Preses har ordet: Tradisjonsrik nyskaper 3. Bærekraftig næringsutvikling 4. Nordisk støtte til klimaprosjekt i Uganda og Tanzania 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preses har ordet: Tradisjonsrik nyskaper 3. Bærekraftig næringsutvikling 4. Nordisk støtte til klimaprosjekt i Uganda og Tanzania 5"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold Preses har ordet: Tradisjonsrik nyskaper 3 Bærekraftig næringsutvikling 4 Nordisk støtte til klimaprosjekt i Uganda og Tanzania 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt 7 Datterselskap - Norges Vel Consult AS 8 Datterselskap Norges Vel Eiendom AS 9 Hederspriser og legater 10 Norges Vel og samfunnsansvar 11 ORGANISASJONEN Dette er Norges Vel 12 Organisasjonsstruktur 13 Norges Vels styrende organer 13 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Det Kongelige Selskap for Norges Vel 15 Norges Vel Consult AS 30 Norges Vel Eiendom AS 38 Årsrapport 2012 I 2

3 Tradisjonsrik nyskaper Det har vært et spennende første halvår som ny preses i Norges Vel. Jeg kom til en organisasjon som under seks års ledelse av Bjørn Iversen var godt forberedt og rustet til videre utvikling. Jeg tenker da spesielt på arbeidet som var nedlagt for å skape et godt og bærekraftig økonomisk fundament, samt de organisatoriske tilpasninger som var gjennomført gjennom etableringen av Norges Vel Eiendom AS og Norges Vel Consult AS. Jeg har konsentrert meg om det som har vært Norges Vels kjennemerke gjennom 204 år; til enhver tid å være relevant i forhold til selskapets formål Livskraftige lokalsamfunn. Det er alltid en utfordring å balansere aktiviteten mellom det å være en utviklingsorientert og relevant ideell organisasjon og samtidig være en kompetent utviklingsaktør som driver kommersiell aktivitet, som i neste omgang igjen kan bidra til å skape overskudd som kan pløyes tilbake til den ideelle virksomheten. Men det er også dette spenningsforholdet som skaper dynamikk, utvikling, og som gjør at Norges Vel forblir en attraktiv organisasjon som kan tiltrekke seg og beholde den beste kompetansen. Gjennom etableringen av datterselskapene er organisasjonen nå godt designet for å tydeliggjøre skillet mellom kommersiell og ideell virksomhet. Samtidig må vi dyrke og utvikle samspillet slik at vi får en god og effektiv flyt av aktiviteter, ansatte og kompetanse. På nasjonalt område er det en løpende og krevende prosess for å ligge i forkant for å være en relevant organisasjon som tilbyr og gjennomfører formålsretta aktiviteter. Det er mange aktører, også kommersielle, som tilbyr sine tjenester der Norges Vel tradisjonelt har vært en sentral bidragsyter. Hvis dette bidrar til livskraftige lokalsamfunn, er det riktig at Norges Vel i tillegg utvikler andre områder som er relevante i forhold til vårt formål. Algesatsingen er et eksempel på et slikt utviklingsområde. Vi har i 2012 fått bekreftet at alger er en spennende næring som det er knyttet stor interesse til. Algekonferansen i Bodø samlet hele 120 deltakere og Norges Vel har mottatt mange gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring. Norges Vel har valgt å ha en relativt bred inngang til alger som utviklingsområde. Vi er nå i en god posisjon for å spisse oss mot noen utvalgte strategiske områder, samt finne partnere som vi kan samarbeide med. Gjennom sin reise til Tanzania i november fikk direksjonen et godt innblikk i Norges Vels innsats på internasjonalt område. Både gjennom ambassadøren, sentrale og lokale myndigheter, organisasjoner, og ikke minst gjennom deltakende bønder fikk vi bekreftet at Norges Vel blir betraktet som en kompetent og profesjonell aktør som utgjør en forskjell. En annen ting som gjorde inntrykk var betydningen av å alliere seg med relevante samarbeidspartnere, både for å bli tildelt midler og prosjekter, men ikke minst for å skape gode resultater. Denne arbeidsformen må videreutvikles i alle Norges Vels virksomhetsområder. Medaljer og utmerkelser blir aldri avleggs, det vet vi i Norges Vel som har hedret med Medaljer helt siden Medaljen for lang og tro tjeneste er fortsatt en attraktiv hederspris, og som tidligere HR-direktør i Norske Skog har jeg selv overrakt mer enn 200 av disse flotte medaljene, og sett hvor stolte mottakerne blir når de får dem. Antall tildelte medaljer varierer fra år til år, og i 2012 så vi en nedgang fra året før. Samtidig øker antallet nye bedrifter som ønsker å hedre sine ansatte for 30 års innsats. Norges Vels Sølvmedalje rendyrkes nå som gründerpris, og ble godt mottatt av årets tre mottakere og deres lokalsamfunn. God presseomtale i understreker Norges Vels rolle som aktiv støttespiller for gründerskap og livskraftige lokalsamfunn. I tiden framover vil vi arbeide videre med å utvikle Norges Vels relevans i forhold til vårt formål. Dette innebærer blant annet fokus på prosjekt-, kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt utvikle forholdet til øvrige interessenter som blant annet våre organisasjonsmedlemmer. Jeg takker alle ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid og sterk og god innsats, og ønsker lykke til med å utvikle organisasjonen og arbeidet videre. Norge har bruk for en tradisjonsrik nyskaper som Norges Vel også i åra framover. Per Anders Folladal, preses Årsrapport 2012 I 3

4 Bærekraftig næringsutvikling Norges Vels visjon er å utvikle livskraftige lokalsamfunn. Vi mener at bærekraftig næringsutvikling er essensen i dette. Næring gir grunnlag for kunnskap og kompetanseutvikling. Næring gir grunnlag for inntekter og varig verdiskaping. Næring gir grunnlag for trivsel, kultur og attraktive lokalsamfunn. Natur og kultur er store ressurser i lokalsamfunnet, enten det dreier seg om landbruk eller havbruk. Bærekraftig næringsutvikling handler om hvordan vi utnytter disse ressursene for å skape fremtidsrettet næring for livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel bidrar til at lokale ressurser utnyttes best mulig for å skape og utvikle varige arbeidsplasser gjennom næringsutvikling. På vegne av oppdragsgiverne opererer vi i alle deler av verdikjeden, fra natur- og kulturressurs til foredlet produkt eller tjeneste til forbruker. Med bred kompetanse innenfor etablereropplæring og virksomhetsorganisering skapes nye og varierte virksomheter landet rundt. For oss er det viktig at verdiene som skapes forblir i lokalsamfunnet. Vi har vært engasjert i fornybar energi siden lenge før klimaspørsmålet kom på dagsorden. Med vår lange erfaring arbeider vi med rådgivning innen både bioenergi, solenergi, småkraft og andre miljøprosjekter. Bekjemper fattigdom Gjennom langsiktig arbeid med næringsutvikling skiller Norges Vel seg ut fra andre norske ideelle organisasjoner som driver med utviklingsarbeid. Med vår kompetanse bidrar vi til å styrke organiseringen til småprodusenter på landsbygda, bedre deres forhandlingsposisjon og knytte dem til et større marked. Viktige stikkord er organisering, formalisert samarbeid, kompetanseheving, produktutvikling og ikke minst utvikling og etablering av markedskanaler. Dette gir både nye arbeidsplasser og økt inntektsgrunnlag. Bærekraft og samfunnsansvar Norges Vels ideelle grunnlag er å fremme bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunn. Vi mener at dette er den beste måten å utøve samfunnsansvar på. Ideen om at reell utvikling og fattigdomsbekjempelse ikke kan skje uten økonomisk vekst, er derfor fundamentet for næringsutviklingsoppdrag og utviklingsprosjekter vi involverer oss i. Overskudd til ideelle formål For Norges Vel er ikke økonomisk gevinst et mål i seg selv, men overskudd fra driften gjør det mulig å utvikle og delta i nye ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn nasjonalt og internasjonalt. Årsrapport 2012 I 4

5 Nordisk støtte til klimaprosjekt i Uganda og Tanzania Det Nordiske Utviklingsfondet (NDF) har nylig etablert en ny nordisk finansieringsordning, Nordic Climate Facility (NCF). Denne ordningen, som har blitt etablert gjennom et samarbeid mellom NDF og Nordiske Miljøfinansieringsselskapet (NEFCO), skal i all hovedsak støtte opp under innovativt samarbeide mellom nordiske organisasjoner og foretak og aktører i verdens fattigste land. Tilskuddene utlyses årlig, og i hard konkurranse med andre nordiske organisasjoner er Norges Vel en av organisasjoner som har fått finansiering til prosjekter av Nordic Climate Facility. Så vidt vi vet er vi også den eneste nordiske organisasjonen som har lykkes med å gå seirende ut av denne konkurransen to ganger, først i Uganda og nå nylig i Tanzania. Bredt samarbeid I prosjektet "Sustainable Renewable Energy Businesses in Uganda er det etablert en bedriftsinkubator ved Makerere universitet. Inkubatoren skal fremme etableringen og utviklingen av lokale fornybar energi-bedrifter. Prosjektet gjennomføres av Norges Vel og Makerere Universitet, i samarbeid med NHOs Privat sektor-program i Uganda, NTNUs Senter for entreprenørskap, den indiske bioenergiaktøren Husk Power Systems, investorer, myndigheter og andre. Gjennom NCF-prosjektet bistås entreprenører og SMBer i Uganda med kunnskap, nettverk og investorkontakt. Utnytter avfallsprodukter Mens mange pågående initiativ i Tanzania retter seg mot utnyttelse av solenergi og biogass, er det lite som gjøres for å hente ut potensialet som ligger i bioenergi og utnyttelse av avfallsprodukter i landbruket noe som er hovedfokus for vårt nye NCF prosjekt i landet. Norges Vel har i ca. fem år samarbeidet med en lokal organisasjon, Rural Urban Development Initiatives (RUDI), om organisering av småprodusenter av ris. Ettersom mange av disse nå er i gang med drift av egne møller er timingen perfekt for å kunne se på fornuftig utnyttelse av risskallene. Risskall utgjør bortimot femti prosent av riskornet, og selv om risskall delvis utnyttes i forbindelse med lokal produksjon av murstein, blir det i all hovedsak oppfattet som et avfallsproblem. Karbonisert risskall har imidlertid stort potensial både som jordforbedringsmiddel, til stabil karbonlagring og til lokal produksjon av energi. Det forkullede risskallet presses til briketter og benyttes til matlaging som et bærekraftig energialternativ til ved eller trekull. Pyrolyseprosessen produserer i tillegg spillvarme og gass som skal utnyttes som fornybar energi og til forretningsorientert matproduksjon for lokale kvinnegrupper. Årsrapport 2012 I 5

6 Aktiviteter i Norge I året som gikk har nasjonal avdeling i Norges Vel initiert og gjennomført rundt 45 små og store prosjekter. I tillegg har vi bidratt med fagkompetanse i internasjonale prosjekter og prosjekter i vårt konsulentselskap. Våre prosjekter har sin faglige profil innen de tre kjerneområdene Mat, kultur og opplevelse; Energi og miljø; Entreprenørskap og virksomhetsorganisering. Ny næring i gamle bygg Gamle landbruksbygg og bygg i strandsonen kan utnyttes til å skape ny næring for eierne. Norges vel er prosjektleder for "Ny næring i gamle bygg i strandsona", der Hordalands-kommunene Austevoll, Bømlo, Sund og Radøy har gått sammen om å utvikle planer for gjenbruk av naust og sjøbuer. Hovedmålet med prosjektet er å sikre byggenes særpreg og samtidig skape ny næringsvirksomhet. Koblingsboks mellom forskning og næring I økende grad arbeider Norges Vel sammen med forskningsmiljøer for å kommersialisere forskningsresultater gjennom kobling mellom forskning og næring. I forstudien og forprosjektet "Arena Mat og Helse", har Norges Vel og Nofima bidratt med å tilrettelegge workshops og arenaer som kobler forskningsmiljøer og næringsmiddelbedrifter. Dette har resultert i en søknad til Arenaprogrammet som involverer 12 av disse bedriftene. Norges Vel har også roller i ulike forskningsrådssøknader der vi bidrar med å drifte industriarenaer og kjøre prosesser som tilrettelegger forskningsresultater for næringen. I verdikjedeprosjektet der Norsk Matbygg BA har blitt etablert, har vi vært pådrivere for slik kobling. Tilsvarende er vi med i et pilotprosjekt der Val Videregående skole er prosjektledere. Formålet er å tilrettelegge for opplæring av algedyrkere med forskningsbaserte bidrag fra Bioforsk. Gårdsbasert biogass Norges Vel har tatt initiativ til og gjennomfører et prosjekt som skal kartlegge muligheter og lønnsomhet ved samdriftsetablering av biogassanlegg. I følge en studie fra Østfoldforskning står husdyrgjødsel for over 40 prosent av det totale potensialet for biogass i Norge. I tillegg til at gjødsla utgjør en betydelig energiressurs, vil utslipp under lagring av husdyrgjødsla bli kraftig redusert. Entreprenørskap Norges Vel har hatt stor aktivitet på opplæringssiden i Vi har ferdigstilt et opplæringsprogram for småskala matbedrifter om hvordan de kan bygge sin egen merkevare gjennom å utvikle "den gode historien" knyttet til produktene. Vi hadde over 100 etablerere på fire ulike kurstyper i vår regi "Næringsutvikling på gårdsbruk", "Næringsutviklingskurs rettet mot salg av energi", "Kurs for asylsøkere" og "Gründerkurs" i regi av NAV. Norges Vel har gjennom årene holdt kurs mer enn 45 steder over hele landet. Årsrapport 2012 I 6

7 Aktiviteter internasjonalt I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 30 internasjonale prosjekter i våre satsingsområder i Afrika, på Balkan og i Sentral-Europa. Bioenergi i Serbia I samarbeid med organisasjonen Resource Center, Majdanpek, og med økonomisk støtte fra den norske ambassaden i Beograd, har Norges Vel bistått med å etablere en nasjonal organisasjon for økt bruk av bioenergi i Serbia. Til tross for at Serbia har store skogressurser, har de ikke tradisjon for å bruke automatiserte fyringsmetoder der ved kan erstatte fyringsolje i større sentralvarmeanlegg. Til tross for åpenbare fordeler ved konvertering til ved, kreves det store investeringer i ny teknologi som politikerne kvier seg for. Prosjektet vårt går derfor primært på å bistå det sivile samfunn med å etablere en nasjonal interesseorganisasjon for bruk av bioenergi og dernest bistå i opplæringen av pressgrupper som ivrer for en klimavennlig energipolitikk. Samarbeid med den Den Lille Nøttefabrikken i Mosambik Norges Vel har i nært samarbeid med Felleskjøpet vært med på å utvikle IKURU til et delvis bondeeid selskap som skal bidra med innsatsfaktorer, og legge til rette for eksport, blant annet av cashewnøtter. I 2012 startet partnerne, på initiativ fra Norges Vel, et nytt samarbeid med Den Lille Nøttefabrikken. Sammen jobbes det for å øke bøndenes verdiskapning ved at også foredlingen av nøttene foregår i Mosambik. En annen viktig del er kvalitetssikring av alle ledd i produksjonen. Norges Vel organiserer bøndene, og følger opp vår lokale partner IKURU, som er ansvarlig for cashewproduksjonen. Den lille Nøttefabrikken representerer ca 30 prosent av nøttemarkedet i Norge. På sikt har Mosambik potensiale til å levere store deler av det volumet Den Lille Nøttefabrikken har behov for. Norges Vels hovedpartner i Tanzania tildelt pris Norges Vel har siden 2007 bidratt til oppbygging og utvikling av den tanzanianske organisasjonen RUDI, Rural Urban Development Initiative. Sammen har vi utviklet et driftskredittsystem for risprodusenter i tre distrikter. Kreditten gjør det mulig for bøndene å selge risavlingen når prisene er på sitt høyeste. I senere tid har man innenfor rammene av dette samarbeidet startet opp aktiviteter innen biokullproduksjon, hvor risskall forkulles i en pyrolyseprosess. I tillegg til å være et jordforbedringsmiddel, kan det forkullede risskallet presses til briketter. Disse kan benyttes til matlaging, og er et klimavennlig energialternativ til ved og trekull. I slutten av september ble RUDI tildelt en pris for sitt virke som brobygger og kompetansebyggende organisasjon under The African Green Revolution Forum i Arusha, Tanzania. Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN og styreleder i Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), overrakte prisen til RUDI. Satsing på oppdrett av Tilapia på Madagaskar Akvakultur og fiskeoppdrett er viktig for Madagaskars kamp mot fattigdom, arbeidsløshet og underernæring. Norges Vel har derfor startet opp et prosjekt for at produsenter skal starte oppdrett av fiskearten Nile tilapia i innlandselver og dammer. Målet er å oppnå stabile arbeidsplasser, inntektsøkning, og økt tilgang til proteiner fra fisk. Norges Vel samarbeider med den lokale organisasjon MIDEM som har ansvaret for den praktiske implementeringen av prosjektet øst på Madagaskar. Det jobbes også for å styrke kompetansen innen oppdrett generelt, ved hjelp av ekstern teknisk bistand. Det er i den sammenheng etablert et faglig samarbeid med land i Asia, hvor man er store på oppdrett av Nile tilapia. Årsrapport 2012 I 7

8 Datterselskap - Norges Vel Consult AS Generell status operativt og bemanning Norges Vel Consult AS (NVC) har i 2012 hatt en daglig leder som har hatt ansvaret for administrative og operative oppgaver, parallelt med pågående prosjekt i internasjonal avdeling i Norges Vel. Selskapet har ingen ansatte. Arbeidet som har blitt gjennomført i NVC i løpet av perioden har primært dreid seg om følgende: Strategiarbeid Gjennomgang av prosjekter og rutiner Gjennomføring av kompetansekartlegging blant rådgivere i Norges Vel Utarbeidelse av prosjektreferanser Identifisering og utvikling av fremtidige potensiale fagområder med utgangspunkt i kompetansekartleggingen og tidligere gjennomførte prosjekt Identifisering av, og forankringsmøter med, mulige eksterne partnere, samt oppbygging av en partnerdatabase Tilbudsskriving Gjennomføring av pågående prosjekt Prosjekt- og tilbudsarbeid NVC har i løpet av 2012 hatt 16 pågående prosjekt. Dette har blant annet inkludert oppdrag for UDI, utleie av personale som daglig leder (management for hire) i en kjøttforedlingsbedrift i ti måneder, diverse sekretariatstjenester, et evalueringsoppdrag for Norad i Mellom-Amerika, og kartlegging av potensialet for et Arena-prosjekt i Østfold. NVC har også deltatt i en rekke offentlige anbudsprosesser. I løpet av året har NVC vunnet fire oppdrag: Etablererveiledning for Follorådet, som er en rammeavtale på to år. En evalueringsavtale med Norad; Final Evaluation of the Mesoamerican Agro environmental programme (MAP I) and Assessment of Proposal for MAP II" samt et kartleggingsoppdrag for Innovasjon Norge Østfold. I tillegg har vi også blitt tildelt nye oppdrag fra UDI. Utfordringer Hovedutfordringene til selskapet omhandler kapasitet, kompetanse, erfaring og synlighet. Videre er markedet for konsulenttjenestene for de fagområder NVC jobber mot preget av meget sterk konkurranse fra norske, så vel som utenlandske aktører/firmaer med store ressurser. Årsrapport 2012 I 8

9 Datterselskap - Norges Vel Eiendom AS Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 for å forvalte og utvikle Norges Vels eiendommer. I tillegg vil selskapet tilby tjenester innenfor samme fagområder til andre eiendomsbesittere. Selskapets hovedformål er å forvalte Norges Vels eiendommer på en hensiktsmessig måte, samt å bidra til å finansiere Norges Vels ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel eier en bygningsmasse på kvadratmeter, der kvadratmeter leies ut og kvadratmeter benyttes til egen virksomhet. Eiendommene omfatter også dekar jord og skog, som fordeler seg mellom dekar jord og dekar skog. På Øverland har vi inngått en avtale med Stabekk videregående skole om å bruke vår skogeiendom i undervisningsøyemed. Øverland restaurert og bygget om I 2011 ble hovedhuset på Øverland gård gjennomgått en omfattende restaurering og ombygging. Dette har resultert i en attraktiv gjestegård der de nye driverne har økt antall gjester betraktelig. I løpet av 2012 ble det gamle Fruktlageret bygget om til et moderne storkjøkken og i løpet av 2013 åpner et liten Gårdsbutikk i de samme lokalene. Nye muligheter på Hellerud Interessen for Hellerud som etableringssted øker, og det arbeides med utvikling for å tiltrekke nye og interessante leietakere. Som stor grunneier opplever vi sterkt press på deler av de øvrige arealene, noe som resulterer i at vi må forholde oss til mange pågående plan- og ervervsprosesser. Årsrapport 2012 I 9

10 Hederspriser og Legater Medaljen for lang og tro tjeneste Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet. Den som har bidratt med 30 års innsats for samme arbeidsgiver, fortjener heder. Derfor er Medaljen for lang og tro tjeneste en utmerkelse som verdsettes ekstra høyt både av giver og mottaker. I 2012 ble det tildelt Medaljer til ansatte i offentlige og private virksomheter. Norges Vels Sølvmedalje Gründerprisen "Norges Vels Sølvmedalje" skal oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen gis til personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den. Siden 2000 er det tildelt 22 Sølvmedaljer, åtte av disse i jubileumsåret I 2012 kom det inn 27 gode forslag og Norges Vels Sølvmedalje ble tildelt tre av dem: Erik A. Lynne etablerte Solør Bioenergi i Selskapet fremstår i dag som Norges ledende aktør innen fornybar energi basert på trevirke. Svein Waade har bygd opp IT-selskapet Waade Information System AS (WIS) siden Han står også bak en rekke prosjekter i lokalsamfunnet i Hemne. Jan Lindal har bygd opp hjørnesteinsbedriften Lindal hus og bidratt til viktig næringsutvikling på Vegårshei, og derigjennom skapt mange nye arbeidsplasser. Legatforvaltningen Gjennom utdeling av legatmidler støttes prosjekter og tiltak som bidrar til utvikling og nyskaping. Det ble ikke tildelt legatmidler i Bakgrunnen for dette var at avkastningen av legatmidlene var for svak foregående år, og det er avkastningen som gir grunnlag for legatutdeling. Norges Vel forvalter følgende legater: Landbrukslegatet Utdanningslegatet Kultur- og miljølegatet Årsrapport 2012 I 10

11 Norges Vel og samfunnsansvar Norges Vel overtok nettverket CSR Norge i 1. kvartal CSR Norge er for bedrifter og organisasjoner som jobber aktivt med samfunnsansvar for å oppnå mer bærekraftig og etisk forsvarlig verdiskapning. CSR Norges rolle er å arrangere nettverksmøter og tilby kompetanse, verktøy og inspirasjon fra vår partner CSR Europe. Vår satsing på dette er en konsekvens av at Norges Vel ønsker å være en organisasjon som tar samfunnsansvar på alvor, så vel internt som i norsk næringsliv generelt. Arbeidet i CSR Norge var i 2012 preget av å skape partnerskap, endringer av nettsider, etablere informasjonsstrategi, skape et bedret medlemstilbud og gjennomføre det forventede antall møter. Norges Vel startet opp prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering i Det forventes av Norges Vel med datterselskaper er sertifisert i løpet av 1. halvår Norges Vel sitt internasjonale arbeid er regulert av kontrakter med norske og internasjonale givere som i mer eller mindre grad setter målsetninger som løper parallelt med et aktivt samfunnsansvar. Normen er at samfunnsansvarsperspektivet er tydelig integrert i prosjektene. Flere målsetninger vil være sammenfallende mellom de programmer innen landbruk, akvakultur eller fornybar energi og de mål som Norges Vel setter som en samfunnsansvarlig virksomhet. Samfunnsansvarsperspektivet på vårt internasjonale arbeid vil også kunne bidra til økt resultatfokus og rapportering på hvilken samfunnsmessig påvirkning vi har lokalt. Årsrapport 2012 I 11

12 Dette er Norges Vel Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon stiftet i Vi er Norges eldste landsomfattende organisasjon, og har hovedkontor på Hellerud gård i Skedsmo kommune. Vi har lokalkontorer i Bergen og Levanger. Norges Vel har også lokal representasjon i Kosovo og Makedonia og landkontor i Tanzania. Kongelige beskytter H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter. Skaper bærekraftige verdier i lokalsamfunn Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Kjerneområder nasjonalt og internasjonalt Mat, kultur og opplevelse Energi og miljø Entreprenørskap og virksomhetsorganisering Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste, Norges Vels Sølvmedalje og forvalter og tildeler midler fra tre legater. Vår visjon Livskraftige lokalsamfunn. Våre verdier Vi fremmer bærekraftig utvikling bygget på et sosialt, miljømessig og økonomisk fundament. Vi tror på deltakende demokrati, rettferdig fordeling og likestilling. Styre og ledelse Norges Vel er en medlemsorganisasjon der representantskapet er øverste organ. Representantskapet består av en representant for hver av organisasjonene som er medlem, 18 representanter for de personlige medlemmene, direksjonens medlemmer, samt fire representanter valgt av og blant Norges Vels ansatte. Direksjonen er styret i Norges Vel og ledes av preses. Direksjonen og preses velges av representantskapet. Direksjonen ansetter administrerende direktør. Økonomi Som ideell organisasjon er det et mål at virksomheten skal være i økonomisk balanse og at overskuddet tilbakeføres til nye utviklingsprosjekter som bidrar til livskraftige lokalsamfunn. Det arbeides kontinuerlig med å styrke organisasjonens økonomiske handlingsrom. Medlemsorganisasjonen 31. desember 2012 hadde Norges Vel 34 organisasjonsmedlemmer og 810 personlige medlemmer. Norges Vel har fire æresmedlemmer: Kristian Kaus, Erik Kjøs, Johan Buttedahl, Tor Breen. Årsrapport 2012 I 12

13 Organisasjonsstruktur per Norges Vels styrende organer Representantskapet 2012 Ordinært representantskapsmøte ble avviklet 06. juni i Norges Vels lokaler på Øverland. I alt 34 stemmeberettigede medlemmer deltok. Representantskapet behandlet de ordinære vedtektsfestede saker. I forkant av representantskapsmøtet ble det arrangert et åpent fagmøte med temaet «Alger som ny næring i Norge». Organisasjonsmedlemmer i representantskapet per 6. juni H Norge NBBL Bioforsk Coop Norge Cultura Bank Den norske veterinærforening Det norske hageselskap Det norske skogselskap Det Norske Travselskap Landkreditt Landsbystiftelsen Marquart & Olsen - Prosjektmenneske.No Ans Naturviterne Norges Birøkterlag Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdeungdomslag Norges Fiskarlag NorgesGruppen ASA Norges Husflidslag Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Skogeierforbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Fjørfelag Norsk Landbruksrådgiving Norsk Sau og Geit Norske Felleskjøp Nortura Oikos Økologisk - Norge Stiftelsen Harmonien - Bergen Filharmoniske Orkester Stiftelsen Norsk Hestesenter TINE SA Uloba Vestfold Landbruksselskap Øverland Andelslandbruk Årsrapport 2012 I 13

14 Personlige medlemmer i representantskapet etter 6. juni 2012 Turid Jødahl Per Kr. Skulberg Arne Wikan Odd Roger Enoksen Barbro Stordalen Anne Marie Leirfall Sigrun Røstad Steinar Dvergsdal Maren Herlseth Holsen Sunni Grøndahl Aamodt Magnhild Melandsø Knut Bjella Inga Kvalbukt Øyvind Hunskaar Asbjørg Fyhn Jon Olav Knotten Dea Haug Storaas Hanne Frosta Norges Vels ansatte i representantskapet etter representantskapsmøtet 6. juni 2012 Anne Tollerud Barbara W. Musial Silvia Maria Suh Gunnar Lindeberg Direksjonen etter representantskapsmøtet 6. juni 2012 Per Anders Folladal Leder for industriinnovasjon, SIVA. Preses fra 2012 Laura Kvamme Autorisert regnskapsfører, selvstendig næringsdrivende. Visepreses fra 2006 Siv Merethe Gederaas Belbo Rådgiver, Nord-Trøndelag fylkeskommune. I direksjonen fra 2006 Svein Sundsbø Rådgiver. I direksjonen fra 2009 Carl Fredrik Pedersen Seniorrådgiver. Ansattvalgt fra 2012 José Luis Ramos Seniorrådgiver. Ansattvalgt fra 2010 Ivar Sørby Gårdbruker og selvstendig næringsdrivende 1. vara fra 2010 Thorvald Hillestad Ordfører i Re kommune. Ordfører i representantskapet fra 2006 Bernt Skarstad Bonde og leder Nordland Bondelag. I direksjonen fra 2010 Ledelsen Lars Mork Gundersen Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim Utenlandssjef Kari Clausen Utviklingssjef Stein Bjørnbekk Markeds- og kommunikasjonssjef Roger Leren Økonomisjef Årsrapport 2012 I 14

15 Årsberetning 2012 Det Kongelige Selskap for Norges Vel

16 Årsrapport 2012I 16

17 Regnskap 2012 Det Kongelige Selskap for Norges Vel Årsrapport 2012I 17

18 Årsrapport 2012I 18

19 Årsrapport 2012I 19

20 Årsrapport 2012I 20

21 Årsrapport 2012I 21

22 Årsrapport 2012I 22

23 Årsrapport 2012I 23

24 Årsrapport 2012I 24

25 Årsrapport 2012I 25

26 Årsrapport 2012I 26

27 Årsrapport 2012I 27

28 Årsrapport 2012I 28

29 Årsrapport 2012I 29

30 Årsberetning 2012 Norges Vel Consult AS Årsrapport 2012I 30

31 Årsregnskap 2012 Norges Vel Consult AS Årsrapport 2012I 31

32 Årsrapport 2012I 32

33 Årsrapport 2012I 33

34 Årsrapport 2012I 34

35 Årsrapport 2012I 35

36 Årsrapport 2012I 36

37 Årsrapport 2012I 37

38 Årsberetning 2012 Norges Vel Eiendom AS Årsrapport 2012I 38

39 Årsregnskap 2012 Norges Vel Eiendom AS Årsrapport 2012I 39

40 Årsrapport 2012I 40

41 Årsrapport 2012I 41

42 Årsrapport 2012I 42

43 Årsrapport 2012I 43

44 Årsrapport 2012I 44

45 Årsrapport 2012I 45

46 Årsrapport 2012I 46

47 Årsrapport 2012I 47

48 Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn Det Kongelige Selskap for Norges Vel tilbyr fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt. Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Postboks 115, 2026 Skjetten Tlf:

Norges Vel fremtidsrettet siden 1809. Næringsseminar 28 januar 2015 Høyskole i Hedmark Campus Evenstad

Norges Vel fremtidsrettet siden 1809. Næringsseminar 28 januar 2015 Høyskole i Hedmark Campus Evenstad Norges Vel fremtidsrettet siden 1809 Næringsseminar 28 januar 2015 Høyskole i Hedmark Campus Evenstad 1 Fremtidsrettet i 205 år STIFTET 29. DESEMBER 1809 2 Glimt fra vår historie 1970 Norske Fiskeoppdretters

Detaljer

Preses har ordet 3. Bærekraftig næringsutvikling 5. Aktiviteter i Norge 6. Aktiviteter internasjonalt 7. Hederspriser og legater 8

Preses har ordet 3. Bærekraftig næringsutvikling 5. Aktiviteter i Norge 6. Aktiviteter internasjonalt 7. Hederspriser og legater 8 Årsrapport 2013 Innhold Preses har ordet 3 Bærekraftig næringsutvikling 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt 7 Hederspriser og legater 8 Datterselskap - Norges Vel Consult AS

Detaljer

Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter

Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter Gründernes hus 16.april Åse Lekang Sørensen Norges Vel Stikkord Om Norges Vel og energiaktiviteten vår

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

30 år. ...og fest! med hverdag... med hverdag...

30 år. ...og fest! med hverdag... med hverdag... 30 år med hverdag... med hverdag......og fest! ... 6549 begivenhetsrike arbeidsdager... 518 oppturer og 43 nedturer... og noen få, ekstra smilerynker 30 år i samme bedrift Det Kongelige Selskap for Norges

Detaljer

Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin næringsutviklingsrolle. Namsos

Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin næringsutviklingsrolle. Namsos Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin næringsutviklingsrolle Namsos 02.11.17 1 Hvorfor ble Norges Vel stiftet? Dramatisk omstendigheter: Napoleonskrigene Handelsblokade Sult mangel på korn Veldig lav

Detaljer

When Doves Cry, Footloose m.m. Det er mange. grunner til å feire

When Doves Cry, Footloose m.m. Det er mange. grunner til å feire When Doves Cry, Footloose m.m Det er mange 1984 grunner til å feire 30 år går fort! 30 år i samme bedrift 1984-2014 Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste etter

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Lønnsom akvakultur i Afrika, Norges Vels erfaringer. Innspill til UD på «Fisk for Utvikling» v/ FTU Tekna Anne Mugaas, 15.

Lønnsom akvakultur i Afrika, Norges Vels erfaringer. Innspill til UD på «Fisk for Utvikling» v/ FTU Tekna Anne Mugaas, 15. Lønnsom akvakultur i Afrika, Norges Vels erfaringer Innspill til UD på «Fisk for Utvikling» v/ FTU Tekna Anne Mugaas, 15. juni 2015 Livskraftige lokalsamfunn Fokus på naturbasert næringsutvikling, gjennom:

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet. Samvirke Hvem skal eie verdiskapningen? Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA Inn på tunet, definisjon Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO Strategisk plan Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO FOTO:CHRISTINA GJERTSEN INNHOLDSFORTEGNELSE Visjon... 3 Overordnet mål... 4 Hovedmål... 4 Strategiske kjerneverdier... 5 1.

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Vi kan eiendomsutvikling

Vi kan eiendomsutvikling Vi kan eiendomsutvikling Hvem er vi? Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 og er et datterselskap av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel Eiendom forvalter og utvikler morselskapets eiendommer,

Detaljer

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 Årsrapport 2011 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Innhold Bakgrunn for Norads bedriftsstøtteordning Aktiviteter som potensielt kan motta støtte Prosess og krav til søkere 2 Bakgrunn for lansering

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn

Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn Årsrapport 2016 Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn Det Kongelige Selskap for Norges Vel tilbyr fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Innovative bønder finns de?

Innovative bønder finns de? Innovative bønder finns de? Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning Innlegg på Forskningsrådets nordområdekonferanse 2007 Forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i nord Bodø, 8. november 2007 Innovativ

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn.

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan?

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? 27. september 2017 Elin Ersdal NORFUND ET STATLIG INVESTERINGSFOND MANDAT medvirke til utvikling av bærekraftig nærings-virksomhet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Strategi 2: Bistå næringer/aktør i utviklingen av fornybar energi

Strategi 2: Bistå næringer/aktør i utviklingen av fornybar energi Innsatsområde 1: Utvikling av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen : prosjektansvarlig. Tiltak Mål Viktigste innsats / 1.1 Etablere innovative nettverk/ tenketanker 1.2 Utrede

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002 Saknr. 08/2066-27 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME 2011-2012 REF:07/1002 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur utvikling.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer