Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46"

Transkript

1 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog podru ja mora (NN br. 128/04) i lanka 4. Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Op ine Vodnjan (SN br. 5/01 i 1/02), na prijedlog Gradskog poglavarstva, Gradsko vije e Grada Vodnjana na sjednici održanoj 18. rujna godine, d o n o s i I Op e odredbe O D L U K U o donošenju Detaljnog plana ure enja GOLF PORTO MARICCIO l. 1. DPU GOLF PORTO MARICCIO (u daljnjem tekstu Plan), utvr uje se detaljna namjena površina, režim ure enja prostora, na in opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, te uvjeti za izgradnju gra evina i poduzimanje drugih mjera u zoni sporta i rekreacje (golf) jugozapadno od gra evinskog podru ja naselja Barbariga. l. 2. Namjena i koncepcija ure enja površina koje Plan obuhva a, planirana je temeljem iskazanog interesa za razvoj komercijalnog turizma. l. 3. Elaborat Plana ovjerava se pe atom i potpisom predsjednika Vije a Grada Vodnjana, a sadrži: SADRŽAJ TEKSTUALNI DIO I OBRAZLOŽENJE 3. POLAZIŠTA 3.1. ZNA AJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRU JA U OBUHVATU PLANA OBILJEŽJA IZGRA ENE STRUKTURE I AMBIJETALNIH VRIJEDNOSTI PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA OPREMLJENOST OBAVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRU JA OCJENA MOGU NOSTI I OGRANI ENJA URE ENJA PROSTORA ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH CJELINA MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI POSEBNI UVJETI URE ENJA I ZAŠTITE II PLAN PROSTORNOG URE ENJA 2.3 PROGRAM GRADNJE I URE ENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA 2.4 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NA IN KORIŠTENJA I URE ENJA POVRŠINA I PLANIRANIH GRA EVINA 2.3. PROMETNA, ULI NA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMETNA MREŽA RJEŠENJE TELEKOMUNIKACIJA PLANIRANO STANJE TK MREŽE IDEJNO RJEŠENJE PRIKLJU KA PROCJENA KAPACITETA RJEŠENJE ELEKTROOPSKRBE I JAVNE RASVJETE UVOD ELEKTROENERGETSKE POTREBE SREDNJENAPONSKA MREŽA I TRAFOSTANICE NISKONAPONSKA MREŽA JAVNA RASVJETA RJEŠENJE VODOOPSKRBE RJEŠENJE VODOOPSKRBE HIDRAULI KI PRORA UN RJEŠENJE ODVODNJE RJEŠENJE ODVODNJE HIDRAULI KI PRORA UN 2.4. UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRA EVINA UVJETI I NA IN GRADNJE ZAŠTITA PRIRODNIH I KULTURNO POVJESNIH CJELINA I GRA EVINA I AMBIJETALNIH VRIJEDNOSTI 2.5. SPRIJE AVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ III ODREDBE ZA PROVO ENJE 19. UVJETI ODRE IVANJA NAMJENE POVRŠINA 20. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I GRADNJE GRA EVNIH ESTICA I GRA EVINA VELI INA I OBLIK GRA EVNIH ESTICA VELI INA I POVRŠINA GRA EVINA NAMJENA GRA EVINA SMJEŠTAJ GRA EVINA NA GRA EVNOJ ESTICI OBLIKOVANJE GRA EVINA URE ENJE GRA EVNIH ESTICA

3 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str NA IN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULI NOM, I KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I ULI NE MREŽE JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA ELEKTROOPSKRBE UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA JAVNE RASVJETE VODOOPSKRBA RJEŠENJE ODVODNJE I PRO IŠ AVANJE OTPADNIH VODA 22. UVJETI URE ENJA I OPREMANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 23. UVJETI URE ENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA I GRA EVINA 24. UVJETI I NA IN GRADNJE 25. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRA EVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 26. MJERE PROVEDBE PLANA 27. MJERE SPRIJE AVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ B. KARTOGRAFSKI PRIKAZI 5. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 6. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.A. IDEJNO RJEŠENJE PROMETA 2.B. IDEJNO RJEŠENJE TELEKOMUNIKACIJA 2.C. IDEJNO RJEŠENJE ELEKTROOPSKRBE I JAVNE RASVJETE 2.D. IDEJNO RJEŠENJE VODOOPSKRBE 2.E. IDEJNO RJEŠENJE ODVODNJE 2.E.1. RJEŠENJE ODVODNJE FEKALNIH VODA ŠIREG PODRU JA I RJEŠENJE TEHNOLOŠKE VODE 7. UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 8. UVJETI GRADNJE

4 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 49 PRILOZI: - RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG URE ENJA "Rješenje o prihva anju namjeravanog zahvata: izgradnja turisti kog naselja, golfa i marine u uvali Mari -Porto Mariccio ( klasa: UP/ /02-06/0043, urbroj: /1-STZ-01-4)." III. ODREDBE ZA PROVO ENJE 1. UVJETI ODRE IVANJA NAMJENE POVRŠINA Osnovna namjena površina utvr ena je u kartografskom prikazu br. 1 Detaljna namjena površina. Prostor se po namjeni razgrani uje na: 1) Ugostiteljsko namjena - turisti ko naselje - planska oznaka T2 Zone izgradnje turisti kih gra evina za smještaj - vila 2) Športsko rekreacijska namjena planska oznaka R1 golf igralište Zone podru ja igrališta, golf kluba i servisnih gra evina u funkciji golf igrališta 3) Javne zelene površine planska oznaka Z1 Ure ene zelene površine izvan golf igrališta gdje se uvjetuje zadržavanje postoje eg visokog zelenila i ure enje novonastalih površina 4) Prometne površine Kolno pješa ke površine, pješa ke površine i parkirališta 5) Zaštitne zelene površine planske oznake Z Zelene zaštitne površine gdje se uvjetuje zadržavanje postoje eg visokog zelenila i ure enje novonastalih površina 6) Športsko rekreacijska namjena planske oznake R3 Ure ene površine u funkciji kupališta plaže 7) Poslovna namjena-komunalno servisna planske oznake K3 Zone izgradnje servisne gra evine u funkciji smještaja uprave i osoblja te smještaja opreme i ure aja za održavanje golf igrališta 8) Površina infrastrukturnog sustava planska oznaka IS Površine namjenjene izgradnji gra evina infrastrukturnog sustava 2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I GRADNJE GRA EVNIH ESTICA I GRA EVINA 2.1 VELI INA I OBLIK GRA EVNIH ESTICA Veli ina i oblik gra evnih estica utvr eni su u kartografskom prikazu br. 4 Uvjeti gradnje.

5 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str VELI INA I POVRŠINA GRA EVINA Položaj gra evina unutar gra evne estice, broj etaža i veli ina gradivog dijela estica utvr eni su u kartografskom prikazu br. 4 Uvjeti gradnje. Prostorni pokazatelji - *maksimalna izgra enost (kig koeficijent izgra enosti) i *maksimalna iskorištenost ( kis-koeficijent iskorištenosti), najviša visina gra evine i najve i broj etaža - prikazani su u tabelarnom prikazu br. 1 Obavezni prostorni pokazatelji Pod maksimalnom izgra enoš u gra evne estice (kig) prema ovim odredbama smatra se ortogonalna projekcija svih izgradnji na gra evnoj estici i to osnovnog objekta i pomo nih objekata vidljivih na zemljištu. Izuzetno u površinu izgra enosti ne ra una se površina otkrivenih terasa i sl. koji su isklju ivo u funkciji organiziranja osnovnih djelatnosti. U površinu izgra enosti estice (kig) ne ra unaju se dje ja igrališta, parkirališta, pergole, otvorene terase i portici, kolonade i sl. koji su u funkciji ure enja okoliša. U ukupnu brutto površinu gra evine ra una se površina svih podzemnih i nadzemnih etaža. Ukupna brutto površina gra evine obra unava se na maximalnu dozvoljenu izgra enost na na in da se koeficijent iskorištenosti kis pomnoži sa površinom estice. Volumen gra evine obra unava se na na in da se površina estice pod gra evinom pomnoži sa najvišom dozvoljenom visinom gra evine. Gra evine predvi ene ovim Planom mogu imati jednu podzemnu etažu. Podzemna etaža može se realizirati samo unutar površine gradivog dijela estice. Podzemna etaža smatrat e se svaka etaža kojoj je svijetla visina, u odnosu na kona no zaravnati teren na najnižoj apsolutnoj koti, max. 1,0 m iznad kote kona no zaravnatog terena (ukoliko je teren nagiba do 10 stupnjeva), odnosno 2,0 m iznad kote kona no zaravnatog terena (ukoliko je teren nagiba iznad 10 stupnjeva). Pod nagibom terena podrazumijeva se prosje an pad terena, izme u apsolutno najviše i najniže to ke na parceli. Maksimalna dozvoljena visina gra evina mjeri se od visinske kote kona no zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz objekt, do najviše kote poda potkrovlja odnosno vijenca. Pod kona no zaravnatim terenom u smislu ovih odredbi ne smatra se ulazna rampa za garažu. Startne ku ice mogu imati maksimalnu veli inu od 80 m2 bruto površine. TABELARNI PRIKAZ (izgra enost, iskorištenost, gusto a izgra enosti, ukupna brutto izgra ena površina gra evine, visina i broj etaža) Gra evna estica površina estice pod gra evino m / m2 / ukupna brutto površina gra evine / m2 / najviša visina gra evine /m/ najve i broj etaža izgra enos t kig iskorišteno st kis T ,3 0,40 T ,3 0,40 T ,25 0,35 T ,3 0,40 T ,25 0,35 T ,25 0,35 namjena

6 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 51 T ,3 0,40 T ,3 0,40 T ,25 0,35 T ,3 0,40 T ,25 0,35 K ,15 0,30 poslovna komunalno servisna IS-1 postoje a postoje a postoje a postoje a postoje a postoje a crpna stanica R m2 3000m2 golf R golf R kupaliste Z zaštitno zelenilokoridor prometnice Z javne zelene površine Z javne zelene površine TS ,3 0,30 trafostanica TS ,3 0,30 trafostanica TS ,3 0,30 trafostanica TS ,3 0,30 trafostanica promet postoje a prometnica promet promet kig odnos izgra ene površine zemljišta pod gra evinom i ukupne površine gra evne estice (zemljište pod gra evinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gra evine na gra evnoj estici) kis odnos ukupne (bruto) izgra ene površine gra evine i površina gra evne estice 2.3 NAMJENA GRA EVINA Namjena gra evina po gra evnim esticama prikazana je u kartografskom prikazu br.1 Detaljna namjena površina i u tabelarnom prikazu br.1. Unutar športsko rekreacijske namjene-planska oznaka R1-golf, razgrani uju se podru ja namijenjene za igru golfa kao podru je igrališta, površine namijenjene izgradnji gra evina u funkciji golf igrališta (gradivi dio gra evne estice) i prirodni okoliš.

7 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 52 Unutar podru ja igrališta izgra ivati i ure ivati e se slijede e površine: -po etna podru ja ( tee ) -pješ ani i travnati hazardi ( sand hazard, grass hazard ) - staze ( fairway) - putting green ili green - rough prirodni okoliš i postoje e visoko zelenilo -semirough -vodeni hazardi i umjetna jezera-retencije Ovim se Planom utvr uje približni položaj pojedinih površina za igru kao i približni položaj retencija. Detaljni položaj pojedinih igrališnih površina utvrditi e se detaljnom projektnom dokumentacijom a nakon izrade pejzažnog projekta. Gradivi dio gra evne estice sa planskom oznakom T2 turisti ke namjene turisti ko naselje namjenjen je izgradnji turisti kim gra evinama tipa vila u slobodnostoje im i dvojnim gra evinama. Gradivi dio gra evne estice sa planskom oznakom GK unutar R1-1 - športsko rekreacijske namjene - golf namijenjen je izgradnji golf cluba sa svim potrebnim sadržajima. Gradivi dio gra evne estice planske oznake K3-1 namijenjen je izgradnji servisne gra evine golf igrališta (smještaj i održavanje opreme za održavanje golf igrališta, boravak i rad tehni kog osoblja održavanja, smještaj materijala za održavanje igrališta te za smještaj golf vozila. Gradivi dio gra evne estice sa planskom oznakom GK unutar R1-1 - športsko rekreacijske namjene - golf namijenjen je izgradnji startnih ku ica. Startne ku ice, maksimalne bruto površine do 80 m2 predvi aju se na dvije lokacije. Unutar ovih prizemnih zgrada predvi aju se prostori za odmor i okrijepu te sanitarni vorovi SMJEŠTAJ GRA EVINA NA GRA EVNOJ ESTICI Prikaz gra evnih linija, granica gradivog dijela estice (površina unutar kojih se može razviti tlocrt gra evina) te položaj gra evina u prostoru dat je na listu br.4 UVJETI GRADNJE. Gra evine se mogu graditi samo unutar gradivog dijela estice. Unutar gradivog dijela estice mogu a je izgradnja ve eg broja samostalnih (slobodnostoje ih) turisti kih gra evina za smještaj. Iznimno manja sportska i dje ja igrališta i sportska igrališta na plaži, otvoreni bazeni, otvorena parkirališta, fontane, bunari / zdenci, i sl. objekti, izgra eni na na in da visina konstruktivnih elemenata predmetnih gra evina (bez opreme) ni u kojem dijelu nije viša od 1.5 m u odnosu na kona no zaravanati teren mogu se graditi i izvan gradivog dijela estice. Ovi objekti smatraju se ure enjem okoliša. Sli ni objekti kao portici, kolonade, baladuri, pergole - na esticama sa namjenom zelene površine, pješa kim površinama ili ure enoj plaži, ne ra unaju se u izgra enost gra evne estice. Izvan podru ja igrališta a unutar gra evnih estica sportsko rekreacijske namjene-golf igralište ( zone izgradnje golf igrališta i vježbališta, golf kluba i servisnih gra evina u funkciji golf igrališta ) i izvan gradivih dijelova estica ostalih namjena uvjetuje se zadržavanje autohtonih vrsta drve a hrasta crnike, medunca, kitnjaka sa bjelograbi em i drugih prate ih vrsta OBLIKOVANJE GRA EVINA Pri projektiranju i gra enju gra evina mora se maksimalno poštivati elemente lokalne urbane strukture naselja, koriste i u pravilu tradicionalne materijale. Poluugra ene gra evine (vile sa dvije smještajne jedinice) moraju se oblikovati kao oblikovno jedna gra evna cijelina sa dvije u pravilu simetri ne smještajne jedinice. Na uli nom pro elju preporu a se izvedba krovnih vijenaca ( ravnih ili profiliranih ). Ure enje pro elja mora biti jednostavno.

8 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 53 Mogu a je primjena elemenata za zaštitu od sunca, kao što su škure, grilje, brisoleji, pergole i tipske sklopive tende, kao i natkrivanje ulaza u smislu vjetrobrana. Krovišta gra evina planirati, u pravilu, kao kosa krovišta, jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna sa obaveznim pokrovom od kanalica ili oblikovno sli nog pokrova ( Mediteran, Bramac tip crijep Mediteran...), te nagibom krovnih ploha izme u 18 i 24 stupnja ( nagib 1:3), s obveznim nagibom dijela krovnih ploha prema gra evnoj liniji. Pri oblikovanju poršina golf igrališta posebnu pažnju posvetiti o uvanju kvalitetnih elemenata krajobraza i u im ve oj mjeri o uvati autohtone vrste bilja i drve a URE ENJE GRA EVNIH ESTICA Gra evne estice u pravilu nisu ogra ene. Gra evne estice turisti ke namjene turisti ko naselje planske oznake T2 ne mogu biti ogra ene. Izuzetak ine gra evne estice na rubovima obuhvata odnosno na granicama vlasništva podru ja golf igrališta i gra evne estice uz lokalne i županijske ceste (gra evne estice koje grani e sa granicom podru ja obuhvata) koje mogu biti ogra ene punim kamenim zidom visine do 1.2 m ili kombinacijom zelene ograde i transparentne metalne ograde u zelenoj boji do visine 1,80m. Visina ogradnog zida mjeri se od kote kona no zaravnatog terena uz ogradu izvan gra evne estice na regulacionoj liniji odnosno od terena uz ogradu unutar gra evne parcele prema susjedim parcelama. Prostor izme u regulacione i gra evnog pravca treba hortikulturno urediti imaju i u vidu prije svega autohtone zimzelene nasade. Parcela pomorskog dobra ne smije se ogra ivati na taj na in da se sprije i pristup pješacima ili interventnim vozilima. 3. NA IN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULI NOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM 3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I ULI NE MREŽE Priklju ak Golf igrališta na javnu cestu izvesti sa prometne mreže utvr ene DPU-om Porto Mariccio. Za interventni pristup Golf igralištu ( hitna pomo, vatrogasne intervencije,tehni ka havarija itd.) predvi aju se dva interventna priklju ka sa interne mreže prometnica na javnu cestu. Za povezivanje isto nog i zapadnog dijela golf igrališta kao i za povezivanje golf kluba i vježbališta u Muragama predvi a se izgradnja dvaju podhodnika ispod županijske ceste. Ovim se rješenjem ukida dio postoje eg puta ( dio trase koji prolazi kroz podru je obuhvata ovog Plana) koji vodi do ceste prema Batva ima i predvi a premještanje i rekonstrukcija trase uz rub obuhvata do križanja sa putem koji vodi prema Batva ima kao i izgradnja novog priklju ka na županijsku cestu. Parcelu ceste ine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obložni zidovi, rigoli, bankine, pješa ke površine i kolnik prometnice. Glavne ceste su u grafi kom prilogu prikazane sa svojim planiranim koridorima. Presjeci koji su dati u planiranim koridorima su maksimalni popre ni profili prometnica. U ulicama gdje parcela ceste grani i sa parcelom objekta, a razlika je u niveleti terena potrebno je parcelu ceste zavšiti isklju ivo sa potpornim zidom u izgledu suhozida. Minimalni popre ni nagibi prometnica moraju biti 2,5 % u pravcu, do max. 5,0 % u krivini.

9 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 54 Pješa ke puteve mogu e je izvesti od kamena, škrilja, granitnih kocki ili asfalta, a rubove pješa kih puteva završiti oborenim malim ivi njakom. Na svim križanjima u zoni pješa kih prijelaza treba izvesti položene ivi njake za svladavanje arhitektonskih barijera i to s tipskim elementima širine 2,00 m. Prilikom projektiranja prometnica u svemu poštovati odrednice Zakona i Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju aka i prilaza na javnu cestu JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE Unutar podru ja obuhvata ovog Plana predvi a se cca 80 javnih parkirališnih mjesta za potrebe gostiju Golf kluba i 20 parkirališnih mjesta za zaposlene za potrebe servisne zgrade. Od ukupnog broja javnih parkirnih mjesta 5% istih mora biti rezervirano za invalide, a ista trebaju biti ravnomjerno raspore ena i na pogodnim mjestima. Dimenzije parkirnog mjesta: - standarna parkirna mjesta 5,00 x 2,50 m - parkirna mjesta za invalide 5,00 x 3,50-3,75 m Smještaj vozila unutar granica zahvata Plana planiran je osim na javnim otvorenim parkiralištima i izgradnjom garaža unutar gra evnih estica i to isklju ivo izgradnjom unutar gradivog dijela gra evnih estica, u sklopu osnovne gra evine, kao njihov aneks ili zasebnim gra evinama. Na gra evnim esticama sa namjemom turisti ko smještajne jedinice uvjetuje se unutar gra evne estice izgradnja minimalno jednog garažnog ili parkirmog mjesta po smještajnoj jedinici UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE Za potrebe priklju ka gra evina na promatranom podru ju DPU Golf Porto Maricio potrebno je: - proširiti kapacitet UPS Barbariga - od UPS Barbariga do gra evine Golf kluba treba predvidjeti, djelomi no kroz postoje u kabelsku kanalizaciju, polaganje dovodne, a u naselju razvodnu TK mrežu, prema prikazu u grafi kom prilogu, - u gra evini Golf kluba, uz recepciju, potrebno predvidjeti odgovaraju i prostor za potrebe instaliranja opreme UPS i CTV Golf Mariccio. Od postoje e UPS Barbariga do UPS Golf Mariccio položiti e se svjetlovodni kabel, kojim e se ostvariti potreban broj 2 Mb/s ADSL veza, - u naselju treba planirati razvodnu TK mrežu, prema prikazu u grafi kom prilogu. Izvedba mreže Mjesto priklju ka: Izvedba priklju ka: Instalacija: Ormari i: TK i CTV kabelima do pojedinih razdjelnih samostoje ih ormari a, Kabelski priklju ni ormari i (KTO i CTVO) u ogradnom zidu gra evine. TK kabelima i CTV kabelima do ku nih priklju nih ormari a KTO i CTVO U svakoj gra evini treba izvesti TK i CTV instalaciju s priklju nim KTO i CTVO. Razdjelni i priklju ni ormari i trebaju biti izra eni od termoplasti nih materijala ili inox eli nog lima, meh. zaštite IP54. Uzemljenje: U svakom ormari u KTO i CTVO treba predvidjeti sabirnicu za uzemljenje koja treba biti spojena na ormari za izjedna enje potencijala (OIP) gra evine. Telekomunikacijsku kanalizaciju treba izvesti polaganjem cijevi PCM 110 i fleksibilnih PEHD 50 u sloj pijeska u kanalu na dubini 0,7-0,8 m, a kod prolaza ispod prometnica kroz cijevi zašti enih betonom na dubini 1,00-1,20 m ispod tla. Za uzemljenje treba primijeniti vod od ner aju eg elika 30x4 mm ili uže Cu 50 mm 2 (treba uskladiti s tehnologijom uzemljiva a elektroenergetske mreže), kojeg treba položiti u sloj iste zemlje ili u betonsku zaštitu. Sve treba projektirati u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama NN RH 122/2003 i Pravilnikom o tehni kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture NN RH 88/2001.

10 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 55 Prilikom dimenzioniranja TK cijevne kanalizacije treba uzeti u obzir i budu e informacijske sustave (TriplePlay, MetroEthernet, VOIP i sl.) do svake gra evine, kao i za daljnji razvoj TK mreže. Trase kabela koje su prikazane u grafi kim prilozima mogu se izmjeniti u glavnim projektima, ukoliko se za to ukaže potreba, radi izbjegavanja ošte enja raslinja ili uskla enja s ostalim postoje im i planiranim instalacijama UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA ELEKTROOPSKRBE Zahvat na postoje im vodovima i postrojenjima 1. DV 35 kv TS 35/10(20) kv Fažana - TS 35/10(20) kv Rovinj Dalekovod je važna elektroenergetska gra evina i nije dozvoljena rekonstrukcija niti premještanje. Ispod vodi a i u blizini stupova nije dozvoljena izgradnja igrališta. 2. Dvostruki DV 10(20) kv Fažana - Barbariga. Dalekovod je važna elektroenergetska gra evina i nije dozvoljena rekonstrukcija niti premještanje. Ispod vodi a i u blizini stupova nije dozvoljena izgradnja igrališta (20) kv odcjep od DV 10(20) kv Fažana - Barbariga do TS Mari o, 10(20) kv odcjep treba demontirati nakon osiguranja napajanja elektri nom energijom postoje ih potroša a 4. DV 10(20) kv od TS Mari o do TS Kamp 2 DV 10(20) kv treba demontirati nakon osiguranja napajanja elektri nom energijom postoje ih potroša a. 5. TS 10(20)/0,4 kv Mari o i NN mreža Trafostanicu treba demontirati nakon osiguranja napajanja elektri nom energijom postoje ih potroša a. 6. TS 10(20)/0,4 kv Kamp 2 i NN mreža Trafostanicu treba demontirati nakon osiguranja napajanja elektri nom energijom postoje ih potroša a Elektroopskrba Zbog omogu avanja nesmetane izgradnje i osiguranja sigurnog napajanja elektri nom energijom potroša a na promatranom podru ju PORTO MARICCIO GOLF, potrebno je planirati nove elektroenergetske gra evine. 1. Kabelske distributivne trafostanice 10(20)/0,4 kv: -TS 10(20)/0,4 kv MARICCIO VILE 630 (1000) kva -TS 10(20)/0,4 kv MARICCIO GOLF 630 (1000) kva -TS 10(20)/0,4 kv MARICCIO CLUB 630 (1000) kva -TS 10(20)/0,4 kv MARICCIO CRPKA 630 (1000) kva Redoslijed izgradnje trafostanica ovisiti e o procjeni prioriteta, kod ega treba uzeti u obzir planiranu lokaciju trafostanice, na in priklju ka na elektroenergetsku SN mrežu, lokaciju postoje ih i budu ih potroša a i potrebnu snagu priklju ka kv kabeli 2.1 TS BARBARIGA SJEVER 3 TS MARICCIO MURAGE (DPU Golf Murage) TS MARICCIO CLUB TS MARICCIO CRPKA TS MARICCIO GOLF 2.2 TS PORTO MARICCIO (DPU Porto Mariccio) TS MARICCIO VILE TS MARICCIO CLUB Radi osiguranja sigurnog (prstenastog) napajanja promatranog podru ja potrebno je predvidjeti polaganje 20 kv kabela iz TS MARICCIO GOLF do budu e TS DRAGONERA NASELJE SJEVER (u skladu s DPU Dragonera).

11 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 56 Zaštitini koridor kabela je s lijeve i desne strane po 1,0 m od osi trase kanala. Projektni zadaci za projektiranje elektroopskrbe, trafostanica i elektroenergetske NN mreže trebaju odrediti uvjete u skladu s "Tarifnim sustavom za usluge elektroenergetskih djelatnosti koji se obavljaju kao javne usluge", NN 101/02, 121/02 i 129/02, "Op im uvjetima za opskrbu elektri nom energijom" NN 14/06, "Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava" i Uputama za opremanje i ispitivanje obra unskih mjernih mjesta na niskom i srednjem naponu, Gr. norma HEP-a N Ovisno o karakteristici potroša a i na inu mjerenja el. energije, trafostanice e se izgraditi sa dvije ili tri prostorije za: postrojenje srednjeg napona (20 kv), trafokomore za transformator do 1000 kva i postrojenje niskog napona (1 kv). Trafostanice, samostoje e gra evine, uskla ene s normama HEPa, planirati e se pored prometnica, s kolnim prilazom. U slu aju da se na planiranoj lokaciji ne može uskladiti s arhitektonskim ili zahtjevima bližeg okoliša, treba planirati izgradnju trafostanice ispod nivoa tla. Osim TS MARICCIO CRPKA, koja je ovim planom predvi ena kao ukopana, za ostale trafostanice može se odlu iti nakon detaljne tehno ekonomske analize. Ukopane trafostanice treba izgraditi i opremiti prema posebnim uvjetima HEP-a. Trafostanice treba opremiti srednjenaponskim postrojenjem u izvedbi SF6, s dva do tri vodna i jednim trafo poljem. U slu aju mjerenja na srednjem naponu, postrojenje treba opremiti i sa spojnim i mjernim poljem. Niskonaponska plo a trafostanice treba sadržavati dovodni dio s prekida em i razvodni dio s 10 ili 15 NN izlaza opremljenih trofaznim rastavnim osigura - sklopkama 400 A, 690 V. Uzemljenje elektroenergetskog sustava treba planirati združeno. Tipske 20 kv kabele 3xXHE 49-A 1x150/25 mm 2 treba položiti u javnim površinama u kabelske kanale na dubini od 0,8 m, a ispod prometnice na dubini od 1,2 m u cijevi PCM-E 110 zašti ene betonom. Kod normalnog polaganja kabele treba položiti u sloj rije nog pijeska i zaštititi betonskim bloketima. Kod uzdužnog polaganje u prometnicama potrebno je izgraditi kabelsku kanalizaciju s odgovaraju im brojem cijevi PEHD/F 110, zašti ene betonom. Kabelske zdence treba opremiti dvostrukim poklopcima od ljevanog željeza, nosivosti 250 kn. Vod za uzemljenje (ner aju i elik, dim 30x4 mm ili uže Cu 50 mm 2 ) treba polagati u betonskoj zaštiti iznad cijevi, pored i kroz sve kabelske zdence. Ovisno terminu i na inu izgradnje prometnica i ostalih instalacija u naselju, može se za potrebe elektroenergetskih SN i NN kabela planirati izgradnju kabelske kanalizacije u cijelom naselju. Trase kabela koje su prikazane u grafi kim prilozima mogu se izmjeniti u glavnim projektima, ukoliko se za to ukaže potreba, radi izbjegavanje ošte enja raslinja, arheoloških nalazišta ili postoje ih instalacija za koje nisu postojali podaci. U niskonaponskoj mreži treba koristiti: - slobodnostoje i ormari : izra en od materijala kl. izolacije II, mehani ki otporan, zaštite IP 54, opremljen sa 6 tropolnih rastavnih osigura sklopki, 400 A, 690 V. - ormari za priklju ak gra evina : ku ni priklju ni (priklju no-mjerni) ormari, izra en od materijala kl. izolacije II, mehani ki otporan, zaštite IP 54, uskla en s normama HEP-a. NN mrežu iz trafostanica treba planirati radijalnog tipa, s me usobnim rezervnim vezama. Treba predvidjeti etvorožilne 1 kv kabele, sa finoži nim upletenim bakarnim žilama, izolacijom od bezhalogenske XLPE ili EPDM izolacije i plaštem od PVC-a. Presjek žila kabela glavnih NN grana i kabela za priklju ke ve ih gra evina treba biti 150 (185) mm 2, a kabela za priklju ke gra evina 35(50) mm 2. 1 kv kabele e trebati položiti kroz cijevnu kabelsku kanalizaciju uvla enjem u cijevi PEHD/F 125/107 zašti ene betonom. Dubina kanala ovisno o mjestu polaganja iznositi e od 0,80 m do 1,20 m. Vod za uzemljenje (ner aju i elik, dim 30x4 mm ili uže Cu 50 mm 2 ) treba polagati u betonskoj zaštiti iznad cijevi, pored i kroz sve kabelske zdence.

12 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 57 Mjesto priklju ka pojedine gra evine biti e priklju ni ormari ugra en u ogradni zid gra evine sa strane prometnice ili prilaznog puta. U temelje gra evina treba postaviti temeljni uzemljiva. U svakoj gra evini treba izraditi elektri nu instalaciju u sustavu TN-C-S. Pored svakog ormari a KPO (KPMO) treba predvidjeti ormari za glavno izjedna enje potencijala OIP. Trase NN kabela koje su prikazane u grafi kim prilozima mogu se izmjeniti u glavnim projektima, ukoliko se za to ukaže potreba, radi izbjegavanja ošte enja raslinja ili uskla enja s ostalim postoje im i planiranim instalacijama. Napomena: Na svim zahvatima unutar podru ja sjeverno od županijske ceste Peroj-Barbariga obvezno treba izvršiti arheološko rekognisciranje nakon uklanjanja raslinja, a prije po etka iskopa kanala. U propisanom postupku od nadležnog Konzervatorskog odjela valja ishoditi posebne uvjete. Na cijelom podru ju obuhvata plana obvezan je arheološki nadzor nad zemljanim radovima kabelskih kanala UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA VANJSKE RASVJETE Rasvjeta prometnica treba zadovoljiti normu CIE 115/95 za klase: a) Županijska cesta Ž 5115 PEROJ TN BARBARIGA M3 (Lm = 1 cd/m 2, jl=40%) b) Trgovi u naselju P1 (Em=25 lx, jr=40%) c) Sabirna prometnica u naselju P3 (Em=10 lx, jr=40%) d) Ulice u naselju P4 (Em=7,5 lx, jr=25%) Ovisno o namjeni, rasvjeta golf igrališta mora zadovoljiti sljede e uvjete: trening takmi enje Po etna zona - tee 80 lx 150 lx Zona staza - fairways 60 lx 100 lx Završna zona - greens 100 lx 250 lx U skladu s preporukama dokumenta CIE 126/1996, dopunjenog 2001.g., podru je Golf Porto Mariccio možemo svrstati u zonu E3, kao srednje svijetlo podru je, budu i da se u polumjeru od 20 km ne nalazi me unarodna zvjezdarnica. Me utim, pošto se u polumjeru od 10 km nalazi nacionalni park Brijuni, preporu ljivo je podru je Porto Maricio svrstati u zonu E2, s manjim intenzitetom svjetlosti. Kako bi se smanjio utjecaj one iš enja okoliša rasipanjem svjetlosti, na podru ju Golf Porto Maricio za vanjsku rasvjetu primijeniti e se zatvorene zasjenjene svjetiljke (cut-off). U svrhu uštede elektri ne energije u svjetiljkama rasvjete prometnica primijeniti e se žarulje NaVT 250 W, 150 W, 100 W i 70 W. Za dekorativnu i orjentacijsku rasvjetu staza u parkovima primijeniti e se svjetiljke sa kompaktnim FL-C žaruljama 25 W ili sl. Za rasvjetu prometnica svjetiljke e se postaviti na pocin anim eli nim stupovima visine 12, 10, 8 i 6 m, a za potrebe dekorativne i orjentacijske rasvjete, na posebnim stupovima visine 4 m. Svjetlosna karakteristika reflektora za rasvjetu golf igrališta, gra evina ili natpisa mora biti izrazito asimetri na (kut isijavanja >50 ), reflektor treba usmjeriti okomito na tlo i opremiti po potrebi rasterskim štitnicima. Visine stupova, od 10 m do 16 m treba definirati prora unom rasvjete. Stupove treba ugraditi na betonski temelj s temeljnim vijcima, na nogostupu 1,2 m od ivice kolnika, ili u javnoj površini uz ogradni zid gra evine. Stupove javne rasvjete treba opremiti: priklju nim ormari ima, vijcima za uzemljenje s vanjske strane i vijcima za izjedna enje potencijala i za uzemljenje neutralnog vodi a s unutarnje strane priklju nog mjesta. Priklju ak javne rasvjete prometnica treba predvidjeti iz posebnog ormari a u kojeg treba instalirati opremu za mjerenje, zaštitu i automatski rad 4 grane javne rasvjete. Treba predvidjeti etvorožilne 1 kv kabele, sa finoži nim upletenim bakarnim žilama, izolacijom od bezhalogenske XLPE ili EPDM izolacije i plaštem od PVC-a, presjeka žila 16 mm 2. Kabeli e se položiti uvla enjem u cijevi PEHD/F 75 koje e se položiti u kanalu elektroenergetske kabelske kanalizacije, kroz kabelske zdence i kroz betonske temelje stupova vanjske rasvjete.

13 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 58 Stupove reflektorske rasvjete treba opremiti: priklju nim ormari ima, vijcima za uzemljenje s vanjske strane i vijcima za izjedna enje potencijala i uzemljenje zaštitnog vodi a s unutarnje strane priklju nog mjesta. Za napajanje reflektorske rasvjete treba predvidjeti 1 kv kabele, sa finoži nim upletenim bakarnim žilama, izolacijom od bezhalogenske XLPE ili EPDM izolacije i plaštem od PVC-a. Za glavne grane treba predvidjeti etvorožilne kabele presjeka žila 150 mm 2, a za priklju ke reflektorskih stupova petožilne kabele presjeka žila 35 mm 2. Uz kabele glavnih grana treba kroz cijevi PEHD/F 50/40, položiti i odgovaraju e upravlja ko-signalne kabele. Priklju ak pojedinih stupova, treba predvidjeti iz posebnog ormari a u kojeg treba instalirati opremu za zaštitu (ZUDS u sustavu TN-C-S), razvod, automatski i daljinski rad 4-8 priklju ka. Glavni kabeli e se položiti uvla enjem u cijevi PEHD/F 125/107, a priklju ni kroz cijevi PEHD/F 110/95, kroz sve kabelske zdence i kroz betonske temelje stupova vanjske rasvjete. Vod za uzemljenje, istovjetan tipu uzemljiva a elektroenergetske mreže, (ner aju i elik, dim 30x4 mm ili uže Cu 50 mm 2 ), treba polagati u betonskoj zaštiti iznad cijevi, pored i kroz sve kabelske zdence i spojiti na sve stupove s dva kraka uzemljiva a. Napomena: Na svim zahvatima unutar podru ja sjeverno od županijske ceste Peroj-Barbariga obvezno treba izvršiti arheološko rekognisciranje nakon uklanjanja raslinja, a prije po etka radova na izgradnji kanala i temelja stupova. U propisanom postupku od nadležnog Konzervatorskog odjela valja ishoditi posebne uvjete. Na cijelom podru ju obuhvata plana obvezan je arheološki nadzor nad zemljanim radovima za polaganje kabela UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE i OPREMANJE VODOVODNE MREŽE Uvjet da bi se predmetna zona mogla spojiti na vanjsku vodovodnu mrežu je izgradnja rezervoara za vodu Mandriol vel m3 sa dovodnim magistralnim cjevovodom DN 250 mm u dužini od 400 metara do predmetne zone Golf Mariccio. Za zalijevanje golf terena e se koristiti isklju ivo voda iz pro iš iva a koja mora biti pro iš ena do II. Kategorije vode za navodnjavanje golf terena iz biološkog pro iš iva a kod Peroja vra ena na «Porto Mariccio-Golf» prema Pravilniku o grani nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN40/99). Otpadne vode bit e pro iš ene na postoje em ure aju za pro iš avanje Peroj - Sjever. Unutar zaštitnog koridora magistralnog cjevovoda mogu se vršiti radovi na ure enju golf igrališta na na in da se radovi iskopa mogu izvoditi do kote +0,5 m od vrha cijevi uz povrat zemljanog nadsloja minimalne visine od +1,0 m od kote vrha cijevi.unutar koridora zabranjuje se sadnja visokog zelenila. Sve trase vodovodne mreže kao i profili vodovodne mreže u ovom planu odre ene su orijentacijsko te e se prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata odrediti to an položaj svih instalacija infrastrukture kako situacijsko tako i visinski. Prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata mogu e je i mijenjanje koncepcije vodoopskrbe ako se u tim projektima pokaže da je predloženo rješenje ekonomi nije i funkcionalnije. Vanjsku hidrantsku mrežu projektirati i izvesti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni kim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ( NN br.55/96). Za potrebe protupožarne zaštite potrebno je osigurati mjerodavni protok od Q = 20 l/sec. Razmak hidranata mora biti do 80 m. UVJETI PRIKLJU KA GRA EVINA a) mjesto priklju ka - najbliži cijevni vod a prema grafi kom rješenju vanjske mreže b) izvedba priklju ka - na dubini cca 1,0 m od nivelete prometnica i terena. c) mjerenje potrošnje vode - putem vodomjera smještenih u vodomjerne šahtove. d) ekonomski uvjeti - troškovi priklju enja, izvedbe kontrole i puštanja u pogon izvode se na teret investitora. e) posebni uvjeti - bez posebnih uvjeta

14 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 59 Ovim rješenjem dat je orjentacioni položaj vodovodne mreže. To an položaj unutar i izvan prometnice odrediti e se glavnim i izvedbenim projektima predmetne infrastrukture UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE MREŽE ODVODNJE I PRO IŠ AVANJA OTPADNIH VODA Uvjet da bi se predmetna zona mogla priklju iti na vanjsku fekalnu kanalizacijsku mrežu je rekonstrukcija postoje e crpne stanice Barbariga, izgradnja novog tla nog voda kao i izgradnja II i III faze ure aja za pro iš avanje Peroj sa novim podmorskog ispustom u more dužine od 1200 metara i produženjem postoje eg podmorskog ispusta. U izvedbenim projektima utvrditi mogu nost miješanja drenažne vode s oborinskim vodama i pro iš enim otpadnim vodama kako bi se smanjila potreba za samom vodom na golf igralištima. Temeljem Studije svrsihodnosti izraditi projekt drenaže i navodnjavanja golf igrališta. Dimenzioniranje oborinske kanalizacije potrebno je izvesti na bazi krivulje oborina - Mjerodavni intenzitet oborina ITP krivulja Hrvatskih voda-rijeka za dvogodišnji povratni period. Sva fekalna kanalizacija treba biti izvedena od vodonepropusnih cijevi odgovaraju ih profila. Sve trase fekalne i oborinske kanalizacije kao i profili kanalizacijske mreže odre ene su orijentacijski te e se prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata odrediti to an položaj svih instalacija infrastrukture kako situacijsko tako i visinski. Prije ispuštanja svih otpadnih voda u fekalnu kanalizaciju potrebno je iste svesti na nivo ku nih otpadnih voda. U fekalnu kanalizaciju nije dozvoljeno ispuštati zauljene otpadne vode, kao ni kisele i lužnate otpadne vode, što zna i da sve eventualne tehnološke vode iz radionica i kuhinja potrebno je prethodno pro istiti i dovesti kvalitetu ispuštene vode na nivo kvalitete ku nih otpadnih voda. Glavnim projektima izvršit e se dimenzioniranje kanalizacijske mreže a u ovisnosti o postignutom uzdužnom padu kanalizacije. U svrhu zaštite podzemnih voda izvesti tri kontrolne bušotine (pijezonometri) za dobivanje podataka o nultom stanju kakvo e podzemnih voda. Na tim bušotinama omogu iti dodatna mjerenja i uzorkovanja na njima. Napomena: Na svim zahvatima unutar podru ja sjeverno od županijske ceste Peroj-Barbariga obvezno treba izvršiti arheološko rekognisciranje nakon uklanjanja raslinja, a prije po etka radova na izgradnji vodovodne mreže.u propisanom postupku od nadležnog Konzervatorskog odjela valja ishoditi posebne uvjete. Na cijelom podru ju obuhvata plana obvezan je arheološki nadzor nad zemljanim radovima.podru ja velikih površina predvi enih za retencije golf igrališta ne smiju ugroziti eventualne arheološke lokalitete u toj zoni, stoga je potrebno u planu predvidjeti mogu nost smanjenja ili preoblikovanja tih površina. UVJETI PRIKLJU KA GRA EVINA a) mjesto priklju ka - najbliže revizijsko okno a prema grafi kom rješenju vanjske mreže. b) izvedba priklju ka - na dubini cca 1,2 m od nivelete prometnica i terena. c) ekonomski uvjeti - troškovi priklju enja, izvedbe kontrole i puštanja u pogon izvode se na teret investitora. d) posebni uvjeti - bez posebnih uvjeta. 4. UVJETI URE ENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA Unutar gra evnih estica sa namjenom javne zelene površine i zona kvalitetne šume crnike uvjetuje se izrada pejzažnog projekta.

15 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 60 Parkovno ure enje zelenih površina i pojedina nih oku nica smještajnih i drugih gra evina te sadnja drvoreda bitan su element ure enja prostora i postizanja standarda naselja. UVJETI URE ENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA I GRA EVINA Unutar granica obuhvata Plana evidentirana su arheološka podru ja za koje se ovim Planom odre uju posebni uvjeti gradnje. Unutar ovih podru ja prije bilo koje izgradnje uvjetuje se sistematsko istraživanje zona, izrada detaljne konzervatorske podloge i utvr ivanje mjera zaštite sa mogu om prezentacijom lokaliteta. Prije bilo kakvih gra evinskog zahvata (zemljani radovi) u arheološkim zonama izvršiti zaštitno arheološko istraživanje (ru ni iskop do kraja kulturnog sloja) i potpunu dokumentaciju, s konzervacijom, valorizacijom i uklju ivanjem u hortikulturno pejzažno rješenje. U široj zoni zaštite obavezan je arheološki nadzor nad zemljanim radovima, uz zaštitno istraživanje i dokumentaciju u slu aju nalaza. Obveza arheološkog nadzora odnosi se i na akvatorij kupališta. Zaštitnim arheološkim istraživanjima (AMI od do ) utvr eno je da se i na predmetnom prostoru nalazi veliki broj groma a-tumula razli ite veli ine i nepravilnog prostornog rasporeda. Obzirom da se na predmetnom podru ju planira izgradnja Golf igrališta i villa predlaže se isklju iti iz gradnje prostore neposredno uz neistražene tumule dok bi se na ostalim prostorima dozvolila izgradnja villa i ure enje Golf igrališta sa inžinjerisko-konstruktivnim elementima igrališta - teejevi, fairwayi, greenovi, na na in da bi se tumuli-groma e uklopili u projekt Golf igrališta. Neistraženi tumuli i groma e evidentirali bi se u prostoru, uklonila bi se sva stabla i zaštili zemljanom i travnatom pokrivkom. Istraženi veliki tumul zaštitio bi se primjerenom vrstom ogradom ( kovano željezo ili sli no) visine cm na udaljenosti 2 m od gra evine a na udaljenosti 3m od ograde uvjetovalo be se košenje trave na isti na in kao i na green-u, tako da se i na inom ure enja naglasi promjena uvjeta korištenja prostora ( u ovom konkretnom slu aju-zaštita). Oko neistraženih tumula, u radijusu od 2,0 m od to ke uspinjanja zasadila bi se zaštitna zelena živica širine cca 50 cm koja bi se obrezivala na visinu od 60 cm a na udaljenosti 3,0 m od živice uvjetovalo bi se košenje trave isto kao i kod velikog tumula. Na slobodnim prostorima izme u tako ure enih pojedina nih arheoloških lokacija ( punktova) dozvolila bi se izgradnja Golf igrališta i villa. Raspored i veli ina pojedinih zaštitnih zona prikazani su u grafi kom prilogu br.3. Uvjeti korištenja, ure enja i zaštite površina. Po etak radova mora biti prijavljen nadležnoj ustanovi za zaštitu spomenika kulture. 6. UVJETI I NA IN GRADNJE Unutar zaštitnog koridora prometnice ŽC 5115 (Pula - Barbariga) zabranjuje se bilo kakva izgradnja do utvr enja detaljne trase prometnice. Na podru ju obuhvata Plana isklju uje se svaka mogu nost obavljanja djelatnosti u montažnodemontažnim objektima (kioscima) ili pokretnim objektima (kamp ku icama). Javne prometne i pješa ke površine, pristupi i gra evine moraju biti projektirane i izvedene sukladno Pravilniku o prostornim standardima, urbanisti ko tehni kim uvjetima i normativima za spre avanje stvaranja arhitektonsko-urbanisti kih barijera. Prema Seizmi koj karti Republike Hrvatske, podru je zahvata nalazi se unutar VII zone prema MCS ljestvici za povratni period od 500 godina te se sukladno tome provode mjere u projektiranju i izgradnji objekata utvr ene propisima iz oblasti gradnje. Podru je obuhvata Pana nalazi se izvan III. vodozaštitne zone pulskih bunara

16 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI Op enito Na predmetnoj lokaciji, prije izrade zemljanih radova: Obilježiti posebno vrijedne primjerke visokog rastlinja, koje treba sa uvati gdje je locirana klimaktogena šuma crnike. Izraditi pejzažni projekt kojim e se o uvati vrijedna stabla. Na temelju evidentiranih vrijednih primjeraka iz pejzažnog projekta, u detaljnoj projektnoj dokumentaciji, prilagoditi položaj svih gra evina. Lokalitete na kojima e do i do privremenih promjena ( infrastrukturni koridori ) vratiti u prvobitno stanje ili hortikulturno oplemeniti raslinjem primjerenim ovom podneblju sukladno pejzažnom projektu. Prilikom pripreme gradilišta za izgradnju, površinski sloj zemlje do stijenske mase uskladištiti na privremenom deponiju i iskoristiti za hortikulturno ure enje. 9. MJERE PROVEDBE PLANA Svaki zahvat u prostoru unutar granica Plana provodi se u skladu s odredbama ovog Plana, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovi tih Zakona. Ure enje prostora koje nije posebno odre eno ovim odredbama za provo enje, utvrdit e se do donošenja Prostornog plana ure enja Grada Vodnjana na osnovi odredbi za provo enje Prostornog plana op ine Pula odnosno Prostornog plana šireg podru ja. U svrhu provo enja podru ja obuhva enog ovim Planom namjeni, potrebno je izvršiti parcelaciju gra evinskog zemljišta unutar granica obuhvata Plana te izvršiti sve potrebne radove na priklju enju cjelovitog podru ja na objekte komunalne infrastrukture. Za telekomunikacijski priklju ak zone koja je obuhva ena ovim planom i za telekomunikacijski priklju ak pojedine gra evine unutar prostora obuhva enih ovim planom moraju se ispoštovati svi uvjeti koji su definirani u poglavlju 3.2 Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreže (Odredbe za provo enje ovog plana ). Za elektroenergetski priklju ak zone koja je obuhva ena ovim planom i za elektroenergetski priklju ak pojedine gra evine unutar prostora obuhva enih ovim planom moraju se ispoštovati svi uvjeti koji su definirani u poglavlju 3.3 Uvjeti gradnje infrastrukturne mreže (Odredbe za provo enje ovog Plana). Interni sustav odvodnje sanitarno potrošnih i tehnoloških otpadnih voda mora se priklju iti na sustav javne odvodnje Peroj ( Službene novine Istarske županije 1/01 ). Uvjet za izgradnju predmetne zone, je izgradnja II i III faze ure aja za pro iš avanje Peroj s novim podmorskim ispustom u more dužine od 1200 metara i produženjem postoje eg podmorskog ispusta. Ovim se Planom ukida dio postoje eg puta (dio trase koji prolazi kroz podru je obuhvata ovog Plana) koji vodi do ceste prema Batva ima i predvi a premještanje i rekonstrukcija trase uz rub obuhvata do križanja sa putem koji vodi prema Batva ima. Obzirom da se Planom predvi aju zahvati na šumama i šumskom zemljištu, temeljem Zakona o šumama potrebno je izdvajanje šuma i šumskih zemljišta u cilju prenamjene prostora. Izgradnja Golf igrališta mora se izvršiti u cjelosti sa svim predvi enim sadržajima. Ne dozvoljava se izgradnja turisti kih gra evina za smještaj - vila na golf igralištu kao prve faze izgradnje Golf igrališta. 10. MJERE SPRIJE AVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 9.1 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

17 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 62 Pri projektiranju i gra enju gra evina komunalne infrastrukture i stambenih gra evina pridržavati se odredbi za mjere zaštite od požara koje propisuju: 1. Zakon o zaštiti od požara ( NN br.58/93 i 33/05) 2. Zakon o zapaljivim teku inama i plinovima ( NN br.108/95) 3. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN br. 97/93, 34/95 i 151/03) 4. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN br.35/94, 55/94 i 142/03)) 5. Pravnik o zapaljivim teku inama ( NN br.54/99) 6. Pravilnik o izgradnji postrojenja za teku i naftni plin i o uskladištenju i pretakanju teku eg naftnog plina (NN br,108/95) 7. Pravilnik o tehni kim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ( NN br.158/03)- predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu 8. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br.93/98) 9. Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara ( NN br.35/ Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99) 11. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i ure aja, NN RH br.146/ Ostali pravilnici i usvojena pravila tehni ke prakse kojima se propisuju mjere zaštite od požara. Izvesti vanjsku hidrantsku mrežu. (Razmak hidranata mora biti od m). U slu aju promjene propisa primjenjivati e se novi, odgovaraju i POSTUPANJE S OTPADOM Zbrinjavanje otpada riješit e se unutar cjelovitog sistema zbrinjavanja otpada grada Vodnjana prema važe im Zakonima i podzakonskim aktima MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA Sastavni dio ovih odredbi su i mjere zaštite okoliša iz Rješenja o prihva anju namjeravanog zahvata: izgradnja turisti kog naselja, golfa i marine u uvali Mari -Porto Mariccio ( klasa: UP/ /02-06/0043, urbroj: /1-STZ-01-4). U nastavku Izvodi iz Mjera zaštite okoliša koji se odnose na izgradnju Golf igrališta i Golf vježbališta. MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PRIPREME ZAHVATA MJERE ZAŠTITE KOPNA Obvezno je izraditi Projekt krajobraznog ure enja kojim e se uskladiti mjere koje se odnose na krajobraz, vegetaciju, tlo, buku, vizualne kvalitete, rekreacijske mogu nosti i sl. u sklopu ostale projektne dokumentacije Izraditi detaljnu analizu upotrebe odnosno devastiranja tla u funkciji izgradnje, i ostatka koji se ne e devastirati, te program skladištenja pokrivke Prije po etka izgradnje formirati pokusne plohe sa svrhom iznalaženja optimalnog rješenja trava i tala, a koji e se koristiti kao monitoring plohe za pra enje stanja, Ispitati mogu nost miješanja drenažne vode s oborinskim i pro iš enim otpadnim vodama, Prilikom projektiranja igrališta i izboru vrsta trava voditi se rezultatima s pokusnih površina Temeljem dobivenih rezultata na pokusnim površinama obvezno je izraditi Procjenu potreba i efikasnosti sustava drenaže procjednih i oborinskih voda na ovom podru ju (Studija svrsishodnosti) i na temelju toga i sam projekt tog sustava Detaljno izra unati koli ine materijala koji e se morati odstraniti poravnavanjem, otkopom i miniranjem te napraviti plan deponiranja odnosno upotrebe tog materijala u izgradnji. Definirati putove kretanja teške mehanizacije kako ne bi došlo do dodatnog devastiranja tla u podru ju koje nije predvi eno za izgradnju.

18 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 63 Definirati lokaciju za privremena skladišta goriva i maziva kao i servisiranje vozila, kao i za izgradnju nepropusne podloge s odgovaraju im prihvatnim kapacitetom, Za postupanje u pretpostavljeno mogu im akcidentnim situacijama, koje se unato svim provedenim mjerama sprje avanja mogu dogoditi, prije po etka gradnje napraviti Operativni plan organizacije gradilišta sukladno važe im propisima o gradnji gra evina i zaštite na radu Procijeniti mogu nost da se iz sustava javne vodoopskrbe omogu e dodatne koli ine vode za ljetno optere enje. MJERE ZA ZAŠTITU PODZEMNIH, POVRŠINSKIH VODA I PRIOBALJA Izraditi Idejni projekt pro iš iva a III. stupnja pro iš avanja (voda II. Kategorije prema «Pravilniku o grani nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama» (NN br. 40/99)) izvan podru ja Zahvata, koji e biti lociran neposredno pokraj postoje eg ure aja Peroj, Izraditi Idejni projekt tretmana oborinskih i drenažnih voda na podru ju zahvata do kvalitete vode za navodnjavanje MJERE ZAŠTITE TIJEKOM GRA ENJA MJERE ZAŠTITE KRAJOLIKA Golf igralište tako oblikovati da postane dijelom postoje eg krajolika. Na podru ju budu eg igrališta za golf ostaviti šire šumske me uprostore. Prate e gra evine golf igrališta izgraditi od prirodnih materijala. Prostorni smještaj i arhitektonski izgled svih objekata uklopiti u postoje i krajolik MJERE ZA ZAŠTITU PODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA Kod izgradnje objekata poštivati rezultate hidrogeoloških istraživanja Na pokusnim plohama zelenih površina golf terena postaviti polupropusni sloj Izgraditi i pravilno održavati zaštitni sustav odvodnje oko aktivnog dijela radilišta. Izvesti vodonepropusnu podlogu koja se može istiti samo suhim postupkom i nadstrešnice na površinama gdje može do i do one iš enja ugljikovodicima i sl. Osigurati primjeren na in deponiranja jalovine kako bi se sprije ilo ispiranje tog materijala, U posebnom nepropusnom betonu izgraditi prostor za ulijevanje goriva u strojeve uz koji uskladištiti goriva i maziva. Rezervoar goriva mora imati tankvanu. Postaviti privremene sanitarne vorove sa sabirnim jamama, Postaviti dovoljan broj spremnika za otpad, s izdvajanjem korisnih dijelova svih vrsta otpada te organizirati putem ovlaštenih tvrtki ili komunalne tvrtke njihovo pražnjenje. Voditi o evidnik i popratnu dokumentaciju sukladno Zakonu o otpadu i Pravilniku o vrstama otpada. MJERE ZAŠTITE TLA U svim premještanjima zemlje prvo otkloniti i sa uvati gornji biološko aktivni sloj zemlje oko 5 cm debljine (tamo gdje se poduzima «cut» i «fill» zahvat). Premještanje zemlje na budu e hortikulturne površine treba obaviti prije nego bilo koja teška oprema (bageri, graderi) pro e preko tla da se ne uništi granularna struktura tla. Izgradnju retencija (jezerca) izvesti na nepropusnoj podlozi kako ne bi došlo do otjecanja vode u okolni teren. Predmetnu lokaciju propisno ograditi i imati pod nadzorom da bi se sprije ila mogu nost namjernog izazivanja požara ili izlijevanja sadržaja iz spremnika. MJERE SPRJE AVANJA I DJELOVANJA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA Za preventivno sprje avanje nastanka akcidentnih situacija sustavno provoditi sve Studijom utvr ene mjere zaštite okoliša za vrijeme gra enja.

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Cjenovnik. Fasade Malteri Estrih. Br. 01/2016 u upotrebi od / I Izdanje

Cjenovnik. Fasade Malteri Estrih. Br. 01/2016 u upotrebi od / I Izdanje Cjenovnik 2016 Fasade Malteri Estrih Br. 01/2016 u upotrebi od 01.03.2016 / I Izdanje SADRŽAJ SVE ZA VAŠ DOM FASADE BAUMIT TON KARTA LIFE 12 PRIPREMA PODLOGE 16 ZAVRŠNI SLOJEVI I BOJE 18 FASADNI SISTEMI

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK

Na osnovu člana 36. Statuta JP Vojvodinašume, Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK 1 2 3 4 CENOVNIK POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I RIBARSTVA Dinara Pšenica merkantilna, cena berzanska

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen Mobilna aplikacija Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen norveška novinska agencija koja izdaje regionalni dnevni list Stavanger Aftenblad kreirala je aplikaciju od 2012. do 2013. god. i odgovorna

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

ŠKODA Octavia A7 MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 30.05.2016. ACTIVE

ŠKODA Octavia A7 MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 30.05.2016. ACTIVE ŠKODA Octavia A7 MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 30.05.2016. ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom 5E32B5 ACTIVE 1,0 TSI 85 114 5 6 brzina manuelni

Detaljer

HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE

HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE NORSK-SERBISK/BOSNISK/KROATISK HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE ISBN 978-82-300-0360-2 SEVGI ØZALP MELTEM AFAK LUNDSTEN 9 788230 003602 FORORD er et støttehefte til bruk i klasser med språklige

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom 2009 PODGORICA 1 SADRŽAJ SADRŽAJ... 2 RIJEČ PRIREĐIVAČA... 3 PRVI DIO: PRAVOPISNA PRAVILA... 7 I. PISMA... 8 II. VELIKA I MALA POČETNA SLOVA... 10 III.

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

for your pleasure and health

for your pleasure and health for your pleasure and health Dobrodošli Ako Vam je potrebno mesto da pronađete svoj mir i obnovite energiju ili jednostavno želite da dragocene trenutke Vašeg slobodnog vremena provedete odmarajući i opuštajući

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 20% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

BOSNA SREBRENA. Službeno-informativno glasilo Franjevačkog provincijalata u Sarajevu

BOSNA SREBRENA. Službeno-informativno glasilo Franjevačkog provincijalata u Sarajevu BOSNA SREBRENA Službeno-informativno glasilo Franjevačkog provincijalata u Sarajevu Godina LXIII broj 2/2012. IZDAJE Franjevački provincijalat Bosne Srebrene Zagrebačka 18 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A)

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A) 1 2 3 4 FOLKEPARKEN A B -T1 -WS4301 -W1 3 L1,L2,L3,PEN 22kV TN-C/400V/50kVA -F1 3-W2 45 1 -W3 45 2 -W4 45 3 -W5 45 4 -W6 45 5 -W7 45 6 -W8 45 7 In,A=20 På -W9 45 -F2 2 C10 På 8 A B -W10 45 9 -W11 45 10

Detaljer

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re.

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re. Plan-1 Ukeplan eksempel Navn: C h r i s t o p h e r B r o w n Uke: 3 Emne: En van lig dag Ukeplan Ferdigheter Språkhandlinger Jeg kan Ja Delvis Nei Jeg ka n for stå klok ke s lett. Jeg ka n les e et oppslag

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Licenca ministarstva turizma br. OTP 122/2010 od 05.02.2010. MATIČNI BROJ 07902107 ŠIFRA DELATNOSTI 63300 Ž.R. 255-0014700101000-72 PIB SR101186748

Licenca ministarstva turizma br. OTP 122/2010 od 05.02.2010. MATIČNI BROJ 07902107 ŠIFRA DELATNOSTI 63300 Ž.R. 255-0014700101000-72 PIB SR101186748 GPR INTERNATIONAL Mileševska 30, Beograd, Srbija Tel/Fax: + 381 11 2455-888, 24-45-033, 344-07-90 http//www.gprinternational.rs E-mail: office@gprinternational.rs Licenca ministarstva turizma br. OTP 122/2010

Detaljer

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE ŠUMARSKI TEHNIAR. ZAGREB, lipanj 2004.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE ŠUMARSKI TEHNIAR. ZAGREB, lipanj 2004. OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE ŠUMARSKI TEHNIAR ZAGREB, lipanj 2004. 1 SADRŽAJ: 1. TEMELJNE POSTAVKE 2. OPIS ZANIMANJA 3. KONCEPCIJA OKVIRNOG SREDNJOŠKOLSKOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 4.

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne

for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne 8 1 Algebra Mål for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne faktorisere po ly no mer ved hjelp av null punk ter og polynomdivisjon, og bru ke det te til å løse lik nin ger og ulik he ter med polynomer

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Krav til selektivitet (FEL 16) ved

Krav til selektivitet (FEL 16) ved 2 3 4 A Krav til selektivitet (FEL 6) ved -sykehus -eksp.områder -hoteller -landbruk -industribedrifter -næringsvirksomheter A -T TN-C/400V/800kVA -W Normert Skinne 4xx800/800 0m -WS.3 Max lengde, m: 399,203

Detaljer

Lade. Utleie Prospekt

Lade. Utleie Prospekt Lade Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT ET seter med stort potesial Fordelig basert på omsetig 200 57% Hus og hjem 37% Mat og drikke 6% Spesialbutikker Hadelseiedomme Lade, er setralt plassert lags Haako

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys Styring og kontroll Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys 176 Sikkerhets- og ringetrafoer 176 Ringeklokker og summere 176 Stikkontakter 176 Nødlys / lykt 527 Tekniske data Modulærprodukter 175 Transformatorer,

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944.

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944. 1 Milan Radanović OSLOBOĐENJE Beograd, 20. oktobar 1944. 2 IZDAVAČ Rosa Luxemburg Stiftung Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu Gospodar Jevremova 47, Beograd, Srbija UREDNIK Krunoslav Stojaković

Detaljer

INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM:

INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM: 38 FAGARTIKLER MAGMA 0909 INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM: Øko no mis ke kon se kven ser og for ut set nin ger for over gang til bæ re kraf tig nett ba sert dis tri bu sjon TERJE GAUSTAD

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Statens Vegvesen Haugesund

Statens Vegvesen Haugesund Ark 1 tatens Vegvesen Haugesund Elektrotegninger vegparsell E 13 Førrestjørn sliste: I 100 Ajour pr. : 15.0.2013 Tegn nr. stekst Tegn Revisjon / dato dato A B C D E F G I 100 sliste 15.0.2013 I 201 Hovedtavle

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

Priru~nik za osobe koje `ive sa HIV-om. Banja Luka, 2008.

Priru~nik za osobe koje `ive sa HIV-om. Banja Luka, 2008. Priru~nik za osobe koje `ive sa HIV-om Banja Luka, 2008. Priru~nik @ivjeti s HIV-om priredila grupa autora: dr. Nata{a Lon~arevi} dr. sc. Zdravka Kezi} dr. Sana [abovi} dr. Vesna Had`iosmanovi} dr. Tatjana

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

u 120 Bratislava - 宵ilina - (Ko将゙ice) Y 50 Bratislava - C将ソfer km km Vlak 3351 c 120 u h IDS BK Bratislava - C将ソfer 401,% K W c c 3305 c

u 120 Bratislava - 宵ilina - (Ko将゙ice) Y 50 Bratislava - C将ソfer km km Vlak 3351 c 120 u h IDS BK Bratislava - C将ソfer 401,% K W c c 3305 c u 120 Bratislava - 宵ilina - (Ko将゙ie) Y 50 Bratislava - C将ソfer km km Vlak 3351 3341 3305 RR 767,+ W v w _ x v 3305 3001 6 13353 10353 3307 2001 6 2003 6 K1 Zo stanie K将穰y K将穰y 0 Bratislava hl.st. 110,130,131

Detaljer

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV CENIK 2010 MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV IZDELKI ZA POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC IN KAMNA IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO ZIDNI ZAŠČITNI IN DEKORATIVNI PREMAZI IZDELKI ZA POLAGANJE TEKSTILNIH IN PROŽNIH OBLOG DODATKI

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Kullebunden Jazz 2014 Tid: Torsdag 10. april kl 20.30 Sted: Kolben kulturhus, Tredje etasje i møterommet

Innkalling til årsmøte i Kullebunden Jazz 2014 Tid: Torsdag 10. april kl 20.30 Sted: Kolben kulturhus, Tredje etasje i møterommet Innkalling til årsmøte i Kullebunden Jazz 2014 Tid: Torsdag 10. april kl 20.30 Sted: Kolben kulturhus, Tredje etasje i møterommet Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling 2. Valg

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne MAGMA 0109 FAGARTIKLER 51 REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne SVEIN H. GJØNNES er utdannet siviløkonom

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25 Innhold 1 Innledning...13 1.1 Hvor for må vi byg ge passivhus og plussenergihus i fram ti den?...13 1.2 Et pa ra doks...16 1.3 Hvil ken kunn skap lig ger til grunn for bygg fa ge ne?...17 1.4 Definisjoner

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor Trondheim (side 01-13) Trondhjem postkontor ble trolig opprettet i 1647. Fra 1849 til 1893 forekommer navnet skrevet

Detaljer