VASSREGION SOGN OG FJORDANE - VESENTLEGE VASSFORVALTNINGSSPØRSMÅL - HØYRINGSUTTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VASSREGION SOGN OG FJORDANE - VESENTLEGE VASSFORVALTNINGSSPØRSMÅL - HØYRINGSUTTALE"

Transkript

1 Vassregion Sogn og Fjordane Sakshandsamar Kari Morvik : Sogn og Fjordane Fylkeskommune Telefon: Askedalen 2 Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon 6863 LEIKANGER Vår referanse: 10/17429 Dykkar referanse: Vår dato: Dykkar dato: Att: VASSREGION SOGN OG FJORDANE - VESENTLEGE VASSFORVALTNINGSSPØRSMÅL - HØYRINGSUTTALE Vi har i denne uttala kommentert dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Høyringsutgåve 1.juli 2012 med vedlegg, frå vassregion Sogn og Fjordane. Vi har gjeve separate uttaler til dokumenta Innspel til Vesentlege spørsmål om vassforvaltning frå Vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. Desse uttalene ligg ved dette dokumentet og er å rekne som ein del av vår uttale i høyringa. Fiskeridirektoratet som sektorstyresmakt Fiskeridirektoratet er rådgjevande og utøvande organ innan fiskeri- og havbruksforvaltninga i Noreg. Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Fiskeri- og kystdepartementet sitt overordna mål, som er å sikre rammevilkår for ein lønsam og berekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt anna marint basert næringsliv. Fiskeridirektoratet sin visjon er Livet i havet vårt felles ansvar Vårt overordna mål er å fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukarretta forvaltning av marine ressursar og marint miljø. Våre forvaltningsområde innan vassforvaltning er primært knytt til oppgåver innanfor rammene av Akvakulturlova si driftsforskrift, samt den del av Havressurslova som er knytt opp mot marin arealforvaltning og tiltak som påverkar marine ressursar. I Følgje Kongeleg resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Vestlandet skal det ved handsaming av aktivitetar i fiskerisektoren skiljast mellom den påverknaden som Postadresse: Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Gate 1 nr 60 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr E-postadresse: Internett: :

2 haustinga har på målartane og den påverknaden haustinga har på økosystemet på andre måtar. Anna form for påverknad på økosystemet enn påverknad av bestanden som følgje av hausting, kan handsamast etter vassforskrifta. Dersom påverknaden frå bruk av reiskap som rørar ved botn vurderast å sette vassførekomstar i fare, slik at miljømåla ikkje nåast, kan dette inngå i karakteriseringa og i eventuelle forvaltningsplanar og tiltaksprogram. Det følgjast av vassforskrifta at fiskeristyresmaktene har ansvaret for utgreiing av forslag til tiltak, samt premissane for fastsetting av miljømål. Uttak av fisk i kommersielt fiske blir regulert etter Havressurslova og vil ikkje bli handsama etter Vassforskrifta. I følgje Kongeleg resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Vestlandet er det berre påverknadar som vert sett på som å vere vesentlige som skal takast med i karakteriseringa. Etter våre vurderingar vil fiskereiskapane som i dag nyttast i Vassregion Sogn og Fjordane i kommersielt fiskeri, ikkje gje vesentleg påverknad på botnfaunaen og botn. Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for Vestlandet, seier vidare at når det gjeld tiltak mot påverknad frå akvakultur vert regjeringa sin Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring lagt til grunn. Strategien skal i denne samanheng vere ei nasjonal retningslinje for den regionale planlegginga. I strategien er særlig rømming, utslipp av næringssaltar og fiskesjukdommar, under dette lakselus, vektlagt som dei viktigaste miljøutfordringane i dag og i den næraste framtid. Mål og tiltak på disse områda er derfor særleg relevant for utarbeiding av dei neste forvaltningsplanane. Det følgjer av vassforskrifta at fiskeristyresmaktene har ansvaret for utgreiing av forslag til tiltak samt premissa for fastsetting av miljømål. Fiskeridirektoratet har ansvar i høve til bærekraftstrategien når det gjeld rømming frå akvakulturanlegg og genetisk påverknad av villfisk. Mål: Akvakultur skal ikkje bidra til varige endringar i dei genetiske eigenskapane til villfiskbestandane. Fiskeridirektoratet har tilsynsansvar for ureining og utslipp frå akvakulturanlegg i høve til bærekraftstrategien. Jfr. Forskrift om drift av akvakulturanlegg 35 og 36. Mål: Alle akvakulturlokalitetar som er i bruk skal halde seg innanfor ein akseptabel miljøtilstand, og skal ikkje ha større utslipp av næringssalt og organisk materiale enn det resipienten tåler. Innleiing Vi tar i våre kommentarar først utgangspunkt i regelverk og rollefordeling. I Vassregion Sogn og Fjordane har vi møtt som medlem av VRU, er representert i AU til VRU. I samband med karakterisering av vassforekomstar har vi vært representert i arbeidsgruppe Kyst. Vi har ei oppleving av at klima for samarbeid er godt i regionen på mellommenneskeleg plan, men ikkje tilfredsstillande på det faglige plan innanfor dei områda som ligg til vårt sektoransvar. 2

3 Vi har deltatt i utarbeiding av dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål med innspel til tekst og deltaking i arbeidsutvalet til VRU. Vi har møtt som deltakarar i Scenariokonferanse. Vi har ikkje medverka til trendanalysen i vedlegg til høringsrapport. Forskrift om rammer for vassforvaltninga Formål med forskrifta er gitt av 1, første ledd. Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene Landet er delt inn i 16 vassregionar der 16 fylkeskommunar har fått som ansvar å koordinere arbeidet som følgjer av forskrifta i nært samarbeid med vassregionutvalet. Jfr. 21. Vassregionutvalet skal være sett saman av representantar for vassregionmynde, fylkesmann, samt andre relevante sektormynde og kommunar. Sektormynde, fylkeskommunar og kommunar har innanfor sine ansvarsområde ansvar for å utrede forslag til tiltak, samt å utrede premissene for å fastsette miljømål. Jfr. 22. Alle vassførekomstar skal karakteriserast og analyserast i samsvar med vedlegg II i forskrifta og effekten av påverknad frå aktivitet skapt av menneske skal vurderast. Jfr 15 I følgje Karakteriseringsveileder består karakterisering, analyse og risikovurdering etter 15 av følgjande trinn: Inndeling i vassførekomstar, identifisere og gradere påverknadar og effektar, foreta miljøtilstandsvurdering, vurdere utviklingstrendar og miljøverknadar, vurdere om vassførekomsten er i risiko for ikkje å nå miljømåla innan Påverknad skal være basert på faktisk kunnskap og analyse av trendar og tiltak som er sett i gang skal tas med i vurdering av risiko. Kgl.res. Forvaltningsplan for Vestlandet omtaler karakterisering slik: Det er kun påvirkninger som anses å være vesentlige som skal tas med i karakteriseringen. Sektormyndighetene er ansvarlig for at relevante og vesentlige påvirkninger inkluderes i karakteriseringen, er premissleverandør for fastsettelse av miljømål (jf. vannforskriftens 22) innenfor egne ansvarsområder, samt for fastsettelse og gjennomføring av tiltak ( 22) etter eget lovverk i oppfølging av planen. Vidare heiter det at: Når det gjelder tiltak mot påvirkninger fra akvakultur legges regjeringens Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring til grunn. Strategien skal i denne sammenheng være en nasjonal retningslinje for den regionale planleggingen. I strategien er særlig rømming, utslipp av næringssalter og fiskesykdommer, herunder lakselus, vektlagt som de 3

4 viktigste miljøutfordringer i dag og i den nærmeste framtid. Mål og tiltak på disse områdene er derfor særlig relevant for utarbeiding av de neste forvaltningsplanene. Det følger av vannforskriften at fiskerimyndighetene har ansvaret for utredning av forslag til tiltak samt premissene for fastsettelse av miljømål. Tiltak og verkemiddel Rømming I tildelingsbrevet til Fiskeridirektoratet for 2012 heiter det at den høgst prioriterte oppgåva for akvakulturforvaltninga i 2012 er å følgje opp bærekraftstrategien. Innafor denne skal arbeidet mot rømming være prioritert. Akvakultur regelverket skal fremje akvakulturnæringa sin lønsemd og konkurransekraft innafor ramen av ei berekraftig utvikling. Fiskeridirektoratet har eit spesielt fokus på førebyggjande tiltak mot rømming. Dette er det gjort greie for i Fiskeridirektoratet sin tiltaksplan mot rømming av oppdrettsfisk. Reglar og retningsliner for å førebygge rømming og reaksjon dersom ei hending likevel skjer, finn ein i akvakulturlova, i forskrift om drift av akvakulturanlegg og i forskrift om teknisk standard på flytande akvakulturinstallasjonar. NS 9415 gjev krav til teknisk standard av flytande akvakulturanlegg. Det er dei siste åra innført skjerpa vilkår i regelverket for alle oppdrettsanlegg i Noreg, og det er vedtatt særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjordar. Oppgradering av regelverket for å sikre anlegga mot rømming går kontinuerleg. Det er oppnemnd ein rømmingskommisjon som mellom anna skal påvise årsaksforhold knytt til rømming og gi råd om sikrare oppdrettsteknologi. Formidling av kunnskap/erfaring frå tilfeller med rømming er tilgjengeleg for alle på Fiskeridirektoratet er styrkt med auke i tal stillingar knytt til tilsyn med akvakulturanlegg. Det er sett i verk kompetansehevande tiltak for tilsynspersonellet. Vidare er det sett av midlar til utvikling av ny inspeksjonsdatabase både for ressurs- og akvakulturtilsyn. På bakgrunn av undersøkingar av rømt oppdrettsfisk som HI har gjennomført og der det kom fram at ein stor del av den rømte fisken har rømt frå setjefiskanlegg, har fiskeridirektoratet dei siste åra hatt særleg fokus på sikring av setjefiskanlegg mot rømming. Dette har ført til krav om dobbeltsikring og intensivert tilsyn. Eit meir samorda tilsyn mellom tilsynsstyresmaktene vil kunne gje gode resultat ut frå ein kost nytte vurdering. I tillegg til førebyggjande tiltak, vurderar fiskeristyresmaktene nye verkemidlar for å fange oppdrettsfisk, før den når gyteplassar i elv. Fiskeridirektoratet er til dømes 4

5 aktivt engasjert i eit pilotprosjekt i Hardanger, fiskefelle i Etneelva, som mellom anna har til hensikt å hindre rømt fisk å gyte i laksevassdrag. Miljøverndepartementet arbeider med utvikling av ein kvalitetsnorm for villaks med heimel i naturmangfoldlova 13. Fiskeridepartementet arbeidar med utvikling av målemetoder og grenseverdiar for kva som skal aksepterast av påverknad på miljø frå havbruk, med særlig fokus på genetisk integritet og rømming. Indikatorar som skal brukast i arbeidet etter vassforskrifta må være i samsvar med desse. Framlegg til indikatorar for bærekraft i høve villaks er levert til regjeringa. Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet la fram rapporten Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn på genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander. Regjeringa vil ta vurdering av framlegga inn i stortingsmelding om Norge som sjømatnasjon som er venta lagt fram for Stortinget dette året og drøfta i Stortinget i vårsesjonen Ureining Løyve til utslipp frå akvakulturanlegg vert gjeve med heimel i Ureiningslova. Verknad på det marine miljø frå flytande matfiskanlegg i sjø, blir følgt opp av fiskeridirektoratet i medhald av Forskrift om drift av akvakulturanlegg 35 og 36. (MOM) MOM overvakinga skal skje i samsvar med NS Standarden er under revisjon og det er forventa at den vil bli harmonisert med krav til overvaking etter vassforskrifta. Etter NS 9410 blir det gjennomført to ulike miljøgranskingar MOM B og MOM C B undersøking er ein trendovervaking av botntilhøva under eit oppdrettsanlegg som klassifiserar botnpåverknad frå mykje god til mykje dårleg på ein skala frå 1 4. Ved uakseptabel tilstand skal det setjast i verk tiltak etter akvakulturregelverket C-undersøking er ein undersøking av botntilstanden frå anlegget og utover i resipienten. Dette er ein omfattande undersøking som skal gjerast av personell som er akkreditert for oppgåva. Fiskeridirektoratet har innskjerpa rutinane i høve til eigen oppfølging og i høve til krav om innrapportering av resultat frå MOM undersøkingar. Så langt har ålmenta tilgong på tilstandsvurderinga frå MOM B rapportar (tilstand under anlegga) gjennom Fiskeridirektoratet sitt kartverktøy. Det vert også gjennomført MOM C granskingar fleire stadar, tilstandsvurderinga frå desse er inntil vidare ikkje tilgjengelege gjennom kartverktøyet. Det er levert MOM B gransking for 67% av alle 5

6 matfisklokalitetar (både torsk og laks) i sjø. Mangel av rapport skuldast stort sett at lokaliteten ikkje er i bruk og dei fleste gjeld lokalitetar for andre føremål enn produksjon av matfisk av laks og aure. I Sogn og Fjordane viser 78% av dei leverte rapportane tilstand 1, 19% visar tilstand 2 og 3% visar tilstand 3. Ingen viser tilstand 4. Ved tilstand 3 må det takast ein ny gransking etter 6 månader. Det er i første rekke fisken i anlegget som blir påverka av at tilstanden på lokaliteten ikkje er god. MOM C undersøkingane som er gjennomførte viser at områda rundt anlegga i dei fleste tilfelle er lite påverka av drift på lokaliteten. Dette er i godt samsvar med konklusjonen frå ekspertgruppa som i 2011 har vurdert eutrofieringssituasjonen i kystområda. ( Eutrofieringsrapporten ) Overvaking Stortinget har gitt fiskeristyresmaktene ansvar for å følgje utviklinga når det gjeld effekt av rømt oppdrettsfisk. Frå 2005 har Fiskeridirektoratet overtatt ansvaret for dei årlege undersøkingane av gytefisk som viser del rømt oppdrettslaks i eit utval av ville laksebestandar. NINA har det faglege ansvaret for gjennomføring av undersøkingane. Undersøkingane er baserte på vitskapeleg metode og resultat frå desse undersøkingane er akseptert av fiskeristyresmaktene som grunnlag for karakterisering og risikovurdering. Vi har data frå skjelprøvar som er samla inn hausten frå Årøyelva, Fortunselva, Vikja, Flekkevassdraget, Gaula, Daleelva, Osenvassdraget, Nausta og Eidselva. I tillegg er det analysert nokre prøvar frå 2010 frå Jølstra, Fortunelva og Lærdalselva. For dei vassdraga som har vore overvaka over ein periode varierer innblanding av rømt oppdrettsfisk. På bakgrunn av den kunnskap vi har i dag, kan vi ikkje seie om rømt oppdrettsfisk i vassdrag er eit vesentleg vassforvaltningsspørsmål. Innblanding av rømt oppdrettsfisk kan likevel være ein utfordring i ein del vassdrag. MOM regelverket vil kunne gje ei trendovervaking av påverknad frå akvakulturanlegg på sikt. Med dei endringar som vil bli gjort i NS9410 og harmonisering med vassforskrifta, vil dette gi eit bidrag i høve til forvaltning og overvaking i dei einskilde vassførekomstar med akvakulturanlegg. Karakterisering Med effekt på fiskepopulasjonane er meint ein negativ endring i bestandane. For å kunne peike på rømt oppdrettsfisk som faktor for vesentleg påverking, må den kunne knytast til ein vitskapeleg dokumentert nedgang i bestanden. Dette tyder at det for det første må ha funne stad ein genetisk endring i den enkelte bestand av villaks som følgje av påverknad frå oppdrettsfisk, og vidare må endringa ha ført til ein dokumentert nedgang i populasjonsstørrelsen. 6

7 Fylkesmannen har karakterisert vassdrag i fylket og vurdert påverking frå rømt oppdrettsfisk i elvestrekningar med anadrom fisk som kvalitetselement basert på opplysningar henta frå Villaksportalen til DN. Fiskeridirektoratet er sektormynde for dette området, men er ikkje blitt inkludert i arbeidet med karakterisering av vassdrag i fylket. Dette er ikkje i samsvar med Vassforskrifta 21. Jfr. også Karakteriseringsveileder kap.6.1 der det heiter at Sektormyndighetene er ansvarlig for at relevante og vesentlige påvirkninger inkluderes i karakteriseringen, og at påvirkninger innen eget ansvarsområde reflekteres på korrekt måte i tilstandsvurderingen. Opplysningane i Villaksportalen er ikkje basert på etterprøvbare vitskapelege undersøkingar. Fiskeridirektoratet kan derfor ikkje akseptere einsidig bruk av opplysningar frå Villaksportalen som grunnlag for tilstandsvurdering av vassdraga med omsyn til påverknad frå rømt oppdrettsfisk. Vi viser i denne samanheng til brev av frå MD til Vassregionane om karakterisering og vesentlege vassforvaltningsspørsmål som søker å klargjere sektorstyresmaktene sitt ansvar i høve til mellom anna påverknad frå rømt oppdrettsfisk. Bergverk Verdssamfunnet sin sterkt aukande etterspurnad etter mineralar er ein drivkraft med stort potensial for risiko for vassmiljø i Noreg. Dette gjeld verknad for vassdrag i gruveområdet og verknad av ev. dumping av avgangsmasse i sjø. I Sogn og Fjordane ligg det føre planar om utvinning av rutil ved Engebø i Førdefjorden. HI har vurdert den negative verknaden på det marine miljø og viltlevande marine organismar i Førdefjorden som høg. Ev sjødeponi vil være eit vesentleg vassforvaltningsspørsmål. Framande arter Vatn vert ofte nytta for å stabilisere fartøy som ikkje har ordinær last om bord mellom to hamner. Før fartøyet blir lasta med ny nyttelast sleppest vatnet ut i eit anna vassmiljø enn det ble henta frå. Dette er ein praksis som medfører risiko for introduksjon av arter, bakteriar mv som ikkje er naturleg heimehøyrande i vassmiljøet. Dette er eit område ein må ha særleg merksemd på framover. Kommentar til Vedlegg 2 Trendanalyse Føremålet med trendanalysen er å vurdere samfunnsutvikling og påverknadstrendar i åra fram mot Analysen skal gi eit grunnlag for å vurdere risiko for ikkje å nå miljømåla innan S 35 Under avsnitt Næringsutvikling, andre avsnitt er det nemnt at næringar som 7

8 jordbruk, skogbruk, akvakultur, marine næringar og industri kan påverke vassmiljøet og at tal på sysselsette går fram av tabell 2.9 og Det er uklart kva som er meint med marine næringar og industri. Vi finner ikkje dette igjen i figur 2.9 og Siste to avsnitt på s 35 under næringsutvikling og tilhøyrande figur 2.9 og 2.10 bør takast ut av dokumentet. Første avsnitt i kapitlet er tilstekkeleg. Tal på sysselsette i primærnæringane og tilknytt verksemd har ingen korrelasjon i høve til påverknad på vassmiljø. Det er tatt inn figurar 2.9 og 2.10 som visar sysselsette etter bustad innan primærnæringane med tilknytt verksemd fordelt på dei ulike vassområda. Dersom figurane er meint å gi eit bilete av ein trend i busetnad eller næringsutvikling, saknar vi tilsvarande figurar for andre næringar. Isolert sett er det mulig at figur 2.9 kan gje eit trendbilete av landbruksnæringa, men figur 2.10 gjev ikkje eit bileta av utvikling innan fiskeri og akvakulturnæring. Figuren kunne gitt eit bilete av utvikling av sysselsette i akvakulturnæringa då dei stort sett bur i nærleiken av anlegga, men då må ein ikkje ta med sysselsette innan fiskeri då den næringa hentar sysselsette frå heile landet i tillegg til utanlandsk arbeidskraft. Ynskjer ein å bruke figurane som eit bilete på næringsutvikling vil det være nødvendig å splitte figuren. For det første er det feil å slå saman sysselsetting innan fiskeri og akvakultur då dette er to ulike næringar som er uavhengige av kvarandre i høve til samhandling og infrastruktur bortsett frå at dei til ein viss grad brukar same verkstader og notleverandørar, og eit par traderar som sel både kvitfisk og laks. På eigarsida kan det og være litt samhandling. Det er likevel ikkje naturleg å sjå næringane i samanheng og særleg ikkje i vassforvaltningssamanheng der effekt av fiske ikkje skal være med i vurderinga. Fiskeri og fangst er som næringar regulert av Havressurslova og har ikkje ein påverknad på vassmiljø som skal vurderast etter vassforskrifta jfr. Kg.res. Kvar ein sysselsett innan fiskeri er busett har liten samanheng med næringsstrukturen i kommunen eller påverknad på vassførekomsten. Når det gjeld sysselsette innan akvakultur kan dette gje eit bilete på omfang av denne type næringsverksemd lokalt. Det går ikkje fram av figur 2.10 om også sysselsette i tilknytte næringar er tatt med slik det er gjort i tabell over sysselsette i jordbruket. Vår anbefaling er at figur 2.9 og 2.10 blir tatt ut av dokumentet. Dei bidrar ikkje til opplysning av saka og kan ikkje brukast i høve til vurdering av vesentlege vassforvaltningsspørsmål. Alternativt må ein sette inn tabellar over sysselsette innan alle næringar med utslipp til sjø og vassdrag. I det minste må figur 2.10 bli avgrensa til å gjelde akvakultur. 8

9 S 36. Vi saknar ei oversikt og analyse av verknad på vassmiljø frå prosessindustri, skipsverft og verkstader, hamner og ulike verksemder knytt til petroleumsindustrien og ei vurdering av trendar innanfor desse områda inkludert alternative framtidsbilete tilsvarande vurderinga som er gjort i høve akvakultur. Slik vi les trendanalysen har ein fokusert på verknad av vasskraft, landbruk og akvakultur. Det er sett bort frå at industri, verkstad og bergverk påverkar vassmiljø med sine utslepp og at uhell og utilsikta hendingar innanfor desse sektorane kan få store konsekvensar for vassførekomstane. Vi har ikkje merknader til at det blir gjort ei analyse av påverknad frå akvakultur på vassførekomstane, men vi meiner at omfanget av denne analysen er for omfattande og gjev eit skeivt bilete av situasjonen sett i forhold til den manglande analyse av påverknad på vassførekomstane frå anna verksemd. Merknader til høyringsdokument S 4 Miljøgifter Vi er klar over at opphoping av miljøgifter i stor grad skyldes gamle synder, men her bør det fokuserast meir på dagens og framtidas påverknad frå industri, verkstad, opphugging, avfallsdeponering mm. Vi saknar omtale av petroleumstilknytta næring som opphugging av installasjonar på Lutelandet, nærhet til raffineriet på Mongstad med til høyrande båttrafikk og basen i Florø for å nemne nokre døme. Akvakultur avsnittet er overdimensjoner i høve til trusselbiletet. Kunnskapsgrunnlaget er omtalt over. Sjødeponi Overskriften bør erstattast av Bergverk Med dei resultat ein har frå granskinga frå våre fremste ekspertar på marint miljø, bør det ikkje være tvil om at det planlagde sjødeponiet i Førdefjorden vil ha ein stor og øydeleggande påverknad på det marine miljøet i fjorden. PÅ bakgrunn av dagens kunnskap må teksten vil eller kan være ei utfordring for livet i fjorden erstattast med vil føre til vesentleg påverknad på vassførekomsten. Noreg og Sogn og Fjordane er rikt på etterspurde mineralar og stein. Alt tyder på aukande interesse for utvinning. Dette skjer ikkje utan konsekvensar for vassmiljø i form av bruk av vann, avrenning og dumping. Vi saknar ei større merksemd på dette området. 9

10 S21 kap Biologisk påverknad Vi viser til brev av 06. juli 2012 frå Miljøverndepartementet og ber om at kapitlet blir omskrive i høve til dette. Kapitlet har brei omtale av Lakseregisteret. Vi saknar like brei omtale av Fiskeridirektoratet sin rolle som ansvarleg sektormynde for overvaking av verknad av rømt oppdrettsfisk samt arbeidet med utarbeiding av indikatorar for påverknad. Jfr. Vår generelle merknad. S23 Rømt oppdrettsfisk Slik kapitlet er utforma gir det eit unyansert bilete av systemet rundt overvaking av rømt oppdrettsfisk. Det er gitt ei brei omtale av lakseregisteret og Miljøverndepartetmentet sitt arbeid med kvalitetsnorm. Ein har latt være å nemne Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning frå oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus frå oppdrett av viltlevende laksefiskbestander. levert til Fiskeri og Kystdepartementet frå Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet. Arbeidet skal danne grunnlag for utarbeiding av målemetodar og grenseverdiar for kva som skal være akseptabel miljøpåverknad frå havbruk, med særleg verknad på genetisk integritet/rømming og lakselus på villfisk. Jfr. Brev av frå MD. S29 kap. 6. Risikovurdering i høve miljømåla og kap. 6.1 Vurdering av risiko Vi har ikkje merknader til teksten som står i kapitla. Etter vårt syn manglar kapitla ein vesentlig informasjon i høve risikovurdering som ein finn i Karakteriseringsveileder kap. 9.6 tabell 9-2. Av tabellen går det fram at ein i samband med risikovurdering i høve til om ein forventar å nå miljømåla innan 2021, skal ta med i vurderinga effekt av tiltak som er sett i gong. S32 kap. 6.2 Usemje om risikovurdering Her må ein ta inn usemje om bruk av Lakseregisteret i karakterisering og risikovurdering av vassdrag. S34 kap. 7.1 Uavklarte problemstillingar, Rømt oppdrettsfisk Metodikk og berekraftindikatorar for å identifisere innblanding av rømt oppdrettsfisk i ville laksebestandar bør utviklast vidare. Jfr brev av frå MD kan ein erstatte bør utviklast vidare med er under utvikling. 10

11 Vi vonar våre merknadar til vesentlege vassforvaltningsspørsmål er oppklarande i høve til kva som er vesentlege utfordringar i ein vassførekomst. Vi er tilgjengelege for utfyllande opplysningar om det skulle vere ynskje om dette. Dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur. Med helsing Vidar Ulriksen regiondirektør Paul Jacob Helgesen Seksjonssjef 11

12 Vedlegg: Innspel til Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Nordfjord - høyringsuttale Innspel til Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Sunnfjord - høyringsuttale Innspel til Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Indre Sogn - høyringsuttale Innspel til Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Ytre Sogn - høyringsuttale Kopi til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen 6863 LEIKANGER Kyst- og havbruksavdelingen Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Mattilsynet Felles postmottak 2381 BRUMUNDDAL 12

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Dykkar dato:

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Dykkar dato: Vassområde Nordfjord Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Gloppen Kommune Telefon: 95401203 Grandavegen 9 Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon 6823 SANDANE Vår referanse: 11/2628 Dykkar referanse: Elektronisk

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

MOTSEGN - SELJE KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL VÅRE MERKNADER

MOTSEGN - SELJE KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL VÅRE MERKNADER Selje kommune Sakshandsamar: Ina Giil Solheim Telefon: 91888890 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Vest 6740 SELJE Vår referanse: 15/2146 Dykkar referanse: Vår dato: 24.08.2016 Dykkar dato: 30.06.2016

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Else Marie Stenevik Djupevåg Kyst og Havbruksavdeling Tilsynsseksjonen Tema: Regjeringens miljømål Risikovurdering forurensning og utslipp (HI) Fiskeridirektoratets

Detaljer

På tide å stenge problema inne - konsekvensar av opne anlegg

På tide å stenge problema inne - konsekvensar av opne anlegg På tide å stenge problema inne - konsekvensar av opne anlegg Jorunn Vallestad, Fagrådgiver Naturmangfald Naturvernforbundet, 20.11.2013 Marine økosystem under press - Klima/oppvarming - Overbeskatting

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn?

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? v/seniorrådgjevar Lárus Thór Kristjánsson Planseksjonen Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 7,5 MILL SETTEFISK I STONGFJORDEN ASKVOLL KOMMUNE - UTTALE

MARINE HARVEST NORWAY AS - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 7,5 MILL SETTEFISK I STONGFJORDEN ASKVOLL KOMMUNE - UTTALE Kopi Askvoll Kommune Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Postboks 174 Telefon: 91102779 Seksjon: 6988 ASKVOLL Vår referanse: 13/17061 Att: Elektronisk post Dykkar referanse: Vår dato: 10.02.2014 Dykkar dato:

Detaljer

Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009

Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009 Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009 Kunnskapsbasert forvaltning Arne Ervik Innhold hva er kunnskapsbasert forvaltning? kobling politikk - forskning -forvaltning hva er forskningens oppgaver? forvaltningens

Detaljer

Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte.

Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte. Referat frå Sunnfjord Vassområdeutval møte 5.6.2013 Stad: Rica Sunnfjord Hotel, Førde. Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte. Saksliste

Detaljer

Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar behov for tilleggsinformasjon

Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar behov for tilleggsinformasjon Statsråden Naustdal kommune Askvoll kommune Nordic Mining ASA Deres ref Vår ref Dato 12/3195 13.03.2013 Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar behov for tilleggsinformasjon Vi

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

Høyring- revidering av forskrift om hausting av tare i Sogn og Fjordane

Høyring- revidering av forskrift om hausting av tare i Sogn og Fjordane Side 1 av 5 Næringsavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: Elisabeth Aune E-post: Elisabeth.Aune@sfj.no Tlf.: 41530695 Vår ref. Sak nr.: 15/10125-6 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 9694/16

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer

Risikovurdering - miljøverknader av norsk fiskeoppdrett

Risikovurdering - miljøverknader av norsk fiskeoppdrett Risikovurdering - miljøverknader av norsk fiskeoppdrett Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Abdullah S. Madhun og Karin K. Boxaspen Risikoskår Høy Moderat Lav Mangler data Hardangerfjordseminaret 2011,

Detaljer

Rapport frå kontrollen ved Sjøtroll Havbruk AS på lokaliteten Skaftå, Osterøy kommune

Rapport frå kontrollen ved Sjøtroll Havbruk AS på lokaliteten Skaftå, Osterøy kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 28.06.2011 Dykkar dato Vår referanse 2011/5968 Dykkar referanse Rapportnummer: 2011.047.I.FMHO Rapport frå kontrollen ved Sjøtroll Havbruk

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Trondheim, 28.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11891 Saksbehandler: Heidi Hansen Høringssvar til utkast

Detaljer

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908392-2 Arkivnr. 313 Saksh. Hanson, Siri Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

Detaljer

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Anadrom fisk og vannforskriften Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Status - Innsig av voksen laks Sør-Norge Norge Midt-Norge Atlantisk laks Historisk utbredelse Species on the Brink Wild Atlantic salmon

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks?

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Disposisjon Rollefordeling mellom sektorer Trusselbilde/påvirkninger Overvåking Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling mellom sektorer St.prp. nr. 32

Detaljer

Villaksens krav til oppdrettslaksen

Villaksens krav til oppdrettslaksen Villaksens krav til oppdrettslaksen Vegard Heggem Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag, 15.02.2012 1 Sportsfiske og bevaring av villaksen et paradoks? 2 Sportsfiske og bevaring av villaksen Et paradoks?

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Arkivopplysningar Dato 11/1356 10/1199-7 / / K54 / 16.02.2011 Innkalling til møte

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-K54 Arkivsaknr.: 14/2395 Innspel til regional

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Stort potensiale for mer klimavennlig mat BÆREKRAFTIG SJØMAT- PRODUKSJON All aktivitet, også produksjon av mat,

Detaljer

Høyring av søknad frå Mathias Øen Transport for drift av steinbrot ved Vassenden i Fjaler kommune

Høyring av søknad frå Mathias Øen Transport for drift av steinbrot ved Vassenden i Fjaler kommune Se mottakertabell Dato: 16.03.2015 Vår ref: 14/00624-6 Deres ref: Høyring av søknad frå Mathias Øen Transport for drift av steinbrot ved Vassenden i Fjaler kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane. Høyringsfråsegn vesentlege vassforvaltningsspørsmål, vassregion Sogn og Fjordane.

Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane. Høyringsfråsegn vesentlege vassforvaltningsspørsmål, vassregion Sogn og Fjordane. Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane Vassregionmyndigheit Sogn og Fjordane Leikanger 21.12.2012 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Høyringsfråsegn vesentlege vassforvaltningsspørsmål,

Detaljer

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Mye dokumentasjon om lus og rømt fisk Pilotprosjektet i Hardanger - Undersøkelser og tiltak i forhold til lakselus og rømt

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Vassregion Møre og Romsdal

Vassregion Møre og Romsdal Vassregion Møre og Romsdal Oppsummering av høyringsfråsegn til planprogram for forvaltningsplan 2016-2021. Planprogrammet vart lagt ut på offentleg høyring 15. desember 2010, med ein høyringsperiode på

Detaljer

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R.

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Taule PBL 1-2 Verkeområde og unntak Heile landet ut til ei nautisk mil utanfor

Detaljer

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014 Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander Namsos 7. mai 2014 Disposisjon Rollefordeling mellom ulike sektorer Nasjonale mål Trusselbilde/påvirkning Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling

Detaljer

Kapittel I. Generelle føresegner

Kapittel I. Generelle føresegner Utkast til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet xxx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om

Detaljer

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Vannregion Rogaland VMR Rogaland Fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger 19.12.2014 BERGEN HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Innledning Viser til Rogaland

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK LERØY VEST AS Bontelabo 2, Pb. 7600 5020 BERGEN Dykkar ref: Vår ref: 2015/231659 Dato: 18.01.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Vi viser til søknad datert 29.10.2015

Detaljer

Ei næring med betydelige miljøutfordringer

Ei næring med betydelige miljøutfordringer - Lus Ei næring med betydelige miljøutfordringer - Rømming - Forurensing - Fòr - Areal - Sykdommer Tiltross for faglige råd gis det tillatelse til større produksjon og flere konsesjoner Direktoratet for

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Nordfjord vassområde Arbeidsutvalet for Nordfjord vassområde Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014 Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Møtet fann stad på

Detaljer

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune Kommunale avlaup og vassforskrifta Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune 5 vassområde i Hordaland Tiltaksanalyse for kvart vassområde skal vere ferdig innan nyttår. I dag vil få døme på tiltak som sektormynde

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Høyringsnotat om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Høyringsnotat om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Høyringsnotat om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk 1 Bakgrunn Regjeringa vil praktisere prinsippet om at forureinar betaler i havbruksnæringa og styrkje arbeidet mot blant anna rømming gjennom

Detaljer

Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal

Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELEG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal 1. Innleiing Miljøverndepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Vassområde Indre Sogn organisering og finansiering Rådmannen si tilråding: 1. Luster styre sluttar seg til prinsippa i saka

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I.

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I. Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6485-472 Dykkar referanse Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Sveinung Klyve, miljøvernrådgjevar i Vaksdal Sveinung Klyve, prosjektleiar prosjektleiar Voss-Osterfjorden vassområde Vatn livet til alt Formålet med direktivet (som

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/577/3/ Marit Svanborg 22.12.2014 61244188 Høyring - Regional forvaltningsplan

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

UIFF? FISKERIDIREKTORATET

UIFF? FISKERIDIREKTORATET UIFF? FISKERIDIREKTORATET Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler:Terje Halsteinsen Molovn. 10 Telefon: Seksjon: 46818565 Reguleringsseksjonen 8006 BODØ Vår referanse: 12/13024 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Ei berekraftig forvaltning av lokale fiskeri- og havbruksressursar nasjonal politikk utfordrar kommunane

Ei berekraftig forvaltning av lokale fiskeri- og havbruksressursar nasjonal politikk utfordrar kommunane Ei berekraftig forvaltning av lokale fiskeri- og havbruksressursar nasjonal politikk utfordrar kommunane Kommuneplankonferanse 27.10.09 Liv Holmefjord, fiskeridirektør Havet, kysten og dei marine ressursane

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Vår dato: 22.12.2014 Vår ref.: 201001354-49 Arkiv: 322 Dykkar dato: 30.06.2014 Dykkar ref.: 2014/16490-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin uttale

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/2325 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo Att: Yngve

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6.

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6. Areal til begjær Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6. februar 2012 Medlemmer av utvalget Peter Gullestad, fagdirektør,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 16.12.2008 166/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-634 Objekt: Arkivsaknr 08/193 Høyringsuttale

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune 29.05.2016 Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune RØYRVIK KRAFT SUS NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Dykkar ref.:

Detaljer

Bærekraftig bruk av kysten vår. Fride Solbakken, politisk rådgiver

Bærekraftig bruk av kysten vår. Fride Solbakken, politisk rådgiver Bærekraftig bruk av kysten vår Fride Solbakken, politisk rådgiver Innledning Vannforskriften er viktig: Tverrsektorielt samarbeid mellom miljøpåvirkere Vi trekker i samme retning for å oppnå god miljøtilstand

Detaljer

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF WWFs formål WWF arbeider for å Verne mangfoldet av arter og økosystemer Sikre bærekraftig bruk av fornybare

Detaljer

Forvaltning av hav og vann

Forvaltning av hav og vann Forvaltning av hav og vann Vannmiljøkonferansen 10.Mars 2010 Johán H. Williams, ekspedisjonssjef, Havressurs- og kystavdelingen Et utvalg av FKDs mål og visjoner: Norge skal ha bærekraftige marine næringer

Detaljer

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk.

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk. Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk. 1 Med forvaltningsreformen har fylkeskommunene fått en sentral rolle i havbruksforvaltningen. Dere har nå fått

Detaljer

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune.

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune. Lenvik Kommune, Plan og utvikling. Pb 602. 9306 Finnsnes postmottak@lenvik.kommune.no Dokumentet sendes bare pr. e-post. Kopi : Spesialrådgiver Frode Mikalsen, Troms Fylkeskommune Fylkesmannen i Troms,

Detaljer

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel Dykkar ref.: Vår dato: 21.08.2013 Vår ref.: 2013/4262 Arkivnr.: 461.4 Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring Sakshandsamar, innvalstelefon Atle Kambestad, 55 57 22 12 Vår dato 01.12.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/6232 443.0 Dykkar referanse Grunneigarlag og sportsfiskarlag tilknytt vassdrag med laks og sjøaure

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Årlig risikovurdering siden 2011 Produksjon av laksefisk KAP. 4 RISIKOVURDERING AV LAKSELUS 2014

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. juni 2012. Resultat frå inspeksjonen. Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss. Rapportnummer: 2012.037.I.

Rapport frå inspeksjon 7. juni 2012. Resultat frå inspeksjonen. Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss. Rapportnummer: 2012.037.I. Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 14.06.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/7303 461.3 Dykkar referanse Ole Petter Flage Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss Rapport

Detaljer