Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013"

Transkript

1 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Anita Løyning Agder Energi Anne Stine Hp Statnett (prsjektleder) Eigil Tengesdal Geir Davidsen CGI Giden Ovadya BKK Nett Gunnar Løkkebø VOKKS Nett AS Heidi Lilleby Hafslund Hedgning Jstein Frømyr (stedfrtreder fr Ove EdiSys (sekretær) Nesvik på første del av møtet) May Britt Hlsen Laugen Enr Mrten Lehmann Frtum Distributin AS Niklas Kalvø Tessem (fra 12:30 13:00) KS Bedrift Energi Nina Ishaug Halvrsen Skagerak nett Nina Kjelstrup Ole Kristian Hilstad EG Utilty Ove Nesvik (etter lunsj) EdiSys (sekretær) Per Gunnar Rækken Maik Ry Martin Nilsen Cmpell Steinar S Arff Skagerak nett Trleif Krneliussen Hafslund Fakturaservice Trygve Klster Lyse Energi AS Øivind Husby Pwel Vedlegg: Vedlegg A, Oppfølging av frslag til endringer i s frskrift MAF 301, se punkt 9, Sak 2013/19: Frslag til revisjn av frskrift 301 Vedlegg B, Huskeliste Vedlegg C, NEE saksliste Vedlegg D, Medlemmer av Nrsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg E, Persner sm får tilsendt møteinnkalling g referater til infrmasjn. Harmnised Nrdic Retail Market - Questins fr Natinal grups med nrske kmmentarer.pptx se punkt 6, Sak 2013/20: Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) SSE Utnevnelse til arbeidsgrupper pptx se punkt 14, Sak 2013/24: Rutiner fr valg på NEE representanter Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 1 Praktisk infrmasjn Jstein Frømyr stilte sm referent fr Ove Nesvik sm dessverre var frhindret i å delta før lunsj. 2 Gdkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble gdkjent uten tillegg/kmmentarer. 3 Gdkjenning av frrige referat Frrige referat finnes på Nrsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater. Frrige referat ble gdkjent uten kmmentarer. 4 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig fr søk i NUBIX etter utflytting? Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Skal målepunkter være tilgjengelig fr søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren sm flytter ut melder utflytting til nettselskapet g abnnementet pphører. Når ny abnnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, frdi den tidligere kundens abnnement er pphørt. Knsekvenser: Oppdatering av NUBIX manualen, mulige endringer i nettselskapenes NUBIX grensesnitt g mulig endring av NUBIX skjemaene Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Aksjn fra tidligere NEE møter: SSE undersøker med Datatilsynet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig fr søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. I tillegg må praktiske prblemstillinger avklares, sm m det er tillatt å sende tmme navnefelt i NUBIX skjemaene. Utsatt til neste møte. 5 Sak 2013/3: Bruk av desimaler Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Ønske m å utveksle måleverdier med (t eller flere) desimaler (i dag er det et krav at det ikke skal være med desimaler). Dagens innsamlingssystemer leverer i de fleste tilfeller frbruksdata med desimaler. Fr anlegg med lite frbruk vil en grafisk framstilling kunne bli upresis g lite meningsfull dersm desimaler ikke skal benyttes. Knsekvenser: Oppdatering av Ediel prsessbeskrivelser, kjørebk g brukerveiledninger, samt mulige endringer i KIS. Frslag til beslutning: NEE behandler saken med frmål å anbefale dette sm en frskriftsendring til. Dkumentasjn: Se Errr! Reference surce nt fund. g Errr! Reference surce nt fund. ble på frrige NEE møte bedt m å se m det er praktisk mulig å få til en slik endring av frskriften, dersm NEE sender en frespørsel, med følgende svar: Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 «Når det gjelder frskriftsendring knyttet til utveksling av måleverdier er alltid åpen fr slike frslag. Ettersm vil legge en vurdering av nytten/kstnaden ved frskriftsendringen til grunn fr beslutningen, bør aktørene sm ønsker en frskriftsendring inkludere en slik nytte/kstnadsvurdering i endringsfrslaget sitt. I den sammenheng vil gjerne påpeke at det å få infrmasjn m frbruket med en lavere ppløsning enn i hele kwh vil være naturlig når AMS er på plass, så bransjen bør vurdere m en frskriftsendring vil være hensiktsmessig før AMS er innført i større skala.» Aksjner fra frrige NEE møte: Alle (spesielt systemleverandørene) vurderer knsekvensene av å innføre mulighet fr å utveksle inntil tre desimaler, spesielt knsekvenser fr mttak. Fra diskusjn på NEE møtet: Tilstedeværende systemleverandører infrmerte at de teknisk sett er i stand til både å sende g mtta måleverdier med desimaler. Det er en vis risik fr at kraftleverandør vil kunne få avvik siden frskrift (301) tilsier at netteier skal benytte heltall. Fr å unngå avvik må evt. innføring av desimaler gjelde all typer rapprtering. Eventuelle endringer intrduseres sammen med innføring av AMS, hvr man gså må gjøre nødvendige frskriftsendringer. Avsluttet i NEE. 6 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Prsjektet har hatt tre prsjektmøter siden frrige NEE møte. En ppsummering ble distribuert til NEE fredag 30. august, ne sm er fr sent til at NEE har hatt tilstrekkelig mulighet til å frberede punktet. Trleif presenterte frslaget. Fra diskusjn på NEE møtet: Målsetningen er å etablere en fremtidsrettet løsning selv m man mangler en del avklaringer. Prsjektet har fkusert på kmmunikasjn mellm kraftleverandør g netteier. Det ble bemerket at den skisserte løsningen vil medføre en del kstnader fr netteier uten at man ser nen verdi. Det er følgelig en del skepsis. Det er knsensus m at bransjen må tilrettelegge fr gjennmfakturering g at man må tilstrebe en løsning sm er mest mulig ptimal fr både netteier g kraftleverandør. Det ble reist spørsmål m tidspunktet fr diskusjnen siden man har en rekke andre frhld, f.eks. AMS, Datahub g nrdisk harmnisering, sm vil kunne påvirke de fremtidige løsningene i markedet. På den annen side er den en del aktører sm allerede nå har knkrete behv. Møtet ga sin tilslutning til at prsjekter frtsetter sitt arbeid. I sitt videre arbeid må prsjektet gså se nærmere på frhldet til sluttkunden g hvrdan infrmasjn m nettleie presenteres. Saken tas pp på nytt i neste NEE-møte før prsjektet presenterer sine knklusjner fr. I frhld til realisering av en evt. løsning ble det pekt på at nåværende mandat fr prsjekt ikke mfatter vurderinger med hensyn til finansiering. Dette må håndteres når man har knsensus m en løsning. 7 Sak 2013/9: Oppgradering av layut fr Ediel dkumenter Hvem fremmer saken: NEE (pprinnelig freslått fra NEE prsjekt fr veileder fr fellesprsesser) Hva gjelder saken: Lage en prfesjnell design sm kan benyttes fr alle Ediel dkumenter Ediel-dkumentene vil fremstå sm mer prfesjnelle Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 Knsekvenser: Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Alle Ediel-dkumentene må ppdateres Alle Ediel-dkumentene ppdateres i henhld til en felles mal SSE infrmerte m at det pågår et arbeid i frbindelse med Ediel-prtalen sm gså mfatter design g presentasjn. Arbeidet med design/layut fr Ediel-dkumenter samrdnes med pågående aktiviteter i Edielprtalen. Utsatt til første møte etter årsskifte. 8 Sak 2013/15: Årsakskder fr anleggsvertagelse meldt av kunde til netteier Hvem fremmer saken: Lyse i rlle sm kraftleverandør Hva gjelder saken: Ved en anleggsvertagelse meldt av kunde til netteier skal netteier sende PRODAT/Z12 til kraftleverandør. Sm kraftleverandør savner vi inf m hvrfr vi er valgt sm kraftleverandør i målepunktet. Er det netteier sm har gjrt valget (ref. retningslinjer fra ) eller er det kunden sm har gjrt et aktivt valg. Denne frskjellen har ne å si fr hvrdan vi sm kraftleverandør kmmuniserer til kunden. Ønsker å få lagt funksjnalitet i PRODAT/Z12-meldingen sm kan gi kraftleverandør infrmasjnen m hvrdan kraftleverandør er valgt. Knsekvenser: Endring i PRODAT/Z12 + systemutvikling Frslag til beslutning: Det legges inn infrmasjn/kde i PRODAT/Z12 sm gir infrmasjn m det er kunde eller netteier sm har valgt kraftleverandør Dkumentasjn: Brev fra av 05 JUN 2012 ref.: ek/kmel (se vedlegg C i Kjøreregler fr meldingsutveksling) samt Ediel brukerveiledning Fra frrige møtereferat (diskusjn): Sluttkunden kan kun velge dersm han har flere kraftleverandører fra før. I tillegg kan sluttkunden ppgi hvilken kraftleverandør han har hatt fra før dersm denne kmmer fra et eksternt nett. Dersm kraftleverandør ikke finner sluttkunden, sm aktiv kunde, i egen database skal meldingen avvises. Det er strenge regler fra relatert til PRODAT/Z12. Blant annet må sluttkunden ha en aktiv avtale med kraftleverandøren. Det vil si at Z12 ikke kan benyttes dersm sluttkunden allerede har flyttet g dermed ikke lenger har en aktiv avtale med kraftleverandøren. I PRODAT/Z12 har i dag følende kundestatus: Z41, Dødsfall Z42, Flytting fra et MP til et annet MP Z43, Tilleggs-målepunkt (nyanskaffelse) Dagens regler g kundestatus er bra nk. Det gjøres ingen endring i Edielstandarden. Kmmentarer/presiseringer etter møtet fra Lyse: Har diskutert denne saken videre i Lyse etter at jeg km tilbake fra sist NEE-møte. Senari 1: En kunde melder innflytting på et målepunkt til nettselskapet. Han har et anlegg i nettmrådet fra før med Lyse sm kraftleverandør. Kunden sier til nettselskapet at han vil ha Lyse sm kraftleverandør i det nye målepunktet. Dette vil i henhld til retningslinjene fra være k g nettselskapet sender Z12 til Lyse. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Senari 2: En kunde melder innflytting på et målepunkt til nettselskapet. Han har et anlegg i nettmrådet fra før med Lyse sm kraftleverandør. Kunden sier ikke ne til nettselskapet m ønsket kraftleverandør. Dette vil i henhld til retningslinjene fra være k g nettselskapet sender Z12 til Lyse. Lyse vil ikke se frskjell på disse t scenariene. Det vil ikke være frskjell i Z12-meldingen. Men budskapet fra Lyse til kunden bør være ulik i disse t scenariene. I nr.1 har kunden selv tatt et aktivt valg. I nr. 2 har nettselskapet gjrt valget basert på kundens histrikk eller andre anlegg. Fra Vkks: Frskjellen på senari 1 g 2, er at i senari 2 glemte kunden å si fra m at han har avtale med en kraftleverandør, g videre at temaet valg av kraftleverandør, ikke var tema i dialgen med nettselskapet. Når nettselskapet så ppdager at denne kunden har en aktiv kraftleverandør i et annet målepunkt, så må man uansett plassere kunden på leveringsplikt g så velge m man skal varsle samme kraftleverandør sm kunden alt har i det andre punktet, eller ikke. Når Lyse kaller dette at nettselskapet har valgt kraftleverandør fr kunden så blir det etter min ppfatning helt feil. Reglene fr nøytralitet, frbyr nettselskapet å gjøre valg av kraftleverandør fr kunden. Frutsetningen fr at nettselskapet kan sende Z12 melding til kraftleverandøren er at leverandøren alt har denne kunden aktiv i sin database, g kan kmmunisere med kunden ut fra dette, uten at dette blir brudd på Persnpplysningslven. Det betyr at kraftleverandøren ved mttak av Z12, alltid skal kunne ta utgangspunkt i at meldingen kmmer sm følge av den eksisterende relasjnen man har til kunden. Å innføre en kde sm sier at nettselskapet har gjrt et valgt fr kunden, blir gså en kde fr å dkumentere at nettselskapet har brutt nøytraliteten. Det kan vi ikke ha, g saken må etter min ppfatning avvises! En slik kde må i tilfelle kmbineres med filter sm hindre slike meldinger fra å bli sendt, g da er man j like langt. Fra kraftleverandørene ble det pekt på at dette er infrmasjn sm det kan være kjekt å ha, men at man ikke ser at det frsvarer evt. utviklingskstnader. Fra netteiere ble det pekt på utfrdringer med å generere krrekte årsakskder. Beslutning fra frrige møte, dvs. ingen endring, ble ppretthldt. 9 Sak 2013/19: Frslag til revisjn av frskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prsjekt fr å freslå endringer i frskrift 301? I 2010 gjennmførte NEE; «NEE prsjekt fr gjennmgang av s frskrift 301». Prsjektet laget en rapprt med en rekke frslag til endringer i frskrift 301. Mange av frslagen ble tatt med i ny frskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var gså mange frslag sm ikke ble tatt til følge frdi ikke hadde tid til å behandle dem før frskriften ble vedtatt. En liste ver relevante frslag (fra 2010) sm ikke ble tatt inn i ny frskrift 301 finnes i Vedlegg A. Knsekvenser: Frslag til beslutning: NEE starter et eget prsjekt fr å gå igjennm frslagene i Vedlegg A Dkumentasjn: Vedlegg A Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 På frrige NEE møte ble bedt m å gi en status fr planer/arbeid vedrørende revisjn av frskrift 301, med følgende svar: «Når det gjelder status fr arbeidet med revisjn av frskriften har på nåværende tidspunkt ikke ne infrmasjn sm NEE behøver å rienteres m. NEE kan ta dette pp på agendaen på et senere tidspunkt. Hvrvidt NEE skal gjenppta prsjektet fra 2011 regner vi med avhenger til en viss grad av svaret på det første punktet, g at gruppen muligens vil vente med å gjenppta prsjektet til de er rientert m status fr revisjn av frskriften (?).» Fra diskusjn på NEE møtet: Det ble pekt på at flere av de aktuelle paragrafene vil bli behandlet i sammenheng med andre stre pågående/kmmende aktiviteter (f.eks. Datahub). Videre er flere av endringsfrslagene relatert til definisjner. infrmerte m frslag til frskriftsendringer knyttet til: Én-regning (felles faktura fr nettleie g kraftfrbruk): Arbeidet er startet, men dat fr høring er ikke fastsatt. Datahub: Arbeidet igangsettes nå, dat fr høring er ikke fastsatt Begrensning i mulighet fr frskuddsfakturering både i tilknytning til nettleie g kraftfrbruk: Frslaget til endring kmmer snart på høring, g ønsker å vedta frskriftsendring innen 1. januar Frskriftsendringen vil trlig tre i kraft fra 1. januar Man rekker ikke å bli klar med frslag til eventuelle frskriftsendringer til 1. januar Det var videre enighet m at ptensielle frskriftendringer må utredes i egne prsjekter slik at kun knklusjner behandles i NEE-møtene. Videre arbeid utsettes på grunnlag av tilgjengelige ressurser g andre pririterte ppgaver. Saken tas pp på neste møte fr å avklare hvilke temaer sm skal pririteres g utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prsjekt. 10 Sak 2013/20: Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Statusrapprt g diskusjn rundt hvrdan NEE skal påvirke arbeidet i NrdREG prsjekt fr detaljering av prsesser g meldinger fr et Felles Nrdisk Sluttbrukermarked (FNS). Andre møte i det nrdiske prsjektet fant sted august 2013 Nrske deltager i det nrdiske prsjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Klster, Lyse, 3. Anne Stine Hp, SSE, I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prsjektkrdinatr (frmelt ikke nrsk deltager) Dette er et prsjekt sm vil påvirke meldingsutvekslingen fr alle aktører i sluttbrukermarkedet g det er viktig at NEE hder seg ppdatert på framdrift g spiller inn nrske synspunkter i diskusjnene Knsekvenser: NrdREG har sm målsetting å innføre harmniserte nrdiske prsesser g meldinger i løpet av Frslag til beslutning: Det etableres et NEE prsjekt fr å følge g påvirke arbeidet i det nrdiske prsjektet Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Dkumentasjn: NrdREG hjemmeside: Fra diskusjn på NEE møtet: Det er ønske m nasjnale prsjektgrupper fr både HNS g NBS. Det er mulig at dette kan være samme gruppe Det frventes at de nrske deltagerne i det nrdiske prsjektet deltar på møtet i NEE prsjektet. I tillegg meldte Trleif Krneliussen (Hafslund) seg sm deltager. Det ble reist spørsmål m hvrdan man ser fr seg krdinering mellm HNS- g NBSprsjektene, samt frhldet til det nrske Datahub prsjektet. Det er flere prblemstillinger sm må behandles g hvr NEE frventes å gi uttalelser. Aksjn: Statnett ble ppfrdret til å lage en versikt ver aktuelle nrske g nrdiske prsjekter, med avhengigheter, til neste møte Presentasjn fra HNS vedlegges referatet Første møte i Nrsk arbeidsgruppe planlegges i ktber, innkalling sendes separat SSE ppfrdres til at utsendelse av dkumenter blir tydelig merket med hvilket prsjekt de tilhører 11 Sak 2013/21: NBS (Nrdic Balance Settlement) meldingsutvekslingsfrum Hvem fremmer saken: NBS Hva gjelder saken: Status g presentasjn av meldingsutveksling sm freslås i frbindelse med innføring av NBS. Nrske deltager i meldingsutvekslingsfrumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Giden Ovadya, BKK Nett, Meldingsutvekslingsfrum (NBS Messaging Frum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Nrge g Sverige) Knsekvenser: Diskusjnene vil finne sted i september-ktber Frslag til beslutning: Dkumentasjn: NBS hjemmeside: samt (relatert dkumentasjn fra NEG) Ove infrmerte m status fr NBS prsjektet: NBS Meldingsutvekslingsfrum (NBS Messaging Frum) blir antagelig ne utsatt fr at alle deltakerlandene skal få tid til å frberede kmmentarer til frslag til meldingsutveksling fra NBS NBS ser fr seg at det arrangeres t nasjnale møter før NBS Meldingsutvekslingsfrum Ett møte der NBS frslag til meldingsutveksling blir krt presentert (det vil si dette NEE møtet) Ett møte der nasjnale aktører kan diskutere NBS frslag til meldingsutveksling g frberede kmmentarer sm kan presenteres på NBS Meldingsutvekslingsfrum. På dette møtet frventes det at en teknisk g en funksjnell representant fra NBS vil være tilstede. NBS frslag til meldingsutveksling ble presentert. Det vil bli arrangert et eget NEE underprsjektmøte fr å diskutere NBS frslag til meldingsutveksling g frberede kmmentarer sm kan presenteres på NBS Meldingsutvekslingsfrum. Egen innkalling vil bli sendt ut separat. Følgende persner infrmerte m at de ønsker å delta: Mrten Lehmann, Frtum Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Øivind Husby, Pwell I tillegg vil de nrske deltagerne i NBS meldingsutvekslingsfrum delta: Alexander Gustavsen, Bergen Energi Giden Ovadya, BKK Nett 12 Sak 2013/22: ebix prsjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Infrmasjn fra nrske deltagere i ebix prsjekter. Nrske deltager i meldingsutvekslingsfrumet: ebix Custmer Switching (CuS): 1. Trleif Krneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NrgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Jhansen, Hafslund AMS-prsjekt, 4. Vara: Jn Eivind Jhannessen, Hafslund Nett ebix er en Eurpeisk rganisasjn sm jbber med standardisering av meldingsutveksling i det eurpeiske nedstrømsmarkedet. ebix har t prsjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Custmer Switching Prject) g EMD (ebix Metered Data Prject). Knsekvenser: Nrge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Trleif infrmerte m at han ikke har vært med på ne CuS møte siden siste NEE møte g at han ikke har fått nen tilbakemelding fra Ragnar. Meda andre rd var det ikke ne å rapprtere. 13 Sak 2013/23: Bruk av APERAK i bilateral sammenheng Hvem fremmer saken: Pwel v. Birger Mrland Hva gjelder saken: I Nrsk Ediel-standard brukerveiledning står det en bare skal sende APERAK til/fra Statnett/Nrd Pl Spt. Men det er et mråde der APERAK er like viktig: Uttak på bilaterale avtaler g prduksjns- g pumpeplaner. Sendes ftest sm DELFOR. Dette er meldinger sm innehlder bindende kntraktsinfrmasjn tilsvarende sm systemdata til Statnett. Denne typen infrmasjnsutveksling bør kanskje nevnes sm et unntak fra at APERAK ikke skal brukes lenger. På sine sider står det at APERAK-beskrivelsen fra er tatt inn i Nrsk EDIEL-Standard. Der står det ingenting m en kde sm er hyppig brukt i slik utveksling: «34, Accepted with amendment». Denne kden står i APERAK-beskrivelsen sm ikke er gyldig lenger. Betyr det at 34 ikke skal brukes lenger? Dersm kde 34 frtsatt er gyldig så frstår jeg den gamle beskrivelsen dit hen at da skal alle transaksjnene/målepunktene/seriene ha hver sin blk der ERC/FTX/RFF LI/RFF Z07 skal sendes. (FTX kan sløyfes m ERC har kde 100). Uten en slik spesifisering på transaksjnsnivå blir det umulig å vite hva sm er gdkjent g ikke gdkjent. Det er ver tid blitt en del inknsistenser i Nrsk Ediel-standard brukerveiledning relatert til bruken av APERAK, sm det bør ryddes pp i. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Knsekvenser: Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Bør vi ppdatere Nrsk Ediel-standard brukerveiledning eller lage et eget «skriv»? Fra diskusjn på NEE møtet: Pwel infrmerte m at de har hatt en gjennmgang av APERAK meldinger sm benyttes i dag g i den frbindelse har funnet en del uverensstemmelser mellm det sm sendes g sm det er behv fr, g det sm er beskrevet i Ediel-brukerveiledninger. Spesielt er det behv fr å presisere bruk av kde 12 g 34: Kde 12 er en midlertidig gdkjenning (lagt på vent), det vil si at meldingen er kmmet fram g frstått, men at det skal kmme en endelig gdkjenning eller avvising på et senere tidspunkt. Kde 34 er en delvis gdkjenning, der men kan gdkjenne nen målepunkter eller tidsserier g avvise andre. Dersm kde 34 benyttes frutsetter dette at alle målepunkter eller tidsserier fra riginalmeldingen skal være med i en, eller flere, APERAK med kde sm sier m de er gdkjent eller avvist. Generell gjeninnføring av APERAK er ikke ønskelig, eventuell gjeninnføring må krdineres med Nrdiske prsjekter. Ediel-standard brukerveiledning ppdateres med en setning m at bruk av APERAK kan avtales bilateralt. Samtidig beskrives intensjnen med kdene 12, 27, 29 g 34. Det presiseres at kde 12 ikke anbefales brukt. 14 Sak 2013/24: Rutiner fr valg på NEE representanter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Våren 2013 ble det valgt NEE representanter til diverse internasjnale prsjekter (NBS, FNS, g ebix EMD/CuS). SSE ønsker en gjennmgang av valgprsessen g eventuelt å definere regler fr hvrdan tilsvarende valg kan gjennmføres i framtiden. Det ble en del «fram g tilbake» under valget av NEE representanter til internasjnale prsjekter våren SSE ønsker å unngå uklarheter neste gang det er behv fr valg i NEE. Knsekvenser: Frslag til beslutning: NEE lager et sett med regler fr hvrdan valg skal gjennmføres i NEE Dkumentasjn: Anne Stine hadde laget et frslag til punkter sm ble diskutert: mente det burde presiseres at prsjektdeltagere primært bør ha ansvar fr den helhetlige prsjektleveransen g sekundært skal fremme egne interesser. VOKKS g Maik mener det er viktigste er å ha interesserte g dyktige persner, g ikke hvilket firma de representerer. Et alternativ er at alle prsjektdeltagere har en vararepresentant, sm gjerne kan kmme fra et annet firma Vararepresentanter bør representere samme type firma sm den denne er vara fr Innbydelse til deltagelse må sendes på mail til alle medlemmer av NEE Der en frdel at deltagere deltar i NEE, men det bør ikke være en abslutt betingelse Generelt: Deltagerinnbydelse til NEE prsjekt skal sendes på mail til alle NEE medlemmer Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Prsjektdeltagere har primært ansvar fr den helhetlige prsjektleveransen g sekundært egne interesser Ved flere deltagere enn plasser (ved avstemming): Følgende priritering benyttes: 1. Nettselskap, kraftleverandører, vertikalintegrerte selskaper, 3. partsaktører (ikke innad priritert rekkefølge) 2. Systemleverandører (passe på at ikke bare en her får fremme sin løsning) 3. Andre (frtrinnsvis bred representasjn) Det velges en vararepresentant fr hver prsjektdeltager. Vararepresentanten bør representere samme type firma sm prsjektdeltageren Det bør settes av 1 uke til å melde inn prsjektdeltagere g 1 uke til avstemning, med mindre eksternt gitte frister frdrer raskere etablering av arbeidsgruppe. Når valgresultatet presenteres skal det ppgis hvem sm har stemt, men ikke hva hver enkelt har stemt. Hvert selskap har en stemme. Av praktiske årsaker tlkes dette sm alle selskap sm er registrert i Ediel-prtalen g samtidig står på NEE sin deltagerliste (Vedlegg D) Det er anledning til å stemme på eget firma Aksjn: SSE innarbeider kmmentarene i et regelverk. Frslag er vedlagt referatet, fr endelig vedtak på neste NEE-møte. 15 Gjennmgang av huskelisten, se Vedlegg B Punket ble utsatt. 16 Infrmasjn: Ingen infrmasjn 17 Neste møte(r) Onsdag 6. nvember 2013 i Ålesund, dagen før Ediel g Avregningsknferansen 11:00 17:00 18 Eventuelt Ingen saker Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg A Oppfølging av frslag til endringer i s frskrift MAF 301 Frslag sm er aktuelle fr frtsatt behandling i NEE g Frslag fra NEE 1-3. Definisjner Endre krreksjnsppgjør til avviksppgjør fr timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen sm ligger i dagens frskriftstekst m at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsvertagelse g pphør freslås strøket. Med andre rd at målerstand fra kraftleverandør bør sendes gså ved andre prsesser enn leverandørskifte Utvide fristen fr innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker fr verføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere m beskrivelse av meldingsinnhld i preliminært døgnfrbruk g estimert årsfrbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 g 3-8 Spesifisere krav til datainnhld fr de t meldingene sm kreves i 3-7 hver fr seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata fr fregående uke sm stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre frmater enn Ediel EDIFACT frmat. Krrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksppgjør fr timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhld fr de t meldingene sm kreves i Spesifisere krav til datainnhld fr meldingen sm kreves i 5-6. Frventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av prfilavregnede målepunkter g versendes kraftleverandør i frbindelse med versendelse av leverandøravregning fr prfilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres pp med RK-pris istedenfr mrådeprisen på Elspt-markedet fr Avviksppgjør fr prfilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhld fr Avviksppgjør fr prfilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre frmater enn Ediel EDIFACT frmat. Krrigering av meldingstyper Status Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Vedlegg B Huskeliste # Aktivitet Status/Dat 1. Diskusjn rundt nye regler i frbindelse med innføring av AMS sm bør legges Følges pp vår inn i Prsessbeskrivelsen g/eller Kjøreregler fr meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler fr meldingsutveksling Kjørereglene må minimum ppdateres ved ppdatering av prsessbeskrivelsen Revisjn av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør fretas en årlig revisjn av kjørereglene 3. Start av eget prsjekt fr å følge pp frslag til endringer i frskrift 301 fra «NEE prsjekt fr gjennmgang av s frskrift 301» (prsjekt ferdigstilt høsten 2011), sm ikke ble tatt til følge av (finnes i vedlegg B til NEE møtereferat fra 31. ktber 2012). 4. NEE AMS prsjekt er lagt på is i påvente av ppstart på Statnetts ESK prsjekt (Effektivt Sluttbrukermarked fr Kraft). 5. Endringer i Ediel-standarden: Feilkde E59, Allerede eksisterende relasjn innføres fr å avvise leverandørskifter på kunder sm allerede er kunde av kraftleverandøren 6. Planlegging av nrsk deltagelse i nrdiske prsjektgruppe fr detaljering av et felles nrdisk sluttbrukermarked er lagt på is i påvente av prsjektplan fra NrdREG g NEG (Nrdic Ediel Grup) Vurderes på et senere tidspunkt. Behandles når ESK prsjektet starter pp igjen. Legges inn i Edielstandarden ved neste ppdatering. Behandles når prsjektplan freligger. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg C NEE saksliste Sak # Navn Kmmentar Status 2012/30 Skal målepunkter være Frtsatt aksjn fra frrige NEE møte: Pågående tilgjengelig fr søk i NUBIX etter utflytting? SSE undersøker med Datatilsynet m det vil være lv å vise navn på gammel sluttbruker i søk i NUBIX der denne har flyttet ut av målepunktet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig fr søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. 2013/3 Bruk av desimaler 2013/4 Felles fakturering via kraftleverandøren I tillegg må praktiske prblemstillinger avklares, sm m det er tillatt å sende tmte navnefelt i NUBIX skjemaene. Eventuelle endringer intrduseres sammen med innføring av AMS, hvr man gså må gjøre nødvendige frskriftsendringer. Avsluttet i NEE. Oppfølging av NEE prsjekt fr felles fakturering via kraftleverandøren. Avsluttet Pågående 2013/9 Oppgradering av layut fr Ediel dkumenter Møtet ga sin tilslutning til at prsjekter frtsetter sitt arbeid. I sitt videre arbeid må prsjektet gså se nærmere på frhldet til sluttkunden g hvrdan infrmasjn m nettleie presenteres. Saken tas pp på nytt i neste NEE-møte før prsjektet presenterer sine knklusjner fr. I frhld til realisering av en evt. løsning ble det pekt på at nåværende mandat fr prsjekt ikke mfatter vurderinger med hensyn til finansiering. Dette må håndteres når man har knsensus m en løsning. Er det ønskelig med en mer prfesjnell layut på Kjøreregler fr meldingsutveksling g eventuelt andre Ediel dkumenter? Hjemmelekse fr SSE: SSE undersøker muligheten fr å lage en prfesjnell design sm kan benyttes fr alle Ediel dkumenter. Punktet settes pp på neste NEE møte. Arbeidet med design/layut fr Edieldkumenter samrdnes med pågående aktiviteter i Ediel-prtalen. Utsatt til første møte etter årsskifte. Utsatt til første møte i 2014 Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Sak # Navn Kmmentar Status 2013/15 Årsakskder fr anleggsvertagelse meldt av kunde til netteier Frslag m infrmasjn/kde i PRODAT/Z12 sm gir infrmasjn m det er kunde eller netteier sm har valgt kraftleverandør. Avsluttet 2013/19 Frslag til revisjn av frskrift 301 Fra kraftleverandørene ble det pekt på at dette er infrmasjn sm det kan være kjekt å ha, men at man ikke ser at det frsvarer evt. Utviklingskstnader. Fra netteiere ble det pekt på utfrdringer med å generere krrekte årsakskder. Beslutning fra frrige møte, dvs. ingen endring, ble ppretthldt. Diskusjn rundt Start av eget prsjekt fr å følge pp frslag til endringer i frskrift 301 fra «NEE prsjekt fr gjennmgang av s frskrift 301» (prsjekt ferdigstilt høsten 2011), sm ikke ble tatt til følge av (finnes i vedlegg B til NEE møtereferat fra 31. ktber 2012). Pågående 2013/20 NrdREG/NEG prsjekt fr detaljering av prsesser g meldinger i frbindelse med Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsfrum Man rekker ikke å bli klar med frslag til eventuelle frskriftsendringer til 1. januar Det var videre enighet m at ptensielle frskriftsendringer må utredes i egne prsjekter slik at kun knklusjner behandles i NEE-møtene. Videre arbeid utsettes på grunnlag av tilgjengelige ressurser g andre pririterte ppgaver. Saken tas pp på neste møte fr å avklare hvilke temaer sm skal pririteres g utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prsjekt. Status g videre arbeid i NEE relatert til prsesser g meldinger i frbindelse med Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) Aksjn: Statnett ble ppfrdret til å lage en versikt ver aktuelle nrske g nrdiske prsjekter, med avhengigheter, til neste møte Presentasjn fra HNS vedlegges referatet Første møte i Nrsk arbeidsgruppe i nvember, innkalling sendes separat SSE ppfrdres til at utsendelse av dkumenter blir tydelig merket med hvilket prsjekt de tilhører Status g presentasjn av NBS meldingsutveksling Infrmasjn: Det vil bli arrangert et eget NEE underprsjektmøte fr å diskutere NBS frslag til meldingsutveksling g frberede kmmentarer sm kan presenteres på NBS Meldingsutvekslingsfrum. Egen innkalling vil bli sendt ut separat. 2013/22 ebix prsjekter Status g presentasjn av arbeidet i ebix CuS g EMD prsjekter Pågående Pågående Pågående Ingen infrmasjn tilgjengelig Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Sak # Navn Kmmentar Status 2013/23 Bruk av APERAK i bilateral Bør vi ppdatere Nrsk Ediel-standard brukerveiledning Avsluttet sammenheng eller lage et eget «skriv»? 2013/24 Rutiner fr valg på NEE representanter Generell gjeninnføring av APERAK er ikke ønskelig, eventuell gjeninnføring må krdineres med Nrdiske prsjekter. Ediel-standard brukerveiledning ppdateres med en setning m at bruk av APERAK kan avtales bilateralt. Samtidig beskrives intensjnen med kdene 12, 27, 29 g 34. Det presiseres at kde 12 ikke anbefales brukt. Det lages et sett med regler fr hvrdan valg skal gjennmføres i NEE Generelt: Deltagerinnbydelse til NEE prsjekt skal sendes på mail til alle NEE medlemmer Prsjektdeltagere har primært ansvar fr den helhetlige prsjektleveransen g sekundært egne interesser Ved flere deltagere enn plasser (ved avstemming): Følgende priritering benyttes: 4. Nettselskap, kraftleverandører, vertikalintegrerte selskaper, 3. partsaktører (ikke innad priritert rekkefølge) 5. Systemleverandører (passe på at ikke bare en her får fremme sin løsning) 6. Andre Pågående Det velges en vararepresentant fr hver prsjektdeltager. Vararepresentanten bør representere samme type firma sm prsjektdeltageren Det bør settes av 1 uke til å melde inn prsjektdeltagere g 1 uke til avstemning Når valgresultatet presenteres skal det ppgis hvem sm har stemt, men ikke hva hver enkelt har stemt. Hvert selskap har en stemme. Av praktiske årsaker tlkes dette sm alle selskap sm er registrert i Ediel-prtalen g samtidig står på NEE sin deltagerliste (Vedlegg D) Det er anledning til å stemme på eget firma Aksjn: SSE innarbeider kmmentarene i et regelverk. Frslag er vedlagt referatet, fr endelig vedtak på neste NEE-møte. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg D Medlemmer av Nrsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Mbrn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hp Bård Skgstrand Christian Hang Huy Le Christian Valland Dag Vldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frde Gjerde Geir Davidsen Giden Ovadya Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellisn Henning Leere Ivar Hle Jhn Olav Jhansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Mrland May Britt Hlsen Laugen Mna-Irén T. Jensen Mrten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvrsen Nina Kjelstrup Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Ry Martin Nilsen Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Terje Mrtveit Tm Rberg Tr B. Heiberg Trill Høyvik Trleif Krneliussen Trnd Bjergli Trygve Klster Øystein Slberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietEnatr Agder Energi Statnett (prsjektleder) Bergen Energi Statnett Nrgesenergi M Industripark Istad Kraft Enr CGI BKK Nett VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Trms Kraft Handel AS Cmmunicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysc Enr Gudbrandsdal Energi Frtum Distributin AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Nrge Statkraft Enr EdiSys Statil Navita Maik Cmpell Trms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity CGI Statkraft Statnett (prsjektleder) CGI Hafslund Fakturaservice TietEnatr Lyse Energi AS TietEnatr Pwel Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Dersm du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-pst listen fr infrmasjn, så send beskjed til Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Vedlegg E Persner sm får tilsendt møteinnkalling g referater til infrmasjn. Persnene under får tilsendt møteinnkalling g referater fr å hlde seg rientert m hva sm diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på frhånd, dersm det er ønskelig. Agenda g referat er gså tilgjengelig på under Nrsk Ediel Ekspertgruppe. Dersm du ønsker å endre status fra å stå på e-pst listen fr infrmasjn til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Ole Marius Haugene Nansdal Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Hlm Geir Tre Sæterstøen Gitte Dreyer Haldis Skagem Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkn Bragge Ingebrg Cecilie Mrken Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brhaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjrøy Jeanne K. Tjmsland Jhanna Nilssn Jn Fredrik Fikse Jn-Egil Nrdvik Jn-Ivar Straume Jn-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wrmdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Jhansen Liv Inger Sandvik Mna Hagen Mna Tunestveit Skår Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Bergen Energi EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Energinet.dk Bane Energi Frum fr Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Cmputing Utility BKK CGI Statnett Lyse AS Lyse AS Statil BKK BKK Cmpell Statnett Eidsiva Energi AS Nrd-Østerdal Kraftlag AL Tietenatr Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tiet Tietenatr Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Nrway NrgesEnergi AS NrgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Pwel KS Bedrift Energi Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Jhny Løvlid Ole-Petter Remman Ole Jacb Høyland Ole Kristian Hilstad Oscar Ludwigs Paul Fergusn Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvld Rald Karlsen Rlf Varpe Rune Faaberg Rune Thrland Sergey Ivanv Sindre Hanssen Slveig Klstad Slveig Larsen Stina Christffersen Svein Eriksen Svein Olav Olden Szymn Andruchw Sølvi Lagmannsås Thmas Nrdli Thr Erik Skrøder Tne Strømseng Tnje Heggdal Bårdli Tr Åge Halvrsen Trnd Faksm Trnd Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen ECmatch Gudbrandsdal Energi Statkraft e-vita AS Statnett EG Utilty Svenska Kraftnät (SE) Frtum Enr Kngsberg Nrcntrl IT Hydr Energi Hafslund Fakturaservice Enr CGI EG Utillity Bdø Energi Eidsiva energi Enr BKK KS Bedrift Energi EG Utillity Statnett Lærdal Energi Cmmunicate CGI Pwel Nrd Pl Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Ecn Pwel Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - steinar@haugencnsulting.n Side 1 av 10 2010-?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer