerksomhet, og dermed til økt risiko for ulykker. Mange store ulykker har foregått om natten, uten at det er vist at dette skyldes endret årvåkenhet på grunn av nattarbeide. (Three Mile Island (1979), Bhopal (1984), Tschernobyl (1986). Folkard & Tucker (2003) sammenlignet risikoen for ulykker ved dagarbeid. De fant en økning i relativ risiko for ulykker ved ettermiddagsarbeid (18% økning) og nattarbeid 30% økning). Dessuten økte den relative risikoen for ulykker i takt med antall påfølgende nattskift. Hvis første nattskift ble brukt som referanse, fant man at

19 19 økningen var 6% under annet nattskift, 17% under tredje og 36% under fjerde påfølgende nattskift. I tillegg økte risikoen ved slutten av lange nattskift. Helseeffekter Skiftarbeid og nattarbeid fører til en forstyrrelse mellom det indre biologiske tidssystem og den ytre sosiale rytme. Spesielt viktig er lys/mørkerytmen. Den påvirker de normale biologiske rytmer og psykofysiologiske funksjoner knyttet til søvn/våkenrytmen (Costa 2003). Generelt ser det ikke ut til å være økt mortalitet blant skiftarbeidere, men det foreligger få studier på dette. Mange studier viser imidlertid til økt sykelighet blant skiftarbeidere. Skiftarbeid synes å være assosiert med hjerte/kar sykdom, plager i mage-tarmsystemet, økt risiko for skader, søvnforstyrrelser og tretthet. 1. Hjerte/kar Bøggild og Knutsson (1999) konkluderte i en oversiktsstudie at skiftarbeid var assosiert med en 40% økning i kardiovaskulær sykdom og død. Blant ni kohortstudier (oppfølgingsstudier) viste syv indikasjoner for øket risiko av hjerte-karsykdommer (Karlsson, 2004). Av fire tverrsnittstudier viste tre øket risiko, mens to av fire case-controlstudier vise det samme (Karlsson, 2004). 2. Fysiologiske og metabolske effekter ved skiftarbeid Det er gjort flere epidemiologiske studier som har undersøkt metabolske variabler ved skiftarbeid. Theorell og Åkerstedt (1976) fant at serumkonsentrasjonen av kalium, urin syre, glukose, kolesterol og total fett økte hos 33 jernbanearbeidere ved nattarbeid. Nivåene normaliserte seg ved dagarbeid. Forfatterne antyder at dette kan bidra til langsiktige kardiovaskulære helseeffekter. En annen studie på 46 politimenn viste at retningen av skiftrotasjonen kunne ha metabolske effekter.ved rotasjon med klokken ble det funnet lavere nivåer av serumtriglycerider, glukose og urinsyre enn ved rotasjon mot klokken (Orth-Gomer 1983). Bare få studier har sett om skiftarbeid har effekt på koagulasjonsfaktorer. En studie rapporterer om endret amplitude for tissue plasminogen activator og tissue plasminogen activator inhibitor, men en annen viser et forhøyet fibrinogen hos skiftarbeidere (Petemel et al., 1990, Netterstrom et al., 1996). Økt fibrinogen er en risikofaktor for hjertesykdom. Undersøkelser med hensyn til body mass index (BMI) har gitt ulike resultater. En studie fant ingen forskjell i BMI hos dag- og skiftarbeidere, men det ble funnet at fett var mer sentralt lagret hos skiftarbeiderne (Nakamura et al., 1997). En undersøkelse som fulgte sykepleiere over en periode på 5 år fant at vektøkning forekom hyppigere hos dem som arbeidet skiftarbeid enn hos dem som var dagarbeidere (Niedhammer et al, 1996). Dette støttes av en longitudinell undersøkelse på BMI. Her fant man en positiv relasjon mellom BMI og tiden som skiftarbeider (van Amelsvoort, 2000). Noen få studier har rapportert en økt prevalens for diabetes blant skiftarbeidere. Imidlertid fant Koller et al. (1978) at prevalensen for endokrin og metabolsk sykdom var 3,5% blant skiftarbeidere, 1,5% blant dagarbeidere og 2,8% blant dropouts. Mikuni et al.(1983) fulgte 9000 mannlige industriarbeidere og fant en prevalens på 2.1% hos individer som arbeidet alle tre skiftene sammenlignet med 0,9% hos dagarbeidere. Kawachi el al.(1996) gjorde en prospektiv undersøkelse på skiftarbeid og hjerte/karsykdommer blant sykepleiere. Den

20 20 alderstandardiserte prevalensen for diabetes ble funnet å øke med økende eksponering for skiftarbeid. Søvnforstyrrelse er vanlig ved skiftarbeid, spesielt ved nattarbeid og/eller tidlig morgenskift. Helseeffektene av nattarbeid er lite kjent (Knutsson og Brøggild, 2000), men en laboratoriestudie (Spiegel et al., 1999) viser at søvnmangel har en skadelig virkning på glukosemetabolismen. En glukosetoleransetest viste 40% lavere glukose clearance i situasjoner med søvnmangel enn etter full hvile. Det samme var tyrotropinkonsentrasjonen og kveldskonsentrasjonene av kortisol. Søvnforstyrrelsen førte til økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet. Forskyvning av døgnrytmen og søvnmangel er vanlig for skiftarbeidere og derfor kan en forringelse av karbohydratmetabolismen være en mediator av metabolske og kardiovaskulære skader ved skiftarbeid. Elektrokardiografiske forandringer ved skiftarbeid. Forlenget QTc-intervall QT-intervallet gjenspeiler repolariseringen av hjertemuskelen. QT-intervallet er knyttet til hjertefrekvensen og derfor bruker man et hjertefrekvenskorrigert QT (QTc). Forlenget QTc er en risikofaktor for ventrikkelarytmi og plutselig død (Jervell og Lange-Nielsen, 1957). Murata og medarbeidere (1999) studerte arbeidere ved et smelteverk i Japan og fant at skiftarbeidere hadde signifikant lengre QTc enn dagarbeidere. Hjertefrekvens variabilitet Hjertefrekvensen hos mennesker er ikke konstant. Variasjonene gjenspeiler regulering via sympaticus og vagus nerven. Hjertefrekvensvariabiliteten (heart rate variability, HRV) er et mål for den autonome kontroll av hjertet. Et redusert HRV anses å være et mål for individets evne til å respondere på stressfaktorer i omgivelsene. Van Amelsvoort (2000) fant ved å måle HRV at skiftarbeidere som arbeidet nattskift hadde økt sympatisk dominans mens de sov etter skiftet. Hypertensjon og skiftarbeid Det er usikkert om skiftarbeid fører til manifeste endringer i blodtrykket. En undersøkelse av Morikawa et al (1999), viste at skiftarbeidere hadde økt risiko for hypertensjon sammenlignet med de som arbeidet om dagen. Det er imidlertid et problem ved blodtrykksmålinger fordi blodtrykket varierer med døgnrytmen. Derfor kan resultatene variere med når på dagen målingen utføres. Baumgart et al (1989) konkluderte imidlertid med at blodtrykket bestemmes av individets aktivitet og er uavhengig av den indre biologiske rytme. 3. Muskelskjelettplager Det er så langt ikke funnet noe litteratur som fremhever skiftarbeid som årsak til økte muskelskjelettplager. Knutsson og Brøggild (2000) peker på at siden stress betraktes som en årsak til sykeligheten blant skiftarbeidere og stress bidrar til å utvikle muskelskjelettplager,så kan det være en sammenheng. Grooten et al. (2004) har i en undersøkelse sett på risiko faktorer som kan føre til skulder-nakke plager. For menn fant de at eksponering for nattarbeid/skift arbeid, alenearbeid og faktorer som hindret arbeidet var viktige for å utvikle skulder-nakkeplager. De identifiserte ingen arbeidsrelaterte risiko faktorer hos kvinner. 4. Kreft I de siste årene har det vært en del oppmerksomhet rundt mulige sammenhenger mellom nattarbeid/endret døgnrytme og kreftrisiko. En hypotese er at melatonin beskytter mot utvikling av kreft. Nattarbeid gir lavere produksjon av melatonin på grunn av eksponering for

Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel?

Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? Tom Sterud Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? I denne landsomfattende undersøkelsen blant nærmere 10 000 yrkesaktive

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført Artikel SVERRE NESVÅG TERJE LIE Rusmiddelbruk blant ansatte i norsk privat arbeidsliv Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført en rekke studier om alkoholbruk blant ansatte i ulike deler av arbeidslivet.

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt?

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Av: Kjetil Frøyland, forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse

Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse Thomas Michaelsen Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse Masteroppgave Trondheim, mai 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse Rapport nr. 3-1998 Randi Lavik Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse SIFO 1998 Rapport nr. 3 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet? Marte Rossavik

Detaljer

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Fafo 2012

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1 Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Tine Egelund, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Toril Havik, Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet 2010 Barn

Detaljer