Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013"

Transkript

1 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Anita Løyning Agder Energi Anne Stine Hp Statnett (prsjektleder) Eigil Tengesdal Geir Davidsen CGI Giden Ovadya BKK Nett Gunnar Løkkebø VOKKS Nett AS Heidi Lilleby Hafslund Hedgning Jstein Frømyr (stedfrtreder fr Ove EdiSys (sekretær) Nesvik på første del av møtet) May Britt Hlsen Laugen Enr Mrten Lehmann Frtum Distributin AS Niklas Kalvø Tessem (fra 12:30 13:00) KS Bedrift Energi Nina Ishaug Halvrsen Skagerak nett Nina Kjelstrup Ole Kristian Hilstad EG Utilty Ove Nesvik (etter lunsj) EdiSys (sekretær) Per Gunnar Rækken Maik Ry Martin Nilsen Cmpell Steinar S Arff Skagerak nett Trleif Krneliussen Hafslund Fakturaservice Trygve Klster Lyse Energi AS Øivind Husby Pwel Vedlegg: Vedlegg A, Oppfølging av frslag til endringer i s frskrift MAF 301, se punkt 9, Sak 2013/19: Frslag til revisjn av frskrift 301 Vedlegg B, Huskeliste Vedlegg C, NEE saksliste Vedlegg D, Medlemmer av Nrsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg E, Persner sm får tilsendt møteinnkalling g referater til infrmasjn. Harmnised Nrdic Retail Market - Questins fr Natinal grups med nrske kmmentarer.pptx se punkt 6, Sak 2013/20: Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) SSE Utnevnelse til arbeidsgrupper pptx se punkt 14, Sak 2013/24: Rutiner fr valg på NEE representanter Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 1 Praktisk infrmasjn Jstein Frømyr stilte sm referent fr Ove Nesvik sm dessverre var frhindret i å delta før lunsj. 2 Gdkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble gdkjent uten tillegg/kmmentarer. 3 Gdkjenning av frrige referat Frrige referat finnes på Nrsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater. Frrige referat ble gdkjent uten kmmentarer. 4 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig fr søk i NUBIX etter utflytting? Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Skal målepunkter være tilgjengelig fr søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren sm flytter ut melder utflytting til nettselskapet g abnnementet pphører. Når ny abnnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, frdi den tidligere kundens abnnement er pphørt. Knsekvenser: Oppdatering av NUBIX manualen, mulige endringer i nettselskapenes NUBIX grensesnitt g mulig endring av NUBIX skjemaene Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Aksjn fra tidligere NEE møter: SSE undersøker med Datatilsynet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig fr søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. I tillegg må praktiske prblemstillinger avklares, sm m det er tillatt å sende tmme navnefelt i NUBIX skjemaene. Utsatt til neste møte. 5 Sak 2013/3: Bruk av desimaler Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Ønske m å utveksle måleverdier med (t eller flere) desimaler (i dag er det et krav at det ikke skal være med desimaler). Dagens innsamlingssystemer leverer i de fleste tilfeller frbruksdata med desimaler. Fr anlegg med lite frbruk vil en grafisk framstilling kunne bli upresis g lite meningsfull dersm desimaler ikke skal benyttes. Knsekvenser: Oppdatering av Ediel prsessbeskrivelser, kjørebk g brukerveiledninger, samt mulige endringer i KIS. Frslag til beslutning: NEE behandler saken med frmål å anbefale dette sm en frskriftsendring til. Dkumentasjn: Se Errr! Reference surce nt fund. g Errr! Reference surce nt fund. ble på frrige NEE møte bedt m å se m det er praktisk mulig å få til en slik endring av frskriften, dersm NEE sender en frespørsel, med følgende svar: Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 «Når det gjelder frskriftsendring knyttet til utveksling av måleverdier er alltid åpen fr slike frslag. Ettersm vil legge en vurdering av nytten/kstnaden ved frskriftsendringen til grunn fr beslutningen, bør aktørene sm ønsker en frskriftsendring inkludere en slik nytte/kstnadsvurdering i endringsfrslaget sitt. I den sammenheng vil gjerne påpeke at det å få infrmasjn m frbruket med en lavere ppløsning enn i hele kwh vil være naturlig når AMS er på plass, så bransjen bør vurdere m en frskriftsendring vil være hensiktsmessig før AMS er innført i større skala.» Aksjner fra frrige NEE møte: Alle (spesielt systemleverandørene) vurderer knsekvensene av å innføre mulighet fr å utveksle inntil tre desimaler, spesielt knsekvenser fr mttak. Fra diskusjn på NEE møtet: Tilstedeværende systemleverandører infrmerte at de teknisk sett er i stand til både å sende g mtta måleverdier med desimaler. Det er en vis risik fr at kraftleverandør vil kunne få avvik siden frskrift (301) tilsier at netteier skal benytte heltall. Fr å unngå avvik må evt. innføring av desimaler gjelde all typer rapprtering. Eventuelle endringer intrduseres sammen med innføring av AMS, hvr man gså må gjøre nødvendige frskriftsendringer. Avsluttet i NEE. 6 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Prsjektet har hatt tre prsjektmøter siden frrige NEE møte. En ppsummering ble distribuert til NEE fredag 30. august, ne sm er fr sent til at NEE har hatt tilstrekkelig mulighet til å frberede punktet. Trleif presenterte frslaget. Fra diskusjn på NEE møtet: Målsetningen er å etablere en fremtidsrettet løsning selv m man mangler en del avklaringer. Prsjektet har fkusert på kmmunikasjn mellm kraftleverandør g netteier. Det ble bemerket at den skisserte løsningen vil medføre en del kstnader fr netteier uten at man ser nen verdi. Det er følgelig en del skepsis. Det er knsensus m at bransjen må tilrettelegge fr gjennmfakturering g at man må tilstrebe en løsning sm er mest mulig ptimal fr både netteier g kraftleverandør. Det ble reist spørsmål m tidspunktet fr diskusjnen siden man har en rekke andre frhld, f.eks. AMS, Datahub g nrdisk harmnisering, sm vil kunne påvirke de fremtidige løsningene i markedet. På den annen side er den en del aktører sm allerede nå har knkrete behv. Møtet ga sin tilslutning til at prsjekter frtsetter sitt arbeid. I sitt videre arbeid må prsjektet gså se nærmere på frhldet til sluttkunden g hvrdan infrmasjn m nettleie presenteres. Saken tas pp på nytt i neste NEE-møte før prsjektet presenterer sine knklusjner fr. I frhld til realisering av en evt. løsning ble det pekt på at nåværende mandat fr prsjekt ikke mfatter vurderinger med hensyn til finansiering. Dette må håndteres når man har knsensus m en løsning. 7 Sak 2013/9: Oppgradering av layut fr Ediel dkumenter Hvem fremmer saken: NEE (pprinnelig freslått fra NEE prsjekt fr veileder fr fellesprsesser) Hva gjelder saken: Lage en prfesjnell design sm kan benyttes fr alle Ediel dkumenter Ediel-dkumentene vil fremstå sm mer prfesjnelle Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 Knsekvenser: Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Alle Ediel-dkumentene må ppdateres Alle Ediel-dkumentene ppdateres i henhld til en felles mal SSE infrmerte m at det pågår et arbeid i frbindelse med Ediel-prtalen sm gså mfatter design g presentasjn. Arbeidet med design/layut fr Ediel-dkumenter samrdnes med pågående aktiviteter i Edielprtalen. Utsatt til første møte etter årsskifte. 8 Sak 2013/15: Årsakskder fr anleggsvertagelse meldt av kunde til netteier Hvem fremmer saken: Lyse i rlle sm kraftleverandør Hva gjelder saken: Ved en anleggsvertagelse meldt av kunde til netteier skal netteier sende PRODAT/Z12 til kraftleverandør. Sm kraftleverandør savner vi inf m hvrfr vi er valgt sm kraftleverandør i målepunktet. Er det netteier sm har gjrt valget (ref. retningslinjer fra ) eller er det kunden sm har gjrt et aktivt valg. Denne frskjellen har ne å si fr hvrdan vi sm kraftleverandør kmmuniserer til kunden. Ønsker å få lagt funksjnalitet i PRODAT/Z12-meldingen sm kan gi kraftleverandør infrmasjnen m hvrdan kraftleverandør er valgt. Knsekvenser: Endring i PRODAT/Z12 + systemutvikling Frslag til beslutning: Det legges inn infrmasjn/kde i PRODAT/Z12 sm gir infrmasjn m det er kunde eller netteier sm har valgt kraftleverandør Dkumentasjn: Brev fra av 05 JUN 2012 ref.: ek/kmel (se vedlegg C i Kjøreregler fr meldingsutveksling) samt Ediel brukerveiledning Fra frrige møtereferat (diskusjn): Sluttkunden kan kun velge dersm han har flere kraftleverandører fra før. I tillegg kan sluttkunden ppgi hvilken kraftleverandør han har hatt fra før dersm denne kmmer fra et eksternt nett. Dersm kraftleverandør ikke finner sluttkunden, sm aktiv kunde, i egen database skal meldingen avvises. Det er strenge regler fra relatert til PRODAT/Z12. Blant annet må sluttkunden ha en aktiv avtale med kraftleverandøren. Det vil si at Z12 ikke kan benyttes dersm sluttkunden allerede har flyttet g dermed ikke lenger har en aktiv avtale med kraftleverandøren. I PRODAT/Z12 har i dag følende kundestatus: Z41, Dødsfall Z42, Flytting fra et MP til et annet MP Z43, Tilleggs-målepunkt (nyanskaffelse) Dagens regler g kundestatus er bra nk. Det gjøres ingen endring i Edielstandarden. Kmmentarer/presiseringer etter møtet fra Lyse: Har diskutert denne saken videre i Lyse etter at jeg km tilbake fra sist NEE-møte. Senari 1: En kunde melder innflytting på et målepunkt til nettselskapet. Han har et anlegg i nettmrådet fra før med Lyse sm kraftleverandør. Kunden sier til nettselskapet at han vil ha Lyse sm kraftleverandør i det nye målepunktet. Dette vil i henhld til retningslinjene fra være k g nettselskapet sender Z12 til Lyse. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Senari 2: En kunde melder innflytting på et målepunkt til nettselskapet. Han har et anlegg i nettmrådet fra før med Lyse sm kraftleverandør. Kunden sier ikke ne til nettselskapet m ønsket kraftleverandør. Dette vil i henhld til retningslinjene fra være k g nettselskapet sender Z12 til Lyse. Lyse vil ikke se frskjell på disse t scenariene. Det vil ikke være frskjell i Z12-meldingen. Men budskapet fra Lyse til kunden bør være ulik i disse t scenariene. I nr.1 har kunden selv tatt et aktivt valg. I nr. 2 har nettselskapet gjrt valget basert på kundens histrikk eller andre anlegg. Fra Vkks: Frskjellen på senari 1 g 2, er at i senari 2 glemte kunden å si fra m at han har avtale med en kraftleverandør, g videre at temaet valg av kraftleverandør, ikke var tema i dialgen med nettselskapet. Når nettselskapet så ppdager at denne kunden har en aktiv kraftleverandør i et annet målepunkt, så må man uansett plassere kunden på leveringsplikt g så velge m man skal varsle samme kraftleverandør sm kunden alt har i det andre punktet, eller ikke. Når Lyse kaller dette at nettselskapet har valgt kraftleverandør fr kunden så blir det etter min ppfatning helt feil. Reglene fr nøytralitet, frbyr nettselskapet å gjøre valg av kraftleverandør fr kunden. Frutsetningen fr at nettselskapet kan sende Z12 melding til kraftleverandøren er at leverandøren alt har denne kunden aktiv i sin database, g kan kmmunisere med kunden ut fra dette, uten at dette blir brudd på Persnpplysningslven. Det betyr at kraftleverandøren ved mttak av Z12, alltid skal kunne ta utgangspunkt i at meldingen kmmer sm følge av den eksisterende relasjnen man har til kunden. Å innføre en kde sm sier at nettselskapet har gjrt et valgt fr kunden, blir gså en kde fr å dkumentere at nettselskapet har brutt nøytraliteten. Det kan vi ikke ha, g saken må etter min ppfatning avvises! En slik kde må i tilfelle kmbineres med filter sm hindre slike meldinger fra å bli sendt, g da er man j like langt. Fra kraftleverandørene ble det pekt på at dette er infrmasjn sm det kan være kjekt å ha, men at man ikke ser at det frsvarer evt. utviklingskstnader. Fra netteiere ble det pekt på utfrdringer med å generere krrekte årsakskder. Beslutning fra frrige møte, dvs. ingen endring, ble ppretthldt. 9 Sak 2013/19: Frslag til revisjn av frskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prsjekt fr å freslå endringer i frskrift 301? I 2010 gjennmførte NEE; «NEE prsjekt fr gjennmgang av s frskrift 301». Prsjektet laget en rapprt med en rekke frslag til endringer i frskrift 301. Mange av frslagen ble tatt med i ny frskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var gså mange frslag sm ikke ble tatt til følge frdi ikke hadde tid til å behandle dem før frskriften ble vedtatt. En liste ver relevante frslag (fra 2010) sm ikke ble tatt inn i ny frskrift 301 finnes i Vedlegg A. Knsekvenser: Frslag til beslutning: NEE starter et eget prsjekt fr å gå igjennm frslagene i Vedlegg A Dkumentasjn: Vedlegg A Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 På frrige NEE møte ble bedt m å gi en status fr planer/arbeid vedrørende revisjn av frskrift 301, med følgende svar: «Når det gjelder status fr arbeidet med revisjn av frskriften har på nåværende tidspunkt ikke ne infrmasjn sm NEE behøver å rienteres m. NEE kan ta dette pp på agendaen på et senere tidspunkt. Hvrvidt NEE skal gjenppta prsjektet fra 2011 regner vi med avhenger til en viss grad av svaret på det første punktet, g at gruppen muligens vil vente med å gjenppta prsjektet til de er rientert m status fr revisjn av frskriften (?).» Fra diskusjn på NEE møtet: Det ble pekt på at flere av de aktuelle paragrafene vil bli behandlet i sammenheng med andre stre pågående/kmmende aktiviteter (f.eks. Datahub). Videre er flere av endringsfrslagene relatert til definisjner. infrmerte m frslag til frskriftsendringer knyttet til: Én-regning (felles faktura fr nettleie g kraftfrbruk): Arbeidet er startet, men dat fr høring er ikke fastsatt. Datahub: Arbeidet igangsettes nå, dat fr høring er ikke fastsatt Begrensning i mulighet fr frskuddsfakturering både i tilknytning til nettleie g kraftfrbruk: Frslaget til endring kmmer snart på høring, g ønsker å vedta frskriftsendring innen 1. januar Frskriftsendringen vil trlig tre i kraft fra 1. januar Man rekker ikke å bli klar med frslag til eventuelle frskriftsendringer til 1. januar Det var videre enighet m at ptensielle frskriftendringer må utredes i egne prsjekter slik at kun knklusjner behandles i NEE-møtene. Videre arbeid utsettes på grunnlag av tilgjengelige ressurser g andre pririterte ppgaver. Saken tas pp på neste møte fr å avklare hvilke temaer sm skal pririteres g utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prsjekt. 10 Sak 2013/20: Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Statusrapprt g diskusjn rundt hvrdan NEE skal påvirke arbeidet i NrdREG prsjekt fr detaljering av prsesser g meldinger fr et Felles Nrdisk Sluttbrukermarked (FNS). Andre møte i det nrdiske prsjektet fant sted august 2013 Nrske deltager i det nrdiske prsjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Klster, Lyse, 3. Anne Stine Hp, SSE, I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prsjektkrdinatr (frmelt ikke nrsk deltager) Dette er et prsjekt sm vil påvirke meldingsutvekslingen fr alle aktører i sluttbrukermarkedet g det er viktig at NEE hder seg ppdatert på framdrift g spiller inn nrske synspunkter i diskusjnene Knsekvenser: NrdREG har sm målsetting å innføre harmniserte nrdiske prsesser g meldinger i løpet av Frslag til beslutning: Det etableres et NEE prsjekt fr å følge g påvirke arbeidet i det nrdiske prsjektet Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Dkumentasjn: NrdREG hjemmeside: Fra diskusjn på NEE møtet: Det er ønske m nasjnale prsjektgrupper fr både HNS g NBS. Det er mulig at dette kan være samme gruppe Det frventes at de nrske deltagerne i det nrdiske prsjektet deltar på møtet i NEE prsjektet. I tillegg meldte Trleif Krneliussen (Hafslund) seg sm deltager. Det ble reist spørsmål m hvrdan man ser fr seg krdinering mellm HNS- g NBSprsjektene, samt frhldet til det nrske Datahub prsjektet. Det er flere prblemstillinger sm må behandles g hvr NEE frventes å gi uttalelser. Aksjn: Statnett ble ppfrdret til å lage en versikt ver aktuelle nrske g nrdiske prsjekter, med avhengigheter, til neste møte Presentasjn fra HNS vedlegges referatet Første møte i Nrsk arbeidsgruppe planlegges i ktber, innkalling sendes separat SSE ppfrdres til at utsendelse av dkumenter blir tydelig merket med hvilket prsjekt de tilhører 11 Sak 2013/21: NBS (Nrdic Balance Settlement) meldingsutvekslingsfrum Hvem fremmer saken: NBS Hva gjelder saken: Status g presentasjn av meldingsutveksling sm freslås i frbindelse med innføring av NBS. Nrske deltager i meldingsutvekslingsfrumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Giden Ovadya, BKK Nett, Meldingsutvekslingsfrum (NBS Messaging Frum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Nrge g Sverige) Knsekvenser: Diskusjnene vil finne sted i september-ktber Frslag til beslutning: Dkumentasjn: NBS hjemmeside: samt (relatert dkumentasjn fra NEG) Ove infrmerte m status fr NBS prsjektet: NBS Meldingsutvekslingsfrum (NBS Messaging Frum) blir antagelig ne utsatt fr at alle deltakerlandene skal få tid til å frberede kmmentarer til frslag til meldingsutveksling fra NBS NBS ser fr seg at det arrangeres t nasjnale møter før NBS Meldingsutvekslingsfrum Ett møte der NBS frslag til meldingsutveksling blir krt presentert (det vil si dette NEE møtet) Ett møte der nasjnale aktører kan diskutere NBS frslag til meldingsutveksling g frberede kmmentarer sm kan presenteres på NBS Meldingsutvekslingsfrum. På dette møtet frventes det at en teknisk g en funksjnell representant fra NBS vil være tilstede. NBS frslag til meldingsutveksling ble presentert. Det vil bli arrangert et eget NEE underprsjektmøte fr å diskutere NBS frslag til meldingsutveksling g frberede kmmentarer sm kan presenteres på NBS Meldingsutvekslingsfrum. Egen innkalling vil bli sendt ut separat. Følgende persner infrmerte m at de ønsker å delta: Mrten Lehmann, Frtum Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Øivind Husby, Pwell I tillegg vil de nrske deltagerne i NBS meldingsutvekslingsfrum delta: Alexander Gustavsen, Bergen Energi Giden Ovadya, BKK Nett 12 Sak 2013/22: ebix prsjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Infrmasjn fra nrske deltagere i ebix prsjekter. Nrske deltager i meldingsutvekslingsfrumet: ebix Custmer Switching (CuS): 1. Trleif Krneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NrgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Jhansen, Hafslund AMS-prsjekt, 4. Vara: Jn Eivind Jhannessen, Hafslund Nett ebix er en Eurpeisk rganisasjn sm jbber med standardisering av meldingsutveksling i det eurpeiske nedstrømsmarkedet. ebix har t prsjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Custmer Switching Prject) g EMD (ebix Metered Data Prject). Knsekvenser: Nrge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Trleif infrmerte m at han ikke har vært med på ne CuS møte siden siste NEE møte g at han ikke har fått nen tilbakemelding fra Ragnar. Meda andre rd var det ikke ne å rapprtere. 13 Sak 2013/23: Bruk av APERAK i bilateral sammenheng Hvem fremmer saken: Pwel v. Birger Mrland Hva gjelder saken: I Nrsk Ediel-standard brukerveiledning står det en bare skal sende APERAK til/fra Statnett/Nrd Pl Spt. Men det er et mråde der APERAK er like viktig: Uttak på bilaterale avtaler g prduksjns- g pumpeplaner. Sendes ftest sm DELFOR. Dette er meldinger sm innehlder bindende kntraktsinfrmasjn tilsvarende sm systemdata til Statnett. Denne typen infrmasjnsutveksling bør kanskje nevnes sm et unntak fra at APERAK ikke skal brukes lenger. På sine sider står det at APERAK-beskrivelsen fra er tatt inn i Nrsk EDIEL-Standard. Der står det ingenting m en kde sm er hyppig brukt i slik utveksling: «34, Accepted with amendment». Denne kden står i APERAK-beskrivelsen sm ikke er gyldig lenger. Betyr det at 34 ikke skal brukes lenger? Dersm kde 34 frtsatt er gyldig så frstår jeg den gamle beskrivelsen dit hen at da skal alle transaksjnene/målepunktene/seriene ha hver sin blk der ERC/FTX/RFF LI/RFF Z07 skal sendes. (FTX kan sløyfes m ERC har kde 100). Uten en slik spesifisering på transaksjnsnivå blir det umulig å vite hva sm er gdkjent g ikke gdkjent. Det er ver tid blitt en del inknsistenser i Nrsk Ediel-standard brukerveiledning relatert til bruken av APERAK, sm det bør ryddes pp i. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Knsekvenser: Frslag til beslutning: Dkumentasjn: Bør vi ppdatere Nrsk Ediel-standard brukerveiledning eller lage et eget «skriv»? Fra diskusjn på NEE møtet: Pwel infrmerte m at de har hatt en gjennmgang av APERAK meldinger sm benyttes i dag g i den frbindelse har funnet en del uverensstemmelser mellm det sm sendes g sm det er behv fr, g det sm er beskrevet i Ediel-brukerveiledninger. Spesielt er det behv fr å presisere bruk av kde 12 g 34: Kde 12 er en midlertidig gdkjenning (lagt på vent), det vil si at meldingen er kmmet fram g frstått, men at det skal kmme en endelig gdkjenning eller avvising på et senere tidspunkt. Kde 34 er en delvis gdkjenning, der men kan gdkjenne nen målepunkter eller tidsserier g avvise andre. Dersm kde 34 benyttes frutsetter dette at alle målepunkter eller tidsserier fra riginalmeldingen skal være med i en, eller flere, APERAK med kde sm sier m de er gdkjent eller avvist. Generell gjeninnføring av APERAK er ikke ønskelig, eventuell gjeninnføring må krdineres med Nrdiske prsjekter. Ediel-standard brukerveiledning ppdateres med en setning m at bruk av APERAK kan avtales bilateralt. Samtidig beskrives intensjnen med kdene 12, 27, 29 g 34. Det presiseres at kde 12 ikke anbefales brukt. 14 Sak 2013/24: Rutiner fr valg på NEE representanter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Våren 2013 ble det valgt NEE representanter til diverse internasjnale prsjekter (NBS, FNS, g ebix EMD/CuS). SSE ønsker en gjennmgang av valgprsessen g eventuelt å definere regler fr hvrdan tilsvarende valg kan gjennmføres i framtiden. Det ble en del «fram g tilbake» under valget av NEE representanter til internasjnale prsjekter våren SSE ønsker å unngå uklarheter neste gang det er behv fr valg i NEE. Knsekvenser: Frslag til beslutning: NEE lager et sett med regler fr hvrdan valg skal gjennmføres i NEE Dkumentasjn: Anne Stine hadde laget et frslag til punkter sm ble diskutert: mente det burde presiseres at prsjektdeltagere primært bør ha ansvar fr den helhetlige prsjektleveransen g sekundært skal fremme egne interesser. VOKKS g Maik mener det er viktigste er å ha interesserte g dyktige persner, g ikke hvilket firma de representerer. Et alternativ er at alle prsjektdeltagere har en vararepresentant, sm gjerne kan kmme fra et annet firma Vararepresentanter bør representere samme type firma sm den denne er vara fr Innbydelse til deltagelse må sendes på mail til alle medlemmer av NEE Der en frdel at deltagere deltar i NEE, men det bør ikke være en abslutt betingelse Generelt: Deltagerinnbydelse til NEE prsjekt skal sendes på mail til alle NEE medlemmer Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Prsjektdeltagere har primært ansvar fr den helhetlige prsjektleveransen g sekundært egne interesser Ved flere deltagere enn plasser (ved avstemming): Følgende priritering benyttes: 1. Nettselskap, kraftleverandører, vertikalintegrerte selskaper, 3. partsaktører (ikke innad priritert rekkefølge) 2. Systemleverandører (passe på at ikke bare en her får fremme sin løsning) 3. Andre (frtrinnsvis bred representasjn) Det velges en vararepresentant fr hver prsjektdeltager. Vararepresentanten bør representere samme type firma sm prsjektdeltageren Det bør settes av 1 uke til å melde inn prsjektdeltagere g 1 uke til avstemning, med mindre eksternt gitte frister frdrer raskere etablering av arbeidsgruppe. Når valgresultatet presenteres skal det ppgis hvem sm har stemt, men ikke hva hver enkelt har stemt. Hvert selskap har en stemme. Av praktiske årsaker tlkes dette sm alle selskap sm er registrert i Ediel-prtalen g samtidig står på NEE sin deltagerliste (Vedlegg D) Det er anledning til å stemme på eget firma Aksjn: SSE innarbeider kmmentarene i et regelverk. Frslag er vedlagt referatet, fr endelig vedtak på neste NEE-møte. 15 Gjennmgang av huskelisten, se Vedlegg B Punket ble utsatt. 16 Infrmasjn: Ingen infrmasjn 17 Neste møte(r) Onsdag 6. nvember 2013 i Ålesund, dagen før Ediel g Avregningsknferansen 11:00 17:00 18 Eventuelt Ingen saker Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg A Oppfølging av frslag til endringer i s frskrift MAF 301 Frslag sm er aktuelle fr frtsatt behandling i NEE g Frslag fra NEE 1-3. Definisjner Endre krreksjnsppgjør til avviksppgjør fr timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen sm ligger i dagens frskriftstekst m at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsvertagelse g pphør freslås strøket. Med andre rd at målerstand fra kraftleverandør bør sendes gså ved andre prsesser enn leverandørskifte Utvide fristen fr innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker fr verføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere m beskrivelse av meldingsinnhld i preliminært døgnfrbruk g estimert årsfrbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 g 3-8 Spesifisere krav til datainnhld fr de t meldingene sm kreves i 3-7 hver fr seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata fr fregående uke sm stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre frmater enn Ediel EDIFACT frmat. Krrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksppgjør fr timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhld fr de t meldingene sm kreves i Spesifisere krav til datainnhld fr meldingen sm kreves i 5-6. Frventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av prfilavregnede målepunkter g versendes kraftleverandør i frbindelse med versendelse av leverandøravregning fr prfilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres pp med RK-pris istedenfr mrådeprisen på Elspt-markedet fr Avviksppgjør fr prfilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhld fr Avviksppgjør fr prfilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre frmater enn Ediel EDIFACT frmat. Krrigering av meldingstyper Status Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Fr diskusjn i NEE sm endring i Ediel-standard Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Vedlegg B Huskeliste # Aktivitet Status/Dat 1. Diskusjn rundt nye regler i frbindelse med innføring av AMS sm bør legges Følges pp vår inn i Prsessbeskrivelsen g/eller Kjøreregler fr meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler fr meldingsutveksling Kjørereglene må minimum ppdateres ved ppdatering av prsessbeskrivelsen Revisjn av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør fretas en årlig revisjn av kjørereglene 3. Start av eget prsjekt fr å følge pp frslag til endringer i frskrift 301 fra «NEE prsjekt fr gjennmgang av s frskrift 301» (prsjekt ferdigstilt høsten 2011), sm ikke ble tatt til følge av (finnes i vedlegg B til NEE møtereferat fra 31. ktber 2012). 4. NEE AMS prsjekt er lagt på is i påvente av ppstart på Statnetts ESK prsjekt (Effektivt Sluttbrukermarked fr Kraft). 5. Endringer i Ediel-standarden: Feilkde E59, Allerede eksisterende relasjn innføres fr å avvise leverandørskifter på kunder sm allerede er kunde av kraftleverandøren 6. Planlegging av nrsk deltagelse i nrdiske prsjektgruppe fr detaljering av et felles nrdisk sluttbrukermarked er lagt på is i påvente av prsjektplan fra NrdREG g NEG (Nrdic Ediel Grup) Vurderes på et senere tidspunkt. Behandles når ESK prsjektet starter pp igjen. Legges inn i Edielstandarden ved neste ppdatering. Behandles når prsjektplan freligger. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg C NEE saksliste Sak # Navn Kmmentar Status 2012/30 Skal målepunkter være Frtsatt aksjn fra frrige NEE møte: Pågående tilgjengelig fr søk i NUBIX etter utflytting? SSE undersøker med Datatilsynet m det vil være lv å vise navn på gammel sluttbruker i søk i NUBIX der denne har flyttet ut av målepunktet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig fr søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. 2013/3 Bruk av desimaler 2013/4 Felles fakturering via kraftleverandøren I tillegg må praktiske prblemstillinger avklares, sm m det er tillatt å sende tmte navnefelt i NUBIX skjemaene. Eventuelle endringer intrduseres sammen med innføring av AMS, hvr man gså må gjøre nødvendige frskriftsendringer. Avsluttet i NEE. Oppfølging av NEE prsjekt fr felles fakturering via kraftleverandøren. Avsluttet Pågående 2013/9 Oppgradering av layut fr Ediel dkumenter Møtet ga sin tilslutning til at prsjekter frtsetter sitt arbeid. I sitt videre arbeid må prsjektet gså se nærmere på frhldet til sluttkunden g hvrdan infrmasjn m nettleie presenteres. Saken tas pp på nytt i neste NEE-møte før prsjektet presenterer sine knklusjner fr. I frhld til realisering av en evt. løsning ble det pekt på at nåværende mandat fr prsjekt ikke mfatter vurderinger med hensyn til finansiering. Dette må håndteres når man har knsensus m en løsning. Er det ønskelig med en mer prfesjnell layut på Kjøreregler fr meldingsutveksling g eventuelt andre Ediel dkumenter? Hjemmelekse fr SSE: SSE undersøker muligheten fr å lage en prfesjnell design sm kan benyttes fr alle Ediel dkumenter. Punktet settes pp på neste NEE møte. Arbeidet med design/layut fr Edieldkumenter samrdnes med pågående aktiviteter i Ediel-prtalen. Utsatt til første møte etter årsskifte. Utsatt til første møte i 2014 Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Sak # Navn Kmmentar Status 2013/15 Årsakskder fr anleggsvertagelse meldt av kunde til netteier Frslag m infrmasjn/kde i PRODAT/Z12 sm gir infrmasjn m det er kunde eller netteier sm har valgt kraftleverandør. Avsluttet 2013/19 Frslag til revisjn av frskrift 301 Fra kraftleverandørene ble det pekt på at dette er infrmasjn sm det kan være kjekt å ha, men at man ikke ser at det frsvarer evt. Utviklingskstnader. Fra netteiere ble det pekt på utfrdringer med å generere krrekte årsakskder. Beslutning fra frrige møte, dvs. ingen endring, ble ppretthldt. Diskusjn rundt Start av eget prsjekt fr å følge pp frslag til endringer i frskrift 301 fra «NEE prsjekt fr gjennmgang av s frskrift 301» (prsjekt ferdigstilt høsten 2011), sm ikke ble tatt til følge av (finnes i vedlegg B til NEE møtereferat fra 31. ktber 2012). Pågående 2013/20 NrdREG/NEG prsjekt fr detaljering av prsesser g meldinger i frbindelse med Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsfrum Man rekker ikke å bli klar med frslag til eventuelle frskriftsendringer til 1. januar Det var videre enighet m at ptensielle frskriftsendringer må utredes i egne prsjekter slik at kun knklusjner behandles i NEE-møtene. Videre arbeid utsettes på grunnlag av tilgjengelige ressurser g andre pririterte ppgaver. Saken tas pp på neste møte fr å avklare hvilke temaer sm skal pririteres g utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prsjekt. Status g videre arbeid i NEE relatert til prsesser g meldinger i frbindelse med Harmnisert Nrdisk Sluttbrukermarked (HNS) Aksjn: Statnett ble ppfrdret til å lage en versikt ver aktuelle nrske g nrdiske prsjekter, med avhengigheter, til neste møte Presentasjn fra HNS vedlegges referatet Første møte i Nrsk arbeidsgruppe i nvember, innkalling sendes separat SSE ppfrdres til at utsendelse av dkumenter blir tydelig merket med hvilket prsjekt de tilhører Status g presentasjn av NBS meldingsutveksling Infrmasjn: Det vil bli arrangert et eget NEE underprsjektmøte fr å diskutere NBS frslag til meldingsutveksling g frberede kmmentarer sm kan presenteres på NBS Meldingsutvekslingsfrum. Egen innkalling vil bli sendt ut separat. 2013/22 ebix prsjekter Status g presentasjn av arbeidet i ebix CuS g EMD prsjekter Pågående Pågående Pågående Ingen infrmasjn tilgjengelig Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Sak # Navn Kmmentar Status 2013/23 Bruk av APERAK i bilateral Bør vi ppdatere Nrsk Ediel-standard brukerveiledning Avsluttet sammenheng eller lage et eget «skriv»? 2013/24 Rutiner fr valg på NEE representanter Generell gjeninnføring av APERAK er ikke ønskelig, eventuell gjeninnføring må krdineres med Nrdiske prsjekter. Ediel-standard brukerveiledning ppdateres med en setning m at bruk av APERAK kan avtales bilateralt. Samtidig beskrives intensjnen med kdene 12, 27, 29 g 34. Det presiseres at kde 12 ikke anbefales brukt. Det lages et sett med regler fr hvrdan valg skal gjennmføres i NEE Generelt: Deltagerinnbydelse til NEE prsjekt skal sendes på mail til alle NEE medlemmer Prsjektdeltagere har primært ansvar fr den helhetlige prsjektleveransen g sekundært egne interesser Ved flere deltagere enn plasser (ved avstemming): Følgende priritering benyttes: 4. Nettselskap, kraftleverandører, vertikalintegrerte selskaper, 3. partsaktører (ikke innad priritert rekkefølge) 5. Systemleverandører (passe på at ikke bare en her får fremme sin løsning) 6. Andre Pågående Det velges en vararepresentant fr hver prsjektdeltager. Vararepresentanten bør representere samme type firma sm prsjektdeltageren Det bør settes av 1 uke til å melde inn prsjektdeltagere g 1 uke til avstemning Når valgresultatet presenteres skal det ppgis hvem sm har stemt, men ikke hva hver enkelt har stemt. Hvert selskap har en stemme. Av praktiske årsaker tlkes dette sm alle selskap sm er registrert i Ediel-prtalen g samtidig står på NEE sin deltagerliste (Vedlegg D) Det er anledning til å stemme på eget firma Aksjn: SSE innarbeider kmmentarene i et regelverk. Frslag er vedlagt referatet, fr endelig vedtak på neste NEE-møte. Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg D Medlemmer av Nrsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Mbrn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hp Bård Skgstrand Christian Hang Huy Le Christian Valland Dag Vldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frde Gjerde Geir Davidsen Giden Ovadya Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellisn Henning Leere Ivar Hle Jhn Olav Jhansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Mrland May Britt Hlsen Laugen Mna-Irén T. Jensen Mrten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvrsen Nina Kjelstrup Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Ry Martin Nilsen Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Terje Mrtveit Tm Rberg Tr B. Heiberg Trill Høyvik Trleif Krneliussen Trnd Bjergli Trygve Klster Øystein Slberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietEnatr Agder Energi Statnett (prsjektleder) Bergen Energi Statnett Nrgesenergi M Industripark Istad Kraft Enr CGI BKK Nett VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Trms Kraft Handel AS Cmmunicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysc Enr Gudbrandsdal Energi Frtum Distributin AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Nrge Statkraft Enr EdiSys Statil Navita Maik Cmpell Trms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity CGI Statkraft Statnett (prsjektleder) CGI Hafslund Fakturaservice TietEnatr Lyse Energi AS TietEnatr Pwel Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Dersm du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-pst listen fr infrmasjn, så send beskjed til Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Vedlegg E Persner sm får tilsendt møteinnkalling g referater til infrmasjn. Persnene under får tilsendt møteinnkalling g referater fr å hlde seg rientert m hva sm diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på frhånd, dersm det er ønskelig. Agenda g referat er gså tilgjengelig på under Nrsk Ediel Ekspertgruppe. Dersm du ønsker å endre status fra å stå på e-pst listen fr infrmasjn til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Ole Marius Haugene Nansdal Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Hlm Geir Tre Sæterstøen Gitte Dreyer Haldis Skagem Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkn Bragge Ingebrg Cecilie Mrken Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brhaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjrøy Jeanne K. Tjmsland Jhanna Nilssn Jn Fredrik Fikse Jn-Egil Nrdvik Jn-Ivar Straume Jn-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wrmdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Jhansen Liv Inger Sandvik Mna Hagen Mna Tunestveit Skår Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Bergen Energi EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Energinet.dk Bane Energi Frum fr Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Cmputing Utility BKK CGI Statnett Lyse AS Lyse AS Statil BKK BKK Cmpell Statnett Eidsiva Energi AS Nrd-Østerdal Kraftlag AL Tietenatr Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tiet Tietenatr Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Nrway NrgesEnergi AS NrgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Pwel KS Bedrift Energi Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Jhny Løvlid Ole-Petter Remman Ole Jacb Høyland Ole Kristian Hilstad Oscar Ludwigs Paul Fergusn Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvld Rald Karlsen Rlf Varpe Rune Faaberg Rune Thrland Sergey Ivanv Sindre Hanssen Slveig Klstad Slveig Larsen Stina Christffersen Svein Eriksen Svein Olav Olden Szymn Andruchw Sølvi Lagmannsås Thmas Nrdli Thr Erik Skrøder Tne Strømseng Tnje Heggdal Bårdli Tr Åge Halvrsen Trnd Faksm Trnd Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen ECmatch Gudbrandsdal Energi Statkraft e-vita AS Statnett EG Utilty Svenska Kraftnät (SE) Frtum Enr Kngsberg Nrcntrl IT Hydr Energi Hafslund Fakturaservice Enr CGI EG Utillity Bdø Energi Eidsiva energi Enr BKK KS Bedrift Energi EG Utillity Statnett Lærdal Energi Cmmunicate CGI Pwel Nrd Pl Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Ecn Pwel Nrsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag Styremøte nr 4-2015 Bdø Travlag Tid (dat, fra kl til kl): 18.4.2015 Sted: Bdø Travbane Innkalt av (avd g navn): Else Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Jhansen Deltakere: Tr Anders Jensvll,,

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Møteinnkalling Møte 2/2015

Møteinnkalling Møte 2/2015 Møteinnkalling Møte 2/2015 Sak: Løpende ppfølging av Statnetts ppgaver sm systemansvarlig i kraftsystemet Møtedat: 08.10.2015 Kl.: 09:00-11:00 Sted: Statnett, Nydalen Møteleder: Christina Sepúlveda Referent:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter.

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter. Årsmøte 15.10.2014 Sak 1/2014 Knstituering av årsmøtet Gdkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Gdkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen Sund

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #06/12

REFERAT STYREMØTE #06/12 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 11.10.12 REFERAT STYREMØTE #06/12 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

Godkjent referat fra møte i Faglig forum 25. november 2014

Godkjent referat fra møte i Faglig forum 25. november 2014 Referat fra møte i Faglig frum tirsdag 25.nvember 2014. Gdkjent referat fra møte i Faglig frum 25. nvember 2014 Tilstede: Signe Nåmdal (leder FF Miljødirektratet), Eva Degré (Miljødirektratet), Cecilie

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprtkll Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Møterm i Vanvikanhallen, Vanvikan Dat: 18.2.2014 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer sm møtte: Navn Funksjn Representerer

Detaljer

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 19-05-2014 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 Nøkkelpplysninger Rundt 100 tekniske kmiteer Rundt 500 nrske eksperter Høy nrsk aktivitet i kmiteer hvr vi har «prduksjn

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Trøgstad kmmune Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Skjønhaug Skleanlegg Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Skjønhaug Skleanlegg Dkument nr.: 100-1 B02 2015-02-27 Intern gdkjent DAur

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 26. mai 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 26. mai 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.n Ekspertgruppe Migrering g test Dat: Trsdag 26. mai 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Clarin Htel Ryal Christiania Elhub.n Ekspertgruppe Migrering g test 26. mai 2016 Referat

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1 NEK Elsikkerhetsknferansen 2013 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 NY NORM NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 26-11-2013 Kjell Myrann Nrsk Elektrteknisk Kmite 2 REJLERS» Et nrdisk knsern sm tilbyr tekniske

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Referat Møte 3/2017 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON

Referat Møte 3/2017 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON Dat 21. September 2017 kl 10:30 14:30 Stad Clarin Htel Bergen Airprt Til stede Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder Berit Rkne, Høgskulen på

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer