Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/22 Formannskapet /5 Komitè for levekår Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Kjerringøy Land Art Biennale 2015 innvilges et tilskudd på kr Bynatt 2015 innvilges et tilskudd på kr Lunsjkonserter på Tusenhjemmet innvilges et tilskudd på kr Waterloo re-enactement innvilges et tilskudd på kr FIRST Scandinavia sin søknad om støtte til Kick-off møte Newton International i Bodø får avslag fra tilskuddsordningen til kulturelle prosjekt og arrangement. 6. Ida Fiva Bech sin søknad om økonomisk støtte til foto workshop får avslag. 7. Organisasjonen Gjenreis Kystnorge sin søknad om støtte får avslag. 8. Naturvernforbundet sin søknad om økonomisk støtte til seminaret Levende fjord Levende kyst får avslag. Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Det er mottatt 8 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, totalt kr Det anbefales en tildeling på kr Saksopplysninger I denne saken behandles 8 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. Side41

2 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er øremerket driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. Det er mottatt søknader på til sammen kr i denne saken, som anbefales en tildeling på kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Vurderinger 1. Søknad om støtte til Kjerringøy Land Art Biennale 2015 Kjerringøy Land Art Biennale 2015 søker om støtte på kr Dette er en internasjonal stedsspesifikk og tverrkunstnerisk biennale med nasjonale og internasjonale aktører innenfor blant annet land art, performance skulptur og foto. Det skal produseres 12 prosjekter og det settes opp en kuratert utstilling i Bodø kunstforening. Prosjektet er profesjonelt fundert med høye kunstfaglige ambisjoner og målsetting. Det søkes om grunnleggende prosjektstøtte for praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Prosjektet har et budsjett på kr Det har blitt innvilget ekstern støtte på kr , og det søkes ytterligere andre offentlige og private tilskuddsordninger. Administrasjonen anbefaler, under forutsetning av at prosjektet gjennomføres som omsøkt, at Kjerringøy Land Art Biennale 2015 innvilges et tilskudd på kr Søknad om støtte til Bynatt Den Norske kirke i Bodø og Nordland krets av KFUK-KFUM søker om kr i støtte til Bynatta, en årlig storsatsning for ungdom fra år. Dette rusfrie arrangementet inneholder en rekke fritidsaktiviteter i Nordlandshallen og årets tema er «God nok». Cirka 700 unge deltok i Administrasjonen anbefaler en tildeling til Bynatt 2015 på kr Søknad om støtte til lunsjkonserter 2015 Tusenhjemmet Bodø AS søker om kr til lunsjkonserter i Konsertene skal gjennomføres i kultursalen på Tusenhjemmet, og primær målgruppe er kommunens pensjonister. Administrasjonen anbefaler en tildeling til lunsjkonsertene på kr Søknad om støtte til Waterloo re-enactment Nyholmen Skandses Compagnie (NSC) søker om kr til å delta i rekonstruksjonen av slaget ved Waterloo. I juni 2015 markeres 200 årsjubileet i Belgia, og NSC ønsker å delta i markeringen for «å gjenskape slaget med deltakelse av 7000 soldater i historiske uniformer, mer enn 300 hester og over 100 kanoner». I følge retningslinjene for tilskudd til prosjekt og arrangement, ytes det ikke økonomisk støtte til reiser. For å stimulere et aktivt miljø som stiller opp for Bodø ved en rekke anledninger, basert på dugnad og frivillig innsats, foreslår Side42

3 administrasjonen at søknaden innvilges et tilskudd øremerket materiell NSC vil ha nytte av kommende år, opp mot byjubileet i Det anbefales en tildeling på kr Søknad om støtte til Kick-off møte Newton International i Bodø FIRST Scandinavia søker om kr til Kick-off møte Newton International i Bodø, februar Den bakenforliggende ideen er å invitere representanter fra 12 land samt andre relevante aktører til å delta i et tre-dagers møte, blant annet for å diskutere og definere Newton Internasjonal, presentere Newton-konseptet, besøke to Newton-rom, bygge nettverk, definere en internasjonal prosjektgruppe, bygge nettverk med mere. Administrasjonen anerkjenner det solide fundamentet som er lagt av FIRST Scandinavia og Newton konseptet. Det nye internasjonale utviklingsprosjektet er et positivt initiativ. Newton-konseptet er viktig for den nasjonale og lokale satsingen på realfagene, og er et viktig og sentralt bidrag med komplette og systematiske undervisningsopplegg i Bodø-skolene. Initiativet og ideen om et kickoff-møte er prisverdig. Dette understøtter FIRST Scandinavia og Newtonkonseptet sin betydning og ambisjon om å utvikle organisasjonen internasjonalt. Slik administrasjonen tolker retningslinjene for økonomisk støtte til prosjekt og arrangement, faller søknaden utenfor. Søknader om støtte til prosjekt og arrangement er i hovedsak relatert til kulturaktiviteter for barn og ungdom, mens søknaden fra FIRST Scandinavia og Newton konseptet er knyttet til opplæringstiltak. Av den grunn anbefaler administrasjonen å avslå søknaden søknad om støtte til Kick-off møte Newton International. 6. Søknad om støtte til foto workshop Ida Fiva Bech søker om kr i økonomisk støtte til fotokurs for ungdom fra 14 til 18 år. Hovedmålet er at deltakeren skal få utfolde seg kreativt og å lære hvordan fotografering kan bidra til dette. Fiva Bech har selv deltatt på foto workshops med profesjonelle fotografer, og har en ambisjon om å avslutte workshopen med en utstilling. Budsjettet på kr forutsetter at Bodø kommune er behjelpelig med å finne egnet lokale. Utover det beregnes kr i lønn, samt kr til teknisk utstyr som prosjektor og kamera. Administrasjonen anbefaler at Bodø kommune bidrar til prosjektet ved å være behjelpelig med å finne egnede lokaler som kan stilles til rådighet vederlagsfritt, etter nærmere avtale med eksempelvis Bratten aktivitetspark, kulturhuset Gimle, Hunstad kultursenter eller Stormen bibliotek. Administrasjonen anbefaler at Ida Fiva Bech sin søknad om økonomisk støtte til foto workshop får avslag. 7. Søknad om støtte til Gjenreis Kystnorge Organisasjonen Gjenreis Kystnorge søker om kr i økonomisk støtte til å fremme arbeidet for å sikre Deltakerloven og Fiskesalgsloven, og for å arbeide for at trålernes leveringsplikt og fiskeindustriens bearbeidingsplikt gjeninnføres. Formålet faller utenfor retningslinjene for økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement, og administrasjonen anbefaler avslag på søknaden. 8. Søknad om støtte til seminaret Levende fjord Levende kyst Naturvernforbundet søker om kr i støtte til gjennomføring av seminaret «Levende fjord Levende kyst», som arrangeres i samarbeid med Hardangerfjordseminaret. De ønsker å etablere en årlig møteplass som skal ambulere mellom de tre nordligste fylkene. Formålet er informasjons- og kunnskapsdeling om forvaltning av vassdrag-, fjord- og kystområder. Formålet faller utenfor retningslinjene for økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement, og administrasjonen anbefaler avslag på søknaden. Side43

4 Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 8 søknader på kr i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1. Kjerringøy Land Art Biennale 2015 / K-Lab Søknad Søknad om tilskudd - ByNatt i Bodø i Bodø Spektrum fredag Søknad om tilskudd - Lunsjkonserter 4. Waterloo re-enactment 5. Søknad om støtte - workshop - foto 6. Ny arena for kunnskapsutveksling om kystforvaltning - søknad om tilskudd 7. Søknad om tilskudd - Gjenreis Kystnorge 8. Søknad om støtte - Kick-off møte Newton International Side44

5 Den 5 Kjerringøy Land Biennale 2015! (!""#$%&'(!")$*+,-.$"( /01",&( 23&-.455( 26$7*,)64*( 89( 26%&4*( :5-56%%6"7-,95,%4( Arbeide: Ida Van der Lee, "How to get angy with nature in order to ceeate art", 2009, Foto: Ane Øverås ( ( ( Side45

6 ( ( C4%(AD(?EFBGHFHGABD(C4"(BD(;.4**6"70<(=,"&(>*5(264"",%4D(C45(4*(4"( ;3"-5"4*4D(:5094*"4(+054-(6(13"-5"4*6-1()4%%4-1,J(6(,*K46&4(6($7(+4&(354%3114"&4(",53*(-$+( +,54*6,%4($7(-54&D(>9-%3554-(+4&(:5-56%%6"7-LJ"6"7($7(9,"&*6"7(+4&(J*4-4"5,-.$"(,9( 13"-594*14"4(JL(-54&45D( ( 4"(Q45*$-J41569(35-56%%6"7(6(R*$-.415*$++45D((!(S "SI(L*45-(#$94&35-56%%6"7I(7.$*5($+(56%(45(*41%,+4K<*LI(+4&()6%+4*(,9(13"-5"4*"4-( 6"54"-.$"4*(94&(13"-594*14"4(96-5(JL(-1.4*+4*I(354"(,5(96(-4*(13"-54"I()$*(L(%$114(J3K%613+( 56%(;.4**6"70<D( ( T$*+6&%6"7(4*(4"(6"547*4*5(&4%(,9(;.4**6"70<(=,"&(>*5(264"",%4D(;3"-5"4*4(+054*(J3K%613+(6( )$*+(,9(4"(13"-59,"&*6"7(-6-54(&,7(,9(K64"",%4"(&4*(13"-5"4*"4()$*54%%4*($+(-6"4(94*1D(!(2$&0(;3"-5)$*4"6"7(,**,"74*4-(4"(*45*$-J41569(35-56%%6"7(+4&(&$13+4"5,-.$"(,9(541-5($7( )$5$()*,(&4(U(56&%674*4(K64"",%4*D(!(35-56%%6"7-%$1,%45(35(+$5(7L7,54"I(-4"5*,%5(6(2$&0(-4"5*3+I( J%,"%4774-(4"(6"54*94"-.$"(6()$*+(,9(45(*46-4K<*L(6(35-56%%6"7-*$++45()$*(L*45-( K64"",%4&4%5,74*4D( Q46-4K<*L45(4*(45()$*+6&%6"7-$JJ%477(&4*(4"(736&4(5,*(J3K%613+(56%(K64"",%4"()*,(2$&0(56%( ;.4**6"70<(+4&(KL5(4%%4*(K3--D(C4554(-1,%($JJ%494-(-$+(45(4154(*46-4K<*LI(+4"(&$7(%655( 3-4&9,"%67D( 264"",%4"(96%(K%6(&$13+4"54*5($7-L(+4&(96&4$($7(&4554(96%(9V*4(4"(961567(&4%(,9(96&4*4)$*+6&%6"7(,9(13"-594*14"4(-$+(J*$&3-4*4-I()$*(J*$+$54*6"7(,9(KL&4( ;G=,K($7()$*(13"-5"4*"4(6(4554*1,"5D( ( ( ( ( ( ( ( Side46

7 /[;\>C( ( 7*3JJ4*(.$KK4*(6(&3$PD(( ( C45(-014-($+(J*$ (56%(&45(7*3""%4774"&4()$*(J*,156-1(56%*4554%4776"7($7((7.4""$+)0*6"7(,9( L*45-(,**,"74+4"5D((/4(4745(K3&-.455D((((!"#$%&''()*+,*#,-*./0///12* ( 24-1*694%-4(,9(J*$ (!(%0J45(,9(K64"",%4"(96%(",-.$",%4($7(6"54*",-.$",%4(,150*4*(6""4")$*(%,"&(,*5I(J4*)$*+,"X4(-13%J53*I( )$5$(++D(+054-I($7(96%(35941-%4(),7%67($7(54$*456-1(13""-1,J($7(&,""4(-54*14(KL"&($7("45594*1D( 264"",%4"(4*(4"(J%,55)$*+I(45(-54&I(&4*(13"-5"4*"4(1,"(35961%4($7(355*<114(-47(LJ4"5($7(6(-,+-9,*( +4&(474"(+45$&4($7(13"-5"4*6-14(-5L-54&(6""4")$*(&4(76554(*,++4*($+(K*314(",53*%674(+,54*6,%4(JL( $7()*,(-54&45D( ;.4**6"70<I(4*(45(%654( &(JL(4"(#,%90<(+4&()4*74)$*K6"&4%-4D(/54&45(#,*(4"(-V*474"($7(-5$*-%L55( ",53*($7($JJ%494-(-$+(41-$56-1()$*(+,"74D(R*$ (4*(4"(5<J4(&37",&-J*$-.415(&4*( %$1,%K4)$%1"6"74"(-56%%4*(%,"&($7(#3-*$+(56%7.4"74%67()$*(&4(56%*46-4"&4(13"-5"4*"4D( ( 13*,5$*(Y,".,(Y#$*.3--4"(4*(#$94&,"-9,*%674()$*(1$$*&6"4*6"7I(01$"$+6-5<*6"7($7(7.4""$+)0*6"7(,9( J*$ D(C45(96%(,%54*",5695(6""#4"54-(,--6-5,"-4(-$+(96%(69,*45,(,--6-5,"-4()$*(13"-5"4*4I(%$ ( $7()$*+6&%6"7(,9(J*$ (94&(K4#$9($7($+(01$"$+64"(56%%,54*(&45D( ]3*<4"()$*(3594%74%-4(9,*(R4*(^3"",*(N47GY94*K,11I(Y,".,(Y#$*.3--4"($7(>"4([94*L-D( ( Y$5,%5(4*(&45(AU(13"-5"4*"4(+4&(3%61(K,17*3""($7(-5L-54&(-$+(96%(35961%4(A?(94*1D(( O-4(94&%,75(8`(F(2!_(+4&(1$*5(6")$($+(13"-5"4*"4P* ( Y4+,I(+45$&4I(K47*4"-"6"74*(( RL(;.4**6"70<(6"9654*4-(13"-5"4*4"(56%(L(35)$*-14(%,"&(,*5(-$+(355*<11(94&(L(K*314(&4(*4-3*-4*(-$+(,%%4*4&4()6""4-(JL(-54&45D(;3"-5"4*"4(1$++4*(+4&()%4*)$%&67(K,17*3""(6""4"(+,54*6,%4I(56%"V*+6"7( $7(+45$&4D( ;3"-5"4*4"(4*()*6(56%(L(355*<114(-47(6(-5$*(4%%4*(%654"(-1,%,I(-13%J53*4%%5(4%%4*(J4*)$*+,56945(-L()*4+5(&45( 6114(56%)0*4-(,"&*4(+,54*6,%4(4""(&4(-$+(,%%4*4&4()6""4-(JL(-54&45($7(6(",53*4"D(`6(0"-14*(&4*+4&(L( 35)$*-14(#9$*&,"(+,"(-$+(96-34%%(13"-5"4*(1,"(56%"V*+4(-47(4"(+45$&4(JL(3%614(+L54*D( ( ;3"-5"4*6-1F),7%67(+L%-4556"7(( Q,++4"(4*(,5(13"-5"4*4()*,()$*-1.4%%674(13"-5,*4",4*(+054-(6(13"-5"4*6-1()4%%4-1,J(6()$*K6"&4%-4(+4&( 35)$*-1"6"7(,9(",53*(-$+(+,54*6,%4($7(-54&I($7(#9$*&,"(96(-1,J4*(13"-5(6(",53*(JL()$*-1.4%%674(+L54*( $7(J*4+6--4*D(`6(,9-4554*(56&(56%(L(K%6(1.4"5(94&(L(#$%&4(,*56-5(5,%1-I(-4($7(#0*4($+(#94*,"&*4-(,*K46&4*( $7(13"-5"4*6-14(J*$-4--4*D(( a4&(k64"",%4"(96%(96()$*+6&%4(%,"&(,*5()$*(45(k*4&5(j3k%613+i(&4(-$+(#,*(+3%67#45(56%(l(1$++4(56%( ;.4**6"70<I($7(&4(-$+(1,"(-4(94*14"4(96,(&$13+4"5,-.$"(JL("45545($7(-$-6,%4(+4&6,D( ( a9#( /4(9L*()6"4(# &4'(#55J'FFbbbD1.4**6"7$<%,"&,*5DX$+(( Side47

8 TotalBudsjett UTGIFTER: NKR Land Art Biennale, program, produksjon honorar 14 kunstnere x850, Honorar kurator / Gjestekurator Honorar Kokk 5 dager á kr 1600, Honorar Dok. fotograf/videograf 3 dager +2d postproduksjon Honorar 2 Assistenter til kunstnere Reise 14 á 2000, Reise, 1 kurato/produsentr x á Div.Transport 2000 Leie av et anneks 3000 Leie av 2 Hus á kr 5.000, Leie av Ungdomshuset Tverbakk 6000 Diett 14 kunstnere,2 assistenter, 2prod. i10 dager+fotograf 3 d Åpning vernissage 3000 Plakat/folder/program til K.Lab på Kj. Øy. Trykk + design Verktøy, teknisk materiale, utstyr 3000 Total: BodøKunstforening Utstilling produksjon Kurator x Montering Produksjon av utstilling 1, teknisk, print+tekst Produksjon av utstilling 2, teknisk/6 skjermer/data/ Leie buss og båt 6 turer,minibuss ca , Rib ca , Honorar 2 guider x 3 dager á kr. 3000,-pr.dag Katalog: Trykk, foto, tekst (eng og norsk), redigering Formidling sosiale media og presse 4000 Total: Administrasjon / pre- og post produksjon Honorar (2 x 2 mnd) Honorar skribenter 2stk+ oversetter Honorar filmfotograf 1 d/tur retur Bodø Kj.øy Kontor utgifter, nettside / tel.mm 6000 Presse / markesføring, annonser nett & papir til K-Lab Reisebyrå Etterarbeide av film- og foto- dokumentering Plakat/folder/program/løpesedlerK-Lab Reisebyrå Design+trykk Total: SUM INNTEKTER: Egeninnsats i arbeidstimer Fond for Lyd og Bilde (Har søkt) Vederlagsfond NBK prosjektstøtte (Har fått 98000,-) Norskkulturråd,prosjektstøtte (Har søkt) Bodø Kommune Nordland fylkeskommune Fritt Ord Rom for Kunst Kulturrådet (Har søkt) Div. Salg, katalog, turer Sponsor avtaler SUM BALANSE 0 14 Kunstnere vil presentere 12 prosjekter, to jobber som duo. Side48

9 ! Side49

10 Til Bodø kulturkontor Bodø kommune Pb Bodø Søknad om støtte til ByNatt i Bodø spektrum fredag 30. Januar Vi søker med dette Bodø kommune om ,- kr i støtte til ByNatt. Bynatt en storsatsing for ungdom! 30. januar 2015 arrangeres ByNatt for niende gang. ByNatt er Bodøs største rusfrie arrangement som samler ungdom fra hele Bodø og omegn. Fra kl kan konfirmanter og andre mellom 15 og 20 år oppleve konserter, show og delta på forskjellige aktiviteter. I fjor deltok ca. 700 ungdommer, i år regner vi med ca samme antall deltagere. Arrangør ByNatt arrangeres av menighetene i Den norske Kirke i Bodø i samarbeid med Nordland KFUK-KFUM. Målsetting Programmet på Bynatta skal favne hele mennesket. Bynatt skal gi rom for aktiv deltagelse, både som enkeltpersoner og sammen med andre. Aktivitetene har sin klare egenverdi. Mennesket er skapt med ånd, sjel og kropp. Bynatt skal skape engasjement og utfordre ungdommene til handling. Bynatt skal ta pulsen på den lokale ungdomskulturen og ta i bruk lokale kulturuttrykk i programmet. Bynatt skal være byens største rusfrie arrangement for ungdom Bynatt skal ha ungdommer på scenen og i fokus. Bynatt har som mål å gi ungdom tro på seg selv slik at de kan engasjere seg i det de tror på. Side50

11 Program og aktiviteter "God nok" er årets tema. Ungdommer vil fortelle sin historie fra scenen, Shirley kommer som gjest, musikkonfirmantene vil opptre med musikalen "den bortkomne sønn". Vi legger opp til et variert program, og har blant annet planlagt dette: - Sceneprogram med ung og lokal profil! Vi ønsker å gi lokale band/artister mulighet til å opptre. I år er Bodø Ten Sing, Snyskred, Glovarm og Hubro noen av artistene. - Teltscene som er åpen for opptreden med dans, drama eller musikk. - Teltkirka der man kan slappe av. Mulighet for å snakke med voksne. - Idrettsaktiviteter som innebandyturnering. - Moroaktiviteter som: putekrig, sumobryting, stigeklatring - Kreativt verksted - Stands og småaktiviteter. Program, aktiviteter og artister oppdateres på Vi ønsker å skape et stort, positivt og annerledes arrangement for ungdom. Vi håper at dere vil være med å bidra til at ByNatt 2015 kan bli nettopp dette! Konto og adresse Eventuelt tilskudd kan sendes til: Bodø kirkelige fellesråd trosopplæring Pb Bodø Konto: (Merk: ByNatt 2015) Bodø, Sigmund Estensen Prosjektleder for Bynatt 2015 Epost: Mobil: Side51

12 f.får l /ll.l- l É> %:()//1?/2//rm! / ' i Bodø Kommune Kulturkontoret 8000 BODØ Bodø, den 22. januar 2015 TILSKUDD SOMMERENS LUNSJKONSERTER Vi er i gang med å planlegge årets lunsjkonserteri kultursal Lofoten i Tusenhjemmet Bodø. I år har vi etablert en programgruppe av frivillige medarbeidere, som har kompetanse inne musikk og som skal bidra i programarbeidet. Programmet skal være klart i mai, og som år før satser vi også i år på en god kvalitet på konsertene, både med hensyn til artister og gjennomføring. Imidlertid må vi selvsagt ta hensyn til våre betingelser når det gjelder økonomi og arealer. Dette er først og fremst et tilbud til kommunens pensjonister, men vi ser verdien av å få ut tilbudet til andre grupper i nærmiljøet. Vi har et godt samarbeid med lokale artister som Henning Gravrok, Bjørn Andor Drage, Bodø Oktetten, Elisabeth Misvær, Steinar Pedersen, Sveinar Aase, Karoline Ãseng, Thale Krogtoft, England Brooks, Bodø Harmoni, Bodø Oktetten og andre. I tillegg noe nytt! Honorarer til artistene er etter hvert blitt høyere og gjør det vanskelig for oss å finansiere tilbudet i sin helhet. Vi påregner utgifter på totalt ca ,- og inntekter på ca ,-, som er basert på billettinntekter. Det øvrige av utgifter, og eventuelle uforutsette utgifter tar vi selv. Vi takker for tidligere tilskudd, og håper fortsatt at Bodø kommune og kulturkontoret vil støtte oss i arbeidet. Vi søker med dette på et tilskudd, stort Kr ,- Slik at det er mulig å få gjennomført årets konserter. Med vennlig hilsen Tusenhjemmet i Bodø A Tove] hanna gertf L? Drift og utvi lingsleder Side52

13 PROSJEKTPLAN WATERLOO RE-ENACTMENT Juni 2015 FOR NYHOLMS SKANDSES COMPAGNIE Styret i NSC har besluttet å delta i rekonstruksjonen av slaget ved Waterloo juni Etter invitasjon, og sammen med vår moderavdeling i Trondheim planlegger Nyholms Skandse Compagnie å delta i markeringen. Målsettingen med å delta på denne kulturbegivenhet er å øke kunnskaper om vår historie, få en dypere forståelse for vår rolle i en større sammenheng og spre denne kunnskapen i ettertid i Nordland fylke og til våre etterkommere. Hvem har ikke hørt om Waterloo? Det store slaget i 1815 ved Waterloo i Belgia hvor keiser Napoleon for godt ble beseiret av de øvrige europeiske stormakter. I juni er det 200 år siden dette hendte og det er lagt opp til en storstilt og fargerik markering av dette gjennom å gjenskape slaget med deltakelse av 7000 soldater i historiske uniformer, mer enn 300 hester og over 100 kanoner. Hva har så Nyholms Skandse Compagnie å gjøre med Napoleonskrigene? Selv om Skandsen befant seg langt fra begivenhetenes sentrum, sa var vår tilblivelse og operative virksomhet ulenkelig knyttet til Napoleonskrigene. Skandsen ble etablert som en beskyttelse mot angrep,rov og ran fra fienden, engelskmennene, etter det store flåteranet hvor hele den dansk-norske flåte ble erobret av engelskmennene. Det dansk-norske kongerike som inntil nå hadde vært nøytrale i konflikten ble nå tvunget inn i krigen på Napoleons side. Og en beskyttelse av kysten, byer og ladesteder var av avgjørende betydning for å kunne opprettholde trafikken langs den tids riksveg nr.1 i størst mulig utstrekning. Skandsen på Nyholmen var i den forbindelse av største viktighet da den også Side53

14 beskyttet lagring og omlasting av titusener av tønner av «russekorn» som befolkningen langs kysten var helt avhengige av for å overleve i de store nødsåra på begynnelsen av 1800-tallet. Rekonstruksjonen av slaget ved Waterloo vil kuliminere etter mer enn et tiår med markeringer av First Empire, både i og utenfor Europa. Arrangørene håper å presentere den største reenactment arrangementet noensinne Det er som sagt tidligere,7000 re-enactors 300 hester og 100 kanoner som skal bringe slaget ved Waterloo i live igjen, og gir et unikt skue, med flere deltakere enn noen gang har blitt sett før. Dette er en av de aller største kulturbegivenheter som skjer i Europa på lange tider med deltagelse fra de styrker som deltok for 200 år siden. Det vil være deltagelse fra Frankrike, Russland, England, Belgia,Nederland, Norge med flere. Nyholms Skandses Compagnie er en historisk militærenhet som har bygd opp Nyholms Skandse på dugnad. Vi drifter denne i det daglige på dugnad blant våre medlemmer. Medlemmene består av og entusiaster herav pensjonister med en betydelig innsats for å bevare og vedlikeholde denne festningen som opprinnelig ble bygd under Napoleons storhetstid i 1810 for 200 år siden. For at Nyholms Skandses Compagnie i Bodø skal være i stand til å delta på denne kulturbegivenheten i Waterloo, er det påkrevet å få til en finansiering som gjør oss i stand til det. Side54

15 Vi har satt opp følgende budsjett: WATERLOO 2015 BUDSJETT FOR NYHOLMS SKANDSES COMPAGNIE UTGIFTER 3 telt Bukser til uniform 7000 Oppgradering av musketter 5000 Transport av materiell BODØ-BELGIA T/R stk Instruktører fra Trondheim i 2 dgr stk Ryggsekker i kalveskinn egenprodusert Reisekostnader 14 pers Bodø-Waterloo startkontigent til Trondheim Grenader Compagnie 4200 bespisning 14 pers 4 dgr Førstehjelp utstyr 1000 SUM UTG FINANSIERING Sponsing fra NSC for 14 pers NSC Sponsing av instruktører fra Trondheim 7000 Side55

16 egenandel 14 pers 1500x kulturmidler Bodø kommune Kulturmidler Nordland fylke andre offentlige finansieringskilder private sponsorer a kr SUM FINANSIERING Side56

17 workshop - foto Workshop - foto For: ungdom år!! Beskrivelse av prosjektet Jeg ønsker å skape en arena for læring og mestring blant kreativ ungdom i Bodø. Dette ønsker jeg å gjøre fordi jeg synes det er få tilbud til ungdom av kreativ art, og som jeg via benkjenskaper vet at det er flere som ønsker. I dag er det et godt og variert idrettstilbud for ungdom, men det tilbys i liten grad arenaer hvor det kunstneriske og kreative er i fokus. Mitt prosjekt er en workshop som har som hovedformål og la deltakerene få utfolde seg kreativt. Med utgangspunkt i foto skal de lære å se bilder og la seg inspirere til eget arbeid. De skal utforske, prøve ut, se, lære, leke, samarbeide, jobbe selvstendig og utfordre seg selv på ulike plan. Målet er at de etter endt workshop har fått noen redskaper og erfaringer som de kan ta med videre i kreativt arbeid. Foto er utfordrende og kreativt. Det gir rom for refleksjon og tenkning. Foto er først og fremst et blikk på mennesket og samfunnet, det gir uttrykk for følelser og hvordan man ser på livet og den verden vi lever Side57

18 workshop - foto Om meg: Jeg er utdannet adjunkt og har arbeidet flere år i grunnskolen i Oslo og Bodø, samt voksenopplæring. Jeg har årsenhet i kulturkunnskap, forming fra lærerhøgskolen, Modern Art fra Pacific Lutheran University ( Washington). Innenfor foto, som har vært en stor interesse i mange år, har jeg selv vært på workshop med Morten Krogvold, Agnete Brun, Anne Helene Gjelstad og Joice Tennisson, som alle er store navn innenfor kunstfoto både nasjonalt og internasjonalt. Jeg startet og drev klesbutikken Noa Noa fra Jeg eier og driver nå Palma Bodø som er en møbel og interiørbutikk. Jeg ønsker å starte opp dette prosjektet som et prøveprosjekt, men på sikt er det et mål at det skal vokse til å bli noe større som flere kan benytte seg av. Med dette tenker jeg at det kan knyttes flere aktiviteter til innenfor kreativt og skapende arbeid for barn og unge, bla musikk og kunstmaling. Det er et stort behov for aktiviteter for barn og unge i dag innenfor dette området. Og spesiellt for de ungdommer som ikke er tilknyttet noe form for sport/lagidrett. Dette er,i tillegg til det å jobbe kreativt, en sosial arena hvor fokus på mennesket og mestring står i fokus.! Side58

19 Workshop - foto Organisering I en prøvetid/oppstartsfase vil workshopene organiseres slik:! Det vil være to workshop i året a fire mnd hver. Vår : februar-mai Høst : august-november! Det vil være en samlingshelg pr mnd a 8 timer ( 4 timer lørdag, 4 timer søndag ) Tilsammen 4 samlinger pr workshop.! Hver deltaker vil få en oppgave etter endt samling, hvor de skal levere 2-4 bilder på mail. Disse vil de få individuell tilbakemelding på, og vi vil jobbe videre med bildene slik at elevene utvikler sitt potensiale, kunstnerisk og kreativt.!!!!! Etter endt workshop lager vi en utstilling som er åpen for alle som ønsker å se hva vi har jobbet med. Kostnader Kostnadene blir beregnet utfra om jeg får støtte til prosjektet eller ikke. Det jeg trenger av utstyr for å sette i gang, er prosjektor for å kunne vise bilder på. Pc, kamera, lys og annet utstyr har jeg. Deltakerene må stille med eget kamera. På sikt hadde det vært fint å kunne tilby utstyr til utlån. Avgiften som deltakerene må betale skal dekke lønn og evt. husleie. Jeg har ikke klart lokale ennå, men har vært i kontakt med forskjellige steder og leter generellt etter egnet lokale som jeg kan låne gratis eller billig. Lokalet må passe grupper grupper på 8-12 deltakere ( ca m2), velegnet til studio og ha område rundt som er egnet. Min visjon er aller helst noe som kan være permanent, og som kan benyttes av meg og deltakerne også utenom samlingene. Og hvor utstyr som lys, bakgrunner og ellers materiell kan stå. Det mest optimale ville vært eksempelvis et landlig lokale, et rom/loft på en gård, ( feks. Vågenes gård, Nordland kultursenter, e.l ) Hvis lokalet er riktig kan det arrangeras utstillinger, kafe o.l aktiviteter.!!! Side59

20 Utgifter første år Husleie : 0,- ( Forutsatt at Bodø Kommune er behjelpelig med å finne egnet lokale, noe vi allerede har en prosess på, eller at jeg selv finner noe som er billig el. gratis) Lønn : ,- Utstyr : ,- ( prosjektor, lånekamera, utskrifter, minnebrikker, o.l) Sum : ,-! Inntekter : Pr. deltaker : 2000,- Sum 20 deltakere fordelt på to workshop : ,-!!!!! Jeg søker støtte av flere årsaker : Kunne gjøre kursavgiften så billig som mulig pr deltaker slik at økonomi ikke er avgjørende for de som ønsker å være med på workshop. Kunne kjøpe prosjektor for å vise bilder, eget og andres arbeid. Samt ha kamera og diverse utstyr til utlån for de som ikke har eget kamera. Gjøre kursene slik jeg ønsker de skal være helt fra starten slik at det kan vokse raskere. Med vekst tenker jeg å kunne tilby flere grupper evt flere alderstrinn og tilby andre kreative sjangre, eksempelvis musikk og tegne/male-kurs. Til dette vil jeg måtte knytte til meg flere instruktører. Dette kan også være et tilbud som skolene kan benytte seg av på forespørsel. Det kan være enkeltelever evt grupper med spesielle behov.jeg håper Bodø Kommune ser at dette kan være et berikende kulturtilbud for byen, og at ungdom har flere alternativ og velge i når det kommer til fritidstilbud.! Jeg håper med dette en støtte på ,- til dette prosjektet. Da jeg allerede har et firma, så kommer alle inntekter og utgifter til å gå via dette ( P-LO AS) slik at skatt av evt lønn, mva av utstyr og div blir ivaretatt av regnskapsfører. Side60

Workshop - foto. workshop - foto. Beskrivelse av prosjektet. For: ungdom år

Workshop - foto. workshop - foto. Beskrivelse av prosjektet. For: ungdom år workshop - foto Workshop - foto For: ungdom 14-18 år Beskrivelse av prosjektet Jeg ønsker å skape en arena for læring og mestring blant kreativ ungdom i Bodø. Dette ønsker jeg å gjøre fordi jeg synes det

Detaljer

FIRST Scandinavia (www.firstscsandinavia.org) er en ideell stiftelse som ble etablert 18. september Stiftelsens

FIRST Scandinavia (www.firstscsandinavia.org) er en ideell stiftelse som ble etablert 18. september Stiftelsens FIRST Scandinavia ini.. la ` BOdØ kommune WL; "0. 38; :SF HO PB 319.x tisrscavdirma»aug 8001 BODØ : > i; i; Bodø 19. januar 2015 Søknad om økonomisk støtte Kick-off møte Newton International i Bodø, 9.-11.

Detaljer

Newton.no. Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14

Newton.no. Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14 Newton.no Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14 Newton mal/utgangspunkt for prosjektskisse Et utgangsgpunkt som du selv må skreddersy /l die Newton- rom - Et greit verktøy for å holde selge

Detaljer

Newton-kurs 14. april

Newton-kurs 14. april Newton-kurs 14. april Newton-moduler FORARBEID PÅ SKOLEN UNDERVISNING I ROMMET ETTERARBEID PÅ SKOLEN Undervisningen i Newton-rommet FORARBEID UNDERVISNING I ROMMET ETTERARBEID Velkommen og innledning til

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2011 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger opp til en miks av praktiske øvelser og forelesninger.

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 28. - 29. OKTOBER 2013 Det legges opp til to inspirerende dager med erfaringsutveksling, diskusjoner, praktiske øvelser og foredrag. Ikke minst også en trivelig

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8696/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/36 Formannskapet 05.03.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2010 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Bodø kommune. Rådmann Rolf Kåre Jensen Rådhuset 8001 BODØ. Søknad om støtte Newton Flight Academy

Bodø kommune. Rådmann Rolf Kåre Jensen Rådhuset 8001 BODØ. Søknad om støtte Newton Flight Academy Bodø kommune Rådmann Rolf Kåre Jensen Rådhuset 8001 BODØ Søknad om støtte Newton Flight Academy Kort om FIRST Scandinavia. FIRST Scandinavia (www.firstscandinavia.org) er en ideell stiftelse som ble etablert

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Modul nr Fra fjord til bord

Modul nr Fra fjord til bord Modul nr. 1897 Fra fjord til bord Tilknyttet rom: Newton Steigen 1897 Newton håndbok - Fra fjord til bord Side 2 Kort om denne modulen "Fra fjord til bord" er et undervisningsopplegg der elevene gjennom

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Velkommen )l Newton ne-verksmøte no. 5

Velkommen )l Newton ne-verksmøte no. 5 Velkommen )l Newton ne-verksmøte no. 5 Bodø 11.- 12. oktober 2010 i samarbeid med Newton Læringssenter Newton Læringssenter Newton Læringssenter Newton Læringssenter Energi og miljørom, Harstad DriE

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Vågå kommunehus Dato: Fredag 20.06.14 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 (inkl lunsj) Sakliste Partnerskapsstyret:

Detaljer

Folkeverkstedet (Ref #86a25826)

Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 0179

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Velkommen :l Newton ne4verksmøte nr. 7

Velkommen :l Newton ne4verksmøte nr. 7 Velkommen :l Newton ne4verksmøte nr. 7 Bodø 29.- 30. oktober 2012 med stø4e fra Agenda mandag 29.10 2012 11.15-11.35 Åpning ved Marianne Aasen, leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1.

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1. Sandved bydelsutvalg 23.11.09 sak 21/09 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om

Detaljer

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Prosjektbeskrivelse. Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Fra BYFF workshop og filmfest i Bodø Spektrum Bakgrunn Filmfest Salten Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Arctic Race of Norway Bodø som vertsby

Arctic Race of Norway Bodø som vertsby Næring og etablering Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2016 20205/2016 2015/6711 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/36 Formannskapet 14.04.2016 Formannskapets behandling i møte den 14.04.2016:

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Saksframlegg Kulturkontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.03.2015 23348/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/35 Formannskapet 22.04.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK EN AV DISSE FULLFØRER ALDRI VIDEREGÅENDE. I skolen har vi en stor bekymring, og det er frafall i videregående skole. I Norge er det slik at en

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun - utstilling

Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun - utstilling Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2010 21517/2010 2010/7510 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/64 Formannskapet 05.05.2010 Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun -

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

m co.l mai r@ge rnew.jl

m co.l mai r@ge rnew.jl Sterk satsing på realfag Mattepark og Newton-rom til Larvik /liv og lære jl.werner@gmail.com Foreldremøte - Sliperiet November 2013 /ut av skolen, inn i NAV Magasinet, Dagbladet - juli 2011 /ramler ut

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene

Detaljer

VERDISKAPNING LARVIK. Fra gammel industri til nytt bærekraftig bysamfunn

VERDISKAPNING LARVIK. Fra gammel industri til nytt bærekraftig bysamfunn VERDISKAPNING LARVIK Fra gammel industri til nytt bærekraftig bysamfunn Presentasjon 1. Kort om oss 2. Historien 3. Transformasjonen 4. Prosjektene 5. Verdiskapning 6. Fremtiden FRITZØE EIENDOM side 2

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Kvalitetssikring av Newton-moduler Newtonseminar i Bodø 11. oktober 2010

Kvalitetssikring av Newton-moduler Newtonseminar i Bodø 11. oktober 2010 Kvalitetssikring av Newton-moduler Newtonseminar i Bodø 11. oktober 2010 Anders Isnes Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 1 Noen grunnleggende spørsmål: Hva kjennetegner Newtonrom? Hvilke muligheter

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag

Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38474/2013 2012/5940 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/107 Formannskapet 26.06.2013 Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag Forslag

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Prosjektsponsor. Bruk av 3d skrivere i skolen

Prosjektsponsor. Bruk av 3d skrivere i skolen Prosjektsponsor Bruk av 3d skrivere i skolen Bakgrunn for prosjektet Siden 2005 har TeknoLab utviklet undervisningsmoduler innen praktisk arbeid med realfag for grunnskolen. Disse har vært i stor grad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer