Fylkeskonferanse Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskonferanse Ålesund 18.04.07"

Transkript

1 Fylkeskonferanse Ålesund Fysisk aktiv skulekvardag.. Kvifor? Korleis? Frode Sætre. Høgskulen i Volda. Kroppsøvingsseksjonen 07 1

2 Fysisk aktiv skulekvardag Dagleg fysisk aktivitet Fysisk aktivitet dei dagane elevane ikkje har kroppsøving HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 Frode Sætre 2

3 Politiske føringar/signal - fysisk aktivitet etter L97 HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 3

4 Politiske føringar St.meld. nr. 14 ( ) Idrettslivet i endring Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet (Idrettsmeldingen). Idrett for alle. St.meld. nr. 39 ( ) 2001) Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet (Friluftslivsmeldingen). M.a.: Friluftsliv for alle m.o.t å auke livskvalitet. St.meld. nr. 16 ( ) 2003) Resept for et sunnere Norge Folkehelsemeldingen. Fysisk inaktivitet kan være i ferd med å bli framtidens store helseproblem. NOU 2003:16 I første rekke, Foreslår å legge til rette for en times økt med fysisk aktivitet hver dag. 2003: Opplæringsloven kap 9 a Lovfester elevers rett til et godt og trygt oppvekst og læringsmiljø HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 4

5 Politiske føringar St.meld. nr. 30 ( ) 04) Kultur for læring. Legger L rammene for skolen. Utgangspunktet for nytt læreplanverk: Fysisk aktivitet og mat og drikke er forutsetninger for god læring. l Skaper et godt læringsmiljl ringsmiljø.. Elevene blir mer opplagte og motiverte, og det blir mindre uro og økt konsentrasjon i timene. En time med variert fysisk aktivitet de dagene elevene ikke har kroppsøving. Flere lærere l har ansvaret for planleggingen og oppfølgingen av disse timene. Tilrettelegging for fysisk aktivitet skal skje innenfor gjeldende rammer. HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 5

6 Politiske føringar KOMPETANSE FOR UTVIKLING (epleheftet). Strategi for kompetanseutvikling i grunn- opplæringen (Utdannings- og forskningsdepartementet 2005) Prioriteringar når n r det gjeld kompetanseutvikling: Skuleleiing, tilpassa opplæring, nye læreplanar l med kompetansemål, fysisk aktivitet, utdannings og yrkesrådgiving, 2. framandspråk, matematikk, naturfag, engelsk, norsk og samisk. (s. 7-9) HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 6

7 Politiske føringar Fysisk aktivitet er en forutsetning for god læring, l og har betydning som generelt helsefremmende tiltak. Skolen bør b r i sin organisering av skole-dagen legge til rette for at elevene på alle trinn i grunnopplæringa ringa skal ha fysisk aktivitet de dagene de ikke har kroppsøving. Fysisk aktivitet er et prioritert område også når r det gjelder kompetanseutvikling.. (s.9) HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 7

8 HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 8

9 Politiske føringar - handlingsplan Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet (Dept. 2005) Med underskrift frå: Arbeids- og sosialminister Kultur- og kirkeminister Barne- og familieminister Miljøvernminister Helse- og omsorgsminister Samferdselsminister Kommunal- og regionalminister Utdannings- og forskningsminister HISTORISK! HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 9

10 Handlingsplanen vil m.a. auke andelen barn og ungdom som er moderat fysisk aktive i minst 60 minutt kvar dag motvekt til denne samfunnsutviklinga.. Fysisk aktivitet og måltider i skolen HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 10

11 Politiske føringar - handlingsplanen Heve kompetansen til lærere, skoleledere og andre tilsatte for å bedre kvaliteten på og bevisstheten om fysisk aktivitet for elevene, jf Strategi for kompetanse- utvikling i grunnopplæringen UFD FYSISK AKTIV SKULEKVARDAG EIT ANSVAR FOR ALLE SOM ER INVOLVERT I SKULEMILJØET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 11

12 Skal vidare seie meir om: Kunnskap/forsking fysisk aktivitet Konskvensar av den forskinga som finst Idear/inspirasjon m.o.t. å skape ein fysisk aktiv skulekvardag: Tilrettelegging av leikemiljø, erfaringar frå skular som har satsa på tilrettelegging, tryggleik Flemmenleikeplassar, base for friluftsliv/uteskuleuteskule og andre idear. Kva skal vi gjere vidare? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 12

13 Kunnskap om fysisk aktivitet og helse nokre få undersøkingar? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 13

14 Kunnskap 2 Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot utv.. av: - hjerte- og karsykdommer - høyt blodtrykk, - diabetes type 2 - overvekt, fedme - tykktarmskreft, brystkreft og andre kreftformer (Shdir 2000b). Fysisk aktivitet er også viktig for muskel-, skjelett- og leddhelse. Samtidig viser det seg at fysisk inaktivitet øker risikoen for dødelighet og sykelighet og svekker funksjons-dyktigheten. (HOD 2005) HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 14

15 HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 15

16 Kunnskap 5 Hvor mye aktivitet skal til? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 16

17 Kunnskap 8 Val av aktivitetar 15 år + HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 17

18 Kunnskap 11 I underkant av 60% av 15 år + trener på egenhånd HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 18

19 Konklusjon/konskvensar konskvensar av den forskinga som finst: HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 19

20 - Meir fysisk aktivitet (60 min pr.dag) som aukar forbrenninga - Fokus på kosthald Forsking, konklusjon/konsekv. 1 - Motiverande aktivitetar (større valfridom, samarbeid med elevane - spør elevane) - Fokus på å sykle og gå til skulen-spes.landsbygda spes.landsbygda HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 20

21 Forsking, konklusjon/konsekv. 2 - Auke friminuttsaktiviteten spesielt viktig til eldre elevane vert - Auke fysisk aktivitetsnivå i helgane - Aktive jenter (gutar( meir aktive enn jentene) - Aktivisere dei inaktive barna kommuniser med dei kva vil dei gjere premier dei!! HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 21

22 Forsking, konklusjon/konsekv. 3 - Prioritere friluftsliv (friluftsaktiviteter) - kan drivast heile livet absolutt mest brukte trimaktivitet i vaksen alder - Skape sjølvstendige barn og ungdom som tek ansvar for eiga trening/helse 60% trenar på eiga hand i vaksen alder. - Meir fysisk aktivitet knytt til skule og arbeidsliv - Vaksne (foreldre og lærarar) - gode førebilete HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 22

23 Forsking, konklusjon/konsekv. 4????????????????? Greie å fange opp barn og ungdom som har barrierer av fysisk, sosial, kulturell og økonomisk art. Kjønn, innvandrarbakgrunn, barn frå heimar med lavt utdanningsnivå og svak økonomi. Greie å fange opp barn som av ulike årsaker ikkje deltek i fysisk aktivitet og kroppsøving. HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 23

24 ALLE BARN MØTER GRUNNSKULEN KVA KAN SÅ GRUNNSKULEN GJERE? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 24

25 Idear m.o.t. å skape ein fysisk aktiv skulekvardag? Litt inspirasjon? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 25

26 Idear 1 - tilrettelegging Det gode dømet (som kan ta motet frå oss): Skudneshavn skole og fritidspark Skudneshavn skole ble bygget i 1981 og ligger inntil en planteskole med mange sjeldne trær. En stor del av skolegården er naturterreng med gammel mel vegetasjon, koller og knauser. Skolegården ble opprustet i perioden , og har fått navnet Skudneshavn skole og fritidspark. Navnet illustrerer at anlegget ses som et nærmiljøanlegg og mer enn bare en skolegård.det er også laget en egen turistbrosjyre som beskriver anlegget og inviterer andre til å bruke skolens uteområde. Skoletomta er på totalt ca 22 daa, slik at barna har et stort område å boltre seg på. Anlegget består av en kombinasjon av planlagte anlegg og naturterreng, rreng, og gir rom for variert lek. I 2000 fikk skolen Rolf Hofmoes pris for idrettsparker, og den ble utnevnt til bonusskole i Bakgrunnen for dette er først og fremst skolens aktive satsing på uteområdene. Mer informasjon finnes i NIBR-rapport 2004:1 Skolegården, jungel eller luftegård?" HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 26

27 Bordtennis HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 27

28 Jungel HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 28

29 Turn HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 29

30 Musikkpaviljong HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 30

31 Ball-leik leik HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 31

32 Ballaktivitet HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 32

33 Bygging HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 33

34 Jungelområde HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 34

35 Draumen/Neste prosjekt! Kontaktperson: Linda Velle Sjøe e-post: /lek/tekstno.htm HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 35

36 Erfaringer sås langt: Skole- og fritidsparken byr på et mangfold av muligheter. Her kan barn med forskjellige forutsetninger finne rikt med utfordringer ut fra sitt utviklingsnivå. Skolens erfaringer fra uteområdet viser klare tendenser. Elever med svake motoriske ferdigheter søker til "jungelen" og disse viser idag stor fremgang når det gjelder kroppsbeherskelse. Skolen har integrert psykisk utviklingshemmede e elever som er flittige brukere av aktivitetsområdene. Elevene sier selv at etter "jungelens" fremvekst, finnes det ikke mobbing på skolen. Selv om ikke mobbingen er helt borte ser lærerne klart at dette er en tendens i riktig retning. Elever som "driver dank" i friminuttene har fått et miljø som appelerer til deres trang til utfoldelse. HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 36

37 Det er blitt større aldersblanding i leken. Dette gir trygghet og knytter elevene ved skolen tettere sammen. Det var noen skader i starten, men barna oppdager raskt sine begrensninger og er blitt flinke til å tilpasse fart og bevegelser. I bordtennisområdet det lager barna sine egne regler, organiserer og gir hverandre handikap etter hvilket nivå den enkelte befinner seg på. Dugnadsarbeidet legger tilrette for et nært samarbeid mellom skole og hjem. Anlegget blir flittig benyttet utenom skoletiden. Idrettslaget i Skudeneshavn har også lagt deler av sin idrettskole til anlegget. HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 37

38 Tryggleik Flemmenleikeplassar Flemmenleikeplassar - eit leikeanlegg skal sikkerhetsklareres før bruk - kommunalt ansvar å ha sikkerhetssjef for leikeplassutstyr. Er sikkerhetssjef usikker; Produkt og Elektrisitetstilsynet er konsulentar - P & E er enig i teorien om subjektiv- og objektiv fare - Flemmen ynskjer dei nye reglane for leikeplassutstyr velkomne - Flemmenanlegga er sikkerhetsklarerte. Ved ulykke kan ikkje ein advokat vinne fram utan at det er slurva med vedlikehald eller at annan objektiv fare er årsak til ulykka. - Skudenes fekk pris for beste idrettsanlegg år 2000 nasjonal anerkjennelse av slike anlegg (Intervju Flemmen 2004) HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 38

39 Idear 2, friluftsliv Satse på friluftsliv? Satse på uteskule? NB! Kva er målet? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 39

40 Ut på tur, aldri sur? Kva med undervisning? Fysisk aktivitet og måltider i skolen HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 40

41 Teltleir som base? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 41

42 Lavvo som base? Tverrfagleg? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 42

43 Jordgamme som base? Tverrfagleg? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 43

44 Mykje godt arbeid, men også lærerikt og sosialt! HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 44

45 Leirliv skape gode grupper HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 45

46 Kokekunst tverrfagleg. HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 46

47 Utfordringar,, spenning og variasjon? Nok av det i grunnskulen? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 47

48 Trivsel og sosialt fellesskap, men også tverrfagleg læring? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 48

49 Idear 3 andre idear Meir fysisk aktivitet (60 min pr.dag) som aukar forbrenning knytt til skuletida og skulevegen: - kroppsøvingsfaget auke rammene ei varige løysing på akt.kvar dag? - sykle eller gå til skulen (spes.landsbygda) - involvere elevar, klasser, elevråd skap engasjement -kva vil dei? - - spørjeundersøking: kva vil elevane, kva må til for å auke aktiviteten, kva kva må til for at elevane vert så sjølvstendige at dei tek ansvar for eiga trening (60% trenar på eiga hand i vaksen alder) - betre rammer for skulemåltid - kosthaldsprosjekt - fysisk aktivitet i alle fag - litt fysisk aktivitet i alle timar - lærarar som er gode førebilete og signaliserar at fys.akt.. viktig - auke friminuttsakt. - tilrettelegging av leikemiljø stim. org,. av akt., meir ballspelturneringar og skiaktivitet - ekskursjon for å sjå på tilrettelegging av leikemiljø - omorganisering av skuledagen; midttime med fys.akt. - open gymsal fellesøkt med aerobic fys.akt som byrjing- eller avslutning av skuledag - fleire og betre aktivitetsdagar: idrettsdagar og skidagar - lekse i fysisk aktivitet og kosthald - involvere lag, organisasjonar pensjonistar? - motiverande aktivitetar - større valfridom (også i kroppsøvingsfaget) HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 49

50 Samarbeid med heimen: - Foreldremøter skap litt trøkk rundt fysisk aktivitet - Foreldre som førebilete, fysisk aktive foreldre fysisk aktive barn - Mange barn treng meir fysisk aktivitet i helgane - Skape sjølvstendige barn og ungdom som tek ansvar for eiga trening (helse) 60% trenar på eiga hand i vaksen alder.????????er LØYSINGA KOMMUNIKASJON????????????: Greie å fange opp barn og ungdom som har barrierer av fysisk, sosial, kulturell og økonomisk art. Kjønn, innvandrar-bakgrunn, barn frå heimar med lavt utdanningsnivå og svak økonomi. Greie å fange opp barn som av ulike årsaker ikkje deltek i fysisk aktivitet og kroppsøving prioritere dei vel så mykje som turbobarna? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 50

51 Inaktive barn Dialog med dei lære dei å kjenne kva er probl. Motivasjonsprinsippet kursing av lærarar i motivasjonsteori Premiering karakterar poeng Større grad av frivilligheit betre med noko fysisk aktivitet enn inaktivitet Samarbeid med foreldra Teoriar om problemadferd korleis endre uønska adferd her er nok heller ikkje alle vanlege pedagogar flinke nok HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 51

52 KVA KAN OG VIL DIN SKULE GJERE? HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 52

53 ERFARINGAR FRÅ ENDRINGSPROSESSAR: - lite endring utan haldningsendring - betre å drage enn å skubbe - få med dei som er motiverte, og interesserte - små steg metoden, realistiske mål, ver tålmodig, drag i lag - sett fokus og trøkk på dei små tinga de gjer engasjement - skap eit prosjekt (status å vere med i - lettare å få midlar) - få med leiinga frå starten - involver flest mogleg - strategi på korleis involvere heile skulen og foreldra HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 53

54 La gå at det e långt fram La gå at det e månge bratte bakka endå Men, det e me so går og me gir oss ikkje! (Fritt etter Bjørlykke) Frode Sætre. HVO. Kroppsøvingsseksjonen 07 54

55 TAKK FOR MEG! Frode Sætre. Høgskulen i Volda. Kroppsøvingsseksjonen 07 55

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Forankring og utfordring St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og Innst. S. nr. 230 (2002-2003) Fysisk aktivitet et prioritert satsingsområde i folkehelsearbeidet

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag En analyse av et utvalg relevant litteratur og prosjekter i og utenfor Nordland Vidar Hammer Brattli Kolbjørn Hansen Pris kr. 55,- ISBN

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Fysisk aktivitet hver dag for alle elevene i grunnskolen

Fysisk aktivitet hver dag for alle elevene i grunnskolen Fysisk aktivitet hver dag for alle elevene i grunnskolen - En kilde til læring, trivsel og helse - Tverrfaglig praksisarena 1 Fysisk aktivitet hver dag for alle elever i grunnskolen Organisering av tid

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga Skole og utdanning Eva og Aksel Gilje (Justert etter ny lovgivning i mai 2003 av Egil Gjerde) RETTIGHETER l SKOLEN FOR BARN OG UNGE MED RYGGMARGSBROKK Elevenes rettigheter i skolen er regulert i Lov om

Detaljer