Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS"

Transkript

1 Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer i de følgende selskap (jfr. de to siste sider i denne trykksak): (1) POLYSHIPPING AS *) (2) POLYPROPERTY AS **) (3) PORTIA AS (4) POLYSERVICES AS ***) *) Selskapet er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sine shippingaktiviteter. **) Selskapet er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. ***) Tidligere POLYMARITIME AS. Rasmussen Offshore A/S ble innfusjonert i selskapet med virkning fra 26. september Shippingmarkedene For Rasmussengruppen AS er det utviklingen innen tørrlast- og tankmarkedene som er av størst interesse. Markedsutviklingen i disse segmenter har vært som følger: Tørrlastemarkedet var historisk sterkt i Fraktratene steg kontinuerlig i alle segmenter frem til november, for deretter å falle litt tilbake. Baltic s tørrlastindeks lå i 2007 i gjennomsnitt 122 % høyere enn året før. Den positive utviklingen viste seg tydelig både i periodemarkedet og i verdien på brukte skip, og skyldtes primært en meget sterk etterspørselsvekst på 13 %. Omkring 7 prosentpoeng av veksten skyldtes stigende volum, mens resten skyldtes økte ventetider i havnene og lengre transportdistanser. Kina var igjen den avgjørende faktor for etterspørselen, og særlig var landets import av jernmalm betydelig, og representerer nå 50 % av all sjøverts transport av jernmalm. Utsiktene for 2008 ser gode ut i tørrlastmarkedet, selv om man nok må forvente noe lavere nivåer enn i På lengre sikt skaper en rekordstor ordrebok for nye bulkskip bekymring. Tankmarkedet har de senere år, generelt sett, vært i en hårfin balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette har medført stor volatilitet i markedet. Volatiliteten har vært konsentrert omkring spotmarkedet, mens den fundamentale tro på tankmarkedet har vært sterk. Både periodemarkedet og skipsverdiene steg således i 1. halvår, og ble bare i liten grad påvirket av det svake spotmarkedet i 2. halvår. Den samlede etterspørsel etter olje steg i 2007 med bare ca. 2 %, mens tankflåten vokste med 5,2 %. Ordreboken er også stor for de kommende år. Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Kristiansands Tankrederi A/S (som er et heleid datterselskap til POLYSHIPPING AS) eier pr. årsberetningens dato 21,5 % av aksjekapitalen i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S ("Norden"). Kristiansands Tankrederi A/S mottok i 2007 tilsvarende NOK i aksjeutbytte fra Norden. Årsoverskuddet for Norden for 2007 ble på USD 703 millioner etter skatt, som forrenter den gjennomsnittlige egenkapital med 70 %. Dette er det desidert største nettooverskudd i selskapets historie, og vesentlig større enn forventningene ved inngangen til året. Bokført egenkapital utgjorde ved årsskiftet USD millioner, som tilsvarer DKK 159 pr. aksje. Teoretisk verdijustert egenkapital utgjorde imidlertid hele DKK 614 pr. aksje, basert på megleranslag av markedsverdi for egne skip og en verdiansettelse av certepartiene med kjøpsopsjoner etter Black 76 opsjonsberegningsmodell. 1

2 Utsiktene for 2008 er meget gode og man forventer et resultat etter skatt i området USD millioner, heri inngår gevinst ved skipssalg på USD 212 millioner. Norden har sitt hovedkontor i København. Aksjene i Norden er notert på Københavns Fondsbørs. Aktiv risikostyring spiller en hovedrolle i Nordens strategi om å sikre en stabil, høy inntjening. De risikofaktorer Norden forholder seg til er det nærmere redegjort for i årsberetningen for 2007 for Kristiansands Tankrederi A/S. Parlines Ro-Ro KS Parlines Ro-Ro KS ble etablert i desember 2004 og eide RoRo skipene MV "Finnreel" og MV "Finnmaster", hver på dwt., bygget i Parlines Ro-Ro KS har i 2008 solgt begge skipene og selskapet vil bli avviklet. Kristiansands Tankrederi A/S og POLYSHIPPING AS eier en 10 % andel, henholdsvis en 5 % andel (som kommandittister) i Parlines Ro-Ro KS. Parlines Ro-Ro KS sitt årsoverskudd for 2007 var kr Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. Eiendomsmarkedet Oslo-området Ved inngangen til 2008 utgjorde den samlede kontoreiendomsmassen i Oslo/Asker og Bærum i størrelsesorden 8,8 millioner kvadratmeter. De siste 24 årene har antall kvadratmeter kontoreiendom i dette markedet økt med omlag 4 millioner kvadratmeter, tilsvarende en vekst på 83 %. I samme periode har antall sysselsatte økt med ca. 30 %. Den sterke økningen i arealer sammenholdt med den moderate økningen i antall sysselsatte forklares ved en sterk økning i andelen sysselsatte med kontorarbeidsplass. Ledige arealer er anslått til ca kvadratmeter ved utgangen av Dette utgjør i størrelsesorden 4,4 % av den samlede eiendomsmassen. Ledighetsgraden varierer betydelig innenfor de ulike delmarkeder i Oslo området. Den laveste ledighetsgrad finnes i sentrum og sentrumsnære områder vest for Oslo sentrum, der ledigheten anslås til mellom 1 og 3 %. Høyest ledighetsgrad er det i ytre deler av Oslo, nord og øst for sentrum, der ledigheten anslås til 8 9 %. Den anslåtte ledighet gikk ned med omlag kvadratmeter i Netto ble det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter for utleie, mens utleie av lokaler, samt konvertering av ledige arealer til annet formål i 2007 utgjorde ca kvadratmeter. Antall ferdigstilte kvadratmeter viste en viss økning i 2007 sammenholdt med 2006 da ferdigstillelsen utgjorde omlag kvadratmeter. For 2008 forventes det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter kontorlokaler. Fortsatt er imidlertid utbyggingstakten moderat sammenlignet med historiske nivåer. I perioden utgjorde ferdigstilte kontorlokaler i Oslo området mellom og kvadratmeter årlig. I 2004 var imidlertid ferdigstilte lokaler nede i ca kvadratmeter. Leienivået for kontorarealer i Oslo området viste relativt markant økning i løpet av Leienivået og utviklingen i leienivå varierer i de ulike deler av markedet. De områder med lavest ledighet har det høyeste leienivået. Det er også i disse områdene leieprisnivået har steget mest de siste år. Ved utløpet av 2007 anslås leienivået for kontorlokaler av høy standard til mellom NOK og NOK for de mest sentrale områdene, mot NOK til NOK ved utløpet av For lokaler av høy standard i de mest attraktive tilgrensende områder vest og nord for sentrum anslås leienivået til NOK til NOK pr. kvadratmeter ved utløpet av 2007 mot NOK til NOK ved utløpet av Kristiansands-området Aktiviteten i utleiemarkedet i Kristiansand har økt i løpet av 2007, og markedets utleiepriser for sentrale, gode kontorlokaler har løftet seg opp mot 10% siden 1. januar

3 AVANTOR AS POLYPROPERTY AS eier samtlige aksjer i AVANTOR AS. AVANTOR AS sitt forretningskontor er i Oslo og dets virksomhet drives fra Oslo. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet fokuserer på områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning, og med hovedfokus på førstnevnte. De tre forretningsområdene omtales nedenfor: Eiendomsutvikling Avantor-konsernets største utviklingsprosjekt har i 2007 vært Solsiden Boligprosjekt og totalrehabilitering og påbygg av en eldre eiendom i Nydalsveien 30A. Dette skal bli et kombinert restaurant- og kontorbygg. Byggingen av Solsiden Boligprosjekt med tilsammen 453 leiligheter i Nydalen startet i januar Prosjektet har blitt meget godt mottatt i markedet, og alle de 453 leilighetene er solgt. Fremdriften i prosjektet er som planlagt, og leilighetene i de siste to byggetrinnene vil bli levert til kjøperne i løpet av 1. halvår I tillegg til de nevnte prosjektene har selskapet et utviklingspotensial i Nydalen på ca kvadratmeter BRA. Et bygg på Nydalshøyden ble påbegynt våren Et annet bygg på Nydalshøyden og Nydalspynten, et lavenergiprosjekt, vil bli startet så snart det er leietakere til en vesentlig del av arealene. Avantor-konsernet har nylig kjøpt 2 eiendommer i Tønsberg-området. Eiendommene har strandlinje og det planlegges på lengre sikt å bygge en kombinasjon av boliger og næringsbygg. Avantor-konsernet har bygget og driver Nydalen Energisentral. Anlegget leverer varme og kjøling til Torgbygget, Nydalen Campus, Nydalshøyden Bygg B, Studentenes Hus og Solsiden Boligprosjekt. Sentralen benytter jordbrønner, varmelager og varmepumpeteknologi og reduserer behovet for tilført energi til denne del av Nydalen med ca. 50 %. Selskapet har planer om utvidelse til å dekke større deler av Nydalen. Avantor-konsernets gevinst ved salg av eiendom utgjorde i 2007 kr. 63,4 millioner. Gevinsten gjelder i hovedsak salg av byggetrinn to i Solsiden Boligprosjekt og salg av en eiendom i Sandakerveien 102. Huseier Avantor-konsernets samlede leieinntekter for 2007 utgjorde kr. 162,8 millioner mot kr. 118,7 millioner året før. Økningen er et resultat av lavere ledighet, økte leiepriser og emisjonen i AVANTOR AS som ble gjennomført i slutten av Ved inngangen til 2008 hadde Avantor-konsernet en ledighet på 6,4 %, ned fra 9,4 % ved forrige årsskifte, regnet av samlet utleieverdi. Gjennomsnittlig gjenværende leietid var 5,7 år ved utgangen av Avantorkonsernets eiendomsportefølje utgjorde per 31. desember 2007 ca kvadratmeter BTA med en årlig leieverdi på kr. 185 millioner. Det er en del eldre eiendommer med behov for rehabilitering i porteføljen, og den inkluderer også eiendom som vil bli revet i forbindelse med utnyttelse av de siste delene av utviklingspotensialet i Nydalen. Avantor ser det som en viktig oppgave å rehabilitere eiendommene som har behov for dette og fortsatt redusere ledigheten. Konsernets kundeportefølje har en høy kvalitet, med leietakerne spredt på flere bransjer. Som ledd i salgsavtalen med Handelshøyskolen BI leide Avantor tilbake omlag kvm kontor i Nydalen Campus. Disse arealene fremleies til eksterne leietakere. Forvaltning Avantor Drift AS forvalter en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter på vegne av Avantorkonsernet. I tillegg kommer ca kvadratmeter som Avantor Drift AS forvalter på vegne av andre. Selskapet forvalter blant annet ca kvadratmeter for Norwegian Property ASA og ca kvadratmeter for Storebrand Eiendom AS. Eiendommene Avantor Drift AS forvalter er hovedsakelig kontorbygg med attraktive beliggenheter i Stor-Oslo lokalisert i Nydalen, Lysaker, Sentrum og Økern. I tillegg kommer Avantor-konsernets industrieiendom på Hensmoen. Årsresultat og finansiell stilling Avantor-konsernet oppnådde i 2007 et årsoverskudd på kr. 95,0 millioner. Konsernets resultat før skatt ble kr. 123,7 millioner. Resultatet inkluderer gevinst ved salg av eiendom med tilsammen kr. 63,4 millioner. Ved utgangen av 2007 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital 3

4 utgjorde kr millioner. Dette gir en bokført egenkapitalandel på 60,8 % Samlet rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av 2007 kr. 510 millioner. Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld var 6,1 % p.a. Likviditetsbeholdningen pr var kr. 114 millioner. I tillegg til lånet på kr. 510 millioner har AVANTOR AS en ubenyttet trekkrettighet på kr. 777 millioner. Ansatte Ved utgangen av 2007 hadde Avantor-konsernet 48 ansatte. Det gjennomsnittlige sykefraværet i Avantor var i ,2 %. I 2007 hadde konsernet ingen yrkesskadetilfeller som medførte fraværsdager. Arbeidsmiljøet i Avantor-konsernet anses som godt, noe som er bekreftet gjennom arbeidsmiljøundersøkelser. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en meget god innsats. Påvirkning av det ytre miljø Eiendomsutvikling medfører stor byggeaktivitet med tilhørende rivnings- og gravearbeider, håndtering av eventuelle forurensede masser, samt større terrengarbeider. Samlet sett påvirker dette miljøet rundt byggeplassene i byggeperioden. Påvirkninger som støy, støv og store transportmengder håndteres ved hjelp av tidsstyring, renhold og dels egne anleggsveier. Det legges vekt på at alle offentlige miljøkrav etterleves og at kontrollrutiner er etablert og fungerer. Det er etablert en rammeavtale med Statens forurensingstilsyn som regulerer behandling av forurensede masser m.m. Sikkerhetskontroll innenfor brann, klima, vann og innbrudd er vektlagt i et eget HMS-system for drift av eiendommene. I driften gjennomføres også kildesortering, ENØK-tiltak m.v. Risiko Det er etablert rutiner for håndtering av de risikotypene som Avantor-konsernet er eksponert for, nemlig kommersiell risiko (markedsrisiko og utleierisiko), prosjektrisiko, finansiell risiko, reguleringsrisiko og ulykkesrisiko. NP Nydalen ASA (tidl. Industrifinans Næringseiendom ASA) POLYPROPERTY AS som eide samtlige aksjer i Industrifinans Næringseiendom ASA nå NP Nydalen ASA ( IFN ), inngikk 20. desember 2006 avtale med Tekågel Invest 175 AS nå Norwegian Property Holding AS, et heleid datterselskap til Norwegian Property ASA om salg av aksjene i IFN samt i Nydalsveien AS og i Sandakerveien 130 Eiendom AS. De to sistnevnte selskap var utfisjonert fra AVANTOR AS. Industrifinans Næringseiendom Nydalen AS ( IFNN ) som var et heleid datterselskap til IFN, ble fisjonert i 2006 for å tilpasses en selskapsstruktur som innebar at hver enkelt eiendom eies av et eget eiendomsselskap samtidig som IFNN endret navn til Gullhaug Torg 3 Eiendom AS. Fisjonen ble gjennomført ved at de bokførte verdiene i IFNN ble videreført i IFNN og i 9 nyetablerte selskap. I forbindelse med salget solgte IFN/IFNN til POLYPROPERTY AS aksjer/andeler i eierselskap til eiendommene som ikke var omfattet av salgsavtalen. Aksjene/andelene i disse selskap ble skutt inn som tingsinnskudd i AVANTOR AS ved emisjonen 28. desember Salgssummen for aksjene i IFN og de 2 øvrige aksjeselskapene som ble solgt var basert på at verdien av de solgte eiendommene utgjorde kr millioner etter reduksjon vedr. differansen mellom eiendomsverdiene og skattemessige saldoverdier. Salget ble gjennomført 25. januar 2007 med kontant oppgjør. Salget har gitt en betydelig gevinst som har blitt inntektsført i POLYPROPERTY AS i CORDELIA AS CORDELIA AS eier de følgende eiendommer: Kirkegaten 1, Kirkegaten 1A, Kirkegaten 4/Kongensgate 21 samt tomten Østre Strandgate 16B og en leilighet i Østre Strandgate 30, alle i Kristiansand. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Alle lokalene er fullt utleid til nivå i tråd med budsjett. For de lokaler som Rasmussengruppen AS leide i Kirkegaten 1 samt i Kirkegaten 4/Kongensgate 21 ble disse leieforhold ved påtegning på leieavtale overført til POLYSERVICES AS (som leietaker) pr. 30. juni

5 Selskapets årsresultat for 2007 var kr Samtlige aksjer i CORDELIA AS eies av POLYPROPERTY AS. Stadion Næring AS Selskapet innehar eierskapet til ca kvadratmeter brutto næringsarealer (inkl. andel fellesareal) i det nye stadionanlegget ved Marvika i Kristiansand. Byggingen av nytt stadionanlegg ble igangsatt i januar De fotballrelaterte arealene i stadionanlegget som rommer mer enn tilskuere, ble ferdigstilt som planlagt til første hjemmekamp som fant sted 15. april 2007, mens næringsarealene i stadionanlegget ble ferdigstilt i desember Pr var det signert leiekontrakter for ca. 45 % av næringsarealene. Dette er pr. årsberetningens dato økt til ca. 84 %. Ledig areal er nå kvm, og det er god tilgang av potensielle leietakere for det gjenstående arealet. Oppnådde leiepriser varierer fra kr ekskl. mva. til kr ekskl. mva. pr. kvm. pr. år, og er i tråd med budsjetterte priser. Endelig tall for byggingen av Stadion Næring AS sine næringsarealer viser en total kostnad på kr. 127 millioner (ekskl. leietakertilpasninger og merverdiavgift). Dette tilsvarer en overskridelse av opprinnelig byggebudsjett på ca. 30 %. Selskapets årsresultat for 2007 var kr Stadion Næring AS' forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Samtlige aksjer i Stadion Næring AS eies av POLYPROPERTY AS. Stadion Parkering AS Selskapet ble stiftet av Start Toppfotball AS 12. oktober 2006 ved fisjon av Start Stadion AS som er et heleid datterselskap til Start Toppfotball AS. Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 21. desember Selskapets virksomhet skal kunne være - direkte eller indirekte - å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet, herunder parkeringsvirksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. Selskapet innehar utbyggingsrettighetene og eierskapet til parkeringshus for ca. 570 biler, beliggende ved det nye stadionanlegget ved Marvika i Kristiansand. Byggingen av parkeringshus ble igangsatt i desember Parkeringshuset fikk midlertidig brukstillatelse for 2 etasjer fra 1. januar Anlegget ble ferdigstilt i april Byggeprosjektet for parkeringshuset har en total kostnadsramme på kr. 76 millioner (ekskl. merverdiavgift). Selskapet har startet arbeidet med utleie av parkeringsplasser. Pr. årsberetningens dato er 105 plasser utleid. Da parkeringshuset også er dimensjonert for å dekke parkering for planlagt høyhus som skal bygges av Stadion Høyhus AS, forventes inntil videre betydelig ledighet i parkeringshuset fremover. POLYPROPERTY AS overtok i desember 2007 samtlige aksjer i selskapet som en del av avtale inngått mellom Rasmussengruppen AS og Start Toppfotball AS for tilsammen kr Selskapet endret i denne forbindelse navn fra Start Parkeringstomt AS. Aksjekapitalen i selskapet er kr Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr

6 Stadion Høyhus AS Selskapet ble stiftet av Start Toppfotball AS 12. oktober 2006 ved fisjon av Start Stadion AS som er et heleid datterselskap til Start Toppfotball AS. Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 21. desember Selskapets virksomhet skal kunne være - direkte eller indirekte - å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. Selskapet innehar utbyggingsrettighetene og eierskapet til tomt regulert for utbygging av næringsbygg på inntil T- BRA kvm., beliggende ved det nye stadionanlegget ved Marvika i Kristiansand. POLYPROPERTY AS overtok i desember 2007 samtlige aksjer i selskapet som en del av avtale inngått mellom Rasmussengruppen AS og Start Toppfotball AS for tilsammen kr Selskapet endret i denne forbindelse navn fra Start Høyhustomt AS. Aksjekapitalen i selskapet er kr Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr A/S Froland Verk Selskapets virksomhet er å eie og drive selskapets skoger som samlet utgjør ca mål, hvorav ca mål er produktivt skogareal. Skogsdriften foregår i henhold til langsiktig driftsplan og forestås av AT Skog BA. I skogene er det gjennom året hugget m3 tømmer. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Froland kommune. Selskapets årsresultat for 2007 var kr Samtlige aksjer i A/S Froland Verk eies av POLYPROPERTY AS. Tidligere eiendomseiende selskap Som et ledd i restrukturering i forbindelse med salget av aksjene i eiendomsselskap til Norwegian Property Holding AS, overtok POLYPROPERTY AS selskap som ikke inngikk i salget og som ikke eide eiendommer. Disse selskap var Pilestredet 33 Drift AS, Lysaker Torg AS og Lysaker Torg Bygg G ANS. Pilestredet 33 Drift AS og Lysaker Torg AS har begge blitt avviklet og ble slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret i desember Innen dette ble andelen på 1 % som Lysaker Torg AS eide i Lysaker Torg Bygg G ANS overført til CORDELIA AS. De øvrige 99 % i nevnte ansvarlige selskap eies av POLYPROPERTY AS. Det foregår ingen virksomhet i Lysaker Torg Bygg G ANS og selskapet vil bli avviklet så snart dette anses formålstjenlig. Finansforvaltning - Valuta 2007 ble et år med tilfredsstillende vekst i internasjonal økonomi selv om veksttakten i en rekke land avtok noe i forhold til Den sterke veksttakten fortsatte imidlertid i Kina der 2007 viste en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 11,9 %. Dette er noe høyere enn veksttakten i 2006 som var 10,7 %. I USA avtok veksttakten og økningen i BNP ble på 2,2 % mot 3,3 % for I Euroområdet var BNP veksten på 2,8 %. Dette er en moderat nedgang fra 2006 da veksttakten var 3,0 %. Japan viste en vekst i BNP på 2,0 % for 2007, mot 2,2 % i Utviklingen i norsk økonomi var svært sterk i For Norge vokste samlet BNP med 3,5 % mot 2,9 % i Utviklingen i norsk BNP er svært avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren det enkelte år. Det internasjonale rentenivået holdt seg moderat også i I Euroområdet ble styringsrenten hevet med 50 basispunkter til 4,0 %. Norges Bank hevet styringsrenten med 75 basispunkter gjennom 2007 slik at styringsrenten ved utløpet av året var 5,25 %. I USA ble styringsrenten senket med 100 basispunkter og til 4,25 %. 6

7 Rentenivået for statsobligasjoner med lang løpetid falt noe i USA gjennom året. Ved inngangen til 2007 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner med fast rente 4,7 %. Ved utgangen av 2007 var denne renten 4,0 %. I Euroområdet er rentenivået for 10 års statsobligasjoner omlag 4,3 % mot 3,8 % ved utgangen av Til tross for sterk vekst i internasjonal økonomi var inflasjonen målt ved konsumprisutviklingen moderat også i I USA steg konsumprisene med 2,9 % i For Euroområdet var tilsvarende tall 2,3 %. I Norge viste konsumprisene en stigning på moderate 0,8 % i 2007, hovedsakelig som følge av betydelig fall i strømprisene. I 2006 steg konsumprisindeksen til sammenligning 2,3 % i Norge. Sammenholdes det internasjonale rentenivået med konsumprisutviklingen er realrentene internasjonalt fortsatt relativt lave. I motsetning til den moderate konsumprisutviklingen har det vært sterk prisstigning på en rekke internasjonale råvarer, spesielt gjelder dette oljeprisen som ved utgangen av 2007 var USD 94,3 pr fat mot USD 58,5 ved utløpet av Den sterke utviklingen i internasjonal økonomi i 2007 medførte fortsatt sterk resultatutvikling for børsnoterte selskaper selv om det var noen tegn på avtagende inntjening mot slutten av året. Kursstigningen i de ulike aksjemarkedene var imidlertid relativt forskjellig. Målt med hovedindeksen OSEBX, steg det norske aksjemarkedet med 11,5 %. De øvrige nordiske aksjemarkedene hadde blandet kursutvikling i Det svenske markedet falt 6,0 % målt med OMX indeksen, det danske markedet steg 5,5 % målt med OMX C indeksen og det finske markedet steg 20,5 % målt med OMX H indeksen. Det brede europeiske markedet falt 0,2 % målt med STOXX 600 indeksen. Målt med den brede S&P 500 indeksen steg det amerikanske markedet 3,5 % gjennom året. Det japanske markedet viste svak utvikling og falt med 11,1 % målt med Nikkei indeksen. I begynnelsen av 2008 falt de fleste aksjemarkeder betydelig på grunn av uroen i de internasjonale finansmarkeder som var initiert ved de såkalte "subprime" boliglån i USA. I den seneste tid har aksjemarkedene steget og tatt igjen det meste av fallet umiddelbart etter årsskiftet 2007/2008. Utsiktene fremover er imidlertid preget av usikkerhet. For regnskapsåret har de finansielle investeringer i Rasmussengruppen AS gitt et aksjeutbytte på kr Kjøp og salg av verdipapirer har i tillegg gitt en nettogevinst på kr (inklusive urealisert nettoresultat pr ). Se også avsnittet Finansforvaltning i Kristiansands Tankrederi A/S sin årsberetning for PORTIA AS Selskapet er et dedikert selskap til å delta aktivt i forskjellige børsinstrumenter. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr POLYSERVICES AS Pr. 1. juli 2007 ble ansettelsesforholdet til 9 personer, til sammen 8,4 årsverk, overført fra Rasmussengruppen AS til POLYSERVICES AS som mot godtgjørelse utfører administrative tjenester for selskap i Rasmussengruppen AS, inkl. Rasmussengruppen AS selv samt for Start Toppfotball AS. POLYSERVICES AS ble i juni 2007 et autorisert regnskapsførerselskap. POLYSERVICES AS (tidligere POLYMARITIME AS) og Rasmussen Offshore A/S ble ved generalforsamlingsbeslutninger den 5. juni 2007 besluttet fusjonert med POLYSERVICES AS som det overtakende selskap. Fusjonen trådte i kraft den 26. september Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsresultat for 2007 var kr

8 Start Toppfotball AS Start Toppfotball AS ( Start ) har en langsiktig samarbeidsavtale med Idrettsklubben Start ( IK Start ), slik at Start sitter på de kommersielle rettighetene til IK Start sin toppfotballavdeling, mot at Start garanterer for å dekke IK Start sine forpliktelser til toppfotballavdelingen. For 2007 fikk Start et driftsresultatet på minus kr. 16,4 millioner og et årsresultat på minus kr. 1,0 million, blant annet etter inntektsføring av gevinst ved salg av Start Høyhustomt AS (som nå har endret navn til Stadion Høyhus AS) til POLYPROPERTY AS. Estimert sluttprognose for stadionanlegget økte under hele byggeperioden. Endelige tall for hele byggeprosjektet (inkl. næringsarealene) viser en total kostnadsramme på kr. 400 millioner, som tilsvarer en overskridelse av opprinelig byggebudsjett på ca. 30 %. Start rykket ved fjorårets sesongavslutning ned i 1. divisjon. For Start representerer disse forhold en økonomisk utfordring. Det legges opp til ny emisjon i Start hvor Rasmussengruppen AS i tilfelle vil delta. Rasmussengruppen AS eierandel i Start er 38,8 %. Start sitt forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Ansatte, Miljø og Risiki m.m. Ansatte Det var ved årsskiftet ansatt 4 personer i Rasmussengruppen AS, tilsvarende 3,2 årsverk. Alle ansatte er menn. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i selskapet er basert på ansvar, kompetanse, grundighet og arbeidsinnsats. Selskapet selger diverse administrative tjenester til Kristiansands Tankrederi A/S. Selskapet iverksatte med virkning fra regnskapsåret 2006 en bonusordning som omfatter fem heltids- og ledende ansatte i konsernet. Bonusordningen ble etablert som en honorering av innsatsvilje og lojalitet samt for å anspore til dette i fremtiden. Samlet opptjent bonus for det enkelte regnskapsår blir utbetalt og/eller godskrevet i det etterfølgende regnskapsår. Daglig leder i selskapet foretar en individuell fordeling av samlet opptjent bonus som blir å avregne for det enkelte år. Daglig leder er ikke omfattet av denne bonusordningen. Ledende ansatte i AVANTOR AS har særskilt bonusordning. Helse, miljø og sikkerhet Sykefraværet i 2007 var helt ubetydelig. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Det har ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Påvirkning av det ytre miljø Selskapets egen virksomhet medfører ikke påvirkning av det ytre miljø. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises til det enkelte selskaps årsberetning. Forskning og utvikling Det har ikke blitt iverksatt særskilte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Risiki Det er redegjort for risiko og håndtering av risiko i årsberetningene for de datterselskap som ikke regnes som små foretak. I årsberetningen for Kristiansands Tankrederi A/S er det redegjort for de vesentligste risikofaktorer knyttet til rederivirksomhet. I årsberetningen for AVANTOR AS og for POLYPROPERTY AS (og i nærværende årsberetning under avsnittet AVANTOR AS) er det redegjort for risiki knyttet til eiendomsvirksomhet. Finansielle investeringer er en vesentlig del av selskapets egen virksomhet. De mest vesentlige finansielle risikoforhold er knyttet til utviklingen i de aksjemarkeder selskapet foretar sine investeringer, utvikling i rentenivå, samt utvikling i valutakurser. Forretningsmessig virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning 8

9 og risiko. Det er derfor ikke et mål for selskapet å minimere den samlede risiko selskapet påtar seg. Selskapet er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert overfor, for å sikre at den samlede risiko selskapet påtar seg står i forhold til selskapets risikobærende evne. Selskapets forretningskontor og egen virksomhet er i Kristiansand. Forslag til anvendelse av overskudd m.m. Regnskapet for Rasmussengruppen AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er tilstede. Årsoverskuddet for Rasmussengruppen AS utgjør... kr Det foreslås: Mottatt konsernbidrag fra POLYPROPERTY AS... kr TIL DISPOSISJON... kr som foreslås anvendt slik: Avsettes til annen egenkapital... kr Konsernresultatregnskapet viser et årsoverskudd på kr Kristiansand, den 23. mai 2008 EINAR RASMUSSEN DAG RASMUSSEN RANNFRID RASMUSSEN (styrets leder) (styremedlem og daglig leder) 9

10 Rasmussengruppen AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Andel resultat shippingselskap Leieinntekter faste eiendommer Salgsgevinster faste eiendommer Øvrige driftsinntekter Administrasjons- og managementkostnader Øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Aksjeutbytter Andel resultat øvrig tilknyttet selskap Renteinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering verdipapirer Kursgevinster/-tap Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD OG MINORITETSINTERESSER Skattekostnad Minoritetsinteresser ÅRSOVERSKUDD

11 Rasmussengruppen AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Andeler skipseiende kommandittselskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Omløpsaksjer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 8 Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 20) Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Avsetninger for forpliktelser 9 Betalbar skatteforpliktelse miljøfond Betalbar skatteforpliktelse vedr. oppgjørskonto rederiskatteordning Utsatt skatt Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner m.v Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Øvrig kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet. Kristiansand, 31. desember mai 2008 EINAR RASMUSSEN (styrets leder) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder) RANNFRID RASMUSSEN 17

12 Noter til konsernregnskapet for 2007 for Rasmussengruppen AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal innbetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader og investeringer i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i de selskap som inngår i konsernregnskapet (bortsett fra morselskapets aksjer) er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Omløpsaksjer Ved realisasjon av aksjer er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er omløpsaksjer bokført til markedsverdi. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er benyttet en sats på 28% for virksomhet utenom rederirederivirksomheten. I henhold til nye overgangsregler innenfor rederiskatteordningen er det av beregnet inntektsoppgjør pr overført 1/3 av skatteforpliktelsen til fond for miljøtiltak. Fondet må benyttes innen 15 år og betalbar skatt dersom fondet ikke benyttes er neddiskontert og kostnadsført som skattekostnad og balanseført som avsetning for forpliktelser. Resterende 2/3 av skatteforpliktelsen av beregnet inntektsoppgjør pr for rederiskatteordningen skal betales med 10% hvert år, og er tilsvarende neddiskontert og kostnadsført som skattekostnad og balanseført som langsiktig betalbar skatt under avsetninger for forpliktelser. Tidligere har utsatt skatt relatert til rederiskatteordningen vært avsatt med en sats på 5%. Note 1. Inkl. resultatandel for Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Note 2. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse 2007 Lønninger inkl. utbetalt bonus i 2007 samt styrehonorar... kr Opptjent bonus for ledende ansatte i Arbeidsgiveravgift... " Pensjonskostnader... " Andre ytelser... " kr Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet for 2007 til morselskapets revisor utgjør:... kr I tillegg betales det til revisor for diverse konsulenttjenester etter regning. Note 3. For faste eiendommer benyttes en avskrivningssats mellom 1% og 2%. 18

13 Note 4. Aksjene i Start Toppfotball AS er i konsernregnskapet for 2007 nedskrevet slik at disse er balanseført tilsvarende selskapets andel av bokført egenkapital. I påvente av planlagt emisjon i Start Toppfotball AS har selskapet ytt et lån på kr som skal tilbakebetales innen Note 5. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt: Beregningsgrunnlag for rederivirksomhet for datterselskap... kr. 0 kr Beregningsgrunnlag for øvrig virksomhet... kr kr Beregnet utsatt skatt... kr kr Avsetning langsiktig betalbar skatteforpliktelse rederivirksomheten: Skatteforpliktelse miljøfond (neddiskontert)... kr kr. 0 Skatteforpliktelse vedr. 90% av oppgjørskonto rederiskatteordning (neddiskontert)... " " 0 Sum langsiktig betalbar skatteforpliktelse... kr kr. 0 Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Avsetning langsiktig skatteforpliktelse rederivirksomheten... " " 0 Justering av foregående års betalbare skatt... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Skattekostnad... kr kr Note 6. Varige driftsmidler Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v. Anskaffelseskost - Bokført verdi Anskaffelseskost pr kr Tilgang... " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " Anskaffelseskost pr kr Akkumulerte ordinære avskrivninger... " Balanseført verdi pr kr Andeler i skipseiende kommandittselskap 15% andel Parlines Ro-Ro KS Balanseført verdi pr kr Andel årets resultat... " Utbetalt " Avskrivning overkurs... " kr Note 7. Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Aksjekapital Eierandel Balanseført verdi Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S... DKK ,5 % kr Start Toppfotball AS... kr ,8 % kr Nydalen Startup AS... kr ,1 % kr Oslo Bilpool AS... kr ,0 % kr kr

14 Note 8. Egenkapital Egenkapital pr kr Årets resultat... kr Øvrige endringer... kr. 0 Egenkapital pr kr Note 9. Det er pr ingen garantiforpliktelser for selskap som ikke er heleide datterselskap til Rasmussengruppen AS. Note10. Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. fordeler seg slik: Avantor-konsernet... kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr Avantor AS inngikk den 2. januar 2006 en 10 års låneavtale. Lånet består nå av et lån på kr. 500 millioner og en trekkfasilitet på kr. 787 millioner. I forbindelse med salg av aksjene i Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA) (IFN) ble IFNs pantelån førtidig innfridd i desember 2006 samtidig med at Rasmussengruppen AS ga IFN er kortsiktig likviditetslån på kr Dette lånet ble innfridd ved gjennomføringen av salget i januar Konsernkontantstrømoppstilling for 2007 for Rasmussengruppen AS: kroner kroner KONTANTSTRØMMER FRA KONSERNETS AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Salgsgevinst faste eiendommer Ordinære avskrivninger Kontantstrømjustering vedr. verdipapirer Kontantstrømjustering vedr. datterselskap/tilknyttede selskap Betalt skatt for foregående år Utbetalt til minoritetsinteresser Endring kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA KONSERNETS AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investering aksjer datterselskap/tilknyttet selskap Investering skipseiende kommandittselskap (netto) Investeringer i faste eiendommer Investeringer i øvrige varige driftsmidler (netto) Salg faste eiendommer (salgssummer) Kjøp/salg omløpsaksjer Endring i andre investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring lån fra aksjeeiere Nedbetaling langsiktig gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring likvider gjennom året Bankinnskudd pr BANKINNSKUDD PR

Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2006 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2006 samtlige aksjer

Detaljer

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS var pr. 31. desember 2008 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. RASMUSSENGRUPPEN AS eide pr. 31. desember 2008 samtlige aksjer

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. 31.12.2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap fremgår

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer