Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing"

Transkript

1 Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

2 Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København, Kotka og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) FINLAND Oxford Research OY Heikinkatu 7, 48100, Kotka, Finland GSM: BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Undertittel: Oppdragsgiver: Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Vestfold fylkeskommune Prosjektperiode: Februar mars 2013 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: Harald Furre André Flatnes og Harald Furre Vestfold fylkeskommune bidrar med finansiering av støttestrukturen for etablerere og vekstbedrifter i fylket. Satsingen finansieres årlig med to millioner kroner over fylkeskommunens budsjett til næringsutvikling, og er organisert gjennom treårige rammeavtaler/kontrakter med operatører. De gjeldende avtalene løper ut Denne rapporten inneholder en analyse av entreprenørskapssatsingen i Vestfold. Oxford Research AS 3

4 Forord Vestfold fylkeskommune bidrar med finansiering av støttestrukturen for etablerere og vekstbedrifter i fylket. Satsingen finansieres årlig med to millioner kroner over fylkeskommunens budsjett til næringsutvikling, og er organisert gjennom treårige rammeavtaler/kontrakter med operatører. De gjeldende avtalene løper ut Entreprenørskapssatsingen i Vestfold er analysert av Oxford Research AS. Oxford Research har omfattende erfaring med evalueringer og analyser innen temaer som næringsklynger, forskning og utvikling, innovasjon, regionalutvikling og kompetanseutvikling. Denne analysen er utført i perioden fra februar til mars Vår tilnærming har vært å benytte dokumentstudier og intervjuer med nøkkelaktører for å analysere satsingens målsetninger og resultater. Arbeidet med analysen har vært utført av administrerende direktør Harald Furre og senioranalytiker André Flatnes. Underveis i arbeidet har vi hatt dialog med rådgiver Magnar Simensen i Regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Vi takker for et godt samarbeid. Kristiansand, 10. april 2013 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Bakgrunn og metode Analysens bakgrunn og formål Analysemetode Litteraturstudier Intervjuer...6 Kapittel 2. Beskrivelse av innsatsen Strategisk grunnlag for innsatsen Operatørene i entreprenørskapssatsingen CONNECT Østlandet Nettverksbanken Vestfold START i Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold Næringssenteret i Vestfold Samarbeidsflater med Innovasjon Norge Kapittel 3. Vurdering av entreprenørskapssatsingen Fordeling mellom operatørene Vurdering av operatørene Koherens i støttestrukturen Perspektiver om målstrukturen Forslag til justering Øvrig innovasjonssystem Tabelliste Tabell 1: Informanter... 6 Tabell 2: Driftstilskudd til operatørene... 8 Figurliste Figur 1: Støttestruktur for etablerere i Vestfold Oxford Research AS 5

6 Kapittel 1. Bakgrunn og metode I dette kapittelet beskrives analysens bakgrunn og formål og den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen av analysen. 1.1 Analysens bakgrunn og formål I forbindelse med utarbeidelsen av Vestfold fylkeskommunens næringsstrategi i 2010 ble det etablert en formalisert struktur for fylkeskommunens entreprenørskapssatsing, der fire eksterne samarbeidsparter er definert som operatører med driftstilskudd. Disse er Ungt Entreprenørskap, Start i Vestfold, Nettverksbanken Vestfold og Connect Østlandet. Det ble inngått treårige rammeavtaler med disse operatørene. Avtalene løper ut 2013 og skal således revurderes i løpet av Avtalene beskriver de gjensidige forventningene, samt gir (så langt det lar seg gjøre) forsikring om stabile tilskudd i de tre årene. I tillegg har fylkeskommunen med Næringssenteret i Vestfold inngått en treårig anbudskontrakt på et eget prosjekt for flerkulturelle etablerere, som også løper ut 2013 og skal vurderes for eventuell videreføring. Fylkespolitikerne vil i 2013 bli forelagt en sak som delvis er en melding om aktiviteter hos operatørene i 2012 og delvis et oppspill til revidering av rammeavtaler. Som del av dette arbeidet ønsker Vestfold fylkeskommune en ekstern vurdering. Det er verken økonomisk eller tidsmessig snakk om en reell evaluering, men en systematisk gjennomgang som skal utgjøre et faglig fundament for en politisk debatt. 1.2 Analysemetode Følgende arbeidsprosesser inngår i oppdraget: Gjennomgå fylkeskommunens strategiske dokumenter (og målstrukturer) Gjennomgå årsrapporter fra operatørene i forhold til målsettingene Gjennomføre telefonintervju med operatørene Utarbeide en kvalifisert, kvalitativ refleksjon om forholdet mellom fylkeskommunens mål og operatørenes aktiviteter og resultater. Rapporten drøfter følgende problemstillinger: Hva får fylkeskommunen igjen for de to millioner kroner som benyttes til formålet Er det årsaker til at beløpet bør justeres? Hva bør fordeling mellom operatørene være? Bør alle operatørene være med i neste periode? Hva er samarbeidsflatene med Innovasjon Norge på entreprenørskapsfeltet? Litteraturstudier Oxford Research mottok relevante dokumenter fra oppdragsgiver og operatører ved oppstart av analysearbeidet. Følgende dokumenter er gjennomgått: Regional utviklingsstrategi for Vestfold (forlenget fram til 2012) Strategi for næringsutvikling Strategi for forsking og utvikling og innovasjon Strategi for næringsutvikling, FoU og innovasjon - Handlingsplan Rammeavtaler mellom fylkeskommunen og operatørene Årsmeldinger fra operatørene for 2012 Presentasjoner av operatørenes aktivitet Operatørenes nettsider Intervjuer I forbindelse med denne analysen har Oxford Research intervjuet representanter for operatørene som er engasjert i forbindelse med Vestfold fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Informantene fremgår av tabell 1. Tabell 1: Informanter Navn Aktør 1 Øystein Bredal-Thorsen Connect Østlandet 2 Ellen Kristine Gran Næringssenteret i Vestfold 3 Helle Stabel Nettverksbanken Vestfold 4 Anne Grethe Bakken START i Vestfold Ungt Entreprenørskap 5 Henrik Bjørge Fardal Innovasjon Norge Kilde: Oxford Research AS 6 Oxford Research AS

7 Kapittel 2. Beskrivelse av innsatsen I dette kapittelet gis en beskrivelse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing. Delkapittel 2.1 og 2.2 bygger på dokumenter utarbeidet av VFK, mens delkapitlene 2.3 til 2.7 bygger på intervju med representanter for de respektive operatørene/prosjektene, samt dokumenter (årsrapporter, presentasjoner, tekst på nettside) utarbeidet av disse. og nyskaping. Bevilgningene til de eksterne operatørene på entreprenørskapsfeltet er forankret i disse strategiske dokumentene. Gjennom samarbeid og fokusert innsats er det satt stort fokus på behovet for og verdien av aktiv entreprenørskapssatsing i Vestfold. Fylkeskommunen har innfridd sin del av rammeavtalene med operatørene. 2.1 Strategisk grunnlag for innsatsen Vestfold fylkeskommune har utarbeidet et sett strategiske plandokumenter som ligger til grunn for fylkeskommunens satsing på entreprenørskap. De viktigste dokumentene er følgende: Regional utviklingsstrategi for Vestfold (forlenget fram til 2012) Strategi for næringsutvikling Strategi for forsking og utvikling og innovasjon Strategi for næringsutvikling, FoU og innovasjon - Handlingsplan En næringsanalyse 1 for Vestfold utført i 2009 avdekket en negativ tendens for fylket blant annet når det gjelder nyskaping og etablererfrekvens. Av den regionale utviklingsstrategien fremgår det at en hovedstrategi for fylkeskommunens næringsutviklingsinnsats skal være å «investere i et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv». Utfordringen blir definert som å etablere en kultur for nyskaping og entreprenørskap, som grunnlag for ny virksomhet som kan hevde seg i den internasjonale konkurransen. Strategien for næringsutvikling fremholder at styrkingen av innovasjonskultur og etableringstakt skal understøttes av et effektivt virkemiddelapparat og også til dels foregå i samspill med forskningsmiljøer. Strategien inneholder blant annet følgende formulerte målsettinger: Høyere overlevelsesgrad blant etablerte bedrifter Flere nyetableringer basert på FoU Fylkeskommunen tar initiativ til, deltar i og gir økonomisk støtte til nettverk som bidrar til innovasjon 1 Telemarksforskning: Næringsanalyse for Vestfold Operatørene i entreprenørskapssatsingen Operatørene er prosjekter og organisasjoner som, med basis i årlige driftstilskudd, utfører aktiviteter som fylkeskommunen og samarbeidende aktører ønsker gjennomført. De viktigste operatørene på dette området er Connect Østlandet Nettverksbanken Vestfold Start i Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold Prosjekt Flerkulturelle Etablerere, ved Næringssenteret i Vestfold Operatører benyttes til aktiviteter (av operativ karakter) som det ikke vurderes som hensiktsmessig å ha i egen organisasjon. Bruken av operatører gir god utnyttelse av respektiv kompetanse, utløser ressurser og trekker inn et bredere nettverk av sponsorer og samarbeidsaktører. Bruk av operatører sikrer en klar rollefordeling mellom fylkeskommunen som myndighet og utviklingsaktør på den ene siden og operatørene som praktiske utførere på den andre. Samarbeidet mellom fylkeskommunen og operatørene er forankret i rammeavtaler og driftsavtaler, med fylkeskommunen som bestiller og operatørene som utførere. Avtalene sikrer at operatørenes aktiviteter bidrar til å realisere fylkeskommunens mål, og skaper kontinuitet og forutsigbarhet i relasjonene. Fylkeskommunen deltar normalt ikke i operatørenes styrende organer. Av rammeavtalene fremgår det er «viktig å vise resultater av virksomheten for å synliggjøre verdien av å anvende fylkeskommunale midler til finansiering av eksternt organiserte aktiviteter». Oxford Research AS 7

8 Vestfold fylkeskommune har etablert tydelige forventninger og roller på entreprenørskapsområdet gjennom vedtatte treårige rammeavtaler med operatørene. Fra egen post på fylkesbudsjettet ble det bevilget 2,0 millioner kroner i årlige driftstilskudd til disse operatørene i perioden Tabell 2: Driftstilskudd til operatørene Operatør Tilskudd Connect Østlandet Nettverksbanken Vestfold Start i Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold Prosjekt Flerkulturelle Etablerere, ved Næringssenteret i Vestfold Totalt Kilde: Vestfold fylkeskommune 2.3 CONNECT Østlandet CONNECT er en ideell stiftelse som tilbyr kostnadsfri hjelp til gründere og vekstbedrifter og kobler disse med kompetansebedrifter og investorer. CONNECT er en medlemsorganisasjon som skal bidra til etablering og utvikling av nye vekstforetak ved å koble gründere og entreprenører med kompetanse og kapital fra medlemsnettverket. Målet er en raskere kommersialisering av vekstbedrifter for derved å skape flere levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. CONNECT er basert på frivillig deltakelse og gratis innsats i nettverket. Driften finansieres gjennom medlemsavgifter, sponsorinntekter og aktiviteter. CONNECT Østlandet mottar ,- kroner årlig fra Vestfold fylkeskommune innenfor rammeavtalen. Tilsagnet har karakter av å være en basisfinansiering av en aktivitet som støtter opp under VFKs overordnede målsettinger innen næringsutvikling. CONNECT er ikke en del av virkemiddelapparatet som sådan, men er en ekstern operatør som kobler vekstkraftige etablerere med investorer og veletablerte bedrifter. Målgruppen er innovative oppstartprosjekter med potensial for vekst og internasjonalisering, inkludert verifikasjon av disse før de evt. beslaglegger ressurser blant medlemmene. Nytten av CONNECTs tjenester for gründere består i tilgang til nettverk og personer med relevant kompetanse, og strategisk gjennomgang og ekstern kvalitetssikring av forretningside. Deltakende etablerte næringsaktører får tilgang til nye ideer og teknologi, samt investeringsmuligheter og nettverk. CONNECT Norge har om lag 500 bedrifter som medlemmer, og en samlet ressursbank på om lag 2000 personer som stiller sin erfaring, kompetanse og bistand til disposisjon. På samfunnsnivå tilrettelegger CONNECT for innovasjon og verdiskaping. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Connect Østlandet Jobbe aktivt for å gjøre tilbudet kjent og komme i kontakt med aktuelle prosjekter Opprettholde samarbeid og dialog med Innovasjon Norge, Start i Vestfold og Nettverksbanken Vestfold, samt øvrige kontaktpunkter i kommunene og aktuelle klyngenettverk Framstå slik at tilbudet supplerer de andre tilbudene VFK er med å finansiere, særlig Start i Vestfold og Innovasjon Norge Arbeide aktivt for å realisere minst ti springbrett årlig i Vestfold Fortsette å arbeide for realiseringen av sine uttrykte ambisjoner om å komme opp i ett årsverk dedikert innsats i Vestfold Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Connect Østlandet CONNECTs hovedprodukt innen nyskaping er «Springbrett». Et typisk Springbrett mobiliserer timer fra CONNECT og et tilsvarende timetall fra medlemmene, som deltar med sin kompetanse og erfaring til verifisering og rådgivning i forbindelse med kommersialisering av en idé. Om lag én av ti ideer som CONNECT vurderer for et Springbrett får faktisk anledning til å gjennomføre en slik prosess. Totalkostnaden for et Springbrett i Vestfold er beregnet til ,- kroner, i tillegg til medlemmenes direkte kostnader som tas over deres budsjetter (typisk 8-10 timer per deltager - et Springbrettpanel er normalt sammensatt av 6-9 personer). Det stilles strenge krav til etablererne som tilbys et Springbrett, knyttet til å arbeide med og videreutvikle forretningsideen. CONNECT kan vise til 90 % overlevelsesgrad for gründere fem år etter gjennomført Springbrett. En av tre gründere henter penger innen ett år og 70 % treffer nye forretningsforbindelser. Springbrett har dermed vist seg som et virkemiddel som gir resultater. Vestfold fylkeskommune har i sin rammeavtale med CONNECT Østlandet formulert en forventning om å realisere minst ti springbrett årlig i Vestfold. I Oxford Research AS

9 ble det gjennomført ni Springbrett og i 2011 ble det gjennomført tolv. CONNECT er tilfreds med egen leveranse og opplever å ha en god dialog med VFK. CONNECT har en målsetning om å være finansiert av medlemmene og er som sådan ikke en del av det offentlige virkemiddelapparatet. Mer enn 50 % av finansieringen skal komme fra medlemskontingenter fra næringslivsaktører. I henhold til CONNECT er situasjonen per i dag at CONNECTs medlemmer og samarbeidspartnere utenfor Vestfold i stor grad subsidierer aktiviteten i fylket. Dette er en situasjon som er forårsaket av at medlemsmassen til CONNECT er liten i forhold til det antall Springbrett som gjennomføres, hvilket medfører slitasje på de eksisterende medlemmene og et betydelig innslag av ressurshenting fra utenfor fylket. CONNECT mener dette er en situasjon som ikke kan opprettholdes i lengden; man trenger økte ressurser i form av større medlemsmasse, og av VFK og Innovasjon Norge ønskes en sterkere, fysisk tilstedeværelse som kan bidra med å mobilisere lokale ressurser. VFK har deltatt på et par Springbrett, mens Innovasjon Norge så langt ikke har deltatt i Vestfold. CONNECT mener det er et misforhold mellom kostnaden ved et Springbrett og støtten fra VFK. CON- NECT ønsker derfor et mer balansert engasjement fra Vestfold fylkeskommune. CONNECT mener selv å lykkes i sitt not-for-profit arbeid i andrelinje av virkemiddelapparatet, og utgjør en positiv ressurs innen ny- og verdiskaping i Vestfold. CONNECT styrker sin personellmessige tilstedeværelse og ressursinnsats i Vestfold og forventer å oppnå ett årsverk dedikert innsats i fylket i løpet av første halvår CONNECT opplever at rollefordelingen mellom operatørene på entreprenørskapsfeltet i Vestfold er god. Samarbeidet og rollefordelingen med Innovasjon Norge vurderes også som bra, og Innovasjon Norge henviser en del etablerere som er potensielle for Springbrett til CONNECT. CONNECT ønsker å ha fylkeskommunen i Vestfold som finansiør og medlem, da dette gir legitimitet til stiftelsen og den aktiviteten som gjennomføres. Det er interessant for CONNECT å gå inn på en ny treårsavtale med fylkeskommunen. 2.4 Nettverksbanken Vestfold Stiftelsen Nettverksbanken Vestfold (NBV) tilbyr etablerere deltakelse i nettverksgrupper, for deling av kompetanse knyttet til oppstart og utvikling av egen næringsutvikling. I nettverksgruppen mottar etablererne innspill, krav og sparring, og rapporterer om utviklingen i bedriften. Kompetanse tilføres gjennom samlinger, kurs og workshops. Etablererne mottar også individuell veiledning. Medlemmene gis mulighet til å få innvilget startkapital på opp til ,- kroner, uten krav om å stille sikkerhet for lånet. Midlene kommer fra et fond på opprinnelig to millioner kroner etablert av Innovasjon Norge (da SND) for 15 år siden. Fondet har i virkeperioden tatt noen tap, og har tidligere også fått tilført nye midler fra Innovasjon Norge, og har per tid en forvaltningskapital på ca. 1,6 millioner kroner. NBV har som formål «å tilby kompetanse, nettverk, kapital og gode rammer for målrettet forretningsutvikling til etablerere i Vestfold, gjennom opprettelse og drift av nettverksgrupper». Målsettingen er å «bidra til at flere personer etablerer egen virksomhet og lykkes med lønnsom drift». 2 NVB mottar i perioden årlig ,- kroner i finansiering fra fylkeskommunen, og et tilsvarende beløp fra Innovasjon Norge. I tillegg mottas «jobbskapingsmidler» fra NAV, som er øremerket etablererkurs. Stiftelsen er bemannet med daglig leder i 60 % stilling. I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevner VFK en ekstern fagperson til å tiltre stiftelsens styre. VFK har dessuten oppnevnt en egen, fast administrativ kontaktperson overfor Nettverksbanken Vestfold. Målgruppen for NBV er personer i Vestfold som er i oppstarten eller utviklingen av egen inntektsgivende arbeidsplass, og som ønsker å bidra til utvikling av egen og andres virksomhet i et forpliktende nettverk. NBV dekker hele fylket. Virksomheten må være registrert i offentlige registre. NBV skiller mellom tre ulike typer grupper, ut fra modningsnivå og ambisjonsnivå på forretningsideen: Mobilisering: Grupper som dannes etter etablererkurs er avholdt for NAV 2 Forretningsplan for perioden for Stiftelsen Nettverksbanken Vestfold Oxford Research AS 9

10 Nettverksgrupper: For det meste enkeltpersonsforetak/levebrødsforetak mange kvinner deltar i slike grupper Bedriftsgrupper: Gründere som har ambisjoner om vekst, har helt nye ideer og/eller er i vekstfasen Det gis årlig veiledning til ca etablerere/gründere i fylket. NBV hadde ved utgangen av medlemmer fordelt på 15 grupper. NBV uttrykker at det er god rullering i gruppene, med en gjennomsnittlig medlemstid på tre år. I 2012 ble fem grupper avviklet, mens det ble etablert tre nye. Ved utgangen av 2012 hadde NBV ca. 80 medlemmer fordelt på 13 grupper. Reduksjonen i antall medlemmer fra 2011 til 2012 var uttrykk for en oppstramming av medlemsmassen, der noen mindre aktive medlemmer forsvant ut. NBV samarbeider med NAV og arrangerte i 2011 for første gang etablererkurs, finansiert av jobbskapingsmidler. Total omsetning for alle medlemmer ligger på rundt 30 millioner kroner og de sysselsetter ca. 70 årsverk. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Nettverksbanken Vestfold Gjennom dialog med de øvrige operatørene bidra til samarbeid og koordinering slik at den samlede ressursinnsatsen gir størst mulig total effekt, og unngår dobbeltarbeid og direkte konkurrerende tilbud til målgruppene Gjennom prioritering av ressursinnsatsen ha fokus på realisering av fylkeskommunens mål om økt nyskaping, høyere grad av overlevelse blant nyetablerte bedrifter, videreutvikling av en balansert og vekstkraftig næringsstruktur, økt vekst og styrket lønnsomhet Gi et tilbud for hele Vestfold Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Nettverksbanken Vestfold Av fondskapitalen er det siden starten bevilget 79 lån til en samlet sum av fire og en halv millioner kroner. Nettverksbanken Vestfold er formelt sett åpen for alle etablerere i målgruppen, men har reelt sett en klar overvekt av kvinnelige medlemmer. Tilbudet har vist seg særlig attraktivt for kvinnelige etablerere, og kun 16 av 104 medlemmer ved utgangen av 2011 var menn. Ettersom kvinneandelen har vært og er høy har NBV bidratt særlig til å øke andelen kvinnelige etablerere, som gjerne søker støtte gjennom deltakelse i nettverk i etablererfasen. NBV er således et virkemiddel for fylket for å oppfylle regjeringens forventning om fortsatt prioritering av kvinner innen entreprenørskapssatsing. Det arbeides for å rekruttere flere menn. NBV skal bidra til å trygge etableringer, og rapporterer at rundt 65 % av medlemmene fortsatt driver sin virksomhet når de melder seg ut av tilbudet. I 2011 fortsatte 25 personer som sluttet i NBV (av totalt 37) sin virksomhet. Tilbakemeldingene fra medlemmene til Nettverksbanken Vestfold tilsier at aktiviteten er av stor nytte for medlemmene og har effekt på etablererbedriftenes soliditet. NBV opplever at man overoppfyller forventningene fra fylkeskommunen og at fylkeskommunen uttrykker tilfredshet med NBVs resultater i dialogmøtene. NBV samarbeider med og har frem til 2013 vært samlokalisert med Innovasjon Norge. NBV ønsker å synliggjøre sitt tilbud på ulike arenaer og hadde gjerne sett at Innovasjon Norge bidro til å profilere tilbudet, ikke minst overfor mottakerne av etablerertilskudd. NBV har i sin virksomhet veiledet medlemmene om Innovasjon Norges tilbud. Start i Vestfold oppgis av NBV som en av flere viktige rekrutteringskanaler til nettverket. NBV er finansiert av offentlige midler og er således avhengig av disse for å opprettholde aktiviteten. NBV er interessert i å videreføre rammeavtalen med fylkeskommunen, og fortsatt anvende kompetansen som er bygget opp gjennom 15 år. 2.5 START i Vestfold START i Vestfold er et gratis, kommunalt etablerertilbud til alle Vestfold-baserte nyetablerere og småbedrifter i utvikling. START bistår med veiledning og rådgivning, men gir ikke økonomisk bistand. Det interkommunale samarbeidet har som formål å få flere nyetableringer og småbedrifter i endring i Vestfold til å lykkes. Samarbeidet skal sikre et helhetlig, tilbud til etablerere og småbedrifter i endring. 3 3 Jf. vedtektene 2 10 Oxford Research AS

11 START har knyttet til seg et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere som stiller kunnskap og tid til disposisjon for nyetablerere. Nettverket består av private hjelpere som banker, advokater, regnskapskontorer, kompetanse på markedsføring og inkassotjenester og mentorer. Det offentlige nettverket består av instanser som Skatteetaten, Tolletaten, NAV, Høgskolen i Vestfold, Plan- og bygningsetaten, Innovasjon Norge, Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Fylkesmannens landbruksavdeling. START ble etablert som et prosjekt i 2006, etter initiativ fra Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med fire kommuner, Vestfold fylkeskommune, regionale statsetater og kommersielle hjelpere. Fra 2011 gikk START over fra prosjekt til varig drift. START har en administrasjon bestående av daglig leder i 50 % stilling. Sandefjord kommune er fra 2011 vertskommune for START. Følgende tolv kommuner (12k) er eiere av START i Vestfold: Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Seks kommuner (Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord og Tønsberg) har eget STARTkontor med en koordinator som inngår i «koordinatorgruppen» sammen med daglig leder. Koordinatorstillingen varierer fra kommune til kommune, fra %. Stillingsprosenten må ses i sammenheng med kommunestørrelse og behov. Koordinatorene har også ansvar for kommuner uten eget STARTkontor. Koordinatorgruppen er en viktig arena for utveksling av erfaringer om og rundt etablererveiledning og næringsutvikling, og hadde i 2012 ti møter. VFK har oppnevnt en egen, fast administrativ kontaktperson overfor START i Vestfold, som også deltar som observatør i styret/arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er satt sammen av representanter fra offentlig sektor og privat næringsliv, og hadde i 2012 fem møter. START opplever at samarbeidet med fylkeskommunen er godt, og at fylkeskommunen er positiv til aktiviteten som utføres i START. Fylkeskommunen er informert om aktiviteten i START og det er hyppig kontakt mellom partene. START finansieres i rammeavtaleperioden med ,- kroner årlig fra Vestfold fylkeskommune og et tilsvarende beløp fra kommunene. Kommunene betaler i tillegg for timene som legges inn i arbeidet fra koordinatorenes side. Midlene anvendes til kompetansehevingstiltak for koordinatorene, arrangementer og en ansatt i organisasjonen. Ved etableringen av START i 2006 var målet med prosjektet å utvikle et kommunebasert lokalt tilbud til nyetablerere og småbedrifter i endring slik at flere som etablerer bedrifter i Vestfold skal lykkes. Til sammen 310 nye etablerere hadde avklaringssamtale med en START-koordinator i Oppfølgingssamtaler kommer i tillegg til dette. Et viktig aspekt ved arbeidet til START er å avklare hvilke ideer som ikke bør satses på, slik at ikke ressurser kastes bort. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Start i Vestfold Gi et heldekkende, faglig godt og likeverdig etablererveiledningstilbud i hele 12k-området i tråd med den modellen som er skissert for Start i Vestfold, inkludert å opprettholde et nett av Start-kontorer med nødvendig kompetanse, kapasitet og nettverk til å betjene markedet Gjennom prioritering av ressursinnsatsen ha fokus på realisering av fylkeskommunens mål om økt nyskaping, høyere grad av overlevelse blant nyetablerte bedrifter, videreutvikling av en balansert og vekstkraftig næringsstruktur, økt vekst og styrket lønnsomhet Være til stede på aktuelle arenaer for å gjøre tilbudet kjent Ivaretar sitt nettverk gjennom å pleie og videreutvikle samarbeidet med de nødvendige private og offentlige hjelpere Ha fokus på kompetanseutvikling i nettverket Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Start i Vestfold 281 etablerere hadde rådgivningstimer med hjelpere fra START-nettverket i Til sammen 124 etablerere var i møte med offentlige hjelpere og 157 etablerere var i møte med private hjelpere i I tillegg til rådgivningstimene bidro 54 av hjelpere i nettverket med til sammen 190 timer på foredrag og innlegg på STARTs arrangementer. For etablererne arrangerer START fire ulike kurs som gjennomføres fire ganger per år. Kursene har temaene intro, salg og markedsføring, økonomiforståelse Oxford Research AS 11

12 og forretningsjus. I tillegg gjennomføres to etablerertreff med fokus på nettverksbygging. START har fanget opp tilbakemeldinger fra etablerere om at slike uformelle og uforpliktende møteplasser er viktige for brukerne. For nettverket arrangeres dialogmøte med offentlige hjelpere og kompetanseheving for regnskapsførere og revisorer i nettverket. Dialogmøtet med offentlige hjelpere i 2012 hadde 26 deltakere. VFK støtter aktivt opp om dialogmøtet. START-konferansen arrangeres årlig for hele nettverket, eiere og samarbeidspartnere forøvrig. I 2012 deltok om lag 100 personer fra privat næringsliv, statlige etater, kommuner, fylkeskommune, etc. START arrangerer gründeruka i samarbeid med Innovasjon Norge, NAV, Skatteetaten, med flere. Gründeruke er et konsept som arrangeres i flere fylker i Norge på samme tidspunkt, og er viktig for markedsføring av de ulike entreprenørskapstilbudene som støttes av VFK. Innholdet i arrangementet retter seg mot etablerere, offentlige støttespillere, etc. START er forpliktet til å synliggjøre eget tilbud til etablerere. Dette gjøres gjennom annonsekampanjer i lokalaviser og ulike sosiale medier. Erfaringen i START er at jungeltelegrafen er den mest effektive måten informasjon om tilbudet spres på. Etablerere har generelt kun begrenset kjennskap til tilbudet til START. Det er ønskelig å profilere tilbudet tydeligere, blant annet gjennom å fremheve suksesshistorier i dagspressen. START erfarer at kommunene har god kjennskap til START og henviser etablerere dit. START gir uttrykk for å ha god kjennskap til de øvrige operatørene og vurderer entreprenørskapssatsingen til VFK som hensiktsmessig, med en klar rollefordeling mellom operatørene. Inngripenen med NiV er imidlertid begrenset, og det finnes relativt få flerkulturelle etablerere blant brukerne av START. START har et nært samarbeid med Innovasjon Norge. Koordinatorene foretar en vurdering av etablerere de kommer i kontakt med og henviser relevante etablerere til Innovasjon Norges program etablerertilskudd. Flere etablerere bistått av START har fått tilsagn om etablerertilskudd. Samtidig er START i en prosess med å avklare egen målgruppe, ved tydeligere å definere hvor langt i utviklingsprosessen til en bedrift det er relevant for START å støtte den. Dersom START skal utvide målgruppen vil det kreves kompetansetilførsel til koordinatorene, samt økte personellressurser i organisasjonen. START er interessert i å fornye rammeavtalen med fylkeskommunen. 2.6 Ungt Entreprenørskap Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold er en selvstendig, ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. UE Vestfold, arbeider i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører. Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende organisasjon som ble etablert i UE består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. UE Vestfold ble stiftet i UE Vestfold forvalter merkevaren UE lokalt, har det operative ansvaret i Vestfold, har eget styre og har ansvar for egen finansiering. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. UE Vestfold gjennomfører en rekke programmer på grunnskolenivå, i videregående skoler og på Høgskolen i Vestfold. På grunnskolenivå gjennomføres programmene "Elevbedrift", "Vårt Lokalsamfunn", "Se Mulighetene Gjør noe med det" og "Økonomi & karrierevalg". For elever i videregående skole gjennomføres programmet «Ungdomsbedrift», i tillegg til arrangementer som kick-off for ungdomsbedrifter og Gründercamp. I samarbeid med Exxon Mobil tilbys samarbeidsprosjektet Sci-Tech Challenge, som retter seg mot realfagselever (100 elever fullførte i 2012). Kurs i «Inkluderende arbeidsliv» arrangeres i samarbeid med NAV (51 elever deltok i 2012) og regnskapskurs tilbys i samarbeid med Skatt sør (72 elever deltok i 2012). For studenter tilbys programmet «Studentbedrift» og det tilbys Gründercamp. UE Vestfold arrangerer et næringsseminar med paneldebatt parallelt med Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter. Målgruppen for seminaret er lærere, politikere og næringsliv. Prosjektmidler til å gjennomfø- 12 Oxford Research AS

13 re arrangementet kommer fra Vestfold fylkeskommune (i tillegg til ordinært driftstilskudd). Som eier av de videregående skolene har fylkeskommunen en rolle i tilretteleggelsen for entreprenørskapsaktivitetene som Ungt Entreprenørskap (UE) er operatør for. VFK skal overfor alle egne videregående skoler markere tydelige forventninger om engasjert deltakelse i metoden ungdomsbedrift, inklusiv utpeke en dedikert kontaktlærer ved hver skole og bidra til nødvendig skolering av lærere. VFK skal selv gjennom de videregående skolene stå for de ordinære, løpende aktivitetene i etablerte ungdomsbedrifter gjennom skoleåret. Videre skal VFK aktivt legge forholdene til rette for lærerdeltakelse i UB-kurs, og stille med relevante fagpersoner som dommere ved de årlige fylkesmessene. UE Vestfold samarbeider med privat næringsliv, basert på samarbeidsavtaler. Samarbeidspartene bidrar med sin kompetanse ute i skolene og som dommere under arrangementer, i tillegg til økonomisk bidrag til UE Vestfold. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Ungt Entreprenørskap Vestfold Tilby ungdomsbedrift som metode ved alle fylkets videregående skole og aktivt støtter de som ønsker å være med, inkludert organisering av kick-off etter skolestart, fortløpende registrering av etablerte ungdomsbedrifter, gjennomføring av årlig fylkesmesse og tilrettelegging av deltakelse i NM for aktuelle ungdomsbedrifter Arbeide aktivt for å stimulere til etablering av studentbedrifter, på grunnlag av egen samarbeidsavtale med Høgskolen i Vestfold Inngår dialog med mål om gjennomføring av noen av UEs metoder for grunnskolen i flere kommuner i samarbeid med kommunene selv (det bør være et langsiktig mål at UE har aktiviteter i grunnskolen i alle kommunene) Levere kortfattet årsrapport Kilde: Rammeavtale mellom VFK og Foreningen Ungt Entreprenørskap Vestfold Ungt Entreprenørskap Vestfold har for 2013 en driftsramme på Foreningen er finansiert ved tilskudd. Samarbeidsavtaler ligger til grunn for tilskuddene og sikrer forutsigbarhet for driften videre. For 2013 har UE Vestfold fått tilsagn om følgende tilskudd: ,- kroner fra UE Norge, ,- kroner fra VFK, ,- kroner fra private samarbeidspartnere, ,- kroner i prosjektmidler og ,- kroner i kontingenter og kursinntekter. UE Vestfold har tre ansatte som utfører 2,25 årsverk. Det er planer om å øke staben til 2,5 årsverk. VFK har oppnevnt en egen, fast administrativ kontaktperson overfor UE Vestfold, og deltar aktivt med stemmeberettiget representant i foreningens årsmøter. Aktiviteten til UE støtter opp under VFKs målsettinger for bedriftsetableringer i fylket, og aktiviteten er i henhold til UE også viktig for å forhindre frafall i videregående skoler. UE Vestfold møter rektorene i de videregående skolene i et årlig felles møte for kortere orienteringer. Totalt 4059 elever deltok på aktiviteter i regi av UE Vestfold i startet Elevbedrift og 437 elever på 9. trinn gjennomførte «Se mulighetene - Gjør noe med det», med fokus på sosialt entreprenørskap. 441 elever på videregående skole startet Ungdomsbedrift, og 176 deltok på Gründercamp. 482 deltok på kick-off. 17 studenter startet Studentbedrift. 787 elever deltok på andre kurs, messer og pedagogiske tilbud gjennom UE Vestfold i Ungdomsbedrifter i UE Vestfold har vunnet NM en rekke ganger de senere årene. UE Vestfold har fått på plass et nettverk av veiledere fra næringslivet og offentlige institusjoner, hvilket har vært en styrke for kvaliteten i tjenestene som leveres. UE Vestfold har hatt fokus på kvaliteten i arbeidet. I det videre arbeidet vil det arbeides for å heve kvaliteten ytterligere og å utvide tilbudet til enda flere skoler i fylket. Per i dag er UE aktive på 90 % av de videregående skolene i fylket. Ungt Entreprenørskap Vestfold er interessert i å fornye rammeavtalen med fylkeskommunen. 2.7 Næringssenteret i Vestfold Næringssenteret i Vestfold (NiV) er et privat kurs- og rådgivningsselskap med base i Tønsberg. NiV gjennomfører prosjektet «Flerkulturelle etablerere» på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres i perioden , og har en årlig ramme på ,- kroner. NiV har jobbet med individuell veiledning til etablerere med minoritetsbakgrunn som en egen målgruppe siden 2004, da NiV først fikk oppdraget fra VFK, Oxford Research AS 13

14 og tidligere som en integrert del av veiledningen til nyetablerere i Vestfold. Vestfold fylkeskommunes bestilling til Næringssenteret i Vestfold Minst 20 etablerere/prosjekter skal gis veiledning hvert år Minst 50 % av personene som veiledes skal registrere og starte egen næringsvirksomhet innen halvannet år etter første møte Kilde: Konkurransegrunnlaget for prosjektet Målsetningen er formulert i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. NiV oppfatter oppdraget som tydelig avgrenset og formulert, og har etablert gode rutiner og kompetanse på feltet. Budsjettet vurderes av NiV som hensiktsmessig tilpasset måltallet for antall etablerere som skal veiledes (20). Det inngår som del av prosjektoppdraget å oppnå et tilstrekkelig antall kunder. Personene som mottar denne form for individuell oppfølging er hovedsakelig rekruttert via NAV, START i Vestfold, fra kommunenes introduksjonsprogram eller via «jungeltelegrafen». Tjenesten er gratis for brukerne og er tilgjengelig for personer med opprinnelse utenfor Vest- Europa, USA og Canada og som ikke vil oppnå egnet tilbud via ordinære tilbud hos START i Vestfold og Innovasjon Norge. Tjenesten som tilbys er et lavterskeltilbud til etablerere innenfor målgruppen i tidlig fase. Etablererideene det arbeides med er i stor grad levebrødsbedrifter innen servicenæringen. NiV er i kontakt med flere enn de etablererne som veiledes årlig. Det forekommer en utsiling av kandidater der viktige kvaliteter ved de som velges ut for veiledning er gjennomføringskraft og konkrete planer og ambisjoner. Personlige egenskaper anses av NiV som et suksesskriterium, og NiV har mange års erfaring med å vurdere dette. NiV vektlegger å være tydelige på forventninger til kundene, og strekker seg langt i bistanden til kundene. I 2012 ble det gitt bistand til 22 personer (fordelt på 19 prosjekter), hvorav tolv har startet egen virksomhet (i 2012 eller tidligere år). Det gir en etableringsgrad på 55 %. Av disse er det syv som driver sin virksomhet på full tid. Også i 2011 ble 22 personer bistått. 14 av disse har startet egen bedrift, hvilket gir en etableringsgrad på 64 %. Enkelte personer er bistått over noe tid, slik at de er rapportert inn for to separate år (dette er kjent for og akseptert av VFK). NiV er tilfreds med egen leveranse til fylkeskommunen. Tilsagnet benyttes til å gi veiledning til etablerere, og det går lite midler til administrasjon ettersom strukturene i bedriften allerede eksisterer. NiV mener at man på grunn av god kompetanse innen etablererveiledning lykkes med å få mye ut av midlene. Innovasjon Norge har begrensede midler og er ikke reelt sett en finansieringsmulighet for etablererne som veiledes gjennom dette prosjektet. NiV har imidlertid en etablert relasjon med finansieringsinstitusjonen «Mikrofinans Norge», som er relevant for denne gruppen. NiV argumenterer for at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, da skatte- og avgiftsinntektene fra de etablerte virksomhetene sannsynligvis er langt høyere enn kostnadene ved prosjektet. I tillegg kommer samfunnsøkonomiske gevinster i form av å få personer sysselsatt i stedet for at de mottar offentlig stønad. Etablering av egen bedrift kan for denne gruppen være en enklere vei til arbeidslivet, enn en tradisjonell ansettelse hos en «ekstern» arbeidsgiver. NiV tilbyr videre etablererkurs for fremmedspråklige. Denne tjenesten finansieres av NAV. Målgruppen for kursene er innvandrere som er deltager i kommunenes introduksjonsprogram. Det ble avholdt to kurs i 2011 og ett i I tillegg har det vært flerkulturelle deltakere på NiVs ordinære etablerer-/gründerkurs. NiV ser en tendens til lavere tilfang av potensielle kunder i denne målgruppen. Rekrutteringen siste år skjer i hovedsak gjennom «jungeltelegrafen», etablererkursene for fremmedspråklige og fra NAV. NiV opplever et tilfredsstillende samarbeid med Start i Vestfold, men ser at rekrutteringen til prosjektet fra denne operatøren er synkende. Flerkulturelle personer bosatt i Vestfold er i markert vekst, og NiV har beregnet et anslag på ca. 150 bedriftsetableringer i Vestfold for 2011, der innehavers landbakgrunn er fra Asia, Afrika eller Latin-Amerika. NIV ser det som naturlig å intensivere arbeidet med å informere om kurstilbudet og veiledningstjenesten til etablerte samarbeidspartnere, i tillegg til å gå mer aktiv ut direkte til målgruppen. NiV er positiv til en videreføring av rammeavtalen i en ny periode. En eventuell videreføring og innretning av prosjektet Flerkulturelle etablerere skal avklares av fylkeskommunen før anbudet utløpet i desember Oxford Research AS

15 2.8 Samarbeidsflater med Innovasjon Norge Hva er så samarbeidsflatene på entreprenørskapsfeltet mellom Vestfold fylkeskommune og operatørene på den ene siden og Innovasjon Norge på den andre? Innovasjon Norge i Vestfold har begrensede midler til bistand til entreprenører, ettersom Vestfold ligger utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Det primære programmet rettet mot entreprenører er «etablerertilskudd». Etablerertilskudd er tilgjengelig for «innovative prosjekter med potensial for lønnsomhet i et internasjonalt marked». Dette programmet finansieres med tre millioner kroner fra Vestfold fylkeskommune, hvilket betyr at hele budsjettet som overføres fra VFK til Innovasjon Norge allokeres til dette programmet. I tillegg finansieres programmet gjennom en sentral ramme. Innovasjon Norge i Vestfold estimerer at de i 2011 mottok totalt omtrent 400 henvendelser (inkludert telefon, e-post, etc.) fra etablerere om mulig støtte. Av disse ble det levert ca. 100 søknader om etablerertilskudd, og det ble gitt i underkant av 20 tilsagn. I 2012 ble det i Vestfold innvilget 19 søknader om etablerertilskudd. Det ble gitt tilsagn om kroner til totalt elleve etablerere fra den lokale rammen, og tilsagn om kroner til åtte etablerere fra den sentrale rammen. Generelt legger Innovasjon Norge noe strengere krav til innovasjonshøyde og vekstpotensial til grunn for tilsagn fra sentral ramme enn fra lokal ramme. CONNECT, som i Vestfold er samlokalisert med Innovasjon Norge, vurderer samarbeidet og rollefordelingen med Innovasjon Norge som bra, og Innovasjon Norge henviser en del etablerere som er potensielle for Springbrett til CONNECT. CONNECT Østlandet etterlyser imidlertid en sterkere deltakelse fra Innovasjon Norge i gjennomføringen av Springbrett i Vestfold. CONNECT og Innovasjon Norge samarbeidet tidligere om en mentorordning, der førstnevnte var operatør og sistnevnte bidro med finansiering. Ordningen falt imidlertid bort i 2012, da disse midlene, som ble bevilget av KRD, fikk en sterkere distriktspolitisk profil. START i Vestfold har et nært samarbeid med Innovasjon Norge. Koordinatorene i START foretar en vurdering av etablerere de kommer i kontakt med og henviser relevante etablerere til Innovasjon Norges program etablerertilskudd. Flere etablerere bistått av START har fått tilsagn om etablerertilskudd. START har knyttet til seg et nettverk av offentlige (og kommersielle) hjelpere, inkludert Innovasjon Norge, som stiller kunnskap og tid til disposisjon for nyetablerere. Nettverksbanken Vestfold samfinansieres av Innovasjon Norge og VFK. NBV har i sin virksomhet veiledet medlemmene om Innovasjon Norges tilbud. NBV ønsker å synliggjøre sitt tilbud på ulike arenaer og hadde gjerne sett at Innovasjon Norge bidro til å profilere tilbudet, ikke minst overfor mottakerne av etablerertilskudd. Innovasjon Norge er i tillegg én av arrangørene av gründeruka, i samarbeid med blant andre fylkeskommunen og flere av operatørene. Innovasjon Norge tilbyr også Global Entrepreneurship Training (GET) til etablerere med internasjonalt vekstpotensial. Oxford Research AS 15

16 Kapittel 3. Vurdering av entreprenørskapssatsingen Dette kapittelet inneholder Oxford Research vurdering av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing. Vurderingen retter seg inn mot to nivåer. For det første betraktes hensiktsmessigheten i innrettingen av satsingen, det vil si forholdet mellom de fem operatørene/prosjektene og behovet for eventuelle justeringer i fordelingen mellom dem. For det andre betraktes entreprenørskapssatsingen i en videre kontekst, der øvrige eksisterende og potensielle tilbud fra virkemiddelapparatet i Vestfold trekkes inn. 3.1 Fordeling mellom operatørene Oxford Research gir her en vurdering av den enkelte operatør ut fra de forventningene som er formulert i rammeavtalene, før vi gjør oss noen betraktninger om koherensen i støttestrukturen for etablerere støttet av VFK. Vi trekker deretter frem noen perspektiver knyttet til formulerte målsettinger som ligger til grunn for entreprenørskapssatsingen, og kommer med innspill til mulige justeringer i støttebeløpene til operatørene Vurdering av operatørene Alle fem operatører/prosjekter vurderes av Oxford Research å levere i henhold til de forventninger som er skissert i rammeavtalene. Det kan ikke identifiseres operatører/prosjekter som tydelig ikke leverer i henhold til Vestfold fylkeskommunes bestilling, og samtlige uttrykker interesse for å videreføre oppdraget for VFK i en ny periode. Samtidig kan det skilles mellom «å gjøre ting riktig» og «å gjøre de riktige tingene». Figur 1: Støttestruktur for etablerere i Vestfold Vekstfase, skaleringsfase Oppstarts- og utviklingsfase Idefase og etablering Mobilisering Kilde: Oxford Research AS 16 Oxford Research AS

17 Det kan argumenteres for at prosjektene gjør ting riktig, ved at man oppfyller forventningene til fylkeskommunen slik disse er formulert. Målsetningene/- forventningene er imidlertid til dels relativt vidt formulert, de er aktivitetsbaserte i motsetning til resultatbaserte og de er ikke kvantifisert. Unntakene er forventningene formulert for Næringssenteret i Vestfold og til dels Connect. Isolert sett kan dette betraktes som en noe løs styring fra fylkeskommunens side. Det må imidlertid legges til grunn at styringen av operatørene/prosjektene også foregår gjennom dialogmøter og uformelle samtaler. I sum synes man derfor å ligge på et hensiktsmessig nivå i forholdet mellom styring fra fylkeskommunens side og operatørenes fleksibilitet. Hva får så fylkeskommunen og Vestfold fylke igjen for de to millioner kroner som bevilges til entreprenørskapssatsingen? Dette er et komplisert spørsmål å gi et konkret svar på fordi man ikke kjenner den kontrafaktiske situasjonen, det vil si situasjonen som ville foreligget uten anvendelse av ressursene til entreprenørskapssatsingen. Til denne rapporten, som dokumenterer en «systematisk gjennomgang» av satsingen, har det dessuten ikke vært rom for eller forventning om å innhente data om resultater og effekter av satsingen. Operatørene som bistår enkeltetablerere rapporterer imidlertid at tjenesten de leverer i mange tilfeller er avgjørende for bedriftsetableringer eller for en gitt utvikling i en bedrift. Rapportene fra de fem operatørene/prosjektene tyder imidlertid på at de har en utløsende effekt (addisjonalitet) på etablering av en rekke arbeidsplasser, og basert på dette synes det klart at satsingen er samfunnsøkonomisk forsvarlig, altså at gevinsten er større enn kostnaden. Aktiviteten til operatørene, finansiert av fylkeskommunen, bidrar til å støtte opp under innovasjon og nyskaping i Vestfold Koherens i støttestrukturen Hvorvidt man gjør de riktige tingene ved å støtte de fem operatørene/prosjektene er altså et annet spørsmål. Totaliteten i støttestrukturen for etablerere og vekstbedrifter i Vestfold vurderes i all hovedsak som rasjonelt og hensiktsmessig innrettet. I dette legger vi at strukturen ikke inneholder åpenbare mangler. Det kan ikke pekes på bestemte typer etablerere eller vekstbedrifter som mangler et støttetilbud som det ville være naturlig for det offentlige å finansiere. Det kan heller ikke pekes på tilfeller der operatørene/prosjektene overlapper hverandre ved å tilby samme tjeneste til samme brukergruppe. Figur 1 illustrerer hvordan de ulike operatørene/prosjektene retter seg mot ulike brukergrupper hva angår utviklingsstatus for etablererideen eller bedriften. Operatørene utgjør i fellesskap et helhetlig tilbud til etablerere i ulike faser i utviklingen av sin forretningsidé. Det er således ikke umiddelbare behov for å rydde opp i parallelle strukturer eller å supplere for å fylle mangler i strukturen. Operatørene uttrykker også at rollefordelingen mellom dem er tilstrekkelig tydelig. Dette taler for at VFK bør opprettholde avtalene med alle de fem operatørene/prosjektene Perspektiver om målstrukturen Så er spørsmålet om man kan oppnå en bedre måloppnåelse ved å justere støttebeløpene mellom operatørene. Dette forutsetter en tydelig målstruktur der alle målformuleringer peker i samme retning, hvilket ikke fullt ut kan sies å være tilfellet for VFKs entreprenørskapssatsing. Det finnes ulike og til dels motstridende målsetninger i strategidokumentene (se kapittel 2.1). Den regionale utviklingsstrategien definerer «å investere i et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv» som en hovedstrategi for fylkeskommunens næringsutviklingsinnsats, og dokumentet «Strategien for næringsutvikling» definerer «flere nyetableringer basert på FoU» som en målsetting. RUP-en definerer også en utfordring formulert som «å etablere en kultur for nyskaping og entreprenørskap, som grunnlag for ny virksomhet som kan hevde seg i den internasjonale konkurransen». Disse målsettingene inneholder begreper som innovasjon, FoU, vekst og internasjonalisering, og peker i retning av at entreprenørskapssatsingen skal rette seg inn mot denne delen av etablerere, i motsetning til etablerere av levebrødsbedrifter. Samtidig inneholder målstrukturen formuleringer om at satsingen skal bidra til «høyere overlevelsesgrad blant etablerte bedrifter», i Strategien for næringsutvikling. Denne målsetningen er ikke spesifikt rettet mot innovative og vekstkraftige nyetablerte bedrifter. Utfordringen formulert i RUP-en om «å etablere en kultur for nyskaping og entreprenørskap» peker også mot en bredt innrettet satsing. I sum vil det dermed være slik at en justering av entreprenørskapssatsingen i retning mer støtte til de innovative og vekstkraftige bedriftene vil svekke innsatsen mot bredden av etablerere, og motsatt. Oxford Research anbefaler Vestfold fylkeskommune å gjennomgå målstrukturen for etablerersatsingen, slik at denne blir enda tydeligere som et strategisk instrument for innsatsen på entreprenørskapsfeltet. Oxford Research AS 17

18 3.1.4 Forslag til justering En mulig justering i strukturen kunne vært å inkorporere bistanden til flerkulturelle etablerere, som per tid tilbys av Næringssenteret i Vestfold, i det generelle etablerertilbudet til START i Vestfold. Begge tilbud retter seg mot aktører i etablererfasen. Det synes likevel å være gode argumenter for å opprettholde et separat tilbud til flerkulturelle etablerere, begrunnet med at disse har særegne behov relatert til kunnskap om samfunns- og kulturelle forhold, i tillegg til den spesifikke kunnskapen knyttet til å etablere en bedrift. Disse behovene reflekteres i det faktum at START har få brukere med flerkulturell bakgrunn. Oxford Research mener det eksisterer en god portefølje av etablerertilbud i Vestfold. Man kan forestille seg en intern logikk i systemet der operatørene nederst i systemet (jf. figur 1) i noen grad bidrar med å støtte og frembringe etablerere som senere kan ble brukere av tilbud høyere oppe i systemet. En slik forståelse innebærer at en svekking av støtte til operatører nederst i strukturen på sikt vil svekke tilfanget av etablerere og vekstbedrifter på et høyere nivå i strukturen. Således må systemet forstås som en helhet. Samtidig er VFKs bevilgning av to millioner kroner årlig motivert av målsettingen om å skape vekstkraftige arbeidsplasser i fylket: Fylkeskommunen skal med sin entreprenørskapssatsing «investere i et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv». Til tross for målsettinger som peker i ulike retninger (jf. diskusjon over) forstår vi denne målsetningen som særlig sentral, ettersom den fremgår av RUP-en, som kan tenkes å stå hierarkisk over de tre strategidokumentene (se kapittel 2.1). På dette grunnlag kan det stilles spørsmål ved om man ved å justere noe på beløpene som tildeles operatørene kan bidra til bedre måloppnåelse. Ungt Entreprenørskap mottar årlig ,- kroner, selv om det er en lang linje fra aktiviteten til denne operatøren til etablering av et substansielt antall arbeidsplasser. Oxford Research vil derfor anbefale VFK å vurdere om det er ønskelig å allokere hele 40 % av budsjettet for entreprenørskapssatsingen til Ungt Entreprenørskap, eller om noen av disse midlene bør anvendes på en måte som mer direkte bidrar til etablering av arbeidsplasser, og i særdeleshet næringsvirksomhet som kan betegnes som innovativ og vekstkraftig. Vi mener Ungt Entreprenørskap gir viktige bidrag til bredden i entreprenørskapsvirksomhet i Vestfold, samtidig som VFK kan bidra til styrket måloppnåelse ved å forskyve sine tilskudd til entreprenørskapssatsingen til operatørene lenger opp i systemet (jf. figur 1). Støtten til UE, som i første rekke har sin aktivitet i videregående skoler (i tillegg til ungdomsskoler og høgskoler), må samtidig forstås i lys av VFKs rolle som skoleeier. Oxford Research foreslår en justering der det satses noe sterkere enn i dag på å støtte opp under de mest innovative og vekstkraftige bedriftene. Ordningene som er innrettet mot disse bedriftene per i dag er i hovedsak CONNECT og i noen grad START (omfatter både innovative etablerere og etablerere med lavere ambisjonsnivå), innenfor entreprenørskapsstruktur som per i dag støttes av VFK. I tillegg finnes Innovasjon Norges program etablerertilskudd, finansiert av VFK, og inkubatoren Microtech Innovation AS, som tilbud innrettet mot særlig innovative og vekstkraftige etablerere/tidligfasebedrifter. CONNECT finansieres i stor grad av medlemmene, og er derfor mindre avhengig av offentlig finansiering enn START i Vestfold, som baserer seg på offentlig finansiering. Oxford Research anbefaler derfor å reallokere noe midler fra UE til START, der midlene øremerkes etablerere med forretningsideer med betydelig innovasjons- og vekstpotensial. 3.2 Øvrig innovasjonssystem Subsidiært kan det vurderes å øke tilsagnet til Innovasjon Norges program etablerertilskudd, eller midlene kan benyttes til en innsats fra VFK for å forsterke inkubasjonstilbudet i Vestfold. Det vil være ønskelig fra Innovasjon Norges side å ha et godt tilfang av søknader til denne ordningen slik at man sikrer høyest mulig kvalitet på søknadene som innvilges. Strukturen av initiativer (operatører/- prosjekter) som mottar finansiell støtte gjennom Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing vil således være instrumentelle i utvikling av potensielle søkere til Innovasjon Norges etablerertilskudd. Særlig for operatørene CONNECT og START i Vestfold kan det være relevant å henvise brukere til Innovasjon Norge. Brukere av Nettverksbanken Vestfold, Ungt Entreprenørskap Vestfold og Næringssenteret i Vestfolds tilbud til flerkulturelle etablerere har historisk sett i liten grad mottatt etablerertilskudd. Sett fra den andre siden vil ordningen med etablerertilskudd være en ressurs som operatørene kan vise til i sin bistand til etablerere. Innovasjon Norge registrerer ikke hvorvidt deres kunder har tidligere erfaring med eller er henvist fra noen av operatørene som mottar finansiering fra VFK, men opplyser at deres 18 Oxford Research AS

19 inntrykk er at en del søkere og tilsagnsmottakere tidligere har benyttet tilbudet til START. I likhet med landets øvrige fylker tilbyr Vestfold en god portefølje av etablerertilbud. Utover dette mangler imidlertid Vestfold en struktur av innovasjonsselskaper tilsvarende det man finner i de fleste øvrige fylker. Slike innovasjonsselskaper vil være inkubatorer, næringshager, kunnskapsparker, etc. som kan fungere som ressurser for vekstselskaper. Delvis har dette sammenheng med at Vestfold befinner seg utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, ettersom dette innebærer at fylket ikke har tilgang til eks. midler til næringshager over Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) budsjett. Det samme er tilfelle for KRD-midler formidlet gjennom SIVAs inkubatorprogram. Inkubatorprogrammet har imidlertid også noe finansiering fra Nærings- og handelsdepartementet. Disse midlene har ikke distriktspolitiske føringer og kan også brukes utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Microtech Innovation AS (MTI) i Horten, som er vertsorganisasjonen til NCE Micro- and Nanotechnology, ble tatt opp i inkubatorprogrammet i januar Deltakelsen i programmet sikrer inkubatoren en årlig bevilgning på én million kroner fra SIVA i ti år fremover. MTI samarbeider tett med blant andre CONNECT, og er innrettet mot kommersialisering av nano- og mikroteknologi. For bedrifter utenfor segmentet nano- og mikroteknologi finnes det imidlertid ikke noe innovasjonsselskap som kan bistå i en vekstfase. Andre sentralt lokaliserte fylker i Norge har en mer omfattende innovasjonsstruktur enn Vestfold. Det kan være hensiktsmessig for Vestfold fylkeskommune å innrette seg som en agent for supplerende offentlig finansiering, ved å tilrettelegge for etablering av innovasjonsselskaper, i første rekke inkubatorer, som kan kvalifisere seg for opptak i SIVA-programmer. Oxford Research anbefaler at fylkeskommunen er tydelig i sin rolle som innovasjonsselskapers medspiller, også overfor virkemiddelapparatet for øvrig. Vestfold bør være på banen i konkurransen om nasjonale virkemidler til entreprenørskap. Oxford Research AS 19

20 Oxford Research AS, Østre Strandgate 1, 4610 Kristiansand, Norge, Tlf ,

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2012 START i Vestfold ÅRSMELDING 2012 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Vi ønsker velkommen til START i Vestfold Foran fra venstre; Karl

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2013 START i Vestfold ÅRSMELDING 2013 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Vi ønsker velkommen til START i Vestfold Foran fra venstre; Karl

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Vestfold Fylkeskommune Forskningsparken, 26. februar 2015 INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Viser til epost fra Magnar Simensen, VFK, mottatt 11. november 2014,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Vekst gjennom næringslivssamarbeid

Vekst gjennom næringslivssamarbeid Vekst gjennom næringslivssamarbeid Gøteborg 9. desember 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD. Seilbåten til Ragnar. Tusen takk til Ragnar som tok oss med på seiltur!

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD. Seilbåten til Ragnar. Tusen takk til Ragnar som tok oss med på seiltur! Tidspunkt: Onsdag 17.06.15 Kl.09-11.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Seilbåten til Ragnar. Tusen takk til Ragnar som tok oss med på seiltur! Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre STATUS Stat-Næringsliv har i 2012 samarbeidet på flere områder som vil gi Vestfoldsamfunnet resultater fremover. Prosjektene «Vestfold som velferdssamfunn v/høgskolen i Vestfold og «rekruttering av unge

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie Denne presentasjonens lysbilder bl.a.: Kort om undertegnede Om nyetableringsvekst i Vestfold m/nabofylker Noen navn/betegnelser Antall potensielle vekstselskaper

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer