NO Installasjons- og driftsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NO Installasjons- og driftsanvisning"

Transkript

1 O Insallasjons- og drifsanvisning V80-3P/V130-3P/V20-3P Rev

2 Forord Takk for a du har kjøp en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper a den kommer il å oppfylle dine forvenninger og gi deg mange års energieffekiv oppvarming. I denne insallasjons- og drifsanvisningen kan du lese hvordan insallasjon, drif, service, eersyn og vedlikehold skal uføres, slik a al fungerer korrek. De er derfor vikig a manualen leses nøye innen sar av eller service på enheen. Gullberg & Jansson kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppsår på grunn av feilakig insallasjon, feilakig feilsøking eller feilakig vedlikehold. Vennlig hilsen, Gullberg & Jansson AB FOR DI EGE HUKOMMELSES SKYLD Fyll inn opplysningene nedenfor. De kan være gode å ha for hånden dersom noe skulle skje Produk: Insallaør: Telefon: Serienummer: Insallasjonsdao:! Insallasjonsbevise for regisrering hos Gullberg & Jansson AB som følger med skal fylles u i forbindelse med insallasjonen. De er vikig a du fyller u dee og poser de snares! De as forbehold om evenuelle rykkfeil og konsruksjonsendringer. Feilolking, evenuelle åpenbare rykkfeil og konsekvenser som følge av disse kan ikke Gullberg & Jansson AB holdes ansvarlig for.

3 Innholdsforegnelse Generell informasjon Produkbeskrivelse 4 Funksjonsprinsipp 4 Medfølgende deler og ilbehør Vikig informasjon Transpor og lagring Insallasjon Bruk og drif Vedlikeholdsruiner Service og suppor Sjekklise, insallasjon 6 Vilkår for garanien 6 Sikkerhesbesemmelser 6 Insallasjon Prinsippskisse 7 Plassering av enheen 7 Oppseing 7 Borledning av kondensvann 8 Rørilkobling 8 Bypasskobling 8 Sammenkobling av flere enheer 8 Elekrisk insallasjon 9 Oppsar av enheen 9 Bruk og drif LCD-displaye 10 Sarskjermen 10 Temperaurinnsilling 10 Hovedmeny 11 Temperaurverdier 11 Digiale innganger 11 Reléuganger 11 Om programvaren 11 Innsilling av id og dao 12 Feilmeldinger 12 Vedlikehold, service og feilsøking Vinerdrenering 13 Vedlikehold 13 Feilsøking 13 Feilsøkingsskjema 13 Feilkodeabell 14 Teknisk beskrivelse Koblingsforklaring PC V80-3P/V130-3P 16 El-skjema 16 Tekniske daa 17 Mål og ilkoblinger 17 V20-3P 18 El-skjema 18 Tekniske daa 19 Mål og ilkoblinger 19

4 1 Generell informasjon I dee kapile finner du grunnleggende informasjon om de bassengvarmepumper som omfaes av foreliggende insallasjonsog drifsanvisning. Her finner du også annen vikig informasjon og vilkår for garani og sikkerhesbesemmelser. Dee kapile henvender seg både il brukere og insallaører. Produkbeskrivelse Modellene V80-3P/V130-3P/V20-3P er en serie spesiel konsruere luf-/vannvarmepumper beregne for energieffekiv oppvarming av bassenger eller spaanlegg. Modellene er uvikle og designe for e nordisk klima. Varmepumpene er konsruer for å arbeide med god virkningsgrad og lav lydnivå. Samlige modeller har: Tianvarmevekslere som mosår klor- og salvann Miljøvennlig og effekiv kjølemedium (R410a) Digial LCD-konroll Dynamisk avrimingsfunksjon Innebygd gjennomsrømningsvak Unions- eller flenskoblinger avhengig av modell Funksjonsprinsipp Bassengvarmepumper V80-3P/V130-3P/V20-3P brukes førs og frems for oppvarming men kan også brukes il kjøling. Modellene syres via gjennomsrømningsvak og for a de skal fungere må bassenges sirkulasjonspumpe være i gang. Bassengvarmepumper arbeider mes energieffekiv med små forskjeller i emperaur mellom inn- og uløp. Anbefalingen er 1-2 graders forskjell mellom inn- og uløp. Vanngjennomsrømningen reguleres via en bypass-kobling. Les mer om bypass-kobling i avsni 2 - Insallasjon. av områdes ueemperaur og emperauren på bassengvanne. Varmepumpen kan derfor oppleves med ulik effekivie under forskjellige deler av åre, avhengig av yre foruseninger. Ved sesongsar, når vanne i bassenge er kald, må varmepumpen arbeide koninuerlig over lengre id, for a rikig emperaur i bassenge skal oppnås. år bassengvanne har nådd ønske emperaur sanser varmepumpen auomaisk og sarer igjen ved behov. De er allid økonomisk å dekke over bassenge når de ikke brukes, spesiel naeid. Ca % av varmen forsvinner fra bassenges vannoverflae. En overdekking reduserer også varmepumpens drifsid. Varmepumpen skal allid insalleres uendørs, fordi den hener energi fra uelufen som omgir den. Den må være god veniler og ikke ildekkes, eller på annen måe skjermes, slik a lufsirkulasjonen hindres. Sirkulasjon av lufen mellom innsuging og ublåsing gir dårligere virkningsgrad. Fros eller is kan dannes på varmepumpens fordamper. Dee er hel normal. En auomaisk avrimingssyklus vil sare, for å smele bor isen. Eer avrimingssyklusen sarer varmepumpen si normale program og forseer å varme opp bassenge. Modellene er førs og frems beregne på oppvarming av bassenger i perioden mai-sepember, noe som kan anses å være en normal bassengsesong. Samlige modeller er uvikle for å garanere god virkningsgrad i nordisk klima. De er imidlerid vikig å være oppmerksom på a virkningsgraden er avhengig Klorinaor POOL Se eikeene på enheen før ilkobling av inn- og uløp. Sandfiler Sirkulasjonspumpe 4

5 Generell informasjon Medfølgende deler og ilbehør 1. Hovedenhe V80-3P/V130-3P/V20-3P 2. Insallasjonsilbehør Insallasjonsanvisning LCD-display med x anall meer kabel Unionskoblinger (kun V80-3P/V130-3P) Dempende gummiklosser (kun V80-3P/V130-3P)! Insallasjonsmaeriell finnes som separa pakke inne i maskinen. Fjern serviceluken ved insallasjon og a u den separae pakken. Observer a rør il insallasjonen og bypasskobling anskaffes av bassengmonøren. Vikig informasjon Les nedenfor om spesiel vikige punker i forbindelse med ranspor og lagring, insallasjon, bruk, vedlikehold og feilsøking. Transpor og lagring Alle modeller skal ransporeres sående. Grunnen er a opphenge inne i kompressoren kan bli skade dersom enheen legges ned. Dersom varmepumpen holdes på skrå ved insallasjon eller ømming, bør de skje forsikig og på så kor id som mulig. Bruk originalemballasjen, for å redusere risikoen for ransporskader. Insallasjon Bassengvarmepumpen skal insalleres av en kvalifiser insallaør og plasseres uendørs. Enheen skal så sabil, oppre og opphøyd fra bakkenivå. Sørg for sabil og plan underlag. Ved en kombinasjon med solfangere, må man påse a varm solfangervann ikke ledes direke il bassengvarmepumpen. Dersom solfangervanne blir for varm er faren for å skade varmepumpen sor. Bruk og drif Parameerne i displaye er fabrikkinnsile og behøver normal ikke juseres. Temperauren er innsil på 27 C. Dersom du vil øke emperauren, må du konrollere a ønsker om høyere emperaur ikke srider mo evenuelle garanier på bassenganlegge. Vedlikeholdsruiner Konroller regelmessig a innsugsgiere ikke blokkeres av løv, snø eller anne. Videre skal de konrolleres a ikke for mye fros eller is bygger seg opp under enheen når være er kald. Ved behov kan yerdeksele rengjøres med en fukig klu. Uvis forsikighe slik a enheen ikke ripes. Dersom bassengvarmepumpen ikke skal være i drif vinersid er de vikig å drenere enheen for vann. Garanien omfaer ikke frosskader pga. mangelfull vedlikehold. Ved vinerdrenering kan også varmeveksleren spyles gjennom, for å fjerne evenuelle gjenliggende avleiringer. Les mer om drenering i avsni 4 Vedlikehold, service og feilsøking. Service og suppor Bassengvarmepumpene er konsruer for pålielig drif og lang leveid. Dersom de oppsår en feil, anbefaler vi å a konak med den insallaøren som har ufør insallasjonen. Angi allid produkes serienummer, som finnes under ypeskile på varmepumpens langside. En grunnleggende guide for feilsøking finnes gjengi i avsni 4 Vedlikehold, service og feilsøking. Enheen må kun repareres av en kvalifiser insallaør eller på e godkjen verksed. Ved reparasjoner skal de kun brukes originale reservedeler. Ved plassering skal de as hensyn il lydens ubredelse fra uedelen. Enheen skal plasseres slik a lyden fra kompressor og vife forsyrrer omgivelsene så lie som mulig. Ved avriming og drif kan de forekomme sørre mengder smele- og kondensvann. Derfor er de vikig å sørge for god drenering og avrenning fra uedelen. Enheene skal så fri, slik a lufen ikke hindres i å passere fordamperen. Unngå plassering som fører il rundgang av kaldluf, da dee reduserer varmepumpens effek.

6 Generell informasjon Sjekklise, insallasjon Følgende sjekklise gir en generell beskrivelse av hvordan insallasjonen foreas. Plasser varmepumpen på e solid og horisonal underlag. Åpne serviceluken og a fram insallasjonssee som følger med. Konroller a samlige deler som inngår er med. Moner rør for inn- og ugående vann. Vær nøyakig, slik a inn- og uløp moneres rikig. Moner varmepumpen eer sandfilre. Insaller bypass, for å regulere rikig delgjennomsrømning for bassengvarmepumpen. Koble il srømmen. Slå på srømmen og konroller innsillingene. Se i drif og juser bassengvarmepumpens gjennomsrømning il korrek nivå. Vilkår for garanien Sysemes inngående deler skal ransporeres, lagres og insalleres i henhold il de som sår skreve i manualen. Reparasjoner skal uføres av kvalifiser insallaør. De må kun brukes originaldeler ved reparasjoner. Dersom vilkårene ovenfor blir overråd vil garanien ikke lenger gjelde. Sikkerhesbesemmelser Følgende sikkerhesbesemmelser er spesiel vikig å være oppmerksom på ved håndering, insallasjon og bruk av varmepumpen: Inngrep i produkes kjølesysem må kun uføres av godkjen kjøleekniker. Koble allid fra srømmen før inngrep i syseme. Les mer om oppsar i avsni 2 under overskrifen Oppsar av enheen. 6

7 2 Insallasjon I dee kapile finner du en uførlig beskrivelse av insallasjonen. Dee kapile henvender seg førs og frems il insallaører, men kan med fordel også leses av slubruker, for øk forsåelse av syseme. Prinsippskisse Klorinaor POOL Se eikeene på enheen før ilkobling av inn- og uløp. Sandfiler Sirkulasjonspumpe Plassering av enheen Bassengvarmepumpen vil fungere uen problemer under følgende foruseninger: Tilsrekkelig lufilførsel Korrek elekrisk insallasjon Ren bassengfiler og korrek rørdragning Bassengvarmepumpen kan i prinsipp plasseres hvor som hels uendørs. Men plasser den ikke inneklem med reduser mulighe for innsugnings- og ublåsningsluf, se skissene nedenfor. Overbygg i form av ak er ikke nødvendig mm Oppseing Bassengvarmepumpen skal plasseres på e fas, horisonal underlag og bør ikke silles innil, eller moneres med holdere på uegnede vegger av le konsruksjon. Den skal plasseres slik a lyden fra kompressor og vife forsyrrer omgivelsene så lie som mulig. Enheen skal så sabil, oppre og opphøyd fra bakkenivå. Sørg for sabil og plan underlag. Ved avriming og drif kan de forekomme sørre mengder smele- og kondensvann. Derfor er de vikig å sørge for god drenering og avrenning. Enheen skal plasseres slik a lufilførselen il fordamperbaerie er ilsrekkelig. Ellers er de fare for reduser effek og virkningsgrad. Lufinnak 1000 mm Lufinnak 1000 mm 7

8 Insallasjon Borledning av kondensvann I fordamperen kjøles uendørslufen ned med ca. -10 C. Vanndamp vil da kondenseres på lamellene il fordamperbaerie. Dersom luffukigheen er høy, kan de bli askillige lier vann per ime. Kondensvanne ledes bor via e uak på korsiden. De er vikig å plassere enheen slik a kondensvanne kan avledes på en ilfredssillende måe.! Forveksle ikke kondensvanne med vannlekkasje. Dersom displaye viser E03, beyr de a gjennomsrømningen i syseme er for lav og a bypassvenilen evenuel må senges mer, eller a den oale gjennomsrømningen i rensesyseme er for lav. Bypass-venil Rørilkobling Bassengvarmepumpen ilkobles bassenges sirkulasjonssysem ved hjelp av medfølgende 63 mm unioner (gjelder V80-3P/V130-3P). Skruilkoblingene il varmeveksleren skal dras il for hånd. V20-3P har DI110 flensilkoblinger med ening og blindflenser ved levering. De bør moneres en bypass-kobling, for å kunne sille inn rikig delgjennomsrømning il bassengvarmepumpen. Bypass-kobling Vi anbefaler a en bypass-kobling moneres il samlige insallasjoner, for å kunne sille inn korrek delgjennomsrømning på bassengvarmepumpen. Åpne førs alle veniler for enklere å innregulere bypass. Sammenkobling av flere enheer For å spare energi, anbefales de a flere enheer som skal arbeide sammen parallellkobles. På denne måen unyer man varmepumpene opimal. Seriekobling er også mulig, men anbefales kun i de ilfeller begrensninger i syseme for øvrig ikke illaer parallellkobling. Se figuren under for insallasjonsprinsipp. Innregulering av bypass 1. La alle veniler være åpne. 2. Konroller innkommende og ugående vannemperaur, se avsni 3. a. Dersom de ikke foreligger noen emperaurforskjell, senges illøpsvenilen gradvis hel il forskjellen ligger mellom 1-2 grader. b. Dersom forskjellen ligger over 2 grader senges gradvis bypass-venilen innil forskjellen ligger mellom 1 og 2 grader. Sandfiler Sirkulasjonspumpe Klorinaorcelle Basseng Venil Vannkilde Parallellkobling av flere enheer. 8

9 Insallasjon Elekrisk insallasjon Elekrisk ilkobling foreas i bassengvarmepumpens koblingsboks som finnes bak fronpanele. En arbeidsbryer må være plasser synlig ved enheen. rbeidsbryeren beskyer mo uilsike sar ved f.eks. service på enheen. Enheen må kobles il jordingssyseme, for å få fullgod jordingsvern. På rekkeklemmen finnes yerligere en ilkobling, To Pump. Denne kan brukes dersom man ønsker å koble il en separa sirkulasjonspumpe il bassengvarmepumpen. Se el-skjemae i avsni for mer dealjer informasjon om den elekriske ilkoblingen.! Ved ilkobling av refasemaskiner må fasene være koble il i rikig rekkefølge, ellers sarer ikke maskinen. Sarer ikke maskinen ved førse gangs innkobling, må o av fasene kobles om og da vil maskinen sare. Oppsar av enheen For å kunne varme opp basseng- eller spavanne må bassenges sirkulasjonspumpe sares og vanne må sirkulere gjennom varmeveksleren. Følgende prosedyre bør anvendes ved oppsar av bassengvarmepumpen for førse gang: 1. Sar bassenges sirkulasjonspumpe. Konroller a de finnes vannsrøm il og fra bassengvarmepumpen. 2. Slå på maespenningen, rykk O/OFF på displaye og enheen skal sare eer noen sekunder. 3. Eer noen minuer, konroller a emperaurene T03 respekive T04 er lavere enn T0. 4. Sopp bassenges sirkulasjonspumpe og konroller a bassengvarmepumpen sopper auomaisk og viser feilen E32. Konroller også a varmepumpen sarer igjen auomaisk når sirkulasjonspumpen sares på ny.. Bassengvarmepumpen sopper førs når den har oversege ønske emperaur med 1 grad. Bassengvarmepumpen sarer igjen på ny når emperauren i bassenge undersiger ønske emperaur med 1 grad. Gjennomsrømningsvak:Bassengvarmepumpen er usyr med en gjennomsrømningsvak, som hindrer sar ved uilsrekkelig vanngjennomsrømning. Tidsforsinkelse: Enheen er innsil med ca. minuer sarforsinkelse, for å hindre gjenae oppsarer og kompressorsliasje. Selv e kor srømbrudd akiverer sarforsinkelsen på minuer. 9

10 3 Bruk og drif LCD-displaye edenfor følger en beskrivelse av LCD-displaye. Alle parameere er innsil fra fabrikken og behøver ikke å juseres før oppsar. O/OFF - slå av og på enheen / gå bakover i menyer Menu - viser hovedmenyen, viser hjelp på engelsk Clock - viser innsilling for dao og id - bla oppover - bla nedover M - bekrefe valg, veksle drifsmodus O: Heaing Inle emp. 26. C Oule emp. 27. C 24/12/ :08 TUE Vær oppmerksom på a skjermen slås av auomaisk eer 60 sekunder og akiveres igjen ved å rykke på valgfri knapp. Sarskjermen OFF: Heaing O: Heaing O: Cooling Inle emp. 26. C Inle emp. 26. C Inle emp. 27. C Oule emp. 26. C Oule emp. 27. C Oule emp. 26. C 24/12/ :08 TUE 24/12/ :08 TUE 24/12/ :08 TUE O: Inle emp. Oule emp. 24/12/ :08 TUE Auomaic 26. C 27. C Sarskjermen viser akuell drifsmodus og om enheen er av (OFF) eller på (O). For å veksle mellom kjølemodus, varmemodus og auomaisk modus rykker man på M. For å veksle mellom av og på rykker man på O/OFF og holder den innryk i mins 1 sekund. Sarskjermen viser også akuell innløps- og uløpsemperaur. Dessuen kan akuell id og dao leses av lengs nede. Temperaurinnsilling Heaing se poin: Cooling se poin: 27.0 C 27.0 C Temperauren endres ved å rykke på når sarskjermen vises. Innsillingene lagres ved å vene 10 sekunder eller ved å rykke på M og avbryes ved å rykke kor på O/OFF. For å endre ønske emperaur i varmemodus, må enheen så i varmemodus. For å endre ønske emperaur i kjølemodus, må enheen så i kjølemodus. 10

11 Hovedmeny Hovedmenyen nås ved å rykke o ganger på Menu. Dereer navigeres de i menyen med, menyvalg foreas med M, og for å gå ilbake il sarskjermen rykker man kor o ganger på O/OFF. Bruk og drif Temperaurverdier Temperaure T01 Inle waer 26. C T09 Sucion C Swich T02 Oule waer 27. C T10 Exhaus C Oupu T03 Coil C T11 Exhaus C Abou T04 Coil C T12 Ho waer 17.0 C T0 Ambien 13.0 C T06 Deice C T07 Deice C T08 Sucion C Velg Temperaure og rykk på M for å vise akuelle emperaurverdier. Digiale innganger Temperaure S01 Sysem 1 HP Swich S02 Sysem 2 HP Oupu S03 Sysem 1 LP Abou S04 Sysem 2 LP S0 Phase monior S06 Flow swich S07 Elec. overload S08 Comp.1 overload Velg Swich og rykk på M for å vise akuelle verdier for digiale innganger. CL CL CL CL CL CL OP OP S09 Comp.2 overload OP S10 Remoe swich CL S11 Mode swich CL S12 Sysem proec CL S13 Waer flow 0m 3 /h S14 Class Maser Reléuganger Temperaure O01 Compressor 1 OFF O09 4-way valve 2 OFF Swich O02 Compressor 2 OFF O10 Exp. valve 1 30 Oupu O03 High fan OFF O11 Exp. valve 2 30 Abou O04 Low fan OFF O0 Circulae pump OFF O06 4-way valve 1 OFF O07 Hea elemen OFF O08 Alarm OFF Velg Oupu og rykk på M for å vise akuell saus for reléuganger. Om programvaren Temperaure Swich Oupu Abou PC4001 version: V1.6 Remoe version: V1. PC4001 checksum: 7F3E Remoe checksum: BD07 Velg Abou og rykk på M for å vise informasjon om programvaren i syrekore og LCD. 11

12 Bruk og drif Innsilling av id og dao Menyen for innsilling av id og dao nås ved å rykke en gang på Clock. Dereer navigeres de i menyen med, og valg foreas med Clock. Innsillingene lagres ved å vene 10 sekunder eller ved å rykke på Clock og avbryes ved å rykke kor på O/OFF. For å gå ilbake il sarskjermen rykker man kor på O/OFF. Dae: 24/12/2014 Time: 18:08 Week: Tuesday Timer Dae forma Timer zone Daily imer Timer 1 06:30-12:30 Timer 2 06:30-12:30 Timer 3 06:30-12:30 Timer 4 06:30-12:30 Timer zone Daily imer Mon.: Tue.: Wed.: Thu.: Fri.: Sa.: Sun.: OE OE OE OE OE OE OE For innsilling av varmepumpens funksjon dag for dag er de mulig, avhengig av ukedag, å angi om varmepumpen skal være O, OFF eller syres eer Timer1, Timer2, Timer3 eller Timer4. OE angir a ingen imer er akive den dagen. Dae: 24/12/2014 Time: 18:08 Week: Tuesday Timer Dae forma DD/MM/YY MM/DD/YY Feilmeldinger Ved feilmeldinger vises akuelle feilkoder auomaisk på skjermen. For å gå ilbake il sarskjermen rykker man kor på O/OFF. Dersom feilen besår, vil feilmeldingen bli vis igjen på skjermen eer 10 sekunder. Dersom de finnes flere feil samidig, kan man vise de akuelle feilmeldingene ved å rykke på. Se eksempler på feilmeldinger nedenfor. Fullsendig lise er gjengi i avsni 4. E03 Waer flow failure P01 Inle waer emp. failure P02 Oule waer emp. failure Failure number: 3 Failure number: 3 Failure number: 3 12

13 4 Vedlikehold, service og feilsøking Vinerdrenering De er mege vikig å huske på å drenere enheen, dersom den skal så uvirksom vinersid! Garanien gjelder ikke ianvarmeveksler som har frys i sykker! Drenering foreas enkel ved a røransluningen il inn- og uløpsrørene løsnes og skrus av og a ansluningen for drenering åpnes på modeller der dee finnes.! Ved den minse usikkerhe om vinerdrenering, konak din forhandler! Varmeveksler som har gå i sykker på grunn av manglende vinerdrenering omfaes ikke av garanien! Vedlikehold Konroller vanngjennomsrømningen regelmessig. Rens basseng-/spafiler regelmessig, for å unngå a de oppsår drifsforsyrrelser. Område omkring enheen skal ha god avrenning og venilasjon. Konroller srømilførselen og kabelilkoblingene regelmessig. Skulle enheen fungere på en unormal måe, seng den og konak serviceekniker. Se regelmessig over fordamperbaerie og rengjør ved behov. Regelmessig vedlikehold er en garani for maksimal virkningsgrad. Drener og dekk il før vineren seer inn! Feilsøking Dersom de oppsår en feil, må du allid a konak med den insallaøren har ufør insallasjonen. Angi allid produkes serienummer, som finnes under ypeskile på varmepumpens langside. I feilsøkningsabellen nedenfor finnes informasjon, for å kunne ubedre de vanligse problemene. Les allid gjennom denne innen du konaker insallaøren som har ufør insallasjonen. Feilsøkingsskjema Drifsforsyrrelse Årsak Tilak 1. Varmepumpen er avseng. 1. Trykk på O/OFF-knappen. Innsil vannemperaur blir ikke oppnådd. Varmepumpen er i sykker igjen. Gjennomsrømningsvaken alarmerer E Varmepumpen sår i kjølemodus. 3. Varmepumpen er for lien for bassenge. 4. Ueemperauren er for lav.. Bassenges isolasjon er ikke ilsrekkelig. 1. Bassengemperauren er for lav, under 18 C, noe som fører il a avrimingen ikke fungerer. 2. Høy luffukighe. Ved unormale forhold som åke eller uvanlig høy luffukighe, kan isdannelsen bli sørre enn normal. 1. Gjennomsrømningen er for lav. 2. Endre drifsmodus il Heaing modus ifølge avsni Sørre varmepumpe eller annen varmekilde er nødvendig. 4. Sesongen er over. Sørre varmepumpe er nødvendig.. Overdekning kreves. 1. Bassengvanne må bli varmere for a avrimingen skal fungere normal. 2. Seng enheen og sar den igjen når den er hel isfri. Dersom probleme besår, a konak med forhandleren. 1. Konroller a renseanlegge er i gang og innsillingene for bypass. 13

14 Vedlikehold, service og feilsøking Feilkodeabell Feilmelding Feilkode Årsak Tilak Giverfeil innløp Giverfeil uløp Giverfeil uendørs Giverfeil fordamper kres 1 Giverfeil fordamper kres 2 Giverfeil sugegassemp. kres 1 Giverfeil sugegassemp. kres 2 Giverfeil hegassemp. kres 1 Giverfeil hegassemp. kres 2 P01 P02 P04 P1 P2 P17 P27 P181 P281 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Høyrykkspressosa kres 1 E11 Kjølemedierykk for høy Høyrykkspressosa kres 2 E21 Kjølemedierykk for høy Lavrykkspressosa kres 1 E12 Kjølemedierykk for lav Lavrykkspressosa kres 2 E22 Kjølemedierykk for lav Gjennomsrømningsvak Forskjell mellom inn- og uløpsemp. for sor Primær frosbeskyelse Sekundær frosbeskyelse Hegass overoppheingsvern kres 1 Hegass overoppheingsvern kres 2 Kommunikasjonsfeil E03 E06 E19 E29 Lav gjennomsrømning eller ikke vann i syseme Temp.forskjell >13 grader 2 C < innløpsemp. 4 C, uendørs emp. 0 C innløpsemp. 2 C, uendørsemp. 0 C P182 Hegassemp. over 120 C P282 Hegassemp. over 120 C E08 Displaye har ingen forbindelse med syreenheen Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Konroller eller skif giver Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Konroller vanngjennomsrømning og juser evenuell bypass Konroller vanngjennomsrømningen og a srømningsvaken fungerer 9 C < innløpsemp. 18 C < innløpsemp. Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Konroller forbindelsen mellom display og syreenhe 14

15 Teknisk beskrivelse Koblingsforklaring PC4001 RO 09 RO 08 RO 07 RO 06 RO 0 RO 04 RO 03 RO 02 RO 01 L C6 PC V ET DI 01 V AI 01 AI 02 AI 03 AI 04 AI 0 AI 06 AI 07 AI 08 AI 09 AI 10 AI 11(0) AI 12(0) DI 02 DI 03 DI 04 DI 0 DI 06 DI 07 DI 08 DI 09 DI 10 DI 11 DI 12 DI /DO 1 DI /DO 2 C1 C r. Beegnelse Beskrivelse 1 øyralleder (230 VAC) 2 L Faseleder (230 VAC) 3 R01 Syresignal il kompressorkres 1 (230 VAC) 4 R02 Syresignal il kompressorkres 2 (230 VAC) R03 Syresignal il vifemoor høy (230 VAC) 6 R04 Syresignal il vifemoor lav (230 VAC) 7 R0 Syresignal il sirkulasjonspumpe (230 VAC) 8 R06 Syresignal il 4-veisvenil kres 1 (230 VAC) 9 R07 Syresignal il el-kolbe (230 VAC) 10 R08 Syresignal il 4-veisvenil kres 2 (230 VAC) 11 R09 Alarmsignal (230 VAC) 12 ET/ /12V 13 DI01/ /V Displaykonroller Gjennomsrømningsmåler 14 AI01/ Inngående vannemperaur (analog inngang) 1 AI02/ Ugående vannemperaur (analog inngang) 16 AI03/ Avrimingsemp. kres 1 (analog inngang) 17 AI04/ Avrimingsemp. kres 2 (analog inngang) 18 AI0/ Ueemperaur (analog inngang) 19 AI06/ Kondensaoremp. kres 1 (analog inngang) r. Beegnelse Beskrivelse 20 AI07/ Kondensaoremp. kres 2 (analog inngang) 21 AI08/ Sugegassemp. kres 1 (analog inngang) 22 AI09/ Sugegassemp. kres 2 (analog inngang) 23 AI10/ Sensorinngang - brukes ikke (analog inngang) 24 AI11/ Hegassemp. kres 1 (analog inngang) 2 AI12/ Hegassemp. kres 2 (analog inngang) 26 DI02/ Høyrykkspressosa kres 1 (digial inngang) 27 DI03/ Lavrykkspressosa kres 1 (digial inngang) 28 DI04/ Høyrykkspressosa kres 2 (digial inngang) 29 DI0/ Lavrykkspressosa kres 2 (digial inngang) 30 DI06/ Faserekkefølgevern (digial inngang) 31 DI07/ Gjennomsrømningsvak (digial inngang) 32 DI08/ Overoppheingsvern (digial inngang) 33 DI09/ Oversrømsvern kres 1 (digial inngang) 34 DI10/ Oversrømsvern kres 2 (digial inngang) 3 DI11/ Sysemvern (digial inngang) 36 DI12/ Eksern On/Off-bryer (digial inngang) 37 DI/DO1/ 38 DI/DO2/ Modus inpu (digial inngang) O/OFF-indikaor (digial ugang) 1

16 Q RED A KM1 KM2 1 KM1 KM2 U V W 3 COMP1 U V W 3 COMP2 KM2 KM1 BR Y/G BLU K2 K1 B C D E Conroller F A B C D E F CH1 CH RO 09 RO 08 RO 07 RO 06 RO 0 RO 04 RO 03 RO 02 RO 01 L C6 14 U1 V1 W1 U2 V2 W2 PC V ET DI 01 V AI 01 AI 02 AI 03 AI 04 AI 0 AI 06 AI 07 AI 08 AI 09 AI 11(0) AI 12(0) DI 02 DI 03 DI 04 DI 0 DI 06 DI 07 DI 08 DI 09 DI 10 DI 11 DI 12 DI /DO 1 DI /DO 2 C1 C K3 14 BLK WHT BLU V V2 4V1 (A) 11 (B) (C) PM K 0K IT IT OT CT1 OT CT1 CT2 CT2 AT AT HP1 HP1 LP1 LP1 HP2 HP2 LP2 LP2 FS 4V K3 K2 K1 IT OT CT1 CT2 AT SUT1 SUT2 ET1 ET2 HP1 LP1 HP2 LP SUT1 SUT1 SUT2 SUT2 ET1 ET1 ET2 ET2 4V1 4V2 4V KM EEV2 EEV1 AI 10 K K TO POWER SUPPLY 400V/3~/0Hz RED BLK WHT RED BLK WHT PH1 PH2 FS O/OFF inpu Remoe Cool/hea Teknisk beskrivelse V80-3P/V130-3P El-skjema 2 F KM WHT K3 RED FM1 WHT RED FM2 K3 FS P1 P1 P2 P3 P2 P3 F To pump PH PH AT Ambien emperaure CH Compressor heaer COMP Compressor CT Coil emperaure EEV Elecronic expand valve ET Exhaus emperaure FM Fan moor FOHP2 O/OFF oupu FOHP1 FOHP1 FOHP2 FOHP2 FOHP FOHP FOHP Fan-moor overhea proec FS Flow swich HP High pressure proecion IT Inle waer emperaure KM1 Conacor of compressor1 KM2 Conacor of compressor2 KM Conacor of pump K3 Relay of fan moor LP Low pressure proecion OT Oule waer emperaure PH Pan heaer PM Phase monior Q Air swich SUT Sucion emperaure 4V 4 way valve V80-3P / V130-3P FOHP1 16

17 Teknisk beskrivelse Tekniske daa Modell V80-3P V130-3P Varmeeffek 1 kw 36 Inneffek kw 7,0 9, Oppvarmingskapasie 2 m Drifsspenning 230 VAC 1-fase 0 Hz 400 VAC 3-fase 0 Hz Drifssrøm A 13,1 17,4 Sikringssørrelse A 2 3 Kompressor Scrollkompressor x 2 Scrollkompressor x 2 Kjølemediemengde (R410a) kg 2,0 x 2 2,6 x 2 Vifeforbruk W 260 x x 2 ominell lufgjennomsrømning m 3 /h Lydnivå 2 db(a) Vannilkobling mm ominell vanngjennomsrømning m 3 /h 13,0 19,0 Trykkfall ved nominell gjennomsrømning bar 0,12 0,1 Pressosabryeverdi HP bar 44 (senger igjen ved 32 bar) Pressosabryeverdi LP bar 0,2 (senger igjen ved 1, bar) Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vek kg Varmeeffek mål ved 24 C / 19 C uendørsemperaur, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Innkommende vannemperaur 27 C. 2 Oppvarmingskapasieen må sees som reningsgivende for e isoler basseng med ildekking naeid. Modellene er førs og beregne på å bli bruk i perioden mai il sepember (normal bassengsesong). Mål og ilkoblinger

18 Q RED (A) 11 A KM1 KM2 4 U V W 3 FM1 U V W 3 FM2 U V W 3 COMP1 U V W 3 COMP2 KM2 KM1 BR Y/G BLU K2 K1 1 KM1 KM2 B KM3 C D Conroller E F A B C D E F CH1 CH2 RED BLK WHT RO 09 RO 08 RO 07 RO 06 RO 0 RO 04 RO 03 RO 02 RO 01 L C6 14 U1 V1 W1 U2 V2 W2 PC V ET DI 01 V AI 01 AI 02 AI 03 AI 04 AI 0 AI 06 AI 07 AI 08 AI 09 AI 11(0) AI 12(0) DI 02 DI 03 DI 04 DI 0 DI 06 DI 07 DI 08 DI 09 DI 10 DI 11 DI 12 DI /DO 1 DI /DO 2 C1 C K3 (B) (C) PM V V2 0K 0K IT IT OT CT1 OT CT1 CT2 CT2 AT AT HP1 HP1 LP1 LP1 HP2 HP2 LP2 LP2 FS FS 4V K3 K2 K1 4V1 IT OT CT1 CT2 AT SUT1 SUT2 ET1 ET2 HP1 LP1 HP2 LP SUT1 SUT1 SUT2 SUT2 ET1 ET1 ET2 ET2 4V1 4V2 4V KM AI 10 P1 KM TO PUMP EEV2 EEV1 K K BLK WHT BLU TO POWER SUPPLY 400V/3~/0Hz KM3 RED BLK WHT RED BLK WHT FOHP1 FOHP2 Remoe Cool/hea Remoe ou 1 3 PH PH1 PH2 Remoe in Teknisk beskrivelse V20-3P El-skjema P2 P P1 P2 P RED BLK WHT PH PH AT Ambien emperaure CH Compressor heaer COMP Compressor CT Coil emperaure EEV Elecronic expand valve ET Exhaus emperaure FM Fan moor FOHP Fan-moor overhea proec FS Flow swich HP High pressure proecion IT Inle waer emperaure KM1 Conacor of compressor1 KM2 Conacor of compressor2 FOHP1 FOHP KM Conacor of pump KM3 Conacor of fan moor LP Low pressure proecion OT Oule waer emperaure PH Pan heaer PM Phase monior Q Air swich SUT Sucion emperaure 4V 4 way valve V20-3P FS FOHP1 FOHP2 18

19 Teknisk beskrivelse Tekniske daa Modell Mål og ilkoblinger V20-3P Varmeeffek 1 kw 110 Inneffek kw 20,7 Oppvarmingskapasie 2 m Drifsspenning 400 VAC 3-fase 0 Hz Drifssrøm A 37,8 Sikringssørrelse A 63 Kompressor Scrollkompressor x 2 Kjølemediemengde (R410a) kg 8, x 2 Vifeforbruk W 61 x 2 ominell lufgjennomsrømning m 3 /h Lydnivå 2 db(a) 69 Vannilkobling mm DI 110 ominell vanngjennomsrømning m 3 /h 22,8 Trykkfall ved nominell gjennomsrømning bar 0,16 Pressosabryeverdi HP bar 44 (senger igjen ved 32 bar) Pressosabryeverdi LP bar 0,2 (senger igjen ved 1, bar) Høyde mm 2030 Bredde mm 217 Dybde mm 1070 Vek kg Varmeeffek mål ved 24 C / 19 C uendørsemperaur, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Innkommende vannemperaur 27 C. 2 Oppvarmingskapasieen må sees som reningsgivende for e isoler basseng med ildekking naeid. Modellene er førs og beregne på å bli bruk i perioden mai il sepember (normal bassengsesong). 19

20

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning R12/R15/R20/R30/R30-3P/R50-3P

Installasjons- og driftsanvisning R12/R15/R20/R30/R30-3P/R50-3P O Installasjons- og driftsanvisning R12/R15/R20/R30/R30-3P/R50-3P Rev. 2016.1 Gullberg & Jansson AB Hortensiagatan 7 SE - 256 68 Helsingborg Tel: +46 (0) 42 311 15 00 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Standarden innen spakontroll. KONTROLLSYSTEM FOR SPA

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Standarden innen spakontroll. KONTROLLSYSTEM FOR SPA INSTRUKSJONSHÅNDBOK KONTROLLSYSTEM FOR SPA Sandarden innen spakonroll. NEO 2100 KONTROLLPANEL NEO 1100 KONTROLLPANEL NEO 1000 KONTROLLPANEL 810-0343-N.0118 2200 E. Surgis Road, Oxnard CA 93030 Phone 805.981.0262

Detaljer

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE YTELSE OG UTVIKLING 50 ÅRS ERFARING Trovac Indusries ble grunnlag i 1960, og er kjen for sin høye kvalie, høye yelser og lave søynivå, i e elegan burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens sørse

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning S-serien

Installasjons- og driftsanvisning S-serien O Installasjons- og driftsanvisning S-serien S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Rev. 2015.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 311 15 00 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter.

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter. TFE4110 Digialeknikk med kreseknikk Løsningsforslag il regneøving 5 vårsemeser 2008 Løsningsforslag il regneøving 5 Ulever: irsdag 29. april 2008 Oppgave 1: a) Tegn egningen for en eksklusiv eller por

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KONTROLLSYSTEM FOR SPA NEO 2100 KONTROLLPANEL NEO 1100 KONTROLLPANEL

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KONTROLLSYSTEM FOR SPA NEO 2100 KONTROLLPANEL NEO 1100 KONTROLLPANEL INSTRUKSJONSHÅNDBOK KONTROLLSYSTEM FOR SPA NEO 2100 KONTROLLPANEL NEO 1100 KONTROLLPANEL KONTROLLSYSTEM FOR SPA LAGRE DENNE HÅNDBOKEN GJØR DEN TILGJENGELIG FOR ALLE ANDRE SPABRUKERE ADVARSEL! Kun kvalifisere

Detaljer

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt: e Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV... 3 2.1 Hovedspor... 3 2.1.1 Varig ufesing... 3 2.1.2 Minse kurveradius... 3 2.1.3 Ballas... 3 2.1.4 Sviller... 3 2.1.4.1 Svilleype...

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

Til Funk-påsatsen for kopling og dimming kan det programmeres opp til 30 radiokanaler.

Til Funk-påsatsen for kopling og dimming kan det programmeres opp til 30 radiokanaler. Ar. Nr.: 0543 xx Funksjon Funk-påsasen for kopling og dimming er en komponen i Funk-bussyseme. Den gjør de mulig å kople og dimme forskjellige elekriske laser så snar den har moa e besem radioelegram.

Detaljer

combimat 300E Bruksanvisning

combimat 300E Bruksanvisning ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 300E Bruksanvisning Innhold

Detaljer

Det bærbare, 4-kanals oscilloskopet Fluke 190 Series II ScopeMeter har 200 MHz båndbredde og 2,5 GS/s samplinghastighet i sanntid.

Det bærbare, 4-kanals oscilloskopet Fluke 190 Series II ScopeMeter har 200 MHz båndbredde og 2,5 GS/s samplinghastighet i sanntid. En førse kikk på DSO-er Denne innføringen i digiale lagringsoscilloskop (DSO-er) ar deg med på en rask, men omfaende omvisning i DSO-funksjoner og -målinger. Brukerarikkel E oscilloskop måler og viser

Detaljer

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Bruksanvisning 51151931 03.13 N EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35,

Detaljer

Funksjon. Informasjon om farer OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Funksjon. Informasjon om farer OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. Ar. r.: 0425 00 A Funksjon BU B - - RD G BU B Radio-sjalusiakuaoren muliggjør en radiosyr fjernbejening av en sjalusi- hhv. persiennemoor. Avhengig av akiveringen av radiosenderen vil enen lamellene juseres

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av beong Tilpasse krav gi i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Generel Basal leggeanvisning 2010 2 Basal-bedrifene er ledende i Norge innen

Detaljer

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen:

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen: .5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT 1.5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT ABEID Ved å kombinere idligere kjene formler som..1,.1.1,.3.1 får vi en formel for arbeid som er prakisk å bruke i elekro: Formlene

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13 DFG/TFG 316s/320s 04.11 - Bruksanvisning 51209017 03.13 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen innen fellesskape Type

Detaljer

SV DA NO EN. s,1 s,25 s,49 s,73 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V40-3P/V60/V60-3P

SV DA NO EN. s,1 s,25 s,49 s,73 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V40-3P/V60/V60-3P SV DA O E Insallaions- och sköselanvisning Insallaions- og vedligeholdelsesvejledning Insallasjons- og drifsanvisning Insallaion and insrucions manual V1/V20/V30/V30-3P/V0/V0-3P/V60/V60-3P s,1 s,2 s,9

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhe... 3 3. Drif av serifiseringssyseme...

Detaljer

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Bruksanvisning 51209073 03.13 N DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen

Detaljer

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3 Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 21 1 GENERELT... 3 1.1 Forebyggelse av skader... 3 1.1.1 Gassusyr... 3 1.1.2 Sikring mo eksplosjon av slagg... 3 1.2 Sveisemeoder... 4 1.3 Skinnemaeriale... 4 1.4 Temperaurgrenser...

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao:. juni 26 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler: Alernaiv

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

Forelesning nr.9 INF 1410

Forelesning nr.9 INF 1410 Forelesning nr.9 INF 141 29 espons il generelle C- og -kreser 3.3.29 INF 141 1 Oversik dagens emaer Naurlig espons respons il generelle C- og -kreser på uni-sep funksjonen Naurlig og vungen respons for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering Forelesning 25 Trær Dag Normann - 23. april 2008 Beskjeder Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4, blir avleregning, slik a sudenene ikke kan belage seg på

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installations- och skötselanvisning DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installasjons- og driftsanvisning

Installations- och skötselanvisning DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installasjons- og driftsanvisning SV DA O E Insallaions- och sköselanvisning Insallaions- og vedligeholdelsesvejledning Insallasjons- og drifsanvisning Insallaion and insrucions manual P08/P12/P15/P20/P30 s,1 s,21 s,41 s,61 Rev. 2016.0

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

SV DA NO EN Q12/Q15/Q20/Q30/Q30-3P. s,1 s,21 s,41 s,61

SV DA NO EN Q12/Q15/Q20/Q30/Q30-3P. s,1 s,21 s,41 s,61 SV DA O E Insallaions- och sköselanvisning Insallaions- og vedligeholdelsesvejledning Insallasjons- og drifsanvisning Insallaion and insrucions manual Q12/Q15/Q20/Q30/Q30-3P s,1 s,21 s,41 s,61 rev. 2017.1

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering Beskjeder MAT1030 Diskre maemaikk Forelesning 25: Trær Dag Normann Maemaisk Insiu, Universiee i Oslo 23. april 2008 Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4,

Detaljer

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL U O M AFTG R & T OMPA DEL E T U FR G O FR G N R M Y 5 C 2 BE L ET T T E T R B FA daikin.no 40mm an monteres inntil 40mm fra taket. OMPAT DEGN PAER PERFET OVER DØREN Høyde: 283 mm Bredde: 770 mm Dybde:

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Eksamensoppgave høsen 2 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å beså eksamen, må besvarelsen i hver fall: gi mins re rikige svar

Detaljer

Radio-koplingsaktuator Mini 2-kanals Bruksanvisning

Radio-koplingsaktuator Mini 2-kanals Bruksanvisning Ar. r.: 0424 00 A) Funksjon Radio-koplingsakuaoren muliggjør en uavhengig kopling av o elekriske laser via radiooverføring. år de moas e programmer radiovoker-elegram kopler koplingsakuaoren inn for en

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao: 6. mai 27 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler:

Detaljer

ENERGYLINE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG

ENERGYLINE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG EERGYLIE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSEG Installerings- og brukerveiledning IHOLD 1. Innledning 1 2. Spesifikasjoner 2 2.1 Varmepumpens ytelse 2 2.2 Driftsområde 3 2.3 Varmepumpens dimensjoner 4 3. Installering

Detaljer

Modelloversikt. Vi har fire serier bassengvarmepumper. bassenger. til utendørs bassenger. P-serien. Q-serien. V-serien. X-serien

Modelloversikt. Vi har fire serier bassengvarmepumper. bassenger. til utendørs bassenger. P-serien. Q-serien. V-serien. X-serien Vi har fire serier bassengvarmepumper til utendørs bassenger P-serien Q-serien V-serien -serien Våre bassengvarmepumper kjennetegnes gjennomgående av robust kvalitet når det gjelder material- og komponentvalg,

Detaljer

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW 5.0kW ved -7 C 40mm Kan monteres inntil 40mm fra taket. Høyde: 285 mm Bredde: 770 mm Dybde: 225 mm Maks 6.7kW MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig Nye Daikin Moskus er skreddersydd for det kalde norske klimaet.

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Authorized Distributor. Bjørn Birkeland

Authorized Distributor. Bjørn Birkeland Auhorized Disribuor Baeriesing Bjørn Birkeland Tes av baeridreve usyr Auhorized Disribuor Dagens baeridreve usyr har omfaende f funksjonalie som har en svær uforusigbar påvirkning på baeribelasningen.

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

DFG/TFG DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning

DFG/TFG DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning DFG/TFG 660-690 12.12 - Bruksanvisning 51289405 11.14 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 N 4 Forord Merknader il insruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06 Løsningsforslag il obligaorisk øvelsesoppgave i ECON 0 høsen 06 Oppgave (vek 50%) (a) Definisjon komparaive forrinn: Den ene yrkesgruppen produserer e gode relaiv mer effekiv enn den andre yrkesgruppen.

Detaljer

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet FAO 9 Forberedelse il skoleprøve Del Prakisk bruk av inegral Oppgave parikkelfar Hasigheen il en parikkel ved iden er gi ved v () = i m/min. Tiden er ( + ) + regne i min, for angivelse av posisjon. [,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Iniu for fyikk Ekamenoppgave i TFY49 Inrumenering Faglig konak under ekamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Ekamendao: 3. juni 23 Ekamenid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler: Alernaiv

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 4-dobbel Bruksanvisning

Radio-koplingsaktuator 4-dobbel Bruksanvisning Ar. r.: 1155 00 Funksjon Den -doble radio-koplingsakuaoren REG er usyr med kanaler og er konsruer for innbygging i en insallasjonsfordeler. I kombinasjon med radiomoakeren REG (innebygge serieappara) muliggjør

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN TEKNISK SERVICE MANUAL TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN INNHOLD 2 INNHOLD... 2 1 INTRODUKSJON... 3 2 BRUKER EGENSKAPER... 4 3 SYSTEMEGENSKAPER... 11 4 LISTE OVER EGENSKAPER... 18 5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Bevegelse i én dimensjon 15.1.214 FYS-MEK 111 15.1.214 1 Malab: mulig å bruke på egen PC med UiO lisens hjelp med insallasjon på daa-verksed eller i forkurs Forsa ledige plasser i forkurs: Fredag kl.1-13

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SYNERGI - en nordisk kraftpakke

SYNERGI - en nordisk kraftpakke Høyde: 298 mm Bredde: 900 mm Dybde: 215 mm Maks 7.2kW SYNERGI - en nordisk kraftpakke Daikin Synergi er i en klasse for seg når det gjelder varmeeffekt ved kalde norske utetemperaturer. Med sin tidløse,

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer