Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS"

Transkript

1 Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer i de følgende selskap (jfr. de to siste sider i denne trykksak): (1) POLYSHIPPING AS *) (2) POLYPROPERTY AS **) (3) PORTIA AS (4) POLYSERVICES AS ***) *) Selskapet er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sine shippingaktiviteter. **) Selskapet er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. ***) Tidligere POLYMARITIME AS. Rasmussen Offshore A/S ble innfusjonert i selskapet med virkning fra 26. september Shippingmarkedene For Rasmussengruppen AS er det utviklingen innen tørrlast- og tankmarkedene som er av størst interesse. Markedsutviklingen i disse segmenter har vært som følger: Tørrlastemarkedet var historisk sterkt i Fraktratene steg kontinuerlig i alle segmenter frem til november, for deretter å falle litt tilbake. Baltic s tørrlastindeks lå i 2007 i gjennomsnitt 122 % høyere enn året før. Den positive utviklingen viste seg tydelig både i periodemarkedet og i verdien på brukte skip, og skyldtes primært en meget sterk etterspørselsvekst på 13 %. Omkring 7 prosentpoeng av veksten skyldtes stigende volum, mens resten skyldtes økte ventetider i havnene og lengre transportdistanser. Kina var igjen den avgjørende faktor for etterspørselen, og særlig var landets import av jernmalm betydelig, og representerer nå 50 % av all sjøverts transport av jernmalm. Utsiktene for 2008 ser gode ut i tørrlastmarkedet, selv om man nok må forvente noe lavere nivåer enn i På lengre sikt skaper en rekordstor ordrebok for nye bulkskip bekymring. Tankmarkedet har de senere år, generelt sett, vært i en hårfin balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette har medført stor volatilitet i markedet. Volatiliteten har vært konsentrert omkring spotmarkedet, mens den fundamentale tro på tankmarkedet har vært sterk. Både periodemarkedet og skipsverdiene steg således i 1. halvår, og ble bare i liten grad påvirket av det svake spotmarkedet i 2. halvår. Den samlede etterspørsel etter olje steg i 2007 med bare ca. 2 %, mens tankflåten vokste med 5,2 %. Ordreboken er også stor for de kommende år. Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Kristiansands Tankrederi A/S (som er et heleid datterselskap til POLYSHIPPING AS) eier pr. årsberetningens dato 21,5 % av aksjekapitalen i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S ("Norden"). Kristiansands Tankrederi A/S mottok i 2007 tilsvarende NOK i aksjeutbytte fra Norden. Årsoverskuddet for Norden for 2007 ble på USD 703 millioner etter skatt, som forrenter den gjennomsnittlige egenkapital med 70 %. Dette er det desidert største nettooverskudd i selskapets historie, og vesentlig større enn forventningene ved inngangen til året. Bokført egenkapital utgjorde ved årsskiftet USD millioner, som tilsvarer DKK 159 pr. aksje. Teoretisk verdijustert egenkapital utgjorde imidlertid hele DKK 614 pr. aksje, basert på megleranslag av markedsverdi for egne skip og en verdiansettelse av certepartiene med kjøpsopsjoner etter Black 76 opsjonsberegningsmodell. 1

2 Utsiktene for 2008 er meget gode og man forventer et resultat etter skatt i området USD millioner, heri inngår gevinst ved skipssalg på USD 212 millioner. Norden har sitt hovedkontor i København. Aksjene i Norden er notert på Københavns Fondsbørs. Aktiv risikostyring spiller en hovedrolle i Nordens strategi om å sikre en stabil, høy inntjening. De risikofaktorer Norden forholder seg til er det nærmere redegjort for i årsberetningen for 2007 for Kristiansands Tankrederi A/S. Parlines Ro-Ro KS Parlines Ro-Ro KS ble etablert i desember 2004 og eide RoRo skipene MV "Finnreel" og MV "Finnmaster", hver på dwt., bygget i Parlines Ro-Ro KS har i 2008 solgt begge skipene og selskapet vil bli avviklet. Kristiansands Tankrederi A/S og POLYSHIPPING AS eier en 10 % andel, henholdsvis en 5 % andel (som kommandittister) i Parlines Ro-Ro KS. Parlines Ro-Ro KS sitt årsoverskudd for 2007 var kr Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. Eiendomsmarkedet Oslo-området Ved inngangen til 2008 utgjorde den samlede kontoreiendomsmassen i Oslo/Asker og Bærum i størrelsesorden 8,8 millioner kvadratmeter. De siste 24 årene har antall kvadratmeter kontoreiendom i dette markedet økt med omlag 4 millioner kvadratmeter, tilsvarende en vekst på 83 %. I samme periode har antall sysselsatte økt med ca. 30 %. Den sterke økningen i arealer sammenholdt med den moderate økningen i antall sysselsatte forklares ved en sterk økning i andelen sysselsatte med kontorarbeidsplass. Ledige arealer er anslått til ca kvadratmeter ved utgangen av Dette utgjør i størrelsesorden 4,4 % av den samlede eiendomsmassen. Ledighetsgraden varierer betydelig innenfor de ulike delmarkeder i Oslo området. Den laveste ledighetsgrad finnes i sentrum og sentrumsnære områder vest for Oslo sentrum, der ledigheten anslås til mellom 1 og 3 %. Høyest ledighetsgrad er det i ytre deler av Oslo, nord og øst for sentrum, der ledigheten anslås til 8 9 %. Den anslåtte ledighet gikk ned med omlag kvadratmeter i Netto ble det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter for utleie, mens utleie av lokaler, samt konvertering av ledige arealer til annet formål i 2007 utgjorde ca kvadratmeter. Antall ferdigstilte kvadratmeter viste en viss økning i 2007 sammenholdt med 2006 da ferdigstillelsen utgjorde omlag kvadratmeter. For 2008 forventes det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter kontorlokaler. Fortsatt er imidlertid utbyggingstakten moderat sammenlignet med historiske nivåer. I perioden utgjorde ferdigstilte kontorlokaler i Oslo området mellom og kvadratmeter årlig. I 2004 var imidlertid ferdigstilte lokaler nede i ca kvadratmeter. Leienivået for kontorarealer i Oslo området viste relativt markant økning i løpet av Leienivået og utviklingen i leienivå varierer i de ulike deler av markedet. De områder med lavest ledighet har det høyeste leienivået. Det er også i disse områdene leieprisnivået har steget mest de siste år. Ved utløpet av 2007 anslås leienivået for kontorlokaler av høy standard til mellom NOK og NOK for de mest sentrale områdene, mot NOK til NOK ved utløpet av For lokaler av høy standard i de mest attraktive tilgrensende områder vest og nord for sentrum anslås leienivået til NOK til NOK pr. kvadratmeter ved utløpet av 2007 mot NOK til NOK ved utløpet av Kristiansands-området Aktiviteten i utleiemarkedet i Kristiansand har økt i løpet av 2007, og markedets utleiepriser for sentrale, gode kontorlokaler har løftet seg opp mot 10% siden 1. januar

3 AVANTOR AS POLYPROPERTY AS eier samtlige aksjer i AVANTOR AS. AVANTOR AS sitt forretningskontor er i Oslo og dets virksomhet drives fra Oslo. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet fokuserer på områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning, og med hovedfokus på førstnevnte. De tre forretningsområdene omtales nedenfor: Eiendomsutvikling Avantor-konsernets største utviklingsprosjekt har i 2007 vært Solsiden Boligprosjekt og totalrehabilitering og påbygg av en eldre eiendom i Nydalsveien 30A. Dette skal bli et kombinert restaurant- og kontorbygg. Byggingen av Solsiden Boligprosjekt med tilsammen 453 leiligheter i Nydalen startet i januar Prosjektet har blitt meget godt mottatt i markedet, og alle de 453 leilighetene er solgt. Fremdriften i prosjektet er som planlagt, og leilighetene i de siste to byggetrinnene vil bli levert til kjøperne i løpet av 1. halvår I tillegg til de nevnte prosjektene har selskapet et utviklingspotensial i Nydalen på ca kvadratmeter BRA. Et bygg på Nydalshøyden ble påbegynt våren Et annet bygg på Nydalshøyden og Nydalspynten, et lavenergiprosjekt, vil bli startet så snart det er leietakere til en vesentlig del av arealene. Avantor-konsernet har nylig kjøpt 2 eiendommer i Tønsberg-området. Eiendommene har strandlinje og det planlegges på lengre sikt å bygge en kombinasjon av boliger og næringsbygg. Avantor-konsernet har bygget og driver Nydalen Energisentral. Anlegget leverer varme og kjøling til Torgbygget, Nydalen Campus, Nydalshøyden Bygg B, Studentenes Hus og Solsiden Boligprosjekt. Sentralen benytter jordbrønner, varmelager og varmepumpeteknologi og reduserer behovet for tilført energi til denne del av Nydalen med ca. 50 %. Selskapet har planer om utvidelse til å dekke større deler av Nydalen. Avantor-konsernets gevinst ved salg av eiendom utgjorde i 2007 kr. 63,4 millioner. Gevinsten gjelder i hovedsak salg av byggetrinn to i Solsiden Boligprosjekt og salg av en eiendom i Sandakerveien 102. Huseier Avantor-konsernets samlede leieinntekter for 2007 utgjorde kr. 162,8 millioner mot kr. 118,7 millioner året før. Økningen er et resultat av lavere ledighet, økte leiepriser og emisjonen i AVANTOR AS som ble gjennomført i slutten av Ved inngangen til 2008 hadde Avantor-konsernet en ledighet på 6,4 %, ned fra 9,4 % ved forrige årsskifte, regnet av samlet utleieverdi. Gjennomsnittlig gjenværende leietid var 5,7 år ved utgangen av Avantorkonsernets eiendomsportefølje utgjorde per 31. desember 2007 ca kvadratmeter BTA med en årlig leieverdi på kr. 185 millioner. Det er en del eldre eiendommer med behov for rehabilitering i porteføljen, og den inkluderer også eiendom som vil bli revet i forbindelse med utnyttelse av de siste delene av utviklingspotensialet i Nydalen. Avantor ser det som en viktig oppgave å rehabilitere eiendommene som har behov for dette og fortsatt redusere ledigheten. Konsernets kundeportefølje har en høy kvalitet, med leietakerne spredt på flere bransjer. Som ledd i salgsavtalen med Handelshøyskolen BI leide Avantor tilbake omlag kvm kontor i Nydalen Campus. Disse arealene fremleies til eksterne leietakere. Forvaltning Avantor Drift AS forvalter en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter på vegne av Avantorkonsernet. I tillegg kommer ca kvadratmeter som Avantor Drift AS forvalter på vegne av andre. Selskapet forvalter blant annet ca kvadratmeter for Norwegian Property ASA og ca kvadratmeter for Storebrand Eiendom AS. Eiendommene Avantor Drift AS forvalter er hovedsakelig kontorbygg med attraktive beliggenheter i Stor-Oslo lokalisert i Nydalen, Lysaker, Sentrum og Økern. I tillegg kommer Avantor-konsernets industrieiendom på Hensmoen. Årsresultat og finansiell stilling Avantor-konsernet oppnådde i 2007 et årsoverskudd på kr. 95,0 millioner. Konsernets resultat før skatt ble kr. 123,7 millioner. Resultatet inkluderer gevinst ved salg av eiendom med tilsammen kr. 63,4 millioner. Ved utgangen av 2007 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital 3

4 utgjorde kr millioner. Dette gir en bokført egenkapitalandel på 60,8 % Samlet rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av 2007 kr. 510 millioner. Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld var 6,1 % p.a. Likviditetsbeholdningen pr var kr. 114 millioner. I tillegg til lånet på kr. 510 millioner har AVANTOR AS en ubenyttet trekkrettighet på kr. 777 millioner. Ansatte Ved utgangen av 2007 hadde Avantor-konsernet 48 ansatte. Det gjennomsnittlige sykefraværet i Avantor var i ,2 %. I 2007 hadde konsernet ingen yrkesskadetilfeller som medførte fraværsdager. Arbeidsmiljøet i Avantor-konsernet anses som godt, noe som er bekreftet gjennom arbeidsmiljøundersøkelser. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en meget god innsats. Påvirkning av det ytre miljø Eiendomsutvikling medfører stor byggeaktivitet med tilhørende rivnings- og gravearbeider, håndtering av eventuelle forurensede masser, samt større terrengarbeider. Samlet sett påvirker dette miljøet rundt byggeplassene i byggeperioden. Påvirkninger som støy, støv og store transportmengder håndteres ved hjelp av tidsstyring, renhold og dels egne anleggsveier. Det legges vekt på at alle offentlige miljøkrav etterleves og at kontrollrutiner er etablert og fungerer. Det er etablert en rammeavtale med Statens forurensingstilsyn som regulerer behandling av forurensede masser m.m. Sikkerhetskontroll innenfor brann, klima, vann og innbrudd er vektlagt i et eget HMS-system for drift av eiendommene. I driften gjennomføres også kildesortering, ENØK-tiltak m.v. Risiko Det er etablert rutiner for håndtering av de risikotypene som Avantor-konsernet er eksponert for, nemlig kommersiell risiko (markedsrisiko og utleierisiko), prosjektrisiko, finansiell risiko, reguleringsrisiko og ulykkesrisiko. NP Nydalen ASA (tidl. Industrifinans Næringseiendom ASA) POLYPROPERTY AS som eide samtlige aksjer i Industrifinans Næringseiendom ASA nå NP Nydalen ASA ( IFN ), inngikk 20. desember 2006 avtale med Tekågel Invest 175 AS nå Norwegian Property Holding AS, et heleid datterselskap til Norwegian Property ASA om salg av aksjene i IFN samt i Nydalsveien AS og i Sandakerveien 130 Eiendom AS. De to sistnevnte selskap var utfisjonert fra AVANTOR AS. Industrifinans Næringseiendom Nydalen AS ( IFNN ) som var et heleid datterselskap til IFN, ble fisjonert i 2006 for å tilpasses en selskapsstruktur som innebar at hver enkelt eiendom eies av et eget eiendomsselskap samtidig som IFNN endret navn til Gullhaug Torg 3 Eiendom AS. Fisjonen ble gjennomført ved at de bokførte verdiene i IFNN ble videreført i IFNN og i 9 nyetablerte selskap. I forbindelse med salget solgte IFN/IFNN til POLYPROPERTY AS aksjer/andeler i eierselskap til eiendommene som ikke var omfattet av salgsavtalen. Aksjene/andelene i disse selskap ble skutt inn som tingsinnskudd i AVANTOR AS ved emisjonen 28. desember Salgssummen for aksjene i IFN og de 2 øvrige aksjeselskapene som ble solgt var basert på at verdien av de solgte eiendommene utgjorde kr millioner etter reduksjon vedr. differansen mellom eiendomsverdiene og skattemessige saldoverdier. Salget ble gjennomført 25. januar 2007 med kontant oppgjør. Salget har gitt en betydelig gevinst som har blitt inntektsført i POLYPROPERTY AS i CORDELIA AS CORDELIA AS eier de følgende eiendommer: Kirkegaten 1, Kirkegaten 1A, Kirkegaten 4/Kongensgate 21 samt tomten Østre Strandgate 16B og en leilighet i Østre Strandgate 30, alle i Kristiansand. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Alle lokalene er fullt utleid til nivå i tråd med budsjett. For de lokaler som Rasmussengruppen AS leide i Kirkegaten 1 samt i Kirkegaten 4/Kongensgate 21 ble disse leieforhold ved påtegning på leieavtale overført til POLYSERVICES AS (som leietaker) pr. 30. juni

5 Selskapets årsresultat for 2007 var kr Samtlige aksjer i CORDELIA AS eies av POLYPROPERTY AS. Stadion Næring AS Selskapet innehar eierskapet til ca kvadratmeter brutto næringsarealer (inkl. andel fellesareal) i det nye stadionanlegget ved Marvika i Kristiansand. Byggingen av nytt stadionanlegg ble igangsatt i januar De fotballrelaterte arealene i stadionanlegget som rommer mer enn tilskuere, ble ferdigstilt som planlagt til første hjemmekamp som fant sted 15. april 2007, mens næringsarealene i stadionanlegget ble ferdigstilt i desember Pr var det signert leiekontrakter for ca. 45 % av næringsarealene. Dette er pr. årsberetningens dato økt til ca. 84 %. Ledig areal er nå kvm, og det er god tilgang av potensielle leietakere for det gjenstående arealet. Oppnådde leiepriser varierer fra kr ekskl. mva. til kr ekskl. mva. pr. kvm. pr. år, og er i tråd med budsjetterte priser. Endelig tall for byggingen av Stadion Næring AS sine næringsarealer viser en total kostnad på kr. 127 millioner (ekskl. leietakertilpasninger og merverdiavgift). Dette tilsvarer en overskridelse av opprinnelig byggebudsjett på ca. 30 %. Selskapets årsresultat for 2007 var kr Stadion Næring AS' forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Samtlige aksjer i Stadion Næring AS eies av POLYPROPERTY AS. Stadion Parkering AS Selskapet ble stiftet av Start Toppfotball AS 12. oktober 2006 ved fisjon av Start Stadion AS som er et heleid datterselskap til Start Toppfotball AS. Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 21. desember Selskapets virksomhet skal kunne være - direkte eller indirekte - å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet, herunder parkeringsvirksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. Selskapet innehar utbyggingsrettighetene og eierskapet til parkeringshus for ca. 570 biler, beliggende ved det nye stadionanlegget ved Marvika i Kristiansand. Byggingen av parkeringshus ble igangsatt i desember Parkeringshuset fikk midlertidig brukstillatelse for 2 etasjer fra 1. januar Anlegget ble ferdigstilt i april Byggeprosjektet for parkeringshuset har en total kostnadsramme på kr. 76 millioner (ekskl. merverdiavgift). Selskapet har startet arbeidet med utleie av parkeringsplasser. Pr. årsberetningens dato er 105 plasser utleid. Da parkeringshuset også er dimensjonert for å dekke parkering for planlagt høyhus som skal bygges av Stadion Høyhus AS, forventes inntil videre betydelig ledighet i parkeringshuset fremover. POLYPROPERTY AS overtok i desember 2007 samtlige aksjer i selskapet som en del av avtale inngått mellom Rasmussengruppen AS og Start Toppfotball AS for tilsammen kr Selskapet endret i denne forbindelse navn fra Start Parkeringstomt AS. Aksjekapitalen i selskapet er kr Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr

6 Stadion Høyhus AS Selskapet ble stiftet av Start Toppfotball AS 12. oktober 2006 ved fisjon av Start Stadion AS som er et heleid datterselskap til Start Toppfotball AS. Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 21. desember Selskapets virksomhet skal kunne være - direkte eller indirekte - å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. Selskapet innehar utbyggingsrettighetene og eierskapet til tomt regulert for utbygging av næringsbygg på inntil T- BRA kvm., beliggende ved det nye stadionanlegget ved Marvika i Kristiansand. POLYPROPERTY AS overtok i desember 2007 samtlige aksjer i selskapet som en del av avtale inngått mellom Rasmussengruppen AS og Start Toppfotball AS for tilsammen kr Selskapet endret i denne forbindelse navn fra Start Høyhustomt AS. Aksjekapitalen i selskapet er kr Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr A/S Froland Verk Selskapets virksomhet er å eie og drive selskapets skoger som samlet utgjør ca mål, hvorav ca mål er produktivt skogareal. Skogsdriften foregår i henhold til langsiktig driftsplan og forestås av AT Skog BA. I skogene er det gjennom året hugget m3 tømmer. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Froland kommune. Selskapets årsresultat for 2007 var kr Samtlige aksjer i A/S Froland Verk eies av POLYPROPERTY AS. Tidligere eiendomseiende selskap Som et ledd i restrukturering i forbindelse med salget av aksjene i eiendomsselskap til Norwegian Property Holding AS, overtok POLYPROPERTY AS selskap som ikke inngikk i salget og som ikke eide eiendommer. Disse selskap var Pilestredet 33 Drift AS, Lysaker Torg AS og Lysaker Torg Bygg G ANS. Pilestredet 33 Drift AS og Lysaker Torg AS har begge blitt avviklet og ble slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret i desember Innen dette ble andelen på 1 % som Lysaker Torg AS eide i Lysaker Torg Bygg G ANS overført til CORDELIA AS. De øvrige 99 % i nevnte ansvarlige selskap eies av POLYPROPERTY AS. Det foregår ingen virksomhet i Lysaker Torg Bygg G ANS og selskapet vil bli avviklet så snart dette anses formålstjenlig. Finansforvaltning - Valuta 2007 ble et år med tilfredsstillende vekst i internasjonal økonomi selv om veksttakten i en rekke land avtok noe i forhold til Den sterke veksttakten fortsatte imidlertid i Kina der 2007 viste en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 11,9 %. Dette er noe høyere enn veksttakten i 2006 som var 10,7 %. I USA avtok veksttakten og økningen i BNP ble på 2,2 % mot 3,3 % for I Euroområdet var BNP veksten på 2,8 %. Dette er en moderat nedgang fra 2006 da veksttakten var 3,0 %. Japan viste en vekst i BNP på 2,0 % for 2007, mot 2,2 % i Utviklingen i norsk økonomi var svært sterk i For Norge vokste samlet BNP med 3,5 % mot 2,9 % i Utviklingen i norsk BNP er svært avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren det enkelte år. Det internasjonale rentenivået holdt seg moderat også i I Euroområdet ble styringsrenten hevet med 50 basispunkter til 4,0 %. Norges Bank hevet styringsrenten med 75 basispunkter gjennom 2007 slik at styringsrenten ved utløpet av året var 5,25 %. I USA ble styringsrenten senket med 100 basispunkter og til 4,25 %. 6

7 Rentenivået for statsobligasjoner med lang løpetid falt noe i USA gjennom året. Ved inngangen til 2007 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner med fast rente 4,7 %. Ved utgangen av 2007 var denne renten 4,0 %. I Euroområdet er rentenivået for 10 års statsobligasjoner omlag 4,3 % mot 3,8 % ved utgangen av Til tross for sterk vekst i internasjonal økonomi var inflasjonen målt ved konsumprisutviklingen moderat også i I USA steg konsumprisene med 2,9 % i For Euroområdet var tilsvarende tall 2,3 %. I Norge viste konsumprisene en stigning på moderate 0,8 % i 2007, hovedsakelig som følge av betydelig fall i strømprisene. I 2006 steg konsumprisindeksen til sammenligning 2,3 % i Norge. Sammenholdes det internasjonale rentenivået med konsumprisutviklingen er realrentene internasjonalt fortsatt relativt lave. I motsetning til den moderate konsumprisutviklingen har det vært sterk prisstigning på en rekke internasjonale råvarer, spesielt gjelder dette oljeprisen som ved utgangen av 2007 var USD 94,3 pr fat mot USD 58,5 ved utløpet av Den sterke utviklingen i internasjonal økonomi i 2007 medførte fortsatt sterk resultatutvikling for børsnoterte selskaper selv om det var noen tegn på avtagende inntjening mot slutten av året. Kursstigningen i de ulike aksjemarkedene var imidlertid relativt forskjellig. Målt med hovedindeksen OSEBX, steg det norske aksjemarkedet med 11,5 %. De øvrige nordiske aksjemarkedene hadde blandet kursutvikling i Det svenske markedet falt 6,0 % målt med OMX indeksen, det danske markedet steg 5,5 % målt med OMX C indeksen og det finske markedet steg 20,5 % målt med OMX H indeksen. Det brede europeiske markedet falt 0,2 % målt med STOXX 600 indeksen. Målt med den brede S&P 500 indeksen steg det amerikanske markedet 3,5 % gjennom året. Det japanske markedet viste svak utvikling og falt med 11,1 % målt med Nikkei indeksen. I begynnelsen av 2008 falt de fleste aksjemarkeder betydelig på grunn av uroen i de internasjonale finansmarkeder som var initiert ved de såkalte "subprime" boliglån i USA. I den seneste tid har aksjemarkedene steget og tatt igjen det meste av fallet umiddelbart etter årsskiftet 2007/2008. Utsiktene fremover er imidlertid preget av usikkerhet. For regnskapsåret har de finansielle investeringer i Rasmussengruppen AS gitt et aksjeutbytte på kr Kjøp og salg av verdipapirer har i tillegg gitt en nettogevinst på kr (inklusive urealisert nettoresultat pr ). Se også avsnittet Finansforvaltning i Kristiansands Tankrederi A/S sin årsberetning for PORTIA AS Selskapet er et dedikert selskap til å delta aktivt i forskjellige børsinstrumenter. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr POLYSERVICES AS Pr. 1. juli 2007 ble ansettelsesforholdet til 9 personer, til sammen 8,4 årsverk, overført fra Rasmussengruppen AS til POLYSERVICES AS som mot godtgjørelse utfører administrative tjenester for selskap i Rasmussengruppen AS, inkl. Rasmussengruppen AS selv samt for Start Toppfotball AS. POLYSERVICES AS ble i juni 2007 et autorisert regnskapsførerselskap. POLYSERVICES AS (tidligere POLYMARITIME AS) og Rasmussen Offshore A/S ble ved generalforsamlingsbeslutninger den 5. juni 2007 besluttet fusjonert med POLYSERVICES AS som det overtakende selskap. Fusjonen trådte i kraft den 26. september Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr

8 Start Toppfotball AS Start Toppfotball AS ( Start ) har en langsiktig samarbeidsavtale med Idrettsklubben Start ( IK Start ), slik at Start sitter på de kommersielle rettighetene til IK Start sin toppfotballavdeling, mot at Start garanterer for å dekke IK Start sine forpliktelser til toppfotballavdelingen. For 2007 fikk Start et driftsresultatet på minus kr. 16,4 millioner og et årsresultat på minus kr. 1,0 million, blant annet etter inntektsføring av gevinst ved salg av Start Høyhustomt AS (som nå har endret navn til Stadion Høyhus AS) til POLYPROPERTY AS. Estimert sluttprognose for stadionanlegget økte under hele byggeperioden. Endelige tall for hele byggeprosjektet (inkl. næringsarealene) viser en total kostnadsramme på kr. 400 millioner, som tilsvarer en overskridelse av opprinelig byggebudsjett på ca. 30 %. Start rykket ved fjorårets sesongavslutning ned i 1. divisjon. For Start representerer disse forhold en økonomisk utfordring. Det legges opp til ny emisjon i Start hvor Rasmussengruppen AS i tilfelle vil delta. Rasmussengruppen AS eierandel i Start er 38,8 %. Start sitt forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Ansatte, Miljø og Risiki m.m. Ansatte Det var ved årsskiftet ansatt 4 personer i Rasmussengruppen AS, tilsvarende 3,2 årsverk. Alle ansatte er menn. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i selskapet er basert på ansvar, kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats. Selskapet selger diverse administrative tjenester til Kristiansands Tankrederi A/S. Selskapet iverksatte med virkning fra regnskapsåret 2006 en bonusordning som omfatter fem heltids- og ledende ansatte i konsernet. Bonusordningen ble etablert som en honorering av innsatsvilje og lojalitet samt for å anspore til dette i fremtiden. Samlet opptjent bonus for det enkelte regnskapsår blir utbetalt og/eller godskrevet i det etterfølgende regnskapsår. Daglig leder i selskapet foretar en individuell fordeling av samlet opptjent bonus som blir å avregne for det enkelte år. Daglig leder er ikke omfattet av denne bonusordningen. Ledende ansatte i AVANTOR AS har særskilt bonusordning. Helse, miljø og sikkerhet Sykefraværet i 2007 var helt ubetydelig. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Det har ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Påvirkning av det ytre miljø Selskapets egen virksomhet medfører ikke påvirkning av det ytre miljø. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises til det enkelte selskaps årsberetning. Forskning og utvikling Det har ikke blitt iverksatt særskilte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Risiki Det er redegjort for risiko og håndtering av risiko i årsberetningene for de datterselskap som ikke regnes som små foretak. I årsberetningen for Kristiansands Tankrederi A/S er det redegjort for de vesentligste risikofaktorer knyttet til rederivirksomhet. I årsberetningen for AVANTOR AS og for POLYPROPERTY AS (og i nærværende årsberetning under avsnittet AVANTOR AS) er det redegjort for risiki knyttet til eiendomsvirksomhet. Finansielle investeringer er en vesentlig del av selskapets egen virksomhet. De mest vesentlige finansielle risikoforhold er knyttet til utviklingen i de aksjemarkeder selskapet foretar sine investeringer, utvikling i rentenivå, samt utvikling i valutakurser. Forretningsmessig virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning 8

9 og risiko. Det er derfor ikke et mål for selskapet å minimere den samlede risiko selskapet påtar seg. Selskapet er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert overfor, for å sikre at den samlede risiko selskapet påtar seg står i forhold til selskapets risikobærende evne. Selskapets forretningskontor og egen virksomhet er i Kristiansand. Forslag til anvendelse av overskudd m.m. Regnskapet for Rasmussengruppen AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er tilstede. Årsoverskuddet for Rasmussengruppen AS utgjør... kr Det foreslås: Mottatt konsernbidrag fra POLYPROPERTY AS... kr TIL DISPOSISJON... kr som foreslås anvendt slik: Avsettes til annen egenkapital... kr Konsernresultatregnskapet viser et årsoverskudd på kr Kristiansand, den 23. mai 2008 EINAR RASMUSSEN DAG RASMUSSEN RANNFRID RASMUSSEN (styrets leder) (styremedlem og daglig leder) 9

10 Rasmussengruppen AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Andel resultat shippingselskap Leieinntekter faste eiendommer Salgsgevinster faste eiendommer Øvrige driftsinntekter Administrasjons- og managementkostnader Øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Aksjeutbytter Andel resultat øvrig tilknyttet selskap Renteinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering verdipapirer Kursgevinster/-tap Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD OG MINORITETSINTERESSER Skattekostnad Minoritetsinteresser ÅRSOVERSKUDD

11 Rasmussengruppen AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Andeler skipseiende kommandittselskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Omløpsaksjer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 8 Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 20) Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Avsetninger for forpliktelser 9 Betalbar skatteforpliktelse miljøfond Betalbar skatteforpliktelse vedr. oppgjørskonto rederiskatteordning Utsatt skatt Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner m.v Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Øvrig kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet. Kristiansand, 31. desember mai 2008 EINAR RASMUSSEN (styrets leder) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder) RANNFRID RASMUSSEN 17

12 Noter til konsernregnskapet for 2007 for Rasmussengruppen AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal innbetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader og investeringer i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i de selskap som inngår i konsernregnskapet (bortsett fra morselskapets aksjer) er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Omløpsaksjer Ved realisasjon av aksjer er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er omløpsaksjer bokført til markedsverdi. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er benyttet en sats på 28% for virksomhet utenom rederirederivirksomheten. I henhold til nye overgangsregler innenfor rederiskatteordningen er det av beregnet inntektsoppgjør pr overført 1/3 av skatteforpliktelsen til fond for miljøtiltak. Fondet må benyttes innen 15 år og betalbar skatt dersom fondet ikke benyttes er neddiskontert og kostnadsført som skattekostnad og balanseført som avsetning for forpliktelser. Resterende 2/3 av skatteforpliktelsen av beregnet inntektsoppgjør pr for rederiskatteordningen skal betales med 10% hvert år, og er tilsvarende neddiskontert og kostnadsført som skattekostnad og balanseført som langsiktig betalbar skatt under avsetninger for forpliktelser. Tidligere har utsatt skatt relatert til rederiskatteordningen vært avsatt med en sats på 5%. Note 1. Inkl. resultatandel for Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Note 2. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse 2007 Lønninger inkl. utbetalt bonus i 2007 samt styrehonorar... kr Opptjent bonus for ledende ansatte i Arbeidsgiveravgift... " Pensjonskostnader... " Andre ytelser... " kr Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet for 2007 til morselskapets revisor utgjør:... kr I tillegg betales det til revisor for diverse konsulenttjenester etter regning. Note 3. For faste eiendommer benyttes en avskrivningssats mellom 1% og 2%. 18

13 Note 4. Aksjene i Start Toppfotball AS er i konsernregnskapet for 2007 nedskrevet slik at disse er balanseført tilsvarende selskapets andel av bokført egenkapital. I påvente av planlagt emisjon i Start Toppfotball AS har selskapet ytt et lån på kr som skal tilbakebetales innen Note 5. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt: Beregningsgrunnlag for rederivirksomhet for datterselskap... kr. 0 kr Beregningsgrunnlag for øvrig virksomhet... kr kr Beregnet utsatt skatt... kr kr Avsetning langsiktig betalbar skatteforpliktelse rederivirksomheten: Skatteforpliktelse miljøfond (neddiskontert)... kr kr. 0 Skatteforpliktelse vedr. 90% av oppgjørskonto rederiskatteordning (neddiskontert)... " " 0 Sum langsiktig betalbar skatteforpliktelse... kr kr. 0 Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Avsetning langsiktig skatteforpliktelse rederivirksomheten... " " 0 Justering av foregående års betalbare skatt... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Skattekostnad... kr kr Note 6. Varige driftsmidler Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v. Anskaffelseskost - Bokført verdi Anskaffelseskost pr kr Tilgang... " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " Anskaffelseskost pr kr Akkumulerte ordinære avskrivninger... " Balanseført verdi pr kr Andeler i skipseiende kommandittselskap 15% andel Parlines Ro-Ro KS Balanseført verdi pr kr Andel årets resultat... " Utbetalt " Avskrivning overkurs... " kr Note 7. Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Aksjekapital Eierandel Balanseført verdi Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S... DKK ,5 % kr Start Toppfotball AS... kr ,8 % kr Nydalen Startup AS... kr ,1 % kr Oslo Bilpool AS... kr ,0 % kr kr

14 Note 8. Egenkapital Egenkapital pr kr Årets resultat... kr Øvrige endringer... kr. 0 Egenkapital pr kr Note 9. Det er pr ingen garantiforpliktelser for selskap som ikke er heleide datterselskap til Rasmussengruppen AS. Note10. Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. fordeler seg slik: Avantor-konsernet... kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr Avantor AS inngikk den 2. januar 2006 en 10 års låneavtale. Lånet består nå av et lån på kr. 500 millioner og en trekkfasilitet på kr. 787 millioner. I forbindelse med salg av aksjene i Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA) (IFN) ble IFNs pantelån førtidig innfridd i desember 2006 samtidig med at Rasmussengruppen AS ga IFN er kortsiktig likviditetslån på kr Dette lånet ble innfridd ved gjennomføringen av salget i januar Konsernkontantstrømoppstilling for 2007 for Rasmussengruppen AS: kroner kroner KONTANTSTRØMMER FRA KONSERNETS AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Salgsgevinst faste eiendommer Ordinære avskrivninger Kontantstrømjustering vedr. verdipapirer Kontantstrømjustering vedr. datterselskap/tilknyttede selskap Betalt skatt for foregående år Utbetalt til minoritetsinteresser Endring kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA KONSERNETS AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investering aksjer datterselskap/tilknyttet selskap Investering skipseiende kommandittselskap (netto) Investeringer i faste eiendommer Investeringer i øvrige varige driftsmidler (netto) Salg faste eiendommer (salgssummer) Kjøp/salg omløpsaksjer Endring i andre investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring lån fra aksjeeiere Nedbetaling langsiktig gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring likvider gjennom året Bankinnskudd pr BANKINNSKUDD PR

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 02 Årberetning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 19 Noter, 1 18 33 Revisjonsberetning Årsberetning 2013 Olav Thon

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer