X Games Norway 2018 søknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "X Games Norway 2018 søknad"

Transkript

1 Øyer kommune v/ Ordfører Brit Kramprud Lundgård Oppland Fylkeskommune v/ Ordfører Even Aleksander Hagen Lillehammer Kommune v/ Espen Granberg Johnsen Kopi: Rådgiver Roger Aa Djupvik i Oppland fylkeskommune Næringssjef Eirik Haagensen i Lillehammer kommune Rådmann Tord Buer Olsen i Lillehammer kommune Rådmann Ådne Bakk i Øyer kommune 31. mai 2017 X Games Norway 2018 søknad X Games Norway 2017 ble på mange måter en gedigen suksess. Verken vi eller våre samarbeidspartnere kunne forestille oss at ting kunne bli så bra. Det var mange som tvilte: Kunne et innlands-arrangement måle seg med den voldsomme interessen som X Games i Oslo skapte? Ville arenaen være god nok? Ville det amerikanske X Games-konseptet passe inn i det norske skog- og fjellandskapet? Tvilerne tok feil. Det er forståelig at mange lokale aktører satt på gjerdet for å se hvordan dette ble. Nå som varene er levert, kan alle i innlandsregionen gjøre seg opp sin mening om hva prosjektet er verdt. For alle som trenger grunnlag for analyse og konklusjoner anbefaler vi vår rapport, som finnes her: For å sikre en langsiktig forankring for X Games i Gudbrandsdalen, må både offentlig støtte og private sponsoravtaler økes kraftig. I 2017 var kun Alpinco/Hafjell inne, i tillegg til den offentlige støtten fra Øyer, Lillehammer og Oppland. Med ca 50 lokale leverandører og en direkte økonomisk effekt hos disse på 4,5-5 millioner kroner, så håper vi at flere ser verdien i å bidra til en videreføring av prosjektet. I tillegg melder lokalt næringsliv og reiseliv, som ikke var direkte involvert som leverandører, om rekordomsetning i X Games-uken. 1

2 X Games er et dynamisk prosjekt som kan utnyttes av mange parter: Markedsføring: TV-sendingene overføres til 110 land (live) og 700 millioner mennesker deltar i den digitale samtalen. Innholdet er en estetisk nytelsesreise i Hafjell og Gudbrandsdalen. Reiseliv: Over 80% av billettkjøperne er tilreisende. I tillegg genererer X Games turisme på grunn av sin eksponering og globale merkevarekraft. Tjenesteutvikling: X Games-organisasjonen (og fansen) setter krav til digitalisering av reiselivstjenestene, som må utvikles i rekordfart dersom Gudbrandsdalen skal henge med. Lokal stolthet og attraktivitet: X Games gjør det spennende å bo, studere og jobbe i området. Vintersport: X Games driver lokal rekruttering til de nye og populære sportene snowboard og ski. Med X Games så får Gudbrandsdalen den perfekte kombinasjonen av tradisjonell og banebrytende vintersport. De lokale idrettslagene var allerede godt i gang med rekrutteringen i Frivillighet: Nesten alle frivillige i X Games er 29 år eller yngre. For en base å bygge videre på Våre folk og leverandører sier at dette er de beste frivillige de noen gang har jobbet med Alt dette, sammen med de faktiske resultatene fra X Games Norway 2017, tilsier at lokale myndigheter og næringsliv bør løfte X Games-innsatsen betraktelig inn mot 2018 og årene fremover. Dette vil være et sterkt signal til sentrale myndigheter, såvel som til sponsorene og konkurrenter, at X Games hører hjemme i Gudbrandsdalen. Et felles løft mellom myndigheter og næringsliv bør ligge på 20% av den statlige støtten. Vi antar da et rettferdighetsprinsipp på 50/50 mellom det offentlige og de private, altså 1,8 millioner kroner hver. Dersom vi får et positivt var på vår søknad om 18 millioner kroner fra staten, så vil den lokale støtten være helt avgjørende for arrangementet. Vi forstår at det vil ta noe tid å sikre disse midlene fra næringslivet, derfor ber vi om følgende i denne søknaden: 1,8 millioner kroner i støtte fra Oppland Fylkeskommune, Øyer Kommune og Lillehammer kommune Bistand fra lokalt finansiert organ som kan jobbe fast med lokale sponsorer. I vår søknad til Kulturdepartementet har vi sagt at vi må ha beskjed innen sommeren for å kunne sette en dato for arrangementet. Det er OL-sesong neste år, og da er det kamp om datoene fordi IOC nekter utøverne å delta i andre konkurranser i OL-perioden. Vi vet allerede om en datokonflikt i uke 10 med US Open. Hvis staten imøtekommer dette, ber vi om at lokale myndigheter gir oss beskjed så raskt som mulig om støtten på 10% av statens beløp er realistisk. Dette svaret vil gi oss trygghet til å gå videre med prosjektet. 2

3 Endelig program for X Games Norway 2017 er ikke fastsatt. Dere kan ta høyde for at det blir et program som minimum matcher årets nivå, men dere må avvente endelig informasjon om øvelser og tider. Vi har vedlagt vår søknad til Kulturdepartement, her kan dere se estimert budsjett for et 2018 arrangement i Hafjell. Med vennlig hilsen Henning Andersen SAHR Concepts Telefon Mail 3

4 Til$ Kulturdepartementet, v/statsrådlindahofstadhelleland Postboks8030Dep. 0030Oslo Kopi:$ Utenriksdepartementetv/statsrådFrankBakke?Jensen Nærings4,og,Fiskeridepartementetv/statsrådMonicaMæland Politiske,partienepåStortinget 07.april2017 Søknad,om,midler,til,Nordic,X,Games,2018, XGamesOslo2016varenfantastisksuksess.XGamesNorway2017iHafjellbleminst likevellykket.vårmålsetningvarålevereeuropasbesteactionsports?eventvedå overgåossselvfra2016.herernoenforeløpigeindikasjonerpådette: Tiltrossforatvimistetutøvere(skateboarderne)med¾avdetotalefølgernei sosialemedier,klareviåovergådeglobaletalleneforengasjementisosiale medier:500millionermenneskerforxgamesoslo millionerforx GamesNorway2017. TV?distribusjonenglobaltharholdtsammenivåtiltrossforfærreøvelser. DetsportsligenivåetiBigAirvarlangtbedreenniOslo kanskjedenbestebig Air?konkurransenihistorien.Detblesattfleretrickssomaldriersatti konkurransetidligere.bigairskikvinnervarutentvilhistoriensbeste. SettmednorskeøynevarXGamesNorwayhistorisk.Aldriførharvigjortdet bedre.norgeblebestenasjon. Deteretavdestørstepublikumsarrangementenenoensinneforetactionsports? eventieuropaavholdtietalpinanlegg DeterførstegangiXGamessinhistorieatbådekonserterogfinalerersendt back?to?back påworldfeed(internasjonaltv?distribusjon).norskemugisho, SeebogJulieBerganfikkmedettetstortinternasjonaltpublikum. DetaljertrapportviloversendesKUDnårdenforeliggeromnoenuker.Vikanogså nevneatviliggerantiløkonomiskbalanse(sahr,tv2ogespngarantertefor underdekningpå3.5millionerkroner),atdetikkevarnoeninngripenerfrapolitiettil trossfor17000menneskerpåsport,konserterogfester,samtatantidopingnorge gjennomførteallesinedopingkontrollerutenproblemer.24prøverertattoganalysert. Alleernegative.PolitietiLillehammermelderomgodtsamarbeidmedarrangør. Hafjell/Alpincoharsolidøkningiheiskortsalgogeksponering.Enbredfrontavviktige aktørerigudbrandsdalenstillersegbakdennesøknaden(sevedlegg1). 1

5 NordmennelskeractionsportsogvaremerketXGamesstårfjellstøtt.Detnorske arrangørmiljøetharigjenlevertiverdensklasse,someierenespnersværtgodtfornøyd med:nåhardetegnetintensjonsavtalemedsahrogtv2omvidereføringavxgamesi NorgeogNordenut2022XGamesiNorgeerdetenesteXGames?arrangementet utenforusasomerutviklet,finansiertoggjennomført100%avlokalkompetanse.dette girarbeidsplasser,kompetansehevingogbetydeligomsetningforlokaltnæringsliv. Actionsports?fansoverheleverdendelernoenuniverselleverdier:Frihet,kreativitet, indremotivasjonogvennskaperenfellesbaseforallesomdrivermeddisse aktivitetene.enskikjørerisverige,ensnowboarderifinlandogenskateridanmark delerdisseverdienemedsinenorskelikesinnede. Ogherervifremmevednoeavdennesøknadenskjerne:Viønskeråinviterevåre nordiskenaboerinnixgames?familien.gjennomtettdialogmednordiskministerrådi månedeneførarrangementet,harviforståttatposisjoneringavnordenuteiverdener enviktigsatsingfremover.menogsåsamarbeidogidentitetsbygginginnadiregionen.vi harblittoppfordrettilåtakontaktmedbyerogtv?selskaperidenordiskeland,og tilbakemeldingeneharværtveldiggode. ViharbesøktStockholm,Gøteborg,KøbenhavnogHelsinki.Viharblittkontaktetav SundsvalliSverigeogTampereiFinland.UnderXGamesNorwaypåHafjellkom beslutningstakerefrabådebyer,destinasjonsselskaperogtv?selskapertilhafjellforå utviklenordicxgamessammenmedoss: TV2,somerhostbroadcasteriNorge,ogsomhardenordiskeXGames? rettighetenesammenmedsahrut2022 SVT,YLEogDR,samtligeharXGames?rettighetenenåogvilværemedvidere WonderfulCopenhagenogTampere,somharmarkedsføringsansvarforsine byer/regioner Utenriksdepartementet ESPN AlpincoogøvrigesentraleaktøreriGudbrandsdalen Konsepteterambisiøst,menfulltutrealiserbart:ÅgjennomføreetfellesXGameside nordiskeland.hererenmuligplanforøvelser: SlopestyleogHalfpipe/BigAiriHafjell BigAiriTampere GamingiHelsinkiellerTampere o Underutredning SkateboardingiKøbenhavn Periodener5.til11.mars2018,ogdeterplanlagtsometårligeventhvorøvelsenekan roteremellomdenordiskeland.viserogsåforengradvisutvidelseslikatsverigeog Islandkommermedetterhvert. 2

6 3 NordicXGamesblirdetenesteavsittslagiverden.Vivetikkeomlignendeinter? regionaleeventssomdettenoestediverden iallefallikkeforenungmålgruppe. Medieeksponeringenvilblimassiv:Viestimerer100millionertv?seere(10millioner bareinorden)og1milliarditotaltengasjementisosialemedier/øvrigdigitalt.vi regnermedca50000tilskuerepåarrangementenesamlet. Prosjektetkostermellom50og100millionerkroneravhengigavendeligprogram,men vilhabetydeligesynergieffekter.deøvrigenordiskelandvilnyteeffekteneavden opparbeidedekompetanseninorge.hererdetleverttovellykkedexgamesover forventningpåkvalitetogunderforventningpåbudsjett.denasjonalebevilgningeneer solide,menminneligeiforholdtilavkastning. Viforutsetterfullfinansieringihvertlandsombeslutningsgrunnlagforgjennomføring. Ledelsenvilværenorsk,ogunderleverandørenelokale.Pådennemåtenviloffentlige bevilgningernasjonaltbrukespålokaltnæringslivogkompetanseutvikling,slikvihar settsomresultatavxgamesinorge.organisasjonsstrukturervedlagt(vedlegg2),men ESPNereier,SAHR/TV2forvalterrettigheteneiNordenogerarrangør,diverse underleverandørerrapporterertilsahr/tv2. ESPNstårfortv?distribusjonfrasittLondon?kontor.INordenskaperviettett samarbeidmellomnordisketv?kanalersomnasjonalehostbroadcasters.iførste omgangbetyrdetteatsvt,yleogdrinviteresinntilennordiskhostbroadcaster? gruppesammenmedtv2forfellesutviklingavtv?produktetsomskaldistribueres nordiskogglobalt(worldfeed).itilleggvilhvertv?kanalleggebetydeligeressurseri nasjonalesendinger.akkumulertvildetblica100tv?timerbareinorden SatsingenisosialemediervilværeheltunikiNorden.VividereførerdetinnovativeX GamesLive?konseptet(utvikletiNorge,sewww.xgamesnorway.no).AlleungeiNorden inviteresmedtilåskapedendigitalexgames?opplevelsensammenmedoss,utøvere, medierogsamarbeidspartnere.viskalrasktoppi150000følgerepåfacebookog påInstagram.NordicXGamesskalværeverdensledendeiinnovasjonog brukergenerertinnhold.viskalviseveiikonvergensenmellomlineærtv?produksjonog modernedigitaltinnhold. ForNorgesdelerdigitaliseringenspesieltrelevantmedtankepåReiselivsmeldingen. HergårdetklartfrematNorgemåbliverdensledendeidigitaliseringavtjenestene,men detstårikkesåmyeomdigitaliseringavmarkedsføringen.xgamesetablerermedsin enormedigitalegjennomslagskraft,samtmedsineinnovativeløsninger,etforbildefor allesomskalmarkedsførenorgeinternasjonalt. EtnordiskXGameskanbrukestilspin?off?arrangementersomoffentliggodehvor myndighetenekaninviteresmedsammenmednæringsliv,interesseorganisasjonerog utdanningssektor.digitalmarkedsføringeretåpenbarttema.utviklingavdennordiske gaming?industrienetannet.markedsføringavdennordiskemodellenglobaltettredje.,,,

7 4 Økonomisk,modell, Viinnseratdeøvrigenordiskelandikkehartilsvarendeerfaringmedfinansieringav slikeidrettsarrangementer.deterforøvrigikketidtilåfullfinansierekonseptetmed statligegarantier.vimenerderforatdetmestrealistiskeerenrisikomodellsom SAHR/TV2stårbak.Hovedkomponentenepåinntektssidenvildavære: Offentligebevilgninger Sponsormidler Billettsalg MotrisikomottarSAHRogTV2enprovisjonoginntekterframerchandiseiNorden. ESPNmottarenfastlisensinntekt,samtdebeholderdeglobalemedierettighetene. TV2ogSAHReridissedageridialogomåetablereetselskapsomviltadennerisikoen ogforvaltedenordiskerettigheteneifremtiden. Vivilgåidialogmedhvertland/by/kommuneomdisponeringaveventuelleoverskudd, menviønskeråfølgeprinsippetomatoverskuddbrukestilnesteårsarrangement, alternativttilfalleridealistiskeformålinnenactionsportsidetgjeldendeland. Viønskeråetablereet advisoryboard ihvertlandmedlokal/nasjonalkompetansetil åvurdereogdiskuterefremdriftsplaner,overskuddsbrukogkonseptutvikling.herkan detværespennendeåintegrereetablertestrukturerognettverk,somforeksempel NordiskMinisterråd., Søknad,Norge, Visøkerikkeomnoenøkningfra2017til2018utoveratviberom1,5millionerkroner tilpilotprosjektogutredningavdetnordiskekonseptet.medsynergigevinstenemellom denordiskeland,trengerviikkebelastenorskemyndighetermedenøkningi bevilgningen.detøkteledelsesbehovetvildekkesliktmellomlandene.økningenidet norskebudsjettetdekkerviinnmedhøyeresponsormidlerogbillettinntekter. Søknadsbeløpeteraltså18millionerkroner+1,5millionerkronerfornordisk konseptutredning.skulledetmotformodningblislikatingenavdeandrenordiske landenefinansierersineprosjekter,vilvidauansettgjennomførexgamesnorway ViberomatRegjeringenleggerbeløpeneinnirevidertbudsjett.2018erOL?år.IOC kreveratalleol?utøvereikkedeltariandreinternasjonalemesterskapsålenge flammenbrenner.detbetyratdetblirkampomdatoeneførogetterol?perioden.deter heltavgjørendeatxgamesnorwaybekreftersittarrangementogdatoførsommeren 2017.Alternativtvilandrearrangementtavårdato.Vårdatoerdensammesomi2017, altsåuke10. SevedlagtbudsjettforNorgeogdeøvrigenordiskeland.

8 Rapportering, Vivilløfteevalueringograpporteringtiletnyttnivå.Standardevalueringsmetodergjør atmanoftebegrensersegtilsamfunnsøkonomisknytte direkteogindirekte.vivil utfordredeskarpesteanalysemiljøenetilåvågeseginnpånymark:hvaer eksponeringen(ogikkebaremeromsetningen)verdt?hvabetyretsliktarrangement forstolthetogidentitetsbyggingiregionen?vilarrangementetbetynoefortiltrekking avinternasjonalkompetanseoginvesteringertilnorden?ihvilkengradkan arrangementetposisjoneredennordiskemodelleninternasjonalt? Viønskerådefinereproblemstillingersomerpolitiskrelevant ogmåledissesågodt determulig.vivilsøkeegenfinansiellstøttetildetteevalueringsprosjektetutenfor dennesøknaden.vierblantannetidialogmednordiskministerrådomdette., Risiko, Deteringenrisikoutoverbevilgetbeløp.PåvanligmåtetarSAHR/TV2denøkonomiske risikoeniprosjektet.deterselvsagtenrisikoforatdeøvrigenordiskelandikkeblir mediprosjektet,menviholderkontrollpåavtalerogfremdriftsplanerslikatdetikkeer noenrisikoutovertilgjengeligeogbekreftederessurser.bevilgningenfradennorske regjeringenviluansettdekkefinansieringenavxgamespåhafjelli2018. Medvennlighilsen HenningAndersen Dagligleder SAHRConcepts Vedlegg1: AktøreriGudbrandsdalen Vedlegg2: Organisasjonsstruktur Vedlegg3: BudsjettforNorgeogdeøvrigenordiskelandene 5

9

10

11 Vedlegg&2 ORGANIZATION Owner: ESPN Lead organizer & rights holder: SAHR Norwegian organizing group (NOG) Sweden organizing group (SOG) Denmark organizing group (DOG) Finland organizing group (FOG) Sports Marked & PR Logistics Logistics Logistics Logistics Hospitality Hospitality Hospitality Hospitality Host broadcasters group (HBG)

12 Vedlegg&3 BUDSJETT&X&GAMES&NORDIC&2018 Slopestyle/+/Big/Air/Hafjell V1./ / Hva& Beskrivelse Sum&Kostnader Honorarer,/regnskap,/løpende/utgifter, Administrasjon Miljø,/reise,/innleid/kompetanse /////// 3/500/000,00 Marked/og/PR Honorarer,/Hype,/Rapporter,/Merch,/ Billett,/Akkreditering,/Frivillige,/Design /////// 2/000/000,00 Sport Honorarer,/konkurranseledelse, /utøver/service,/medic,/antidoping /////// 1/600/000,00 Pengepremier /////// 4/200/000,00 Honoraer,/Løyper,/Maskiner,/Infrastruktur,/ lyd/og/lys,/scene ///// 12/500/000,00 Kultur Artister,/produksjon/og/rettigheter /////// 1/500/000,00 Sikkerhet Vakthold/og/trafikk ////////// 825/000,00 TV/Produksjon Dekkes/av/TV/2 //////////////////////// O SAHR /////// 1/375/000,00 Total&Kostnader &&&&& 27&500&000,00 Hva& Beskrivelse Sum&Inntekter Tilsagn Kulturdepartementet ///// 18/000/000,00 Billetter Hafjell/Slopetyle/+/Big/Air /////// 2/000/000,00 Tilsagn Oppland/Fylkeskommune,/Øyer/kommune,/ Lillehammer/kommune /////// 1/500/000,00 Sponsorer /////// 6/000/000,00 Total&Inntekter &&&&& 27&500&000,00 Resultat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?

13 Vedlegg&3 BUDSJETT&X&GAMES&NORDIC&2018 Skateboard/Street/København V1./ / Hva Beskrivelse Sum Administrasjon Honorarer,/Regnskap,/Konsulenter,/Løpende/utgifter, forsikring,/reise,/miljø,/middag/fest ////////// 950/000,00 Marked/og/PR Honorarer,/presseaktiviteter,/hype,/rapport,/merch, billett,/akkreditering,/frivillige,/design,/ sponsorkostnader ////////// 750/000,00 Sport Honorarer,/sport/org.,/rider/service,/leiebiler/tog, medic,/antidoping ////////// 950/000,00 Pengepremier /////// 1/100/000,00 Honorarer,/løyper,/Kultur/konsert,/Catering,/Hotell, leiebiler,/branding,/scene /////// 2/500/000,00 Kultur Artister,/produksjon/og/rettigheter ////////// 525/000,00 Sikkerhet Ledelse,/vakthold,/politi/etc ////////// 275/000,00 TV/produksjon honorarer,/utstyr,/satellitt,/grafikk,/scoring /////// 1/500/000,00 SAHR ////////// 450/000,00 Total&Kostnader&Skateboard&København &&&&&&& 9&000&000,00 BUDSJETT&X&GAMES&NORDIC&2018 Big/Air/Storby V1./ / Hva Beskrivelse Sum Administrasjon Honorarer,/regnskap,/konsulenter,/løpende/utgifter, forsikring,/reise,/miljø,/middag/fest /////// 2/500/000,00 Marked/og/PR Honorarer,/presseaktiviteter,/hype,/rapport,/merch, billett,/akkreditering,/frivillige,/design,/ sponsorkostnader /////// 1/250/000,00 Sport Honorarer,/sport/org.,/rider/service,/leiebiler/tog, medic,/antidoping /////// 1/275/000,00 Pengepremier /////// 2/100/000,00 Honorarer,/løyper,/Kultur/konsert,/Catering,/Hotell, leiebiler,/branding,/scene ///// 13/500/000,00 Kultur Artister,/produksjon/og/rettigheter /////// 1/500/000,00 Sikkerhet Ledelse,/vakthold,/politi/etc /////// 1/500/000,00 TV/produksjon Honorarer,/utstyr,/satellitt,/grafikk,/scoring /////// 2/500/000,00 SAHR /////// 1/375/000,00 Total&Kostnader&Big&Air&Storby &&&&& 27&500&000,00

Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet Nærings4,og,Fiskeridepartementet Politiske,partiene Søknad,om,midler,til,Nordic,X,Games,2018,

Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet Nærings4,og,Fiskeridepartementet Politiske,partiene Søknad,om,midler,til,Nordic,X,Games,2018, Til$ Kulturdepartementet, v/statsrådlindahofstadhelleland Postboks8030Dep. 0030Oslo Kopi:$ Utenriksdepartementetv/statsrådFrankBakke?Jensen Nærings4,og,Fiskeridepartementetv/statsrådMonicaMæland Politiske,partienepåStortinget

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:30-13:00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Fylkespolitiker Eivind Brenna Forfall Ass. rådmann Eli Eriksrud Sveinar Kildal Rådmann Rannveig Mogren Forfall

PROTOKOLL. Fylkespolitiker Eivind Brenna Forfall Ass. rådmann Eli Eriksrud Sveinar Kildal Rådmann Rannveig Mogren Forfall Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 04.12.2015 Tid: 08:30-12:30 Innkallingsmåte: Skriftlig, e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011 Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i 2016 Anders Magnus Løken Sentrale spørsmål som besvares i rapporten Hva er forventet netto statlig tilskudd og størrelse på Statens

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Rådmannens

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 06.03.2015 Tid: 08:30-12:00 Innkallingsmåte: Skriftlig, e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Hans

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer og Gudbrandsdalen Utviklingsprogram for byregioner

Detaljer

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen. Andre: Erlend Slokvik, Dag Høiholt-Vågsnes, Rolf Kulstad, Roger Jenssen, Trude Emaus

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen. Andre: Erlend Slokvik, Dag Høiholt-Vågsnes, Rolf Kulstad, Roger Jenssen, Trude Emaus Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 16.10.2015 Tid: 08:30-12:30 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Hans Oddvar

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 17/5307-1 Dato: 29.04.2017 LILLEHAMMERFEST 2017 - BYFESTIVAL 16.-19.AUGUST Sammendrag: Dette saksfremlegget innstiller på at det settes av

Detaljer

Bakgrunn Tour of Norway

Bakgrunn Tour of Norway Bakgrunn Tour of Norway Rittet arrangeres på nest øverste nivå på den internasjonale kalenderen, rett under Tour de France og de andre store tre-ukers-rittene. Rittet har over 40 års historie, og har siden

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 08.03.2013 Tid: 08.30 13.00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Mari Botterud Hans Oddvar Høistad Espen

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL ORIENTERINGER

FORELØPIG PROTOKOLL ORIENTERINGER Lillehammer kommune Formannskapet FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 12.36 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 223 C21 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 223 C21 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 223 C21 13/1471-3 Dato: 17.04.2013 STØTTE TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS 2014 Vedlegg: Søknad fra

Detaljer

PRESSEPROGRAM Lillehammer 2016 Ungdoms-OL 12. 21. februar 2016 H.K.H. Kronprins Haakon Kongehuset

PRESSEPROGRAM Lillehammer 2016 Ungdoms-OL 12. 21. februar 2016 H.K.H. Kronprins Haakon Kongehuset PRESSEPROGRAM 2016 Ungdoms-OL 12. 21. februar 2016 H.K.H. Kronprins Haakon Kongehuset H.K.H. Kronprins Haakon sitter i Hovedkomiteen for Ungdoms-OLs Organisasjonskomité AS (LYOGOC). Det gjøres oppmerksom

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-13:00 - Terje Rønning Anders Brabrand

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-13:00 - Terje Rønning Anders Brabrand Lillehammer kommune Formannskapet FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-13:00 - Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Varaordfører Mari Botterud Brit Kramprud Lundgård

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Varaordfører Mari Botterud Brit Kramprud Lundgård Lillehammer kommune Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 16.06.2017 Tid: 08:30-12:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Varaordfører Mari Botterud Brit Kramprud

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

VM Orientering tar hele Østfold i bruk

VM Orientering tar hele Østfold i bruk VM Orientering 2019 Presentasjon 18.11.2019 Eiere av VM Orientering AS Ambisjoner for VM i Østfold: Tidenes beste orienterings-vm -med unike opplevelser i skauen Godt synlige regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: 11.09.2017 Tid: 09:00 11:30 Eventuelt

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

HAFJELL 19.-22. MARS

HAFJELL 19.-22. MARS HAFJELL 19.-22. MARS Nordens største terrengparkfestival Hva er MegaPark? MegaPark har etablert seg som Nordens største terrengparkevent de siste årene. Suksessen kan blant annet skyldes et fyldig og variert

Detaljer

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Om Fadderordningen Fadderuken er et årlig arrangement som tar imot både nye og eksisterende studenter ved Universitetet i Stavanger. I starten av august

Detaljer

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere Birken et reiselivsprodukt med mange vinnere Utfordringer og opplevelser for alle Birkebeinerarrangementene Birkebeinerrennet AS Eid av Lillehammer Skiklubb og Rena Idrettslag - 50/50 7 årsverk 1.600 frivillige

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

ARENDAL FOTBALL 2012

ARENDAL FOTBALL 2012 ARENDAL FOTBALL 2012 ARENDAL FOTBALL 2011 Arendal Fotball fikk mange nye venner i løpet av debutsesongen i 2011. Klubben fikk nasjonal TV-dekning ved to anledninger og tusenvis av tilskuere besøkte Bjønnes

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

VM Orientering tar hele Østfold i bruk

VM Orientering tar hele Østfold i bruk VM Orientering 2019 Presentasjon for Arrangørseminaret 22.10.2017 Eiere av VM Orientering AS Organisasjon Ambisjoner for VM i Østfold: Tidenes beste orienterings-vm -med unike opplevelser i skauen Godt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS (YLiB) Et lederprogram for ungdom i Barentsidretten SAMMENDRAG Når Barents Summer Games går av stabelen i Nordlands fylkeshovedstad Bodø, 1.-3. september 2017, gjennomfører

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunalsjef Terje Ness Tord Buer Olsen Rådgiver, OFK Erik Lagethon Regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit

PROTOKOLL. Kommunalsjef Terje Ness Tord Buer Olsen Rådgiver, OFK Erik Lagethon Regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 19.05.2017 Tid: 08:30-13:00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Brit Kramprud Lundgård Hans Oddvar

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

ORGANISASJON)OG)HANDLINGSPLAN) SAMMENDRAG) Etter%fokus%på%konsolidering%av%klubbens%økonomi%i%2013,%var%grunnlaget%lagt%for%sportslig% satsing%i%2014,%slik%at%oppholdet%i%2.%divisjon%skulle%bli%så%kort%som%mulig.%

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED STRATEGIPLAN SPORT & MARKED Sparta sitt mål er å være et topplag i norsk ishockey gjennom å skape glede, engasjement og god underholdning. Vår identitet, tradisjon og gode resultater er skapt gjennom

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Saknr. 17/5726-2 Saksbehandler: Jørn Øversveen Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune er positive til opprettelse av en felles Filmkommisjon

Detaljer

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar Utvikling og etterbru k I n n l e d n i n g Da Lillehammer kommune valgte å søke om tildeling av de olympiske vinterleker var det først og fremst som et middel for å oppnå viktige samfunnsmål for kommunen,

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Andebu kommune - fra intensjonsavtale til status som «Trygt lokalsamfunn»

Andebu kommune - fra intensjonsavtale til status som «Trygt lokalsamfunn» Andebu kommune - fra intensjonsavtale til status som «Trygt lokalsamfunn» Andebu kommune ble kjent med Trygge lokalsamfunn modellen gjennom Vestfold fylkeskommune, nabokommuner og Skadeforebyggende forum.

Detaljer

VM Orientering tar hele Østfold i bruk

VM Orientering tar hele Østfold i bruk VM Orientering 2019 Presentasjon for Indre Østfold Regionråd 22.09.2017 Orienterings- VM for fjerde gang i Norge Kongsberg 78- Grimstad 97- Trondheim 2010 Østfold har vært kandidat tidligere Første senior-vm

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9052 Arkiv sakid.: 13/1818 Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9052 Arkiv sakid.: 13/1818 Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9052 Arkiv sakid.: 13/1818 Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 099/13 FORMANNSKAP Dato: 2 SØKNAD OM

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Sist år (2007) arrangerte Hafrsfjordvikingene en stor og innholdsrik vikingfestival på øya Rott. I årene før dette har flere av oss vært ansvarlige for Hafrsfjordspillenes

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM 1976-2016 HANA IL FEIRER 40 ÅR Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september HANA IL 40 ÅR, 1976 2016 JUBILEUMSFEST PÅ KLUBBHUSET LØRDAG 24. SEPTEMBER (KL. 19-02) PROGRAM:

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Næringsutvikling i Lillehammer www.lillehammer.kommune.no Lillehammer og Mesna Rotary Næringssjef og samfunnsutvikler Eirik Haagensen, Lillehammer kommune @haagensene og @lhmrregionen Lillehammer-regionen

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015 Søknad Søknadsnr. 2015-0058 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015 Kort beskrivelse High Camp Turtagrø blir arrangert

Detaljer

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt Om prosjektet og hvor vi ligger i løypa Gudbrandsdalsmøte på Gålå 3.- 4. november

Detaljer

På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund. Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark

På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund. Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark På ski for å gi! Skoleaktivitet for 1.-7. trinnet Et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norges Blindeforbund Inspirert av Jønsrud skole, Hedmark Mange er blinde eller sterkt synshemmet i Nepal, helt

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 02/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 02/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 02/03299-004 KRAGERØ KOMMUNES MARKEDSPLAN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø kommunestyre vedtar Markedsplan for Kragerø

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Tid: 10:00 14.15. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:02

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:02 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2015 Tid: 10:00 12:02 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Sponsorpakker sesongen 2013/2014

Sponsorpakker sesongen 2013/2014 Sponsorpakker sesongen 2013/2014 4-farger verdier: Cyan: 0% - Magenta: 100% - Yellow: 100% - Black: 0% Middagsåsen sportssenter AS Cyan: 0% - Magenta: 0% - Yellow: 0% - Black: 100% Cyan: 0% - Magenta:

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/6592-13 Dato: 13.03.2017 MULIGHETSSTUDIE VINTER-OL OG PARALYMPICS Vedlegg: Mulighetsstudie Olympiske & Paralympiske vinterleker Lillehammer

Detaljer

Søknadsprosess for OL/PL 2022

Søknadsprosess for OL/PL 2022 Saknr. 12/2006-3 Ark.nr. C21 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Saknr. 13/14339-1 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjekt «Økt kunnskap om skog og klima» i tråd med

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Kommunalsjef Tord Buer Olsen Christian Fotland Rådgiver, OFK Ane Bjørnsgård Regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit

FORELØPIG PROTOKOLL. Kommunalsjef Tord Buer Olsen Christian Fotland Rådgiver, OFK Ane Bjørnsgård Regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit Lillehammer-regionen Regionrådet FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 07.09.2012 Tid: 08.30-13.00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen Dato: kl

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen Dato: kl Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen Dato: 20.03.2012 kl. 14.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 20.03.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 17/12 12/2006 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Særforbundenes fellesorganisasjon

Særforbundenes fellesorganisasjon Særforbundenes fellesorganisasjon Knut Kristvang Fotball Media AS Fotball Media AS + Hva gjør vi? «Fullmakt fra eierne til å utvikle, forhandle, forvalte og levere medieavtaler, medieprodukt og ligasponsoravtaler

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464/e-post akryn@lillehammer.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464/e-post akryn@lillehammer.kommune.no Lillehammer -regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Ordinært regionrådsmøte Møtedato: 13.06.2014 Tid: 08:30 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464/e-post akryn@lillehammer.kommune.no

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Merknader: Dessuten møtte rådmann Sveinar Kildal og leder styring og kontroll Eli Eriksrud som førte protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Merknader: Dessuten møtte rådmann Sveinar Kildal og leder styring og kontroll Eli Eriksrud som førte protokollen. Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hafjell Hotel & Apartment Møtedato: 23.02.2016 Tid: 17:00 18.30 Funksjon Navn Forfall Ordfører Brit Kramprud Lundgård Arne Finn Brekke Arne Skogli Ole

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Presentasjon på plan- og framtidsverksted for Oppland 19.3.2015 Rådgiver Per Erik Fonkalsrud, Regionalenheten i OFK Formål med planen Mer attraktive

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE VINKJELLER 970 MOH GOURMETRESTAURANT VELKOMMEN Øverst på Hafjelltoppen, 970 m.o.h., ligger Pellestova Hotell - et moderne fjellhotell med direkte adkomst til høyfjellet.

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Dette er en invitasjon til det 15. åpne Bjørnejægermesterskap i hopp på ski. Vi vil markere dette jubileet ved å servere et mer eksklusivt festmåltid enn vanlig, men ellers vil arrangementet følge de årelange

Detaljer

Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger. Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen

Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger. Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen Samarbeid nøkkelsetning i kommuneplanens samfunnsdel! Hvor

Detaljer

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09. REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Regionrådet: Innkalling til møte 21.09.12 Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.12 Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12 Ungdomsrådet:

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene Thorsplass Espen Granberg Johnsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene Thorsplass Espen Granberg Johnsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 11.10.2013 Tid: 08:30-12:30 Fakkelgården Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Vinterleker 2017 Langrenn og Truger

Vinterleker 2017 Langrenn og Truger INNBYDELSE Vinterleker 2017 Langrenn og Truger NM STADIOEN PÅ LYGNA 25-26. mars Idrettsglede arrangeres av: Brandbu Idrettsforening og Civitan Norge Arrangør: Brandbu IF og Civitan Norge Sted: Lygna skistadion

Detaljer