Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing"

Transkript

1 Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

2 Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København, Kotka og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) FINLAND Oxford Research OY Heikinkatu 7, 48100, Kotka, Finland GSM: BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Undertittel: Oppdragsgiver: Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Vestfold fylkeskommune Prosjektperiode: Februar mars 2013 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: Harald Furre André Flatnes og Harald Furre Vestfold fylkeskommune bidrar med finansiering av støttestrukturen for etablerere og vekstbedrifter i fylket. Satsingen finansieres årlig med to millioner kroner over fylkeskommunens budsjett til næringsutvikling, og er organisert gjennom treårige rammeavtaler/kontrakter med operatører. De gjeldende avtalene løper ut Denne rapporten inneholder en analyse av entreprenørskapssatsingen i Vestfold. Oxford Research AS 3

4 Forord Vestfold fylkeskommune bidrar med finansiering av støttestrukturen for etablerere og vekstbedrifter i fylket. Satsingen finansieres årlig med to millioner kroner over fylkeskommunens budsjett til næringsutvikling, og er organisert gjennom treårige rammeavtaler/kontrakter med operatører. De gjeldende avtalene løper ut Entreprenørskapssatsingen i Vestfold er analysert av Oxford Research AS. Oxford Research har omfattende erfaring med evalueringer og analyser innen temaer som næringsklynger, forskning og utvikling, innovasjon, regionalutvikling og kompetanseutvikling. Denne analysen er utført i perioden fra februar til mars Vår tilnærming har vært å benytte dokumentstudier og intervjuer med nøkkelaktører for å analysere satsingens målsetninger og resultater. Arbeidet med analysen har vært utført av administrerende direktør Harald Furre og senioranalytiker André Flatnes. Underveis i arbeidet har vi hatt dialog med rådgiver Magnar Simensen i Regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Vi takker for et godt samarbeid. Kristiansand, 10. april 2013 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Bakgrunn og metode Analysens bakgrunn og formål Analysemetode Litteraturstudier Intervjuer...6 Kapittel 2. Beskrivelse av innsatsen Strategisk grunnlag for innsatsen Operatørene i entreprenørskapssatsingen CONNECT Østlandet Nettverksbanken Vestfold START i Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold Næringssenteret i Vestfold Samarbeidsflater med Innovasjon Norge Kapittel 3. Vurdering av entreprenørskapssatsingen Fordeling mellom operatørene Vurdering av operatørene Koherens i støttestrukturen Perspektiver om målstrukturen Forslag til justering Øvrig innovasjonssystem Tabelliste Tabell 1: Informanter... 6 Tabell 2: Driftstilskudd til operatørene... 8 Figurliste Figur 1: Støttestruktur for etablerere i Vestfold Oxford Research AS 5

6 Kapittel 1. Bakgrunn og metode I dette kapittelet beskrives analysens bakgrunn og formål og den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen av analysen. 1.1 Analysens bakgrunn og formål I forbindelse med utarbeidelsen av Vestfold fylkeskommunens næringsstrategi i 2010 ble det etablert en formalisert struktur for fylkeskommunens entreprenørskapssatsing, der fire eksterne samarbeidsparter er definert som operatører med driftstilskudd. Disse er Ungt Entreprenørskap, Start i Vestfold, Nettverksbanken Vestfold og Connect Østlandet. Det ble inngått treårige rammeavtaler med disse operatørene. Avtalene løper ut 2013 og skal således revurderes i løpet av Avtalene beskriver de gjensidige forventningene, samt gir (så langt det lar seg gjøre) forsikring om stabile tilskudd i de tre årene. I tillegg har fylkeskommunen med Næringssenteret i Vestfold inngått en treårig anbudskontrakt på et eget prosjekt for flerkulturelle etablerere, som også løper ut 2013 og skal vurderes for eventuell videreføring. Fylkespolitikerne vil i 2013 bli forelagt en sak som delvis er en melding om aktiviteter hos operatørene i 2012 og delvis et oppspill til revidering av rammeavtaler. Som del av dette arbeidet ønsker Vestfold fylkeskommune en ekstern vurdering. Det er verken økonomisk eller tidsmessig snakk om en reell evaluering, men en systematisk gjennomgang som skal utgjøre et faglig fundament for en politisk debatt. 1.2 Analysemetode Følgende arbeidsprosesser inngår i oppdraget: Gjennomgå fylkeskommunens strategiske dokumenter (og målstrukturer) Gjennomgå årsrapporter fra operatørene i forhold til målsettingene Gjennomføre telefonintervju med operatørene Utarbeide en kvalifisert, kvalitativ refleksjon om forholdet mellom fylkeskommunens mål og operatørenes aktiviteter og resultater. Rapporten drøfter følgende problemstillinger: Hva får fylkeskommunen igjen for de to millioner kroner som benyttes til formålet Er det årsaker til at beløpet bør justeres? Hva bør fordeling mellom operatørene være? Bør alle operatørene være med i neste periode? Hva er samarbeidsflatene med Innovasjon Norge på entreprenørskapsfeltet? Litteraturstudier Oxford Research mottok relevante dokumenter fra oppdragsgiver og operatører ved oppstart av analysearbeidet. Følgende dokumenter er gjennomgått: Regional utviklingsstrategi for Vestfold (forlenget fram til 2012) Strategi for næringsutvikling Strategi for forsking og utvikling og innovasjon Strategi for næringsutvikling, FoU og innovasjon - Handlingsplan Rammeavtaler mellom fylkeskommunen og operatørene Årsmeldinger fra operatørene for 2012 Presentasjoner av operatørenes aktivitet Operatørenes nettsider Intervjuer I forbindelse med denne analysen har Oxford Research intervjuet representanter for operatørene som er engasjert i forbindelse med Vestfold fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Informantene fremgår av tabell 1. Tabell 1: Informanter Navn Aktør 1 Øystein Bredal-Thorsen Connect Østlandet 2 Ellen Kristine Gran Næringssenteret i Vestfold 3 Helle Stabel Nettverksbanken Vestfold 4 Anne Grethe Bakken START i Vestfold Ungt Entreprenørskap 5 Henrik Bjørge Fardal Innovasjon Norge Kilde: Oxford Research AS 6 Oxford Research AS

7 Kapittel 2. Beskrivelse av innsatsen I dette kapittelet gis en beskrivelse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing. Delkapittel 2.1 og 2.2 bygger på dokumenter utarbeidet av VFK, mens delkapitlene 2.3 til 2.7 bygger på intervju med representanter for de respektive operatørene/prosjektene, samt dokumenter (årsrapporter, presentasjoner, tekst på nettside) utarbeidet av disse. og nyskaping. Bevilgningene til de eksterne operatørene på entreprenørskapsfeltet er forankret i disse strategiske dokumentene. Gjennom samarbeid og fokusert innsats er det satt stort fokus på behovet for og verdien av aktiv entreprenørskapssatsing i Vestfold. Fylkeskommunen har innfridd sin del av rammeavtalene med operatørene. 2.1 Strategisk grunnlag for innsatsen Vestfold fylkeskommune har utarbeidet et sett strategiske plandokumenter som ligger til grunn for fylkeskommunens satsing på entreprenørskap. De viktigste dokumentene er følgende: Regional utviklingsstrategi for Vestfold (forlenget fram til 2012) Strategi for næringsutvikling Strategi for forsking og utvikling og innovasjon Strategi for næringsutvikling, FoU og innovasjon - Handlingsplan En næringsanalyse 1 for Vestfold utført i 2009 avdekket en negativ tendens for fylket blant annet når det gjelder nyskaping og etablererfrekvens. Av den regionale utviklingsstrategien fremgår det at en hovedstrategi for fylkeskommunens næringsutviklingsinnsats skal være å «investere i et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv». Utfordringen blir definert som å etablere en kultur for nyskaping og entreprenørskap, som grunnlag for ny virksomhet som kan hevde seg i den internasjonale konkurransen. Strategien for næringsutvikling fremholder at styrkingen av innovasjonskultur og etableringstakt skal understøttes av et effektivt virkemiddelapparat og også til dels foregå i samspill med forskningsmiljøer. Strategien inneholder blant annet følgende formulerte målsettinger: Høyere overlevelsesgrad blant etablerte bedrifter Flere nyetableringer basert på FoU Fylkeskommunen tar initiativ til, deltar i og gir økonomisk støtte til nettverk som bidrar til innovasjon 1 Telemarksforskning: Næringsanalyse for Vestfold Operatørene i entreprenørskapssatsingen Operatørene er prosjekter og organisasjoner som, med basis i årlige driftstilskudd, utfører aktiviteter som fylkeskommunen og samarbeidende aktører ønsker gjennomført. De viktigste operatørene på dette området er Connect Østlandet Nettverksbanken Vestfold Start i Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold Prosjekt Flerkulturelle Etablerere, ved Næringssenteret i Vestfold Operatører benyttes til aktiviteter (av operativ karakter) som det ikke vurderes som hensiktsmessig å ha i egen organisasjon. Bruken av operatører gir god utnyttelse av respektiv kompetanse, utløser ressurser og trekker inn et bredere nettverk av sponsorer og samarbeidsaktører. Bruk av operatører sikrer en klar rollefordeling mellom fylkeskommunen som myndighet og utviklingsaktør på den ene siden og operatørene som praktiske utførere på den andre. Samarbeidet mellom fylkeskommunen og operatørene er forankret i rammeavtaler og driftsavtaler, med fylkeskommunen som bestiller og operatørene som utførere. Avtalene sikrer at operatørenes aktiviteter bidrar til å realisere fylkeskommunens mål, og skaper kontinuitet og forutsigbarhet i relasjonene. Fylkeskommunen deltar normalt ikke i operatørenes styrende organer. Av rammeavtalene fremgår det er «viktig å vise resultater av virksomheten for å synliggjøre verdien av å anvende fylkeskommunale midler til finansiering av eksternt organiserte aktiviteter». Oxford Research AS 7

8 Vestfold fylkeskommune har etablert tydelige forventninger og roller på entreprenørskapsområdet gjennom vedtatte treårige rammeavtaler med operatørene. Fra egen post på fylkesbudsjettet ble det bevilget 2,0 millioner kroner i årlige driftstilskudd til disse operatørene i perioden Tabell 2: Driftstilskudd til operatørene Operatør Tilskudd Connect Østlandet Nettverksbanken Vestfold Start i Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold Prosjekt Flerkulturelle Etablerere, ved Næringssenteret i Vestfold Totalt Kilde: Vestfold fylkeskommune 2.3 CONNECT Østlandet CONNECT er en ideell stiftelse som tilbyr kostnadsfri hjelp til gründere og vekstbedrifter og kobler disse med kompetansebedrifter og investorer. CONNECT er en medlemsorganisasjon som skal bidra til etablering og utvikling av nye vekstforetak ved å koble gründere og entreprenører med kompetanse og kapital fra medlemsnettverket. Målet er en raskere kommersialisering av vekstbedrifter for derved å skape flere levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. CONNECT er basert på frivillig deltakelse og gratis innsats i nettverket. Driften finansieres gjennom medlemsavgifter, sponsorinntekter og aktiviteter. CONNECT Østlandet mottar ,- kroner årlig fra Vestfold fylkeskommune innenfor rammeavtalen. Tilsagnet har karakter av å være en basisfinansiering av en aktivitet som støtter opp under VFKs overordnede målsettinger innen næringsutvikling. CONNECT er ikke en del av virkemiddelapparatet som sådan, men er en ekstern operatør som kobler vekstkraftige etablerere med investorer og veletablerte bedrifter. Målgruppen er innovative oppstartprosjekter med potensial for vekst og internasjonalisering, inkludert verifikasjon av disse før de evt. beslaglegger ressurser blant medlemmene. Nytten av CONNECTs tjenester for gründere består i tilgang til nettverk og personer med relevant kompetanse, og strategisk gjennomgang og ekstern kvalitetssikring av forretningside. Deltakende etablerte næringsaktører får tilgang til nye ideer og teknologi, samt investeringsmuligheter og nettverk. CONNECT Norge har om lag 500 bedrifter som medlemmer, og en samlet ressursbank på om lag 2000 personer som stiller sin erfaring, kompetanse og bistand til disposisjon. På samfunnsnivå tilrettelegger CONNECT for innovasjon og verdiskaping. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Connect Østlandet Jobbe aktivt for å gjøre tilbudet kjent og komme i kontakt med aktuelle prosjekter Opprettholde samarbeid og dialog med Innovasjon Norge, Start i Vestfold og Nettverksbanken Vestfold, samt øvrige kontaktpunkter i kommunene og aktuelle klyngenettverk Framstå slik at tilbudet supplerer de andre tilbudene VFK er med å finansiere, særlig Start i Vestfold og Innovasjon Norge Arbeide aktivt for å realisere minst ti springbrett årlig i Vestfold Fortsette å arbeide for realiseringen av sine uttrykte ambisjoner om å komme opp i ett årsverk dedikert innsats i Vestfold Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Connect Østlandet CONNECTs hovedprodukt innen nyskaping er «Springbrett». Et typisk Springbrett mobiliserer timer fra CONNECT og et tilsvarende timetall fra medlemmene, som deltar med sin kompetanse og erfaring til verifisering og rådgivning i forbindelse med kommersialisering av en idé. Om lag én av ti ideer som CONNECT vurderer for et Springbrett får faktisk anledning til å gjennomføre en slik prosess. Totalkostnaden for et Springbrett i Vestfold er beregnet til ,- kroner, i tillegg til medlemmenes direkte kostnader som tas over deres budsjetter (typisk 8-10 timer per deltager - et Springbrettpanel er normalt sammensatt av 6-9 personer). Det stilles strenge krav til etablererne som tilbys et Springbrett, knyttet til å arbeide med og videreutvikle forretningsideen. CONNECT kan vise til 90 % overlevelsesgrad for gründere fem år etter gjennomført Springbrett. En av tre gründere henter penger innen ett år og 70 % treffer nye forretningsforbindelser. Springbrett har dermed vist seg som et virkemiddel som gir resultater. Vestfold fylkeskommune har i sin rammeavtale med CONNECT Østlandet formulert en forventning om å realisere minst ti springbrett årlig i Vestfold. I Oxford Research AS

9 ble det gjennomført ni Springbrett og i 2011 ble det gjennomført tolv. CONNECT er tilfreds med egen leveranse og opplever å ha en god dialog med VFK. CONNECT har en målsetning om å være finansiert av medlemmene og er som sådan ikke en del av det offentlige virkemiddelapparatet. Mer enn 50 % av finansieringen skal komme fra medlemskontingenter fra næringslivsaktører. I henhold til CONNECT er situasjonen per i dag at CONNECTs medlemmer og samarbeidspartnere utenfor Vestfold i stor grad subsidierer aktiviteten i fylket. Dette er en situasjon som er forårsaket av at medlemsmassen til CONNECT er liten i forhold til det antall Springbrett som gjennomføres, hvilket medfører slitasje på de eksisterende medlemmene og et betydelig innslag av ressurshenting fra utenfor fylket. CONNECT mener dette er en situasjon som ikke kan opprettholdes i lengden; man trenger økte ressurser i form av større medlemsmasse, og av VFK og Innovasjon Norge ønskes en sterkere, fysisk tilstedeværelse som kan bidra med å mobilisere lokale ressurser. VFK har deltatt på et par Springbrett, mens Innovasjon Norge så langt ikke har deltatt i Vestfold. CONNECT mener det er et misforhold mellom kostnaden ved et Springbrett og støtten fra VFK. CON- NECT ønsker derfor et mer balansert engasjement fra Vestfold fylkeskommune. CONNECT mener selv å lykkes i sitt not-for-profit arbeid i andrelinje av virkemiddelapparatet, og utgjør en positiv ressurs innen ny- og verdiskaping i Vestfold. CONNECT styrker sin personellmessige tilstedeværelse og ressursinnsats i Vestfold og forventer å oppnå ett årsverk dedikert innsats i fylket i løpet av første halvår CONNECT opplever at rollefordelingen mellom operatørene på entreprenørskapsfeltet i Vestfold er god. Samarbeidet og rollefordelingen med Innovasjon Norge vurderes også som bra, og Innovasjon Norge henviser en del etablerere som er potensielle for Springbrett til CONNECT. CONNECT ønsker å ha fylkeskommunen i Vestfold som finansiør og medlem, da dette gir legitimitet til stiftelsen og den aktiviteten som gjennomføres. Det er interessant for CONNECT å gå inn på en ny treårsavtale med fylkeskommunen. 2.4 Nettverksbanken Vestfold Stiftelsen Nettverksbanken Vestfold (NBV) tilbyr etablerere deltakelse i nettverksgrupper, for deling av kompetanse knyttet til oppstart og utvikling av egen næringsutvikling. I nettverksgruppen mottar etablererne innspill, krav og sparring, og rapporterer om utviklingen i bedriften. Kompetanse tilføres gjennom samlinger, kurs og workshops. Etablererne mottar også individuell veiledning. Medlemmene gis mulighet til å få innvilget startkapital på opp til ,- kroner, uten krav om å stille sikkerhet for lånet. Midlene kommer fra et fond på opprinnelig to millioner kroner etablert av Innovasjon Norge (da SND) for 15 år siden. Fondet har i virkeperioden tatt noen tap, og har tidligere også fått tilført nye midler fra Innovasjon Norge, og har per tid en forvaltningskapital på ca. 1,6 millioner kroner. NBV har som formål «å tilby kompetanse, nettverk, kapital og gode rammer for målrettet forretningsutvikling til etablerere i Vestfold, gjennom opprettelse og drift av nettverksgrupper». Målsettingen er å «bidra til at flere personer etablerer egen virksomhet og lykkes med lønnsom drift». 2 NVB mottar i perioden årlig ,- kroner i finansiering fra fylkeskommunen, og et tilsvarende beløp fra Innovasjon Norge. I tillegg mottas «jobbskapingsmidler» fra NAV, som er øremerket etablererkurs. Stiftelsen er bemannet med daglig leder i 60 % stilling. I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevner VFK en ekstern fagperson til å tiltre stiftelsens styre. VFK har dessuten oppnevnt en egen, fast administrativ kontaktperson overfor Nettverksbanken Vestfold. Målgruppen for NBV er personer i Vestfold som er i oppstarten eller utviklingen av egen inntektsgivende arbeidsplass, og som ønsker å bidra til utvikling av egen og andres virksomhet i et forpliktende nettverk. NBV dekker hele fylket. Virksomheten må være registrert i offentlige registre. NBV skiller mellom tre ulike typer grupper, ut fra modningsnivå og ambisjonsnivå på forretningsideen: Mobilisering: Grupper som dannes etter etablererkurs er avholdt for NAV 2 Forretningsplan for perioden for Stiftelsen Nettverksbanken Vestfold Oxford Research AS 9

10 Nettverksgrupper: For det meste enkeltpersonsforetak/levebrødsforetak mange kvinner deltar i slike grupper Bedriftsgrupper: Gründere som har ambisjoner om vekst, har helt nye ideer og/eller er i vekstfasen Det gis årlig veiledning til ca etablerere/gründere i fylket. NBV hadde ved utgangen av medlemmer fordelt på 15 grupper. NBV uttrykker at det er god rullering i gruppene, med en gjennomsnittlig medlemstid på tre år. I 2012 ble fem grupper avviklet, mens det ble etablert tre nye. Ved utgangen av 2012 hadde NBV ca. 80 medlemmer fordelt på 13 grupper. Reduksjonen i antall medlemmer fra 2011 til 2012 var uttrykk for en oppstramming av medlemsmassen, der noen mindre aktive medlemmer forsvant ut. NBV samarbeider med NAV og arrangerte i 2011 for første gang etablererkurs, finansiert av jobbskapingsmidler. Total omsetning for alle medlemmer ligger på rundt 30 millioner kroner og de sysselsetter ca. 70 årsverk. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Nettverksbanken Vestfold Gjennom dialog med de øvrige operatørene bidra til samarbeid og koordinering slik at den samlede ressursinnsatsen gir størst mulig total effekt, og unngår dobbeltarbeid og direkte konkurrerende tilbud til målgruppene Gjennom prioritering av ressursinnsatsen ha fokus på realisering av fylkeskommunens mål om økt nyskaping, høyere grad av overlevelse blant nyetablerte bedrifter, videreutvikling av en balansert og vekstkraftig næringsstruktur, økt vekst og styrket lønnsomhet Gi et tilbud for hele Vestfold Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Nettverksbanken Vestfold Av fondskapitalen er det siden starten bevilget 79 lån til en samlet sum av fire og en halv millioner kroner. Nettverksbanken Vestfold er formelt sett åpen for alle etablerere i målgruppen, men har reelt sett en klar overvekt av kvinnelige medlemmer. Tilbudet har vist seg særlig attraktivt for kvinnelige etablerere, og kun 16 av 104 medlemmer ved utgangen av 2011 var menn. Ettersom kvinneandelen har vært og er høy har NBV bidratt særlig til å øke andelen kvinnelige etablerere, som gjerne søker støtte gjennom deltakelse i nettverk i etablererfasen. NBV er således et virkemiddel for fylket for å oppfylle regjeringens forventning om fortsatt prioritering av kvinner innen entreprenørskapssatsing. Det arbeides for å rekruttere flere menn. NBV skal bidra til å trygge etableringer, og rapporterer at rundt 65 % av medlemmene fortsatt driver sin virksomhet når de melder seg ut av tilbudet. I 2011 fortsatte 25 personer som sluttet i NBV (av totalt 37) sin virksomhet. Tilbakemeldingene fra medlemmene til Nettverksbanken Vestfold tilsier at aktiviteten er av stor nytte for medlemmene og har effekt på etablererbedriftenes soliditet. NBV opplever at man overoppfyller forventningene fra fylkeskommunen og at fylkeskommunen uttrykker tilfredshet med NBVs resultater i dialogmøtene. NBV samarbeider med og har frem til 2013 vært samlokalisert med Innovasjon Norge. NBV ønsker å synliggjøre sitt tilbud på ulike arenaer og hadde gjerne sett at Innovasjon Norge bidro til å profilere tilbudet, ikke minst overfor mottakerne av etablerertilskudd. NBV har i sin virksomhet veiledet medlemmene om Innovasjon Norges tilbud. Start i Vestfold oppgis av NBV som en av flere viktige rekrutteringskanaler til nettverket. NBV er finansiert av offentlige midler og er således avhengig av disse for å opprettholde aktiviteten. NBV er interessert i å videreføre rammeavtalen med fylkeskommunen, og fortsatt anvende kompetansen som er bygget opp gjennom 15 år. 2.5 START i Vestfold START i Vestfold er et gratis, kommunalt etablerertilbud til alle Vestfold-baserte nyetablerere og småbedrifter i utvikling. START bistår med veiledning og rådgivning, men gir ikke økonomisk bistand. Det interkommunale samarbeidet har som formål å få flere nyetableringer og småbedrifter i endring i Vestfold til å lykkes. Samarbeidet skal sikre et helhetlig, tilbud til etablerere og småbedrifter i endring. 3 3 Jf. vedtektene 2 10 Oxford Research AS

11 START har knyttet til seg et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere som stiller kunnskap og tid til disposisjon for nyetablerere. Nettverket består av private hjelpere som banker, advokater, regnskapskontorer, kompetanse på markedsføring og inkassotjenester og mentorer. Det offentlige nettverket består av instanser som Skatteetaten, Tolletaten, NAV, Høgskolen i Vestfold, Plan- og bygningsetaten, Innovasjon Norge, Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Fylkesmannens landbruksavdeling. START ble etablert som et prosjekt i 2006, etter initiativ fra Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med fire kommuner, Vestfold fylkeskommune, regionale statsetater og kommersielle hjelpere. Fra 2011 gikk START over fra prosjekt til varig drift. START har en administrasjon bestående av daglig leder i 50 % stilling. Sandefjord kommune er fra 2011 vertskommune for START. Følgende tolv kommuner (12k) er eiere av START i Vestfold: Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Seks kommuner (Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord og Tønsberg) har eget STARTkontor med en koordinator som inngår i «koordinatorgruppen» sammen med daglig leder. Koordinatorstillingen varierer fra kommune til kommune, fra %. Stillingsprosenten må ses i sammenheng med kommunestørrelse og behov. Koordinatorene har også ansvar for kommuner uten eget STARTkontor. Koordinatorgruppen er en viktig arena for utveksling av erfaringer om og rundt etablererveiledning og næringsutvikling, og hadde i 2012 ti møter. VFK har oppnevnt en egen, fast administrativ kontaktperson overfor START i Vestfold, som også deltar som observatør i styret/arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er satt sammen av representanter fra offentlig sektor og privat næringsliv, og hadde i 2012 fem møter. START opplever at samarbeidet med fylkeskommunen er godt, og at fylkeskommunen er positiv til aktiviteten som utføres i START. Fylkeskommunen er informert om aktiviteten i START og det er hyppig kontakt mellom partene. START finansieres i rammeavtaleperioden med ,- kroner årlig fra Vestfold fylkeskommune og et tilsvarende beløp fra kommunene. Kommunene betaler i tillegg for timene som legges inn i arbeidet fra koordinatorenes side. Midlene anvendes til kompetansehevingstiltak for koordinatorene, arrangementer og en ansatt i organisasjonen. Ved etableringen av START i 2006 var målet med prosjektet å utvikle et kommunebasert lokalt tilbud til nyetablerere og småbedrifter i endring slik at flere som etablerer bedrifter i Vestfold skal lykkes. Til sammen 310 nye etablerere hadde avklaringssamtale med en START-koordinator i Oppfølgingssamtaler kommer i tillegg til dette. Et viktig aspekt ved arbeidet til START er å avklare hvilke ideer som ikke bør satses på, slik at ikke ressurser kastes bort. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Start i Vestfold Gi et heldekkende, faglig godt og likeverdig etablererveiledningstilbud i hele 12k-området i tråd med den modellen som er skissert for Start i Vestfold, inkludert å opprettholde et nett av Start-kontorer med nødvendig kompetanse, kapasitet og nettverk til å betjene markedet Gjennom prioritering av ressursinnsatsen ha fokus på realisering av fylkeskommunens mål om økt nyskaping, høyere grad av overlevelse blant nyetablerte bedrifter, videreutvikling av en balansert og vekstkraftig næringsstruktur, økt vekst og styrket lønnsomhet Være til stede på aktuelle arenaer for å gjøre tilbudet kjent Ivaretar sitt nettverk gjennom å pleie og videreutvikle samarbeidet med de nødvendige private og offentlige hjelpere Ha fokus på kompetanseutvikling i nettverket Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Start i Vestfold 281 etablerere hadde rådgivningstimer med hjelpere fra START-nettverket i Til sammen 124 etablerere var i møte med offentlige hjelpere og 157 etablerere var i møte med private hjelpere i I tillegg til rådgivningstimene bidro 54 av hjelpere i nettverket med til sammen 190 timer på foredrag og innlegg på STARTs arrangementer. For etablererne arrangerer START fire ulike kurs som gjennomføres fire ganger per år. Kursene har temaene intro, salg og markedsføring, økonomiforståelse Oxford Research AS 11

12 og forretningsjus. I tillegg gjennomføres to etablerertreff med fokus på nettverksbygging. START har fanget opp tilbakemeldinger fra etablerere om at slike uformelle og uforpliktende møteplasser er viktige for brukerne. For nettverket arrangeres dialogmøte med offentlige hjelpere og kompetanseheving for regnskapsførere og revisorer i nettverket. Dialogmøtet med offentlige hjelpere i 2012 hadde 26 deltakere. VFK støtter aktivt opp om dialogmøtet. START-konferansen arrangeres årlig for hele nettverket, eiere og samarbeidspartnere forøvrig. I 2012 deltok om lag 100 personer fra privat næringsliv, statlige etater, kommuner, fylkeskommune, etc. START arrangerer gründeruka i samarbeid med Innovasjon Norge, NAV, Skatteetaten, med flere. Gründeruke er et konsept som arrangeres i flere fylker i Norge på samme tidspunkt, og er viktig for markedsføring av de ulike entreprenørskapstilbudene som støttes av VFK. Innholdet i arrangementet retter seg mot etablerere, offentlige støttespillere, etc. START er forpliktet til å synliggjøre eget tilbud til etablerere. Dette gjøres gjennom annonsekampanjer i lokalaviser og ulike sosiale medier. Erfaringen i START er at jungeltelegrafen er den mest effektive måten informasjon om tilbudet spres på. Etablerere har generelt kun begrenset kjennskap til tilbudet til START. Det er ønskelig å profilere tilbudet tydeligere, blant annet gjennom å fremheve suksesshistorier i dagspressen. START erfarer at kommunene har god kjennskap til START og henviser etablerere dit. START gir uttrykk for å ha god kjennskap til de øvrige operatørene og vurderer entreprenørskapssatsingen til VFK som hensiktsmessig, med en klar rollefordeling mellom operatørene. Inngripenen med NiV er imidlertid begrenset, og det finnes relativt få flerkulturelle etablerere blant brukerne av START. START har et nært samarbeid med Innovasjon Norge. Koordinatorene foretar en vurdering av etablerere de kommer i kontakt med og henviser relevante etablerere til Innovasjon Norges program etablerertilskudd. Flere etablerere bistått av START har fått tilsagn om etablerertilskudd. Samtidig er START i en prosess med å avklare egen målgruppe, ved tydeligere å definere hvor langt i utviklingsprosessen til en bedrift det er relevant for START å støtte den. Dersom START skal utvide målgruppen vil det kreves kompetansetilførsel til koordinatorene, samt økte personellressurser i organisasjonen. START er interessert i å fornye rammeavtalen med fylkeskommunen. 2.6 Ungt Entreprenørskap Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold er en selvstendig, ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. UE Vestfold, arbeider i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører. Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende organisasjon som ble etablert i UE består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. UE Vestfold ble stiftet i UE Vestfold forvalter merkevaren UE lokalt, har det operative ansvaret i Vestfold, har eget styre og har ansvar for egen finansiering. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. UE Vestfold gjennomfører en rekke programmer på grunnskolenivå, i videregående skoler og på Høgskolen i Vestfold. På grunnskolenivå gjennomføres programmene "Elevbedrift", "Vårt Lokalsamfunn", "Se Mulighetene Gjør noe med det" og "Økonomi & karrierevalg". For elever i videregående skole gjennomføres programmet «Ungdomsbedrift», i tillegg til arrangementer som kick-off for ungdomsbedrifter og Gründercamp. I samarbeid med Exxon Mobil tilbys samarbeidsprosjektet Sci-Tech Challenge, som retter seg mot realfagselever (100 elever fullførte i 2012). Kurs i «Inkluderende arbeidsliv» arrangeres i samarbeid med NAV (51 elever deltok i 2012) og regnskapskurs tilbys i samarbeid med Skatt sør (72 elever deltok i 2012). For studenter tilbys programmet «Studentbedrift» og det tilbys Gründercamp. UE Vestfold arrangerer et næringsseminar med paneldebatt parallelt med Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter. Målgruppen for seminaret er lærere, politikere og næringsliv. Prosjektmidler til å gjennomfø- 12 Oxford Research AS

13 re arrangementet kommer fra Vestfold fylkeskommune (i tillegg til ordinært driftstilskudd). Som eier av de videregående skolene har fylkeskommunen en rolle i tilretteleggelsen for entreprenørskapsaktivitetene som Ungt Entreprenørskap (UE) er operatør for. VFK skal overfor alle egne videregående skoler markere tydelige forventninger om engasjert deltakelse i metoden ungdomsbedrift, inklusiv utpeke en dedikert kontaktlærer ved hver skole og bidra til nødvendig skolering av lærere. VFK skal selv gjennom de videregående skolene stå for de ordinære, løpende aktivitetene i etablerte ungdomsbedrifter gjennom skoleåret. Videre skal VFK aktivt legge forholdene til rette for lærerdeltakelse i UB-kurs, og stille med relevante fagpersoner som dommere ved de årlige fylkesmessene. UE Vestfold samarbeider med privat næringsliv, basert på samarbeidsavtaler. Samarbeidspartene bidrar med sin kompetanse ute i skolene og som dommere under arrangementer, i tillegg til økonomisk bidrag til UE Vestfold. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Ungt Entreprenørskap Vestfold Tilby ungdomsbedrift som metode ved alle fylkets videregående skole og aktivt støtter de som ønsker å være med, inkludert organisering av kick-off etter skolestart, fortløpende registrering av etablerte ungdomsbedrifter, gjennomføring av årlig fylkesmesse og tilrettelegging av deltakelse i NM for aktuelle ungdomsbedrifter Arbeide aktivt for å stimulere til etablering av studentbedrifter, på grunnlag av egen samarbeidsavtale med Høgskolen i Vestfold Inngår dialog med mål om gjennomføring av noen av UEs metoder for grunnskolen i flere kommuner i samarbeid med kommunene selv (det bør være et langsiktig mål at UE har aktiviteter i grunnskolen i alle kommunene) Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Foreningen Ungt Entreprenørskap Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold har for 2013 en driftsramme på Foreningen er finansiert ved tilskudd. Samarbeidsavtaler ligger til grunn for tilskuddene og sikrer forutsigbarhet for driften videre. For 2013 har UE Vestfold fått tilsagn om følgende tilskudd: ,- kroner fra UE Norge, ,- kroner fra VFK, ,- kroner fra private samarbeidspartnere, ,- kroner i prosjektmidler og ,- kroner i kontingenter og kursinntekter. UE Vestfold har tre ansatte som utfører 2,25 årsverk. Det er planer om å øke staben til 2,5 årsverk. VFK har oppnevnt en egen, fast administrativ kontaktperson overfor UE Vestfold, og deltar aktivt med stemmeberettiget representant i foreningens årsmøter. Aktiviteten til UE støtter opp under VFKs målsettinger for bedriftsetableringer i fylket, og aktiviteten er i henhold til UE også viktig for å forhindre frafall i videregående skoler. UE Vestfold møter rektorene i de videregående skolene i et årlig felles møte for kortere orienteringer. Totalt 4059 elever deltok på aktiviteter i regi av UE Vestfold i startet Elevbedrift og 437 elever på 9. trinn gjennomførte «Se mulighetene - Gjør noe med det», med fokus på sosialt entreprenørskap. 441 elever på videregående skole startet Ungdomsbedrift, og 176 deltok på Gründercamp. 482 deltok på kick-off. 17 studenter startet Studentbedrift. 787 elever deltok på andre kurs, messer og pedagogiske tilbud gjennom UE Vestfold i Ungdomsbedrifter i UE Vestfold har vunnet NM en rekke ganger de senere årene. UE Vestfold har fått på plass et nettverk av veiledere fra næringslivet og offentlige institusjoner, hvilket har vært en styrke for kvaliteten i tjenestene som leveres. UE Vestfold har hatt fokus på kvaliteten i arbeidet. I det videre arbeidet vil det arbeides for å heve kvaliteten ytterligere og å utvide tilbudet til enda flere skoler i fylket. Per i dag er UE aktive på 90 % av de videregående skolene i fylket. Ungt Entreprenørskap Vestfold er interessert i å fornye rammeavtalen med fylkeskommunen. 2.7 Næringssenteret i Vestfold Næringssenteret i Vestfold (NiV) er et privat kurs- og rådgivningsselskap med base i Tønsberg. NiV gjennomfører prosjektet «Flerkulturelle etablerere» på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres i perioden , og har en årlig ramme på ,- kroner. NiV har jobbet med individuell veiledning til etablerere med minoritetsbakgrunn som en egen målgruppe siden 2004, da NiV først fikk oppdraget fra VFK, Oxford Research AS 13

14 og tidligere som en integrert del av veiledningen til nyetablerere i Vestfold. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Næringssenteret i Vestfold Minst 20 etablerere/prosjekter skal gis veiledning hvert år Minst 50 % av personene som veiledes skal registrere og starte egen næringsvirksomhet innen halvannet år etter første møte Kilde: Konkurransegrunnlaget for prosjektet Målsetningen er formulert i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. NiV oppfatter oppdraget som tydelig avgrenset og formulert, og har etablert gode rutiner og kompetanse på feltet. Budsjettet vurderes av NiV som hensiktsmessig tilpasset måltallet for antall etablerere som skal veiledes (20). Det inngår som del av prosjektoppdraget å oppnå et tilstrekkelig antall kunder. Personene som mottar denne form for individuell oppfølging er hovedsakelig rekruttert via NAV, START i Vestfold, fra kommunenes introduksjonsprogram eller via «jungeltelegrafen». Tjenesten er gratis for brukerne og er tilgjengelig for personer med opprinnelse utenfor Vest- Europa, USA og Canada og som ikke vil oppnå egnet tilbud via ordinære tilbud hos START i Vestfold og Innovasjon Norge. Tjenesten som tilbys er et lavterskeltilbud til etablerere innenfor målgruppen i tidlig fase. Etablererideene det arbeides med er i stor grad levebrødsbedrifter innen servicenæringen. NiV er i kontakt med flere enn de etablererne som veiledes årlig. Det forekommer en utsiling av kandidater der viktige kvaliteter ved de som velges ut for veiledning er gjennomføringskraft og konkrete planer og ambisjoner. Personlige egenskaper anses av NiV som et suksesskriterium, og NiV har mange års erfaring med å vurdere dette. NiV vektlegger å være tydelige på forventninger til kundene, og strekker seg langt i bistanden til kundene. I 2012 ble det gitt bistand til 22 personer (fordelt på 19 prosjekter), hvorav tolv har startet egen virksomhet (i 2012 eller tidligere år). Det gir en etableringsgrad på 55 %. Av disse er det syv som driver sin virksomhet på full tid. Også i 2011 ble 22 personer bistått. 14 av disse har startet egen bedrift, hvilket gir en etableringsgrad på 64 %. Enkelte personer er bistått over noe tid, slik at de er rapportert inn for to separate år (dette er kjent for og akseptert av VFK). NiV er tilfreds med egen leveranse til fylkeskommunen. Tilsagnet benyttes til å gi veiledning til etablerere, og det går lite midler til administrasjon ettersom strukturene i bedriften allerede eksisterer. NiV mener at man på grunn av god kompetanse innen etablererveiledning lykkes med å få mye ut av midlene. Innovasjon Norge har begrensede midler og er ikke reelt sett en finansieringsmulighet for etablererne som veiledes gjennom dette prosjektet. NiV har imidlertid en etablert relasjon med finansieringsinstitusjonen «Mikrofinans Norge», som er relevant for denne gruppen. NiV argumenterer for at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, da skatte- og avgiftsinntektene fra de etablerte virksomhetene sannsynligvis er langt høyere enn kostnadene ved prosjektet. I tillegg kommer samfunnsøkonomiske gevinster i form av å få personer sysselsatt i stedet for at de mottar offentlig stønad. Etablering av egen bedrift kan for denne gruppen være en enklere vei til arbeidslivet, enn en tradisjonell ansettelse hos en «ekstern» arbeidsgiver. NiV tilbyr videre etablererkurs for fremmedspråklige. Denne tjenesten finansieres av NAV. Målgruppen for kursene er innvandrere som er deltager i kommunenes introduksjonsprogram. Det ble avholdt to kurs i 2011 og ett i I tillegg har det vært flerkulturelle deltakere på NiVs ordinære etablerer-/gründerkurs. NiV ser en tendens til lavere tilfang av potensielle kunder i denne målgruppen. Rekrutteringen siste år skjer i hovedsak gjennom «jungeltelegrafen», etablererkursene for fremmedspråklige og fra NAV. NiV opplever et tilfredsstillende samarbeid med Start i Vestfold, men ser at rekrutteringen til prosjektet fra denne operatøren er synkende. Flerkulturelle personer bosatt i Vestfold er i markert vekst, og NiV har beregnet et anslag på ca. 150 bedriftsetableringer i Vestfold for 2011, der innehavers landbakgrunn er fra Asia, Afrika eller Latin-Amerika. NIV ser det som naturlig å intensivere arbeidet med å informere om kurstilbudet og veiledningstjenesten til etablerte samarbeidspartnere, i tillegg til å gå mer aktiv ut direkte til målgruppen. NiV er positiv til en videreføring av rammeavtalen i en ny periode. En eventuell videreføring og innretning av prosjektet Flerkulturelle etablerere skal avklares av fylkeskommunen før anbudet utløpet i desember Oxford Research AS

15 2.8 Samarbeidsflater med Innovasjon Norge Hva er så samarbeidsflatene på entreprenørskapsfeltet mellom Vestfold fylkeskommune og operatørene på den ene siden og Innovasjon Norge på den andre? Innovasjon Norge i Vestfold har begrensede midler til bistand til entreprenører, ettersom Vestfold ligger utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Det primære programmet rettet mot entreprenører er «etablerertilskudd». Etablerertilskudd er tilgjengelig for «innovative prosjekter med potensial for lønnsomhet i et internasjonalt marked». Dette programmet finansieres med tre millioner kroner fra Vestfold fylkeskommune, hvilket betyr at hele budsjettet som overføres fra VFK til Innovasjon Norge allokeres til dette programmet. I tillegg finansieres programmet gjennom en sentral ramme. Innovasjon Norge i Vestfold estimerer at de i 2011 mottok totalt omtrent 400 henvendelser (inkludert telefon, e-post, etc.) fra etablerere om mulig støtte. Av disse ble det levert ca. 100 søknader om etablerertilskudd, og det ble gitt i underkant av 20 tilsagn. I 2012 ble det i Vestfold innvilget 19 søknader om etablerertilskudd. Det ble gitt tilsagn om kroner til totalt elleve etablerere fra den lokale rammen, og tilsagn om kroner til åtte etablerere fra den sentrale rammen. Generelt legger Innovasjon Norge noe strengere krav til innovasjonshøyde og vekstpotensial til grunn for tilsagn fra sentral ramme enn fra lokal ramme. CONNECT, som i Vestfold er samlokalisert med Innovasjon Norge, vurderer samarbeidet og rollefordelingen med Innovasjon Norge som bra, og Innovasjon Norge henviser en del etablerere som er potensielle for Springbrett til CONNECT. CONNECT Østlandet etterlyser imidlertid en sterkere deltakelse fra Innovasjon Norge i gjennomføringen av Springbrett i Vestfold. CONNECT og Innovasjon Norge samarbeidet tidligere om en mentorordning, der førstnevnte var operatør og sistnevnte bidro med finansiering. Ordningen falt imidlertid bort i 2012, da disse midlene, som ble bevilget av KRD, fikk en sterkere distriktspolitisk profil. START i Vestfold har et nært samarbeid med Innovasjon Norge. Koordinatorene i START foretar en vurdering av etablerere de kommer i kontakt med og henviser relevante etablerere til Innovasjon Norges program etablerertilskudd. Flere etablerere bistått av START har fått tilsagn om etablerertilskudd. START har knyttet til seg et nettverk av offentlige (og kommersielle) hjelpere, inkludert Innovasjon Norge, som stiller kunnskap og tid til disposisjon for nyetablerere. Nettverksbanken Vestfold samfinansieres av Innovasjon Norge og VFK. NBV har i sin virksomhet veiledet medlemmene om Innovasjon Norges tilbud. NBV ønsker å synliggjøre sitt tilbud på ulike arenaer og hadde gjerne sett at Innovasjon Norge bidro til å profilere tilbudet, ikke minst overfor mottakerne av etablerertilskudd. Innovasjon Norge er i tillegg én av arrangørene av gründeruka, i samarbeid med blant andre fylkeskommunen og flere av operatørene. Innovasjon Norge tilbyr også Global Entrepreneurship Training (GET) til etablerere med internasjonalt vekstpotensial. Oxford Research AS 15

16 Kapittel 3. Vurdering av entreprenørskapssatsingen Dette kapittelet inneholder Oxford Research vurdering av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing. Vurderingen retter seg inn mot to nivåer. For det første betraktes hensiktsmessigheten i innrettingen av satsingen, det vil si forholdet mellom de fem operatørene/prosjektene og behovet for eventuelle justeringer i fordelingen mellom dem. For det andre betraktes entreprenørskapssatsingen i en videre kontekst, der øvrige eksisterende og potensielle tilbud fra virkemiddelapparatet i Vestfold trekkes inn. 3.1 Fordeling mellom operatørene Oxford Research gir her en vurdering av den enkelte operatør ut fra de forventningene som er formulert i rammeavtalene, før vi gjør oss noen betraktninger om koherensen i støttestrukturen for etablerere støttet av VFK. Vi trekker deretter frem noen perspektiver knyttet til formulerte målsettinger som ligger til grunn for entreprenørskapssatsingen, og kommer med innspill til mulige justeringer i støttebeløpene til operatørene Vurdering av operatørene Alle fem operatører/prosjekter vurderes av Oxford Research å levere i henhold til de forventninger som er skissert i rammeavtalene. Det kan ikke identifiseres operatører/prosjekter som tydelig ikke leverer i henhold til Vestfold fylkeskommunes bestilling, og samtlige uttrykker interesse for å videreføre oppdraget for VFK i en ny periode. Samtidig kan det skilles mellom «å gjøre ting riktig» og «å gjøre de riktige tingene». Figur 1: Støttestruktur for etablerere i Vestfold Vekstfase, skaleringsfase Oppstarts- og utviklingsfase Idefase og etablering Mobilisering Kilde: Oxford Research AS 16 Oxford Research AS

17 Det kan argumenteres for at prosjektene gjør ting riktig, ved at man oppfyller forventningene til fylkeskommunen slik disse er formulert. Målsetningene/- forventningene er imidlertid til dels relativt vidt formulert, de er aktivitetsbaserte i motsetning til resultatbaserte og de er ikke kvantifisert. Unntakene er forventningene formulert for Næringssenteret i Vestfold og til dels Connect. Isolert sett kan dette betraktes som en noe løs styring fra fylkeskommunens side. Det må imidlertid legges til grunn at styringen av operatørene/prosjektene også foregår gjennom dialogmøter og uformelle samtaler. I sum synes man derfor å ligge på et hensiktsmessig nivå i forholdet mellom styring fra fylkeskommunens side og operatørenes fleksibilitet. Hva får så fylkeskommunen og Vestfold fylke igjen for de to millioner kroner som bevilges til entreprenørskapssatsingen? Dette er et komplisert spørsmål å gi et konkret svar på fordi man ikke kjenner den kontrafaktiske situasjonen, det vil si situasjonen som ville foreligget uten anvendelse av ressursene til entreprenørskapssatsingen. Til denne rapporten, som dokumenterer en «systematisk gjennomgang» av satsingen, har det dessuten ikke vært rom for eller forventning om å innhente data om resultater og effekter av satsingen. Operatørene som bistår enkeltetablerere rapporterer imidlertid at tjenesten de leverer i mange tilfeller er avgjørende for bedriftsetableringer eller for en gitt utvikling i en bedrift. Rapportene fra de fem operatørene/prosjektene tyder imidlertid på at de har en utløsende effekt (addisjonalitet) på etablering av en rekke arbeidsplasser, og basert på dette synes det klart at satsingen er samfunnsøkonomisk forsvarlig, altså at gevinsten er større enn kostnaden. Aktiviteten til operatørene, finansiert av fylkeskommunen, bidrar til å støtte opp under innovasjon og nyskaping i Vestfold Koherens i støttestrukturen Hvorvidt man gjør de riktige tingene ved å støtte de fem operatørene/prosjektene er altså et annet spørsmål. Totaliteten i støttestrukturen for etablerere og vekstbedrifter i Vestfold vurderes i all hovedsak som rasjonelt og hensiktsmessig innrettet. I dette legger vi at strukturen ikke inneholder åpenbare mangler. Det kan ikke pekes på bestemte typer etablerere eller vekstbedrifter som mangler et støttetilbud som det ville være naturlig for det offentlige å finansiere. Det kan heller ikke pekes på tilfeller der operatørene/prosjektene overlapper hverandre ved å tilby samme tjeneste til samme brukergruppe. Figur 1 illustrerer hvordan de ulike operatørene/prosjektene retter seg mot ulike brukergrupper hva angår utviklingsstatus for etablererideen eller bedriften. Operatørene utgjør i fellesskap et helhetlig tilbud til etablerere i ulike faser i utviklingen av sin forretningsidé. Det er således ikke umiddelbare behov for å rydde opp i parallelle strukturer eller å supplere for å fylle mangler i strukturen. Operatørene uttrykker også at rollefordelingen mellom dem er tilstrekkelig tydelig. Dette taler for at VFK bør opprettholde avtalene med alle de fem operatørene/prosjektene Perspektiver om målstrukturen Så er spørsmålet om man kan oppnå en bedre måloppnåelse ved å justere støttebeløpene mellom operatørene. Dette forutsetter en tydelig målstruktur der alle målformuleringer peker i samme retning, hvilket ikke fullt ut kan sies å være tilfellet for VFKs entreprenørskapssatsing. Det finnes ulike og til dels motstridende målsetninger i strategidokumentene (se kapittel 2.1). Den regionale utviklingsstrategien definerer «å investere i et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv» som en hovedstrategi for fylkeskommunens næringsutviklingsinnsats, og dokumentet «Strategien for næringsutvikling» definerer «flere nyetableringer basert på FoU» som en målsetting. RUP-en definerer også en utfordring formulert som «å etablere en kultur for nyskaping og entreprenørskap, som grunnlag for ny virksomhet som kan hevde seg i den internasjonale konkurransen». Disse målsettingene inneholder begreper som innovasjon, FoU, vekst og internasjonalisering, og peker i retning av at entreprenørskapssatsingen skal rette seg inn mot denne delen av etablerere, i motsetning til etablerere av levebrødsbedrifter. Samtidig inneholder målstrukturen formuleringer om at satsingen skal bidra til «høyere overlevelsesgrad blant etablerte bedrifter», i Strategien for næringsutvikling. Denne målsetningen er ikke spesifikt rettet mot innovative og vekstkraftige nyetablerte bedrifter. Utfordringen formulert i RUP-en om «å etablere en kultur for nyskaping og entreprenørskap» peker også mot en bredt innrettet satsing. I sum vil det dermed være slik at en justering av entreprenørskapssatsingen i retning mer støtte til de innovative og vekstkraftige bedriftene vil svekke innsatsen mot bredden av etablerere, og motsatt. Oxford Research anbefaler Vestfold fylkeskommune å gjennomgå målstrukturen for etablerersatsingen, slik at denne blir enda tydeligere som et strategisk instrument for innsatsen på entreprenørskapsfeltet. Oxford Research AS 17

18 3.1.4 Forslag til justering En mulig justering i strukturen kunne vært å inkorporere bistanden til flerkulturelle etablerere, som per tid tilbys av Næringssenteret i Vestfold, i det generelle etablerertilbudet til START i Vestfold. Begge tilbud retter seg mot aktører i etablererfasen. Det synes likevel å være gode argumenter for å opprettholde et separat tilbud til flerkulturelle etablerere, begrunnet med at disse har særegne behov relatert til kunnskap om samfunns- og kulturelle forhold, i tillegg til den spesifikke kunnskapen knyttet til å etablere en bedrift. Disse behovene reflekteres i det faktum at START har få brukere med flerkulturell bakgrunn. Oxford Research mener det eksisterer en god portefølje av etablerertilbud i Vestfold. Man kan forestille seg en intern logikk i systemet der operatørene nederst i systemet (jf. figur 1) i noen grad bidrar med å støtte og frembringe etablerere som senere kan ble brukere av tilbud høyere oppe i systemet. En slik forståelse innebærer at en svekking av støtte til operatører nederst i strukturen på sikt vil svekke tilfanget av etablerere og vekstbedrifter på et høyere nivå i strukturen. Således må systemet forstås som en helhet. Samtidig er VFKs bevilgning av to millioner kroner årlig motivert av målsettingen om å skape vekstkraftige arbeidsplasser i fylket: Fylkeskommunen skal med sin entreprenørskapssatsing «investere i et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv». Til tross for målsettinger som peker i ulike retninger (jf. diskusjon over) forstår vi denne målsetningen som særlig sentral, ettersom den fremgår av RUP-en, som kan tenkes å stå hierarkisk over de tre strategidokumentene (se kapittel 2.1). På dette grunnlag kan det stilles spørsmål ved om man ved å justere noe på beløpene som tildeles operatørene kan bidra til bedre måloppnåelse. Ungt Entreprenørskap mottar årlig ,- kroner, selv om det er en lang linje fra aktiviteten til denne operatøren til etablering av et substansielt antall arbeidsplasser. Oxford Research vil derfor anbefale VFK å vurdere om det er ønskelig å allokere hele 40 % av budsjettet for entreprenørskapssatsingen til Ungt Entreprenørskap, eller om noen av disse midlene bør anvendes på en måte som mer direkte bidrar til etablering av arbeidsplasser, og i særdeleshet næringsvirksomhet som kan betegnes som innovativ og vekstkraftig. Vi mener Ungt Entreprenørskap gir viktige bidrag til bredden i entreprenørskapsvirksomhet i Vestfold, samtidig som VFK kan bidra til styrket måloppnåelse ved å forskyve sine tilskudd til entreprenørskapssatsingen til operatørene lenger opp i systemet (jf. figur 1). Støtten til UE, som i første rekke har sin aktivitet i videregående skoler (i tillegg til ungdomsskoler og høgskoler), må samtidig forstås i lys av VFKs rolle som skoleeier. Oxford Research foreslår en justering der det satses noe sterkere enn i dag på å støtte opp under de mest innovative og vekstkraftige bedriftene. Ordningene som er innrettet mot disse bedriftene per i dag er i hovedsak CONNECT og i noen grad START (omfatter både innovative etablerere og etablerere med lavere ambisjonsnivå), innenfor entreprenørskapsstruktur som per i dag støttes av VFK. I tillegg finnes Innovasjon Norges program etablerertilskudd, finansiert av VFK, og inkubatoren Microtech Innovation AS, som tilbud innrettet mot særlig innovative og vekstkraftige etablerere/tidligfasebedrifter. CONNECT finansieres i stor grad av medlemmene, og er derfor mindre avhengig av offentlig finansiering enn START i Vestfold, som baserer seg på offentlig finansiering. Oxford Research anbefaler derfor å reallokere noe midler fra UE til START, der midlene øremerkes etablerere med forretningsideer med betydelig innovasjons- og vekstpotensial. 3.2 Øvrig innovasjonssystem Subsidiært kan det vurderes å øke tilsagnet til Innovasjon Norges program etablerertilskudd, eller midlene kan benyttes til en innsats fra VFK for å forsterke inkubasjonstilbudet i Vestfold. Det vil være ønskelig fra Innovasjon Norges side å ha et godt tilfang av søknader til denne ordningen slik at man sikrer høyest mulig kvalitet på søknadene som innvilges. Strukturen av initiativer (operatører/- prosjekter) som mottar finansiell støtte gjennom Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing vil således være instrumentelle i utvikling av potensielle søkere til Innovasjon Norges etablerertilskudd. Særlig for operatørene CONNECT og START i Vestfold kan det være relevant å henvise brukere til Innovasjon Norge. Brukere av Nettverksbanken Vestfold, Ungt Entreprenørskap Vestfold og Næringssenteret i Vestfolds tilbud til flerkulturelle etablerere har historisk sett i liten grad mottatt etablerertilskudd. Sett fra den andre siden vil ordningen med etablerertilskudd være en ressurs som operatørene kan vise til i sin bistand til etablerere. Innovasjon Norge registrerer ikke hvorvidt deres kunder har tidligere erfaring med eller er henvist fra noen av operatørene som mottar finansiering fra VFK, men opplyser at deres 18 Oxford Research AS

19 inntrykk er at en del søkere og tilsagnsmottakere tidligere har benyttet tilbudet til START. I likhet med landets øvrige fylker tilbyr Vestfold en god portefølje av etablerertilbud. Utover dette mangler imidlertid Vestfold en struktur av innovasjonsselskaper tilsvarende det man finner i de fleste øvrige fylker. Slike innovasjonsselskaper vil være inkubatorer, næringshager, kunnskapsparker, etc. som kan fungere som ressurser for vekstselskaper. Delvis har dette sammenheng med at Vestfold befinner seg utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, ettersom dette innebærer at fylket ikke har tilgang til eks. midler til næringshager over Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) budsjett. Det samme er tilfelle for KRD-midler formidlet gjennom SIVAs inkubatorprogram. Inkubatorprogrammet har imidlertid også noe finansiering fra Nærings- og handelsdepartementet. Disse midlene har ikke distriktspolitiske føringer og kan også brukes utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Microtech Innovation AS (MTI) i Horten, som er vertsorganisasjonen til NCE Micro- and Nanotechnology, ble tatt opp i inkubatorprogrammet i januar Deltakelsen i programmet sikrer inkubatoren en årlig bevilgning på én million kroner fra SIVA i ti år fremover. MTI samarbeider tett med blant andre CONNECT, og er innrettet mot kommersialisering av nano- og mikroteknologi. For bedrifter utenfor segmentet nano- og mikroteknologi finnes det imidlertid ikke noe innovasjonsselskap som kan bistå i en vekstfase. Andre sentralt lokaliserte fylker i Norge har en mer omfattende innovasjonsstruktur enn Vestfold. Det kan være hensiktsmessig for Vestfold fylkeskommune å innrette seg som en agent for supplerende offentlig finansiering, ved å tilrettelegge for etablering av innovasjonsselskaper, i første rekke inkubatorer, som kan kvalifisere seg for opptak i SIVA-programmer. Oxford Research anbefaler at fylkeskommunen er tydelig i sin rolle som innovasjonsselskapers medspiller, også overfor virkemiddelapparatet for øvrig. Vestfold bør være på banen i konkurransen om nasjonale virkemidler til entreprenørskap. Oxford Research AS 19

20 Oxford Research AS, Østre Strandgate 1, 4610 Kristiansand, Norge, Tlf ,

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer