SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM SAMANDRAG H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS har søkt om ruteløyve for sightseeingrute i Bergen sentrum. Fylkesrådmannen rår til at søknaden blir imøtekomen. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet tildeler H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS ruteløyve for sightseeingbuss i Bergen. 2. Løyve gjeld sightseeingbuss for passasjerar med rundturbillett. 3. Løyve vert gjort gjeldande for 10 år. Vedlegg: Paul M. Nilsen Brev av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS E-brev av frå Bergens Expressen A/S Brev av frå Osbuss AS Brev av frå Bergen kommune Magnus Vestrheim

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Samferdselsavdelinga har i brev av frå H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) (supplert i brev av ) motteke søknad om ruteløyve for sightseeingbussrute på strekninga Skolten-Nordnes-Nygårdshøyden-Strømgaten-Skolten. Søknadsbreva følgjer vedlagt. Behovsprøving av søknad om ruteløyve Omsøkte rute treng i følgje yrkestransportlova 6 og 13 (2), og delegasjonsreglementet kap C pkt 29 behovsprøvd ruteløyve frå fylkesutvalet etter innstilling frå samferdselsutvalet. Det finns ingen klåre retningsliner for behovsprøving av søknader om fylkesinterne ruteløyve. I samferdselsdepartementet (SD) sitt rundskriv N-5/2001, om behovsprøving av fylkeskryssande bussruter, heiter det likevel m.a følgjande: [ ] Ekspressbussrutene kan i mange tilfeller tenkes å komme i konkurranse med lokale bussruter, noe som kan redusere fylkeskommunenes muligheter til å drive kryssubsidiering mellom lønnsomme og ulønnsomme bussruter. Samferdselsdepartementet vil derfor fortsatt legge vekt på fylkeskommunenes tilrådinger i spørsmålet om fylkeskryssende ekspressbussruter skal gis lokale trafikkrettigheter internt i et fylke. [ ] På bakgrunn av meldinga og Stortinget si handsaming av saka, samt departementet si praktisering av Rundskriv N-5/2001, skal behovsprøvinga ved søknad om ekspressbussløyve avgrensast til berre å gjelde i høve til lokale bil- og båtruter som inngår i det fylkeskommunale tilskotsansvaret. Behovsprøvinga vil såleis gje høve til å setje vilkår om avgrensing av- eller forbod mot lokaltrafikk eller påleggje andre vilkår for ruta, som tek omsyn til lokal kollektivtransport. [ ] I følgje rundskrivet og yrkestransportlova kan det og setjast visse andre vilkår for ruteløyve. Prinsippet om lik handsaming av søknader om ruteløyve i forvaltinga er og omtalt i rundskrivet, m.a slik: [ ] Av omsyn til kravet om likehandsaming er det viktig at vilkår som blir sett av omsyn til lokaltrafikken blir praktisert likt ovanfor dei som får løyve. [ ] Fylkeskommunen sin praksis ved behovsprøving av søknader om fylkesinterne ruteløyve har sidan 1980-talet vore i samsvar med SD sine retningsliner for behovsprøving av søknader om fylkesgrensekryssande ruteløyve. Om søknaden og tilhøve til gjeldande ruteløyve Gjeldande søknad skil seg lite frå tilsvarande søknad frå Osbuss AS i Dei viktigaste skilnadene er at Osbuss si rute etter planen vil gå via Gamle Bergen museum og ha eit noko lågare takstnivå. Søknaden frå HMK kjem likevel, til forskjell frå søknaden frå Osbuss, på eit tidspunkt då ein annan aktør, i dette tilfelle Osbuss, er i ferd med å starte drift av eit parallelt ruteløyve. I høve søknaden frå Osbuss gjorde fylkesutvalet i møte følgjande vedtak i sak 103/09: 1. Fylkesutvalet godkjenner søknad av frå Osbuss om løyve for sightseeingbuss i Bergen. 2. Det er eit vilkår for løyve at føresegnene i yrkestransportlova og forskrifter i medhald av denne, om m.a. vandel, kvalifikasjonar, økonomi og driftsplikt, til eikvar tid er oppfylte. 3. Gjeldande ruteplan og takstregulativ skal til eikvar tid vere godkjent av Hordaland fylkeskommune. 4. Vognmateriell som vert nytta skal vera slik innretta at ein oppfyller krava i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). 2

3 Ei klage på dette vedtaket frå Turistbuss Bergen AS (TB) blei ikkje teke til følgje av klagenemnda. Osbuss sitt ruteløyve er i tilnærma direkte konkurranse med eit liknande ruteløyve som Bergen kommune, då dei var ruteløyvestyresmakt, tildelte TB. Ingen av desse ruteløyva er til no tekne i bruk, men Osbuss legg i si nedanfor refererte fråsegn fram konkrete planar for oppstart 20. mai i år. Bergens Expressen A/S (BE) sitt turisttog ved Fløifjellet, og Tide Buss AS sine ordinære tilskotsruter i Bergen må og reknast som konkurrentar til det omsøkte ruteløyve, men konkurranseflata mellom desse og HMK si planlagte rute er etter fylkesrådmannen sitt skjøn ikkje stor. Høyring Det har kome inn følgjande fråsegner til søknaden: Bergens Expressen A/S I e-brev av (vedlagt) frå BE heiter det m.a følgjande: [ ] Bergen har et lite kompakt og sårbart sentrum,og jeg påstår at det nu er på tide å vurdere om vi ikke har nådd en grense hva trafikk belastning, samt luft forurensning gjelder. [ ] Jeg har tidligere nevnt området rundt Fløybanen og Bryggen som noen eksempler på utfordringer i trafikk avviklingen, i tillegg vil jeg nevne Skolten som jo er planlagt start/stopp punkt. Når det er skibsannløp der er det for å si det mildt Kaos, med alle aktørene som klynger seg sammen der ute. Jeg erindrer også at det i fjor ble gitt løyve for Osbuss for å stare kjøring i den samme traseen så bør det "ringe en bjelle"hos noenhvær. Formoder at Bergen og Ommland Havnevesen har sitt eget syn på dette.. [ ] Vårt start og stopp sted er ved Drammshuset på bryggesiden ved Det Hanseatiske Museum. Vår erfaring er at det stoppestedet som benyttes av alle busser som kommer fra Nord mot sentrum og som "grenser mot vårt stopp"blir benyttet til det optimale. Det er fra tid til annet ikke plass til de rutegående busser på selve stoppet,og de må derfor stå i selve veibanen og vente å få slippe til, dette i seg selv er til tider så kaotisk at det grenser til det uforsvarlige. At det nu søkes om ytterligere å få "HopOn HopOff stopp" der er for oss helt uforståelig, men jeg forventer at både politiet og Tide buss, samt de andre busselskaper som også stopper der vil ha sine innvendinger mot at dette tillates. Vi har i allefall store innvendinger mot at de skal stoppe der, da det vil bli et virvar om hvem som skal hvor, og at selve fortauget er ikke dimensjonert for denne ekstra belastningen. 3

4 Bergen kommune I brev av (vedlagt) frå heiter det m.a følgjande: [ ] Bergen kommune [ ] er på generelt grunnlag positiv til at publikum får et best mulig busstilbud. Bergen Kommune forutsetter HM Krisiansen Automobilbyrå AS tilpasser det omsøkte tilbod i forhold til eksisterende holdeplasser, nåværende og framtidige trafikkomlegginger og trafikkmønstre. Vi forutsetter også at løyvemyndigheten ved eventuell konflikt om knapp holdeplass og terminalkapasitet innenfor Bergen kommune sikrer beste prioritet til allereie eksisterende rutetilbud i Bergen. Osbuss AS I brev av (vedlagt) frå heiter det m.a følgjande: [ ] Osbuss AS fikk i april 2009 tildelt ruteløyve for tilsvarende rute. Etter planen skulle denne hatt oppstart i mai 2009, men da en annen operatør i Bergen klaget på vedtaket valgte Osbuss AS å utsette sin oppstart til anken var ferdig behandlet av Hordaland Fylkeskommune. I oktober 2009 fikk vi melding om at klagen var avvist og at vi kunne starte opp uten å risikere å miste ruteløyvet. Ettersom at dette er en "ren" turistrute, så ble det derfor ikke aktuelt for oss å starte opp i oktober, derfor har vi brukt høsten og vinteren på å lage et meget godt Sightseeing produkt for alle Bergens turister. Sightseeing ruten er nøye planlagt og kvalitetssikret i samråd med Bergen reiselivslag og Turistinformasjonen i Bergen Osbuss AS har nå gjort alt klart for oppstart den 20. mai 2010 av tildelt ruteløyve. Vi har etablert datterselskapet City Sightseeing Bergen AS [ ]. City Sightseeing Bergen AS har allerede brukt og bundet opp mellom 1,5-2 millioner kroner [ ] i forbindelse med oppstart av sightseeing ruten. Om det tildeles et nærmest identisk ruteløyve til en konkurrent, så vil det bli umulig for oss og drive denne ruten. Noe som vil påføre betydelige økonomiske konsekvenser for både Osbuss AS og datterselskapet City Sightseeing Bergen AS [ ]. Etter mange års erfaring i bussbransjen og med gode forbindelser innenfor reiselivsnæringen har vårt selskap tilegnet seg gode kunnskaper om Bergen og Bergens turister. Vi mener derfor at vår selskap kan ivareta og gi Bergens turister et godt sightseeing tilbud i Bergen og gjeme bedre enn hva et selskap fra Oslo kan. Da ruteløyve for sightseeing ruten ble tildelt Osbuss AS ble det satt frist for oppstart til l0. juli Derfor mener vi at behandlingen av søknaden fra H. M. Kristiansens Automobilbyrå AS må utsettes til etter denne dato. Dette for at det må være litt forutsigbarhet slik at ikke nye løyver deles ut mens en operatør er i startgropen. [ ] Det har ikkje kome inn fråsegn frå Tide eller Turistbuss Bergen, som og fekk tilsendt høyringsbrev. Skyss har heller ingen merknader til søknaden. Vurdering I forvaltningslova 11a heiter det m.a. at Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Fylkesrådmannen finn difor ikkje grunnlag for å ta oppmodinga frå Osbuss AS om utsett handsaming til følgje. Fylkesrådmannen kan slutte seg til synspunkta frå Bergens Expressen A/S (BE) om at Bergen sentrum har nådd ei grense når det gjeld trafikkmengd. Eg viser i den samanheng til den tidvis kritiske luftkvaliteten med tilhøyrande krisetiltak som t.d. gratisbussar, og til framkomstproblema for kollektivtransporten. Til skilnad frå BE finn fylkesrådmannen at problema ikkje peikar i disfavør av å tildele ruteløyve til den omsøkte ruta, men i favør av å gjere det. Eg legg i den samanheng til grunn at 4

5 sightseeingrutene i Bergen sentrum har ei konkurranseflate mot både drosje- og eigentransport med bil. I dialog med administrasjonen har Tide Buss AS gjeve støtte til BE sine kommentarar om underkapasitet på sentrale haldeplassar, og busskaos ved anløp av store passasjerskip. Administrasjonen si røynsle er og at det stadvis er underkapasitet. Etter mi vurdering bør desse problema løysast gjennom dialog mellom aktuelle partar, og ikkje leggjast til grunn i behovsprøvinga av ruteløyve. Det lenge praktiserte prinsippet om likskap i forvaltinga tilseier at tilnærma like søknader om ruteløyve bør handsamast likt. Sjølv om Osbuss meiner at ei tildeling av det omsøkte ruteløyve vil føre til at dei ikkje kan starte opp si planlagte rutedrift, og samstundes påpeikar at berre dei har lokal forretningsadresse, finn eg ikkje grunnlag for å skjerme deira planlagte rutedrift frå den HMK planlegg. På grunnlag av vurderinga ovanfor rår eg til at søknaden frå AS om ruteløyve for strekninga Skolten- Nordnes-Nygårdshøyden-Strømgaten-Skolten vert imøtekomen. 5

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. O. nr. 34 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling frå næringskomiteen om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer