MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 62/11 11/1 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre 63/11 11/2283 Oppnevning av styrer, råd og utvalg /11 11/1810 Utvidelse av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - ny selskapsavtale /11 11/375 Interpellasjoner/spørsmål - kommunestyret Det vil i starten av møtet bli: Orientering ved/om Trondheimsregionen Orientering om forslag til reguleringsplan for Hallsettrøa (Gjellan/Trøåsen) Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

2 Sak 62/11 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 62/11 Kommunestyret /11 Formannskapet Formannskapets innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. Formannskapet behandling : Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 2 av 7

3 Sak 63/11 Oppnevning av styrer, råd og utvalg Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 63/11 Kommunestyret /11 Valgnemnda Valgnemndas innstilling Representant til Ungdommens kommunestyre: Efia Marie Damba. Presisering av kommunestyrets vedtak i sak 56/11: Klæbu næringsforum Under forutsetning av at vedtektene blir endret i Klæbu næringsforum AS ved neste generalforsamling, velges følgende personlige varamedlemmer. Bente Fanavoll Elverum (AP) for Lars Nordseth (AP), Geir Liang (V) for Jan-Frode Janson (H) og Haldor Grendstad (SP) for Ole Horgøien (FrP). Valgnemnda behandling : Omforent forslag: Representant til Ungdommens kommunestyre: Efia Marie Damba. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Det skal oppnevnes: - Representant til Ungdommens kommunestyre Side 3 av 7

4 Sak 63/11 Presisering av kommunestyrets vedtak i sak 56/11: Klæbu næringsforum Under forutsetning av at vedtektene blir endret i Klæbu næringsforum AS ved neste generalforsamling, velges følgende personlige varamedlemmer. Bente Fanavoll Elverum (AP) for Lars Nordseth (AP), Geir Liang (V) for Jan-Frode Janson (H) og Haldor Grendstad (SP) for Ole Horgøien (FrP). Side 4 av 7

5 Sak 64/11 Utvidelse av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - ny selskapsavtale 2011 Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 64/11 Kommunestyret /11 Formannskapet Formannskapets innstilling 1. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS som følge av selskapets utvidelse med kommunene Oppdal og Rennebu Formannskapet behandling : Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS som følge av selskapets utvidelse med kommunene Oppdal og Rennebu SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Forslag til ny selskapsavtale Vedlegg 2: Endringsdokument Saksopplysninger Som følge av at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) foreslås utvidet med kommunene Oppdal og Rennebu, er det utarbeidet forslag til en ny selskapsavtale. Forslaget er utarbeidet i dialog mellom dagens eierkommuner og selskapet. Den nye selskapsavtalen må i henhold til Lov om interkommunale selskaper vedtas av deltakerkommunenes respektive kommunestyrer. Det foreliggende forslaget til selskapsavtale er behandlet i TBRT s selskapsstyre onsdag , og skal videre behandles i Representantskapet Den foreslåtte selskapsavtalen trer i kraft fra Kommunestyret vedtok å gå inn i et interkommunalt brann-, rednings- og feiervesen for Trondheimsregionen, organisert som interkommunalt selskap. Selskapsavtale som omfattet kommunene Trondheim, Malvik og Klæbu ble vedtatt av kommunestyret Selskapet ble utvidet med kommunene Leksvik og Rissa med virkning fra Side 5 av 7

6 Sak 64/ Nåværende selskapsavtale ble vedtatt, i medhold av kommuneloven 13, av formannskapet den , sak 27/11. TBRT har i 2010/2011 vært i dialog med Oppdal og Rennebu kommuner om deltagelse i selskapet. Dette vil bety en utvidelse av brannvernregionen fra 5 til 7 kommuner. Utvidelse av selskapet gjøres formelt ved likelydende vedtak om ny selskapsavtale, jf. vedlegg 1, i alle eierkommunene, inkludert de kommunene som trer inn i selskapet. Som følge av selskapsutvidelsen øker antall medlemmer fra 5 til 7 kommuner. Prinsippet om at Trondheim kommune skal ha flertall i representantskapet videreføres, hvilket betyr at Trondheim kommunes medlemmer i representantskapet økes fra 5 til 7. De øvrige eierkommuner vil fremdeles ha 1 representant hver i representantskapet. Formannskapet vedtok i sak 98/11, i møte den , at ordfører er Klæbu kommunes representant i representantskapet, mens varaordfører ble valgt som vara. Selskapsavtalen som nå er forelagt eierkommunene, er lik den som formannskapet vedtok den , med følgende prinsipielle endringer: Antall eierkommuner øker fra 5 til 7 Representantskapets sammensetning justeres i tråd med utvidelsen slik at 7 medlemmer oppnevnes Trondheim kommune Eierbrøkene justeres i tråd med utvidelsen Malvik kommunes eierandel reduseres noe, på grunn av en dokumentert feil i forbindelse med selskapsstiftelsen Lånerammen til selskapet er utvidet fra 20 til 25 millioner kroner TBRT og dagens eierkommuner er enige om at gjeldende selskapsavtale ikke tydeliggjør selskapets strategi godt nok. I tråd med dette er man i samarbeid kommet frem til en tydeliggjøring av dette, noe som er innarbeidet i kapittel 2 i forslag til ny selskapsavtale. Administrasjonen i eierkommunene og selskapet har sammen jobbet frem det foreliggende forslaget. Det vises for øvrig til vedlagte endringsdokument, jf. vedlegg 2, for en tydeliggjøring av de faktiske endringer. Vurdering Rådmannens vurdering er at en utvidelse av selskapet synes å være i tråd med selskapets og eiers strategi. I tråd med dette anbefaler rådmannen utvidelsen, og forelegger dermed forslag til ny selskapsavtale for kommunestyrets godkjenning. Økonomiske og administrative konsekvenser På kort sikt vil ikke utvidelsen ha noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Klæbu kommune. På lengre sikt er forutsetningen for utvidelse av selskapet at kommunene samlet oppnår en økonomisk, ressursmessig eller kvalitets/tjenestemessig fordel, jf kapittel 2.2 i forslaget til ny selskapsavtale. Side 6 av 7

7 Sak 65/11 Interpellasjoner/spørsmål - kommunestyret Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 65/11 Kommunestyret SAKSUTREDNING Vedlegg Spørsmål til kommunestyremøtet fra Geir Karlsen (SV) Side 7 av 7

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1-19 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Rådmannens innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

9 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 11/ RÅD/RÅD/SLI /11 Klæbu menighetsråd Møtebok fra Klæbu Menighetsråd som fellesråd / RÅD/RÅD/SLI U /11 Klæbu sykehjem v/enhetsleder Jørn Frode Sand Svar - Søknad om ambulerende skjenkebevilling, Sosial tilstellning Klæbu sykehjem 11/ RÅD/RÅD/SLI G /11 Trondheim kommune v/marit Ringseth Berg Møtereferat fra styringsgruppemøte samhandlingsreformen

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/ Oppnevning av styrer, råd og utvalg Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Det skal oppnevnes: - To representanter fra formannskapet til fellesforum mellom Klæbu menighetsråd og Klæbu kommune - Representant til Ungdommens kommunestyre - Kommunens representant til drosjesentralens styre - Representant for Klæbu kommune til komite for markering av 40 års jubileum Vedlegg 1. Oppnevning av medlem til drosjesentralens styre Klæbu Taxi ANS 2. Komite for markering av 40 års jubileum, brev av Samarbeidsavtale mellom Klæbu menighetsråd og Klæbu kommune Presisering av kommunestyrets vedtak i sak 56/11: Klæbu næringsforum Under forutsetning av at vedtektene blir endret i Klæbu næringsforum AS ved neste generalforsamling, velges følgende personlige varamedlemmer. Bente Fanavoll Elverum (AP) for Lars Nordseth (AP), Geir Liang (V) for Jan-Frode Janson (H) og Haldor Grendstad (SP) for Ole Horgøien (FrP).

11 Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling I JZ1&3 - I? MOTTA-rT Klæbu kommune Vår saksbehandlec Marit Synnøve Sætre Kiæbu kommune TIL E-post: Poetmottak: postmottaketflc.no Vikingvegen 8 7CAfl KLÆnU ti Vår ref.: Oppgis ved alle h.nvendelser Vårdato: t Oppnevning av medlem til drosjesentralens styre - Klæbu Taxi ANS Vi viser til Yrkestransportforskriftens 46, 5.ledd hvor det stå følgende: Løyvemyndigheten kan be kommunale myndigheter om å oppnevne et medlem som ikke er løyvehaver til drosjesentralens styre, med den oppgave å ivareta trciftkantenes interesse. Oppnevnt styremedlem gis motegodtgjørelse av sentralen. Vi ber om tilbakemelding innen på hvem som er oppnevnt som kommunens representant til drosjesentralens styre. Med hilsen ha 5ctrC. Marit Sætre Rådgiver Kopi: Klæbu Taxi ANS, 7540 Klæbu Beseksedreeae: Postadresse: Telefon: Bank: Erling Skakkes gate 14 Postboks 2350 Teletaks: Org.nr: KREVTRfE TRØNDELAG Siuppen 7004 Trondheim

12 Målsjøåsen kennel og hundepensjonat I [IÏOTTÅWI I 07NOV2011 v/astrid Grendstad 7540 Klæbu Klæbu 29. okt. Komité for markering av 40 års jubileum 2012 Utmerkelse til lngeborg og klaus Grendstadfor mange års arbeid med hund. Mars 2012 er det 40 år siden Målsjøåsen kennel og hundepensjonat fikk offentlig godkjenning for drift. Selv om det ble passet noen hunder tidligere enn dette, regnes oppstarten fra denne måneden. Hundepensjonatet var opprinnelig tenkt som næring I tilegg til landbruk, men har siden utviklet seg til å bli hovednæring på Målsjøåsen. I de første årene deltok de begge i arbeidet, mens etter hvert ble lngeborg sitt ansvar. Begge har sammen arbeidet med avl og oppdrett av engelsksettere 1 alle disse årene. Med dette brevet tar jeg som datter initiativet til å se på hva som finnes av utmerkelser for dette arbeidet. Om man ender opp med å søke om Kongens fortjenestemedalje, gull eller sølvnål til NKK, Nordenfjeldske fuglehunds utmerkelse eller Norsk Engelsksetterklubb får man se på under prosessen. Uansett er det vel tid for å starte et komitéarbeid i sakens anledning for en markering av de 40årene. Jeg har startet arbeidet med å legge alt inn på exell ark for å se på antall oppstallinger i disse årene og fordeling mellom de ulike rasene osv. Håper også å ende opp med et hefte eller bok som planlagt utgitt Ijubileumsåret. Komiteen er foreslått satt sammen av følgende; Representant for Klæbu kommune, NKK (Norsk kennel klubb avd. Trøndelag), NESK (Norsk engelsksetterklubb avd. Trøndelag), NFK (Nordenfjeldske fuglehundklubb), Klæbu jeger og fisk, Stig Pedersen (kunde), Turid lndergård (kunde), Eli Anne Skaug ( kunde) og Svein sveås (kunde). Kan de ulike organisasjonene sjekke ut statutter og føringer for ulike utmerkelser før vi møtes første gang (spare møtetid)? Møte onsdag 23. november på La Vida, like ved Klæbu sparebank. Kl. 19:00 Gren0 198?

13 MELLOM KLÆBU MËNIGIIETSRÅD OG KLÆBU KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE ib enigheisråd 9) Rådgivningskompetanse på følgende felt: 10) Klæbu kommune gir menighetsrådet anledning til å benytte seg av kommunens 12) Tilgang til kommunens fjemarkiv til langtidsiagring av dokumenter 13) Tilgang til komrnunes hustrykkeri Bygningsvedlikeho id Drift og vedlikehold av kirkegård relevante for kirkelig ansatte. Il) Tilgang til kommunalt opplæringsprogram ( ko.mpetanseplan) på de områder som er innkjøpsartaler og forsikringsordninger. 8) Lønnskjøring og rapportering 7) Kontorlokaler for menighetsrådet og sogneprest Lov om den norske kirke 15, 4. ledd, for følgende områder: Klæbu kommune påtar seg oppgaver som tjenesteyting i stedet for særskilt bevilgning, jfr. Kommunal tj enesteyting: 6) utgifter til regnskapsføring 3) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker, organist og til daglig leder(kirkeverge) 5) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisning parkeringsplass ved kirkegård kontorhold for sognepresten 2) utgifter til drift og vedlikehold av kirkegård med tilstøtende arealer og snrydding av 4) drifcsutgifier for menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon, revisjon og 1) utgifter til drift og vedlikehold av kirken Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra menighetsrådet jfr. Lov om den norske kirke 15 Kommunens økonomiske ansvar: Mellom Klæbu kommune og Klæbu menighetsråd er det inngått samarbeidsavtale som følger. Avtalen trer i kraft , og kan sies opp av hver av partene innen 01. juli hvert år, med virkning fra påfølgende budsjettår. - P 1 Ej1 r Nj 1r

14 årsmelding) når det gjelder kirkelige spørsmål. i kommunens planprosesser (kommuneplan, handlingsprogram, årsbudsjett og drøfting av aktuelle saker. Det forutsettes at daglig leder (kirkeverge) blir trukket inn Rådmannen og daglig leder (kirkeverge) har gjensidig ansvar for løpende kontakt for Annet: Tore Steen Jarle Martin Gundersen leder Ordfører KLÆBU MENIGIIETSRÅD KLÆBU KOMMUNE () Klæbu, den.2010 * Tvist om fortolkning av denne avtalen forelegges Fylkesmannen. VEILEDNING, fra Det kongelige Kultur og kirkedepartement samt rundskriv F KOMMUNENS ANSVAR FOR KIRKEN I LOKALSAMFUNNET, fra Kirke, Utdannings og forskningsdepartementet og Kommunal og regiondepartementet. * For øvrig viser partene til nmdskriv V-5/2002, KIRKEN OG KOMMUNEN EN områder som omfattes av Kirkelovens 15. * Opprinnelig bevilgning vurderes på nytt når det oppstår økt bevilgningsbehov på ) oppdatert bemanningsplan i forkant av dette møtet. Det fortsettes også at samme forutsetninger drøftes og avklares. Menighetsrådet oversender revidert regnskap og fra menighetsrådet, to representanter fra formannskapet, kirkeverge og rådmannen. etableres det med virkning fra et fellesforum bestående av to representanter Forumet møtes innen utgangen av juni måned der budsjettrammer og endrede forum møtes i første halvdel av november for drøfting av de endelige tilpasninger i årsbudsjett/handlingsprogram. Drøfting av relevante saker på overordnet nivå, samt innkaller til de faste årlige møtene. generell informasjonsutveksling forutsettes også tillagt utvalget. Rådmannen * I tilknytning til arbeidet med årsbudsjett og revisjon av handlingsprogrammet, begrepet tjenesteyting. Det er kommunens ansvdr å prissette og ev. budsjetere alle områder som er definert under

15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: 210 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/ Utvidelse av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - ny selskapsavtale 2011 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS som følge av selskapets utvidelse med kommunene Oppdal og Rennebu SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Forslag til ny selskapsavtale Vedlegg 2: Endringsdokument Saksopplysninger Som følge av at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) foreslås utvidet med kommunene Oppdal og Rennebu, er det utarbeidet forslag til en ny selskapsavtale. Forslaget er utarbeidet i dialog mellom dagens eierkommuner og selskapet. Den nye selskapsavtalen må i henhold til Lov om interkommunale selskaper vedtas av deltakerkommunenes respektive kommunestyrer. Det foreliggende forslaget til selskapsavtale er behandlet i TBRT s selskapsstyre onsdag , og skal videre behandles i Representantskapet Den foreslåtte selskapsavtalen trer i kraft fra Kommunestyret vedtok å gå inn i et interkommunalt brann-, rednings- og feiervesen for Trondheimsregionen, organisert som interkommunalt selskap. Selskapsavtale som omfattet kommunene Trondheim, Malvik og Klæbu ble vedtatt av kommunestyret Selskapet ble utvidet med kommunene Leksvik og Rissa med virkning fra Nåværende selskapsavtale ble vedtatt, i medhold av kommuneloven 13, av formannskapet den , sak 27/11. TBRT har i 2010/2011 vært i dialog med Oppdal og Rennebu kommuner om deltagelse i selskapet. Dette vil bety en utvidelse av brannvernregionen fra 5 til 7 kommuner. Utvidelse av selskapet gjøres formelt ved likelydende vedtak om ny selskapsavtale, jf. vedlegg 1, i alle eierkommunene, inkludert de kommunene som trer inn i selskapet. Som følge av selskapsutvidelsen øker antall medlemmer fra 5 til 7 kommuner. Prinsippet om at Trondheim kommune skal ha flertall i representantskapet videreføres, hvilket betyr at Trondheim kommunes medlemmer i representantskapet økes fra 5 til 7. De øvrige eierkommuner vil fremdeles ha 1 representant hver i representantskapet. Formannskapet vedtok i sak 98/11, i møte den , at ordfører er Klæbu kommunes representant i representantskapet, mens varaordfører ble valgt som vara. Selskapsavtalen som nå er forelagt eierkommunene, er lik den som formannskapet vedtok den , med følgende prinsipielle endringer:

16 Antall eierkommuner øker fra 5 til 7 Representantskapets sammensetning justeres i tråd med utvidelsen slik at 7 medlemmer oppnevnes Trondheim kommune Eierbrøkene justeres i tråd med utvidelsen Malvik kommunes eierandel reduseres noe, på grunn av en dokumentert feil i forbindelse med selskapsstiftelsen Lånerammen til selskapet er utvidet fra 20 til 25 millioner kroner TBRT og dagens eierkommuner er enige om at gjeldende selskapsavtale ikke tydeliggjør selskapets strategi godt nok. I tråd med dette er man i samarbeid kommet frem til en tydeliggjøring av dette, noe som er innarbeidet i kapittel 2 i forslag til ny selskapsavtale. Administrasjonen i eierkommunene og selskapet har sammen jobbet frem det foreliggende forslaget. Det vises for øvrig til vedlagte endringsdokument, jf. vedlegg 2, for en tydeliggjøring av de faktiske endringer. Vurdering Rådmannens vurdering er at en utvidelse av selskapet synes å være i tråd med selskapets og eiers strategi. I tråd med dette anbefaler rådmannen utvidelsen, og forelegger dermed forslag til ny selskapsavtale for kommunestyrets godkjenning. Økonomiske og administrative konsekvenser På kort sikt vil ikke utvidelsen ha noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Klæbu kommune. På lengre sikt er forutsetningen for utvidelse av selskapet at kommunene samlet oppnår en økonomisk, ressursmessig eller kvalitets/tjenestemessig fordel, jf kapittel 2.2 i forslaget til ny selskapsavtale.

17 Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Deltakere i selskapet er kommunene Klæbu, Leksvik, Malvik, Oppdal, Rennebu, Rissa og Trondheim som sammen utgjør en brannvernregion. Andre kommuner kan slutte seg til selskapet, men det krever endring av selskapsavtalen og behandles som dette Selskapets rettslige status Selskapet er et eget rettssubjekt, registrert i foretaksregisteret Hovedkontor Selskapets hovedkontor er i Trondheim kommune. 2. Selskapets formål og strategi 2.1. Formål Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov knyttet til brann- og eksplosjonsvern, ulykkes-, katastrofesituasjoner og akutt forurensning. Oppgavene er av forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og innsats på området tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i regionens brannvernordning. Oppgavene følger av ulike lovgivninger og av kommunenes egne beslutninger, og plikten til å oppfylle oppgaven ligger hos kommunestyrene som eier TBRT IKS. Samarbeidet skal sikre et tilfredsstillende nivå på brannsikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, samt kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom deltakerkommunene. 1

18 På brann- og eksplosjonsvernområdet utfører selskapet sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Selskapets oppgaver er av forebyggende og innsatsmessig art. Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. Kommunestyrene legger funksjonen som nødalarmeringssentral, for mottak av meldinger om branner og andre ulykker, 110-sentralen, til selskapet. Kommunestyrene legger funksjonen som sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing, IUA Sør-Trøndelag region, til selskapet. Selskapets tjenester til kommunene skal så langt det er hensiktsmessig gå fram av konkrete avtaler mellom selskapet og deltakerkommunene. Avtalene skal bygge på brannordningen og i utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene. Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom deltakerkommunene og selskapet, og legges fram for deltakerkommunene hvert år, som grunnlag for kommunenes budsjettbehandling av kjøp av tjenester fra selskapet. En deltakerkommune skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver deltakerkommunene og selskapet måtte bli enige om utover det som fremgår av punkt 2.1. Selskapet skal ha anledning til å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelatert arbeid. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter Strategi Selskapets oppgaver er av samfunnsmessig og økonomisk art. Dette er grunnlaget for kommunenes eierskap. Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen, med spesiell fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles nytte av spesialressurser og kompetanse, sikring av de verdiene hver kommune legger inn i fellesskapet, billigere felles løsninger, tett kontakt med folk og myndigheter lokalt samt tilstrekkelig kommunal styring og kontroll. Kommunenes grunnlag for eierskapet er av samfunnsmessig og økonomisk art. Eierkommunene utøver sin forpliktelse på brann- og redningsområdet gjennom selskapet, samtidig som det er lagt til grunn at selskapsformen gir muligheter for økonomiske 2

19 innsparinger gjennom samdrift. Selskapet skal oppfylle deltakerkommunenes forpliktelser innenfor formålet og arbeide for å nå deltakerkommunenes målsettinger. Eierkommunene av TBRT IKS er i utgangspunktet positiv til videre utvidelse av selskapet med flere kommuner. Forutsetningen for utvidelse er at kommunene samlet oppnår en økonomisk, ressursmessig eller kvalitets/tjenestemessig fordel. Eierkommunene vil ved en eventuell utvidelse legge tilgrunn at nye kommuner ved inntreden skal holde minst samme brannfaglige -og beredskapsmessige nivå som standarden i selskapet. 3. Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte årlig tilskudd Selskapet viderefører fra oppstarten den virksomheten som fram til da er drevet av deltakerkommunenes brann- og feiervesen. Deltakerkommunene overdrar vederlagsfritt til selskapet det materiell og utstyr som disse brann- og feiervesenene har disponert. Overdragelsen skjer til takst utarbeidet av kommunenes egne fagfolk og inngår i deltakernes eierinnskudd. Deltakerkommunene overdrar også vederlagsfritt til selskapet eventuelle opparbeidete fond til bruk for brann- og feiervirksomheten også dette som en del av deltakernes eierinnskudd. Deltakerkommunene har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet, basert på den til enhver tid godkjente brannordning og den ansvarsfordelingsnøkkelen som er beskrevet i pkt Deltakernes eierandel og ansvar Deltakerkommunene har følgende eierandeler i selskapet: Trondheim 78,2 % Malvik 6,5 % Rissa 4,7 % Oppdal 4,2 % Klæbu 3,0 % Leksvik 1,9 % Rennebu 1,5 % Deltakerkommunenes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet, inkludert ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr. Selskapets utgifter til 110-sentral og IUA Sør-Trøndelag dekkes etter egne fordelingsprofiler. Representantskapet kan foreslå en revisjon av denne fordelingen av eier- og ansvarsandel når risiko- og sårbarhetssituasjonen tilsier en endring av brannordningen i regionen. 3

20 Endringer vedtas som endring av selskapsavtalen gjennom likelydende vedtak i alle deltakerkommunene. Deltakerkommunene har ansvar for vannledningsnett og brannvannuttak innenfor egen kommune, inkludert merking og vedlikehold av dette. Deltakerkommunene har - innenfor hver kommune - ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler og arealer for selskapets virksomhet. Det skal utarbeides leieavtaler for drifts- og vedlikeholdsansvaret for leieforholdene. For eiendommer som er like mye til nytte for flere av kommunene skal det inngås særskilte avtaler om finansieringen. 5. Selskapets styrende organer Selskapets styrende organer er representantskapet styret daglig leder (brann- og redningssjef) 5.1 Representantskapet Representantskapets sammensetning Representantskapet velges for 4 år og er selskapets øverste organ. Representantskapet består av 13 medlemmer med personlige varamedlemmer slik: Trondheim 7 Malvik 1 Rissa 1 Oppdal 1 Klæbu 1 Leksvik 1 Rennebu 1 Hver representant har en stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Representantskapets leder velges blant representantene fra Trondheim kommune. Dersom det tas inn flere deltakerkommuner skal representantskapet utvides slik at hver kommune har minst ett medlem. Trondheim kommune skal ha flertall i representantskapet. 4

21 5.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet Representantskapet skal: Velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse Velge selskapets styre Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av selskapets regnskapsresultat Gjøre vedtak om fullmakt til å ta opp lån og disponere fond innenfor de rammer selskapsavtalen setter Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak innenfor selskapets formål og økonomiske rammer Gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. Representantskapet kan delegere til styret og daglig leder myndighet i de saker der loven eller denne selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. Representantskapet er klageorgan for vedtak truffet av selskapet (brann- og redningssjef) i saker etter brannlovgivningen Representantskapets møter Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig og når styret eller minst en av deltakerkommunene krever det. Innkallingen skal skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Varsel sendes med samme frist både til representantskapets medlemmer og til deltagerkommunene, og skal inneholde saksliste. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbelstemme. Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Møtet som behandler årsmelding og regnskap skal avholdes innen utgangen av april. Representantskapet selv avgjør om møtene skal holdes for åpne dører. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter. Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer valgt ved møtets begynnelse. Styrets leder og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak ført inn i protokollen. Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerkommunene. 5

22 5.2 Styret Styrets sammensetning Styret velges av representantskapet og består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av eierkommunene (herav minst tre av Trondheim), og det antall medlemmer fra de ansattes organisasjoner som følger av lov om interkommunale selskaper av nr 6. De medlemmene som oppnevnes av eierkommunene skal først og fremst velges ut fra at styret samlet skal ha relevant kompetanse (brannfaglig, jus, økonomi, annet). Styret velges for 4 år om gangen. Suppleringsvalg og utskifting av styremedlemmer kan foretas i valgperioden når representantskapet bestemmer det. Ansattes representanter trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styrets leder skal velges blant de som er oppnevnt av Trondheim Styrets oppgaver og myndighet Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomiplan, årsberetning og regnskap, spørsmål om fullmakt til å ta opp lån eller disponere fond og andre saker som skal behandles i representantskapet. Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat, og skal sørge for at forvaltningen er under betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret er ansvarlig for at selskapets drift til enhver tid er hensiktsmessig i henhold til gjeldende brannvernlovgivning med forskrifter. Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder: ansette daglig leder føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten vedta selskapets organisasjonsplan innenfor de rammer som følger av selskapsavtalen og eventuelle vedtak i representantskapet treffe vedtak om å ta opp lån og disponere fond innenfor fullmakter gitt av representantskapet De ansattes medlemmer i styret har de rettigheter som framgår av bestemmelsene om dette i lov om interkommunale selskaper av nr Styrets møter Styrets leder innkaller til møter så ofte som nødvendig og når minst ett medlem av styret eller daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal så langt som mulig inneholde saksliste. Daglig leders saksutredning med innstilling til vedtak skal følge innkallingen i de saker der slik innstilling blir avgitt. Andre dokumenter i saker som skal behandles skal være tilgjengelige for styret til gjennomsyn. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelstemme. 6

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer