Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk"

Transkript

1 Styrets melding var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret Høsten 2013 trodde 60 prosent av våre medlemmer at de fortsatt ville få omsetningsvekst i Bare noen få prosent ventet tilbakegang. Vi ser likevel at optimismen avtok noe ved slutten av 2013, og forventningen om vekst både i omsetning og antall ansatte er noe mer nøktern ved starten av En av de viktigste oppgavene til Bergen Næringsråd er å sette næringspolitiske saker i regionen på dagsorden. Det har vi gjort også i Våre medlemmer har definert samferdsel (vei, kollektiv) og rekruttering/kompetanse som næringslivets største utfordringer, og dette har vært våre høyest prioriterte områder gjennom arbeidsåret. Bergen Næringsråds Transportplanen fra høsten 2012 har gitt oss stort gjennomslag for hvordan den krevende trafikksituasjonen i Bergensregionen kan løses. Satsing på ringveier, kollektivløsninger og gode gang- og sykkelveier er blitt rådende prinsipp i alle politiske miljø. På utdanningssiden har vi videreutviklet vår deltakelse og samarbeidstiltak med studentorganisasjoner, forskningsmiljøer og ledelsen ved våre universitet og høyskoler. Styret hadde i siste halvdel av 2013 en strategidiskusjon knyttet til hvilke hovedprioriteringer Bergen Næringsråd skal gjøre i årene som kommer. En hovedkonklusjon er at næringsrådet i større grad må bli en talsperson for felles næringspolitiske saker for næringslivet på Vestlandet. Det er viktig å bygge sterke allianser med andre næringsforeninger på Vestlandet, og å sette av prioriterte ressurser til konkrete prosjekter som gir gevinst for hele regionen. Bergen Næringsråd har opprettholdt posisjonen som regionens desidert viktigste møtearena mellom næringsliv, politikk, forvaltning og forsking/utdanning. I 2013 arrangerte vi 138 medlemsmøter. Det store møtetilbudet og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon. Vår politiske påvirkning mot nasjonale, regionale og lokale politikere har bidratt til å sette agenda og være en fremtidsrettet næringsaktør som blir lyttet til.

2 En stor del av vår aktivitet er generert gjennom 200 frivillige medlemmer som deltar i 13 ressursgrupper og i styrer og arbeidsgrupper. De bidrar alle med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i Bergensregionen. Om Bergen Næringsråd Bergen Næringsråd er en privat næringsorganisasjon som driver sin virksomhet i og fra Bergen. Vi er den største næringsorganisasjonen i regionen med i overkant av 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn arbeidstakere. Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem. Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral. Næringspolitikk Bergen Næringsråd har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer. Vår næringsaktivitet er betydelig styrket gjennom Styret legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og styret drøfter utviklingen i de næringspolitiske sakene på hvert styremøte. Bedriftsbesøk, innspill fra enkeltmedlemmer og regelmessige medlemsundersøkelser gir næringsrådet et grunnlag for å vurdere hvilke saker som er viktig for våre medlemmer. Vår oppgave er å videreformidle dette i vår fortløpende dialog med lokale og sentrale myndigheter. Kartlegginger og mulighetsstudier Kartlegginger, rapporter og analyser er nødvendige hjelpemidler til å få bred og objektiv informasjon som kan bidra til beslutninger i viktige næringssaker. Bergen Næringsråd har i 2013 utført følgende kartlegginger: - Undersøkelse om de viktigste sakene for næringslivet i Norge fram mot valget Bergen Næringsråd ledet arbeidet med undersøkelsen på vegne av næringsforeningene i Norges seks største byer. Samferdsel og kompetanse er de to sakene som opptar næringslivet mest. - Utført undersøkelse av de viktigste sakene for regionen frem mot år Behovet for et utbedret veinett, tilgang på kompetent arbeidskraft og stigende lønnsnivå er de tre sakene det lokale næringslivet opplever som de største utfordringer på sikt.

3 - Kartlagt Finansnæringen i regionen og fått tallfestet at næringen har 6000 ansatte fordelt på 103 bedrifter. Finansnæringen i Hordaland har hatt vekst på alle parametere sammenliknet med kartleggingen for to år siden, og bransjen har nå passert 1000 milliarder kroner i forvaltningskapital. - Gjennomført en internasjonal kompetansekartlegging synliggjør hvilke land vårt næringsliv har kompetanse om, og hvilke land de opererer i. Bedriftene i Hordaland er aktive i 114 land over hele verden, og av disse svarer 60 prosent av bedriftene at de skal øke den internasjonale aktiviteten. - Sammen med andre aktører har Bergen Næringsråd fått utarbeidet et samfunnsregnskap for kunst- og kultursektoren. Den viser at ringvirkningene fra næringen er på 2,4 milliarder kroner i Hordaland. Den viser også at skattebidraget fra næringene i regionen er større enn de offentlige tilskuddene. Viktige saker i 2013 Vei, kollektivtrafikk og fremkommelighet. Transport og samferdsel har vært et viktig tema gjennom hele 2013, og dette var også hovedtema på Vestlandskonferansen. Å knytte sammen Vestlandsregionen til et bo-, kompetanse- og arbeidsmarked er viktig for å stå sterkere i en mer globalisert verden. Å forkorte reisetiden mellom Bergen og Stavanger er et vesentlig tiltak for å oppnå dette. Bergen Næringsråd har jobbet for det midtre alternativet over Bjørnafjorden. Sammen med LMG Marin presenterte vi et prosjekt under Vestlandskonferansen i Stavanger der vi integrerte tog som en del av flytebroløsningen for fjordkryssingen. Vi er tilfredse med at politiske myndigheter har besluttet at Kyststamveien skal bygges, og at det midte alternativet er valgt for Hordfast. Vi vil fremover jobbe for at prosjektet kommer høyt på prioriteringslisten for tildeling av midler. Innholdet i Bergen Næringsråds Transportplan har gitt oss stort gjennomslag for og hvordan vi best kan tilrettelegge for effektiv infrastruktur til og fra Bergensregionen. Nasjonal Transportplan som ble presentert våren 2013 inneholdt alle våre prioriterte samferdselsprosjekter: Sotrasambandet, E 39, hovedsaker. Det er vi tilfreds med. Vi vil følge opp at det settes av budsjettmidler i tråd med løftene, og at Ringeriksbanen igangsettes og blir et fjerde bein i InterCity-satsningen rundt Oslo. Offisielle beregninger viser at antallet biler i Bergen sentrum vil øke med minst 20 prosent i de neste 20 årene. Næringsrådets plan har som mål å redusere antall biler med

4 40 prosent i forhold til offisielle planer gjennom bygging av nye ringveier og effektiv utnyttelse av buss og Bybanen. Bergensregionen trenger et logistikk-knutepunkt som kan bidra til redusert transportbehov og gi en mer bærekraftig utvikling. Knutepunktet bør ha kapasitet til å håndtere godstrafikk både fra sjø og fra jernbane, og det vil være en fordel med nærhet til flyplass. Kunnskap og kompetansekraft Bergen Næringsråd har som mål at Vestlandet skal utvikles til en stor og sammenhengende kompetanseregion. Vi er medeier i «Utdanning i Bergen» og arrangerer årlig en rekrutteringsdag sammen med dem. Vi står bak regionens største rekrutteringsarrangementet med «Internasjonalt karrieretorg» som samlet vel 800 mennesker i Grieghallen. 80 ulike nasjonaliteter var representert, og 70 prosent av de arbeidssøkende hadde utdannelse på master- eller doktorgradsnivå. I tillegg til at bedrifter stiller med stand, har vi et kompetent karriereveiledningspanel bestående av toppledere og HR-ledere fra mange forskjellige virksomheter og bransjer. Kompetanse er et av de viktigste konkurransefortrinnene vi som nasjon kan bygge fremtiden vår på. Åpenhet overfor våre nye innbyggere er nødvendig for å oppnå et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv der hver arbeidstaker får nyttiggjort sin kompetanse både til bedriftens og samfunnets beste. I 2013 gjennomførte vi en rekrutteringsdag med 20 bedrifter på NTNU i Trondheim. Arrangementet var vellykket og bedriftene ga positive tilbakemeldinger på dialogen og møte med studentene. Næringsalliansen er fortsatt en pådriver for å styrke samhandlingen mellom fagopplæring og de ulike næringene. Våre håndverksbedrifter trenger flere fagarbeidere og en god lærlingeordning for å bevare og videreutvikle våre tradisjonelle fag. Etter innspill fra alliansen åpnet Hordaland fylkeskommune i 2013 for en videregående opplæring der man allerede i år en kunne starte med praktisk yrkesopplæring.

5 By- og regionalutvikling. Bergen Næringsråd er en aktiv pådriver i byutviklingen i Bergen. Vårt utgangspunkt er å skape en livskraftig og moderne by med gode løsninger på næringsvirksomhet, handel og transport. I 2013 la vi planer for «Bergenskonferansen», en stor byutviklingskonferanse der målet er å få i gang en debatt som skal gi klare prioriteringer og en handlingsplan fra politiske myndigheter. Frem mot 2040 vil Bergens befolkning øke med mennesker, og vi må handle raskt dersom vi skal realisere planer som kan håndtere en slik vekst. Fortetting av bymiljøet er et viktig tiltak, og frigjøring av arealer rundt Mindemyren, Nygårdstangen og Dokken vil være nødvendig for å få tilstrekkelig med areal til bolig og næringsutvikling. Finansielle utfordringer Kampen om finansiering har blitt tøffere for våre medlemsbedrifter. Bakgrunnen er nye, særnorske krav til egenkapital for bankene. Vestlandet har kapitalkrevende leverandørog verftsindustri innen offshore og shipping, og de nye kravene rammer derfor regionen ekstra hardt. To av tre bedrifter i vår region venter vekst, og dette gjør situasjonen ekstra krevende. Næringsrådet har tatt saken opp gjennom media, i samtaler med våre stortingspolitikere og i møte med sentralbanksjefen. Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at dette er et økende problem, spesielt i mindre bedrifter som er i vekst, og vi vil arbeide videre med tanke på å få rammevilkår som kan gi løfte prosjekt som er viktige for næringslivet i regionen. I 2013 er det også tatt et initiativ sammen med næringsforeningene i Stavanger og Trondheim for å utvide forvaltningen av statens pensjonsfond til nye aktivaklasser, og forvaltningen bli ivaretatt av de mest kompetente miljøene innenfor de ulike klassene. I dag investerer statens pensjonsfond i aksjer, obligasjoner og eiendom, og ved en utvidelse til Private Equity vil eksempelvis Argentum i Bergen være en aktør med rett kompetanse for å drive forvaltning. Internasjonalisering Bergensregionen er Norges største eksportregion, og det jobbes derfor målrettet for å bedre våre internasjonale relasjoner og markeder.

6 Bergen Næringsråd har sammen med partnere gjennomført en kartlegging av våre bedrifters internasjonale kontaktnett og deres internasjonale kompetanse. Det gir oss et rammeverk som kan benyttes ved besøk fra ambassader, når vi kontaktes av internasjonale interessenter som vil inn i vår region, og når vi arrangerer delegasjonsreiser. I mai 2013 ble det arrangert delegasjonsreise til Kina. Hovedformålet var å få bedre kunnskap og erfaring fra norske bedrifter i Kina. Reisen inkluderte et seminar med Norwegian Business Forum i Beijing, besøk og foredrag ved Fudan-universitetet i Shanghai, og bedriftsbesøk både hos lokale bedrifter og norske bedrifter som DnB, PwC, Rolls Royce og TTS. Turen ga nyttige kunnskap til aktører som må øke sin kompetanse om å drive næringsvirksomhet i Kina. Næringsrådet har gjennom flere år arbeidet for at det etableres et SUA-kontor (Senter for utenlandsk arbeidskraft) i Bergen. Både i fjor og i forfjor har saken stått på agendaen i våre politiske møter, og vi har et håp om at arbeidet skal gi konkrete resultater i I dag må internasjonale arbeidstakere vandre fra kontor til kontor for å få de nødvendige papirer for å få starte i jobben som de allerede har fått i regionen. Dette er både tid- og ressurskrevende. Næringsrådet er også representert i et utvalg som jobber for å få på plass en ny internasjonal skole i Bergen, som våre bedrifter med internasjonal arbeidskraft har som en svært prioritert sak. Nye lokaler har vært påkrevd i flere år, men ser nå ut til å finne sin løsning gjennom et kommunalt kjøp av den tidligere lærerhøyskolen på Landås. Valg 2013 I forbindelse med stortingsvalget arrangerte vi en-til-en-møter med samtlige førstekandidater fra Hordaland for å orientere om viktige saker for næringslivet i regionen. Møtene var konstruktive og vi opplever at vi er en viktig aktør som politikere fra samtlige partier ønsker å ha en god dialog med. Vi arrangerte også tre valgdebatter i forkant av valget; En om næringspolitikk i samarbeid med BT, en om samferdsel sammen med NHO Logistikk, og en om utdanning sammen med Studentersamfunnet.

7 Valgresultatet endte med at både statsminister og næringsminister er fra vårt fylke. Vi anser det som en fordel at personer i så sentrale politiske posisjoner er godt kjent med styrker, muligheter og utfordringer for næringslivet på Vestlandet. Styrking og lokalisering av nærings- og kompetanseklynger Det er allmenn kunnskap at klyngedannelser gir økt styrke, markedsfordeler og økte muligheter. I Bergen arbeides det med også med nye klyngesamlinger, og Bergen Næringsråd er på ulike måter delaktige i flere av dem. Medieklyngen. Det er besluttet samlokalisering av mediebedriftene i Lars Hillesgate fra Arbeidet ble igangsatt av TV 2 og videreført i vår ressursgruppe Media og kommunikasjon. Aktørene er i sluttforhandlinger med Entra om investeringene i bygget og vil etter planen lande en avtale i første halvår 2014, og der planlagt innflytting vil være i Olje- og gassbransjen har i noen år arbeidet med å samlokalisere messer og konferanser i en stor oljekonferanse. I 2013 ble det utarbeidet et forprosjekt med tanke på å opprette OTW (Offshore Technology Week). Forprosjektet endte med et positiv anbefaling, men en av de fire aktørene valgte å trekke seg fra prosjektet. To av aktørene ser nå på et mulig samarbeid fra Marin klynge. Det har vært arrangert flere møter i marin næring med tanke på å samlokalisere Havforskningen, Fiskeridirektoratet og marin del av UiB på Marineholmen. Bergen Næringsråd er aktive i prosessen, som foreløpig ikke har endt i noen konklusjon. Arbeidet vil fortsette i inneværende år. Maritim klynge er tradisjonelt definert som regionens sterkeste klynge. Et samarbeid mellom Bergens Rederiforening, Stiftelsen Neptun, Maritimt Forum Bergensregionen og Bergen Næringsråd ledet til nyskapningen «Maritime Bergen» i Som en konsekvens av dette gjennomførte vi «Marinade», en ny heldagskonferanse for å markedsføre og fremme den maritime klyngen. Prosjektet videreføres i Nettverksbygging Bergen Næringsråd arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og utdanning/forskning. Kjernen i nettverksarbeidet er våre egne ressursgrupper. Vi har i 2013 tatt initiativ til, og vært deltaker og samarbeidspartner i, en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet:

8 Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet Møter med Hordalandbenken på Stortinget Møter med komiteer på Stortinget Møter med Bergen kommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere Møter med ulike aktører i Hordaland fylkeskommune Møter med Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Skyss og NSB Møter med NHH, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og BI i Bergen Møter med nettverksorganisasjoner som NCE Subsea, MediArena, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum, Designregion Bergen m flere Møter med NHO, LO og Business Region Bergen Møter med Innovasjon Norge Møter i Næringsalliansen i Hordaland Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem Vestlandssamarbeid med næringsforeningene i Stavanger, Stord og Haugesund Kommunikasjon og synliggjøring Bergen Næringsråd har et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. I løpet av 2013 produserte vi seks utgaver av magasinet «Samspill». Magasinene bidrar til å synliggjøre vårt næringsliv og å sette viktige tema på dagsorden. Tema i år har vært «Sjømat», «Kunnskapsbyen Bergen», «Kulturbyen Bergen», «Valg 2014», «Samfunnsansvar» og «Eierskap». Det er også produsert to særtrykk for hvert av temaene «Finansbyen Bergen» og «Olje og gass». Dette er prosjekter som er finansiert og produsert i samarbeid med våre medlemmer i ressursgruppene og bedrifter fra de aktuelle næringene. Samspill og særtrykkene distribueres til næringslivet i Bergenregionen, til media, politikere, organisasjoner og byråkrater både sentralt og lokalt. Målet er å skape oppmerksomhet rundt saker og tema som er viktig for næringslivet. På hjemmesiden publiseres det ukentlig nyhetssaker. I tillegg til at det legges ut medlemsnyheter og kommentarartikler. Hjemmesiden har et godt besøk gjennom året, med nærmere 6000 unike brukere på månedsbasis i høysesong. Bergen Næringsråd har økt aktiviteten på sosiale medier i I løpet av året er antall følgere på Facebook tidoblet gjennom et systematisk arbeid med å publisere egnete saker for kanalen. Facebook er en sterk kanal for å bygge relasjoner til potensielle og eksisterende medlemmer.

9 På Twitter er antall følgere mer enn doblet. Kanalen er viktig for dialog med lokale og sentrale beslutningstakere. Bergen Næringsråd har også bedriftsprofiler på LinkedIn og Flickr. Møteplassen Bergen Næringsråd er regionens største møteplass. Vi var involvert i 138 møter i 2013 med nærmere deltakere. Møtene skaper en kontakt og samhandlingsarena for våre medlemmer, politikk/forvaltning og forskning/høyere utdanning. Vår intensjon er at møteinnholdet skal være et speilbilde av våre toppsaker og bidra til å sette agenda for våre viktigste næringspolitiske saker. Bergen Næringsråd har gjennom flere år etablert noen store konferanser som bærebjelken i vårt møtetilbud. I 2013 har vi blant annet arrangert «Årskonferansen», «Transport- og logistikkdagen», «Fornybarkonferansen», «Bedriftsiaden», «SMB-dagen» og «Hordaland på Børs». Styret og administrasjonen arbeider for at det jevnlig skal tilbys nye møtetilbud, både i innhold, aktualitet og bredde. I 2013 arrangerte vi for første gang en dagskonferansene i samarbeid med den maritime næringen. «Marinade» fikk stor oppslutning av møtedeltakere, og mange bedrifter valgte også å ha stand i løpet av konferansen. «Vestlandskonferansen» ble en del av vårt tilbud for første gang i 2012, og konferansen ble i 2013 arrangert av Næringsforeningen i Stavanger. Konferansen er et oppdrag fra Sparebanken Vest som utføres annen hvert år av Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i Stavanger. Målet er å løfte Vestlandet som region, noe som i tråd med fremtidige strategiske prioriteringer er viktigere enn noensinne var også første året der vi utviklet «Lederforum» sammen med BI Bergen. Det ga en møteserie gjennom året med 6 møter med høy faglig kvalitet. Tilbudet ble godt mottatt, er videreført i 2013 og vil opprettholdes som et tilbud også i Vi er stolt over at vi som organisasjon kan tilby en svært attraktiv møteplass der vi mønstrer gode foredragsholdere, gode tema og gode debatter. Styret vil rette en stor takk til våre medlemmer for at de slutter opp om våre møter og bidrar med gode innspill og engasjerte diskusjoner.

10 13 ressursgrupper Bergen Næringsråd har 13 ressursgrupper der over 160 personer møtes jevnlig for å fremme saker som er viktige for regionen og vårt lokale næringsliv. Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid har fokus på de rette saker og problemstillinger. Ved utgangen av 2013 hadde Bergen Næringsråd følgende 13 ressursgrupper: Byutvikling, Finans, Fornybar energi, Handel, IKT, Internasjonalt, Kultur og opplevelse, Mangfold og inkludering, Marin, Media og kommunikasjon, Nettverk U37, Olje og gass, Transport. Den maritime ressursgruppens aktivitet ble i starten av 2013 overført til «Maritime Bergen», som skal være en samling av all maritim aktivitet i Bergensregionen. Bergen Næringsråd er en aktiv deltaker i dette fora, både som innspiller på maritime saker som opptar våre medlemmer, og som koordinator mellom maritim bransje og øvrige næringer i regionen. Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde. Ansatte og arbeidsmiljø Bergen Næringsråd hadde 12 fast ansatte og en prosjektansatt ved utgangen av Av de fast ansatte er en person i svangerskapspermisjon og en langtidssykemeldt. Begge er erstattet midlertidig av vikar. Av de fast ansatte er det åtte kvinner og fire menn. Organisasjonen har også 0,5 årsverk i en samarbeidsstilling med Business Region Bergen om å arrangere delegasjonsreiser til utlandet og å ivareta rollen som et mottaksapparat for internasjonale delegasjoner som besøker vår region. Foreningen har kvinnelig leder og en ledergruppe med to kvinner og to menn. Organisasjonene jobber for å fremme likestilling.

11 Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i Sykefraværet var på 8,6%, og har sin årsak i en langtidssykemeldt medarbeider. Arbeidsmiljøet i foreningen vurderes som godt. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd. Prisutdelinger Bergen Næringsråd deler ut en del faste priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2013 hadde vi gleden av å gi følgende priser: «Villsauen», den årlige eksportprisen som utdeles av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke, ble i 2013 delt ut til ClampOn. Selskapet ble etablert i 1994 av tre gründere som utviklet og patenterte innovative teknologiløsninger. Bedriften er i dag en verdensomspennende teknologileverandør med over 100 ansatte på hovedkontoret i Bergen og datterselskapet i Houston. Av en omsetning på rundt 150 millioner kroner kommer 90 prosent fra eksport. «Sunnivaprisen», som deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen, ble i år tildelt Kathleen Mathisen, HR-direktør i DOF Subsea. Kathleen tok raskt ansvar for menneskene i bedriften da hun fikk jobb i olje- og gassbransjen. Hun fikk derfor det formelle ansvaret for oppbygging av HR-feltet og har siden gjort et viktig arbeid for å fremme dette fagfeltet. «Spirprisen» ble delt ut for første gang under Fornybarkonferansen Målet med «Spir» er å synliggjøre små og store kommersielle konsepter, oppfinnelser, produkter og tjenester som hver på sin måte vil kunne ha en positiv effekt på klimaet. I 2013 gikk prisen til selskapet CO2Bio som har utviklet et konsept som skal utnytte CO2 fanget på Mongstad til å produsere omega-3 fettsyrer til fiskefór. Selskapet CO2Bio er et partnerskap av Nordhordland Handverk- og Industrilag, Bergen Teknologioverføring, EWOS, Salmon Group og Grieg Seafood og med solid faglig bistand fra blant andre Uni Research, Universitetet i Bergen og Nofima. Hipsinger I god bergensk tradisjon gjennomførte Bergen Næringsråd «hipsinger» på Årsmiddagen 2013 til personer eller bedrifter som har gjort noe spesielt for regionen eller for Bergen Næringsråd.

12 Erna Solberg ble hipset som landets første statsminister fra Bergen siden Solberg har i alle år vært positiv til å delta på våre arrangementet og stilt opp for å fremme og inspirerer det vestlandske næringslivet. Med en bergenser som statsminister og et regjeringsapparat bestående av mange vestlendinger er håpet at regionen vår får den oppmerksomhet den fortjener av sentrale beslutningstakere. Monica Mæland ble hipset som næringsminister. Den tidligere byrådslederen har i alle år hatt en åpen dør for Bergen Næringsråd og har lyttet og gitt konstruktive innspill til våre forslag og ønske. Det er viktig å ha en næringsminister som kjenner til den store verdiskapningen som skjer i vestlandsfylkene og som dermed kan legge rammebetingelser for å sikre år nasjonale konkurransekraft. Vi ønsker begge to lykke til med et viktig arbeid for de neste fire årene. Årsresultat Konsernet Bergen Næringsråd hadde i 2013 et overskudd på 2,9 millioner kroner. Driftsinntektene var på 27,2 millioner kroner og driftskostnader på 28,4 millioner kroner. Finansposter ga en inntektsside på 5 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 ga et underskudd på 0,7 millioner kroner. Dette skyldes en ekstraordinær nedskriving av IT-investeringer på en million kroner. Årsregnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 AS, korreksjoner vedrørende overføring av eiendommen Veiten 3 til eget AS, herunder skatt på tilbakeførte avskrivinger, og BN Fond av Fortsatt drift Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet. Regnskap Bergen Næringsråd Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på 21,2 millioner kroner i 2013 mot 19,6 millioner kroner i 2012.

13 Inntektene fra har samme fordeling som tidligere. Kontingenter utgjør 33 prosent av inntektene, og arrangements- og møteinntekter 23 prosent. 44 prosent av inntektene kommer fra mange mindre poster som handelskammertjenester, sekretariatsoppdrag, synliggjøring og prosjekter. Tallet på medlemmer er stigende og inntekter fra kontingenter er på 7,2 millioner kroner mot 6,8 millioner kroner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med Styret ønsker at våre ordinære medlemsmøter skal være gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer. Bergen Næringsråd hadde kostnader omtrent på samme nivå som for inntektssiden. Personalkostnader er den største posten og utgjør 49 prosent av foreningens samlete kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten. I budsjettet for 2013 var det lagt inn ambisiøse mål for øke medlemsinntektene. Til tross for at antall medlemmer har økt, har arbeidet ikke gitt resultater som forventet. Økte inntekter på andre områder samt tilpasninger på kostnadssiden har bidratt til at bortfallet av budsjetterte medlemsinntekter ikke har fått konsekvenser for foreningens resultat. Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og styrer mot et nullresultat. Formuesforvaltningen Bergen Næringsråd forvalter en betydelig formue bygget opp i foreningens lange levetid. Gjennom en forsiktig forvaltning gir dette inntekter i form av renter, utbytte o.l. En viss andel av formuens avkastning bidrar således til foreningens drift. Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondets midler har sin opprinnelse i omstrukturering og refinansiering av foreningens 1/3 eierandel i Handelens og Sjøfartens Hus (Olav Kyrresgate 11). Fondet hadde ved utgangen av 2013 en verdi på 52,6 millioner kroner mot 48,9 millioner kroner året før. Avkastningen i året utgjorde 5,1 millioner kroner. Det er overført 1,4 millioner kroner til foreningsdriften. For 2012 var overføringen 1,9 millioner kroner.

14 Veiten 3 AS Veiten 3 AS er et eiendomsselskap heleid av Bergen Næringsråd. Leieinntektene for 2013 har vært på 6,6 millioner kroner og årets resultat ble kroner. Veiten 3 AS er finansiert av Bergen Næringsråd som derved får renteinntekter fra selskapet. Rentene utgjorde kroner. NHO har forlenget leieavtalen i fem år fra 1. januar Vi er fortsatt i forhandlinger om en ny leieavtale for restaurant/scene som vil løpe i ti år fra signeringsdato. A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrresgate 11 AS Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 % av aksjene i AS Handelens og Sjøfartens Hus. Bergen Næringsråd har til like med selskapets øvrige aksjonærer gitt lån til selskapet og oppebærer således renteinntekter. Lånene forvaltes sammen med Fond av 1990 og renteinntektene inngår i bidraget derfra som redegjort for ovenfor. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet. Utsikter for 2014 Styret ser optimistisk på fremtiden til Bergen Næringsråd og for våre bedrifter i Organisasjonen har høy aktivitet, stor kreativitet og stabilitet blant de ansatte. Styret ønsker at næringsrådet i 2014 skal styrke satsingen på utvalgte områder som er helt vesentlig for at Vestlandet skal opprettholde og styrke sin konkurransekraft. Samferdsel, energi, kompetanse, eksport og eierskap er fem hovedområder som skal prioriteres. Bergen Næringsråd vil i 2014 sette i verk prosjekter knyttet til hvert av disse områdene, og ved inngangen til året er det besluttet å utføre en større eierskapsanalyse av bedriftene på Vestlandet. Saksområdene i denne satsingen sammenfaller med det medlemmene i Bergen Næringsråd opplever som sine viktigste saker. Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er stabil. Medlemskontingenten for 2014 er justert i henhold til normal prisutvikling og vedtak på fjorårets generalforsamling.

15 Næringsrådet har ni store samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan holde oppe vår aktivitet. Sammen med aktører som finansierer våre trykte media, og aktører som bidrar på møteplassen, vil dette samlet gi grunnlag for å opprettholde vår drift og vårt inntektsgrunnlag i Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. Det tas sikte på en styrkingen av staben i 2014 til prosjektrelaterte og prosjektfinansierte tiltak. Driften av eiendommen Veiten 3 forventes å gi et bidrag til foreningsdriften i 2014 på sammen nivå som for Det samme gjelder for bidrag fra Fond av Styret er godt fornøyd med det aktivitetsnivået og den agendasetting som Bergen Næringsråd står for, og vil arbeide aktivt for at organisasjonen vil være en viktig næringspolitisk påvirker også i Bergen, 20. mars Styret i Bergen Næringsråd Jan Erik Kjerpeseth Styreleder Lisbet K. Nærø Nestleder Stein Olaf Onarheim Veslemøy Tvedt Fredriksen Hilde Drønen Kurt Andreassen Kenneth Nilsen Marit Warncke Adm. direktør

Styrets melding 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag 23. april 2014 kl 1900 Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass TIL BEHANDLING:

Styrets melding 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag 23. april 2014 kl 1900 Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass TIL BEHANDLING: STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2013 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2014 og livskraftig organisasjon. Vår politiske påvirkning mot nasjonale, regionale og lokale politikere har bidratt til å sette agenda

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 HVA SKAL BERGEN NÆRINGSRÅD VÆRE? Bergen Næringsråd skal bidra til et fremtidsrettet og kompetent næringsliv i regionen som også gir konkurransekraft til Norge Bergen Næringsråd skal

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Styrets melding 2014

Styrets melding 2014 Styrets melding 2014 2014 var et år som startet med optimisme i næringslivet på Vestlandet, men som utover høsten utviklet seg til å bli mer turbulent og preget av omstilling i flere bransjer. Oppbremsing

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013

Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013 Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013 Handlingsplanen ble vedtatt i Bystyret 260613 sak 145-13, med følgende merknader Merknad 1. Bergensprogrammet fortsette arbeidet med en aktiv

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017 NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL Næringspolitisk undersøkelse 1488 medlemmer fra næringsforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen (Hordaland), Trondheim og Tromsø Tidsrom:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

ROGALAND Jan Håvard Hatteland

ROGALAND Jan Håvard Hatteland Foto: Jo Michael ROGALAND Jan Håvard Hatteland REGIONKONFERANSE 21. MARS 2013- NHO Logistikk og Transport 1 Rapport fra Rogaland mars 2013 1. Foreningssaker 2. Markedet kunder og konkurrenter 3. Infrastruktur

Detaljer

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd Anders Skjævestad, Adm. dir., DNB Liv Leder Hogne L. Tyssøy, Partner og Porteføljeforvalter, Holberg

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 God utvikling i antall arbeidsplasser - Hordaland nest best på næringsutvikling Vestlandet dominerer i NæringsNM Hordaland er nest beste fylke i NæringsNM i de ti siste årene

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

"1. Bergen bystyre gir sin tilslutning til "Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen".

1. Bergen bystyre gir sin tilslutning til Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen. Bystyrets kontor Registrertrert 310511 Bksaknr. 201001329/165 SARK-1252 Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen - arbeidsgruppens forslag til KKINs innstilling til bystyret Byrådet sin innstilling

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

Byrådssak 191/16. Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 191/16. Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESARK Byrådssak 191/16 Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESDR ESARK-1134-201601452-33 Hva saken gjelder: I byrådets politiske plattform for perioden 2015 2019, fremgår det at byrådet ønsker

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Besøk. Verdiskaping og arbeidsplasser. Bedrift. Vedtatt

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Besøk. Verdiskaping og arbeidsplasser. Bedrift. Vedtatt STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2017-2018 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2017 Verdiskaping og arbeidsplasser Bo Bedrift Besøk Kilde: Telemarksforskning - attraktivitetspyramiden Vedtatt 13.12. 2016 BAKGRUNN

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011 Aktiviteter Vekst i Grenland Handlingsplan 2017 høst 2011 Visjon: Grenland samlet, synlig og attraktiv Aktiviteter Mål: Økt antall arbeidsplasser, høst 2011 minst tilsvarende landsgjennomsnittet Aktiviteter

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017 Nytt fra RIF RIF Rogaland, 22. mars 2017 RIFs strategiske målsetninger 1. Styrke rådgiverbransjens posisjon, kommersielle grunnlag og rammebetingelser 2. Utvikle rådgiverbransjen i Norge 3. Være den foretrukne

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Vedtatt i styremøte 12. desember 2014 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer