Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)"

Transkript

1 Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013

2 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN I SØR-TRØNDELAG... 6 UTDANNING... 7 ARBEID... 8 ØKONOMI... 9 HELSETJENESTER NÅVÆRENDE HELSESTATUS OVERSIKT OVER FAKTA OG TRENDER SYKDOM OG DØDELIGHET UFØRHET OG SYKEFRAVÆR IKKE-SMITTSOMME SYKDOMMER SMITTSOMME SYKDOMMER ALKOHOL, TOBAKK OG RUSMISBRUK PSYKISK HELSE TANNHELSE FRAFALL OG MOBBING FYSISK AKTIVITET KOSTHOLD KULTUR MILJØFAKTORER SOM PÅVIRKER HELSEN SOSIAL ULIKHET I HELSE FRAMTIDIGE INTERESSEOMRÅDER TAKK REFERANSER YTTERLIGERE RESSURSER FOR LOKALE OG REGIONALE MYNDIGHETER... 54

3 3 Figurliste Figur 1.1: Prosent av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 1.2: Elever i nasjonale prøver, prosent, etter ferdighetsnivå, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 1.3: Arbeidsledighet, 2012M11 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 1.4: Gjennomsnittlig bruttoinntekt for befolkningen over 17 år, 2011 (kilde: FHI Norhealth) Figur 1.5: Lavinntekt, husholdninger, EU60, andel (prosent), 2009 (kilde: FHI) Figur 1.6: Inntekt og gjeld (NOK) (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 1.7: Målinger av inntektsspredning, ekvivalent inntekt for husholdning (EU-målestokk) mellom personer (Gini-koeffisient) (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 1.8: Netto driftsutgifter for pleie og omsorg pr. person over 80 år, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 1.9: Sykehusinnlagte, totalt antall pasienter (alle diagnoser), , kjønn samlet, per 1000, standardisert (kilde: FHI) Figur 1.10: Antall åpne fastlegelister, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.1: Oversikt over helsedata for Sør-Trøndelag (kilde: FHI) Figur 2.2: Oversikt over helsestatus for Sør-Trøndelag Figur 2.3: Total dødelighet for menn og kvinner (pr innbyggere) i alderen 0-74 år, (kilde: FHI) Figur 2.4: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn, Norge, (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.5: Sykefravær, begge kjønn, alle voksne (16-69), prosent (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.6: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, kommuner, 2012K3 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.7: Sykefraværstilfeller, 2. kvartal, Norge, prosent (kilde: NAV) Figur 2.8: (venstre) Uføre etter aldersgruppe, bruttotall, begge kjønn (kilde: FHI); (høyre) Uføretrygdede , kjønn samlet, år, andel (prosent), standardisert (kilde: FHI) Figur 2.9: Sosialhjelp, total (kort og lang sikt), prosent av den totale befolkningen i hver aldersgruppe (kilde: Kommunehelseprofiler) Figur 2.10: Beboere i alders- og uføreboliger, pr innbyggere, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.11: Brukere av hjemmebaserte tjenester, alle aldrer, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.12: Kreftdødelighet, alle aldrer, dødsfall pr innbyggere (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.13: Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år), pr innbyggere (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.14: Legemidler, hjerte- og karsykdommer, kolesterolsenkende midler, pr innbyggere (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.15: KOLS og astma, legemiddelbrukere (45-74 år), pr innbyggere (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.16: Overvekt og fedme, voksne, Norge, selvrapportert, prosent (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.17: Overvekt og fedme, åtteåringer, prosent (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.18: Overvekt og fedme etter utdanningsnivå, alle voksne, Norge, prosent (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.19: Dødsfall som følge av ulike sykdommer (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.20: Vaksinasjonsandel i kommuner som gjør det dårlig (vaksinasjonsandel hos toåringer på under 75%) (kilde: Kommunehelseprofiler) Figur 2.21: Dødsfall som er direkte forårsaket av alkohol (omfatter ikke voldsdødsfall eller bilulykker), alle aldrer (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.22: Andel røykere, alle voksne år, begge kjønn, 5-års gjennomsnitt (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.23: Røyking etter utdanningsnivå, begge kjønn, prosent, Norge, 2011 (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.24: Snusbruk, begge kjønn, alle aldrer (kilde: SSB, Røykevaner 2010) Figur 2.25: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innleggelser (kilde: SSB Statistikkbanken)

4 4 Figur 2.26: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, oppholdsdøgn, etter behandlingstype, alle aldrer, begge kjønn (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.27: Legemiddelbruk, ADHD og Antidepressiva, 0-79 år, brukere pr (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.28: En-personhusholdninger, 2011, andel (prosent) (kilde: FHI) Figur 2.29: Helsepersonell med tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid pr innbyggere, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.30: Psykiske institusjoner for voksne (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.31: Antall selvmord (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.32: Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år, begge kjønn, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.33: Symptomer på psykiske lidelser, etter utdanningsnivå, prosent, Norge (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.34: Andel av befolkningen som aldri har hatt karies eller fyllinger eller mistet tenner på grunn av hull (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.35: Totalt frafall i videregående skole, prosent (kilde: Kommunehelseprofiler) Figur 2.36: Totalt frafall i videregående skole, , prosent, kommuner (kilde: FHI) Figur 2.37: Frafall gutter og jenter i videregående skole, prosent (kilde: Kommunehelseprofiler) Figur 2.38: Ikke fullført og bestått etter fem år- gjennomsnitt for 2009 til ( kullene), etter kommune, prosentandel (kilde: FHI/SSB) Figur 2.39: Oppfølgingstjenesten Figur 2.40: Rapportert mobbing, prosent av alle elever, (kilde: FHI) Figur 2.41: Leke- og rekreasjonsområder i byene, dekar pr innbyggere i byområder, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.42: Kommunalt drevne sykkel-, gang- og turstier, kilometer pr innbyggere, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.43: Utendørs aktiviteter, Trøndelag (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.44: Levevaner, kosthold, Trøndelag, 2008 Figur 2.45: Fruktkonsum, etter utdanningsnivå, begge kjønn, prosent, Norge, 2008 (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.46: Grønnsakkonsum, etter utdanningsnivå, begge kjønn, prosent, Norge, 2008 (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.47: Sukkerkonsum på verdensbasis (kilde: FAO) Figur 2.48: Amming, prosent av spedbarn, Norge (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.49: Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.50: Allergimidler, pr innbyggere, alle aldrer, begge kjønn, (kilde: NorPD) Figur 2.51: Dødsulykker i trafikken, menn og kvinner, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.52: Dødsfall av trafikkulykker, etter kjønn og alder, Sør-Trøndelag, (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.53: Anmeldte lovovertredelser, pr innbyggere, (kilde: SSB Statistikkbanken) Figur 2.54: Selvopplevd helse, etter utdanningsnivå, begge kjønn, svært god/god, prosent, 2008, Norge (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.55: Totaldødelighet etter utdanning, alle voksne (25+ år), døde per personer per år, Norge, 2008 (kilde: FHI Norhealth) Figur 2.56: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter økonomisk status (prosent), Norge (kilde: SSB Statiatikkbanken)

5 5 Forord Fylkeskommunen supplerer kommuner og stat som forvaltningsmyndighet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har omtrent ansatte fordelt på 22 videregående skoler, 32 tannklinikker og sentraladministrasjonen. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom Fylkestinget og de utvalg det oppnevner. Fylkestinget er et folkevalgt organ som oppnevnes for fire år i gangen ved lokalvalg. Fylkeskommunen har fire ulike roller; tjenesteyter, forvaltningsorgan, regional utviklingsaktør og regionalt folkevalgt organ. De viktigste arbeidsområdene til fylkeskommunen er regional utvikling, tannhelse, opplæring, kultur, næringsutvikling, og samferdsel. I 2011 kom lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) der fylkeskommuner i Norge fikk et utvidet ansvar for folkehelsearbeidet. Står det at: Kapitel 4, 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer, jf. 21 annet ledd. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til 21, jf. 5 første ledd bokstav a. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap. Kapitel 4, 21. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig etter 25, b) relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringer etter annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi. En drøfting av disse utfordringene bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven 7-1. Dette dokumentet er starten på et arbeid med å skaffe oversikt over folkehelseutfordringene i fylket. John Tore Vik Folkehelsekoordinator, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Daniel Weiss Prosjektrådgiver

6 6 Innledning Hva er Sør-Trøndelag? Sør-Trøndelag fylke ligger Midt-Norge. I vest grenser fylket til Norskehavet, i nord til Nord-Trøndelag, i øst til Jämtlands len i Sverige, og i sør til Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal. Den sørlige delen av fylket omfatter dalførene mot Dovrefjell og Rørosvidda (Oppdal, Orkdal og Gauldal). Den vestlige delen består av områdene omkring utløpet av Trondheimsfjorden, og av et stort antall øyer, med Hitra og Frøya som de største. Den nordlige delen omfatter kyststripen Fosna. E6 går gjennom fylket fra Dovre i sør til Malvik i nordøst. Trondheim er knutepunkt for godstrafikk fra kystområdene, nordfra, sørfra og fra Sverige. Det arbeides aktivt med å utbedre stamveinettet for å møte økte krav og konkurranse innen næringsliv og kommunikasjon. Levevilkår og kultur Det har bodd mennesker i deler av fylket i flere tusen år, særlig rundt det som i dag er Trondheim. Området har vært et viktig sentrum for vikingaktivitet. Kristendommen har vært godt rotfestet i området i flere hundre år og var i en periode et midtpunkt for kristendommen i Nord-Europa. De mange kirkene i området, blant annet den mektige Nidarosdomen i Trondheim, vitner om dette. Trondheim og området rundt var også et viktig administrativt sentrum for de norske kongene, kongedømmet og styresmakten i mange år. Befolkningen i Sør-Trøndelag 75 % av fylkets befolkning bor i Trondheimsrgionen (Trondheim, Melhus, Malvik, Skaun og Orkdal). Ca. 11 % av fylkets befolkning bor i kommuner med færre enn 5000 innbyggere. Seks kommuner har under 2000 innbyggere (Agdenes, Osen, Roan, Snillfjord, Holtålen og Tydal). I 1998 hadde Sør-Trøndelag innbyggere. I slutten av 2012 hadde dette tallet økt til Befolkningsprognoser viser at Sør-Trøndelag vil ha innbyggere innen Mellom 2011 og 2030 vil antall innbyggere i arbeidsfør alder (25 64 år) øke med 16 %, mens den eldre befolkningen (65 år og eldre) vil øke med 55 %. Denne trenden mot en aldrende befolkning er utbredt i alle industriland som følge av synkende fødselstall. En fødselsrate på 2,1 anses for å være hensiktsmessig for å erstatte en befolkning (med denne raten verken minker eller øker befolkningen), likevel er tallet for landet 1,95 og regionale tall for Sør-Trøndelag 1,98 pr Denne demografiske forskyvningen vil øke belastningen på store deler av det sosiale systemet i årene som kommer, blant annet når det gjelder økonomisk utvikling, arbeidsstyrke og helsetilbud. Det vil kreve en kombinasjon av nyskapende løsninger for å avhjelpe denne situasjonen, samt årvåkenhet og forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt plan for å kunne fortsette å tilby de sosiale tjenestene som er grunnleggende for det norske systemet, og som i stor grad bidrar til den generelt høye levestandarden i hele landet.

7 7 Utdanning I Trondheim ligger Norges nest største universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med over studenter. Fylket har også et sterkt og stabilt nettverk av grunnskoler, videregående skoler og høyskoler (fylket har totalt ca. 176 grunnskoler og ungdomsskoler med over elever til sammen). Denne infrastrukturen bidrar til en forholdsvis velutdannet befolkning. I Sør-Trøndelag har ca. 27 % av befolkningen grunnskole som høyeste utdanning, mens henholdsvis 43 % og 30 % har utdanning på videregående- og høyskolenivå. Disse tallene er noe høyere i forhold til landsgjennomsnittet. I 2010 var 91,9 % av åringene i Sør-Trøndelag under videregående opplæring. I 2012 var det nesten elever i 22 videregåendeskoler i Sør-Trøndelag. Med høyskoler, Sintef, Universitetet, og annen tekniske/høyteknologisk virksomheter, Sør- Trøndelag etablerer seg som en kunnskap og teknologiby. Figur 1.1: Prosent av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) I 2011 var andelen av befolkningen i Sør-Trøndelag med grunnskole som høyeste utdanning noe lavere enn tallet for hele landet (26,5 % kontra 28,6 %). Dette viser igjen den forholdsvis høye andelen av utdannede personer bosatt i Sør-Trøndelag. Likevel har kystkommunene i fylket en høyere andel personer med grunnskole som høyeste utdanning (hvor gjennomsnittene er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittene). Disse kommunene har tradisjonelt vært mye mer avhengige av fiske som primær inntektskilde enn kommunene lenger øst. Det er derfor nærliggende at flere personer i disse kommunene får arbeid i fiskeindustrien og ikke søker seg inn på høyere utdanning. Dette er særlig betydningsfullt siden mange helseparametere som ofte er knyttet til livsstil, har en direkte sammenheng med utdanningsnivå. Figur 1.2 over viser betydningen av å prioritere utdanning i hele fylket. For både gutter og jenter med foreldre som har høyere utdanning, er det mye mer sannsynlig at de vil oppnå ferdighetsnivå 5 i både lesing og matematikk enn elever med foreldre som kun har fullført grunnskole. For elever med foreldre som har lav utdanning, er det mye mer sannsynlig at de vil gjøre det dårlig på ferdighetsprøver.

8 Figur 1.2: Elever i nasjonale prøver, prosent, etter ferdighetsnivå, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (kilde: SSB Statistikkbanken) Sør-Trøndelag - 9. klasse Lesing: Nivå 1 Jenter Gutter Grunnskole eller ingen fullført utdanning 9,4 21,6 Høyere utdanning 0,8 1,5 Nivå 5 Grunnskole eller ingen fullført utdanning 13,5 3,4 Høyere utdanning 41,8 27,6 Matematikk: Nivå 1 Grunnskole eller ingen fullført utdanning 13,1 14,6 Høyere utdanning 2,2 1,2 Nivå 5 Grunnskole eller ingen fullført utdanning 5,1 7,3 Høyere utdanning 27,3 33,2 Arbeid Figur 1.3: Arbeidsledighet, 2012M11 (kilde: SSB Statistikkbanken)

9 9 Arbeidsledigheten i fylket ligger stort sett på samme nivå som landsgjennomsnittet på litt over 2 %. Det er likevel store forskjeller mellom kommunene. Snillfjord kommune har for eksempel en arbeidsledighet på under 1 %, mens Roan har en arbeidsledighet på over 4 %. Disse forskjellene må man være oppmerksom på, ettersom høyere arbeidsledighet fører til større belastning på helse- og sosialtjenestene. Flere innbyggere i arbeid og dermed økt inntektsskatt og forbruk gir flere midler til sosiale tjenester, samt større økonomisk aktivitet i samfunnet, noe som skaper flere arbeidsplasser. Mellom 2011 og 2030 vil befolkningen i arbeidsfør alder (25 66 år) synke fra 53 % til 50 % av den totale befolkningen, mens den eldre befolkningen (65 år og eldre) vil øke fra 15 % til 18 % av den totale befolkningen. Dette vil øke belastningen på helse- og sosialtjenestene, og effekten vil bare bli forsterket av høye arbeidsledighetstall. En utjevning av arbeidsledigheten i hele fylket er også nødvendig for å redusere generelle helseforskjeller og sosiale forskjeller. Pr. januar 2012 var det i Sør-Trøndelag størst behov for ansatte i følgende yrker (i synkende rekkefølge): sykepleiere, helsearbeidere, butikkmedarbeidere, universitets- og høyskolelektorer, elektrikere og sivilingeniører (NAV). Økonomi Figur 1.4: Gjennomsnittlig bruttoinntekt for befolkningen over 17 år, 2011 (kilde: FHI Norhealth) Gjennomsnittlig bruttoinntekt i Sør-Trøndelag er litt lavere enn landsgjennomsnittene for både menn og kvinner. På både lands- og fylkesnivå er det relativt store forskjeller mellom inntektene til menn og kvinner. Menn tjener i gjennomsnitt ca. 30 % mer enn kvinner i Sør-Trøndelag. Denne forskjellen må en se på i sammenheng med forskjeller når det gjelder helse. Totalt har befolkningsandelen med lav inntekt (under NOK/år) sunket ganske dramatisk siden I 2000 var andelen 21,9 %, mens den i 2009 hadde falt til 9,5 %. Blant kommunene varierer befolkningsandelen med lav inntekt fra 5,1 % til 15,1 %. Figur 1.5 under viser fordelingen av personer med lav inntekt i hele fylket. Når man sammenligner med figur 1.1, er det ikke tilfeldig at områder med lavt utdanningsnivå også er områder med lavere inntekt. Områder med høyere utdanningsnivå har også høyere inntekt.

10 10 Figur 1.5: Lavinntekt, husholdninger, EU60, andel (prosent), 2009 (kilde: FHI) Figur 1.6: Inntekt og gjeld (NOK) (kilde: SSB Statistikkbanken) 2010 Bruttoinntekt Personinntekt Gjeld Sør-Trøndelag år år år og eldre Norge år år år og eldre Når inntekt og gjeld analyseres på tvers av aldersgrupper, er tendensene som forventet. Inntekten øker fram til pensjonsalder, hvor bruttoinntekten minker igjen. Unge voksne har generelt større gjeld i forhold til bruttoinntekten enn noen annen aldersgruppe (pensjonister er den eneste gruppen med mindre gjeld enn bruttoinntekt). Tallene for Sør-Trøndelag er noe lavere enn landsgjennomsnittene, likevel er de samlede trendene like.

11 11 Figur 1.7: Målinger av inntektsspredning, ekvivalent inntekt for husholdning (EU-målestokk) mellom personer (Gini-koeffisient) (kilde: SSB Statistikkbanken) Gini-koeffisient er en matematiske måte å presentere inntektslikhet på jo nærmere null jo mindre forskell er det, som er bra. Norge og dets befolkningsgrupper gjør det svært godt i målinger av inntektslikhet sammenlignet med andre land. Tallene for Sør-Trøndelag (0,21) er noe bedre enn for landet i sin helhet (0,23). Blant kommunene er de fleste under 0,20, noe som er svært bra. Trondheim, det største befolkningssentrumet i Sør-Trøndelag, får den høyeste poengsummen (0,23), mens Holtålen får den laveste (0,17). Helsetjenester Figur 1.8: Netto driftsutgifter for pleie og omsorg pr. person over 80 år, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken)

12 12 Fokuset på helseforebygging og -fremming har økt på nasjonalt nivå, og Samhandlingsreformen (rapport nr. 47, ) peker på at den nåværende velferdsstandarden ikke kan opprettholdes på lang sikt uten gode forebyggende og helsefremmende tiltak. Kommuner og fylker har fått større ansvar for helseforebygging og - fremming. Det nye lovverket krever at kommuner og fylker skaffer seg og dokumenterer en oversikt over lokale og regionale helseutfordringer og gjør gjennomtenkte, faktabaserte tiltak for å forebygge disse problemene. Netto driftsutgifter for pleie- og omsorgstjenester er en viktig faktor som bidrar til effektiviteten i helsesystemet generelt. Disse utgiftene kan potensielt fortelle en god del om en regions fokus på forebygging snarere enn behandling. Høyere netto driftsutgifter kan tyde på at man har prioritert å bruke mer på dette området av helsesektoren. Generelt kan pleie- og omsorgstjenester ha mye å si for å fremme helse og forebygging og holde sykehuskostnadene og nivået av sykehuspasienter nede. Når dette er sagt, kan høye driftsutgifter på dette området også tyde på et ineffektivt system. Derfor bør man, uansett om utgiftene på dette området er høye eller lave, fokusere på hvor pengene brukes, og hvor effektivt de blir brukt. Kommuner med uvanlig høye (Klæbu) eller lave (Åfjord) netto driftsutgifter bør analyseres for å se hvor pengene brukes, og hvor effektive disse systemene er. Figur 1.9: Sykehusinnlagte, totalt antall pasienter (alle diagnoser), , kjønn samlet, per 1 000, standardisert (kilde: FHI) Totalt sykehusinnlagte er noe lavere i Sør-Trøndelag enn i landet. Dette er en positiv utvikling. Innsatsen bør fokusere på helsefremming og -forebygging, slik at antall døgnopphold blir så lavt som mulig. Kommuner med færrest døgnopphold (Midtre Gauldal, Snillfjord, Oppdal) bør evalueres for å se om systemene deres kan brukes som modell for å redusere døgnoppholdene i resten av fylket (det er verdt å merke seg at samtidig som Klæbu har de høyeste netto driftsutgiftene for pleie- og omsorgstjenester, har kommunen også veldig lav sykehusinnlagte).

13 13 Figur 1.10: Antall åpne fastlegelister, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Til tross for at antall registrerte heltidsleger er relativt konstant i hele fylket, er antall ledige plasser på fastlegelister svært ujevnt fordelt. Antall fastleger (og antall ledige stillinger) er en viktig bestemmende faktor for om samfunnet har tilstrekkelig adgang til leger eller ikke.

14 14 Nåværende helsestatus Oversikt over fakta og trender Figur 2.1: Oversikt over helsedata for Sør-Trøndelag (kilde: FHI)

15 15 Sammenlignet med landsgjennomsnittene utmerker Sør-Trøndelag seg når det gjelder å redusere antall selvmord hos kvinner, hull i tennene, administrering av demensmedisin og, i mindre grad, kreftdødelighet hos både menn og kvinner, samt administrering av diabetesmedisin. På den annen side har Sør-Trøndelag en høyere andel enn landsgjennomsnittene av aborter, hjerte- og karsykdommer hos både menn og kvinner og selvmord blant menn. Man må ta hensyn til at tallene i diagrammet over er gjennomsnitt (for både landet og fylket) og derfor ikke viser potensielt store forskjeller. Det kan være store forskjeller mellom personer og kommuner når det gjelder helse og velferd. Data som viser den potensielle utviklingen av kroniske metabolske forstyrrelser som fysisk inaktivitet, KMI og høyt kolesterol, er dessverre kun tilgjengelige på landsnivå. Ettersom kroniske metabolske forstyrrelser raskt er i ferd med å bli en stor belastning for mange samfunn, stater og økonomier rundt om i verden, inkludert Norge, bør det være et sentralt fokus å innhente data om dette på regionalt (dvs. fylkeskommunalt) nivå. Slike data er nødvendige for å overvåke og kartlegge hvilken belastning kroniske metabolske forstyrrelser som type 2-diabetes vil være for regionen. Figur 2.2: Oversikt over helsestatus for Sør-Trøndelag Gjør det godt Utdanningsnivå Total dødelighet Forventet levealder Smittsomme sykdommer Offentlig sikkerhet Sykkel-, gang og turstier Vannkvalitet Luftkvalitet Hull i tennene (tannhelse) Antall døgnopphold på sykehus Bør forbedres Sosiale forskjeller (helse, inntekt, utdanning) Snusbruk Sykefravær Unge uføre Diabetes Hjerte- og karsykdommer Overvekt og fedme Mobbing Samarbeid på tvers av sektorer Utdanning i psykisk helsearbeid for alt helsepersonell Det er veldig viktig å si at de fleste av dataene i denne rapporten er om sykdommer fordi dette er foreløpig den eneste type data som er tilgjengelig. I fremtiden er det svært viktig å fokusere mye mer på data og variabler om helsefremmende arbeid. Med fokus på de variablene som kan bidra til god helse, i stedet for dårlig helse, er mye mer effektiv og kraftig for folkehelsearbeidet. Mer om dette i rapporten med tittelen, Folkehelseanbefalinger.

16 Sykdom og dødelighet Total dødelighet for innbyggerne i Sør-Trøndelag i alderen 0 74 år er 331,9 for menn og 216,0 for kvinner pr innbyggere. Dette tilsvarer en total dødelighet på henholdsvis ca. 0,33 % for menn og 0,22 % for kvinner. Dette er gode tall tatt i betraktning at gjennomsnittet for Norge er henholdsvis 0,36 % for menn og 0,23 % for kvinner. Figur 2.3: Total dødelighet for menn og kvinner (pr innbyggere) i alderen 0-74 år, (kilde: FHI) Figur 2.4: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn, Norge, (kilde: SSB Statistikkbanken)

17 17 Dødeligheten varierer betydelig mellom kommunene med områder som Frøya, som ligger ca. 20 % høyere enn fylkesgjennomsnittet, og områder som Rennebu, som ligger over 20 % lavere enn fylkesgjennomsnittet. Videre opplever områder som Osen og Roan store forskjeller i dødelighet mellom menn og kvinner. Nasjonale statistikker viser stor forskjell i dødelighet mellom personer som har fullført en høyere utdanning (804 dødsfall pr ), og personer som kun har fullført grunnskole (1362 dødsfall pr ). Dette utgjør en økning på 69 % i dødelighet mellom disse to utdanningsnivåene. Den nåværende spedbarnsdødeligheten i fylket er den samme som i landet for øvrig (3,7 %), noe som statistisk sett er blant den laveste i verden. Dette er viktig fordi spedbarnsdødelighet generelt er negativt forbundet med livskvalitet og inntekt. Derfor har områder med høy levestandard og inntekt ofte lav spedbarnsdødelighet. Forventet levealder i Sør-Trøndelag er 79 år for menn og 82,9 år for kvinner. Disse tallene er på linje med landsgjennomsnittet, som er på henholdsvis 78,4 og 82,9. De siste tiårene har forventet levealder i Norge økt for alle grupper uavhengig av sosialøkonomisk status eller varierende demografi. Siden har forventet levealder økt med gjennomsnittlig 6 år i Norge og 6,5 år i Sør-Trøndelag. Det er likevel forskjeller. Personer med grunnskole som høyeste utdanning har for eksempel en markant reduksjon i forventet levealder ned i 74,5 år for menn og 80,6 år for kvinner. Alle data viser en sterk direkte sammenheng mellom utdanningsnivå og forventet levealder. Uførhet og sykefravær I takt med at det blir en demografisk forskyvning de neste årene, vil en mindre del av befolkningen være i arbeidsfør alder, og flere vil være eldre. For å dempe konsekvensene av at færre er i arbeid må helsetiltakene fokusere på å forebygge redusert arbeidsproduktivitet på grunn av uførhet og sykdom. Figur 2.5: Sykefravær, begge kjønn, alle voksne (16 69), prosent (kilde: FHI Norhealth)

18 18 Selv om mesteparten av fraværet er bekreftet av legeerklæring, ligger det totale fraværet i dag på rundt 6 %. Siden 2004 har sykefraværet i Sør-Trøndelag vært i samsvar med landsgjennomsnittene. Når man legger til grunn at rundt 1,5 millioner dagsverk som følge av sykefravær gikk tapt i Sør-Trøndelag i 2010, tilsvarer det et tap på rundt 4,7 milliarder NOK 1. Ved å redusere sykefraværet til 5 % kan man spare anslagsvis 1,3 milliarder NOK pr. år. Figur 2.6: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, kommuner, 2012K3 (kilde: SSB Statistikkbanken) Langtidssykefraværet varierer betydelig mellom kommunene. Antall tilfeller i Hemne, som er på landstoppen, er over det doble av Tydal, som har færrest tilfeller i landet. Å reallokere midler til helsefremming og - forebygging vil trolig koste mer i den innledende investeringsperioden, mens sykefraværet fortsatt er høyt, men vil spare penger på lang sikt ved å holde den tunge økonomiske byrden knyttet til sykefravær på et lavt nivå. På landsbasis står muskel- og skjelettlidelser for % av alle fraværstilfeller, etterfulgt av psykiske lidelser med % og luftveissykdommer med 6 7 % 2. Disse tallene kan være forskjellige for Sør-Trøndelag, men kan brukes som en generell retningslinje. 1 SSB statistikkbanken; 2

19 19 Figur 2.7: Sykefraværstilfeller, 2. kvartal, Norge, prosent (kilde: NAV) Figur 2.8: (venstre) Uføre etter aldersgruppe, bruttotall, begge kjønn (kilde: FHI); (høyre) Uføretrygdede , kjønn samlet, år, andel (prosent), standardisert (kilde: FHI) I 2011 mottok 9,5 % av befolkningen i Sør-Trøndelag uførepensjon (på både kort og lang sikt). Av alle aldersgrupper mottok en større andel mellom år sosialhjelp i Alle gruppene har hatt en vekst i antall uføre i Sør-Trøndelag (som det framgår av figur 2.8 over). Gjennomsnittlig, etter hvert som alderen øker, synker andel personer i aldersgruppen som mottar sosialhjelp (til 0,3 % for personer over 65 år). Dette går fram av figur 2.9 under. Det er mulig at den høye andelen åringer som proporsjonalt mottar sosialhjelp er et forklarlig fenomen, for eksempel den store andelen studielån som benyttes av denne aldersgruppen.

20 20 Figur 2.9: Sosialhjelp, kort og lang sikt, prosent av den totale befolkningen i hver aldersgruppe, 2009 (kilde: Kommunehelseprofiler) Region Aldersgruppe Sør- Trøndelag , , ,80 65 år og eldre 0,30 Figur 2.10 og 2.11 under viser behovet for og tilgjengeligheten av tjenester for eldre og uføre. Etter hvert som alderen øker, er folk mer tilbøyelige til å bo i omsorgsboliger. Antall personer som bor i slike boliger, er noe høyere i Sør-Trøndelag enn i landet. Dette kan bety en større etterspørsel etter slike tjenester eller økt tilgjengelighet. Bruken av hjemmebaserte tjenester, derimot, er noe lavere i Sør-Trøndelag enn for landet. I begge tilfeller er likevel personer som har et lite behov for hjelp, mer framtredende enn personer som trenger omfattende tjenester. Omsorgsboliger, spesielt blant eldre, har flere brukere enn hjemmebaserte tjenester. Dette kan imidlertid skyldes tilgjengelighet snarere enn å være et direkte utslag av ønsket om én tjeneste framfor en annen. Figur 2.10: Beboere i alders- og uføreboliger, pr innbyggere, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Langtidsopphold i institusjon: Hele Landet years 1, years 13, years 86,33 90 years or older 270,52 Sør-Trøndelag years 1, years 16, years 102,10 90 years or older 313,55 Figur 2.11: Brukere av hjemmebaserte tjenester, alle aldrer, 2011 (kilde: SSB Statistikkbanken) Hele Landet Liten behov for bistand 15,62 Gjennomsnittlig til mye behov for 13,14 bistand Omfattende behov for bistand 4,80 Sør-Trøndelag Liten behov for bistand 13,13 Gjennomsnittlig til mye behov for bistand 13,05 Omfattende behov for bistand 4,25

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer