TILLATELSE TIL TILTAK - 41/11, RUGVEIEN 3 RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS, OPPFØRING AV EN ENEBOLI OG TO TOMANNSBOLIGER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLATELSE TIL TILTAK - 41/11, RUGVEIEN 3 RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS, OPPFØRING AV EN ENEBOLI OG TO TOMANNSBOLIGER."

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Kobbervikdalen 117c 3036 DRAMMEN Vår referanse 11/9434/15/METCRA Arkivkode GBNR 41/11 Deres referanse Dato TILLATELSE TIL TILTAK - 41/11, RUGVEIEN 3 RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS, OPPFØRING AV EN ENEBOLI OG TO TOMANNSBOLIGER. Vi viser til Deres søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett samme dag. Søknaden omfatter riving av eksisterende låve, oppføring av ny felles garasje, to tomannsboliger og en enebolig. I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra pkt mht. utnyttelsesgrad med maks U= 0.2 i gjeldende reguleringsplan. Tiltakshaver: Ansvarlig søker: VEDTAK etter delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-4, jamfør 20-1 Drammen kommune gir tillatelse til riving av eksisterende uthus samt oppføring av felles garasje, to tomannsboliger og en enebolig, med betingelser i forhold til søknad datert , tegninger og situasjonskart godkjent Merknad fra naboer er delvis tatt til følge. Dispensasjon Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelse mht grad av utnyttelse i reguleringsplan for Stillerud, vedtatt Dispensasjonen gis for oppføring av 5 boenheter og felles garasje, utbyggingen medfører en U grad = Reguleringsbestemmelse i gjeldende regulering setter U grad til maks 0.2. Følgende begrunnelse er lagt til grunn for innvilgelsen: Tiltaket innebærer en fortetting av en relativt stor eiendom og ligger i et eksisterende boligområde. Den omsøkte bebyggelse passer inn i områdets bebyggelsesmønster og har en arkitektur som hører Byplan avd. byggesak Engene 1, 3008 Drammen Tlf , fax Org. nr

2 hjemme i området. Tiltaket viser gode utearealer der parkering og renovasjon er løst på en god og hensiktsmessig måte på egen grunn. Reguleringsplan for Stillerud ble vedtatt og er en relativt gammel plan. Kommuneplanens arealdel, vedtatt legger nå opp til en sterkere fortetting med en BYA på 30%. Kommunen vurderer at tiltaket slik det er fremstilt i søknaden, er en positiv tilføylese til området. Tiltakshaver vil opparbeide og derved oppgradere eksisterende adkomst Rugveien i henhold til godkjent regulering samt gjeldende krav og normer. Betingelser: 1. Tiltaket skal realiseres som omsøkt. Eventuelle endringer må meldes og omsøkes. 2. Det må foretas beliggenhetskontroll (salingskontroll) av kvalifisert målefirma. Samsvarserklæring som bekrefter korrekt plassering iht. godkjent situasjonskart sendes kommunen ved saksbehandler. 3. Rugveien skal oppgraderes av utbygger i henhold til gjeldende regulering, krav, normer og regler. 4. Tiltakshaver påtar seg å organisere et veilag med alle, eksisterende og fremtidige, brukere/ rettighetshavere av Rugveien. 5. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet, skal det sendes inn sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/ nyttiggjøres på lovlig måte. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. 6. Utomhusarealene og ny Rugvei skal ferdigstilles før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis. 7. Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er gjennomført. Ansvar og kontrollform (jfr. gjennomføringsplan datert ): Følgende foretak er godkjent for ansvarsrett i dette tiltaket: Foretak Ansvarsområde Tiltakskl PRO Bygninger og innstallasjoner samt brann. UTF Bygninger og innstallasjoner, samt Kl.2 brann Drammen Drift KF, Landmåling PRO Stikningsdata for plassering av Bygg. UTF Utstikking og kontroll av bygg Maskinentreprenørene Lobben & Skistad AS UTF Legging av utv. VA ledninger UTF Grunnarbeider inkl. sprengning Jensen Varme & Sanitær AS PRO Utv. stikkledning, innv. sanitæranl. UTF Stikkledninger, innv. Sanitæranl. 2

3 FAKTA Dokumentasjon: Tegninger i målestokk 1: 100, rev. dato Situasjonsplan i målestokk 1: 500 rev. dato datert Utomhusplan rev.dato mottatt Husplassering fra Drammen Drift datert Redegjørelse for hvordan hensynet til sikkerhet ved brann er ivaretatt er mottatt fra følgende foretak: Nabovarsling Berørte naboer og gjenboere er varslet i henhold til bestemmelsene i plan - og bygningslovens Det har innkommet merknader fra Linda C. Ulle, Sven Erik Ramberg, Anders Hoven Dahlman, Live Christin Sand, Roar Olsen, Kari Sævre, Alf Arild Nordkvist, Vigdis Hoff Nordkvist, Lars Martin Tollefsen, Annie Olsen, Elistabeth Tastum Olsen, og Knut Inge Hansen. Merknadene går fortrinnvis ut på økning av trafikk i Rugveien da veien er for smal og at det ikke er snuplass for større biler. Videre går merknadene ut på at det blir for høy utnyttelse på eiendommen i forhold til reguleringsplanen, øvrig veinett og bebyggelsesmønster for området. Planer og vedtekter Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Stillerud, vedtatt I tillegg gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt , og dens bestemmelser. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bolig. VURDERINGER Søknaden inneholder tilstrekkelig dokumentasjon etter kapittel 5 i byggesaksforskriften. Innkomne merknader Kommunen har lest de innkomne merknader og har gjort følgende vurderinger: - Utbygger har i sin søknad lagt inn bygging av en ny Rugvei. Denne vil bli etablert iht. gjeldende regulering, Gatenorm for Drammen samt andre relevante krav og bestemmelser. - Utbygger har lagt opp til at større kjøretøy snur på 41/11 sin grunn dette er vist på godkjent situasjonsplan og utomhusplan. - Reguleringsplan for Stillerud sier i pkt; at bebyggelsen skal oppføres i maks 2 etasjer. Tiltaket er omsøkt med to etasjer. - Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse utnyttelsesgrad på maks U= 0.2, er godt begrunnet. - Tiltaket er endret fra et rekkehus på tre enheter og en to-mannsbolig til to tomannsboliger og en enebolig, dette medfører ikke brudd på bebyggelsesmønsteret i området. - Det omsøkte tiltak har vist gode adkomsforhold, snuplass for større lastebiler, gode utearealer for hver bolig, og et arkitektonisk utrykk som er tilpasset området. Kommunen vurderer at de endringer som har blitt gjort med det omsøkte prosjekt etter at protestene har blitt mottatt, er tilstrekkelige til at merknadene fra naboene langt på vei har blitt tatt til følge. Videre vurderer kommunen at endringen er i henhold til inkomne merknader og til naboenes fordel, og har derfor ikke krevet ny nabovarsling av endringene. 3

4 Dispensasjon Etter plan- og bygningsloven 19-2 kan dispensasjon bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering, må også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelse med hensyn til utnyttelsesgrad. Kommuneplanens arealdel har en BYA på 30%. Utregnet BYA for eiendommen med omsøkte tiltak blir BYA = 24%. Utregning av BYA og U grad gjøres på ulike måter, men hensikten for begge er å legge til rette for gode boligområder. Kommunen vurderer at tiltaket er godt tilpasset området med hensyn til arkitektonisk utforming, organisering på eiendommen samt volumoppbygging. Tiltaket medfører at felles privat adkomstvei, Rugveien, blir oppgradert og endret i hht gjeldene regulering, Gatenorm for Drammen samt andre relevante krav og retningslinjer. Planløsning og utseende jfr. pbl 29-1, 29-2 Etter kommunens vurdering er tiltaket prosjektert og vil bli utført slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med dets funksjon. Videre innehar tiltaket gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Organisering av eiendommen gir gode parkerings of adkomsforhold, gode utearealer og fasader og volumoppbygging er tilpasset området. INFORMASJON Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det tidspunktet hvor underretning er kommet frem til vedkommende part (se vedlegg til dette brev). Dersom arbeidene ikke er igangsatt innen 3 år, eller arbeidene innstilles for lengre tid enn 2 år, etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven Det må sendes inn egen søknad for oppgradering av felles privat adkomstvei, Rugveien. Det gjøres oppmerksom på at alle avkjørsler til Rugveien også må være iht Gatenorm for Drammen, samt øvrige krav og retningslinjer. Ansvarlig søker plikter å gjøre seg kjent med vedtaket samt vedlegget KRAV/INFORMASJON, samt sørge for at alle andre med ansvar i saken også gjør dette. Gebyret for byggesaksbehandlingen må være innbetalt før byggearbeidet igangsettes og senest innen fakturaens forfallsdato. 4

5 Gebyr I henhold til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, gjeldende fra , skal det betales gebyr for utførte tjenester. Gebyr for saksbehandling av komplette søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr. 2000,-. Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr ,- pr. time inntil saken er komplett. Det har i denne saken medgått 10,75 saksbehandlingstimer inntil saken var komplett. I henhold til Gebyrregulativet 3-3 og 3-15 skal det for denne saken betales gebyr på 56 M. Totalt gebyr i saken er kr ,-. Gebyret inkluderer søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Faktura ettersendes fra økonomitjenesten. Vennlig hilsen Tormod Knutsen avdelingsleder Mette Cranner saksbehandler Vedlegg KRAV/INFORMASJON Tegninger og situasjonsplan stemplet med dato for godkjenning Kopi Linda C. Ulle og Sven Erik Ramberg, Rugveien 12, 3039 DRAMMEN. Naboer til Gnr. 41, bnr. 11, Rugveien 3, v/ Linda C. Ulle og Sven Erik Ramberg, Rugveien 12, 3039 DRAMMEN. EB Nett AS, Vann og Avløp, ( Drammenregionens brannvesen IKS, 5

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra byggelinjen i Norasel reguleringsplan, som ble vedtatt

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra byggelinjen i Norasel reguleringsplan, som ble vedtatt DRAMMEN KOMMUNE Pål Olsen Askeladden 2 3042 DRAMMEN Vår referanse 16/3026/9/NORVIN Arkivkode GBNR 20/663 Deres referanse Dato 20.10.2016 Tillatelse til tiltak - 20/663, Askeladden 2, Tilbygg - carport,

Detaljer

Tillatelse til tiltak - 16/141, Abelhaugveien 2 Riving og oppføring av garasje og inngangsparti, dispensasjon fra byggegrenser mot vei

Tillatelse til tiltak - 16/141, Abelhaugveien 2 Riving og oppføring av garasje og inngangsparti, dispensasjon fra byggegrenser mot vei Lars Anton Hermansen Abelhaugveien 2 3030 DRAMMEN DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse 17/3380/7/MHELLA Arkivkode GBNR 16/141 Deres referanse Dato 19.05.2017 Tillatelse til tiltak - 16/141, Abelhaugveien 2 Riving

Detaljer

Vi viser til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er mottatt Søknaden er vurdert komplett samme dato.

Vi viser til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er mottatt Søknaden er vurdert komplett samme dato. DRAMMEN KOMMUNE Gitte og Geir Ellefsen Øvre Eikervei 32 A 3048 DRAMMEN Vår referanse 16/3889/5/TUAPHA Arkivkode GBNR 10/121 Deres referanse Dato 29.04.16 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 10/121, ØVRE EIKERVEI

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK - 114/1043, LØKKEBERGVEIEN 4, RIVING AV FUNKISVILLA

TILLATELSE TIL TILTAK - 114/1043, LØKKEBERGVEIEN 4, RIVING AV FUNKISVILLA DRAMMEN KOMMUNE AD Arkitekter AS Industrigt. 17 3400 LIER Vår referanse 14/115/22/METCRA Arkivkode GBNR 114/1043 Deres referanse Dato 15.10.2014 TILLATELSE TIL TILTAK - 114/1043, LØKKEBERGVEIEN 4, RIVING

Detaljer

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra reguleringsplan for Buskerud Sentralsykehus vedtatt

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra reguleringsplan for Buskerud Sentralsykehus vedtatt DRAMMEN KOMMUNE BØLGEBLIKK ARKITEKTER AS Rosenborggata 19 B 0356 OSLO Vår referanse 15/10399/5/PETHVA Arkivkode GBNR 114/266 Deres referanse Dato 04.02.2016 Rammetillatelse - 114/266, Dronninggata 18,

Detaljer

Dispensasjon - 28/221, 28/260, 28/261, Gråterudveien 15, Nopco Paper Technologies

Dispensasjon - 28/221, 28/260, 28/261, Gråterudveien 15, Nopco Paper Technologies DRAMMEN KOMMUNE Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass 6 3044 Drammen Vår referanse 17/3410/7/CAMANG Arkivkode GBNR 28/221, 28/260, 28/261 Deres referanse Dato 05.07.2017 Dispensasjon - 28/221,

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt og saken er funnet komplett samme dato.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt og saken er funnet komplett samme dato. DRAMMEN KOMMUNE Arkitekt Arne A. Hauger Torgeir Vraas plass 6 3044 DRAMMEN Vår referanse 15/7150/18/SOLBER Arkivkode GBNR 116/1699 Deres referanse Dato 16.12.2015 Tillatelse til tiltak - 116/1699 Doktor

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOWLINGHALL - 112/642, INGVALD LUDVIGSENS GATE 14, DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL

TILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOWLINGHALL - 112/642, INGVALD LUDVIGSENS GATE 14, DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL DRAMMEN KOMMUNE Sivilarkitekt Trond Fossen AS Erik Børresens allé 9 3015 Drammen Vår referanse 11/6852/25/CAMANG Arkivkode GBNR 117/307 Deres referanse Dato 07.11.2011 TILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOWLINGHALL

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt , søknaden var komplett samme dag.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt , søknaden var komplett samme dag. DRAMMEN KOMMUNE Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Vår referanse 16/2467/7/MGRANDE Arkivkode GBNR 116/1124 Deres referanse Dato 18.04.2016 TILLATELSE I ETT TRINN GNR/BNR 116/1124,

Detaljer

GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - DRIFTSBYGNING - BEKKEVEIEN 62

GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - DRIFTSBYGNING - BEKKEVEIEN 62 Sande kommune Ragnhild og Jacob H. Kollerud Bekkeveien 62 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 16.02.2015 15/695-3 GBNR-131/6 Finn Heyerdahl GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 105/11, ØVRE EIKER VEI 76/76 A, ELVEMOEN BORETTSLAG TILBYGG - UTVIDELSE AV BALKONGER

RAMMETILLATELSE - 105/11, ØVRE EIKER VEI 76/76 A, ELVEMOEN BORETTSLAG TILBYGG - UTVIDELSE AV BALKONGER DRAMMEN KOMMUNE Arne Malm AS Herstadåsen 5 3140 NØTTERØY Vår referanse 16/3381/5/TUAPHA Arkivkode GBNR 105/11 Deres referanse Dato 27.05.16 RAMMETILLATELSE - 105/11, ØVRE EIKER VEI 76/76 A, ELVEMOEN BORETTSLAG

Detaljer

Tillatelse til tiltak og dispensasjon - 24/31, 24/24, Laurits Grønlands vei 23, søknad om tillatelse i ett trinn Parkeringsplass og lekeplass

Tillatelse til tiltak og dispensasjon - 24/31, 24/24, Laurits Grønlands vei 23, søknad om tillatelse i ett trinn Parkeringsplass og lekeplass DRAMMEN KOMMUNE SIV. ING. STENER SØRENSEN AS Postboks 2125 Strømsø 3003 DRAMMEN Vår referanse 17/6730/8/IDGUND Arkivkode GBNR 24/31, 24/24 Deres referanse Dato 17.08.2017 Tillatelse til tiltak og dispensasjon

Detaljer

GBNR 145/48 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - RIVE EKSISTERENDE BYGNINGER, OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG - LEINAVEIEN 29

GBNR 145/48 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - RIVE EKSISTERENDE BYGNINGER, OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG - LEINAVEIEN 29 Sande kommune Drammenshus & Hytter AS v/janne Grindvollen Lierstranda 84 3414 LIERSTRANDA Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 10.06.2015 15/343-13 GBNR-145/48 Anne-Grete Hylland GBNR 145/48 - RAMMETILLATELSE

Detaljer

Søknaden omfatter riving av eksisterende og oppføring av nye frittliggende garasjeanlegg, oppgradering av utearealer og renovasjonsløsning.

Søknaden omfatter riving av eksisterende og oppføring av nye frittliggende garasjeanlegg, oppgradering av utearealer og renovasjonsløsning. DRAMMEN KOMMUNE DRMA AS Torgeir Vraas plass 6 3044 DRAMMEN Vår referanse 17/49/9/TUAPHA Arkivkode GBNR 19/165 Deres referanse Dato 27.02.2017 Rammetillatelse - 19/165, 1. Strøm Terrasse 36-114, Riving

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Sivilarkitekt Gaute Bergø. Hotvetveien DRAMMEN. Rammetillatelse - 27/120. Dansrudveien 46, dispensasjon Dalen kiosk

DRAMMEN KOMMUNE. Sivilarkitekt Gaute Bergø. Hotvetveien DRAMMEN. Rammetillatelse - 27/120. Dansrudveien 46, dispensasjon Dalen kiosk DRAMMEN KOMMUNE Sivilarkitekt Gaute Bergo Hotvetveien 59 3023 DRAMMEN Vår referanse 16/5611/16/CAMANG Arkivkode GBNR 27/120 Deres referanse Dato 20.02.2017 Rammetillatelse - 27/120. Dansrudveien 46, dispensasjon

Detaljer

DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE HYTTE, AVSLAG FOR UTHUS OG VERANDA MED KJELLER - 36/94, SVELVIKVEIEN 386A, DISPENSASJONSSØKNAD

DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE HYTTE, AVSLAG FOR UTHUS OG VERANDA MED KJELLER - 36/94, SVELVIKVEIEN 386A, DISPENSASJONSSØKNAD DRAMMEN KOMMUNE Sivilarkitekt MNAL Wenche Engseth Gustav Vigelands vei 30 0274 OSLO Vår referanse 08/9023/25/LINFJE Arkivkode GBNR 36/94 Deres referanse Dato 31.05.10 DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE

Detaljer

Søknaden omfatter oppføring av enebolig med sekundærleilighet på 50 m2 BRA. For begge boenhetene er det gitt byggekvoter i 2015.

Søknaden omfatter oppføring av enebolig med sekundærleilighet på 50 m2 BRA. For begge boenhetene er det gitt byggekvoter i 2015. DRAMMEN KOMMUNE Arkitektkontoret Christensen & Søberg Tollbugata 115 3041 DRAMMEN Vår referanse 15/3936/9/TIELET Arkivkode GBNR 81/339 Deres referanse Dato 06.07.2015 RAMMETILLATELSE - GBNR. 81/339, FREDLIHAVNA

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 81/340, FREDLIHAVNA 18 - DOBBELTGARASJE. DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI.

TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 81/340, FREDLIHAVNA 18 - DOBBELTGARASJE. DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI. DRAMMEN KOMMUNE Bjørn Torgersen Fredlihavna 18 3031 DRAMMEN Vår referanse 14/4981/10/TIELET Arkivkode GBNR 81/340 Deres referanse Dato 02.06.2014 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 81/340, FREDLIHAVNA 18 - DOBBELTGARASJE.

Detaljer

GODKJENT OPPFØRING AV TRAFO - 114/1191, BERGSTIEN 3 DISPENSASJON FRA BYGGELINJE I REGULERINGSPLAN

GODKJENT OPPFØRING AV TRAFO - 114/1191, BERGSTIEN 3 DISPENSASJON FRA BYGGELINJE I REGULERINGSPLAN DRAMMEN KOMMUNE Torgeir Vraas plass 6 3044 DRAMMEN Vår referanse 09/9269/12/CAMANG Arkivkode GBNR 114/1191 Deres referanse Dato 04.12.2009 GODKJENT OPPFØRING AV TRAFO - 114/1191, BERGSTIEN 3 DISPENSASJON

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66

GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 22.03.2015 15/104-6 GBNR - 144/31 Joachim Lie Brasøy Vammenveien 4 3071 SANDE I VESTFOLD GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Rammetillatelse - 38/2, Lerpeveien 155, dispensasjon, utvidelse/tilbygg til biogassanlegget. COWI AS Kobberslagerstredet 2

DRAMMEN KOMMUNE. Rammetillatelse - 38/2, Lerpeveien 155, dispensasjon, utvidelse/tilbygg til biogassanlegget. COWI AS Kobberslagerstredet 2 DRAMMEN KOMMUNE COWI AS Kobberslagerstredet 2 1671 KRÅKERØY Vår referanse 15/10637/20/ANNAST Arkivkode GBNR 38/2 Deres referanse Dato 11.05.2016 Rammetillatelse - 38/2, Lerpeveien 155, dispensasjon, utvidelse/tilbygg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Ut fra det vi har mottatt av dokumentasjon kan vi ikke starte behandlingen.

Ut fra det vi har mottatt av dokumentasjon kan vi ikke starte behandlingen. Arkitekt Atle Dahl AS Storgaten 99 3060 SVELVIK e-post: atle@ark-dahl.no DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse 14/10047/9/BERASN Arkivkode GBNR 20/129 Deres referanse Dato 24.11.2014 MANGELBREV NR. 2-20/129, ANCHERSENS

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING AV RAMMETILLATELSE - 80/103, KREKLINGVEIEN 1A OG 1B, OPPFØRING AV 2 ENEBOLIGER

TILLATELSE TIL ENDRING AV RAMMETILLATELSE - 80/103, KREKLINGVEIEN 1A OG 1B, OPPFØRING AV 2 ENEBOLIGER DRAMMEN KOMMUNE Kobbervikdalen 117C 3036 DRAMMEN Vår referanse 08/6529/19/ANNAST Arkivkode GBNR 80/103 Deres referanse Dato 17.03.2011 TILLATELSE TIL ENDRING AV RAMMETILLATELSE - 80/103, KREKLINGVEIEN

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Tiltak uten ansvarsrett - 83/45, Fosserudveien 51- dispensasjon Tilbygg til hytte

Tiltak uten ansvarsrett - 83/45, Fosserudveien 51- dispensasjon Tilbygg til hytte DRAMMEN KOMMUNE Marit Johansen Rødgata 10 3048 DRAMMEN Vår referanse 15/3276/9/CAMANG Arkivkode GBNR 83/45 Deres referanse Dato 07.01.2016 Tiltak uten ansvarsrett - 83/45, Fosserudveien 51- dispensasjon

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Søknaden omfatter riving av eksisterende hytte og oppføring av ny bolig.

Søknaden omfatter riving av eksisterende hytte og oppføring av ny bolig. DRAMMEN KOMMUNE MA Bygg Buskerud AS Postboks 169 3541 NESBYEN Vår referanse 15/7641/13/PETHVA Arkivkode GBNR 83/44 Deres referanse Dato 16.03.2016 Tillatelse til tiltak - 83/44, Grubegata 101, dispensasjon

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2055/11 ROJO Arkitekter AS Kongens gate 89 RAMMETILLATELSE N-7012 TRONDHEIM Vår saksbehandler Knut Auganes Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Gunlia, svar

Detaljer

GBNR 21/32 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - OMBYGGING OG PÅBYGGING AV EKSITERENDE ENEBOLIG - VALLEVEIEN 16

GBNR 21/32 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - OMBYGGING OG PÅBYGGING AV EKSITERENDE ENEBOLIG - VALLEVEIEN 16 Sande kommune Stark Røed-Knudsen arkitekter AS Grønland 60 3045 Drammen Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 15.05.2015 15/2283-2 GBNR-21/32 Ingrid Ertresvåg GBNR 21/32 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten KVERNMO AS Industrivegen 8 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: PAAMAR 2016/7364 Dato: 14.10.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 16/72//

Detaljer

Følgende tegninger og situasjonskart er godkjent i tiltaket: Plan- og fasadetegninger datert/revidert mottatt

Følgende tegninger og situasjonskart er godkjent i tiltaket: Plan- og fasadetegninger datert/revidert mottatt DRAMMEN KOMMUNE COWI AS Postboks 123 1601 FREDRIKSTAD Vår referanse 13/1228/9/ANNAST Arkivkode GBNR 38/2 Deres referanse Dato 18.06.2013 RAMMETILLATELSE - 38/2, LERPEVEIEN 155, LINDUM, NYTT PRODUKSJONSBYGG

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 26/234, TVERRLIGGEREN 6, TELEKOMMUNIKASJONSMAST

RAMMETILLATELSE - 26/234, TVERRLIGGEREN 6, TELEKOMMUNIKASJONSMAST DRAMMEN KOMMUNE PRO INVENIA AS Kalfarveien 72a 5022 BERGEN Vår referanse 16/5555/9/TUAPHA Arkivkode GBNR 26/234 Deres referanse Dato 12.10.2016 RAMMETILLATELSE - 26/234, TVERRLIGGEREN 6, TELEKOMMUNIKASJONSMAST

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. GBS Produkter AS Øvre Torggate MJØNDALEN

DRAMMEN KOMMUNE. GBS Produkter AS Øvre Torggate MJØNDALEN DRAMMEN KOMMUNE Øvre Torggate 6 3050 MJØNDALEN Vår referanse 09/11169/9/ANNAST Arkivkode GBNR 116/347 Deres referanse Dato 24.06.2010 TILLATELSE TIL TILTAK - 116/347, KASTANJEVEIEN 56-58, UTVIDELSE OG

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5 OPPDAL KOMMUNE Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår ref. Deres ref. 07.06.2016 VEKI/2016/704-5 Vedtak nr SHR Bygg AS 16/220 Att. Per Erik Hindseth Industrivegen S. 7 7340 OPPDAL Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Søknaden omfatter forberedende sprengnings- og grunnarbeider på Utsikten NJB. Arbeidene er knyttet mot fremtidig bygg N.

Søknaden omfatter forberedende sprengnings- og grunnarbeider på Utsikten NJB. Arbeidene er knyttet mot fremtidig bygg N. Sande kommune Delta Arkitekter AS Fridtjof Nansens vei 17 0369 OSLO Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 10.03.2017 17/369-6 GBNR-126/62 Ingrid Ertresvåg GBNR 126/62 - TILLATELSE TIL TILTAK - SPRENGNINGS- OG

Detaljer

GBNR 126/61 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - BADEBRYGGE (FLÅTE) - NJB BADESTRAND

GBNR 126/61 - TILLATELSE TIL TILTAK DISPENSASJON - BADEBRYGGE (FLÅTE) - NJB BADESTRAND Sande kommune Asplan Viak AS v/donald Campbell Kjellerveien 21 Postboks 87 3101 TØNSBERG Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 14.07.2015 15/2723-4 GBNR-126/61 Ingrid Ertresvåg GBNR 126/61 - TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Dispensasjon Det godkjennes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse C1 mht. formålet LNFRområder, jf plan- og bygningsloven 1.6 og 19-2.

Dispensasjon Det godkjennes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse C1 mht. formålet LNFRområder, jf plan- og bygningsloven 1.6 og 19-2. Sande kommune Norsk Landbruksrådgiving, Østafjells Landbruksskolen 3340 ÅMOT Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.03.2015 15/16-6 - GBNR Anne-Grete Hylland Gbnr 20/1 RAMMETILLATELSE - NYTT HOVEDHUS DISPENSASJON

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett sistnevnte dato.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett sistnevnte dato. DRAMMEN KOMMUNE Arkitekt Fossland AS Postboks 275, Bragernes 300 DRAMMEN Vår referanse 5/5597/8/AIDSTR Arkivkode GBNR 34/236 Deres referanse Dato 20.2.205 Tillatelse til tiltak - 34/236 Kniveåsen Terrasse

Detaljer

Søknaden omfatter oppføring av ny enebolig til erstatning for nedbrent bolig.

Søknaden omfatter oppføring av ny enebolig til erstatning for nedbrent bolig. Nordbohus Modum AS Øst-Modumveien 66 3370 VIKERSUND DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse 5/9983/0/EINLOD Arkivkode GBNR 2/245 Deres referanse Dato 9.04.206 Tillatelse til tiltak - 2/245, Skippergata 25 Nybygg

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

Nesodden kommune. Søknaden gjelder Varden F1 og omfatter leilighetsbygg i 6 etasjer med tilhørende garasjeanlegg i tredje etasje.

Nesodden kommune. Søknaden gjelder Varden F1 og omfatter leilighetsbygg i 6 etasjer med tilhørende garasjeanlegg i tredje etasje. Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 04.09.2013 Vår ref: 12/5331-4 - 13/22390 Arkivkode: 01/0960, Saksbeh.: Stein Tore Kirkaune Saksnummer: 312/13 Gbnr 1/960 - Varden F1 - Nybygg

Detaljer

GBNR 144/166 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG - KILLINGHOLMEN 56

GBNR 144/166 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG - KILLINGHOLMEN 56 Sande kommune Arkitektkompaniet AS Gamle Kirkeplass 7 3019 DRAMMEN Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 13.01.2017 16/1625-11 GBNR-144/166 Ingrid Ertresvåg GBNR 144/166 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON - TILBYGG

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR ETT 1618/10 Varmbobygg AS Østre Rosten 90 N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Freidigstien

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Delegasjonssak nr: FBR RAM 4752/10 HUS ARKITEKTER AS Nordre gate 10 N-7011 TRONDHEIM RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Vår saksbehandler Cecilie Mehaug Vår ref. oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje Delegasjonssak nr: FBR RAM 3503/10 Byggmesterservice Trondheim AS Hornebergvegen 4 RAMMETILLATELSE N-7038 TRONDHEIM Vår saksbehandler Anders Nohre Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Randi

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett samme dato.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett samme dato. DRAMMEN KOMMUNE Arne Haarberg Lerpeveien 176 3036 DRAMMEN Vår referanse 15/3814/11/CAMANG Arkivkode GBNR 38/3 Deres referanse Dato 05.10.2015 Rammetillatelse - 38/3, Lerpeveien 176, dispensasjon Oppføring

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 17.03.2015 Vår ref: 15/395-4 - 15/6796 Arkivkode: 01/0959, Saksbeh.: Nele Griebsch Saksnummer: 086/15 Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Melhus kommune.

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Melhus kommune. Melhus Kommune Rådhusveien 2 7224 Melhus Flå Skytterlag c/o Oddvar Stensås Damvegen 17 7234 LER Delegert behandling - byggesak - riving og nybygg standplass og klubbhus - gnr/bnr - 121/17 I Melhus kommune

Detaljer

Dispensasjon innvilges - Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens pbl 20-1 jf 20-2

Dispensasjon innvilges - Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens pbl 20-1 jf 20-2 T. HAGA MASKIN AS Postboks 309 4066 STAVANGER Byggesak Sandnes, 13.07.2017 Deres ref: Vår ref: 17/00996-17 Saksbehandler: Ole Petter Fløisand Arkivkode: 40/310 Dispensasjon innvilges - Tillatelse til tiltak

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201126305/13 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Nesodden kommune. Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg for plansaker

Nesodden kommune. Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg for plansaker Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 11.08.2015 Vår ref: 15/1259-8 - 15/21230 Arkivkode: GBNR - 02/0961 Saksbeh.: Zubair Ali Syed Saksnummer Utvalg Møtedato 268/15 Delegert fra det faste utvalg

Detaljer

D sak 379/2010 - Avslag på søknad om å bli part i saken.

D sak 379/2010 - Avslag på søknad om å bli part i saken. Byggesaksutvalget 01.09.10 sak 26/10 vedlegg 6 Kirsten Welschemeyer Rossalandstunet 7b 4313 SANDNES Byggesak Sandnes, 22.04.2010 Deres ref.: Vår ref : 200908463-12 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR Arealbruk Arve Eide AS 7140 OPPHAUG Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR 11.07.2017 John Harsvik - Tillatelse til tiltak på 05/006 og 05/008 Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør

Detaljer

Nesodden kommune. Søknad om dispensasjon er datert og journalført Det søkes om dispensasjon fra krav om reguleringsplan.

Nesodden kommune. Søknad om dispensasjon er datert og journalført Det søkes om dispensasjon fra krav om reguleringsplan. Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 18.09.2015 Vår ref: 15/2149-2 - 15/24913 Arkivkode: GBNR - 25/0202 Saksbeh.: Thomas Hjeltnes Svensen Saksnummer: 294/15 Gbnr 25/202 - Svingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett samme dag.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt Saken er funnet å være komplett samme dag. DRAMMEN KOMMUNE Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass 6 3044 DRAMMEN Vår referanse 16/7508/7/SIRKAR Arkivkode GBNR 117/77 Deres referanse Dato 9.09.016 Tillatelse til tiltak med dispensasjon -

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 26.09.2016 2016/1183-12577/2016 Arkivkode: 36/231 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

RAMMETILLATELSE DELVIS GODKJENNING

RAMMETILLATELSE DELVIS GODKJENNING Delegasjonssak nr: FBR RAM 104/11 Johnny Walstad Fjellveien 4 N-4352 KLEPPE RAMMETILLATELSE DELVIS GODKJENNING Vår saksbehandler Bjarte Hugdal Lykke Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato

Detaljer

Vi viser til søknad om dispensasjon datert Kommunen beklager den svært lange saksbehandlingstiden.

Vi viser til søknad om dispensasjon datert Kommunen beklager den svært lange saksbehandlingstiden. DRAMMEN KOMMUNE Vibeke Kiær Nordbyveien 120A 3038 DRAMMEN Vår referanse 17/4462/9/CAMANG Arkivkode GBNR 28/1 Deres referanse Dato 26.07.2017 Dispensasjon - 28/1 Store Solum, flytte husmannsstue Vi viser

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2016/558-6274/2016 Arkivkode: 34/33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 TROMSBYGG

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer