Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE"

Transkript

1 GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje, og avkastningen på konsernets egenkapital var 16,1 prosent (14, prosent). Styret vurderer resultatet som godt, og er tilfreds med at konsernets finansielle målsettinger er mer enn innfridd i. Utlånsvolumet gjennom har vært relativt stabilt. Underliggende vekst i utlånsvolumet har vært tilfredsstillende når salget av Kommunekreditt Norge AS hensyntas. Konsernets kjernekapitaldekning ved årsskiftet var 7,5 prosent (7,3 prosent), hvilket er i overkant av målsatt nivå på 7 prosent. Dette gir rom for lønnsom vekst i forretningsvolumet fremover. Konsernets drift har utviklet seg positivt i året som gikk ved at den underliggende driften og lønnsomheten er betydelig forbedret. Forholdet mellom kostnader og inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst på verdipapirer) var 58,3 prosent, hvilket er bedre enn målsettingen om 6 prosent. Inntekter fra andre områder enn utlån og innskudd er økt i løpet av året. Utviklingen vurderes som positiv, og er et resultat av en bevisst satsing på teknologi og kompetansebaserte tjenester. Egenkapitalavkastning Resultat etter skatter i prosent av gjennomsnittlig egenkapital pr. kvartal Med referanse til bankens etablerte utbyttepolitikk, har styret besluttet å foreslå et engangsutbytte på 1,5 krone pr. aksje ( kroner) i tillegg til det ordinære utbyttet på 1,5 krone pr. aksje (1,5 krone). Totalt utbytte for vil således utgjøre ca mill. kroner. I løpet av er Kreditkassen blitt ytterligere privatisert gjennom et statlig nedsalg av aksjer, og ca. 65 prosent av banken eies nå av private aksjonærer. KREDITKASSENS POSISJON I DET NORSKE MARKEDET Kreditkassen er Norges nest største bank, målt ved både forvaltningskapital og markedsverdi. Konsernets markedsandel i kredittmarkedet er ca. 7 prosent, målt ved konsernets utlån til norske låntagere i forhold til publikums totale gjeld til norske og utenlandske långivere. Markedsandelene i sparemarkedet er ca. 13 prosent for innskudd, målt ved innskudd i morbanken i forhold til forretningsbanker og sparebanker, og ca. 8 prosent innen fondsforvaltning, målt ved forvaltede midler i norskregistrerte fond. Innen betalingsformidling har banken en markedsandel på ca. 12 prosent. Markedsandelen er målt ved Kreditkassens andel av innenlandske giro- og kortbetalinger (debet og kredit). MeritaNordbanken Abp offentliggjorde 2. september et tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Kreditkassen. Tilbudet er betinget av at visse forutsetninger oppfylles, blant annet 9 prosent akseptgrad fra aksjonærene og konsesjon fra norske myndigheter. For ytterligere informasjon knyttet til tilbudet vises det til separat tilbudsdokument fra MeritaNordbanken datert 24. september, som er sendt alle aksjonærer. Driftsresultat Mill. kr Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Styret i Kreditkassen avga 2. oktober en uttalelse om tilbudet fra MeritaNordbanken i henhold til verdipapirhandellovens Styret konkluderte med at MeritaNordbankens tilbud, dersom det gjennomføres, vil være positivt for Kreditkassens kunder og for de ansatte i selskapet. Etter en samlet vurdering anbefalte styret aksjonærene å akseptere tilbudet. I sin vurdering la styret vekt på uttalelsen fra bankens finansielle rådgiver, Credit Suisse First Boston, som ga uttrykk for at tilbudsprisen på 44 kroner pr. aksje, basert på nærmere angitte forutsetninger, var "fair" (rimelig) fra et finansielt synspunkt. Statens Bankinvesteringsfond, som eier ca. 35 prosent av aksjene i Kreditkassen, har meddelt Oslo Børs at fondet ikke aksepterer MeritaNordbankens tilbud. Det pågår en konsolidering i det norske finansmarkedet. Det er i dag flere større og mer likeverdige grupperinger med bank som hovedvirksomhet enn for få år siden, og store nordiske banker har i økende grad etablert seg med tyngde i Norge. Denne utviklingen må forventes å tilta i styrke fremover, og styret forventer økt grad av konkurranse de nærmeste årene. I tillegg endrer kundene adferd. Restruktureringen av norsk næringsliv medfører at bankens bedriftskunder blir større, mer internasjonalt orientert, og stiller økte krav til konsernets tjenester og kompetanse. Personkundene forventes i økende grad å ta i bruk Internett i sin kommunikasjon med banken. Disse forholdene vil stille nye krav til banken med hensyn til økte investeringer i teknologi og kompetanse. Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- 1

