REGULERINGSPLAN FOR STAMNESØRA BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR STAMNESØRA BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 24.04.2012"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR STAMNESØRA BOLIGFELT 2012 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes

2 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Stamnesøra bolifelt Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Sandnessjøen Gårds- og bruksnr: Gnr 37 bnr 139 og bnr 4 Oppstartskonferanse: Avholdt Tiltakshaver: Lavollen as Rådgiver: Ansvarlig saksbehandler hos rådgiver: Åsmund Rajala Strømnes Formål Målsetting med planen/tiltaket Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av 3 leilighetsbygg med ca 70 boenheter på eiendommen gnr 37 bnr 139 (NRK-tomta). Beskrivelse av planen/tiltaket Som det framkommer av planforslaget, er store deler av planområdet foreslått regulert til boligformål (blokkbebyggelse). Arealet mellom det foreslåtte boligformålet og bakenforliggende boliger avsettes til lekeområde. Boligbebyggelse: Område foreslått regulert til boligbygging (blokkbebyggelse) er på ca 8,4 daa. Det vil være muligheter for å bebygge området med 3 stk leilighetsbygg med til sammen ca 70 boenheter. Største byggehøyde er foreslått regulert til kote +30 moh. Utnyttelsesgraden er satt gitt som % BYA, der denne er foreslått regulert til 50 %. I denne inngår også de nødvendige parkeringsplassene de 70 boenhetene krever. Det legges opp til parkeringskjeller under hver av de tre blokkene, samt at disse også strekker seg inn under areal regulert til lekeplass. Det vil også bli opparbeidet p-plasser i front av byggene (nordvest for) disse vil dekke behovet for gjesteparkering. Figur 1 Planforslag Barnehage: Nordøst i planområdet er det tatt med ca 0,2 daa med areal regulert til barnehage. I tilstøtende plan er resten av barnehagen regulert. Det har vist seg i løpet av prosessen at tilstøtende reguleringsplan ikke følger Side 2 av 15 sider

3 eiendomsgrensen. For å få en sammenhengende regulering av området tar vi med dette arealet etter ønske fra Alstahaug kommune. Lekeplass: Mellom foreslått areal til boligbebyggelse og eksisterende boliger i sørøst reguleres det inn en lekeplass. Denne er på ca 3,5 daa. Denne lekeplassen skal overtas og driftes av Alstahaug kommune i henhold til utbyggingsavtale. Denne inngår som en del av uteoppholdsarealet for de nye boenhetene innenfor planområdet. I tillegg vil den også inngå som en offentlig lekeplass. Under deler av dette arealet tillates det etablert parkeringskjeller. Utstrekningen er vist med byggegrense. Dette arealet vil inngå i utbyggingsavtalen som skal inngås med Alstahaug kommune. Dette innebærer at når området er opparbeidet skal denne overtas av kommunene og videre drift og vedlikehold skal gjøres av Alstahaug kommune. Kjøreveg: Biladkomst til boligområdet skjer via en ny offentlig veg. Denne kobles på det eksisterende vegsystemet i en eksisterende avkjøring (vendehammer) i Ibsens gate. Denne adkomstvegen er regulert inn med en vegbredde på 5 meter. Det er satt av areal slik at det kan etableres en rundkjøring innerst med en radius på 12 meter. Det tillates at boligblokkene krages utover vegarealet. Fortau: Langs adkomstvegen er det regulert inn et fortau, denne har en bredde på 2,5 meter. Parkering: Mellom adkomstveg og areal regulert til boligformål er det regulert inn felles parkering. Denne har en dybde på 7 meter. Dette arealet skal være felles for alle boenhetene og sal benyttes til gjesteparkering. Annen veggrunn teknisk anlegg: Areal mellom adkomstveg og eksisterende boligtomt i Ibsens gate samt vegfylling. Vil kunne brukes til snø opplag. Friområde: Dette er areal beliggende mellom utbyggingsarealet og sjøen, samt store deler av eiendommen gnr 37 bnr 4. Dette arealet er en del av et sammenhengende friområde, turdrag. Gnr 37 bnr 4 er foreslått regulert til friområde, som følge av ønske fra Alstahaug kommune samt at tomta er avsatt til dette i overordnet plan. Snitt Under vises et lengdesnitt AA, dette viser hvordan situasjonen blir sett fra Jones Lies gate 9. Figur 2 Lengdesnitt Situasjonsplan Under vises forslag til situasjonsplan for området. Snitte på forrige side vises her som linjen AA. Gjesteparkeringsplasser og adkomstvegen vises, det samme gjør snuplassen mot rådhuset. De stiplede markeringene som strekker seg inn i lekeplassen viser utstrekning på parkeringskjelleren. Side 3 av 15 sider

4 Figur 3 Situasjonsplan Side 4 av 15 sider

5 Figur 4 Fotoillustrasjon Lavvollen as har engasjert Inviso for å utarbeide en illustrasjon som viser hvordan en eventuell utbygging av området vil kunne bli seende ut. Denne er vist på bildet over. Side 5 av 15 sider

6 Overordnede føringer Planstatus Kartutsnittene under viser gjeldene planstatus for område. Figur 5 Gjeldene planer Som det framkommer av utsnittet over til venstre er selve NRK-tomta uregulert. Arealene rundt er regulert til boligformål, offentlig formål (rådhus og barnehage) og friområdet. I utsnittet over og til høyre er det kommunedelplanen for området som vises. Her er NRK-tomta avsatt til friområde og framtidig boligformål. I begge utsnittene framkommer den regulerte traseen for gangadkomst fra Jonas Lies gate til barnehagen og til Nrk-tomta. Side 6 av 15 sider

7 Dagens situasjon kjent bakgrunnskunnskap Dagens bruk Under vises forslag til planavgrensning kombinert med flyfoto. Eksisterende gangadkomst Jonas Lies gate Ibsens gate Figur 6 Flyfoto Som det framkommer av flyfotoet over så er planområdet ubebygd med unntak av to master som er i bruk i forbindelse med kystradioen. Dette har lagt begrensninger på området i som utbyggingsområde. Før området kan bebygges må denne infrastrukturen fjernes. Planområdet omkranses av boligområdet i sør og vest, grenser opp til rådhus og barnehage i øst og sjøen i nord. Infrastruktur og transport I tilstøtende plan er det regulert inn gangadkomst til området som vist på kartet over. Adkomst til område med bil vil skje via Ibsens gate. Side 7 av 15 sider

8 Grunnforhold For det arealet som planlegges brukt som boligareal har vi ingen opplysninger som skulle tilsi at området har dårlige eller ustabile grunnforhold. Miljø Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner eller miljøer innenfor planområdet, jfr. befaring gjort sommeren Mail med informasjon om at det ikke er gjort funn i området ligger ved som en del av planmaterialet. Samiske kulturminner Har ingen informasjon om dette. Arkeologiske kulturminner Det skal gjøres en befaring i vår/sommer. Resultatet etter denne undersøkelsen kan bakes inne plan og beskrivelse Nyere tids kulturminner Har ingen informasjon om dette. Krigsminner Har ingen informasjon om dette. Naturverdi og biologisk mangfold Har ingen informasjon om dette. Strandsonen Planområdet ligger opp mot standsonen, men utbyggingen vil ikke redusere denne kvaliteten. Forurensing Har ingen informasjon om dette. Støy Vi kan ikke se at det skulle være noen støyproblemer i området. Slik at det ikke vil være nødvendig men noen form for støysikring. Forurenset grunn/sedimenter Utover det som er gravd ned i bakken, som er en del av radiosenderen, har vi ingen info om at det skulle være forurensning i grunnen. Samfunn Risiko og sårbarhet Risiko og miljøsjekkliste gjennomgås og inngår som en del av planmaterialet. Rekreasjon Som det framkommer av kart og flyfoto som er området ubebygd og ligger inntil strandsonen. Det området som foreslås regulert til bolig og lek fins det få eller ingen spor i, som skulle tilsi at arealene brukes til rekreasjon. Strandsonen er noe i bruk som rekreasjon, dette er da helt nede i fjæra. Denne utbyggingen vil ikke gjøre strandsonen mindre i bruk som rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Denne utbyggingen vil kunne være med på å sikre driften av fjernvarmen og dermed sikre arbeidsplasser. Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport Adkomsten vil gå via Ibsens gate og er i tråd med anbefalinger fra Alstahaug kommune. Barn og unge Det finns ikke lekeplasser i område. Slik at en etablering av lekeplassen som reguleres inn i planforslaget vil være et godt tilskudd til barn og unge. Side 8 av 15 sider

9 Tilgjengelighet/Universell utforming Krav om tilgjengelighet og universell utforming tas med i plan og bestemmelser. Bosetting Områdets beliggenhet og utforming gjør dette området / prosjektet til noe som er en mangelvare i Sandnessjøen, om dette vil være med på å gjøre noe med bosettingen er uvisst men negativt er det ikke. Klima, energi og vann Som oppvarming planlegges det å bruke vannbåren varme fra det nærliggende fjernvarmelanlegget. Tiltakets antatte virkning/effekt Slik vi ser dette vil tiltaket være positivt for kommunene. Alstahaug kommune har godkjent utbygging av et fjernvarmeanlegg som ligger på fyllingen nord for Rådhuset. De planlagte leilighetene vil kunne være en kjærkommen abonnent til anlegget. Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning Tiltaket som vil hjemles i forslag til reguleringsplan er boligbygging. Planforslaget vil legge til rette for bygging av boligblokker. Foreløpig anslag er bygging av boenheter i området. Det planlegges å bygge 3 like bygg der fotavtrykket er ca 1350 m 2 totalt ca 4000 m 2. U-grad settes til % BYA = 50 %. Under følger vår vurdering av tiltaket opp mot forskrift om konsekvensvurdering. Vurdering opp mot 2: Vi kan ikke se at det planlagte tiltaket omfattes av 2 i forskrift om konsekvensutredning (planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften) Vurdering opp mot 3: Det planlagte tiltaket fanges opp av punkt b (reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II) og d (detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering). Dette medfører at det planlagte tiltak skal vurderes opp mot 4 i forskriften (oppfangingskriterier). Når det gjelder punkt b er store deler av arealer lagt ut til boligbygging i overordnet arealplan. Slik vi ser for oss at utbyggingen kan gjøres vil boligbyggingen også strekke seg litt inn i areal avsatt til friområder. Det kan stilles spørsmål om denne lille utvidelsen vil medføre vurdering opp mot 4. Vi gjør denne vurderingen nå for å slippe unna eventuelle spørsmål om hvorfor dette ikke ble gjort i etterkant. Vi bruker nettstedet som en base for å sjekke ut om området innehar noen av de egenskapene som er listet opp i kriteriene i Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn Planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold, Vi har ingen opplysninger som skulle tilsi at planområdet kommer i konflikt med dette punktet. c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, Side 9 av 15 sider

10 Planområdet ligger slik til at det grenser inn til et grøntdrag mot sjøen. Men slik vi ser det legger det ingen hindringer i planforslaget for bruk av området, snarer tvert i mot. Område vil kunne tilgjengeliggjøres på en slik måte at også bevegelseshemmende vil kunne benytte denne strandpromenaden. Vi er dermed av den oppfatning at tiltaket ikke må behandles etter forskriften som følge av dette punktet. d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov, f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester, Planforslaget muliggjør bruk av uteområder for alle grupper noe som ikke er tilfelle i dag. Vi er av den oppfatning at dette ikke utløser krav om behandling av planforslaget etter forskriften. k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat Vi kan ikke se at tiltaket fanges opp av kriteriene på en slik måte at planforslaget må behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Side 10 av 15 sider

11 Kommunal vurdering opp mot forskriften Alstahaug kommune har gått igjennom vurderingen over og har konkludert med følgende: Med hensyn til infrastruktur vurderes tiltaket å utløse krav om konsekvensutredning dersom vei alternativ 1, 2 og 3 velges. Alternativ 4 vurderes å berøre kriteriene i 4 i så liten grad at krav til ku. Ikke utløses. Med bakgrunn i at det foreligger ulike løsningsalternativer vil vurderingen etter forskriften avhenge av dette. Administrasjonen har på bakgrunn av overnevnte kommet fram til at tiltaket med gitte alternativer for atkomst utløser krav om konsekvensutredning. Dersom planarbeidet innfrir nevnte vilkår vurderes planarbeidet ikke å utløse krav etter forskriften; Vilkår: - Det forutsettes ingen bebyggelse eller parkeringsanlegg mv. nærmere sjøen enn 30 meter målt fra kystkontur, eller kote Ingen ny bebyggelse på de deler av gnr. 37 bnr. 4 som inngår i planens begrensning. - Nødvendig areal for lek sikres innenfor område angitt som BR6 i kommunedelplan for Sandnessjøen, og følger funksjonskrav angitt i delplanen. - Vegalternativ 4 benyttes som kjøreadkomst. - Det tas forbehold om at nye opplysninger ved kunngjøring om igangsetting kan gi endret vurdering. : - Byggegrensen ligger i en avstand på mellom meter fra kystkonturen. Bygg og parkering skal ikke legges lavere enn kote + 7 moh - Det blir ikke lagt opp til ny bebyggelse på eiendommen gnr 37 bnr 4. Adkomst til boligområdet går over denne eiendommen, noe som er i tråd med kommunens anbefaling. - Det settes av areal for lek inne på areal regulert til boligformål samt på eget regulert areal innenfor planavgrensningen. - Adkomsten til planområdet vil skje via Ibsens gate. Dette er vegalternativ 4 som beskrevet over, og som er i tråd med kommunens vilkår. Som det framkommer som følge av vår vurdering av planforslaget over opp mot forskrift om konsekvensvurdering, samt kommunens vurdering av det samme, omfattes ikke denne planen av forskriften og skal da ikke behandles etter denne. Side 11 av 15 sider

12 Prosess / Saksgang Sakshistorikk Uke Varsel planoppstart Medvirkning Planprosessen vil følge plan- og bygningslovens krav om medvirkning. Innkomne merknader varsel planoppstart Under følger en oppsummering av de innkomne merknader. til disse i kursiv. - Sametinget Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Merknaden tas til orientering. - Regnbuen barnehage Vår barnehage grenser opp til boligfeltet som er planlagt på Stamnesøra, og vi hilser utbyggingen velkommen! Det er 2 ting som er viktig for oss. Vi ønsker ikke biltrafikk forbi barnehagen, men en gangvei i nordøstre hjørne er helt greit. Det som er viktig for oss, er på sikt å ha mulighet for å utvide med en avdeling til, altså et tilbygg. Det tilbygget bør komme bak den nåværende bygningsmassen, som opptegnet på tegning. Vi ønsker derfor å utvide området for å ta plass til utbyggingen. Vi trenger derfor 5 meter ekstra fra nåværende tomtegrense. Jeg tror det må være en stor fordel for eventuelle småbarnsfamilier å ha en barnehage så nært. Vi håper som alle andre at tilflyttingen til Sandnessjøen fortsetter og da vil det være behov for flere barnehage plasser. Det er en gang og sykkelveg som er regulert inn til barnehagetomta. Dette er en videreføring av gjeldene regulering. Dette vil være en adkomst til nytt stort lekeområdet samt en del av adkomsten til strandsonen. Denne vil bygges slik at det vil være mulig å benytte denne som adkomstveg for kjøretøy i forbindelse med vedlikehold av lekeområdet. Dette planforslaget legger ikke opp til en utvidelse av barnehagens tomtestørrelse. En utvidelse som ønsket vil også vanskeliggjøre den planlagte utbyggingen, da den ene parkeringskjelleren vil bli redusert, noe som gjør at kravet til parkeringsdekning ikke blir overholdt. Dette betyr at barnehagens ønske om tilleggsareal mot sørvest ikke tas til følge. - NTNU Vitenskapsmuseet Ut i fra hva vi kan se, vil ikke planen medføre inngrep i sjø. Hvis dette er korrekt vil ikke NTNU Vitenskapsmuseet ha anmerkninger til planen. Hvis dette ikke stemmer, vennligst gi beskjed om hvilke tiltak som planlegges. Merknaden tas til orientering. Side 12 av 15 sider

13 - Barnerepresentanten Alstahaug kommune I dette planprogrammet er det å presisere at ved omdisponering av friområder skal det sørges for erstatningsareal. Deler av arealet som er under planlegging er av satt til friområde i kommunedelplanen. I rikspolitiske retningslinjer punkt 5.d sies det: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområder som er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. Med bakgrunn i de rikspolitiske retningslinjer vil barnerepresentanten i Alstahaug kommune fraråde omregulering av friområdet. I gjeldende planer er ca m 2 avsatt til boligformål og, ca m 2 avsatt til friområder. Inne på deler av friområdet står det i dag to master (kystradiosendere) i tillegg ligger det nedgrav et nett som også er en del av kystradioen/senderne. Disse legger beslag på ca m 2, dette arealet er ikke egnet til lek og varig opphold, pga strålingsfare. Dette innebærer at det kun er m 2 som er egnet til lek og opphold. I planforslaget er ca m 2 regulert til boligformål, ca m 2 regulert til lekeplass og ca m 2 regulert til friområder, totalt er det ca m 2 med friområde og lekeplass i planforslaget. I realiteten er dette en økning av areal som er avsatt til lekeområder i området, og som kan brukes til dette, i forhold til dagens situasjon. Vi mener derfor at planforslaget er i tråd med de retningslinjene som barnerepresentanten viser til. Merknaden tas ikke til følge - Kystverket Nordland Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt i denne omgang ingen spesielle merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet. Dersom en planlagt utbygging i reguleringsområdet innebærer faste installasjoner som skal anlegges på sjøgrunn (eksempelvis kai eller molo), bør man gjennomføre grunn- eller andre undersøkelser for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser en utbygging vil kunne gi. Eksempler kan være fare for utrasing, endrete strømforhold, endret sandvandring eller lignende. Merknaden tas til orientering. - Norges vassdrags- og energidirektorat Det er viktig at det gis en fagkyndig vurdering av om det planlagte tiltaket har tilstrekkelig sikkerhet mot skred, eller om det kan øke faren for skred i omgivelsene. En slik vurdering må også omfatte planlagt masseforflytting og oppfylling. NVEs retningslinjer beskriver hvordan slike farer bør utredes og innarbeides i arealplaner. Sikkerhetskravene framgår av ny byggteknisk forskrift, TEK10, med veiledning. Det er også viktig at det planlagte prosjektet ikke er til hinder for eventuelle eksisterende eller planlagte høyspent overføringsanlegg. I den forbindelse ber vi om at Helgelandskraft og Statnett gis anledning til å uttale seg til prosjektet. Det vil settes krav om en geoteknisk vurdering av området før byggetillatelse innenfor planområdet kan gis. HelgelandsKraft har mottatt varsel om planoppstart, men har ikke sendt inn noen merknader til oppstartsmeldingen. Statnett har ikke fått tilsendt varsel om planoppstart, dette de ikke har ledningsnett i området og det ikke ansees som aktuelt å bygge ledningsnett som Statnett har ansvar for her. Merknaden tas delvis til følge. Side 13 av 15 sider

14 Nordland fylkeskommune, Plan og miljø Vi vil minne om at planforslag som vedtas lagt ut til høring etter 1. juli 2009 skal fremmes i samsvar med ny plandel av plan- og bygningsloven, jfr. ny pbl Dette innebærer blant annet at planforslaget må ha med en beskrivelse av planforslaget. I denne sammenheng ser vi det som hensiktsmessig å referere fra konklusjonene fra den eventuelle overordnede konsekvensutredningen, herunder hvilke begrensninger og avbøtende tiltak som planforslaget bør ta hensyn til. Planfaglig innspill På generelt grunnlag vil vi bemerke at: I gjeldende fylkesplan er det uttalt klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi vil be om at disse hensynstas i planarbeidet. Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming som er tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at de funksjonshemmedes interesser må ivaretas. Planleggingen av området bør derfor ta utgangspunkt i dette. Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. planog bygningslovens 2 om de estetiske forhold. Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. Vi er ikke kjent med at det foreligger en konsekvensutredning for dette området. Merknaden tas til orientering - Fylkesmannen i Nordland Vi forventer at området som skal detaljreguleres er i tråd med område angitt som BR6 i kommunedelplan for Sandnessjøen, jf. kartutsnittet nedenfor. Vi registrerer at det legges opp til å utvide område for boliger på bekostning av eksisterende friområde (markert grønt på bildet). Det må påregnes at en slik utvidelse vil føre til innsigelse herfra. Side 14 av 15 sider

15 Vi minner for øvrig om kravet som er satt til vurdering av konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø i pkt 4a i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (se rundskriv T-2/2008). Det forventes at disse vurderingene synliggjøres i planbeskrivelsen, jf. 4-2 i plan- og bygningsloven (se ev. lovkommentaren). Avgrensningen av byggeområdet er gjort i samarbeid med Alstahaug kommune. De har også opplyst at den avgrensningen som er gjort uten nærmere vurdering. Når det gjelder reduksjon av areal avsatt til friområder, se kommentaren vår til merknaden fra Barnerepresentanten over. Denne konkluderer med en økning av areal avsatt til rekreasjon og som kan brukes til dette. - Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland Vi vurderer at det er potensial for påvisning av hittil ukjente kulturminner i området. Det er derfor nødvendig med nærmere befaring på stedet før vår endelige uttalelse om planen. Befaringen vil bli gjennomført i løpet av våren/forsommeren Planen kan ikke egengodkjennes før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart. Kulturminner i Nordland orienterte oss pr mail om at de hadde vært på befaring i løpet av sommeren. Det ble ikke påvist kulturminner i området. De har dermed ingen merknader til saken. Merknaden tas til orientering. Utbyggingsavtaler I forbindelse med utarbeidelse av plan, har partene, tiltakshaver og Alstahaug kommune, til hensikt å fremforhandle grunnlag for utbyggingsavtale jfr. plan- og bygningslovens kap.17. Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygger helt eller delvis gjennomfører de tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, herunder: - teknisk og grønn infrastruktur - boligpolitiske tiltak og bygningers utforming - spesielle infrastrukturtiltak, veianlegg, vann- og avløpsanlegg, belysning, skilting - miljø- og kulturtiltak - organisatoriske tiltak - utbyggingstakt - definere partenes ansvar for gjennomføring - økonomi Forslag bestemmelser Følger med som et eget dokument. Side 15 av 15 sider

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger Detaljreguleringsplanarbeidet for Helgeseter felleshus og seniorboliger kommer ikke inn under 2. Planer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 12/203 PLAN under arbeid Løpenr. 3413/12

Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 12/203 PLAN under arbeid Løpenr. 3413/12 NOTODDEN KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Blueskommunen AT Plan AS Ole Cudriogt. 25 Postboks 116 Sentrum 3701 SKIEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår

Detaljer

NOTAT VURDERING BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING

NOTAT VURDERING BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver: Håne Invest AS Oppdrag: 531077 Reguleringsplanarbeid - Hetlevikstraumen Plannavn: Laksevåg, gnr 122, bnr 1, 3 m.fl. Hetlevikstraumen, Detaljregulering Dato: 2017-01-25 Skrevet av: Christian

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09.

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09. 2013 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 10.09.2013 Navn på plan/tiltak: Krokbakken gnr 18 bnr 849 Kommune: Vestvågøy kommune Plantype: Detaljregulering

Detaljer

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE Søndergaard Rickfelt AS O.H. Holtas gt. 29b 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 16/1406 PLAN - 28.11.2016 Løpenr. 15101/16 SVAR - VURDERING AV KRAV

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert

INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert 23.07.2015 - Nordland fylkeskommune anser det som svært viktig at de avbøtende tiltakene som sikrer allmennhetens

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 2. august 2011 Planbeskrivelse Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 8 2. august 2011 Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING HAUGMOTUN - AVGJØRELSE OM EVT. KONSEKVENSUTREDNING/ PLANPROGRAM

DETALJREGULERING HAUGMOTUN - AVGJØRELSE OM EVT. KONSEKVENSUTREDNING/ PLANPROGRAM Søndergaard Rickfelt AS O. H. Holtas gate 29 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 14/607 PLAN - 03.07.2014 Løpenr. 6107/14 DETALJREGULERING HAUGMOTUN

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Storeng steinbrudd, Kvikne i Tynset kommune Tiltakshaver Grunneier Marit Mjøen

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsplan for Stormoen avfallssenter ble vedtatt i 2000, med en mindre revisjon i 2002.

Reguleringsplan for Stormoen avfallssenter ble vedtatt i 2000, med en mindre revisjon i 2002. Multiconsult NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan for Stormoen DOKUMENTKODE 712324-PLAN-NOT-001 EMNE Avklaring av forholdet til KU-bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Apen OPPDRAGSGIVER Perpetuum AS ANSVARLIG

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 2011 REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE Planområde Leknes Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 19.09.2011 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Strømmen (PlanID 001-2010-1860)

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Planbeskrivelse; Detaljreguleringsplan for Horvaveien/Kroken boligområde Alstahaug kommune, Nasjonalplanid:

Planbeskrivelse; Detaljreguleringsplan for Horvaveien/Kroken boligområde Alstahaug kommune, Nasjonalplanid: Planbeskrivelse; Detaljreguleringsplan for Horvaveien/Kroken boligområde Alstahaug kommune, Nasjonalplanid: 182020110028 Rev. ihht. kommunestyrets vedtak i sak 75/12 JMA Navn på plan/tiltak: Horvaveien/Kroken

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato:

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato: Omregulering av veibredder på JØRGENSMOEN, Tynset Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-09-29 Planbeskrivelse omregulering av veibredder på Jørgensmoen (R99b) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart.....3

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

1 Bakgrunn NOTAT. OPPDRAG Detaljregulering Stormoen Avfallssenter DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Bakgrunn NOTAT. OPPDRAG Detaljregulering Stormoen Avfallssenter DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Stormoen Avfallssenter DOKUMENTKODE 712324 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Perpetuum Circuli AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering - Stamnesøra boligfelt

PLANPROGRAM Detaljregulering - Stamnesøra boligfelt PLANPROGRAM Detaljregulering - Stamnesøra boligfelt Tiltakshaver: Lavollen AS Konsulent: Datert: 12.12.2013 Fotoillustrasjon av foreslått bebyggelse (sha arkitektkontor) 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Viser til Kulturminnelovens 8, 2. ledd om stans i arbeidet ved påvisning av gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området

Viser til Kulturminnelovens 8, 2. ledd om stans i arbeidet ved påvisning av gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området Detaljregulering Bergveien Merknader til planoppstart ( 4.5.-6.6.2012), Innspill etter 1.gangs behandling Oversikt over innkomne merknader Aker Solutions MMO 20.03.2013 Avsender Dato innkommet Oppsummering

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Storgata - Reguleringsendring. Vestva gøy kommune. Planbeskrivelse

Detaljreguleringsplan for Storgata - Reguleringsendring. Vestva gøy kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for Storgata - Reguleringsendring Vestva gøy kommune Planbeskrivelse Navn på plan/tiltak: Storgata, Leknes Kommune: Vestvågøy Stedsnavn: Leknes Plantype: Detaljregulering, planid

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE Planbestemmelser 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Å regulere eiendommen 18/24, 108, 750 til boligbebyggelse.

Detaljer

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås Konsekvensutredningsforskriften og forslag til ny forskrift Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås 1.Innhold og generelle bestemmelser Forskriften inntar lovens bestemmelser om konsekvensutredninger og presiserer

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer