NEF epilepsibehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEF 2011. epilepsibehandling"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 NEF 2011 Arbeidsmengden i 2011 har vært omfattende. For å nå Norsk Epilepsiforbunds overordnede mål om kunnskap, mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og deres pårørende, arbeider NEF på en rekke områder. Til grunn for alt arbeidet ligger NEFs arbeids- og strategiprogram hvor de overordnede føringer for organisasjonen er nedfelt. NEFs forbundsstyre og administrasjon har i oppgave å omsette prioriteringene i handling til beste for organisasjonens medlemmer. Programmet ble vedtatt på NEFs landsmøte i 2010, og arbeidet med dette har vært høyt prioritert i forbundsstyret. Programmet har åtte satsningsområder: Synlighet epilepsi frem i lyset Bedre medlemsservice Tiltak lokalt Helhetlige pasientforløp Styrke helsetjenesten Epilepsi på pensum Jeg vil også jobbe Forskning for fremtidens epilepsibehandling NEFs generalsekretær gjennom knapt fire år, Stine Jakobsson Strømsø, valgte høsten 2011 å si opp for å tiltre ny stilling fra 1. Januar Forbundsstyret har dermed måttet arbeide for å finne en god løsning for forbundet etter nyttår. Nåværende organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, konstitueres som generalsekretær i seks måneder frem til 30. Juni, mens forbundsstyret utlyser og ansetter ny generalsekretær. Stillingen som generalsekretær er svært krevende, og forbundsstyret vil bruke god tid på å sikre at kvalifiserte kandidater søker stillingen og på å tilsette en person som har riktig kompetanse for NEF. Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

3 De overordnede retningslinjene for NEFs interessepolitiske arbeid legges i arbeidsog strategiprogrammet. I løpet av året har det blitt gjennomført en lang rekke møter med politikere, byråkrater og andre interessenter for å sette fokus på epilepsidiagnosen. For å øke fokuset på det interessepolitiske arbeidet er en interessepolitisk medarbeider tilknyttet NEFs administrasjon. Denne innehar en fascilitator-rolle for generalsekretær. Det interessepolitiske arbeidet har fokusert på en lang rekke saker knyttet opp mot forbundets arbeids- og strategiprogram. Regjeringens jobbstrategi ble lansert i forbindelse med statsbudsjettet for I tillegg har det blitt arbeidet mye med Regjeringens forslag til uførereform og lov- og rundskrivsarbeid i forbindelse med Samhandlingsrefor men som trer i kraft fra 1. Januar I tillegg til disse overordnede prinsipielle sakene har NEF arbeidet med førerkort, arbeidsavklaringspenger, Nevroplan, foreldrepenger, særfradrag på selvangivelsen og andre relevante tema. For å lykkes i arbeidet har NEF initiert og gjennomført møter med Stortingspolitikere, byråkrater, andre pasientorganisasjoner og andre aktører. Prosjektarbeid er et viktig område for organisasjonen, det genererer midler og muligheter for tiltaks- og materiellutvikling. Samtidig er det store prosjektfokuset et tveegget sverd da det legger store begrensninger på organisasjonens egne prioriteringer. De fleste av organisasjonens kurs gjennomføres med prosjektmidler. Som følge av dette har NEF gjennomført en rekke kurs og aktiviteter for medlemmene. Den årlige familieleiren ble nok en gang gjennomført på Aarholt-tunet Gjestegaard i 3

4 generalsekretær ForTELLEr om de viktigste utfordringene I 2011 og FrEmovEr NEF 2011 Vestfold. Det ble også gjennomført et kurs for foreldre som pårørende til barn med epilepsi, et kurs for nydiagnostiserte, lederkonferanse, organisasjonskurs og oppdateringskurs for likemenn i EpiFon1. I løpet av året har NEF arbeidet med å revidere og redesigne NEFs brosjyreportefølje. Disse ble ferdige helt mot slutten av 2011, og tilgjengeliggjøres på NEFS nettsider. En informasjonsbrosjyre om epilepsi har dessuten blitt oversatt til seks fremmedspråk; tyrkisk, somali, engelsk, urdu, polsk og arabisk. Dessuten EPILEPSInytt FrEmTIdEN SEr LyS ut ForbuNdETS Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund nr. 3/ har det blitt utviklet to hefter om nevrologiske lidelser og kognitiv svikt i samarbeid med Norges Parkinsonforbund og Sunnaas sykehus. Internasjonalt arbeid var også viktig i perioden. Det årlige nordiske møtet ble gjennomført i Finland. Den verdensomspennende fagkonferansen på epilepsi som gjennomføres annethvert år var i år lagt til Roma og NEF deltok med tre delegater. I forbindelse med konferansen ble det gjennomført et møte med en representant for NEFs søsterorganisasjon i Malawi. Videre har NEF deltatt på konferansen health and safety in health care som ble gjennomført i Amsterdam. NEF deltok her med foredragsholder. Også internasjonalt arbeid i våre naboland har stått på dagsorden i NEF deltok derfor på det Svenska Epilepsiförbundets utveklingskonferens i Göteborg og i et møte med Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

5 Epilepsiforeningen i Stor Stockholm. I forbindelse med at Epilepsihospitalet Filadelfia i Danmark var truet av nedleggelse sendte NEF brev til den danske helseministeren hvor NEF advarte mot de negative konsekvensene av en slik nedleggelse. Kunnskap er en av Norsk Epilepsiforbunds tre kjerneverdier. Derfor er rådgivning og foredragsvirksomhet viktige oppgaver. Hjelpetelefonen EpiFon1 og administrasjonens rådgivningstelefon er viktige redskaper i å nå målet om kunnskap om epilepsi til alle som har behov for det. Til sammen ble det registrert 272 telefoner og e-posthenvendelser. Over flere år har vi sett en økning i andelen e-posthenvendelser, noe det er tilrettelagt for både hos EpiFon1 og i administrasjonen. Videre har NEF gjennomført 113 informasjonsforedrag. Dette representerer en nedgang på 5 % fra fjoråret. I 2011 har NEF sammen med Norsk Epilepsiselskap arbeidet konsensusdokumentet om ny epilepsiterminologi lagt frem av ILAE. Alle NEFs infor masjonsbrosyrer, NEFs nettsider og foredrag er i løpet av perioden oppdatert med den nye terminologien. I løpet av perioden har NEF samarbeidet meget godt med ledelsen ved Avdeling for kompleks epilepsi SSE på Oslo universitetssykehus. Et viktig arbeidsområde for NEF i perioden har vært deltagelse i råd og utvalg i tilknytning til SSE. Samarbeidet gjør at NEF hele tiden har vært orientert om SSEs drift og dermed kunnet bidra på en konstruktiv måte for å sikre og videreutvikle driften til beste for mennesker med epilepsi over hele landet. Foredrag på familieleiren 5

6 Forbundsstyret NEFs forbundsstyre: Fra venstre: Sverre Rosmo, Kirsten Steenberg, Espen Lahnstein, Hanne Østby Granmo, Tonje Granmo, Anne Glorvigen Hanstad og Hilde N. Karterud. Marit Westerås, Eva Petrea Opsahl og Roar Brunstad var ikke til stede da bildet ble tatt. Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

7 Forbundsstyret leder organisasjonens arbeid mellom landsmøtene. Forbundsstyret består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Et styre- og et varamedlem oppnevnes av NEFU. Forbundsleder Hanne Østby Granmo 1. nestleder Sverre Rosmo 2. nestleder Marit Westerås Styremedlem Anne Glorvigen Hanstad Styremedlem Hilde Nordahl Karterud Styremedlem Espen Lahnstein Styremedlem - NEFU Tonje Granmo 1. varamedlem Kirsten Steenberg 2. varamedlem Roar Brunstad* Varamedlem - NEFU (f.o.m ) Tobias Sundal Varamedlem - NEFU (t.o.m ) Eva Petrea Opsahl *Roar Brunstad hadde permisjon fra vervet som 2. varamedlem fra 6. september - 1. januar. Det har vært avholdt 5 forbundsstyremøter, hvor til sammen 62 saker har blitt behandlet. Arbeidsutvalget (AU) Det har i perioden ikke blitt avholdt ordinære AU-møter. AU har gjennomført uformelle møter hvor det har vært behov. Leder, Hanne Østby Granmo 1. nestleder, Sverre Rosmo 2. nestleder, Marit Westerås Varamedlem, Espen Lahnstein Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø Vara for gen.sek., Henrik Peersen 7

8 Administrasjonen NEFs generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

9 NEFs administrasjon har i perioden blitt ledet av Stine Jakobsson Strømsø. NEF har gjennom perioden hatt totalt 5,9 årsverk, fordelt på flere stillinger i hel- og deltid. Følgende arbeidet i administrasjonen i 2011: Stine Jakobsson Strømsø, generalsekretær (100%) Henrik Peersen, organisasjonskonsulent (100%) Siw Enersen kontor- og regnskapskonsulent (100%) Therese Ravatn, interessepolitisk medarbeider (100%) Eva H. Johnsen, seniorrådgiver (50%) Anette Steen, kontormedarbeider (30%) Marte Evenrud, interessepolitisk medarbeider (vikar 100% fra 15. otober 2011 i forbindelse med Therese Ravatns foreldrepermisjon) Jørn Mandla Sibeko, organisasjonssekretær (100% fra 20. oktober) Nanette Mia Bohn, organisasjonskonsulent, NEFU (100%) Arbeidsoppgaver Arbeidstempoet i administrasjonen har i løpet av perioden vært meget høyt, og det har krevd stort pågangsmot blant NEFs ansatte for å sørge for at landsmøtets og forbundsstyrets vedtak gjennomføres. Arbeidsmiljø Arbeidet i NEF er utfordrende og spennende. I løpet av perioden har det blitt gjennomført mange arbeidsoppgaver, og arbeidspresset på administrasjonen har vært stort. I løpet av perioden har NEF hatt legemeldt sykefravær på 7,2 %. Egenmeldingsfraværet har ligget på 0,73 %. 9

10 Lokalforeninger og fylkeslag Epilepsiforeningen i Hedmark på informasjonsoppdrag Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

11 Ved utgangen av 2011 hadde NEF 23 lokalforeninger og 4 fylkeslag. Forbundsstyret har hatt flere gjenomganger av foreningene i sine forbundsstyremøter. Videre har forbundsstyret satt 7 foreninger under administrasjon i tråd med vedtektenes 3.5. Lokalforeningene og fylkeslagene er NEFs grunnfjell, og disse gir et viktig tilbud til medlemmene lokalt med sosiale arrangementer, medlemsmøter, turer og kurs, ønsket om revitalisering av foreningene har derfor vært stor. Kurs og opplærig av lokalt tillitsvalgte: Lederkonferansen er en arena for oppdatering og informasjonspåfyll for lokalforeningene og fylkeslagene. Lederkonferansen hadde i deltagere og tok opp temaene diettbehandling ved epilepsi, begrepsbruk (menneske med epilepsi vs. epileptiker), tilskudd til lokalt arbeid og arbeid med NEFs arbeids- og strategiprogram. NEFs organisasjonsperm ble oppdatert til organisasjonskurset som ble avholdt i Trondheim, november Tema for kurset var bruk av organisasjonspermen, ledelse av lokalforeninger og fylkeslag, interessepolitikk og oppdatering av lokale nettsider. NEFs lokalforeninger og fylkeslag er medlemmenes første og ofte viktigste møte med organisasjonen. Det er derfor viktig at NEFs tillitsvalgte besitter så mye kunnskap og kompetanse om relevante tema som mulig. I løpet av 2011 har flere av NEFs lokalforeninger og fylkeslag blitt presentert i Epilepsinytt. 11

12 NEFU Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

13 2011 har vært et bra og aktivt år for NEFU, og inneholdt både kurs, leire og landsmøte. Vintercamp og sommerleir I samarbeid med NEFU Hedmark, arrangerte NEFU vintercamp på Sjusjøen i Hedmark 3-6. Mars. NEFU sentralt stilte med praktisk bistand og ledere til leiren. Vintercampen hadde 17 deltakere. Sommerleir 2011 ble avholdt fra den 17. juli til 22. juli. Her var 34 ungdommer fra hele Norge samlet på Oksnøen i Råde i Østfold til NEFUs 12 sommerleir. Utgangspunktet for årets leir var Ekstrastiftelsen Helse og Rehabiliterings- prosjektet 71 grader nord. Gjennom hele uken arbeidet deltakerne med oppgaver rundt temaet fysisk aktivitet. Landsmøte 2011 var landsmøteår i NEFU og landsmøtet ble avholdt den september på Soria Moria i Oslo. Lokallag fra Oslo, Hedmark, Ringerike og Trondheim var representert. NEFUs arbeids- og strategiprogram for setter fokus på mer synlighet, mer kunnskap og en styrking av NEFUs lokale arrangement. NEFU avholdt seminaret «Fra Ungdom til Ungdom» desember i Oslo. Seminaret gikk ut på å utdanne ungdom til foredragsholdere. Deltakerne fikk kurs i presentasjonsteknikk, informasjon om epilepsi samt en guidet tur, og informasjon på OUS, avdeling for kompleks epilepsi SSE. NEFU setter stor pris på det gode samarbeid som er mellom organisasjonene. I 2011 har NEF og NEFU gjensidig representasjon i hverandres styre, noe NEFU vurderer som svært hensiktsmessig og nyttig. Tonje Granmo har sittet i NEFs forbundsstyre, med Eva Petrea Opsahl/ Tobias Sundal som vararepresentant. 13

14 Media og interessepolitikk Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø og interessepolitisk medarbeider, Therese Ravatn på høring i Stortinget. Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

15 Media NEF har i løpet av perioden uttalt seg i en rekke saker i media. Temaene for sakene er svært mange, blant annet epilepsimedisiner, epilepsi og graviditet, svømming, nordisk epilepsidag og nevroplan.totalt 24 saker har blitt kommentert av NEF i media. Utvikling av en mediestrategi var planlagt i 2011, men ble dessverre ikke påbegynt. NEF har et løpende samarbeid med medieovervåkingsfirmaet Meltwater News om å publisere nyheter på NEFs nettsider. I 2011 inngikk vi dessuten avtale om overvåking av blogger og sosiale medier. Sosiale medier: NEF har egen profil på Facebook og konto på Twitter. Her publiseres større og mindre nyheter av interesse for de som følger organisasjonen. NEF har i dag 965 som følger organisasjonen, en økning på 336 fra årets start. Interessepolitikk I forbindelse med Statsbudsjettet 2012 deltok NEF på fire høringer. NEF har også skrevet skriftlige høringer i flere viktige interessepolitiske saker. Deriblant vedrørende samhandlingsreformen og Regjeringens arbeid om fremtidens helsetjeneste. Arbeidet med Nevroplan har også vært viktig for organisasjonen i året som har gått. NEF har i den forbindelse hatt møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å klargjøre organisasjonens syn. NEF bidro med prosjektet krampeaktig drama på lanseringen til Nevroplan i desember NEF har også arbeidet aktivt med ivaretagelse av Avdeling for kompleks epilepsi - SSE. Forbundet har et godt samarbeid med ledelsen ved SSE, og organisasjonen har også påvirket gjennom brukerutvalg for å sikre og styrke SSEs stilling i helse-norge. Mot slutten av året ble det opprettet et utvalg som skulle se på epilepsiomsorgen i Oslo universitetssykehus, HF. NEF hadde en representant i dette arbeidet. Det ble også gjennomført møte med Storfraksjonen i Helse- og omsorgskomiteen om SSE. 15

16 Foredrag og samarbeid Interessepolitisk medarbeider, Therese Ravatn og generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, på innspilling av foredraget grenseløs undervisning. Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

17 Foredrag NEFs tillitsvalgte og ansatte har i løpet av perioden blitt aktivt brukt som foredragsholdere. Det har i løpet av perioden blitt avholdt 115 foredrag, en nedgang på 2 fra Hovedvekten av disse har vært foredrag om hva epilepsi er og hvordan man kan leve et godt liv med epilepsi. NEFs foredragvirksomhet er viktig for organisasjonens synlighet utad og er derfor en prioritert oppgave. Samarbeid NEF har i løpet av perioden prioritert samarbeid med andre organisasjoner. Viktige samarbeidsaktører er SSE, NES, FFO, Sobergtoppen og Røysumtunet. Nevroklinikken/SSE NEF har i løpet av perioden hatt jevnlige møter med representanter fra SSE. Det har blitt tatt initiativ til møter når viktige saker har oppstått. Norsk Epilepsiselskap (NES) NEF har deltatt på NES årsmøte som i 2011 ble avholdt i Bodø. NEF har dessuten deltatt på en rekke andre fagmøter arrangert av NES. I tillegg til dette har NEF hatt en åpen dialog med leder av NES, Morten Lossius. Rehabiliteringssentre NEF har hatt god dialog og faste samarbeidsmøter med Røysumtunet Habiliteringssenter og Solbergtoppen rehabilitering. Nye samarbeidsmøter mellom de tre aktørene er planlagt. FFO NEF har sittet som FFOs representanter i flere råd og utvalg. NEF har dessuten deltatt på FFOs kongress. Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, ble i november 2011 valgt som styremedlem i FFOs hovedstyre. 17

18 Økonomi Prosjektpresentasjon av Krampeaktig drama på Extrastiftelsens tildeling i november Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

19 Økonomi NEF er den største bidragsyteren til lokalforeninger og fylkeslag. NEF har i 2011 delt ut kroner i velferdsmidler, kroner i likemannsmidler og i likemann arbeid-attføring. Ved siden av dette deler NEF også ut studieforbundsmidler og kontingentmidler til lokalforeninger, fylkeslag og NEFU. NEF har sunn økonomistyring, men organisajonen har lite å rutte med. NEFs regnskap viser at midlene brukes på en slik måte at de kommer til gode for å bedre vilkårene for NEFs brukergruppe. NEF mottok i kroner fra Norsk Folkehjelp etter nedleggelsen av Kure epilepsisenter i Midlene skal benyttes etter forbundsstyrevedtak til prosjekter og tiltak i tråd med intensjonene ved Kure. NEFs regnskap 2010 viser et underskudd på kroner kroner. Kontingent Salgsinntekter Tilskudd Renteinntekter SUM inntekter Overførte midler Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM utgifter

20 Komiteer og utvalg Forbundsleder og generalsekretær i møte med leder av Malawisk epilepsiorganisasjon i Roma. Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

21 Lovkomité f.o.m Frank Mortensen, Anne Kjersti Løn, Dagny Gaustad og Sverre Rosmo (FS) Valgkomité f.o.m Anne Kvaal, Christian Solum, Børge Nylund og Brynjulf Lien (vara) Fondsstyret Johan Falk-Pedersen (leder), Leif Gjerstad (statens rep.), Anne Nicolaysen, Marit Westerås og Stine Jakobsson Strømsø (vara) Redaksjonsutvalg Epilepsinytt Johan Falk-Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Kirsten Steenberg, Christian Solum, Stine Jakobsson Strømsø og Arnljot Bringedal (reportasjeansvarlig). Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF Stine Jakobsson Strømsø Brukerrådet ved Nevroklinikken - OUS Stine Jakobsson Strømsø FFOs valgkomité: Stine Jakobsson Strømsø Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Anne Glorvigen Hanstad Nasjonalt kompetansesenter LMS Anne Nicolaysen Jubileumskongress NLMS Eva H. Johnsen planleggingskomité Helsedirektoratets ekspertgruppe - Nasjoanl Kjernejournal Stine Jakobsson Strømsø Nye behandlingsretningslinjer - Epilepsi hos kvinner Eva H. Johnsen Landsmøtereputv: Sverre Rosmo, Sven-Inge Sunde, Dagny Gaustad og Henrik Peersen Kontingentutvalget Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langslet og Stine Jakobsson Strømsø Interessepolitisk utvalg: Espen Lahnstein, Stine Jakobsson Strømsø og Therese Ravatn Brukerutvalget ved Røysumtunet Anne Kvaal og Ragnhild Ingeberg Materiellutvalget: Hanne Østby Granmo, Eva H. Johnsen og Therese Ravatn Familieleir - prosjektutvalget Marit Westerås og Siw Enersen Epilepsiomsorg i Oslo universitetssykehus Stine Jakobsson Strømsø Norsk Epilepsiselskap Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen FFO - representantskap Hanne Østby Granmo (vara: Espen Lahnstein) og Stine Jakobsson Strømsø (vara: Henrik Peersen) FFO - Hovedstyret (f.o.m. november 2011) Stine Jakobsson Strømsø Hjernerådet Stine Jakobsson Strømsø 21 21

22 Aktiviteter og tiltak Epilepsinytt I 2011 utkom E p i l e p s i n y t t med fire numre. Generalsekretær er bladets redaktør og Arnljot Bringedal med stab fungerte som reportasjeansvarlig. I løpet av perioden har Epilepsinytt hatt fokus på en rekke ulike tema som forskning, arbeidslivet, ny uførereform, ny epilepsiterminologi og epilepsiens historie. Magasinet holder meget høy kvalitet, og gir også informasjon om forbundets egne aktiviteter. Nettsider NEF har i løpet av 2011 holdt ved like tre nettsider. Dette er og Epilepsi.no er NEFs hovedside. Epilepsi.no hadde unike treff i løpet av året, noe som er en økning på 10 % fra Epilepsipasset.no er derimot en nettside som inneholder praktisk informasjon om reise og epilepsi. I løpet av perioden har nettsiden blitt lansert i ny design. Se-meg.no er en nettside primært rettet mot barn som har foreldre med epilepsi. Nettsiden inneholder praktisk informasjon til foreldre og barn, og fungerer som en interaktiv brosjyre. I forbindelse med et prosjekt fra Extrastiftelsen har det blitt utarbeidet en elektronisk anfallskalender som skal ligge under epilepsi.no og være et medlemstilbud. Tjenesten lanseres i EpiFon1 NEFs hjelpetelefon, EpiFon1, er en organisert telefon- og mailtjeneste hvor man kan henvende seg med epilepsirelaterte spørsmål. Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

23 13 skolerte likemenn (elleve kvinner og to menn) har betjent tjenesten. I løpet av perioden ble rapporteringen av antallet samtaler til EpiFon1 satt i system. I alt 123 henvendelser er registrert på e-post og telefon. Dessverre representerer dette en nedgang på 38,3% EpiFon1 har fortsatt kapasitet til å ta i mot flere henvendelser. Likemennene har gjennomført to samlinger for oppdatering av kunnskap. Krampeaktig drama NEF har gjennom perioden gjennomført prosjektet krampeaktig drama. Det er i prosjektet utviklet materiell til bruk ved undervisning på skoler. I tillegg er det gjennomført to stunts hvor skuespillere har imitert epileptiske anfall. Prosjektet vil fortsette i epilepsi. I tillegg er det tilleggskapitler om epilepsi og skolegang, administrering av akuttmedisiner og komorbiditet ved epilepsi. Internasjonalt arbeid Årets nordiske møte gikk av stabelen i Finland. Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø og forbundsleder, Hanne Østby Granmo, deltok på møtet på vegne av NEF. En rekke spennende saker ble diskutert. Saker som ble tatt opp på møtet var samarbeid om European epilepsy day i 2013,samarbeid med IBE, utveksling av informasjon og debatt om viktige interessepolitiske tema. Nordisk møte i 2012 vil bli avholdt i Danmark. NEF deltok også på den verdensomspennende epilepsikongressen Epilepsy congress som gjennomføres annethvert Grenseløs undervisning: Foredragsvirksomhet er viktig for NEF. Likevel er det en kjennsgjerning at til tross for at arbeidet er høyt prioritert, så når vi ikke ut med informasjon til alle de som har behov for det. Derfor ble det i 2011 arbeidet med utvikling av en DVD med NEFs standardforedrag om Organisasjonssekretær, Jørn Mandla Sibeko, og interessepolitisk medarbeider, Marte Evenrud, på Østlandske lærerstevne. 23

24 Akiviteter og tiltak år. Konferansen ble avholdt i Roma.NEF var representert med generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, forbundsleder, Hanne Østby Granmo og organisasjonskonsulent Henrik Peersen. Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø deltok og holdt foredrag om å leve med epilepsi på den internasjonale kongressen health and safety in Health care som ble gjennomført i april i Amsterdam. Epilepsihåndboken Epilepsihåndboken ble revidert i 2010 og arbeidet ble sluttført i NEFs generalsekretær har vært forfatter av boken med bidrag både fra nevrologer og representanter fra NEF. Boken selges gjennom NEFs nettbutikk, og er distribuert lokalforeninger og fylkeslag Kurs I løpet av perioden har det blitt avholdt en rekke kurs og samlinger for ulike brukergrupper i NEF. Kursene har stort sett hatt god oppslutning, og dekker et viktig behov for mange medlemmer. I 2011 har gruppene nydiagnostiserte og pårørende til barn med epilepsi, fått tilbud om kurs. Utviklingshemming og epilepsi I forbindelse med prosjektet Litt annerledes, ble det utarbeidet materiell for ansatte i boliger og på dagsentre som arbeider med mennesker som har dobbeltdiagnosen epilepsi og utviklingshemming Revidering av brosjyremateriell I løpet av perioden har NEFs brosjyreutvalg arbeidet med å gjennomgå og revidere NEFs brosjyremateriell. I tillegg til den tekstlige gjennomgangen fikk også brosjyrene oppdatert design. Brosjyrene lanseres i begynnelsen av For å øke NEFs synlighet og for å nå ut med informasjon til flere mennesker med epilepsi, ble det i løpet av 2011 arbeidet videre med sykehusprosjektet, der brosjyremateriell blir distribuert gratis til nydiagnostiserte pasienter. I 2011 har arbeidet bestått i å videreutvikle samarbeidet med de avdelinger som har inngått avtale med NEF.Sykehuspakken Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

25 ble gjennomgått og revidert både innholds- og designmessig i løpet av I løpet av året ble også en generell informasjonsbrosjyre om epilepsi oversatt til seks fremmedspråk som ledd i et prosjekt gjennom Helsedirektoratet. Brosjyren ble oversatt til engelsk, arabisk, somali og tyrkisk og polsk og publisert på NEFs nettsider gjennom elektroniske vederlagsfrie filer. dette en uke der man kunne få svar på spørsmål, dele erfaringer, og også nyte å ha helt fri, i visshet om at barna var i trygge hender. Oppholdet var utbytterikt også for lederne som opplever det som nyttig og givende å få den nærheten til medlemmene som man får på Familieleiren. Ulykkesforsikring I 2011 ble det reklamert for forsikringen gjennom Epilepsinytt og utsendelse av ny forsikringsbrosjyre til NEFs medlemmer. Antallet forsikringstakere hadde ved årets utgang økt fra 594 til 608. Familieleir Norsk Epilepsiforbund arrangerte i begynnelsen av august familieleir ved Aarholt-tunet Gjestegård i Vestfold. 43 deltakere og åtte ledere var en snau uke samlet rundt det leirstedet hadde å by på av dyr og aktiviteter. For barna, var det både en utfordrende og selvbekreftende uke. Kaninstell, taubane, bruskasseklatring, tønnepadling, musikktimer og utendørsovernatting stod blant annet på et tettpakket program. For foreldrene var 25 25

26 Fortsatt drift Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, og forbundsleder, Hanne Østby Granmo, på Norsisk møte i Finland Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

27 Likestilling Begge kjønn er representert i NEFs styrende organer. Av forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer er det syv kvinner og tre menn. I NEFs administrasjon var det ved utgangen av året ansatt seks kvinner og to menn. Inkludering av funksjonshemmede Norsk Epilepsiforbund er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Organisasjonen anser det som svært viktig at mennesker med funksjonshemminger er ansatt i administrasjonen og er representert i forbundsstyret. NEF inngikk i 2011 ny IA-avtale. Fortsatt drift Forbundsstyrets innstilling til den fremtidige drift foreslås i henhold til organisasjonens overordnede målsetninger. Aktiviteten vil være i henhold til budsjettet for Ytre miljø Norsk Epilepsiforbund har en rekke utfordringer i forhold til å bli en mer miljøvennlig organisasjon. Særlig handler dette om et stort antall reiser og utvikling av materiell. Dette er en utfordring NEF deler med de fleste andre frivillige organisasjoner

28 Arbeids- og strategiprogram Norsk Epilepsiforbund har i perioden arbeidet med arbeidsog strategiprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i september Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. NEF er og skal være en sterk pådriver for at mennesker med epilepsi mottar god behandling, og får tilstrekkelig hjelp og støtte til å håndtere epilepsidiagnosens mangefasetterte utfordringer uavhengig av bosted og øvrig situasjon. Norsk Epilepsiforbund skal videre arbeide for at mennesker med epilepsi skal oppleve selvstendighet, tilhørighet og til å leve et godt liv med epilepsi. Norsk Epilepsiforbund skal bidra til økt forståelse for de utfordringene epilepsi skaper for den enkelte og deres familie. Diagnosen omfatter svært ulike utfordringer, og et bredt spekter tileggsdiagnoser. Forbundet skal søke å gi tilbud til alle målgruppene som sokner til det gjennom informasjonsarbeid, kurs og øvrige tiltak. Å synliggjøre behovene til hele medlemsgruppen er et ønske. Det gjøres ved å skape møteplasser for erfaringsutveksling, videreutvikle mulighetene som ligger i elektronisk kommunikasjon. Forbundet skal også arbeide for å utvikle og å distribuere relevant informasjonsmateriell. Forbundet skal drive opplæring internt og eksternt i tilegg til å delta i samfunnsdebatten. Medlemmene skal se en organisasjon i kontinuerlig utvikling, et forbund som griper nye muligheter og som bruker ressursene på en slik måte at de gir mest tilbake til medlemmene. Organisasjonens interessepolitiske arbeid søkes økt i løpet av Marte Evenrud og Therese Ravatn på filminnspilling Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

29 den kommende landsmøteperioden. På grunn av diagnosens bredde vil arbeidet dreie seg om et bredt spekter av saker. Prioritering av disse gjøres ut i fra medlemmenes situasjon, organisasjonens ressurser og utenforliggende forhold som politisk debatt og utvilkling i fagmiljøene. Arbeids- og strategiprogrammet legger føringer for forbundsstyrets arbeid i den kommende landsmøteperioden. Det ses imidlertid som hensiktsmessig at programmet peker fremover i en fireårsperiode, og således strekker seg mot Programmet tar ikke for seg løpende aktiviteter og tiltak i organisasjonen, men viktige prioriterte satsningsområder. om de tingene vi kjenner at befolkningen har behov for mer kunnskap om er noen av de viktige elementene i dette punktet. For å måle fremgang benytter NEF jevnlige infactundersøkelser. Målet for perioden var en forbedring på 20 prosentpoeng i folks kjennskap til ulike epilepsirelaterte fakta. Ved målingen vinteren 2011 ble kjennskapen økt med 17,5 prosentpoeng, som vurderes som svært positivt. Bedre medlemsservice: Organisasjonen ønkset med dette målet å bedre tjenestene ut mot medlemmene. For å måle fremgang ble en medlemsøkning på Programmet er utarbeidet med langt flere målbare mål enn tidligere, noe som gjør det mulig å vurdere arbeidet som er utført. Programmet skal: Definere prioriterte arbeidsområder Være et overordnet styringsverktøy Vise retning Synlighet - epilepsi frem i lyset! For å nå dette målet må organisasjonens ulike organer arbeide sammen på mange ulike fronter. Informasjon om epilepsi i media, interessepolitisk fokus og fokus på å spre kunnskap NEFs forbudsleder, Hanne Østby Granmo på forsiden av magasinet til Stor Stockholm Epilepsiforening 29 29

30 Arbeids- og strategiprogram 7% satt som mål, så vel som forbedring av NEFs medlemsundersøkelse som gjennomføres hvert år. Organisasjonen har hatt et fokus på kvalitetsmessige gode tjenester i året som har gått, og NEF får gjennomgående svært gode evalueringer av kurs og andre tiltak. Ved utgangen av året hadde Norsk Epilepsiforbund 5232 medlemmer. En økning på 5,29 % fra Medlemsundersøkelsen viste at andelen medlemmer som graderer mottatt tilbud som kurs, rådgivning og materiell mellom 1 og 3 totalt var på 33,8 %. Dette er en nedgang på 6,7 pp. sammenlignet med tall fra før dagens arbeids- og strategiprogram trådte i kraft. Medlemmenes kjennskap til NEFs medlemsfordeler var også gått ned. Nedgangen var på 5,4 pp. Tiltak lokalt Målet for perioden var at NEF skulle ha gjennomført minst én aktivitet i alle fylker, enten av sentral eller lokal karakter. Dette målet ble nådd. Videre var det et utttalt mål å få 4 nye lokalforeninger innen programmets utløp. To nye foreninger ble stiftet eller revitalisert i løpet av året. Dette er svært positivt. Samtidig gjennomførte forbundsstyret en større gjennomgang av lokalforeninger og fylkeslag. I den forbindelse ble 7 lokalforeninger satt under administrasjon grunnet inaktivitet. Helhetlige pasientforløp I løpet av 2011 har NEF arbeidet for å utrede eksisterende pasientforløp ved universitetssykehusene. Denne utredningen er ennå ikke fullført, men vil pågå i NEF har bistått i utviklingen av pasientforløp ved Avdeling for kompleks epilepsi, og hatt et utstrakt samarbeid med institusjonen knyttet til dette. Styrke helsetjenesten For å nå dette målet har det vært viktig å utrede status i universitetssykehusene. NEF har også jobbet aktivit med ivaretagelse og videreutvikling av Avdeling for kompleks epilepsi - SSE. Mot slutten av 2011 ble det satt ned en prosjektgruppe Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

31 som skulle se på epilepsibehandling i Oslo universitetssykehus, inkludert vurdering av SSEs tjenester. NEF har hatt en representant i dette arbeidet. Epilepsi på pensum Gjennom målet epilepsi på pensum, har NEF påbegynt prosjektet for å informere politiet om epilepsidiagnosen. NEF har også deltatt på Østlandske lærerstevne for å dele ut informasjon om epilepsi til lærere. Videre har skolepakken blitt distribuert vederlagsfritt til lærere over hele landet. Jeg vil også jobbe! Punktet representerer et viktig interessepolitisk arbeid for organisasjonen. I 2011 ble det lagt frem en stor endring av uføretrygden. NEF har avgitt høring skriftlig og muntlig i den forbindelse. Det har også blitt gjennomført en rekke møter med politikere for å sette problemstillingen med epilepsi og arbeid på dagsorden. NEF har også påbegynt et arbeid for å hente inn informasjon om epilepsi Forskning for fremtidens epilepsibehandling I 2011 tildelte NEFs forskningsfond to forskningspriser til Erik Sætre (medisinsk forskning) og Hilde Nordahl Karterud (helsefaglig forskning). Johan Falk-Pedersen, Hilde Nordahl Karterud, Erik Sæthre og forbundsleder Hanne Østby Granmo ved tildeling av NEFs forskningsfonds forskningspris 31

32 Jilm Chambliss, kunstner med epilepsi. Verket Puzzled Signaturer Hanne Østby Granmo Forbundsleder Sverre Rosmo Marit K. Westerås 1. nestleder 2. nestleder Anne Glorvigen Hanstad styremedlem Hilde N. Karterud styremedlem Espen Lahnstein styremedlem Tonje Granmo styemedlem - NEFU Kirsten Steenberg Tobias Sundal 1. varamedlem varamedlem - NEFU Stine Jakobsson Strømsø generalsekretær Norsk Epilepsiforbund - Årsmelding 2011

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

FS Protokoll 02/11. Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU)

FS Protokoll 02/11. Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU) FS Protokoll 02/11 Tid: 30 mars kl 17.30-19.25 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Oslo Hotel Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU)

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU) FS Protokoll 03/10 Tid: Fredag 7. kl 16.30 19.00 og lørdag 8 mai kl 9.30 10.30, Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Røysumtunet, Jaren Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien,

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo FS Protokoll 02/10 Tid: Fredag 12. mars, kl 16.30 20.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Soria Moria Hotell, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo FS Protokoll 06/09 Tid: Onsdag 18. november, kl 17.30 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl

Detaljer

Protokoll 10/12. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss og Elin Aasen.

Protokoll 10/12. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss og Elin Aasen. Protokoll 10/12 Tid: Torsdag 29.11.2012, kl. 16.00 20.15 Sted: Karl Johans Gate 7 Tilstede: Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl 17.00-20.00. Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde

Detaljer

Et godt liv med epilepsi

Et godt liv med epilepsi Norsk Epilepsiforbund Årsmelding 2008 Et godt liv med epilepsi 1 Oppsummering 2009..ET GODT LIV MED EPILEPSI I 2009 var det 35 år siden Norsk Epilepsiforbund ble stiftet. NEFs 35-årsjubileum ble markert

Detaljer

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen.

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen. Protokoll 5/14 Tid: Fredag 7. november, kl. 12.10 15.20 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Victoria Hotel, Stavanger Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

INNHOLD. 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF 2013 4. Interessepolitikk 6

INNHOLD. 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF 2013 4. Interessepolitikk 6 ÅRSMELDING 2013 INNHOLD Innhold 3 NEF 2013 4 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Interessepolitikk 6 Informasjon og rådgivning 8 Aktiviteter og tiltak 10 Arbeids-

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Protokoll 02/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg (fredag)

Protokoll 02/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg (fredag) Protokoll 02/12 Tid: Fredag 09.03.2012, kl. 16:30-20:45. Lørdag 10.03.2012, kl. 18:15-18:50. Sted: Tilstede: Fra adm.: Scandic Hotel, Asker Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Protokoll 01/13. Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40. NH Amsterdam Centre, Amsterdam

Protokoll 01/13. Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40. NH Amsterdam Centre, Amsterdam Protokoll 01/13 Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: NH Amsterdam Centre, Amsterdam Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker

Detaljer

Arbeids- og strategiprogram

Arbeids- og strategiprogram Arbeids- og strategiprogram 2012 2014 Om arbeids- og strategiprogrammet Arbeids- og strategiprogrammet er Norsk Epilepsiforbunds styringsdokument som legger føringene for organisasjonens arbeid i den inneværende

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

NORSK EPILEPSIFORBUND. Skolepakken. -inkludering i praksis. Rehabilitering /3/0122. Stine Jakobsson Strømsø

NORSK EPILEPSIFORBUND. Skolepakken. -inkludering i praksis. Rehabilitering /3/0122. Stine Jakobsson Strømsø NORSK EPILEPSIFORBUND Skolepakken -inkludering i praksis Rehabilitering - 2007/3/0122 Stine Jakobsson Strømsø 18.01.2010 Rapport vedrørende prosjektet Skolepakken inkludering i praksis til Stiftelsen Helse

Detaljer

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo Protokoll 3/15 Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Ragnhild

Detaljer

Protokoll 4/15. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen, Larisa Margrethe Ross.

Protokoll 4/15. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen, Larisa Margrethe Ross. Protokoll 4/15 Tid: Torsdag 27. august, kl. 16.00-20.10 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding,

Detaljer

Med brukeren i sentrum

Med brukeren i sentrum Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD Å skaffe en oversikt over andelen brukermedvirkere og bidra til kompetanseheving hos disse og nye brukermedvirkere er et viktig arbeidsområde for Norsk Epilepsiforbund.

Detaljer

EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015

EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015 EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015 INNHOLD Norsk Epilepsiforbund 2015 4 Interessepolitikk 6 Informasjon og rådgivning 7 Aktiviteter og tiltak 8 Arbeids- og strategiprogram 11 Forbundsstyret 12 Lokalforeninger

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU [INGEN GRENSER] Et mestringskurs for ungdom med epilepsi, med utgangspunkt i friluftsliv og fysisk aktivitet. 1 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Ingen

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 1 Formål

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115 Prosjektrapport Forord Mennesker med epilepsi har ofte behov for informasjon knyttet til sin diagnose. Denne informasjon må igjen ofte tilpasses

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Gjennom ild og vann Rehabilitering - 2008/3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2010 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Gjennom ild og vann ble gjennomført i

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Du kan hvis du vil! 2007/3/0112

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Du kan hvis du vil! 2007/3/0112 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Du kan hvis du vil! 2007/3/0112 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2009 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Du kan hvis du vil! ble gjennomført i juli 2008. Du kan

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Epilepshåndboken ny og bedre

Epilepshåndboken ny og bedre Epilepshåndboken ny og bedre 2008/1/0400 Prosjektleder: Stine Jakobsson Strømsø NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Extrastiftelsen Helse og Rehabiliteringsprosjektet Epilepsihåndboken ble gjennomført i løpet

Detaljer

Epilepsi og kognisjon Rapport

Epilepsi og kognisjon Rapport Epilepsi og kognisjon Rapport Hvordan kan epilepsi virke inn på barn og unges kognitive ferdigheter? Informasjonsfilm som utforsker hvordan epilepsi kan ramme kognisjonsapparatet hos barn og unge Et samarbeid

Detaljer

Litt annerledes 2009/1/0239. Prosjektleder: Mikkel Storm Glomstein NORSK EPILEPSIFORBUND

Litt annerledes 2009/1/0239. Prosjektleder: Mikkel Storm Glomstein NORSK EPILEPSIFORBUND Litt annerledes 2009/1/0239 Prosjektleder: Mikkel Storm Glomstein NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Extrastiftelsen Helse og Rehabiliteringsprosjektet Litt annerledes ble gjennomført i løpet 2010-2011. Produktet

Detaljer

Mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

Mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Forord Stressless rapport Helse og rehabiliteringsprosjektet Stressless, mestringskurs for ungdom med epilepsi, ble arrangert

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

Grenseløs undervisning

Grenseløs undervisning Grenseløs undervisning 2010/1/0478 Forebygging NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet Grenseløs undervisning ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle en opplæringsfilm basert på våre foredrag

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Når det gnistrer i hjernen

Når det gnistrer i hjernen NORSK EPILEPSIFORBUND Når det gnistrer i hjernen - Fagkonferanse om subklinisk aktivitet Rehabilitering - 2009/3/0104 Rapport vedrørende prosjektet Når det gnistrer i hjernen FORORD Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Statens vegvesen Oslo 01.06.10 Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Norsk Epilepsiforbund (NEF) og Norsk Epilepsiselskap

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Poli1.., poli9, POLITI

Poli1.., poli9, POLITI Rapport for: av Norsk Epilepsiforbund FORORD: Prosjektet ble gjennomført i 2012 og har i tillegg til den intenderte kunnskapsøkningen hos politiet, vært svært lærerikt også for Norsk Epilepsiforbund. Vi

Detaljer

2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND

2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND 2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Kunnskapsløftet ble innvilget som et ettårig prosjekt i 2007. Prosjektet har gitt organisasjonen mulighet til

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Forord Prosjektet Hold kursen, støttet av Extrastiftelsen, ble gjennomført i uke 26 i 2013 på Bjøntegaard leirskole

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hjelp?! Mitt barn har epilepsi!

Hjelp?! Mitt barn har epilepsi! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hjelp?! Mitt barn har epilepsi! Forebygging 2008/1/0399 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2009 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Hjelp?! Mitt barn har epilepsi!

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

NÅR DU REPRESENTERER FFO

NÅR DU REPRESENTERER FFO NÅR DU REPRESENTERER FFO - en introduksjon til brukerrepresentanter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Kjære alle frivillige i FFO! Takk for at du har valgt å bli brukerrepresentant for Funksjonshemmedes

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund. REHABILITERING 2007/3/0127 EPIFON1

Norsk Epilepsiforbund. REHABILITERING 2007/3/0127 EPIFON1 Norsk Epilepsiforbund REHABILITERING 2007/3/0127 EPIFON1 www.epilepsi.no 1 FORORD Å drive rådgivende virksomhet pr telefon og mail er en av NEFs viktigste oppgaver. Å sørge for en utvidet og kvalitetssikret

Detaljer

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering Usynlig manus NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/0339 - Rehabilitering 2 USYNLIG MANUS Innhold Forord. s.3 Sammendrag. s.4 Kapittel 1- bakgrunn for usynlig manus og prosjektets målsetning. s.6 Kapittel

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) (PEF) Strategi 2015-2018 KJERNEVERDIER OG VISJON Kjerneverdier: Fellesskap Kunnskap Engasjement Visjon: «En naturlig støttespiller for god helse» Slagord: Din hudsykdom vårt fokus! ØNSKEDE POSISJONER Følgende

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

28.Oktober Nyhetsbrev 1/2010. Epilepsiforeningen i Harstad

28.Oktober Nyhetsbrev 1/2010. Epilepsiforeningen i Harstad 28.Oktober 2010 Nyhetsbrev 1/2010 Epilepsiforeningen i Harstad Gratulerer! Gratulerer med gårsdagen, den 27.oktober 2010, som ble stiftelsesdato for den nye epilepsiforeningen i Harstad. Etter 13-14 års

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

På nett med anfall. 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND

På nett med anfall. 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND På nett med anfall 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet På nett med anfall ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle et nytt hjelpemiddel for mennesker med epilepsi.

Detaljer