PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr Søknadsdato: Prioritet: (US ) Løpedag: PCT-nummer: PCT/EP2001/03725 ( ) WIPO publ. nr.: WO/2001/72290 Patentsøker: Prosidion Ltd, Windrush Court, Watlington Road, OX46LT Oxford, Oxfordshire, Storbritannia Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. mars 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 4. februar 2011, hvorved innkommet søknad om patent rettet på forebygging og behandling av diabetes mellitus i et pattedyr ble besluttet avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: "1. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor, karakterisert ved at den er for forebygging av diabetes mellitus i et pattedyr. 2. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge krav 1, karakterisert ved at den er for forebygging av Type II diabetes mellitus i et pattedyr. 3. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at DP IVinhibitoren forårsaker celler som tilstede i pankreas til å differensiere til insulinproduserende celler. 4. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge kravene 1 eller 2, karakterisert ved at DP IVinhibitoren forårsaker at pankreascellene prolifirerer til funksjonelt aktive Langerhans øyceller og/eller forårsaker transformasjon av insensitive eller svekkede pankreasceller til funksjonelt aktive Langerhans øyceller. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets Annen avdeling avslår en søknad om patent, opphever et patent eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve et patent, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, karakterisert ved at nevnte DP IV-inhibitor er valgt fra gruppen bestående av N-(N'- substituert glycycl)-2-cyanopyrrolidiner, N-aminoacyl tiazolidiner og N-aminoacyl pyrrolidiner. 6. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge krav 5, karakterisert ved at nevnte DP IVinhibitor er L-treo-isoleucyl pyrrolidin, L-allo-isoleucyl pyrrolidiner eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav. 7. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene for oral administrering. 8. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av kravene 1 6 for iv eller im injeksjon. 9. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6 for kronisk oral administrering. 10. DP IV-enzymaktivitetsinhibitor ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6 for kronisk iv eller im administrering. 11. Anvendelse av DP IV-enzymaktivitetsinhibitor for fremstilling av et medikament for forebygging av diabetes mellitus som definert i et hvilket som helst av kravene 1 10." Kravene 1 og 11 er selvstendig. Til krav 1 er knyttet de uselvstendige kravene Den foreliggende oppfinnelsen er rettet på forebygging av diabetes type II vha. DP IV inhibitorer. Type II diabetes pasienter har redusert funksjon av insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen. Denne nedsatte β-celle funksjonen vil generelt ha begynt i en pasient tidligere enn tidspunktet for diagnosen. I denne sammenheng er oppfinnelsen basert på at DPIV inhibitorer reduserer denne degenereringen av β-celle funksjonen ved å forårsake differensiering av bukspyttkjertelceller til insulin-produserende β-celler. Det tekniske problemet som søkes løst ved den foreliggende oppfinnelsen vil være å finne nye terapeutiske anvendelser for kjente terapeutiske midler, nærmere bestemt DP IV inhibitorer. Under søknadens behandling har Patentstyrets Første avdeling anført følgende publikasjoner som aktuelle mothold: D1: DE U1 D2: R. A. Pederson et al., Diabetes, vol. 47, no. 8, 1998, s D3: WO A1

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avslagsprotokoll av 4. februar 2011 hitsettes: "Vurderinger: Søkers anførsler: I brev av argumenterer søker med at type 2 diabetes pasienter har redusert funksjon av insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen. Oppfinnelsen er basert på at DPIV inhibitorer reduserer denne degenereringen av β-celle funksjonen ved å forårsake differensiering av bukspyttkjertelceller til insulin-produserende β-celler. Søker redegjør ytterligere for dette i brev av Det fremkommer i dette brevet at utvikling av type 2 diabetes fra prediabetes stadiet først og fremst forårsakes av en redusert evne i en pasient til å produsere tilstrekkelig insulin for å kontrollere fastende blodglukosenivåer og økende blodglukose etter matinntak. Denne sviktende evnen til å produsere tilstrekkelig insulin er en konsekvens av en gradvis reduksjon av pasientens β- celler i bukspyttkjertelen. Søker argumenterer med at DPIV inhibitorer tidligere ble anvendt for å behandle de akutte effektene av diabetes, dvs. de uønskede post-prandiale oppsvingningene i nivåer av blodglukose og de økende fastende blodglukosenivåene som er et resultat av redusert insulineffekt fra en redusert aktiv bukspyttkjertel β-celle populasjon. DPIV inhibitorer var ikke kjent for å være nyttig i forbindelse med behandling av årsakene til diabetes, dvs. nedbrytning av selve β-cellene. Søker mener at forebygging av diabetes ved å forhindre nedbrytning av pasientens bukspyttkjertel β-celle populasjon er en ny teknisk effekt som ikke tidligere er beskrevet. Patentstyret uttaler: Vi mener at D1 og D3 gjør kjent de samme DPIV inhibitorene som kreves i den foreliggende oppfinnelsen til både forebygging og behandling av diabetes. Utgangspunktet i denne saken blir følgelig at DPIV inhibitorene i henhold til den foreliggende søknaden var kjent anvendt til det samme farmasøytiske formålet som beskrevet i D1 og D3. Søker har beskrevet ytterligere hvordan DPIV inhibitorene faktisk forebygger utvikling av diabetes fra en prediabetisk tilstand. Men det å beskrive virkningsmekanismen for kjente forbindelser anvendt innen et medisinsk område hvor forbindelsene har blitt anvendt tidligere, kan ikke danne grunnlag for en patenterbar oppfinnelse. Dette representerer kun en oppdagelse av virkningsmekanismen, se PR Del C, Kap. IV, 2b.4.3. Vi mener derfor at oppfinnelsen ikke tilfredsstiller kravet til nyhet, jf. PL 2, 1. ledd. Konklusjon: Under henvisning til det ovenstående og i medhold av patentlovens 16, har Patentstyret tatt følgende beslutning: Søknaden avslås." Patentsøkers foreløpige klage over Patentstyrets Første avdelings avslag av 4. februar 2011, inneholdende en begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for inngivelse av en nærmere begrunnelse av klagen, innkom til Patentstyret den 1. april 2011; innen klagefristens utløp.

4 Annen avd. sak nr I den foreløpige klagen uttaler søkers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets skriv av 4. februar 2011 med avslag i patentsøknad nr Avgjørelsen påklages herved til Patentstyrets annen avdeling. Det vises til våre tidligere argumenter i denne saken og vårt siste brev av 24. november For å fremsette ytterligere argumentasjon har søkeren behov for en forlenget frist. Det anmodes herved om en fristforlengelse for å fremsette ytterligere argumentasjon. Vi imøteser deres svar på det ovennevnte." Den 11. april 2011 ble faktura pålydende gjeldende gebyr (avgift) for klage til Annen avdeling utstedt og sendt til søkers fullmektig; med betalingsfrist satt til 13. mai Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. mai 2011; innen den meddelte betalingsfristens utløp. Ved Annen avdelings brev av 10. juni 2011 ble søkers fullmektig meddelt frist til den 12. september 2011 med å innlevere en nærmere begrunnelse av klagen. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 9. september 2011, og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkers fullmektig følgende: "Det vises til vårt skriv av 1. april 2011 vedrørende klage over avgjørelsen til Patentstyrets 1. avdeling av 4. februar Nedenfor følger en nærmere begrunnelse av klagen. Det angis i Patentstyrets skriv av 4. Februar 2011 at foreliggende søknad kun beskriver virkningsmekanismen til en anvendelse, dvs. forebygging av diabetes, av DP IV inhibitorer. Det angis videre at oppdagelsen av en virkningsmekanisme ikke kan danne grunnlag for en patenterbar oppfinnelse. Foreliggende oppfinnelse omfatter ikke kun ytterligere karakterisering av en kjent anvendelse av DP IV inhibitorer. Som forklart nærmere nedenfor har søkeren tilveiebrakt en ny, hittil ukjent teknisk effekt av DP IV inhibitorer og har derved tilveiebrakt en ny anvendelse av DP IV inhibitorene. Kjent teknikk vedrører effekten av DP IV inhibitorer på sekresjon av insulin fra betaceller. Den kjente teknikken behandler de akutte symptomene på diabetes ved å øke insulinsekresjonen for derved å redusere konsentrasjonen av glukose som sirkulerer i blodet. Det fremholdes at anvendelsene i foreliggende oppfinnelse og kjent teknikk av DP IV

5 Annen avd. sak nr inhibitorer vedrører behandling av den samme sykdommen, dvs. diabetes. Derimot er anvendelsen tilveiebrakt i foreliggende oppfinnelse forskjellig fra anvendelsen i kjent teknikk fordi kjent teknikk behandler eller forhindrer akutte symptomer på diabetes, mens foreliggende oppfinnelse vedrører de underliggende årsakene til diabetes og tilveiebringer derfor en fremgangsmåte for forebygging av diabetes. Foreliggende søknad har for første gang beskrevet at både stimulering av insulinsekresjon fra en nedadgående populasjon av betaceller, som fagpersonen antar tilslutt vil opphøre å være effektiv når betacelle populasjonen reduseres i en slik grad at signifikant insulinproduksjon og sekresjon ikke lenger er mulig, virker DP IV inhibitorer også slik at de motvirker degenerasjonen av bukspyttkjertel betaceller og derved forsinker progresjonen av diabetes. Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer følgelig en metode for forebygging av diabetes. Dette er en ny teknisk effekt som frem til nå ikke har kunnet blitt oppfattet av fagpersonen fordi det ikke har vært beskrevet i kjent teknikk. Det vises for øvrig til de ytterligere detaljene nedenfor under Nyhet. Dette er en betydelig teknisk effekt fordi den for første gang tillater anvendelse av DP IV inhibitorer ikke bare for behandling av symptomer på sykdommen, dvs. hyperglycemi, men vedrører de underliggende årsakene til sykdommen, dvs. degenerasjon av betaceller, og forebygger derved begynnelsen av diabetes. Forskjellen mellom anvendelse av DP IV inhibitorer til, på den ene siden, forårsake en økning i den insulin-produserende kapasiteten av betacellene, som beskrevet i kjent teknikk og, på den andre siden, forårsake en økning i antallet funksjonelt aktive betaceller ved regenerasjon, som i foreliggende søknad, er understøttet av vedlagte publikasjon til Mu et al (Diabetes 55: s (2006)). Denne artikkelen beskriver regenerasjonen av betaceller etter behandling med en DP IV inhibitor som en overraskende og distinkt effekt fra effekten som sees på blodglukosenivåene. Det vises til sidene 1696 og 1703 i ovennevnte publikasjon. Ytterligere støtte er tilveiebrakt i en påfølgende publikasjon til Mu et al (Eur. J. Pharmacol 623: (2009)). Sistnevnte publikasjon trekker også en klar forskjell mellom insulinsekretagoguer, som oppnår en korttidsforbedring i glykemisk kontroll, men som til slutt svikter, og DP IV inhibitorer som, via en effekt på betacelledegenerasjonen har en innvirkning på sykdomsprogresjonen og som derved stopper eller forebygger bukspyttkjertelsvikt (se for eksempel sammendraget i publikasjonen). Nyhet Det angis videre i skrivet fra Patentstyret at D1 og D3 beskriver DP IV inhibitorer for både behandling og forebygging av diabetes. Dette synes ikke å være en riktig analyse av kjent teknikk. Det fremholdes at det fagpersonen vil forstå etter en gjennomgang av hver av disse dokumentene er at DP IV inhibitorene kan bli anvendt for å behandle eller forebygge de akutte symptomene på diabetes, spesielt hyperglycemi, når tilstanden allerede er tilstede i pasienten. Den kjente teknikken beskriver at DP IV inhibitorer forøker insulinsekresjonen. Det er derimot ingenting i den kjente teknikken som beskriver eller foreslår at DP IV inhibitorer har noen effekt på overlevelsen av proliferasjonen av betaceller. Fra den kjente teknikken forstår fagpersonen at sammen med andre kjente behandlinger av diabetes virker DP IV inhibitorene akutt på den degenererende betacellemassen for å stimulere sekresjonen av insulin, dvs. at DP IV inhibitorer virker slik at den reduserende populasjonen av betaceller frigjør mer av deres insulininnhold mens de enda har evne til dette. Det er ingen indikasjon i den kjente teknikken som omfatter at DP IV inhibitorer har mer betydelige, kroniske effekter på den underliggende årsaken til diabetes. Som det fremgår av de vedlagte publikasjonene til Mu et al er disse to separate effekter, idet glipizide, som ikke er en DP IV inhibitor, har den førstnevnte effekten, men ikke den sistnevnte effekten. Forskjellen mellom kjent teknikk og foreliggende oppfinnelse er derfor anvendelse av DP IV inhibitor for å forårsake en økning i

6 Annen avd. sak nr antallet av funksjonelt aktive betaceller ved regenerasjon, som i foreliggende søknad, istedenfor anvendelsen av DP IV inhibitorer for å forårsake en økning i den insulinproduserende kapasiteten til betaceller, som beskrevet i den kjente teknikken. Denne anvendelsen av DP IV inhibitorer er ikke beskrevet i den kjente teknikken. D1 (DE , ekvivalent med US 2008/018278) vedrører behandling av et antall tilstander assosiert med utilstrekkelig insulinproduksjon, inkludert diabetes. Søknaden fokuserer på redusering av glukosekonsentrasjonen i blodet. For eksempel i paragraf [0027] i den tilsvarende US søknaden angis følgende: The invention relates to effectors of DP IV... and their use in lowering the blood sugar level below the glucose concentration that is characteristics of hyperglycaemia. The invention in preventing or ameliorating pathological metabolic anomalies.... Lignende uttalelser er angitt i avsnitt [0038]. Det angis at det fagpersonen forstår av dette er at DP IV inhibitorer blir anvendt når hyperglycemi har oppstått, dvs. etter begynnelsen av tilstander så som diabetes, når glukosekonsentrasjonene er blitt forøket over normalnivået. Referansen til forebygging i D1 kan følgelig forstås av fagpersonen til å referere til de akutte effektene av diabetes (hyperglycemi) og ikke til selve sykdommen eller sykdommens underliggende årsaker. Forebygging av diabetes som ment i foreliggende oppfinnelse vedrører de underliggende årsakene av diabetes slik at hyperglycemi ikke oppstår i det hele tatt. Dette er nytt i forhold til D1. D3 (WO 97/ , ekvivalent med US 6,303,661) vedrører likeledes reduksjon av konsentrasjonen av sirkulerende blodglukose. Det vises for eksempel til kolonne 1, linjene 4 5; kolonne 3, linjene 35 51; kolonne 4, linjene 44 46; og kolonne 6, linjene i US 6,303,661. D3 fokuserer på redusering av blodglukosenivåer via en økning i insulinsekresjon av betacellene. Dette indikerer for fagpersonen at D3 vedrører administrering av DP IV inhibitorer etter at hyperglycemi oppstår, dvs. etter begynnende diabetes. Forebygging av diabetes ifølge foreliggende oppfinnelse ved å undersøke de underliggende årsakene av diabetes for å unngå at hyperglycemi oppstår er derfor nytt i forhold til D1. Det kan følgelig oppsummeres med at regenerasjon av betaceller som krevd ifølge foreliggende søknad er en ny teknisk effekt på grunn av at kjent teknikk ikke nevner noen effekt til DP IV inhibitorer når det gjelder overlevelse og proliferasjon av betaceller. Kjent teknikk beskriver at DP IV inhibitorer forøker insulinsekresjonen. Fra kjent teknikk forstår fagpersonen at sammen med andre kjente behandlinger for diabetes virker DP IV inhibitorer akutt på den degenererende betacellemassen for å stimulere sekresjonen av insulin, dvs. at DP IV inhibitorer virker ved å tilveiebringe at den reduserende populasjonen av betaceller frigjør mer av deres insulininnhold mens den enda har evne til å gjøre dette. Det er ingen indikasjon i kjent teknikk på at DP IV inhibitorer har mer betydelige, kroniske effekter på den underliggende årsaken til diabetes. Anvendelse av DP IV inhibitorer for forebygging av diabetes, som tilveiebrakt i foreliggende oppfinnelse, er derfor en ny anvendelse. De foreliggende kravene innehar følgelig nyhet. Det tekniske problemet angitt i uttalelsen, dvs. tilveiebringing av en ny terapeutisk anvendelse for DP IV inhibitorer, er derfor blitt løst. Kunnskapen om at DP IV inhibitorer øker sekresjonen av insulin fra degenererende betaceller for å behandle eller forebygge de akutte symptomene på diabetes, dvs. hypoglycemi, ville ikke ha foreslått for fagpersonen at DP IV inhibitorer har noen effekt på den underliggende dannelsen av betaceller, fordi disse er to fullstendige forskjellige effekter. Dette fremgår også av publikasjonene til Mu et al som viser at andre kjente insulinsekretagoguer, f.eks. glipizide ikke har noen effekt på antall betaceller tilstede i bukspyttkjertelen. En effekt på insulinsekresjon fra betaceller ville derfor ikke indikere for fagpersonen at den samme forbindelsen ville ha noen effekt på betacelledifferensieringen eller overlevelsen. Kjent

7 Annen avd. sak nr teknikk angir ingenting angående effekten av DP IV inhibitorer på degenerasjon av betacellepopulasjonen og denne effekten kunne ikke ha vært innlysende for fagpersonen før foreliggende oppfinnelse. I kontrast til dette viser foreliggende søknad en signifikant økning i GLP-1 aktiviteten, dvs. en 3 4 ganger økning, som fører til regenerasjon av betaceller. Denne effekten er ikke beskrevet i den kjente teknikken og kunne følgelig ikke ha vært innlysende for fagpersonen. Ytterligere detaljer er gitt nedenfor. For det første innehar eksempel 2, spesielt fig. 5A, direkte bevis på at den metabolske fordelen til DP IV inhibitoradministrering blir beholdt etter innstilling av P 32/98 medisinering. Det vises til side 18, linjene I eksempel 2 ble den siste medikamentapplikasjonen på dag 21 kl. 17:00 etterfulgt av fasting over natt. Zucker rottene ble deretter utsatt for OGTT kl. 7:30 neste morgen, dvs. 14½ timer etter siste medikamentapplikasjon, og den metabolske fordelen ble beholdt, sammenlignet med glibenclamide, i minst ytterligere 2 timer (se fig. 5A). Denne retensjonen i metabolsk fordel etter utvasking av medikamentet viser utvilsomt at DP IV inhibitoren må ha en kronisk effekt overfor og over akutt stimulering av insulinsekresjon mens medikamentet virkelig er tilstede i blodstrømmen på grunn av at de metabolske forbedringene blir beholdt når medikamentet ikke lenger er i blodstrømmen. Derfor forstår fagpersonen at DP IV inhibitorer har en effekt på de underliggende årsakene av sykdommen, dvs. at DP IV inhibitorer kan bli anvendt for å forebygge diabetes istedenfor kun å behandle eller forebygge symptomene på sykdommen når den er etablert. For det andre viser foreliggende søknad at administrering av en DP IV enzymaktivitetsinhibitor, så som P32/98, forårsaker at den aktive formen av GLP-1 blir bevart lengre under fysiologiske tilstander i konsentrasjoner som er betydelig høyere enn de fysiologiske normale nivåene. Reduksjon av aktiviteten til enzymet DP IV i blodet av en DP IV inhibitor fører derfor til redusert degradering av det gastrointestinale polypeptidet GLP-1, og resulterer i en reduksjon eller forsinkelse i reduksjonen av konsentrasjonen av sirkulerende funksjonelt aktivt GLP-1. Det vises til beskrivelsen side 2, linjene Bevis for denne effekten er gitt i beskrivelsen i eksempel 1 og tabell 1 som viser en dose-avhengig effekt av P 32/98 på aktive GLP-1 konsentrasjoner sammenlignet med placebo. Som angitt på side 10 resulterer P 32/98 behandling i en 3 til 4 ganger økning i nivåene av GLP-1, dvs. en økning til høyere enn fysiologiske nivåer. Det er beskrevet i foreliggende søknad at inhibitorer av DP IV aktiviteten resulterer i en 3-4 ganger økning i GLP-1 aktiviteten. Dette bevises i foreliggende søknad, i kombinasjon med tidligere kunnskap innenfor fagområdet omfattende at (i) en signifikant økning i GLP-1 aktivitet reverserer nedgangen i betacellefunksjonen og øker betacellemassen ved stimulering av betacelleproliferasjonen og differensieringen fra duktal forløperceller, som vist i publikasjonene til Wang et al og Xu et al (publikasjonen til Xu et al er nevnt som bakgrunnsinformasjon på side 2, i foreliggende søknad) og (ii) progresjonen av diabetes er assosiert med en reduksjon i betacellefunksjonen, som vist i sammendragene i publikasjonene til Cook et al, Rudenski et al og en rapport av UK prospective diabetes study 16, ytterligere understøtter i det minste plausibiliteten til inhibitorene til DP IV aktiviteten for behandling av diabetes ved regenerering av bukspyttkjertel-betaceller, som krevd heri. Det kan dermed oppsummeres at forebygging av diabetes er kjent fra resultatene presentert i foreliggende søknad som omfatter at fagpersonen vil innse at DP IV inhibitorer har effekten som omfatter forebygging av diabetes ved regenerering av bukspyttkjertelbetaceller.

8 Annen avd. sak nr Videre inneholder publikasjonene til Mu et al etterpubliserte data som ytterligere understøtter oppfinnelseshøyden for det heri krevde. Publikasjonen fra 2009 bekrefter resultatene i publikasjonen fra Det vises at, i kontrast til glipizide som er et meget anvendt antidiabetesmedikament, virker ikke sitagliptin, som er en DP IV inhibitor, kun ved å øke insulinsekresjonen, som tilveiebringer forbedret glykemisk kontroll på kort sikt, men også og i omfattende grad gjenoppretter betacelle og X celle masser og X: betaforholdene til det normale. Det vises til 3.2 og 3.3 på sidene Som det fremgår av diskusjonsdelen er effekten av DP IV inhibitoren, sitagliptin, på bevaring av betacellene synlig i løpet av kun 2-4 uker etter sitagliptinbehandling og blir opprettholdt over resten av studieperioden. Det vises til side 153 nederst kolonnen til venstre. Det er å bemerke at denne tidsrammen for DP IV inhibitorer som har en effekt på betacellemassen er i samsvar med den 21 dager subkroniske behandlingen anvendt i eksempel 2 i foreliggende søknad. Det er videre å bemerke at insulinsekretagoguen anvendt som en kontroll i både publikasjonen til Mu et al, 199 (glipizide) og i foreliggende søknad (glibenclamide) er begge fra den samme sulfonylureaklassen av insulensekretagoguer. Publikasjon fra 2009 konkluderer med at DP IV inhibitorene fremmer en underliggende patogen årsak til diabetes (s. 153). Det er angitt at midler som i betydelig grad bevarer eller forbedrer betacellefunksjonen kan stoppe eller forhindre bukspyttkjertelsvikt og ha en betydelig innvirkning på sykdomsprogresjonen, dvs. disse midlene forhindrer diabetes. Idet resultatene i publikasjonene til Mu et al blir oppnådd med forskjellige DP IV inhibitorer, sitagliptin og en sitagliptinanalog, i forhold til det som blir anvendt i eksemplene i foreliggende oppfinnelse, vil fagpersonen forstå at effekten av betacelleregenereringen er en klasseeffekt som er felles for alle DP IV inhibitorer via forøkte nivåer av GLP-1. Effekten av DP IV inhibitorene på betacelleregenerering er ikke beskrevet i kjent teknikk. Som forklart ovenfor var de kjente akutte effektene av DP IV inhibitorene på insulinsekresjonen ikke tilstrekkelige for at fagpersonen kunne forutse noen kronisk effekt på de underliggende årsakene til sykdommen, dvs. β- celledegenerasjon. Denne effekten ville derfor ikke ha vært innlysende for fagpersonen. Før foreliggende oppfinnelse ville det følgelig ikke ha vært innlysende for fagpersonen å anvende DP IV inhibitorer for forebygging av diabetes fordi fagpersonen ikke ville ha forutsett at DP IV inhibitorene hadde vært effektive for dette. Det fremholdes følgelig at kravene i foreliggende søknad er nye og innehar oppfinnelseshøyde i forhold til kjent teknikk." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling og med samme begrunnelse.

9 Annen avd. sak nr Annen avdeling kan ikke se at klagen tilfører saken noe vesentlig nytt. Selv om observasjonen som ligger til grunn for oppfinnelsen at DP-IV-inhibitorer også kan hindre degenerering av β-celler er interessant og kanskje kan få konsekvenser for pasientbehandling, er Annen avdeling enig med Første avdeling i at det her kun dreier seg om oppdagelsen av virkningsmekanismen for kjente forbindelser som var tidligere kjent anvendt for samme farmasøytiske formål. En slik oppdagelse tilfredsstiller ikke kravet til nyhet i patentlovens 2 første ledd, og søknaden om patent må følgelig avslås. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Tove Jacobsen (sign.) Tom Kristensen (sign.) Jørgen Smith (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010 Klager: Sepracor Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8049 Patentsøknad nr. 20014678 Søknadsdato: 2001.09.26 PCT-nummer: PCT/EP00/02455 (2000.03.21) Prioritetskrav: 1999.03.27 - DE19914066 Patentsøker: Celanese

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001 Klager: Diehl Defence Land Systems GmbH Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Arild Tofting, Arvid

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003 Klager: Biogen Idec Inc Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tom Kristensen

Detaljer

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt.

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt. Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 8. oktober 2013 Deres ref. NO330244 Vår ref. P61103399NO00M Norge Innsigelse mot NO330244 Vi viser til Patentstyrets skriv datert henholdsvis

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008 Klager: Novartis AG Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Acapo AS Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN Oslo, 2012.10.16 Deres referanse:p15731no00 Svarfrist: 2013.04.18 Søknadsnr.: 20120311 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Leiv Vidar AS, Bjarne Johnsen AS Realitetsuttalelse

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

PROTOKOLL. Oppfinnelsen gjelder hjulfelg med innebygd bærearm og glideskinner.

PROTOKOLL. Oppfinnelsen gjelder hjulfelg med innebygd bærearm og glideskinner. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8147 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00094 Patentsøknad nr. 20083445 Søknadsdato: 2008.08.07 Søker / oppfinner: Åge Dalsnes, Tiurvegen 28, 7500 Stjørdal Annen

Detaljer

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00212 2. mai 2017 Klager: Representert ved: EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00182 Dato: 15. mai 2017 Klager: APX Systems AS Innklaget: Representert ved: Profectum AS Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005 Klager: Naturtorv AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Johannes Hope og

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

AVGJØRELSE 1. april 2016 Sak PAT 13/014. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 1. april 2016 Sak PAT 13/014. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 1. april 2016 Sak PAT 13/014 Klager: Merck Sharp & Dohme Corp Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 19. februar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 19. februar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8071 Patentsøknad nr. 20002686 Søknadsdato: 2000.05.25 Prioritet: 1999.06.03 (US 325224 A) Oppfinner: Thomas L. Wegman, North Merrick, New York, USA Patentsøker:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

P28007NO00-LB/LB

P28007NO00-LB/LB Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 2015-01-22 Vår referanse Vår tidligere ref. P28007NO00-LB/LB 172326 Patentsøknad 20044478 Deutsche Exide Standby GmbH Det vises til Patentstyrets uttalelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling:

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling: AVGJØRELSE Vår ref.: OP2016/00182 Patentnr.: 337255 Søknadsnr.: 20140025 Innehaver: Arges AS Innehavers Bryn Aarflot AS fullmektig: Innsiger: Hallingplast AS, Haplast AS Innsigers fullmektig: Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7783 Patentsøknad nr. 2003 2945 Søker: Microsoft Corp., Redmond, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER (fastsatt med hjemmel i forskrift (FOR-2013-03-01-246) til Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, 3, den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 16. januar 2015 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.: Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS Vi viser

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 12:02:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334005 Søknadsnummer 20120290 Inngitt 2012.03.12

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00230 Patentnr.: 330105 Søknadsnr.: 20082957 Innehaver: Aker Subsea AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: Apply Nemo AS Innsigers

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 315752 Søknadsnummer 20015203 2017.10.07 11:35:00 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer