PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr Søknadsdato: Prioritet: (US ) Løpedag: PCT-nummer: PCT/EP2001/03725 ( ) WIPO publ. nr.: WO/2001/72290 Patentsøker: Prosidion Ltd, Windrush Court, Watlington Road, OX46LT Oxford, Oxfordshire, Storbritannia Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. mars 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 4. februar 2011, hvorved innkommet søknad om patent rettet på forebygging og behandling av diabetes mellitus i et pattedyr ble besluttet avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: "1. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor, karakterisert ved at den er for forebygging av diabetes mellitus i et pattedyr. 2. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge krav 1, karakterisert ved at den er for forebygging av Type II diabetes mellitus i et pattedyr. 3. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at DP IVinhibitoren forårsaker celler som tilstede i pankreas til å differensiere til insulinproduserende celler. 4. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge kravene 1 eller 2, karakterisert ved at DP IVinhibitoren forårsaker at pankreascellene prolifirerer til funksjonelt aktive Langerhans øyceller og/eller forårsaker transformasjon av insensitive eller svekkede pankreasceller til funksjonelt aktive Langerhans øyceller. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets Annen avdeling avslår en søknad om patent, opphever et patent eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve et patent, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, karakterisert ved at nevnte DP IV-inhibitor er valgt fra gruppen bestående av N-(N'- substituert glycycl)-2-cyanopyrrolidiner, N-aminoacyl tiazolidiner og N-aminoacyl pyrrolidiner. 6. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge krav 5, karakterisert ved at nevnte DP IVinhibitor er L-treo-isoleucyl pyrrolidin, L-allo-isoleucyl pyrrolidiner eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav. 7. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene for oral administrering. 8. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av kravene 1 6 for iv eller im injeksjon. 9. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6 for kronisk oral administrering. 10. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6 for kronisk iv eller im administrering. 11. Anvendelse av DP IV-enzymaktivitetsinhibitor for fremstilling av et medikament for forebygging av diabetes mellitus som definert i et hvilket som helst av kravene 1 10." Kravene 1 og 11 er selvstendig. Til krav 1 er knyttet de uselvstendige kravene Den foreliggende oppfinnelsen er rettet på forebygging av diabetes type II vha. DP IV inhibitorer. Type II diabetes pasienter har redusert funksjon av insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen. Denne nedsatte β-celle funksjonen vil generelt ha begynt i en pasient tidligere enn tidspunktet for diagnosen. I denne sammenheng er oppfinnelsen basert på at DPIV inhibitorer reduserer denne degenereringen av β-celle funksjonen ved å forårsake differensiering av bukspyttkjertelceller til insulin-produserende β-celler. Det tekniske problemet som søkes løst ved den foreliggende oppfinnelsen vil være å finne nye terapeutiske anvendelser for kjente terapeutiske midler, nærmere bestemt DP IV inhibitorer. Under søknadens behandling har Patentstyrets Første avdeling anført følgende publikasjoner som aktuelle mothold: D1: DE U1 D2: R. A. Pederson et al., Diabetes, vol. 47, no. 8, 1998, s D3: WO A1

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avslagsprotokoll av 4. februar 2011 hitsettes: "Vurderinger: Søkers anførsler: I brev av argumenterer søker med at type 2 diabetes pasienter har redusert funksjon av insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen. Oppfinnelsen er basert på at DPIV inhibitorer reduserer denne degenereringen av β-celle funksjonen ved å forårsake differensiering av bukspyttkjertelceller til insulin-produserende β-celler. Søker redegjør ytterligere for dette i brev av Det fremkommer i dette brevet at utvikling av type 2 diabetes fra prediabetes stadiet først og fremst forårsakes av en redusert evne i en pasient til å produsere tilstrekkelig insulin for å kontrollere fastende blodglukosenivåer og økende blodglukose etter matinntak. Denne sviktende evnen til å produsere tilstrekkelig insulin er en konsekvens av en gradvis reduksjon av pasientens β- celler i bukspyttkjertelen. Søker argumenterer med at DPIV inhibitorer tidligere ble anvendt for å behandle de akutte effektene av diabetes, dvs. de uønskede post-prandiale oppsvingningene i nivåer av blodglukose og de økende fastende blodglukosenivåene som er et resultat av redusert insulineffekt fra en redusert aktiv bukspyttkjertel β-celle populasjon. DPIV inhibitorer var ikke kjent for å være nyttig i forbindelse med behandling av årsakene til diabetes, dvs. nedbrytning av selve β-cellene. Søker mener at forebygging av diabetes ved å forhindre nedbrytning av pasientens bukspyttkjertel β-celle populasjon er en ny teknisk effekt som ikke tidligere er beskrevet. Patentstyret uttaler: Vi mener at D1 og D3 gjør kjent de samme DPIV inhibitorene som kreves i den foreliggende oppfinnelsen til både forebygging og behandling av diabetes. Utgangspunktet i denne saken blir følgelig at DPIV inhibitorene i henhold til den foreliggende søknaden var kjent anvendt til det samme farmasøytiske formålet som beskrevet i D1 og D3. Søker har beskrevet ytterligere hvordan DPIV inhibitorene faktisk forebygger utvikling av diabetes fra en prediabetisk tilstand. Men det å beskrive virkningsmekanismen for kjente forbindelser anvendt innen et medisinsk område hvor forbindelsene har blitt anvendt tidligere, kan ikke danne grunnlag for en patenterbar oppfinnelse. Dette representerer kun en oppdagelse av virkningsmekanismen, se PR Del C, Kap. IV, 2b.4.3. Vi mener derfor at oppfinnelsen ikke tilfredsstiller kravet til nyhet, jf. PL 2, 1. ledd. Konklusjon: Under henvisning til det ovenstående og i medhold av patentlovens 16, har Patentstyret tatt følgende beslutning: Søknaden avslås." Patentsøkers foreløpige klage over Patentstyrets Første avdelings avslag av 4. februar 2011, inneholdende en begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for inngivelse av en nærmere begrunnelse av klagen, innkom til Patentstyret den 1. april 2011; innen klagefristens utløp.

4 Annen avd. sak nr I den foreløpige klagen uttaler søkers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets skriv av 4. februar 2011 med avslag i patentsøknad nr Avgjørelsen påklages herved til Patentstyrets annen avdeling. Det vises til våre tidligere argumenter i denne saken og vårt siste brev av 24. november For å fremsette ytterligere argumentasjon har søkeren behov for en forlenget frist. Det anmodes herved om en fristforlengelse for å fremsette ytterligere argumentasjon. Vi imøteser deres svar på det ovennevnte." Den 11. april 2011 ble faktura pålydende gjeldende gebyr (avgift) for klage til Annen avdeling utstedt og sendt til søkers fullmektig; med betalingsfrist satt til 13. mai Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. mai 2011; innen den meddelte betalingsfristens utløp. Ved Annen avdelings brev av 10. juni 2011 ble søkers fullmektig meddelt frist til den 12. september 2011 med å innlevere en nærmere begrunnelse av klagen. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 9. september 2011, og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkers fullmektig følgende: "Det vises til vårt skriv av 1. april 2011 vedrørende klage over avgjørelsen til Patentstyrets 1. avdeling av 4. februar Nedenfor følger en nærmere begrunnelse av klagen. Det angis i Patentstyrets skriv av 4. Februar 2011 at foreliggende søknad kun beskriver virkningsmekanismen til en anvendelse, dvs. forebygging av diabetes, av DP IV inhibitorer. Det angis videre at oppdagelsen av en virkningsmekanisme ikke kan danne grunnlag for en patenterbar oppfinnelse. Foreliggende oppfinnelse omfatter ikke kun ytterligere karakterisering av en kjent anvendelse av DP IV inhibitorer. Som forklart nærmere nedenfor har søkeren tilveiebrakt en ny, hittil ukjent teknisk effekt av DP IV inhibitorer og har derved tilveiebrakt en ny anvendelse av DP IV inhibitorene. Kjent teknikk vedrører effekten av DP IV inhibitorer på sekresjon av insulin fra betaceller. Den kjente teknikken behandler de akutte symptomene på diabetes ved å øke insulinsekresjonen for derved å redusere konsentrasjonen av glukose som sirkulerer i blodet. Det fremholdes at anvendelsene i foreliggende oppfinnelse og kjent teknikk av DP IV

5 Annen avd. sak nr inhibitorer vedrører behandling av den samme sykdommen, dvs. diabetes. Derimot er anvendelsen tilveiebrakt i foreliggende oppfinnelse forskjellig fra anvendelsen i kjent teknikk fordi kjent teknikk behandler eller forhindrer akutte symptomer på diabetes, mens foreliggende oppfinnelse vedrører de underliggende årsakene til diabetes og tilveiebringer derfor en fremgangsmåte for forebygging av diabetes. Foreliggende søknad har for første gang beskrevet at både stimulering av insulinsekresjon fra en nedadgående populasjon av betaceller, som fagpersonen antar tilslutt vil opphøre å være effektiv når betacelle populasjonen reduseres i en slik grad at signifikant insulinproduksjon og sekresjon ikke lenger er mulig, virker DP IV inhibitorer også slik at de motvirker degenerasjonen av bukspyttkjertel betaceller og derved forsinker progresjonen av diabetes. Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer følgelig en metode for forebygging av diabetes. Dette er en ny teknisk effekt som frem til nå ikke har kunnet blitt oppfattet av fagpersonen fordi det ikke har vært beskrevet i kjent teknikk. Det vises for øvrig til de ytterligere detaljene nedenfor under Nyhet. Dette er en betydelig teknisk effekt fordi den for første gang tillater anvendelse av DP IV inhibitorer ikke bare for behandling av symptomer på sykdommen, dvs. hyperglycemi, men vedrører de underliggende årsakene til sykdommen, dvs. degenerasjon av betaceller, og forebygger derved begynnelsen av diabetes. Forskjellen mellom anvendelse av DP IV inhibitorer til, på den ene siden, forårsake en økning i den insulin-produserende kapasiteten av betacellene, som beskrevet i kjent teknikk og, på den andre siden, forårsake en økning i antallet funksjonelt aktive betaceller ved regenerasjon, som i foreliggende søknad, er understøttet av vedlagte publikasjon til Mu et al (Diabetes 55: s (2006)). Denne artikkelen beskriver regenerasjonen av betaceller etter behandling med en DP IV inhibitor som en overraskende og distinkt effekt fra effekten som sees på blodglukosenivåene. Det vises til sidene 1696 og 1703 i ovennevnte publikasjon. Ytterligere støtte er tilveiebrakt i en påfølgende publikasjon til Mu et al (Eur. J. Pharmacol 623: (2009)). Sistnevnte publikasjon trekker også en klar forskjell mellom insulinsekretagoguer, som oppnår en korttidsforbedring i glykemisk kontroll, men som til slutt svikter, og DP IV inhibitorer som, via en effekt på betacelledegenerasjonen har en innvirkning på sykdomsprogresjonen og som derved stopper eller forebygger bukspyttkjertelsvikt (se for eksempel sammendraget i publikasjonen). Nyhet Det angis videre i skrivet fra Patentstyret at D1 og D3 beskriver DP IV inhibitorer for både behandling og forebygging av diabetes. Dette synes ikke å være en riktig analyse av kjent teknikk. Det fremholdes at det fagpersonen vil forstå etter en gjennomgang av hver av disse dokumentene er at DP IV inhibitorene kan bli anvendt for å behandle eller forebygge de akutte symptomene på diabetes, spesielt hyperglycemi, når tilstanden allerede er tilstede i pasienten. Den kjente teknikken beskriver at DP IV inhibitorer forøker insulinsekresjonen. Det er derimot ingenting i den kjente teknikken som beskriver eller foreslår at DP IV inhibitorer har noen effekt på overlevelsen av proliferasjonen av betaceller. Fra den kjente teknikken forstår fagpersonen at sammen med andre kjente behandlinger av diabetes virker DP IV inhibitorene akutt på den degenererende betacellemassen for å stimulere sekresjonen av insulin, dvs. at DP IV inhibitorer virker slik at den reduserende populasjonen av betaceller frigjør mer av deres insulininnhold mens de enda har evne til dette. Det er ingen indikasjon i den kjente teknikken som omfatter at DP IV inhibitorer har mer betydelige, kroniske effekter på den underliggende årsaken til diabetes. Som det fremgår av de vedlagte publikasjonene til Mu et al er disse to separate effekter, idet glipizide, som ikke er en DP IV inhibitor, har den førstnevnte effekten, men ikke den sistnevnte effekten. Forskjellen mellom kjent teknikk og foreliggende oppfinnelse er derfor anvendelse av DP IV inhibitor for å forårsake en økning i

6 Annen avd. sak nr antallet av funksjonelt aktive betaceller ved regenerasjon, som i foreliggende søknad, istedenfor anvendelsen av DP IV inhibitorer for å forårsake en økning i den insulinproduserende kapasiteten til betaceller, som beskrevet i den kjente teknikken. Denne anvendelsen av DP IV inhibitorer er ikke beskrevet i den kjente teknikken. D1 (DE , ekvivalent med US 2008/018278) vedrører behandling av et antall tilstander assosiert med utilstrekkelig insulinproduksjon, inkludert diabetes. Søknaden fokuserer på redusering av glukosekonsentrasjonen i blodet. For eksempel i paragraf [0027] i den tilsvarende US søknaden angis følgende: The invention relates to effectors of DP IV... and their use in lowering the blood sugar level below the glucose concentration that is characteristics of hyperglycaemia. The invention in preventing or ameliorating pathological metabolic anomalies.... Lignende uttalelser er angitt i avsnitt [0038]. Det angis at det fagpersonen forstår av dette er at DP IV inhibitorer blir anvendt når hyperglycemi har oppstått, dvs. etter begynnelsen av tilstander så som diabetes, når glukosekonsentrasjonene er blitt forøket over normalnivået. Referansen til forebygging i D1 kan følgelig forstås av fagpersonen til å referere til de akutte effektene av diabetes (hyperglycemi) og ikke til selve sykdommen eller sykdommens underliggende årsaker. Forebygging av diabetes som ment i foreliggende oppfinnelse vedrører de underliggende årsakene av diabetes slik at hyperglycemi ikke oppstår i det hele tatt. Dette er nytt i forhold til D1. D3 (WO 97/ , ekvivalent med US 6,303,661) vedrører likeledes reduksjon av konsentrasjonen av sirkulerende blodglukose. Det vises for eksempel til kolonne 1, linjene 4 5; kolonne 3, linjene 35 51; kolonne 4, linjene 44 46; og kolonne 6, linjene i US 6,303,661. D3 fokuserer på redusering av blodglukosenivåer via en økning i insulinsekresjon av betacellene. Dette indikerer for fagpersonen at D3 vedrører administrering av DP IV inhibitorer etter at hyperglycemi oppstår, dvs. etter begynnende diabetes. Forebygging av diabetes ifølge foreliggende oppfinnelse ved å undersøke de underliggende årsakene av diabetes for å unngå at hyperglycemi oppstår er derfor nytt i forhold til D1. Det kan følgelig oppsummeres med at regenerasjon av betaceller som krevd ifølge foreliggende søknad er en ny teknisk effekt på grunn av at kjent teknikk ikke nevner noen effekt til DP IV inhibitorer når det gjelder overlevelse og proliferasjon av betaceller. Kjent teknikk beskriver at DP IV inhibitorer forøker insulinsekresjonen. Fra kjent teknikk forstår fagpersonen at sammen med andre kjente behandlinger for diabetes virker DP IV inhibitorer akutt på den degenererende betacellemassen for å stimulere sekresjonen av insulin, dvs. at DP IV inhibitorer virker ved å tilveiebringe at den reduserende populasjonen av betaceller frigjør mer av deres insulininnhold mens den enda har evne til å gjøre dette. Det er ingen indikasjon i kjent teknikk på at DP IV inhibitorer har mer betydelige, kroniske effekter på den underliggende årsaken til diabetes. Anvendelse av DP IV inhibitorer for forebygging av diabetes, som tilveiebrakt i foreliggende oppfinnelse, er derfor en ny anvendelse. De foreliggende kravene innehar følgelig nyhet. Det tekniske problemet angitt i uttalelsen, dvs. tilveiebringing av en ny terapeutisk anvendelse for DP IV inhibitorer, er derfor blitt løst. Kunnskapen om at DP IV inhibitorer øker sekresjonen av insulin fra degenererende betaceller for å behandle eller forebygge de akutte symptomene på diabetes, dvs. hypoglycemi, ville ikke ha foreslått for fagpersonen at DP IV inhibitorer har noen effekt på den underliggende dannelsen av betaceller, fordi disse er to fullstendige forskjellige effekter. Dette fremgår også av publikasjonene til Mu et al som viser at andre kjente insulinsekretagoguer, f.eks. glipizide ikke har noen effekt på antall betaceller tilstede i bukspyttkjertelen. En effekt på insulinsekresjon fra betaceller ville derfor ikke indikere for fagpersonen at den samme forbindelsen ville ha noen effekt på betacelledifferensieringen eller overlevelsen. Kjent

7 Annen avd. sak nr teknikk angir ingenting angående effekten av DP IV inhibitorer på degenerasjon av betacellepopulasjonen og denne effekten kunne ikke ha vært innlysende for fagpersonen før foreliggende oppfinnelse. I kontrast til dette viser foreliggende søknad en signifikant økning i GLP-1 aktiviteten, dvs. en 3 4 ganger økning, som fører til regenerasjon av betaceller. Denne effekten er ikke beskrevet i den kjente teknikken og kunne følgelig ikke ha vært innlysende for fagpersonen. Ytterligere detaljer er gitt nedenfor. For det første innehar eksempel 2, spesielt fig. 5A, direkte bevis på at den metabolske fordelen til DP IV inhibitoradministrering blir beholdt etter innstilling av P 32/98 medisinering. Det vises til side 18, linjene I eksempel 2 ble den siste medikamentapplikasjonen på dag 21 kl. 17:00 etterfulgt av fasting over natt. Zucker rottene ble deretter utsatt for OGTT kl. 7:30 neste morgen, dvs. 14½ timer etter siste medikamentapplikasjon, og den metabolske fordelen ble beholdt, sammenlignet med glibenclamide, i minst ytterligere 2 timer (se fig. 5A). Denne retensjonen i metabolsk fordel etter utvasking av medikamentet viser utvilsomt at DP IV inhibitoren må ha en kronisk effekt overfor og over akutt stimulering av insulinsekresjon mens medikamentet virkelig er tilstede i blodstrømmen på grunn av at de metabolske forbedringene blir beholdt når medikamentet ikke lenger er i blodstrømmen. Derfor forstår fagpersonen at DP IV inhibitorer har en effekt på de underliggende årsakene av sykdommen, dvs. at DP IV inhibitorer kan bli anvendt for å forebygge diabetes istedenfor kun å behandle eller forebygge symptomene på sykdommen når den er etablert. For det andre viser foreliggende søknad at administrering av en DP IV enzymaktivitetsinhibitor, så som P32/98, forårsaker at den aktive formen av GLP-1 blir bevart lengre under fysiologiske tilstander i konsentrasjoner som er betydelig høyere enn de fysiologiske normale nivåene. Reduksjon av aktiviteten til enzymet DP IV i blodet av en DP IV inhibitor fører derfor til redusert degradering av det gastrointestinale polypeptidet GLP-1, og resulterer i en reduksjon eller forsinkelse i reduksjonen av konsentrasjonen av sirkulerende funksjonelt aktivt GLP-1. Det vises til beskrivelsen side 2, linjene Bevis for denne effekten er gitt i beskrivelsen i eksempel 1 og tabell 1 som viser en dose-avhengig effekt av P 32/98 på aktive GLP-1 konsentrasjoner sammenlignet med placebo. Som angitt på side 10 resulterer P 32/98 behandling i en 3 til 4 ganger økning i nivåene av GLP-1, dvs. en økning til høyere enn fysiologiske nivåer. Det er beskrevet i foreliggende søknad at inhibitorer av DP IV aktiviteten resulterer i en 3-4 ganger økning i GLP-1 aktiviteten. Dette bevises i foreliggende søknad, i kombinasjon med tidligere kunnskap innenfor fagområdet omfattende at (i) en signifikant økning i GLP-1 aktivitet reverserer nedgangen i betacellefunksjonen og øker betacellemassen ved stimulering av betacelleproliferasjonen og differensieringen fra duktal forløperceller, som vist i publikasjonene til Wang et al og Xu et al (publikasjonen til Xu et al er nevnt som bakgrunnsinformasjon på side 2, i foreliggende søknad) og (ii) progresjonen av diabetes er assosiert med en reduksjon i betacellefunksjonen, som vist i sammendragene i publikasjonene til Cook et al, Rudenski et al og en rapport av UK prospective diabetes study 16, ytterligere understøtter i det minste plausibiliteten til inhibitorene til DP IV aktiviteten for behandling av diabetes ved regenerering av bukspyttkjertel-betaceller, som krevd heri. Det kan dermed oppsummeres at forebygging av diabetes er kjent fra resultatene presentert i foreliggende søknad som omfatter at fagpersonen vil innse at DP IV inhibitorer har effekten som omfatter forebygging av diabetes ved regenerering av bukspyttkjertelbetaceller.

8 Annen avd. sak nr Videre inneholder publikasjonene til Mu et al etterpubliserte data som ytterligere understøtter oppfinnelseshøyden for det heri krevde. Publikasjonen fra 2009 bekrefter resultatene i publikasjonen fra Det vises at, i kontrast til glipizide som er et meget anvendt antidiabetesmedikament, virker ikke sitagliptin, som er en DP IV inhibitor, kun ved å øke insulinsekresjonen, som tilveiebringer forbedret glykemisk kontroll på kort sikt, men også og i omfattende grad gjenoppretter betacelle og X celle masser og X: betaforholdene til det normale. Det vises til 3.2 og 3.3 på sidene Som det fremgår av diskusjonsdelen er effekten av DP IV inhibitoren, sitagliptin, på bevaring av betacellene synlig i løpet av kun 2-4 uker etter sitagliptinbehandling og blir opprettholdt over resten av studieperioden. Det vises til side 153 nederst kolonnen til venstre. Det er å bemerke at denne tidsrammen for DP IV inhibitorer som har en effekt på betacellemassen er i samsvar med den 21 dager subkroniske behandlingen anvendt i eksempel 2 i foreliggende søknad. Det er videre å bemerke at insulinsekretagoguen anvendt som en kontroll i både publikasjonen til Mu et al, 199 (glipizide) og i foreliggende søknad (glibenclamide) er begge fra den samme sulfonylureaklassen av insulensekretagoguer. Publikasjon fra 2009 konkluderer med at DP IV inhibitorene fremmer en underliggende patogen årsak til diabetes (s. 153). Det er angitt at midler som i betydelig grad bevarer eller forbedrer betacellefunksjonen kan stoppe eller forhindre bukspyttkjertelsvikt og ha en betydelig innvirkning på sykdomsprogresjonen, dvs. disse midlene forhindrer diabetes. Idet resultatene i publikasjonene til Mu et al blir oppnådd med forskjellige DP IV inhibitorer, sitagliptin og en sitagliptinanalog, i forhold til det som blir anvendt i eksemplene i foreliggende oppfinnelse, vil fagpersonen forstå at effekten av betacelleregenereringen er en klasseeffekt som er felles for alle DP IV inhibitorer via forøkte nivåer av GLP-1. Effekten av DP IV inhibitorene på betacelleregenerering er ikke beskrevet i kjent teknikk. Som forklart ovenfor var de kjente akutte effektene av DP IV inhibitorene på insulinsekresjonen ikke tilstrekkelige for at fagpersonen kunne forutse noen kronisk effekt på de underliggende årsakene til sykdommen, dvs. β- celledegenerasjon. Denne effekten ville derfor ikke ha vært innlysende for fagpersonen. Før foreliggende oppfinnelse ville det følgelig ikke ha vært innlysende for fagpersonen å anvende DP IV inhibitorer for forebygging av diabetes fordi fagpersonen ikke ville ha forutsett at DP IV inhibitorene hadde vært effektive for dette. Det fremholdes følgelig at kravene i foreliggende søknad er nye og innehar oppfinnelseshøyde i forhold til kjent teknikk." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling og med samme begrunnelse.

9 Annen avd. sak nr Annen avdeling kan ikke se at klagen tilfører saken noe vesentlig nytt. Selv om observasjonen som ligger til grunn for oppfinnelsen at DP-IV-inhibitorer også kan hindre degenerering av β-celler er interessant og kanskje kan få konsekvenser for pasientbehandling, er Annen avdeling enig med Første avdeling i at det her kun dreier seg om oppdagelsen av virkningsmekanismen for kjente forbindelser som var tidligere kjent anvendt for samme farmasøytiske formål. En slik oppdagelse tilfredsstiller ikke kravet til nyhet i patentlovens 2 første ledd, og søknaden om patent må følgelig avslås. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Tove Jacobsen (sign.) Tom Kristensen (sign.) Jørgen Smith (sign.)

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997.

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997. V1999-19 19.04.99 Motorvognforsikring - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser vedrørende felles bransjenorm for bonusberegning og avtale om utveksling av bonusopplysninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100 institusjonsplasser for barn og ungdom med behov for omsorg og/eller behandling.

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser)

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser) Justisdepartementet Lovavdelingen Boks 8005 Dep. 0030 Oslo Også sendt til: jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no Deres ref.: 03/1791 EO ESI/JO/an Vår ref.: 36 03/15-001 Dato: 11.04.03 Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv

Detaljer

ADVOKATFIRMAET -------------------------------------------- HESTENES og DRAMER & Co

ADVOKATFIRMAET -------------------------------------------- HESTENES og DRAMER & Co Forfølgelse basert pa religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012 av Cecilie Schjatvet Cecilie Schjatvet «Forfølgelse

Detaljer