2 turelle alternativer vil bli vurdert løpende. Som selvstendig bank er det Kreditkassens mål å øke konkurranseevnen gjennom fortsatt omstilling, oppbygging av kompetanse og forenkling av produkter og arbeidsprosesser i konsernet gjennom økt bruk av teknologi. Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere. Konsernets konkurranseevne skal baseres på lokal tilstedeværelse med fokus på god drift av avdelingsbankene i Norge. Kreditkassen skal videre opprettholde sin posisjon som ledende og global shippingbank. Kreditkassens mål for egenkapitalrentabilitet er 6 prosentpoeng over langsiktig risikofri rente, forutsatt at akseptabel risikoprofil og målsatt krav til soliditet opprettholdes. For tiden er målet konkretisert til ca. 12 prosent avkastning på egenkapitalen, målt ved resultat etter normaliserte tap og skatter. Det vurderes fortsatt som realistisk å nå målsettingen for egenkapitalavkastning. Rentenetto Mill. kr FREMTIDIG STRUKTUR Myndighetenes holdning til Kreditkassens strategiske situasjon er fortsatt uavklart. Konsernet befinner seg således i en åpen situasjon, og styret vil, som i tidligere år, vurdere eventuelle alternative strategiske løsninger basert på om de er industrielt riktige, vennligsinnede, og om de bidrar til å øke aksjonærenes verdier. Styret har tidligere, etter en samlet vurdering, anbefalt bankens aksjonærer å akseptere tilbudet fra MeritaNordbanken om kjøp av alle aksjene i banken. MeritaNordbanken representerer, med sin utpregede nordiske struktur og strategi, et interessant industrielt alternativ for Kreditkassen. Den tilbudte pris er 44 kroner pr. aksje. Kreditkassens finansielle rådgiver, Credit Suisse First Boston, har i en egen uttalelse til styret gitt uttrykk for at tilbudsprisen, basert på nærmere angitte forutsetninger, er "fair" (rimelig) fra et finansielt synspunkt. Den nye, utvidede adgangen til å etablere strategiske allianser med andre finansinstitusjoner, vurderes generelt sett ikke som et varig og attraktivt alternativ for Kreditkassen. En slik løsning vil kunne redusere konsernets strategiske fleksibilitet og utviklingsmuligheter, samtidig som den kun i begrenset grad vil kunne medføre uttak av de fordeler som en full integrasjon med en annen finansinstitusjon representerer. Styret stiller seg åpent med hensyn til mulige strategiske løsninger. Det understrekes at norske løsninger kan være fullt ut konkurransedyktige med nordiske løsninger. Kreditkassen har selv foreslått flere norske løsninger ved tidligere anledninger, men disse er blitt stoppet av forhold utenfor bankens kontroll. Eventuelle alternative løsninger til tilbudet fra MeritaNordbanken bør fremkomme som åpne tilbud. På denne måten kan den enkelte aksjonær i banken selv få anledning til å ta stilling til ett eller flere tilbud. Det er styrets oppfatning at det tilbud som representerer den høyeste verdi for bankens aksjonærer vil ha høyest sannsynlighet for å få nødvendig tilslutning fra aksjonærene. Rentemarginer 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 4. Kv Kv Kv Kv Kv Kv. 99 Total* Utlånsmargin Innskuddsmargin 2. Kv Kv Kv. 99 *) Gj.sn. utlånsrente minus gj.sn. innskuddsrente KONSERNETS VIRKSOMHET I Utlån Konsernets utlånsvolum har vært stabilt gjennom, men økte noe mot slutten av året. Det har vært underliggende vekst i porteføljen gjennom hele året. Justert for salget av Kommunekreditt var veksten i netto utlån ca. 7 prosent. Veksten i det samlede kredittmarkedet i var ca. 1 prosent, og totalt sett har konsernet således tapt noe markedsandel for utlån. Lønnsomhet har vært prioritert fremfor vekst i forretningsvolumet også i, og banken har videreført en differensiert prising i forhold til risiko og sikkerhet knyttet til de enkelte utlån. Dette har bidratt til at margininntektene har økt. Fordelingen av utlånsporteføljen på ulike næringer viser kun mindre endringer. Kreditkassen har en solid posisjon innenfor skipsfinansiering i flere av de viktigste shippingmarkedene i verden. Denne posisjonen er opprettholdt gjennom, og eksponeringen mot shipping er noe høyere enn ved forrige årsskifte. Gjennom en årrekke er det oppnådd gode resultater fra denne virksomheten. Betalingsformidlingstransaksjoner, personkunder 1 transaksjoner Også innenfor personmarkedet har utlånsvolumet økt noe. Kreditkassen har gjennom lagt vekt på å opprettholde konkurransedyktige vilkår for boliglånskunder. Det er fortsatt betydelig konkurranse i dette segmentet. Gjennom salget av Kommunekreditt Norge AS til Eksportfinans ASA i annet kvartal er konsernets Giroboks Brevgiro Elektronisk Manuell 2

3 eksponering mot kommunesektoren redusert. Eksportfinans har, blant annet gjennom sin gunstige innlånssituasjon, bedre forutsetninger enn Kreditkassen for å tilføre Kommunekreditt konkurransekraft og således bidra til en mer effektiv konkurranse i kommunesegmentet i Norge. Rentemargin på utlån er konsernets viktigste inntektskilde. Denne margininntekten er i løpet av året økt med 194 mill. kroner, til mill. kroner. Målt i forhold til utlånsvolumet var utlånsmarginen 1,57 prosent i mot 1,46 prosent året før. Den lavere marginen i var i stor grad et resultat av uroen i rentemarkedet høsten. Marginen på utlån har vært under press i flere år som følge av sterk konkurranse. Forskjellen mellom innskudds- og utlånsrente har imidlertid bedret seg noe, og var 2,74 prosentpoeng i sammenlignet med 2,65 prosentpoeng i. Inntektene fra betalingsformidling har i steget med ca. 7 prosent til 658 mill. kroner. Prisene for enkelte tjenester er økt i løpet av året for å oppnå en riktigere prising i forhold til kostnadene ved å levere tjenestene. Dette gjelder i hovedsak manuelle tjenester. Det er et mål for banken å endre kundeadferden, slik at en stadig større andel av betalingstransaksjonene blir utført elek- Betalingsformidlingstransaksjoner, bedriftskunder 1 transaksjoner Det har funnet sted betydelige renteendringer i det norske pengemarkedet i, og den kortsiktige renten er redusert med ca. 2,5 prosentpoeng i løpet av året. Kreditkassen har foretatt en løpende tilpasning av renter på utlån og innskudd med vekt på å opprettholde et konkurransedyktig tilbud til bankens kunder Innskudd og spareprodukter Bankens innskuddsvolum fra kunder har økt i, men det har vært enkelte sesongmessige svingninger gjennom året. Innskuddsvolumet økte markert i fjerde kvartal, blant annet som følge av god likviditet i markedet. Det har vært underliggende vekst i kundeinnskudd i annet halvår. Omtrent halvparten av bankens volum av kundeinnskudd er relatert til driftskonti for bedriftskunder. Brevgiro Elektronisk Manuell Rentemarginen på innskudd er en viktig inntektskilde for konsernet, og denne margininntekten utgjorde i 958 mill. kroner, noe som representerer en økning på 6 mill. kroner i forhold til. Målt mot volumet av innskudd er margininntekten blitt redusert fra 1,19 prosent for til 1,17 prosent for. For langsiktige sparemidler er det betydelig konkurranse mellom bankinnskudd og andre spareformer som fonds- og forsikringssparing. Innenfor fondsmarkedet har bankens datterselskap K-Fondene AS gjennom året økt forvaltede midler med 35 prosent til 9,6 mrd. kroner, hovedsakelig som følge av verdistigning i selskapets aksjefond. Med ett unntak hadde alle K-Fondenes aksjefond en høyere verdistigning enn Oslo Børs totalindeks i. Markedsandelen for norske aksjefond er opprettholdt på et godt nivå, men total markedsandel er noe redusert. Reduksjonen skyldes at nysalg i hovedsakelig har funnet sted i utenlandsfond. K-Fondene introduserte utenlandsfond i februar 2. I løpet av er selskapets produkter også gjort tilgjengelig på Internett. Andre inntekter Mill. kr Kreditkassen har egne selskaper for aktiv forvaltning av kunders midler, og for unit-linked produkter (forsikringssparing med investeringsvalg). Salgsutviklingen i disse selskapene er positiv. Det forventes at disse områdene vil bli en viktig del av konsernets sparetilbud til kundene, og at de vil bidra til økte inntekter i årene fremover. Innenfor livsforsikring har bankens datterselskap Norske Liv AS en stabil markedsposisjon innenfor personmarkedet. Det er gjennomført betydelige endringer i Norske Livs driftsform i, som fremover forventes å påvirke selskapets resultater positivt. Inntekter fra fondsforvaltning gjennom datterselskapet K-Fondene er redusert fra 13 mill. kroner i til 98 mill. kroner i. Selskapets resultat før skatter utgjorde 29 mill. kroner, sammenlignet med 53 mill. kroner for. Bortfallet av AMS-ordningen fra og med 2 krever en ny gjennomgang av K-Fondenes strategi og driftsform. Norske Liv har i bidratt til konsernets resultat med 32 mill. kroner, sammenlignet med -25 mill. kroner for. Kreditkassen ønsker fortsatt å styrke sin posisjon i sparemarkedet. Betalingsformidling Betalingsformidlingstjenestene utgjør en viktig del av de fleste kundeforhold med banken. I løpet av har transaksjonsvolumet i Kreditkassen, målt ved totale innenlandske kort- og betalingsformidlingstransaksjoner, økt med ca. 12 prosent. I kombinasjon med kostnadseffektiviserende tiltak har dette gjort at enhetskostnadene for mange tjenester er redusert. Kreditkassen har godt utbygde løsninger innenfor betalingsformidling og likviditetsstyring for kunder. Dette gir banken et konkurransefortrinn i markedet. Andre inntekter Netto verdiendr. og kursgev. (tap) på verdipapirer, valuta og fin. deriv. Netto provisjonsinntekter 3

4 tronisk og selvbetjent. Dette gir lavere kostnader for kunden, og både lavere inntekter og kostnader for banken. Bankens Internett-løsninger og satsing på telefonbank har medført økt tilgjengelighet for kundene, ved at transaksjoner kan utføres hele døgnet. Nye regler for tidspunkt for kreditering og debitering av renter i forbindelse med betalingsoppdrag trer i kraft 1. juli 2. De nye reglene vil redusere alle bankers inntjening knyttet til betalingsformidling. Bruttoeffekten for Kreditkassen er estimert til i størrelsesorden 1 mill. kroner for 2, og i størrelsesorden 2 mill. kroner i årseffekt fra og med 21. Effekten vil fremkomme som reduserte netto renteinntekter i bankens regnskap. Informasjon til kundene og mer kostnadsriktig prising har ført til økt selvbetjeningsgrad for betalingstjenester. Andelen av betalinger via brevgiro, betalingskort og andre elektroniske og automatiserte tjenester er økt fra 81 prosent til 89 prosent i personmarkedet og fra 91 prosent til 94 prosent i bedriftsmarkedet i løpet av året. Kreditkassens betalingstjenester på Internett har utviklet seg positivt også i. Banken har en solid markedsposisjon innenfor denne virksomheten. Betalingsformidling via telefon er også i vekst, og konsernet hadde ved utløpet av henholdsvis ca. 5 og ca. 34 abonnenter på betalingstjenestene på Internett og telefon. Tilsvarende tall ved utløpet av var ca. 21 og ca. 28. Kreditkassen drar, i likhet med andre norske banker, nytte av den felles infrastruktur som er etablert for betalingstjenester, hvor Bankenes Betalingssentral (BBS) står sentralt. Felles ressursinnsats i banknæringen over mange år har medført stordriftsfordeler som gir billigere tjenester for kundene. Verdipapir- og kapitalmarkedsaktiviteter Bankens aktiviteter innenfor valuta-, rente- og verdipapirmarkedene er organisert gjennom enheten Christiania Markets. Enheten har gjennom totalt sett vist god resultatutvikling. Det ble oppnådd gode inntekter fra handel med rente- og valutaprodukter. Inntekter fra aksjehandel for kunder er økt i, og markedsandelen for aksjehandel, målt ved omsetningsvolum, var ca. 8 prosent i. Oppbygging av kompetanse på aksjeanalyser og megling har styrket bankens posisjon mot institusjonelle kunder. I personmarkedet har Christiania Markets økt omsetningen av aksjer betydelig. I tillegg har spesielle produkter som aksjeindekserte obligasjonslån blitt godt mottatt i markedet. Bankens tilbud om aksjehandel via Internett benyttes av stadig nye kunder, og ca. 7 6 kunder abonnerte på denne tjenesten ved utgangen av året. Inntektene fra denne virksomheten øker raskt. Banken har opparbeidet en sterk posisjon, som gir et godt utgangspunkt for fremtidig inntjening, som følge av tidlig etablering av tjenester på området. Samlede driftsinntekter i Christiania Markets utgjorde 825 mill. kroner (68 mill. kroner) i. Bankens datterselskap K-Holding AS forvalter en stor del av konsernets portefølje av omløpsaksjer. Hoveddelen av K-Holdings portefølje er børsnoterte omløpsaksjer, som er bokført til markedsverdi. Ved årsskiftet hadde omløpsporteføljen en bokført verdi på ca. 1 mrd. kroner. I tillegg forvalter selskapet konsernets anleggsaksjer, som ved årsskiftet hadde en bokført verdi på ca. 39 mill. kroner. Ved utgangen av året hadde denne porteføljen en urealisert merverdi på ca. 235 mill. kroner. Kostnader/inntekter Kostnader i forhold til inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) Kostnader/gjennomsnittlig forvaltningskapital 2, 1,5 1,,5, Kostnader, effektivisering og rasjonalisering Totale driftskostnader utgjorde mill. kroner (3 646 mill. kroner), tilsvarende 1,76 prosent (1,84 prosent) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Målsettingen om en viss reduksjon av de totale kostnadene i sammenlignet med ble således innfridd. Engangskostnader relatert til MeritaNordbankens oppkjøpstilbud er inkludert med ca. 22 mill. kroner. Regnskapet for inneholder også en avsetning på 62 mill. kroner til overskuddsdeling for ledelsen og de ansatte i konsernet, som er en økning på ca. 32 mill. kroner i forhold til fjoråret. Økningen er et resultat av at konsernets forbedringsmål er mer enn innfridd i. Forholdet mellom kostnader og inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) i var ca. 58 prosent (6 prosent). Forbedringen i forholdstallet er et resultat av en reell bedring av lønnsomheten i bankens drift, og kommer på tross av betydelige engangsinntekter i. Tap på utlån og garantier For viser resultatposten tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 8 mill. kroner (netto tap på 17 mill. kroner). Tap på utlån og garantier hvor det tidligere ikke var gjort spesifiserte tapsavsetninger, utgjorde 215 mill. kroner (229 mill. kroner) i. Tapene er lave, og konsernet vil normalt ha høyere tap på utlån og garantier enn det som har vært tilfellet i de siste årene. 4

5 Netto tap fordeler seg med -77 mill. kroner (-84 mill. kroner) på personmarkedet, 38 mill. kroner (-15 mill. kroner) på små og mellomstore bedrifter, -7 mill. kroner (-49 mill. kroner) på større bedriftskunder i Norge og 38 mill. kroner (68 mill. kroner) på utlån fra datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. I løpet av året ble brutto mislighold økt med,7 mrd. kroner til 2,5 mrd. kroner. Netto mislighold, hvilket tilsvarer verdien av sikkerhetene og gjeldsbetjeningsevnen knyttet til de misligholdte engasjementene, økte med,7 mrd. kroner i forhold til. Utsatte engasjementer, definert som engasjementer hvor det er stor sannsynlighet for at mislighold vil inntreffe innen ett år, ble redusert til 1, mrd. kroner (1,2 mrd. kroner). Netto utsatte engasjementer ble tilsvarende redusert til,7 mrd. kroner (1,1 mrd. kroner) ved utgangen av. Utlånstap Mill. kr Uspesifiserte tapsavsetninger Kreditkassens engasjementsvolum har økt noe gjennom året. Den kortsiktige kredittrisikoen i engasjementsporteføljen er noe redusert gjennom. Både verdensøkonomien og norsk økonomi har styrket seg, sammenlignet med situasjonen ved forrige årsskifte. Oljeprisen har mer enn doblet seg i løpet av året, og rentenivået i Norge er betydelig redusert. Styret har på denne bakgrunn funnet det riktig å holde de uspesifiserte tapsavsetningene uendret De uspesifiserte tapsavsetningene er totalt mill. kroner (1 585 mill. kroner), tilsvarende 1, prosent (1, prosent) av den porteføljen disse avsetningene skal dekke. Skatter Konsernets skattekostnader utgjorde for 513 mill. kroner (7 mill. kroner). Som følge av ny regnskapslov fra 1. januar er netto utsatt skattefordel regnskapsført som eiendel i balansen, og det er bokført ordinær skattekostnad gjennom året. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid fortsatt lave som følge av at konsernet har fremførbare underskudd. Basert på varsel fra myndighetene om en mulig endring av skatteloven i, hvilket ville ha medført reduserte rentefradrag for banken, har Kreditkassen bokført ordinær skattekostnad i årets tre første kvartaler. Som en følge av at endringen i skatteloven nå tidligst vil bli gjennomført i 2, er bankens skattekostnad i fjerde kvartal negativ som følge av for høy bokført skattekostnad i årets første ni måneder. Dersom lovendringen hadde vært gjennomført med effekt for, ville Kreditkassens skattekostnad ha vært ca. 295 mill. kroner høyere. Ved utløpet av utgjør konsernets netto utsatte skattefordel ca. 1,4 mrd. kroner. Konsernet har enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. Brutto utlån Mrd kr Oslo Byrett avsa 13. november dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende skattemessig behandling av den preferansekapital banken ble tilført under bankkrisen i Retten la til grunn at tilførselen av preferansekapital skal anses som skattepliktig inntekt for banken. Kreditkassen har anket Byrettens dom. Dersom Kreditkassens anke fører frem, innebærer dette at bankens fremførbare underskudd økes med ca. 2,7 mrd. kroner. Oslo Byrett avsa 8. februar 2 dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende retten til skattemessig fradrag for tap ved salg av datterselskaper innen konsernet. Byretten har konkludert med at de tap Kreditkassen har krevet fradrag for ikke er fradragsberettiget etter selskapsskatteloven. Banken vil vurdere hvorvidt byrettens dom skal ankes innen ankefristens utløp. Saken omfatter to forhold som totalt har redusert bankens skattemessig fremførbare underskudd med 536 mill. kroner. OVERSKUDDSDISPONERING, KAPITALDEKNING OG SOLIDITET Årets overskudd etter skatter i morbanken på mill. kroner, inklusive mottatt konsernbidrag på 354 mill. kroner, foreslås disponert ved en avsetning til utbytte på mill. kroner, og ved overførsel av 521 mill. kroner til fond for vurderingsforskjeller og 3 mill. kroner til annen egenkapital. Morbankens frie egenkapital utgjør etter dette 8 76 mill. kroner. Basert på bankens etablerte utbyttepolitikk og årets gode resultat, har styret besluttet å foreslå et utbytte på totalt ca mill. kroner. Dette tilsvarer 3, kroner pr. aksje (1,5 krone), hvorav 1,5 krone pr. aksje ( kroner) er engangsutbytte for. Pr. 31. desember hadde Kreditkassenkonsernet en kjernekapitaldekning på 7,5 prosent og en samlet kapitaldekning på 1,5 prosent. Tilsvarende tall for morbanken var henholdsvis 7,5 prosent og 1,3 prosent. Konsernets kjernekapitaldekning er økt med,2 prosentpoeng, sammenlignet med forrige årsskifte. 5

6 Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Soliditeten pr. 31. desember vurderes av styret som god. Styrets målsetting er å opprettholde en kjernekapitaldekning på ca. 7 prosent. Ny regnskapslov ble innført 1. januar. Dette medfører at konsernets handelsportefølje av verdipapirer er vurdert til markedsverdi i regnskapet. Netto utsatt skattefordel er ført som eiendel i balansen, og det er bokført økt skatt i forhold til tidligere avlagte regnskap som følge av lovendringen. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid ikke økt som følge av endringene i ny regnskapslov. Konsernet har lave betalbare skatter som følge av fremførbare underskudd fra tidligere år. Regnskapstall for tidligere år er omarbeidet for å være sammenlignbare med regnskapet for. Forvaltningskapital pr. årsverk Mill. kr RISIKOSTYRING OG LØNNSOMHETSMÅLING 2 Styret legger vekt på at konsernet skal ha en risikoprofil som er tilpasset soliditet og kompetansenivå. 1 For å styre kredittrisiko knyttet til engasjementer er det gjennom flere år arbeidet med å gjennomføre et standardisert fullmakts- og komitésystem for innvilging av kreditter, samt et samlet system for klassifisering og oppfølging av løpende kredittrisiko. Målsettingen om en forsiktig risikoprofil og god kredittkontroll ligger fast. Det er ikke foretatt endringer hverken i bankens kredittpolicy eller i praktiseringen av denne. Periodiske oversikter over kredittrisikoen rapporteres til styret. Det vesentligste av markedsrisiko er konsentrert til valuta-, pengemarkeds- og verdipapirvirksomheten i Christiania Markets, og til bankens aksjeportefølje. Øvrig markedsrisiko i andre deler av konsernet avlastes mot Christiania Markets på daglig basis. Markedsrisiko styres i henhold til rammer som styret fastsetter på årlig basis. Basert på årlig rapportering fra samtlige enheter i konsernet, vurderer styret kvaliteten på den interne kontroll i Kreditkassen som tilfredsstillende. Konsernrevisjonen har revidert internkontrollrapporteringen. Som et verktøy for å måle risiko og lønnsomhet tok Kreditkassen i i bruk risikojustert lønnsomhetsmåling av de ulike virksomhetsområdene. Banken gjennomførte i en kvalitetssikring av målesystemet, og har implementert enkelte forbedringer i løpet av. Kapitaldekning ÅR 2 Årtusenskiftet medførte behov for tilpasninger og renovering av konsernets maskin- og systemportefølje. Kreditkassen har gjennomført renovering av konsernets systemer og rutiner, og konsernet tilfredsstilte alle offentlige pålegg knyttet til årtusenskiftet, herunder Kredittilsynets krav. Samlet sett er det i løpet av perioden til juni benyttet ca. 2 mill. kroner til disse formål. Kostnadene har hovedsakelig påløpt i og, og er utgiftsført som vedlikeholdskostnader. Overgangen til nytt årtusen foregikk uten at det oppstod uventede problemer i konsernets datasystemer. 4 2 Tilleggskapital Kjernekapital RATING OG INNLÅN Kreditkassens kredittratinger er ikke endret i. Fire internasjonale ratingbyråer offentliggjør en eller flere ratinger av Kreditkassen. Ratingene er på et nivå som sikrer Kreditkassen tilgang til innlån fra det internasjonale kapitalmarkedet, både på kort og lang sikt. I en situasjon med større volum av utlån enn innskudd må banken finansiere en del av sin virksomhet i det internasjonale verdipapirmarkedet og i interbankmarkedet. Banken er således eksponert mot endringer i disse markedene både hva angår tilgjengelighet og kostnad for slike innlån. Styret legger vekt på at konsernet skal ha en begrenset likviditetsrisiko. Kundeinnskudd og langsiktige innlån i kapitalmarkedene representerer to stabile finansieringskilder for konsernet, og likviditetsrisikoen styres blant annet gjennom at totale innlån fra disse kildene skal oppfylle etablerte minimumsmål. 6

7 ORGANISASJON OG MILJØ Ved utgangen av var det ansatt 4 33 medarbeidere i konsernet. Dette utgjør 4 51 årsverk, sammenlignet med 4 77 årsverk ved forrige årsskifte. I tillegg kommer 25 medarbeidere i Norske Liv og K-Fondsforsikring, hvilket utgjør 228 årsverk, som er en reduksjon på 12 årsverk i forhold til. Antall sykedager i var 46 11, tilsvarende ca. 5,3 prosent (ca. 5,2 prosent). Bedriftshelsetjenesten foretar systematisk gjennomgang av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt der sykefraværet er størst. Fortjeneste pr. aksje/ aksjekursutvikling Fortjeneste Kurs Som følge av økningen i antall ran har Helse- og Miljøområdet prioritert arbeidet med oppfølging av 12 medarbeidere og kunder. Det er grunn til å tro at det ikke vil oppstå langtidsskader som følge av ransbølgen. For øvrig har det ikke oppstått skader som følge av arbeidsulykker Det er i registrert et økt omfang av kriminalitet, og bruken av vold knyttet til ran har tiltatt. Kreditkassen ser alvorlig på denne utviklingen og arbeider kontinuerlig med tiltak for å sikre personell og verdier best mulig. Også i ble det gjennomført en medarbeidertilfredshetsundersøkelse, med godt resultat. I tillegg foretas det arbeidsmiljøundersøkelser i alle enheter i konsernet. Kursutvikling (kr) Fortjeneste pr. aksje (kr) Kreditkassens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Styret vil takke de ansatte for innsatsen i, og har avsatt et beløp på 44 mill. kroner til overskuddsdeling med de ansatte. Denne ordningen var en engangsordning, og vil ikke bli videreført. STYRET OG LEDELSEN Administrerende direktør Sverre Leiro ble 7. september valgt til ny formann i Kreditkassens representantskap etter avdøde Erling Norvik. Norvik hadde vært representantskapets formann siden 199. Etter fullmakt fra Representantskapet vedtok styret i april utbetaling av 3 kroner til konsernsjefen som en engangsbonus for begrunnet ut fra innsats og resultatoppnåelse. Markedsandeler Representantskapet har videre ut fra en markedsmessig vurdering justert konsernsjefens lønn til 2 1 kroner med virkning fra 1. januar og 2 16 fra 1. juli. Samtidig er enkelte elementer i konsernsjefens ansettelsesavtale endret. Konsernsjefen har ikke avtalefestet bonusordning. 2 * Lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef i utgjorde totalt kroner, hvorav kroner var kontantlønn. Konsernsjef har en egen, spesiell pensjonsavtale fra fylte 6 år som gir rett til pensjonsutbetaling på 7 prosent av kontant årslønn. Styret har rett til å be konsernsjefen om å fratre sin stilling fra samme tidspunkt. Konsernsjefen har rett til å kreve at opptjente pensjonsrettigheter kontantavregnes ved fratreden. Utlån Innskudd Morbankens andel av publikums utlån og innskudd, sammenlignet med andre forretningsbanker og sparebanker * pr. 11/99 Kreditkassens øverste ledelse, som består av ca. 2 personer, får for utbetalt et kontant vederlag som en engangsordning, basert på en incentivordning knyttet til oppnåelse av målsatt forbedring av konsernets underliggende, varige inntjening før utlånstap i perioden fra og med våren til utgangen av. Konsernsjef, samt konsernets økonomidirektør og internrevisor, er ikke med i ordningen. Et samlet beløp på 18 mill. kroner er belastet regnskapet for. Denne ordningen var en engangsordning og vil ikke bli videreført. AKSJONÆRFORHOLD Kursen på Kreditkassen-aksjen var ved årets slutt 39,5 kroner, hvilket er 13,1 kroner høyere enn ved forrige årsskifte. Verdien av Kreditkassen økte således med ca. 7,2 mrd. kroner i løpet av året. Inkludert utbytte på 1,5 krone pr. aksje ga Kreditkassen-aksjen en effektiv avkastning til investor på 57,6 prosent i løpet av. Totalindeksen på Oslo Børs økte med 45,5 prosent i samme periode. I mars solgte Statens Bankinvesteringsfond ca. 16 prosent av aksjene i Kreditkassen gjennom en offentlig plassering til norske og utenlandske investorer. Salgskursen ble fastsatt til 3,6 kroner pr. aksje. Ca. halvparten av aksjene ble plassert i Norge. Kreditkassen fikk ca. 15 nye aksjonærer som følge av nedsalget. Norske investorer eide ved utgangen av året ca. 62 prosent av bankens aksjer. Den statlige eierandelen er redusert til ca. 35 prosent. 7

8 UTSIKTENE FOR 2 Kreditkassens resultater påvirkes i stor grad av den generelle utviklingen i norsk økonomi. Utsiktene for norsk økonomi i inneværende år synes relativt gode, med blant annet høy oljepris og et lavere rentenivå enn ved inngangen til. En eventuell renteøkning internasjonalt kan medføre høyere renter også i Norge, noe som kan påvirke konsernet negativt. Utbytte Kr 3, 2,5 Konsernets kapitalsituasjon og inntjeningsevne gir grunnlag for utlånsvekst i 2. Det er en forutsetning at eventuell vekst kan oppnås innenfor en akseptabel risiko- og lønnsomhetsprofil. 2, 1,5 Regnskapet for var godt, hvilket skyldes forbedringer i driften, men også lavere tap og skatter enn det konsernet kan forvente i fremtiden. Kreditkassen har i hatt svært lave tap. Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi tilsier at denne situasjonen kan endre seg i de neste årene. Styret er ikke kjent med engasjementer som forventes å gi betydelige tap i 2, men vil likevel understreke at konsernet pådrar seg risiko ved kredittgiving og normalt vil oppleve tap på utlån. Det vil bli lagt vekt på å opprettholde fortsatt god kvalitet i utlånsporteføljen. 1,,5, Kreditkassen har fortsatt potensiale for å øke andre inntekter, både hva angår spare- og kapitalmarkedsprodukter og betalingsformidling. For å oppnå dette vil det være nødvendig å satse ytterligere på oppbygging av kompetanse og salgsfremmende tiltak de neste årene. Det forventes økt konkurranse i det norske markedet i årene som kommer, fordi stadig flere og nye konkurrenter etablerer seg som tilbydere av finansielle tjenester i en situasjon hvor det allerede er overkapasitet på tilbudssiden. I tillegg vil endret kundeadferd og økt bruk av Internett redusere bruken av tradisjonelle tjenester til fordel for billigere, selvbetjente tjenester. Dette vil kunne svekke konsernets inntjeningsnivå i fremtiden. For å møte denne utviklingen kreves det at Kreditkassen effektiviserer sine arbeidsprosesser ytterligere over de neste årene. Standardisering av konsernets produktportefølje og en tilsvarende forenkling av produksjonsprosessene skal legge grunnlaget for økt konkurranseevne og lønnsomhet i fremtiden. Dette vil innebære økt satsing på teknologi, kompetanse og fortsatt omstilling. Effekten av denne satsingen forventes klarlagt i løpet av første halvår 2, og styret vil vurdere behovet for en avsetning for omstilling når planene fremover er konkretisert nærmere. Utbytte pr. aksje Engangsutbytte for Direkteavkastning * Direkteavkastning på Kreditkassen-aksjen Effektiv rente på 1-års statsobligasjon *) Dato for offentliggjøring av styrets forslag til utbytte 8

9 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Fjerde kvartal Hele året Fjerde kvartal Hele året Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (63) (37) (227) (218) (267) Provisjonskostnader (63) (38) (227) (218) (27) (67) 36 Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (257) 271 Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (3) Tap på utlån og garantier 2, (8) 17 (419) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (9) Driftsresultat (131) Skatter 1,4 (88) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/år) (kroner) 1,46 1,7 4,49 3,55 4,9 KVARTALSRESULTATER (Mill. kr) Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper 47 (55) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (66) (53) (38) (53) (53) (58) (63) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (81) (385) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (62) (18) (1) 82 Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (11) 11 Driftsresultat Skatter 18 (1) (88) Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

10 BALANSE (Mill. kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Note Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (992) (967) Spesifiserte tapsavsetninger 6 (1 89) (1 51) (1 485) (1 482) Uspesifiserte tapsavsetninger 6 (1 588) (1 585) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner 1, Aksjer og andeler 1, Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd fra kredittinstitusjoner og kunder Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital desember Oslo, 15. februar 2 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Liv I. Haug Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth 1

11 NØKKELTALL (Mill. kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 8,7 8,5 8,3 77,4 76, 75,3 74,1 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 42,6 41,7 41,5 38,5 42,2 4,8 43,6 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 52,7 51,8 51,7 49,8 55,5 54,1 58,8 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 25,7 25,93 25,82*) 26,89*) 27,94 28,8 27,3*) Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 1,12,23 1,7 1,7 1,5,91 1,46 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer pr. kvartal) 55,3 64, 58,5 59,5 57,7 57,2 59, Ansatte, antall årsverk *) Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,5 krone pr. aksje pr. 4. kvartal og 1. kvartal samt 3, kroner pr. aksje pr. 4. kvartal. NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 1 GENERELLE PRINSIPPER Kvartalsregnskapet er satt opp i samsvar med ny regnskapslov og ny årsregnskapsforskrift for banker, som begge trådte i kraft 1. januar. De viktigste endringene for morbanken og konsernet er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden i morbanken. Avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond er reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Implementeringseffekt av ny regnskapslov anses som virkning av endring av regnskapsprinsipp, som føres direkte mot egenkapitalen pr. 1. januar. Se kvartalsrapport for 1. kvartal for nærmere beskrivelse av effekten av ny regnskapslov. Tall fra tidligere perioder er omarbeidet for å være sammenlignbare. Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Fjerde kvartal Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Mill. kr brutto utlån Personmarked (18) (,2) (77) (,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) (5) (,3) (3) (,1) Bergverk, oljeboring og -utvinning (1) - 9,1 Industrivirksomhet 41 1,3 31,3 Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg 6,4 (5) (,1) Varehandel 16 1, 21,3 Hotell- og restaurantdrift 9 1,6 8,3 Sjø- og luftfart 5,1 18,1 Eiendomsdrift - - (24) (,1) Annen tjenesteyting 22,6 12,1 Andre 7 2,7 2,2 Sum 82,2 (8) - Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Tap på utlån og garantier 82,2 (8) - *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis. 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER (Mill. kr) Fjerde kvartal Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Tilgang spesifiserte tapsavsetninger ved oppkjøp Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Endring tidligere perioders spesifiserte tapsavsetninger (23) (112) Konstaterte tap i perioden (45) (91) Valutakursendringer 6 9 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt

12 (Mill. kr) Fjerde kvartal Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (2) (112) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende 3 1 Inngang på tidligere avskrevne fordringer (26) (112) Endring uspesifiserte tapsavsetninger - - Netto tap på utlån og garantier 82 (8) 4 SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 5 VERDIPAPIRER (Mill. kr) Bokført verdi/ Bokført verdi/ Bokført verdi/ Bokført verdi/ Handelsportefølje Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsportefølje Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Urealisert gevinst børsnoterte anleggsaksjer ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (168) (221) (3) (3) 2 1 (165) (218) Øvrige utlån , 1, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik pr. 31. desember Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr mill. kr mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 31. desember (Mrd. kr) Sum balanseposter 153, Sum poster utenfor balansen 19,8 Markeds- og valutarisiko 9,3 Beregningsgrunnlag 182,1 Kapitaldekning pr. 31. desember (Mill. kr) () Kjernekapital ,5 Tilleggskapital , Fradragsposter (51) - Total ansvarlig kapital ,5 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 12

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere kvartal 3. K V A R T A L 1 9 9 9 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 8 7 6 5 4 3 2 Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1998 utgjorde 359 mill. kroner (675 mill. kroner). Resultatet tilsvarer,65 krone pr.aksje

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 3.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg gode råd om plassering av sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 600 500 400 300 200 100 0 3. kv. 1995 4. kv.

Detaljer

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995.

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995. SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 3. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1997

Rapport 3. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 3. kvartal 1997 Kreditkassen tilbyr regningsbetaling og aksjehandel over Internett SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 700 600 500 400 300 200 100 0 4. kv. 1996

Detaljer

4. KVARTAL 2000 LØNNSOM VEKST EIERFORHOLD AVKLART KREDITKASSENS POSISJON I DET NORSKE MARKEDET KREDITKASSEN DEL AV NORDEA. Egenkapitalavkastning

4. KVARTAL 2000 LØNNSOM VEKST EIERFORHOLD AVKLART KREDITKASSENS POSISJON I DET NORSKE MARKEDET KREDITKASSEN DEL AV NORDEA. Egenkapitalavkastning 4. KVARTAL 2 LØNNSOM VEKST EIERFORHOLD AVKLART Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i 2 utgjorde 2 411 mill. kroner (2 477 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,37 kroner (4,49 kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 1995

RAPPORT 2. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN STABILE UTLÅN, TILFREDSSTILLENDE RESULTAT OG ØKT SOLIDITET Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 236 mill. kroner (2 29 mill. kroner). Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

BNbank Rapport 1. kvartal 2001

BNbank Rapport 1. kvartal 2001 Morbank Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 1. kv. 1. kv. 4. kv. 1. kv. 2000 2000 2000 2001 Millioner kroner 2001 2000 2000 2000 1 294 304 353 357 Renteinntekter og lignende inntekter 575 540 461 1 991 1 229

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer