Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk"

Transkript

1 Styrets melding var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret Høsten 2013 trodde 60 prosent av våre medlemmer at de fortsatt ville få omsetningsvekst i Bare noen få prosent ventet tilbakegang. Vi ser likevel at optimismen avtok noe ved slutten av 2013, og forventningen om vekst både i omsetning og antall ansatte er noe mer nøktern ved starten av En av de viktigste oppgavene til Bergen Næringsråd er å sette næringspolitiske saker i regionen på dagsorden. Det har vi gjort også i Våre medlemmer har definert samferdsel (vei, kollektiv) og rekruttering/kompetanse som næringslivets største utfordringer, og dette har vært våre høyest prioriterte områder gjennom arbeidsåret. Bergen Næringsråds Transportplanen fra høsten 2012 har gitt oss stort gjennomslag for hvordan den krevende trafikksituasjonen i Bergensregionen kan løses. Satsing på ringveier, kollektivløsninger og gode gang- og sykkelveier er blitt rådende prinsipp i alle politiske miljø. På utdanningssiden har vi videreutviklet vår deltakelse og samarbeidstiltak med studentorganisasjoner, forskningsmiljøer og ledelsen ved våre universitet og høyskoler. Styret hadde i siste halvdel av 2013 en strategidiskusjon knyttet til hvilke hovedprioriteringer Bergen Næringsråd skal gjøre i årene som kommer. En hovedkonklusjon er at næringsrådet i større grad må bli en talsperson for felles næringspolitiske saker for næringslivet på Vestlandet. Det er viktig å bygge sterke allianser med andre næringsforeninger på Vestlandet, og å sette av prioriterte ressurser til konkrete prosjekter som gir gevinst for hele regionen. Bergen Næringsråd har opprettholdt posisjonen som regionens desidert viktigste møtearena mellom næringsliv, politikk, forvaltning og forsking/utdanning. I 2013 arrangerte vi 138 medlemsmøter. Det store møtetilbudet og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon. Vår politiske påvirkning mot nasjonale, regionale og lokale politikere har bidratt til å sette agenda og være en fremtidsrettet næringsaktør som blir lyttet til.

2 En stor del av vår aktivitet er generert gjennom 200 frivillige medlemmer som deltar i 13 ressursgrupper og i styrer og arbeidsgrupper. De bidrar alle med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i Bergensregionen. Om Bergen Næringsråd Bergen Næringsråd er en privat næringsorganisasjon som driver sin virksomhet i og fra Bergen. Vi er den største næringsorganisasjonen i regionen med i overkant av 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn arbeidstakere. Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem. Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral. Næringspolitikk Bergen Næringsråd har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer. Vår næringsaktivitet er betydelig styrket gjennom Styret legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og styret drøfter utviklingen i de næringspolitiske sakene på hvert styremøte. Bedriftsbesøk, innspill fra enkeltmedlemmer og regelmessige medlemsundersøkelser gir næringsrådet et grunnlag for å vurdere hvilke saker som er viktig for våre medlemmer. Vår oppgave er å videreformidle dette i vår fortløpende dialog med lokale og sentrale myndigheter. Kartlegginger og mulighetsstudier Kartlegginger, rapporter og analyser er nødvendige hjelpemidler til å få bred og objektiv informasjon som kan bidra til beslutninger i viktige næringssaker. Bergen Næringsråd har i 2013 utført følgende kartlegginger: - Undersøkelse om de viktigste sakene for næringslivet i Norge fram mot valget Bergen Næringsråd ledet arbeidet med undersøkelsen på vegne av næringsforeningene i Norges seks største byer. Samferdsel og kompetanse er de to sakene som opptar næringslivet mest. - Utført undersøkelse av de viktigste sakene for regionen frem mot år Behovet for et utbedret veinett, tilgang på kompetent arbeidskraft og stigende lønnsnivå er de tre sakene det lokale næringslivet opplever som de største utfordringer på sikt.

3 - Kartlagt Finansnæringen i regionen og fått tallfestet at næringen har 6000 ansatte fordelt på 103 bedrifter. Finansnæringen i Hordaland har hatt vekst på alle parametere sammenliknet med kartleggingen for to år siden, og bransjen har nå passert 1000 milliarder kroner i forvaltningskapital. - Gjennomført en internasjonal kompetansekartlegging synliggjør hvilke land vårt næringsliv har kompetanse om, og hvilke land de opererer i. Bedriftene i Hordaland er aktive i 114 land over hele verden, og av disse svarer 60 prosent av bedriftene at de skal øke den internasjonale aktiviteten. - Sammen med andre aktører har Bergen Næringsråd fått utarbeidet et samfunnsregnskap for kunst- og kultursektoren. Den viser at ringvirkningene fra næringen er på 2,4 milliarder kroner i Hordaland. Den viser også at skattebidraget fra næringene i regionen er større enn de offentlige tilskuddene. Viktige saker i 2013 Vei, kollektivtrafikk og fremkommelighet. Transport og samferdsel har vært et viktig tema gjennom hele 2013, og dette var også hovedtema på Vestlandskonferansen. Å knytte sammen Vestlandsregionen til et bo-, kompetanse- og arbeidsmarked er viktig for å stå sterkere i en mer globalisert verden. Å forkorte reisetiden mellom Bergen og Stavanger er et vesentlig tiltak for å oppnå dette. Bergen Næringsråd har jobbet for det midtre alternativet over Bjørnafjorden. Sammen med LMG Marin presenterte vi et prosjekt under Vestlandskonferansen i Stavanger der vi integrerte tog som en del av flytebroløsningen for fjordkryssingen. Vi er tilfredse med at politiske myndigheter har besluttet at Kyststamveien skal bygges, og at det midte alternativet er valgt for Hordfast. Vi vil fremover jobbe for at prosjektet kommer høyt på prioriteringslisten for tildeling av midler. Innholdet i Bergen Næringsråds Transportplan har gitt oss stort gjennomslag for og hvordan vi best kan tilrettelegge for effektiv infrastruktur til og fra Bergensregionen. Nasjonal Transportplan som ble presentert våren 2013 inneholdt alle våre prioriterte samferdselsprosjekter: Sotrasambandet, E 39, hovedsaker. Det er vi tilfreds med. Vi vil følge opp at det settes av budsjettmidler i tråd med løftene, og at Ringeriksbanen igangsettes og blir et fjerde bein i InterCity-satsningen rundt Oslo. Offisielle beregninger viser at antallet biler i Bergen sentrum vil øke med minst 20 prosent i de neste 20 årene. Næringsrådets plan har som mål å redusere antall biler med

4 40 prosent i forhold til offisielle planer gjennom bygging av nye ringveier og effektiv utnyttelse av buss og Bybanen. Bergensregionen trenger et logistikk-knutepunkt som kan bidra til redusert transportbehov og gi en mer bærekraftig utvikling. Knutepunktet bør ha kapasitet til å håndtere godstrafikk både fra sjø og fra jernbane, og det vil være en fordel med nærhet til flyplass. Kunnskap og kompetansekraft Bergen Næringsråd har som mål at Vestlandet skal utvikles til en stor og sammenhengende kompetanseregion. Vi er medeier i «Utdanning i Bergen» og arrangerer årlig en rekrutteringsdag sammen med dem. Vi står bak regionens største rekrutteringsarrangementet med «Internasjonalt karrieretorg» som samlet vel 800 mennesker i Grieghallen. 80 ulike nasjonaliteter var representert, og 70 prosent av de arbeidssøkende hadde utdannelse på master- eller doktorgradsnivå. I tillegg til at bedrifter stiller med stand, har vi et kompetent karriereveiledningspanel bestående av toppledere og HR-ledere fra mange forskjellige virksomheter og bransjer. Kompetanse er et av de viktigste konkurransefortrinnene vi som nasjon kan bygge fremtiden vår på. Åpenhet overfor våre nye innbyggere er nødvendig for å oppnå et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv der hver arbeidstaker får nyttiggjort sin kompetanse både til bedriftens og samfunnets beste. I 2013 gjennomførte vi en rekrutteringsdag med 20 bedrifter på NTNU i Trondheim. Arrangementet var vellykket og bedriftene ga positive tilbakemeldinger på dialogen og møte med studentene. Næringsalliansen er fortsatt en pådriver for å styrke samhandlingen mellom fagopplæring og de ulike næringene. Våre håndverksbedrifter trenger flere fagarbeidere og en god lærlingeordning for å bevare og videreutvikle våre tradisjonelle fag. Etter innspill fra alliansen åpnet Hordaland fylkeskommune i 2013 for en videregående opplæring der man allerede i år en kunne starte med praktisk yrkesopplæring.

5 By- og regionalutvikling. Bergen Næringsråd er en aktiv pådriver i byutviklingen i Bergen. Vårt utgangspunkt er å skape en livskraftig og moderne by med gode løsninger på næringsvirksomhet, handel og transport. I 2013 la vi planer for «Bergenskonferansen», en stor byutviklingskonferanse der målet er å få i gang en debatt som skal gi klare prioriteringer og en handlingsplan fra politiske myndigheter. Frem mot 2040 vil Bergens befolkning øke med mennesker, og vi må handle raskt dersom vi skal realisere planer som kan håndtere en slik vekst. Fortetting av bymiljøet er et viktig tiltak, og frigjøring av arealer rundt Mindemyren, Nygårdstangen og Dokken vil være nødvendig for å få tilstrekkelig med areal til bolig og næringsutvikling. Finansielle utfordringer Kampen om finansiering har blitt tøffere for våre medlemsbedrifter. Bakgrunnen er nye, særnorske krav til egenkapital for bankene. Vestlandet har kapitalkrevende leverandørog verftsindustri innen offshore og shipping, og de nye kravene rammer derfor regionen ekstra hardt. To av tre bedrifter i vår region venter vekst, og dette gjør situasjonen ekstra krevende. Næringsrådet har tatt saken opp gjennom media, i samtaler med våre stortingspolitikere og i møte med sentralbanksjefen. Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at dette er et økende problem, spesielt i mindre bedrifter som er i vekst, og vi vil arbeide videre med tanke på å få rammevilkår som kan gi løfte prosjekt som er viktige for næringslivet i regionen. I 2013 er det også tatt et initiativ sammen med næringsforeningene i Stavanger og Trondheim for å utvide forvaltningen av statens pensjonsfond til nye aktivaklasser, og forvaltningen bli ivaretatt av de mest kompetente miljøene innenfor de ulike klassene. I dag investerer statens pensjonsfond i aksjer, obligasjoner og eiendom, og ved en utvidelse til Private Equity vil eksempelvis Argentum i Bergen være en aktør med rett kompetanse for å drive forvaltning. Internasjonalisering Bergensregionen er Norges største eksportregion, og det jobbes derfor målrettet for å bedre våre internasjonale relasjoner og markeder.

6 Bergen Næringsråd har sammen med partnere gjennomført en kartlegging av våre bedrifters internasjonale kontaktnett og deres internasjonale kompetanse. Det gir oss et rammeverk som kan benyttes ved besøk fra ambassader, når vi kontaktes av internasjonale interessenter som vil inn i vår region, og når vi arrangerer delegasjonsreiser. I mai 2013 ble det arrangert delegasjonsreise til Kina. Hovedformålet var å få bedre kunnskap og erfaring fra norske bedrifter i Kina. Reisen inkluderte et seminar med Norwegian Business Forum i Beijing, besøk og foredrag ved Fudan-universitetet i Shanghai, og bedriftsbesøk både hos lokale bedrifter og norske bedrifter som DnB, PwC, Rolls Royce og TTS. Turen ga nyttige kunnskap til aktører som må øke sin kompetanse om å drive næringsvirksomhet i Kina. Næringsrådet har gjennom flere år arbeidet for at det etableres et SUA-kontor (Senter for utenlandsk arbeidskraft) i Bergen. Både i fjor og i forfjor har saken stått på agendaen i våre politiske møter, og vi har et håp om at arbeidet skal gi konkrete resultater i I dag må internasjonale arbeidstakere vandre fra kontor til kontor for å få de nødvendige papirer for å få starte i jobben som de allerede har fått i regionen. Dette er både tid- og ressurskrevende. Næringsrådet er også representert i et utvalg som jobber for å få på plass en ny internasjonal skole i Bergen, som våre bedrifter med internasjonal arbeidskraft har som en svært prioritert sak. Nye lokaler har vært påkrevd i flere år, men ser nå ut til å finne sin løsning gjennom et kommunalt kjøp av den tidligere lærerhøyskolen på Landås. Valg 2013 I forbindelse med stortingsvalget arrangerte vi en-til-en-møter med samtlige førstekandidater fra Hordaland for å orientere om viktige saker for næringslivet i regionen. Møtene var konstruktive og vi opplever at vi er en viktig aktør som politikere fra samtlige partier ønsker å ha en god dialog med. Vi arrangerte også tre valgdebatter i forkant av valget; En om næringspolitikk i samarbeid med BT, en om samferdsel sammen med NHO Logistikk, og en om utdanning sammen med Studentersamfunnet.

7 Valgresultatet endte med at både statsminister og næringsminister er fra vårt fylke. Vi anser det som en fordel at personer i så sentrale politiske posisjoner er godt kjent med styrker, muligheter og utfordringer for næringslivet på Vestlandet. Styrking og lokalisering av nærings- og kompetanseklynger Det er allmenn kunnskap at klyngedannelser gir økt styrke, markedsfordeler og økte muligheter. I Bergen arbeides det med også med nye klyngesamlinger, og Bergen Næringsråd er på ulike måter delaktige i flere av dem. Medieklyngen. Det er besluttet samlokalisering av mediebedriftene i Lars Hillesgate fra Arbeidet ble igangsatt av TV 2 og videreført i vår ressursgruppe Media og kommunikasjon. Aktørene er i sluttforhandlinger med Entra om investeringene i bygget og vil etter planen lande en avtale i første halvår 2014, og der planlagt innflytting vil være i Olje- og gassbransjen har i noen år arbeidet med å samlokalisere messer og konferanser i en stor oljekonferanse. I 2013 ble det utarbeidet et forprosjekt med tanke på å opprette OTW (Offshore Technology Week). Forprosjektet endte med et positiv anbefaling, men en av de fire aktørene valgte å trekke seg fra prosjektet. To av aktørene ser nå på et mulig samarbeid fra Marin klynge. Det har vært arrangert flere møter i marin næring med tanke på å samlokalisere Havforskningen, Fiskeridirektoratet og marin del av UiB på Marineholmen. Bergen Næringsråd er aktive i prosessen, som foreløpig ikke har endt i noen konklusjon. Arbeidet vil fortsette i inneværende år. Maritim klynge er tradisjonelt definert som regionens sterkeste klynge. Et samarbeid mellom Bergens Rederiforening, Stiftelsen Neptun, Maritimt Forum Bergensregionen og Bergen Næringsråd ledet til nyskapningen «Maritime Bergen» i Som en konsekvens av dette gjennomførte vi «Marinade», en ny heldagskonferanse for å markedsføre og fremme den maritime klyngen. Prosjektet videreføres i Nettverksbygging Bergen Næringsråd arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og utdanning/forskning. Kjernen i nettverksarbeidet er våre egne ressursgrupper. Vi har i 2013 tatt initiativ til, og vært deltaker og samarbeidspartner i, en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet:

8 Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet Møter med Hordalandbenken på Stortinget Møter med komiteer på Stortinget Møter med Bergen kommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere Møter med ulike aktører i Hordaland fylkeskommune Møter med Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Skyss og NSB Møter med NHH, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og BI i Bergen Møter med nettverksorganisasjoner som NCE Subsea, MediArena, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum, Designregion Bergen m flere Møter med NHO, LO og Business Region Bergen Møter med Innovasjon Norge Møter i Næringsalliansen i Hordaland Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem Vestlandssamarbeid med næringsforeningene i Stavanger, Stord og Haugesund Kommunikasjon og synliggjøring Bergen Næringsråd har et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. I løpet av 2013 produserte vi seks utgaver av magasinet «Samspill». Magasinene bidrar til å synliggjøre vårt næringsliv og å sette viktige tema på dagsorden. Tema i år har vært «Sjømat», «Kunnskapsbyen Bergen», «Kulturbyen Bergen», «Valg 2014», «Samfunnsansvar» og «Eierskap». Det er også produsert to særtrykk for hvert av temaene «Finansbyen Bergen» og «Olje og gass». Dette er prosjekter som er finansiert og produsert i samarbeid med våre medlemmer i ressursgruppene og bedrifter fra de aktuelle næringene. Samspill og særtrykkene distribueres til næringslivet i Bergenregionen, til media, politikere, organisasjoner og byråkrater både sentralt og lokalt. Målet er å skape oppmerksomhet rundt saker og tema som er viktig for næringslivet. På hjemmesiden publiseres det ukentlig nyhetssaker. I tillegg til at det legges ut medlemsnyheter og kommentarartikler. Hjemmesiden har et godt besøk gjennom året, med nærmere 6000 unike brukere på månedsbasis i høysesong. Bergen Næringsråd har økt aktiviteten på sosiale medier i I løpet av året er antall følgere på Facebook tidoblet gjennom et systematisk arbeid med å publisere egnete saker for kanalen. Facebook er en sterk kanal for å bygge relasjoner til potensielle og eksisterende medlemmer.

9 På Twitter er antall følgere mer enn doblet. Kanalen er viktig for dialog med lokale og sentrale beslutningstakere. Bergen Næringsråd har også bedriftsprofiler på LinkedIn og Flickr. Møteplassen Bergen Næringsråd er regionens største møteplass. Vi var involvert i 138 møter i 2013 med nærmere deltakere. Møtene skaper en kontakt og samhandlingsarena for våre medlemmer, politikk/forvaltning og forskning/høyere utdanning. Vår intensjon er at møteinnholdet skal være et speilbilde av våre toppsaker og bidra til å sette agenda for våre viktigste næringspolitiske saker. Bergen Næringsråd har gjennom flere år etablert noen store konferanser som bærebjelken i vårt møtetilbud. I 2013 har vi blant annet arrangert «Årskonferansen», «Transport- og logistikkdagen», «Fornybarkonferansen», «Bedriftsiaden», «SMB-dagen» og «Hordaland på Børs». Styret og administrasjonen arbeider for at det jevnlig skal tilbys nye møtetilbud, både i innhold, aktualitet og bredde. I 2013 arrangerte vi for første gang en dagskonferansene i samarbeid med den maritime næringen. «Marinade» fikk stor oppslutning av møtedeltakere, og mange bedrifter valgte også å ha stand i løpet av konferansen. «Vestlandskonferansen» ble en del av vårt tilbud for første gang i 2012, og konferansen ble i 2013 arrangert av Næringsforeningen i Stavanger. Konferansen er et oppdrag fra Sparebanken Vest som utføres annen hvert år av Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i Stavanger. Målet er å løfte Vestlandet som region, noe som i tråd med fremtidige strategiske prioriteringer er viktigere enn noensinne var også første året der vi utviklet «Lederforum» sammen med BI Bergen. Det ga en møteserie gjennom året med 6 møter med høy faglig kvalitet. Tilbudet ble godt mottatt, er videreført i 2013 og vil opprettholdes som et tilbud også i Vi er stolt over at vi som organisasjon kan tilby en svært attraktiv møteplass der vi mønstrer gode foredragsholdere, gode tema og gode debatter. Styret vil rette en stor takk til våre medlemmer for at de slutter opp om våre møter og bidrar med gode innspill og engasjerte diskusjoner.

10 13 ressursgrupper Bergen Næringsråd har 13 ressursgrupper der over 160 personer møtes jevnlig for å fremme saker som er viktige for regionen og vårt lokale næringsliv. Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid har fokus på de rette saker og problemstillinger. Ved utgangen av 2013 hadde Bergen Næringsråd følgende 13 ressursgrupper: Byutvikling, Finans, Fornybar energi, Handel, IKT, Internasjonalt, Kultur og opplevelse, Mangfold og inkludering, Marin, Media og kommunikasjon, Nettverk U37, Olje og gass, Transport. Den maritime ressursgruppens aktivitet ble i starten av 2013 overført til «Maritime Bergen», som skal være en samling av all maritim aktivitet i Bergensregionen. Bergen Næringsråd er en aktiv deltaker i dette fora, både som innspiller på maritime saker som opptar våre medlemmer, og som koordinator mellom maritim bransje og øvrige næringer i regionen. Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde. Ansatte og arbeidsmiljø Bergen Næringsråd hadde 12 fast ansatte og en prosjektansatt ved utgangen av Av de fast ansatte er en person i svangerskapspermisjon og en langtidssykemeldt. Begge er erstattet midlertidig av vikar. Av de fast ansatte er det åtte kvinner og fire menn. Organisasjonen har også 0,5 årsverk i en samarbeidsstilling med Business Region Bergen om å arrangere delegasjonsreiser til utlandet og å ivareta rollen som et mottaksapparat for internasjonale delegasjoner som besøker vår region. Foreningen har kvinnelig leder og en ledergruppe med to kvinner og to menn. Organisasjonene jobber for å fremme likestilling.

11 Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i Sykefraværet var på 8,6%, og har sin årsak i en langtidssykemeldt medarbeider. Arbeidsmiljøet i foreningen vurderes som godt. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd. Prisutdelinger Bergen Næringsråd deler ut en del faste priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2013 hadde vi gleden av å gi følgende priser: «Villsauen», den årlige eksportprisen som utdeles av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke, ble i 2013 delt ut til ClampOn. Selskapet ble etablert i 1994 av tre gründere som utviklet og patenterte innovative teknologiløsninger. Bedriften er i dag en verdensomspennende teknologileverandør med over 100 ansatte på hovedkontoret i Bergen og datterselskapet i Houston. Av en omsetning på rundt 150 millioner kroner kommer 90 prosent fra eksport. «Sunnivaprisen», som deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen, ble i år tildelt Kathleen Mathisen, HR-direktør i DOF Subsea. Kathleen tok raskt ansvar for menneskene i bedriften da hun fikk jobb i olje- og gassbransjen. Hun fikk derfor det formelle ansvaret for oppbygging av HR-feltet og har siden gjort et viktig arbeid for å fremme dette fagfeltet. «Spirprisen» ble delt ut for første gang under Fornybarkonferansen Målet med «Spir» er å synliggjøre små og store kommersielle konsepter, oppfinnelser, produkter og tjenester som hver på sin måte vil kunne ha en positiv effekt på klimaet. I 2013 gikk prisen til selskapet CO2Bio som har utviklet et konsept som skal utnytte CO2 fanget på Mongstad til å produsere omega-3 fettsyrer til fiskefór. Selskapet CO2Bio er et partnerskap av Nordhordland Handverk- og Industrilag, Bergen Teknologioverføring, EWOS, Salmon Group og Grieg Seafood og med solid faglig bistand fra blant andre Uni Research, Universitetet i Bergen og Nofima. Hipsinger I god bergensk tradisjon gjennomførte Bergen Næringsråd «hipsinger» på Årsmiddagen 2013 til personer eller bedrifter som har gjort noe spesielt for regionen eller for Bergen Næringsråd.

12 Erna Solberg ble hipset som landets første statsminister fra Bergen siden Solberg har i alle år vært positiv til å delta på våre arrangementet og stilt opp for å fremme og inspirerer det vestlandske næringslivet. Med en bergenser som statsminister og et regjeringsapparat bestående av mange vestlendinger er håpet at regionen vår får den oppmerksomhet den fortjener av sentrale beslutningstakere. Monica Mæland ble hipset som næringsminister. Den tidligere byrådslederen har i alle år hatt en åpen dør for Bergen Næringsråd og har lyttet og gitt konstruktive innspill til våre forslag og ønske. Det er viktig å ha en næringsminister som kjenner til den store verdiskapningen som skjer i vestlandsfylkene og som dermed kan legge rammebetingelser for å sikre år nasjonale konkurransekraft. Vi ønsker begge to lykke til med et viktig arbeid for de neste fire årene. Årsresultat Konsernet Bergen Næringsråd hadde i 2013 et overskudd på 2,9 millioner kroner. Driftsinntektene var på 27,2 millioner kroner og driftskostnader på 28,4 millioner kroner. Finansposter ga en inntektsside på 5 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 ga et underskudd på 0,7 millioner kroner. Dette skyldes en ekstraordinær nedskriving av IT-investeringer på en million kroner. Årsregnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 AS, korreksjoner vedrørende overføring av eiendommen Veiten 3 til eget AS, herunder skatt på tilbakeførte avskrivinger, og BN Fond av Fortsatt drift Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet. Regnskap Bergen Næringsråd Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på 21,2 millioner kroner i 2013 mot 19,6 millioner kroner i 2012.

13 Inntektene fra har samme fordeling som tidligere. Kontingenter utgjør 33 prosent av inntektene, og arrangements- og møteinntekter 23 prosent. 44 prosent av inntektene kommer fra mange mindre poster som handelskammertjenester, sekretariatsoppdrag, synliggjøring og prosjekter. Tallet på medlemmer er stigende og inntekter fra kontingenter er på 7,2 millioner kroner mot 6,8 millioner kroner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med Styret ønsker at våre ordinære medlemsmøter skal være gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer. Bergen Næringsråd hadde kostnader omtrent på samme nivå som for inntektssiden. Personalkostnader er den største posten og utgjør 49 prosent av foreningens samlete kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten. I budsjettet for 2013 var det lagt inn ambisiøse mål for øke medlemsinntektene. Til tross for at antall medlemmer har økt, har arbeidet ikke gitt resultater som forventet. Økte inntekter på andre områder samt tilpasninger på kostnadssiden har bidratt til at bortfallet av budsjetterte medlemsinntekter ikke har fått konsekvenser for foreningens resultat. Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og styrer mot et nullresultat. Formuesforvaltningen Bergen Næringsråd forvalter en betydelig formue bygget opp i foreningens lange levetid. Gjennom en forsiktig forvaltning gir dette inntekter i form av renter, utbytte o.l. En viss andel av formuens avkastning bidrar således til foreningens drift. Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondets midler har sin opprinnelse i omstrukturering og refinansiering av foreningens 1/3 eierandel i Handelens og Sjøfartens Hus (Olav Kyrresgate 11). Fondet hadde ved utgangen av 2013 en verdi på 52,6 millioner kroner mot 48,9 millioner kroner året før. Avkastningen i året utgjorde 5,1 millioner kroner. Det er overført 1,4 millioner kroner til foreningsdriften. For 2012 var overføringen 1,9 millioner kroner.

14 Veiten 3 AS Veiten 3 AS er et eiendomsselskap heleid av Bergen Næringsråd. Leieinntektene for 2013 har vært på 6,6 millioner kroner og årets resultat ble kroner. Veiten 3 AS er finansiert av Bergen Næringsråd som derved får renteinntekter fra selskapet. Rentene utgjorde kroner. NHO har forlenget leieavtalen i fem år fra 1. januar Vi er fortsatt i forhandlinger om en ny leieavtale for restaurant/scene som vil løpe i ti år fra signeringsdato. A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrresgate 11 AS Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 % av aksjene i AS Handelens og Sjøfartens Hus. Bergen Næringsråd har til like med selskapets øvrige aksjonærer gitt lån til selskapet og oppebærer således renteinntekter. Lånene forvaltes sammen med Fond av 1990 og renteinntektene inngår i bidraget derfra som redegjort for ovenfor. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet. Utsikter for 2014 Styret ser optimistisk på fremtiden til Bergen Næringsråd og for våre bedrifter i Organisasjonen har høy aktivitet, stor kreativitet og stabilitet blant de ansatte. Styret ønsker at næringsrådet i 2014 skal styrke satsingen på utvalgte områder som er helt vesentlig for at Vestlandet skal opprettholde og styrke sin konkurransekraft. Samferdsel, energi, kompetanse, eksport og eierskap er fem hovedområder som skal prioriteres. Bergen Næringsråd vil i 2014 sette i verk prosjekter knyttet til hvert av disse områdene, og ved inngangen til året er det besluttet å utføre en større eierskapsanalyse av bedriftene på Vestlandet. Saksområdene i denne satsingen sammenfaller med det medlemmene i Bergen Næringsråd opplever som sine viktigste saker. Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er stabil. Medlemskontingenten for 2014 er justert i henhold til normal prisutvikling og vedtak på fjorårets generalforsamling.

15 Næringsrådet har ni store samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan holde oppe vår aktivitet. Sammen med aktører som finansierer våre trykte media, og aktører som bidrar på møteplassen, vil dette samlet gi grunnlag for å opprettholde vår drift og vårt inntektsgrunnlag i Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. Det tas sikte på en styrkingen av staben i 2014 til prosjektrelaterte og prosjektfinansierte tiltak. Driften av eiendommen Veiten 3 forventes å gi et bidrag til foreningsdriften i 2014 på sammen nivå som for Det samme gjelder for bidrag fra Fond av Styret er godt fornøyd med det aktivitetsnivået og den agendasetting som Bergen Næringsråd står for, og vil arbeide aktivt for at organisasjonen vil være en viktig næringspolitisk påvirker også i Bergen, 20. mars Styret i Bergen Næringsråd Jan Erik Kjerpeseth Styreleder Lisbet K. Nærø Nestleder Stein Olaf Onarheim Veslemøy Tvedt Fredriksen Hilde Drønen Kurt Andreassen Kenneth Nilsen Marit Warncke Adm. direktør

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer