Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst"

Transkript

1 Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst Leo A. Grünfeld

2 Sentrale funn i studien: I 2004 sto akademikere bak 13 prosent av alle nyetablerte aksjeselskap i Norge, men kun 5 prosent av arbeidsstyrken. En stor andel av gründerne har utdanningsbakgrunn fra teknisk/naturvitenskapelige fag, og dette er på tross av at denne utdanningsgruppen representerer en liten andel av alle akademikere. Det er en overvekt av akademiker-entreprenører med yrkeserfaring fra privat sektor, men sammenlignet med entreprenører med kortere utdanning er det mange fra offentlig sektor. Svært mange (over halvparten) av akademiker-entreprenørene starter opp som deltidsentreprenører. Registerdata viser at akademikere gjennomgående er noe eldre enn andre når de starter for seg selv. Våre analyser viser at akademikerentreprenørene står bak en større andel foretak med særlig høy vekst. Dette er ikke uventet Det er tegn i vår studie som bekrefter at eldre akademikere gjør det bedre som entreprenører enn eldre med lavere utdanning.

3 Datakilder og metode Registerbaserte analyser fra SSB: Alle som startet opp et AS i 2004: Koblet utdanningsdata, eierdata og foretaksdata Akademikerne og Respons Analyse har fått gjennomført en web-basert survey-undersøkelse rettet mot et utvalg av akademikere (ca 200 respondenter). Dybdeintervjuer med 9 akademikerbedrifter

4 Akademikere i vekst Antall med lang høyere utdanning Andel av arbeidstakere

5 Bedriftstrakten: Lang vei fra alle nye foretak til akademikerforetak med vekst Alle opstartsbedrifter Nye AS Nye AS med akademikeroppstartere (estimert) 6252 Nye AS som overlevde til 2008 Alle akademiker-oppstartere med AS som overlevde Alle akademiker-oppstartere med AS som overlevde og ble høyvekstforetak

6 Akademikere i Norge: Overrepresentert som oppstartere 16% 14% 14% 12% 10% 8% 6% 5% 4% 2% 0% Andel av befolking i yrkesalder som er akademikere Akademikeres andel av AS som bel etablert i 2004 Akademikeres andel av AS (2004) som overlevde til 2008 Akademikeres andel av AS (2004) som ble høyvekstforetak

7 Nyetableringer og akademikere i Norge og Norden Danmark Norge Sverige Antal startede virksomheder i Antal startede akademiker-virksomheder, der har overlevet frem til 2008 Antal startede akademiker-virksomheder pr indbygger ,6 10,4 15,8 Antal startede virksomheder pr akademiker BNP pr. indbygger ( ) Akademikere Befolkningstal Akademiker-andel af befolkningen 3,72 % 4,22 % 4,77 %

8 Motiver for å starte egen bedrift: Pull, ikke push Ønsket utfordring 44 Mulighet til å utvikle meg 37 Mulighet for å tjene mer 33 Har nøkkelkompetanse som markedet etterspør 25 Inspirert av kollegaer/venner m egen virksomhet 11 Arbeidsledig 8 Nedbemanning 4 Mottok penger som ga startkapital

9 Akademikere har gjennomgående lengre yrkeserfaring før oppstart 40% 35% 35% 31% 30% 25% 25% 20% 18% Akademikere Ikke akademikere 15% 14% 12% 10% 5% 5% 9% 3% 7% 4% 10% 6% 0% 0% 0% Under Over 7 0%

10 Akademikere: Overrepresentert blant eldre oppstartere 40% 35% 36% 37% 30% 30% 29% 25% 22% 20% Akademikere 15% 15% 15% Ikke akademikere 10% 6% 5% 0% 3% 1% 0% 1% under

11 De fleste akademikerentreprenørene har teknisk/naturvitenskapelig utdanning Andel av akademikere og ikke-akademikere med ulik utdanningsretning 50% 45% 45% 40% 40% 35% 34% 30% 25% 25% 22% Akademikere 20% 19% Ikke akademikere 15% 12% 10% 5% 0% Samfunnsvit. /Økonomisk administrativ utdanning Teknisk /naturvit utdanning Helse/sosial utdanning Annen utdanning 3%

12 Akademikere dominerer som entreprenører innen helse/sosial 60% Andel med akademikerutdanning innen ulike fagretninger 50% 51% 40% 30% 20% 14% 16% 10% 3% 0% Økonomisk adm utdanning Teknisk /naturvit utdanning Helse/sosial utdanning Annen utdanning

13 Akademikere kommer oftere fra det offentlige 90% 83% 80% 75% 70% 60% 50% 40% Akademikere Ikke akademikere 30% 20% 10% 10% 13% 13% 3% 0% Tidligere ikke sysselsatt Tidligere jobbet i bedrift Tidligere jobbet i offentlig administrasjon

14 Mye deltidsentreprenørskap blant akademikere Har også annet ansettelsesforhold i dag Om virksomheten var hel- /deltidsbeskjeftigelse fra starten av I privat sektor 36 Deltidsbeskjeftigelse 54 Nei 33 I statlig sektor 14 Heltidsbeskjeftigelse 34 I kommunal sektor 11 I helsesektor 5 Ikke sikker, ubesvart

15 Mye deltidsentreprenørskap blant akademikere Noe over halvparten startet opp virksomheten som en deltidsbeskjeftigelse, og hele 67 % har ansettelsesforhold et ansatt annet sted. Gjennomgående har man høy stillingsbrøk på stillingen man har ved siden av virksomheten: statlig sektor: 84 % kommunal sektor: 80 % privat sektor: 74 % helsesektor: 72 % Dette viser at utvalget i all hovedsak består av deltidsentreprenører. Viktig spørsmål: Er dette representativt eller er det et resultat av surveymetodikk? TEMA for diskusjon

16 Halvparten av entreprenørene startet opp alene Er det bra? Startet alene Startet sammen med nåværende eiere Partner v/oppstart? Den viktigste forklaringsvariabelen på om man starter alene eller med partner er utdanningsbakgrunn. Kjønn, antall års yrkeserfaring eller hvorvidt man er heltid/deltidsentreprenør gir små effekter. Startet sammen med andre som har trukket seg ut Annet Ubesvart Det er blant humanistene og de med helsefaglig bakgrunn vi finner den høyeste andelen som starter alene, hhv. 71 og 72 %. Blant de med øk/adm/jur/samf starter flesteparten opp sammen med andre, 49 %. Blant de med teknisk/naturfaglig bakgrunn fordeler dette seg omtrent likt.

17 Økonomer starter oftere opp med andre Partners- sam-entreprenørs utdanningsretning Eier: Øk, adm, jur, samfunn Eier: Humaniora Eier: Tekn, nat vit Heier: Helsefaglig Både andre akademiske og ikke-akademiske fag Kjenner ikke bakgrunn Andre akademiske fag Ubesvart Andre ikke-akademiske fag 37 Samme

18 Entreprenørskap og vekst

19 Akademikere i Norge: Ikke overrepresentert blant høyvekstforetak 16% 14% 12% 14% 13% 13% 10% 8% 6% 5% 4% 2% 0% Andel av befolking i yrkesalder som er akademikere Akademikeres andel av AS som bel etablert i 2004 Akademikeres andel av AS (2004) som overlevde til 2008 Akademikeres andel av AS (2004) som ble høyvekstforetak

20 men høyere vekst blant de som vokser raskt Økonomisk utvikling i høyvekstforetak fordelt på kjønn og utdanningslengde (mill NOK) Akademikere - Mann Akademikere - Kvinne Lavere utdanning - Mann Lavere utdanning - Kvinne Gjennomsnitlig verdiskaping i årene (millioner kroner) median verdiskaping i årene (millioner kroner)

21 Eldre akademikere gjør det bedre, men erfaring synes ikke å spille en avgjørende rolle (litt underlig) 40% 35% 35% Akademikere Høyvekst Ikke akademikere Høyvekst 30% 27% 29% 29% 28% 28% 25% 25% 20% 20% 15% under

22 Kommentar om vekst Kjennetegn ved de som har startet vekstbedrifter er følgende: Menn i større grad enn kvinner Var privat ansatt både før oppstart og pr. i dag. Startet sammen med andre Har flere enn 2 ansatte Med forbehold om små tall er det de med helsefaglig bakgrunn som i størst grad har hatt vekst i bedriftene (60 %). Blant de med øk/adm/jur/samf bakgrunn er det 46 % som har hatt vekst, mens det blant de med tekn/naturvitenskapelig er 39 % som har hatt vekst. De som mener at mangel på kompetent arbeidskraft er en barriere mot fremtidig utvikling, har i større grad vekstbedrifter. Motivasjonen for å starte opp har ingen innvirkning på om bedriften er en vekstbedrift eller ikke. Det har ingen effekt på vekst om man har benyttet offentlige tilskuddsordninger eller ikke.

23 Prosent som svarer at dette er et ganske eller svært stort hinder Sentrale hindre fordelt etter utdanningsbakgrunn Manglende etterspørsel Manglende kunnskap gjennom utdannelsen Vanskelig å skaffe risikovillig kapital Kapitalbehov, tilgang på startkapital Manglende velferdsordnin ger/sikkerhets nett Humaniora Helse Øk, adm, jur, samf Tekn, natvit Media komm

24 Erfaringer basert på dybdeintervjuer Motiv: Preges av ønske om å skape noe for seg selv. Har sett muligheten til å fylle et hull i markedet som krever spesialisert kompetanse. Ønske om å styre hverdagen selv. Finansiering: Store variasjoner avhengig av kapitalbehov. Stort sett begrenset kapitalbehov i våre case. De fleste har klart seg med en startportefølje, men den kommer gjerne fra tidligere arbeidsgiver eller kunder knyttet til denne. Støtte fra IN og lignende var bra men ikke avgjørende. Unntakene er Innotech og Timetemp. De peker på store utfordringer, ikke minst knyttet til skattesystemet og verdsetting av eierskap for grundere uten inntekt. Fordel v/å være akademiker: Oppfattes som litt mal-plassert tema. De tar dette som gitt. Men de peker alle på fordeler knyttet til stort faglig nettvert men om dette er knyttet til akademikerutdanningen er mer blandet. Godt eksempel: CRUX: Alle kommer fra samme sted. Men: Viktig for rekruttering Hovedårsak til vekst: Spesialisering og evne til å se markedsbehov Statusfall: Gjennomgående lite problem: Litt tydeligere hos de som har relasjoner til akademia, jus og store tunge offentlige institusjoner Koblinger til øk-adm. kompetanse: Nevnes av mange som viktig mangel. Juristene ser ikke behov

25 Politikkutfordringer: Akademikere står for en stor andel av entreprenørskapet: Det er ikke sikkert at antallet bør opp, men man bør heller fokusere på andelen som kan vise vekst Øke attraktiviteten for å tiltrekke de gode: Dagens sosiale forsikringsordninger for nyetablerere er litt svakere enn i de andre nordiske landene, men ikke tilstrekkelige for å kompensere for alternativ inntekt i Norge som er betydelig høyere enn i de andre nordiske landene Arbeide systematisk for økt bevissthet i utvalgte utdanningsretninger: Særlig innen humaniora Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Økt tilgang til offentlig informasjon, databaser og infrastruktur Styrket kapitaltilgang til kapitalkrevende entreprenørvirksomhet: Mer såkornkapital og risikoavlastning Endre skatteinsentiver knyttet til aksjeeierskap for entreprenører

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder FoU-rapport nr. 1/2007 Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder Knut Hidle, Winfried Ellingsen, Liv Mari Nesje, Arild Vangstad Tittel Forfattere Entreprenørskap blant etniske minoriteter på

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer