år år eller eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20"

Transkript

1 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er økning i aldersrelaterte sykdommer, blant annet kraftig økning i kroniske sykdommer. Med økt kommunalt pasientansvar som følge av samhandlingsreformen gir dette Hattfjelldal kommune store utfordringer. Dette betyr at det blir særdeles viktig å arbeide for at flere kan beholde god helse så lenge som mulig. Det har vært og er fortsatt en klar tendens til at folketallet i Hattfjelldal går jevnt nedover i de fleste av kommunens kretser. Noen av bygdene kan sannsynligvis være i ferd med å nå en smertegrense når det gjelder å kunne organisere et eget bygdesamfunn. I følge Statistisk Sentralbyrå vil befolkningsmengden i Hattfjelldal fortsatt minke de kommende år, og vil være på mellom mennesker i år Befolkningsutviklingen fra 1999 til Folkemengde Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Framskrevet folkemengde fordelt på alder for Hattfjelldal kommune i planperioden. For 2013 er registrert folketall pr Øvrige kolonner er beregnet ut fra middels nasjonal vekst år år år år år eller eldre SUM Framskrevet folkemengde over 80 år år år eller eldre Ser en videre på sammensetningen av befolkningen framover viser prognosene en stor nedgang i antallet personer i yrkesaktiv alder, mens antallet pensjonister og eldre går opp til tross for en nedgang i befolkningen totalt. Antallet barn og unge viser en liten nedgang i takt med nedgangen i folketallet totalt. Hattfjelldal kommune har asylmottak og er bostedskommune for flere flyktninger. Øket innvandring kan gi utfordringer i forhold til integrering. Etniske, kulturelle eller språklige forhold viser seg å ha betydning for ulikhet i helse, sammen med sosioøkonomisk status. Handlingsplanen må tilpasses den befolkningen kommunen har eller ser for seg å få. Dette gjelder både antallet som skal betjenes og aldersgruppene de er ment for.

2 2.2 Levekår og utdanning Forskning viser at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helsetilstanden i en befolkning. Den største helseforskjellen finnes mellom dem som fullfører videregående skole og dem som faller ut av videregående skole. De som har lav utdanning, tjener ofte mindre og har mer belastende arbeid. Forskingen tyder på at de samme personene trener mindre, har oftere overvekt, røyker mer, blir hyppigere sykemeldt og tidligere uføretrygdet, samt lever kortere. Det er store forskjeller mellom fylkene i frafall i videregående skole. De tre nordnorske fylkene har et spesielt høyt frafall. I Finnmark gjennomfører kun 50 prosent av elevene, og Nordland og Troms har en gjennomføringsprosent på 60. En viktig årsak til høyere frafall i disse fylkene er den store andelen elever som grunnet geografiske avstander må bo på hybel. Undersøkelser viser at det er 50 prosent flere med frafall blant borteboere i Nordland enn blant hjemmeboende elever. I Hattfjelldal har vi færre med høy utdanning sammenlignet med landet for øvrig, og høyere drop-out fra videregående skole. Å forebygge frafall i videregående skole vil fremme helse fordi det gir større muligheter for jobb og aktiv deltagelse i samfunnet. Dette viser at det er særlig viktig for kommunen å se på utfordringer i forhold til å få ungdom til å fullføre videregående skole og dermed forebygge utvikling av sosioøkonomiske forskjeller i helsestatus. 2.3 Oppvekst og levevaner blant barn og ungdom Barnehage og skole Hattfjelldal kommune driver 3 oppvekstsenter hvor ca. 235 barn og unge oppholder seg daglig. Mosjøen videregående skole har vg1 naturbruk med studiested i Hattfjelldal som har ca 12 elever. Alle tre barnehagene i Hattfjelldal er helsefremmende. En helsefremmende barnehage fremmer trivsel og sunn livsførsel gjennom: Daglig fysisk aktivitet - minimum 1 time per dag Mat - Statens anbefalinger for kosthold Naturopplevelse - Robuste barn Systematisk evaluering av egen virksomhet (ståstedsanalyse) Utveksling av erfaringer og eksempler med andre barnehager En nasjonal arbeidsgruppe er i ferd med å utvikle kriterier for en helsefremmende skole, men allerede nå vet vi at en helsefremmende skole må sikre elevene daglig fysisk aktivitet i minimum 60 minutter, et godt kosthold, friluftsferdigheter og naturopplevelser og ikke minst gode søvnvaner. Skolene i Varntresk, Susendal og Hattfjelldal skal i 2014 starte opp med et treårig prosjekt med fokus på Helsefremmende skoler. Prosjektet ledes av Polarsirkelen friluftsråd. Uteområdene til oppveksentrene Når oppvekstsentrene ikke har åpningstid, fungerer områdene som nærmiljøanlegg. Disse er av de mest sentrale områdene for barn sin læring og deres fysiske aktivitet. I Susendal er det i forrige planperiode bygget både ballbinge, fotballbane og naturklatrejungel. Ved Hattfjelldal oppvekstsenter er det bygget kunstgress, sandvolleyballbane og i Varntresk er det bygget sykkel/ rullestolsti og zip-line. Alt dette med stor dugnadsinnsats.

3 Ernæring Oppvekstsentrene følger statens anbefalinger for kosthold. De har også deltatt i fiskesprell kurs. Fiskesprell gir en innføring i temaer knyttet til barns kosthold og helse, med spesielt fokus på sjømat. Ungdata undersøkelsen i kommunen viser at kun halvparten av barna i ungdomstrinnet spiser frokost og lunsj. Bilde 1: Måltidsvaner: Andel som spiser ulike måltider hver dag Psykisk helse Skolehelsetjenesten har et inntrykk av at det er flere barn enn tidligere som sliter med psykiske lidelser, ofte som en del av sammensatte problemer. Ungdata undersøkelsen i 2013 viser at en del ungdom i Hattfjelldal har psykiske vansker, dette spesielt hos jenter i kommunen. Mobbing ser ut til å være et større problem i Hattfjelldal kommune enn landet for øvrig. Mestring og trivsel i grunnskolen legger et godt grunnlag for gjennomføring av videregående skole. Helsesøster og lærere har høsten 2013 vært på kurs for å lære om Zippys venner. Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere følelsene. Bekymret deg for mye om ting Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Vært sint og aggressiv Følt deg stiv eller anspent Gutter Jenter Bilde 2: Depressivt stemningsleie og ensomhet: Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt håpløshet med tanke på framtida Følt deg ensom

4 Fysisk aktivitet blant barn og ungdom En nasjonal kartlegging viser at bare halvparten av 15-åringene oppfyller anbefalingene om minst 60 minutter daglig aktivitet. Norske 10.klassegutter bruker i gjennomsnitt ca 44 timer per uke til bruk av pc og tv utenom skoletid (jenter 34 timer). Vi antar at det samme gjelder for Hattfjelldal kommune. Oppvekstsentrene i Hattfjelldal synes å ha god fokus på barn og fysisk aktivitet, samtidig har de en utfordring med å aktivisere alle barna i 60 min hver dag. Oppvekstsentrene er med på ulike satsninger/ kampanjer som får elevene i fysisk aktivitet, som for eksempel: Tine stafetten, blimed dansen, unicef runden osv. Det er flere organiserte aktiviteter utenom skoletid for barn og ungdom i kommunen. Rus og tobakk Dette er tema som årlig gjennomgås i grunnskolene. Ungdata undersøkelsen i 2013 viser at rus og tobakk blant ungdom er et større problem i Hattfjelldal kommune enn i landet for øvrig. Ungdomsskolen kjører FRI-programmet. FRI er et tobakksforebyggende program til bruk i ungdomsskolen. 2.4 Levevaner voksne Ernæring Det har over lang tid skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av grønnsaker og frukt har økt betydelig over tid og forbruket av sukker har minket de siste ti årene. På tross av flere positive utviklingstrekk i matvareforbruket de siste årene har kostholdet til store deler av befolkningen fortsatt klare ernæringsmessige svakheter som medvirker til utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, type 2-diabetes, forstoppelse, tannråte og jernmangel. Dersom Hattfjelldals innbyggere følger Helsedirektoratets kostråd vil forekomsten av disse sykdommene reduseres. Fysisk aktivitet En undersøkelse i Nordland i 2012 viser at bare 18 % av voksne menn og 24% av voksne kvinner oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet. Det finnes ikke statistikk spesielt for Hattfjelldal, men det er ikke grunn til å tro at situasjonen er annerledes her. Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive. Helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse. Effekten av å øke fysisk aktivitetsnivå avhenger av utgangspunktet. Jo lavere aktivitetsnivå en person har i utgangspunktet, jo større effekt kan forventes dersom aktivitetsnivået økes. Trimkassetrim er mye brukt i alle skolekretsene. Særlig benyttes dette tilbudet av litt eldre kvinner. I hele kommunen drives flere uorganiserte og organiserte aktiviteter. Dersom alle innbyggerne i Hattfjelldal fulgte aktivitetsanbefalingene, ville det hatt stor betydning for folkehelsen. Røyk Bruken av tobakk har endret seg mye i Norge de siste 10 årene, og det har vært en nedgang totalantall røykere. Det er færre gravide som røyker ved første svangerskapskontroll enn i landet for øvrig.

5 Snus Samtidig som bruken av tobakk har gått ned, har bruken av snus økt betydelig. Nasjonale tall fra 2010 viser at unge opp til 24 år snuser mer og røyker mindre mens de over 24 holder seg noenlunde stabil. Rundt 11 % brukte snus daglig eller av og til i Tall for den enkelte kommune er under utarbeiding. Alkohol Fra 2000 har det på vært en moderat økning i alkoholomsetningen generelt i Norge. I 2010 var forbruket på gjennomsnittlig 6,6 liter per person. I tillegg kommer det uregistrerte forbruket som er anslått til vel 1 liter per person. Statistikken viser at både voksne og ungdom drikker mer i helgene. Alkoholforbruket har økt mest blant voksne og vi ser en dreining mot et kontinentalt drikkemønster i forhold til mat og sosiale sammenhenger. Det finnes ikke statistikk spesielt for Hattfjelldal, men det er ikke grunn til å tro at situasjonen er annerledes her. Narkotika Hattfjelldal kommune har pr i dag ikke noe kjent etablert narkotikamiljø, men hasjrøyking og medikamentmisbruk forekommer. 2.5 Helsetilstand og dødelighet Overvekt Forekomsten av overvekt har økt raskt i de fleste aldersgrupper og overvekt forekommer hyppigere blant grupper med lav enn høy sosial status. I Nord-Trøndelag er 2/3 av befolkningen overvektig og 1/5 har fedme. Barnevektsundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet viser at det er dobbelt så mange barn med overvekt og fedme i små kommuner sammenlignet med store kommuner. Tall fra forsvarets helseregister viser at 4 0% av guttene fra Hattfjelldal kommune som var til sesjon i perioden 2003 til 2009 var overvektige. Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning for kommunen.

6 Sykdomsforekomst For hundre år siden var smittsomme sykdommer hovedårsak til for tidlig død. I dag dør 80 prosent av kroniske livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols. Hyppigst brukte diagnoser i Hattfjelldal kommune er muskel- og skjelett sykdommer, hjerteog karsykdommer, psykiske lidelser og KOLS. I Hattfjelldal kommune er det flere som blir behandlet med kolesterolsenkende midler enn i landet for øvrig. Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. Befolkningens psykiske helse Omtrent halvparten av alle nordmenn vil oppleve en psykisk lidelse i løpet av livet. Blant barn og unge vil 8 % til enhver tid ha en psykisk lidelse. Det er rimelig å anta at tallene også gjelder for Hattfjelldal kommune. De vanligste lidelsene er angst, depresjon og rusmiddelmisbruk. Disse er av verdens dyreste sykdommer og lar seg i stor grad forebygge. Ensomhet er vanskelig å telle og hvor mange som har problemer med dette er derfor uoversiktlig. Nasjonale tall antyder at hver femte nordmann føler seg ensomme og det er derfor naturlig å anta at det er en del i Hattfjelldal som trenger hjelp med denne problematikken. Tannhelse Tannhelsen til barn og ungdom i Hattfjelldal Kommune registreres årlig på indikatorkullene 5, 12 og 18 år. Hattfjelldal har en tannhelse som er bedre enn fylkesgjennomsnitte. Tannhelse er en god markør på sosial ulikhet. Blant den voksne delen av befolkningen foreligger det ikke tilfredsstillende data når det gjelder tannhelse. 2.6 Forebyggende helsetjenester i Hattfjelldal kommune Frisklivssentralen På frisklivssentralen får deltakerne et vennlig dytt på veien til å endre levevaner. Tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten i Hattfjelldal og tilbyr individuell veiledning, motivasjonssamtale og gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Frisklivssentralen har tilbud om frisklivs-resept, gravid- og svangerskapstrening, glad og aktiv, trim for eldre og bassengtrening. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjonen og skolehelsetjenesten gir tilbud til alle gravide og til alle barn i alderen 0 20 år og deres foreldre. Helsestasjonen har som hovedoppgave å drive med forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot enkeltindivider og grupper i befolkningen. Hattfjelldal helsestasjon har 100 % oppslutning, og er derfor en unik arena for å drive med folkehelse. Bemanningen består av helsesøster og jordmor, i tillegg kommer ukentlig lege- og fysioterapitjenester. Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunen et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø. Miljørettet helsevern er derfor en sentral tjeneste for å utjevne sosial ulikhet i helse ved at alle skal sikres mot helseskadelig miljø. Ansvaret for miljørettet helsevern ligger under helseavdelingen i Hattfjelldal kommune. Forebyggende tjenester og tidlig innsats Helsestasjon/skolehelsetjenesten, oppvekstsentrene, barnevern, PPT og BUP har jevnlig kontakt for å forebygge og tidlig iverksette tiltak hvor dette er nødvendig.

7 Barneverntjenesten forsøker å ha en helhetlig tilnærming hvor man kartlegger og veileder i forhold til kosthold, fysisk aktivitet og helse. De støtter opp om barns mulighet for deltagelse i organiserte aktiviteter og legger til rette for mestring og opplevelse gjennom friluftsliv, lysbetont fysisk aktivitet og deltagelse. 2.7 Skader og ulykker Andelen som skades i ulykker i Hattfjelldal er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Ulykker og skader er et betydelig helseproblem i alle aldergrupper i Norge. Ulykker er den vanligste dødsårsaken for personer under 45år. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er betydelige. Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende tiltak kan iverksettes på flere arenaer: i barnehager og skoler, i fritid og trafikk, i arbeidsliv, hjem og nærmiljø. 2.8 Kultur og fritid Det er mye folkehelse i det å være fysisk aktiv. Det samme kan sies om det å drive med en hobby sammen med andre hvor en opplever sosialt samvær og mestring. Anlegg er viktige for å få lagt til rette for aktivitet, og spesielt gjelder dette i den lange mørke vinteren. Forskning på landsbasis viser at dette først og fremst gjelder for de unge, mens voksne får størst effekt ved tilrettelagte turstier, skiløyper, turhytter og lignende. Hattfjelldal kommunes voksne befolkning er friluftsaktive uten at det finnes god dokumentasjon på omfanget av dette. Det finnes mange turløyper i kommunen. Det er stor tradisjon for innbyggerne i Hattfjelldal å gå fjelltrimmen på sommeren, i 2013 deltok ca 2500 personer. På vinteren kjører kommunen opp skiløyper, vi vet at løypene er populære blant skigåere, men vi vet ikke i hvor stor grad disse benyttes av den øvrige befolkningen. Kommunen har scooterløyper. Disse bidrar til en type friluftsliv som ellers ville ha vært vanskelig for mange. Det finnes ingen oversikt over hvor mye disse brukes. Hattfjelldalshallen og bassenget leies ut til lag og foreninger, privatpersoner eller bedrifter. Bassenget har åpent 4 måneder i året og blir brukt jevnlig til skolebad. Bassenget er ikke universelt utformet og kan derfor ikke brukes av personer som har behov for heis. Oversikt over aktiviteter og arrangement i kommunen ligger på kommunens hjemmeside. Eksisterende anlegg i kommunen kan man finne på Kalvemønstring det er godt med en pust i bakken etter en strevsom økt.

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer