Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/22 Formannskapet /5 Komitè for levekår Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Kjerringøy Land Art Biennale 2015 innvilges et tilskudd på kr Bynatt 2015 innvilges et tilskudd på kr Lunsjkonserter på Tusenhjemmet innvilges et tilskudd på kr Waterloo re-enactement innvilges et tilskudd på kr FIRST Scandinavia sin søknad om støtte til Kick-off møte Newton International i Bodø får avslag fra tilskuddsordningen til kulturelle prosjekt og arrangement. 6. Ida Fiva Bech sin søknad om økonomisk støtte til foto workshop får avslag. 7. Organisasjonen Gjenreis Kystnorge sin søknad om støtte får avslag. 8. Naturvernforbundet sin søknad om økonomisk støtte til seminaret Levende fjord Levende kyst får avslag. Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Det er mottatt 8 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, totalt kr Det anbefales en tildeling på kr Saksopplysninger I denne saken behandles 8 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. Side41

2 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er øremerket driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. Det er mottatt søknader på til sammen kr i denne saken, som anbefales en tildeling på kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Vurderinger 1. Søknad om støtte til Kjerringøy Land Art Biennale 2015 Kjerringøy Land Art Biennale 2015 søker om støtte på kr Dette er en internasjonal stedsspesifikk og tverrkunstnerisk biennale med nasjonale og internasjonale aktører innenfor blant annet land art, performance skulptur og foto. Det skal produseres 12 prosjekter og det settes opp en kuratert utstilling i Bodø kunstforening. Prosjektet er profesjonelt fundert med høye kunstfaglige ambisjoner og målsetting. Det søkes om grunnleggende prosjektstøtte for praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Prosjektet har et budsjett på kr Det har blitt innvilget ekstern støtte på kr , og det søkes ytterligere andre offentlige og private tilskuddsordninger. Administrasjonen anbefaler, under forutsetning av at prosjektet gjennomføres som omsøkt, at Kjerringøy Land Art Biennale 2015 innvilges et tilskudd på kr Søknad om støtte til Bynatt Den Norske kirke i Bodø og Nordland krets av KFUK-KFUM søker om kr i støtte til Bynatta, en årlig storsatsning for ungdom fra år. Dette rusfrie arrangementet inneholder en rekke fritidsaktiviteter i Nordlandshallen og årets tema er «God nok». Cirka 700 unge deltok i Administrasjonen anbefaler en tildeling til Bynatt 2015 på kr Søknad om støtte til lunsjkonserter 2015 Tusenhjemmet Bodø AS søker om kr til lunsjkonserter i Konsertene skal gjennomføres i kultursalen på Tusenhjemmet, og primær målgruppe er kommunens pensjonister. Administrasjonen anbefaler en tildeling til lunsjkonsertene på kr Søknad om støtte til Waterloo re-enactment Nyholmen Skandses Compagnie (NSC) søker om kr til å delta i rekonstruksjonen av slaget ved Waterloo. I juni 2015 markeres 200 årsjubileet i Belgia, og NSC ønsker å delta i markeringen for «å gjenskape slaget med deltakelse av 7000 soldater i historiske uniformer, mer enn 300 hester og over 100 kanoner». I følge retningslinjene for tilskudd til prosjekt og arrangement, ytes det ikke økonomisk støtte til reiser. For å stimulere et aktivt miljø som stiller opp for Bodø ved en rekke anledninger, basert på dugnad og frivillig innsats, foreslår Side42

3 administrasjonen at søknaden innvilges et tilskudd øremerket materiell NSC vil ha nytte av kommende år, opp mot byjubileet i Det anbefales en tildeling på kr Søknad om støtte til Kick-off møte Newton International i Bodø FIRST Scandinavia søker om kr til Kick-off møte Newton International i Bodø, februar Den bakenforliggende ideen er å invitere representanter fra 12 land samt andre relevante aktører til å delta i et tre-dagers møte, blant annet for å diskutere og definere Newton Internasjonal, presentere Newton-konseptet, besøke to Newton-rom, bygge nettverk, definere en internasjonal prosjektgruppe, bygge nettverk med mere. Administrasjonen anerkjenner det solide fundamentet som er lagt av FIRST Scandinavia og Newton konseptet. Det nye internasjonale utviklingsprosjektet er et positivt initiativ. Newton-konseptet er viktig for den nasjonale og lokale satsingen på realfagene, og er et viktig og sentralt bidrag med komplette og systematiske undervisningsopplegg i Bodø-skolene. Initiativet og ideen om et kickoff-møte er prisverdig. Dette understøtter FIRST Scandinavia og Newtonkonseptet sin betydning og ambisjon om å utvikle organisasjonen internasjonalt. Slik administrasjonen tolker retningslinjene for økonomisk støtte til prosjekt og arrangement, faller søknaden utenfor. Søknader om støtte til prosjekt og arrangement er i hovedsak relatert til kulturaktiviteter for barn og ungdom, mens søknaden fra FIRST Scandinavia og Newton konseptet er knyttet til opplæringstiltak. Av den grunn anbefaler administrasjonen å avslå søknaden søknad om støtte til Kick-off møte Newton International. 6. Søknad om støtte til foto workshop Ida Fiva Bech søker om kr i økonomisk støtte til fotokurs for ungdom fra 14 til 18 år. Hovedmålet er at deltakeren skal få utfolde seg kreativt og å lære hvordan fotografering kan bidra til dette. Fiva Bech har selv deltatt på foto workshops med profesjonelle fotografer, og har en ambisjon om å avslutte workshopen med en utstilling. Budsjettet på kr forutsetter at Bodø kommune er behjelpelig med å finne egnet lokale. Utover det beregnes kr i lønn, samt kr til teknisk utstyr som prosjektor og kamera. Administrasjonen anbefaler at Bodø kommune bidrar til prosjektet ved å være behjelpelig med å finne egnede lokaler som kan stilles til rådighet vederlagsfritt, etter nærmere avtale med eksempelvis Bratten aktivitetspark, kulturhuset Gimle, Hunstad kultursenter eller Stormen bibliotek. Administrasjonen anbefaler at Ida Fiva Bech sin søknad om økonomisk støtte til foto workshop får avslag. 7. Søknad om støtte til Gjenreis Kystnorge Organisasjonen Gjenreis Kystnorge søker om kr i økonomisk støtte til å fremme arbeidet for å sikre Deltakerloven og Fiskesalgsloven, og for å arbeide for at trålernes leveringsplikt og fiskeindustriens bearbeidingsplikt gjeninnføres. Formålet faller utenfor retningslinjene for økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement, og administrasjonen anbefaler avslag på søknaden. 8. Søknad om støtte til seminaret Levende fjord Levende kyst Naturvernforbundet søker om kr i støtte til gjennomføring av seminaret «Levende fjord Levende kyst», som arrangeres i samarbeid med Hardangerfjordseminaret. De ønsker å etablere en årlig møteplass som skal ambulere mellom de tre nordligste fylkene. Formålet er informasjons- og kunnskapsdeling om forvaltning av vassdrag-, fjord- og kystområder. Formålet faller utenfor retningslinjene for økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement, og administrasjonen anbefaler avslag på søknaden. Side43

4 Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 8 søknader på kr i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1. Kjerringøy Land Art Biennale 2015 / K-Lab Søknad Søknad om tilskudd - ByNatt i Bodø i Bodø Spektrum fredag Søknad om tilskudd - Lunsjkonserter 4. Waterloo re-enactment 5. Søknad om støtte - workshop - foto 6. Ny arena for kunnskapsutveksling om kystforvaltning - søknad om tilskudd 7. Søknad om tilskudd - Gjenreis Kystnorge 8. Søknad om støtte - Kick-off møte Newton International Side44

5 Den 5 Kjerringøy Land Biennale 2015! (!""#$%&'(!")$*+,-.$"( /01",&( 23&-.455( 26$7*,)64*( 89( 26%&4*( :5-56%%6"7-,95,%4( Arbeide: Ida Van der Lee, "How to get angy with nature in order to ceeate art", 2009, Foto: Ane Øverås ( ( ( Side45

6 ( ( C4%(AD(?EFBGHFHGABD(C4"(BD(;.4**6"70<(=,"&(>*5(264"",%4D(C45(4*(4"( ;3"-5"4*4D(:5094*"4(+054-(6(13"-5"4*6-1()4%%4-1,J(6(,*K46&4(6($7(+4&(354%3114"&4(",53*(-$+( +,54*6,%4($7(-54&D(>9-%3554-(+4&(:5-56%%6"7-LJ"6"7($7(9,"&*6"7(+4&(J*4-4"5,-.$"(,9( 13"-594*14"4(JL(-54&45D( ( 4"(Q45*$-J41569(35-56%%6"7(6(R*$-.415*$++45D((!(S "SI(L*45-(#$94&35-56%%6"7I(7.$*5($+(56%(45(*41%,+4K<*LI(+4&()6%+4*(,9(13"-5"4*"4-( 6"54"-.$"4*(94&(13"-594*14"4(96-5(JL(-1.4*+4*I(354"(,5(96(-4*(13"-54"I()$*(L(%$114(J3K%613+( 56%(;.4**6"70<D( ( T$*+6&%6"7(4*(4"(6"547*4*5(&4%(,9(;.4**6"70<(=,"&(>*5(264"",%4D(;3"-5"4*4(+054*(J3K%613+(6( )$*+(,9(4"(13"-59,"&*6"7(-6-54(&,7(,9(K64"",%4"(&4*(13"-5"4*"4()$*54%%4*($+(-6"4(94*1D(!(2$&0(;3"-5)$*4"6"7(,**,"74*4-(4"(*45*$-J41569(35-56%%6"7(+4&(&$13+4"5,-.$"(,9(541-5($7( )$5$()*,(&4(U(56&%674*4(K64"",%4*D(!(35-56%%6"7-%$1,%45(35(+$5(7L7,54"I(-4"5*,%5(6(2$&0(-4"5*3+I( J%,"%4774-(4"(6"54*94"-.$"(6()$*+(,9(45(*46-4K<*L(6(35-56%%6"7-*$++45()$*(L*45-( K64"",%4&4%5,74*4D( Q46-4K<*L45(4*(45()$*+6&%6"7-$JJ%477(&4*(4"(736&4(5,*(J3K%613+(56%(K64"",%4"()*,(2$&0(56%( ;.4**6"70<(+4&(KL5(4%%4*(K3--D(C4554(-1,%($JJ%494-(-$+(45(4154(*46-4K<*LI(+4"(&$7(%655( 3-4&9,"%67D( 264"",%4"(96%(K%6(&$13+4"54*5($7-L(+4&(96&4$($7(&4554(96%(9V*4(4"(961567(&4%(,9(96&4*4)$*+6&%6"7(,9(13"-594*14"4(-$+(J*$&3-4*4-I()$*(J*$+$54*6"7(,9(KL&4( ;G=,K($7()$*(13"-5"4*"4(6(4554*1,"5D( ( ( ( ( ( ( ( Side46

7 /[;\>C( ( 7*3JJ4*(.$KK4*(6(&3$PD(( ( C45(-014-($+(J*$ (56%(&45(7*3""%4774"&4()$*(J*,156-1(56%*4554%4776"7($7((7.4""$+)0*6"7(,9( L*45-(,**,"74+4"5D((/4(4745(K3&-.455D((((!"#$%&''()*+,*#,-*./0///12* ( 24-1*694%-4(,9(J*$ (!(%0J45(,9(K64"",%4"(96%(",-.$",%4($7(6"54*",-.$",%4(,150*4*(6""4")$*(%,"&(,*5I(J4*)$*+,"X4(-13%J53*I( )$5$(++D(+054-I($7(96%(35941-%4(),7%67($7(54$*456-1(13""-1,J($7(&,""4(-54*14(KL"&($7("45594*1D( 264"",%4"(4*(4"(J%,55)$*+I(45(-54&I(&4*(13"-5"4*"4(1,"(35961%4($7(355*<114(-47(LJ4"5($7(6(-,+-9,*( +4&(474"(+45$&4($7(13"-5"4*6-14(-5L-54&(6""4")$*(&4(76554(*,++4*($+(K*314(",53*%674(+,54*6,%4(JL( $7()*,(-54&45D( ;.4**6"70<I(4*(45(%654( &(JL(4"(#,%90<(+4&()4*74)$*K6"&4%-4D(/54&45(#,*(4"(-V*474"($7(-5$*-%L55( ",53*($7($JJ%494-(-$+(41-$56-1()$*(+,"74D(R*$ (4*(4"(5<J4(&37",&-J*$-.415(&4*( %$1,%K4)$%1"6"74"(-56%%4*(%,"&($7(#3-*$+(56%7.4"74%67()$*(&4(56%*46-4"&4(13"-5"4*"4D( ( 13*,5$*(Y,".,(Y#$*.3--4"(4*(#$94&,"-9,*%674()$*(1$$*&6"4*6"7I(01$"$+6-5<*6"7($7(7.4""$+)0*6"7(,9( J*$ D(C45(96%(,%54*",5695(6""#4"54-(,--6-5,"-4(-$+(96%(69,*45,(,--6-5,"-4()$*(13"-5"4*4I(%$ ( $7()$*+6&%6"7(,9(J*$ (94&(K4#$9($7($+(01$"$+64"(56%%,54*(&45D( ]3*<4"()$*(3594%74%-4(9,*(R4*(^3"",*(N47GY94*K,11I(Y,".,(Y#$*.3--4"($7(>"4([94*L-D( ( Y$5,%5(4*(&45(AU(13"-5"4*"4(+4&(3%61(K,17*3""($7(-5L-54&(-$+(96%(35961%4(A?(94*1D(( O-4(94&%,75(8`(F(2!_(+4&(1$*5(6")$($+(13"-5"4*"4P* ( Y4+,I(+45$&4I(K47*4"-"6"74*(( RL(;.4**6"70<(6"9654*4-(13"-5"4*4"(56%(L(35)$*-14(%,"&(,*5(-$+(355*<11(94&(L(K*314(&4(*4-3*-4*(-$+(,%%4*4&4()6""4-(JL(-54&45D(;3"-5"4*"4(1$++4*(+4&()%4*)$%&67(K,17*3""(6""4"(+,54*6,%4I(56%"V*+6"7( $7(+45$&4D( ;3"-5"4*4"(4*()*6(56%(L(355*<114(-47(6(-5$*(4%%4*(%654"(-1,%,I(-13%J53*4%%5(4%%4*(J4*)$*+,56945(-L()*4+5(&45( 6114(56%)0*4-(,"&*4(+,54*6,%4(4""(&4(-$+(,%%4*4&4()6""4-(JL(-54&45($7(6(",53*4"D(`6(0"-14*(&4*+4&(L( 35)$*-14(#9$*&,"(+,"(-$+(96-34%%(13"-5"4*(1,"(56%"V*+4(-47(4"(+45$&4(JL(3%614(+L54*D( ( ;3"-5"4*6-1F),7%67(+L%-4556"7(( Q,++4"(4*(,5(13"-5"4*4()*,()$*-1.4%%674(13"-5,*4",4*(+054-(6(13"-5"4*6-1()4%%4-1,J(6()$*K6"&4%-4(+4&( 35)$*-1"6"7(,9(",53*(-$+(+,54*6,%4($7(-54&I($7(#9$*&,"(96(-1,J4*(13"-5(6(",53*(JL()$*-1.4%%674(+L54*( $7(J*4+6--4*D(`6(,9-4554*(56&(56%(L(K%6(1.4"5(94&(L(#$%&4(,*56-5(5,%1-I(-4($7(#0*4($+(#94*,"&*4-(,*K46&4*( $7(13"-5"4*6-14(J*$-4--4*D(( a4&(k64"",%4"(96%(96()$*+6&%4(%,"&(,*5()$*(45(k*4&5(j3k%613+i(&4(-$+(#,*(+3%67#45(56%(l(1$++4(56%( ;.4**6"70<I($7(&4(-$+(1,"(-4(94*14"4(96,(&$13+4"5,-.$"(JL("45545($7(-$-6,%4(+4&6,D( ( a9#( /4(9L*()6"4(# &4'(#55J'FFbbbD1.4**6"7$<%,"&,*5DX$+(( Side47

8 TotalBudsjett UTGIFTER: NKR Land Art Biennale, program, produksjon honorar 14 kunstnere x850, Honorar kurator / Gjestekurator Honorar Kokk 5 dager á kr 1600, Honorar Dok. fotograf/videograf 3 dager +2d postproduksjon Honorar 2 Assistenter til kunstnere Reise 14 á 2000, Reise, 1 kurato/produsentr x á Div.Transport 2000 Leie av et anneks 3000 Leie av 2 Hus á kr 5.000, Leie av Ungdomshuset Tverbakk 6000 Diett 14 kunstnere,2 assistenter, 2prod. i10 dager+fotograf 3 d Åpning vernissage 3000 Plakat/folder/program til K.Lab på Kj. Øy. Trykk + design Verktøy, teknisk materiale, utstyr 3000 Total: BodøKunstforening Utstilling produksjon Kurator x Montering Produksjon av utstilling 1, teknisk, print+tekst Produksjon av utstilling 2, teknisk/6 skjermer/data/ Leie buss og båt 6 turer,minibuss ca , Rib ca , Honorar 2 guider x 3 dager á kr. 3000,-pr.dag Katalog: Trykk, foto, tekst (eng og norsk), redigering Formidling sosiale media og presse 4000 Total: Administrasjon / pre- og post produksjon Honorar (2 x 2 mnd) Honorar skribenter 2stk+ oversetter Honorar filmfotograf 1 d/tur retur Bodø Kj.øy Kontor utgifter, nettside / tel.mm 6000 Presse / markesføring, annonser nett & papir til K-Lab Reisebyrå Etterarbeide av film- og foto- dokumentering Plakat/folder/program/løpesedlerK-Lab Reisebyrå Design+trykk Total: SUM INNTEKTER: Egeninnsats i arbeidstimer Fond for Lyd og Bilde (Har søkt) Vederlagsfond NBK prosjektstøtte (Har fått 98000,-) Norskkulturråd,prosjektstøtte (Har søkt) Bodø Kommune Nordland fylkeskommune Fritt Ord Rom for Kunst Kulturrådet (Har søkt) Div. Salg, katalog, turer Sponsor avtaler SUM BALANSE 0 14 Kunstnere vil presentere 12 prosjekter, to jobber som duo. Side48

9 ! Side49

10 Til Bodø kulturkontor Bodø kommune Pb Bodø Søknad om støtte til ByNatt i Bodø spektrum fredag 30. Januar Vi søker med dette Bodø kommune om ,- kr i støtte til ByNatt. Bynatt en storsatsing for ungdom! 30. januar 2015 arrangeres ByNatt for niende gang. ByNatt er Bodøs største rusfrie arrangement som samler ungdom fra hele Bodø og omegn. Fra kl kan konfirmanter og andre mellom 15 og 20 år oppleve konserter, show og delta på forskjellige aktiviteter. I fjor deltok ca. 700 ungdommer, i år regner vi med ca samme antall deltagere. Arrangør ByNatt arrangeres av menighetene i Den norske Kirke i Bodø i samarbeid med Nordland KFUK-KFUM. Målsetting Programmet på Bynatta skal favne hele mennesket. Bynatt skal gi rom for aktiv deltagelse, både som enkeltpersoner og sammen med andre. Aktivitetene har sin klare egenverdi. Mennesket er skapt med ånd, sjel og kropp. Bynatt skal skape engasjement og utfordre ungdommene til handling. Bynatt skal ta pulsen på den lokale ungdomskulturen og ta i bruk lokale kulturuttrykk i programmet. Bynatt skal være byens største rusfrie arrangement for ungdom Bynatt skal ha ungdommer på scenen og i fokus. Bynatt har som mål å gi ungdom tro på seg selv slik at de kan engasjere seg i det de tror på. Side50

11 Program og aktiviteter "God nok" er årets tema. Ungdommer vil fortelle sin historie fra scenen, Shirley kommer som gjest, musikkonfirmantene vil opptre med musikalen "den bortkomne sønn". Vi legger opp til et variert program, og har blant annet planlagt dette: - Sceneprogram med ung og lokal profil! Vi ønsker å gi lokale band/artister mulighet til å opptre. I år er Bodø Ten Sing, Snyskred, Glovarm og Hubro noen av artistene. - Teltscene som er åpen for opptreden med dans, drama eller musikk. - Teltkirka der man kan slappe av. Mulighet for å snakke med voksne. - Idrettsaktiviteter som innebandyturnering. - Moroaktiviteter som: putekrig, sumobryting, stigeklatring - Kreativt verksted - Stands og småaktiviteter. Program, aktiviteter og artister oppdateres på Vi ønsker å skape et stort, positivt og annerledes arrangement for ungdom. Vi håper at dere vil være med å bidra til at ByNatt 2015 kan bli nettopp dette! Konto og adresse Eventuelt tilskudd kan sendes til: Bodø kirkelige fellesråd trosopplæring Pb Bodø Konto: (Merk: ByNatt 2015) Bodø, Sigmund Estensen Prosjektleder for Bynatt 2015 Epost: Mobil: Side51

12 f.får l /ll.l- l É> %:()//1?/2//rm! / ' i Bodø Kommune Kulturkontoret 8000 BODØ Bodø, den 22. januar 2015 TILSKUDD SOMMERENS LUNSJKONSERTER Vi er i gang med å planlegge årets lunsjkonserteri kultursal Lofoten i Tusenhjemmet Bodø. I år har vi etablert en programgruppe av frivillige medarbeidere, som har kompetanse inne musikk og som skal bidra i programarbeidet. Programmet skal være klart i mai, og som år før satser vi også i år på en god kvalitet på konsertene, både med hensyn til artister og gjennomføring. Imidlertid må vi selvsagt ta hensyn til våre betingelser når det gjelder økonomi og arealer. Dette er først og fremst et tilbud til kommunens pensjonister, men vi ser verdien av å få ut tilbudet til andre grupper i nærmiljøet. Vi har et godt samarbeid med lokale artister som Henning Gravrok, Bjørn Andor Drage, Bodø Oktetten, Elisabeth Misvær, Steinar Pedersen, Sveinar Aase, Karoline Ãseng, Thale Krogtoft, England Brooks, Bodø Harmoni, Bodø Oktetten og andre. I tillegg noe nytt! Honorarer til artistene er etter hvert blitt høyere og gjør det vanskelig for oss å finansiere tilbudet i sin helhet. Vi påregner utgifter på totalt ca ,- og inntekter på ca ,-, som er basert på billettinntekter. Det øvrige av utgifter, og eventuelle uforutsette utgifter tar vi selv. Vi takker for tidligere tilskudd, og håper fortsatt at Bodø kommune og kulturkontoret vil støtte oss i arbeidet. Vi søker med dette på et tilskudd, stort Kr ,- Slik at det er mulig å få gjennomført årets konserter. Med vennlig hilsen Tusenhjemmet i Bodø A Tove] hanna gertf L? Drift og utvi lingsleder Side52

13 PROSJEKTPLAN WATERLOO RE-ENACTMENT Juni 2015 FOR NYHOLMS SKANDSES COMPAGNIE Styret i NSC har besluttet å delta i rekonstruksjonen av slaget ved Waterloo juni Etter invitasjon, og sammen med vår moderavdeling i Trondheim planlegger Nyholms Skandse Compagnie å delta i markeringen. Målsettingen med å delta på denne kulturbegivenhet er å øke kunnskaper om vår historie, få en dypere forståelse for vår rolle i en større sammenheng og spre denne kunnskapen i ettertid i Nordland fylke og til våre etterkommere. Hvem har ikke hørt om Waterloo? Det store slaget i 1815 ved Waterloo i Belgia hvor keiser Napoleon for godt ble beseiret av de øvrige europeiske stormakter. I juni er det 200 år siden dette hendte og det er lagt opp til en storstilt og fargerik markering av dette gjennom å gjenskape slaget med deltakelse av 7000 soldater i historiske uniformer, mer enn 300 hester og over 100 kanoner. Hva har så Nyholms Skandse Compagnie å gjøre med Napoleonskrigene? Selv om Skandsen befant seg langt fra begivenhetenes sentrum, sa var vår tilblivelse og operative virksomhet ulenkelig knyttet til Napoleonskrigene. Skandsen ble etablert som en beskyttelse mot angrep,rov og ran fra fienden, engelskmennene, etter det store flåteranet hvor hele den dansk-norske flåte ble erobret av engelskmennene. Det dansk-norske kongerike som inntil nå hadde vært nøytrale i konflikten ble nå tvunget inn i krigen på Napoleons side. Og en beskyttelse av kysten, byer og ladesteder var av avgjørende betydning for å kunne opprettholde trafikken langs den tids riksveg nr.1 i størst mulig utstrekning. Skandsen på Nyholmen var i den forbindelse av største viktighet da den også Side53

14 beskyttet lagring og omlasting av titusener av tønner av «russekorn» som befolkningen langs kysten var helt avhengige av for å overleve i de store nødsåra på begynnelsen av 1800-tallet. Rekonstruksjonen av slaget ved Waterloo vil kuliminere etter mer enn et tiår med markeringer av First Empire, både i og utenfor Europa. Arrangørene håper å presentere den største reenactment arrangementet noensinne Det er som sagt tidligere,7000 re-enactors 300 hester og 100 kanoner som skal bringe slaget ved Waterloo i live igjen, og gir et unikt skue, med flere deltakere enn noen gang har blitt sett før. Dette er en av de aller største kulturbegivenheter som skjer i Europa på lange tider med deltagelse fra de styrker som deltok for 200 år siden. Det vil være deltagelse fra Frankrike, Russland, England, Belgia,Nederland, Norge med flere. Nyholms Skandses Compagnie er en historisk militærenhet som har bygd opp Nyholms Skandse på dugnad. Vi drifter denne i det daglige på dugnad blant våre medlemmer. Medlemmene består av og entusiaster herav pensjonister med en betydelig innsats for å bevare og vedlikeholde denne festningen som opprinnelig ble bygd under Napoleons storhetstid i 1810 for 200 år siden. For at Nyholms Skandses Compagnie i Bodø skal være i stand til å delta på denne kulturbegivenheten i Waterloo, er det påkrevet å få til en finansiering som gjør oss i stand til det. Side54

15 Vi har satt opp følgende budsjett: WATERLOO 2015 BUDSJETT FOR NYHOLMS SKANDSES COMPAGNIE UTGIFTER 3 telt Bukser til uniform 7000 Oppgradering av musketter 5000 Transport av materiell BODØ-BELGIA T/R stk Instruktører fra Trondheim i 2 dgr stk Ryggsekker i kalveskinn egenprodusert Reisekostnader 14 pers Bodø-Waterloo startkontigent til Trondheim Grenader Compagnie 4200 bespisning 14 pers 4 dgr Førstehjelp utstyr 1000 SUM UTG FINANSIERING Sponsing fra NSC for 14 pers NSC Sponsing av instruktører fra Trondheim 7000 Side55

16 egenandel 14 pers 1500x kulturmidler Bodø kommune Kulturmidler Nordland fylke andre offentlige finansieringskilder private sponsorer a kr SUM FINANSIERING Side56

17 workshop - foto Workshop - foto For: ungdom år!! Beskrivelse av prosjektet Jeg ønsker å skape en arena for læring og mestring blant kreativ ungdom i Bodø. Dette ønsker jeg å gjøre fordi jeg synes det er få tilbud til ungdom av kreativ art, og som jeg via benkjenskaper vet at det er flere som ønsker. I dag er det et godt og variert idrettstilbud for ungdom, men det tilbys i liten grad arenaer hvor det kunstneriske og kreative er i fokus. Mitt prosjekt er en workshop som har som hovedformål og la deltakerene få utfolde seg kreativt. Med utgangspunkt i foto skal de lære å se bilder og la seg inspirere til eget arbeid. De skal utforske, prøve ut, se, lære, leke, samarbeide, jobbe selvstendig og utfordre seg selv på ulike plan. Målet er at de etter endt workshop har fått noen redskaper og erfaringer som de kan ta med videre i kreativt arbeid. Foto er utfordrende og kreativt. Det gir rom for refleksjon og tenkning. Foto er først og fremst et blikk på mennesket og samfunnet, det gir uttrykk for følelser og hvordan man ser på livet og den verden vi lever Side57

18 workshop - foto Om meg: Jeg er utdannet adjunkt og har arbeidet flere år i grunnskolen i Oslo og Bodø, samt voksenopplæring. Jeg har årsenhet i kulturkunnskap, forming fra lærerhøgskolen, Modern Art fra Pacific Lutheran University ( Washington). Innenfor foto, som har vært en stor interesse i mange år, har jeg selv vært på workshop med Morten Krogvold, Agnete Brun, Anne Helene Gjelstad og Joice Tennisson, som alle er store navn innenfor kunstfoto både nasjonalt og internasjonalt. Jeg startet og drev klesbutikken Noa Noa fra Jeg eier og driver nå Palma Bodø som er en møbel og interiørbutikk. Jeg ønsker å starte opp dette prosjektet som et prøveprosjekt, men på sikt er det et mål at det skal vokse til å bli noe større som flere kan benytte seg av. Med dette tenker jeg at det kan knyttes flere aktiviteter til innenfor kreativt og skapende arbeid for barn og unge, bla musikk og kunstmaling. Det er et stort behov for aktiviteter for barn og unge i dag innenfor dette området. Og spesiellt for de ungdommer som ikke er tilknyttet noe form for sport/lagidrett. Dette er,i tillegg til det å jobbe kreativt, en sosial arena hvor fokus på mennesket og mestring står i fokus.! Side58

19 Workshop - foto Organisering I en prøvetid/oppstartsfase vil workshopene organiseres slik:! Det vil være to workshop i året a fire mnd hver. Vår : februar-mai Høst : august-november! Det vil være en samlingshelg pr mnd a 8 timer ( 4 timer lørdag, 4 timer søndag ) Tilsammen 4 samlinger pr workshop.! Hver deltaker vil få en oppgave etter endt samling, hvor de skal levere 2-4 bilder på mail. Disse vil de få individuell tilbakemelding på, og vi vil jobbe videre med bildene slik at elevene utvikler sitt potensiale, kunstnerisk og kreativt.!!!!! Etter endt workshop lager vi en utstilling som er åpen for alle som ønsker å se hva vi har jobbet med. Kostnader Kostnadene blir beregnet utfra om jeg får støtte til prosjektet eller ikke. Det jeg trenger av utstyr for å sette i gang, er prosjektor for å kunne vise bilder på. Pc, kamera, lys og annet utstyr har jeg. Deltakerene må stille med eget kamera. På sikt hadde det vært fint å kunne tilby utstyr til utlån. Avgiften som deltakerene må betale skal dekke lønn og evt. husleie. Jeg har ikke klart lokale ennå, men har vært i kontakt med forskjellige steder og leter generellt etter egnet lokale som jeg kan låne gratis eller billig. Lokalet må passe grupper grupper på 8-12 deltakere ( ca m2), velegnet til studio og ha område rundt som er egnet. Min visjon er aller helst noe som kan være permanent, og som kan benyttes av meg og deltakerne også utenom samlingene. Og hvor utstyr som lys, bakgrunner og ellers materiell kan stå. Det mest optimale ville vært eksempelvis et landlig lokale, et rom/loft på en gård, ( feks. Vågenes gård, Nordland kultursenter, e.l ) Hvis lokalet er riktig kan det arrangeras utstillinger, kafe o.l aktiviteter.!!! Side59

20 Utgifter første år Husleie : 0,- ( Forutsatt at Bodø Kommune er behjelpelig med å finne egnet lokale, noe vi allerede har en prosess på, eller at jeg selv finner noe som er billig el. gratis) Lønn : ,- Utstyr : ,- ( prosjektor, lånekamera, utskrifter, minnebrikker, o.l) Sum : ,-! Inntekter : Pr. deltaker : 2000,- Sum 20 deltakere fordelt på to workshop : ,-!!!!! Jeg søker støtte av flere årsaker : Kunne gjøre kursavgiften så billig som mulig pr deltaker slik at økonomi ikke er avgjørende for de som ønsker å være med på workshop. Kunne kjøpe prosjektor for å vise bilder, eget og andres arbeid. Samt ha kamera og diverse utstyr til utlån for de som ikke har eget kamera. Gjøre kursene slik jeg ønsker de skal være helt fra starten slik at det kan vokse raskere. Med vekst tenker jeg å kunne tilby flere grupper evt flere alderstrinn og tilby andre kreative sjangre, eksempelvis musikk og tegne/male-kurs. Til dette vil jeg måtte knytte til meg flere instruktører. Dette kan også være et tilbud som skolene kan benytte seg av på forespørsel. Det kan være enkeltelever evt grupper med spesielle behov.jeg håper Bodø Kommune ser at dette kan være et berikende kulturtilbud for byen, og at ungdom har flere alternativ og velge i når det kommer til fritidstilbud.! Jeg håper med dette en støtte på ,- til dette prosjektet. Da jeg allerede har et firma, så kommer alle inntekter og utgifter til å gå via dette ( P-LO AS) slik at skatt av evt lønn, mva av utstyr og div blir ivaretatt av regnskapsfører. Side60

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Veiledning for bruk av planen... 6 A Little Boy... 7 HVORFOR ENTREPRENØRSKAP?... 10 ENTREPRENØRSKAP OG KJENNETEGN...

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer