En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor."

Transkript

1 Jon Vestrum Håvard Gjerding-Smith Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Åtte måneder med frivillig revisjon i Norge; En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Veileder: Tobias Svanström Innleveringsdato: Eksamenssted: BI Nydalen, Oslo Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet på Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at de metoder som er anvendt, de resultater som fremkommer, eller de konklusjoner som er trukket er verifisert av Handelshøyskolen BI.

2

3 FORORD Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med avslutningen av vår mastergrad i revisjon og regnskap ved Handelshøyskolen BI. Da forfatterne av oppgaven begge jobber i revisorbransjen, er lempningen av revisjonsplikten et interessant og høyaktuelt tema. Resultatene fra studien ga oss relevante innspill til hvordan vår framtidige arbeidssituasjon ville se ut. Dette har bidratt til å gjøre arbeidet med oppgaven desto mer givende. Forfatterne har dratt nytte av sin spesifikke utdannelse og erfaring innen gjennomføring av prosjekter. Dette har ført til at prosjektet har blitt gjennomført i henhold til fastsatt tid og målsetning. Videre har forfatterne spilt på hverandres styrker. Den ene forfatteren har lang fartstid i revisorbransjen og dermed opparbeidet seg erfaring og kompetanse som han spesielt har kunnet benytte seg av. Den andre har en teknisk forståelse og kompetanse innen databehandling som spesielt har kommet til nytte da oppgaven besvares gjennom innhentelse og bearbeidelse av et uvanlig omfattende datamateriale. Til sammen har dette ledet til en god dynamikk i arbeidsprosessen. Ambisjonsnivå har økt i takt med den økende interessen ulike parter har vist for forfatternes arbeid med oppgaven. Det rettes derfor en spesiell takk til følgende personer for deres bidrag til oppgaven: Tobias Svanström, spesielt for hans fleksibilitet, konstruktive innspill og tilbakemeldinger i veiledningen av forfatterne; Kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet AS, representert ved Karl-Olaf Aannerud, for kredittvurderinger og annet datamateriale til oppgaven; Skattedirektoratet, representert ved Arne Kristiansen og Henry Larsen, for nyttige møter og samtaler, samt datamateriale fra selvangivelsen; Den norske Revisorforening, representert ved redaktør Alf Asklund og Ruben Bjerketveit, for at forfatterne fikk skrive artikkel om oppgavens innhold i Revisjon og regnskap 2012 (nr ); Hegnar Media, representert ved Bjørn Henning Grandal, for at det ble skrevet en artikkel basert på oppgaven i Finansavisens Regnskap og økonomistyrings magasin, den 8. juni 2012; For øvrig rettes også en takk til John Christian Langli for veiledning av metodisk karakter. Side i

4 Det rettes også takk til våre respektive arbeidsgivere for tilrettelegging av en hverdag som muliggjorde å fokusere fullt og helt på oppgaven. Flere kunne også vært nevnt, men selv om disse ikke nevnes ved navn, rettes også en stor takk til disse. Oslo/Larvik, 21. juni Håvard Gjerding-Smith Jon Vestrum Side ii

5 SAMMENDRAG Bakgrunnen for oppgaven er at det 1. mai 2011 ble tillatt å fravelge revisor for små aksjeselskap. Før og etter denne datoen er det blitt stilt spørsmål ved hvilken betydning selskapets forhold til samarbeidspartnere og andre interessenter har hatt for fravalgsbeslutningen. Studiens formål er å undersøke kjennetegn ved selskap som velger bort revisor. Studien er blitt gjennomført ved å undersøke sekundærdata slik som blant annet regnskaps- og selskapsinformasjon fra offentlige registre, kredittvurderinger og informasjon fra selvangivelsen. Oppgaven skiller seg fra andre tidligere studier ved at den er en totalundersøkelse av samtlige selskaper i populasjonen, samt inkluderer et uvanlig stort omfang variabler, som hver for seg representerer kjennetegn hos selskapene. Vår studie har vist at 36,2 % av alle aksjeselskap, stiftet før , med rett til det, valgte bort revisor innen På den ene siden har undersøkelsen vist at de to faktorene som i størst grad øker sannsynligheten for at selskapet velger bort revisor er at det har ekstern regnskapsfører og/eller har god kredittrating. I tillegg har vi sett at tilhørighet til bransjene varehandel eller faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, lokalisering i områder med lav folketetthet, at daglig leder er kvinne, anmerkninger i revisjonsberetningen og/eller mangel på signatur i kontrolloppstilling, og aktive eierne i den daglige ledelse også øker sannsynligheten for at selskapet velger bort revisor. På den annen side er tilhørighet til eiendomsbransjen og benyttelse av revisor som rådgiver de faktorene som i størst grad øker sannsynligheten for å beholde revisor. For øvrig viser studien at når selskapets størrelse øker, selskapet er lokalisert i en storby, daglig leder er mann, det har konserntilhørighet, gjeld til kredittinstitusjon eller leverandører, øker også sannsynligheten for å beholde revisor. Undersøkelsen viser også at fravalgsandelene varierer fra 21,8 til 45 % når vi har undersøkt de enkelte faktorene uavhengig av hverandre. Oppgaven ser delvis også på konsekvensene for revisorbransjen, der vi blant annet ser at de fem største revisjonsselskapene i mindre grad enn små og mellomstore rammes av bortfallet av revisjonsplikten. Revisorene står ovenfor en framtid i forandring og studien vil således kunne være et innspill i denne sammenhengen. Side iii

6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... i SAMMENDRAG... iii INNHOLDSFORTEGNELSE... iv LISTE OVER TABELLER OG FIGURER... x 1 INNLEDNING Bakgrunn for oppgaven Meninger og spørsmål fra interessenter og berørte parter Tidligere studier og internasjonal utvikling Oppgavens problemstilling Hva skiller denne oppgaven fra andre relaterte undersøkelser? Hvordan skiller oppgaven seg ut metodisk fra andre? Hvordan skiller oppgaven seg ut fra andre, med hensyn på avgrensning og nøyaktighet? Fravalgsmuligheten; kun en mindre del av en større tiltakspakke til små næringsdrivende Oppgavens videre oppbygning TEORETISK FUNDAMENT OG HYPOTESEOPPBYGGING Innledning Kategorier Geografi Bransje Forholdet til revisor og regnskapsfører Ekstern regnskapsfører Rådgivning Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Alder Kjønn og daglig leder Størrelse Agent- og prinsipalforhold Innledning om agentteorien Eksterne eiere/familie Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skattemyndighetene Skyldig offentlige avgifter...27 Side iv

7 RF-1022 (kontrolloppstillingen) Finansiell stilling Kredittrating Revisjonshonorar Lønnsomhet Gjeldsgrad Big Andre variabler Tomter Varelager METODE Forskningsprosessen Problemstilling og analysens formål Forskningsdesign og databehov Kausalt design Deskriptivt design Eksplorativt design Databehov Datainnsamling Avstemming av oppgavens datamateriale mot populasjonen Summarisk og teknisk fremstilling av datainnsamlingen Primær og sekundærkilder Reliabilitet Validitet Presentasjon av variablene i undersøkelsen og beskrivelse av populasjonen Oversikt over variablene i regresjonsanalysene Tabellarisk beskrivelse av variablene i regresjonsanalysene Tabellarisk deskriptiv statistikk av variablene i regresjonsanalysene Avhengig variabel Fravalgt revisor Uavhengige variabler Geografi Bransje Forholdet til revisor og regnskapsfører Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Størrelse Agent- og prinsipalforhold Finansiell stilling Big Andre variabler...64 Side v

8 3.3 Bruk av logistiske regresjonsanalyser i denne oppgaven Kontroll av korrelasjon mellom de uavhengige variablene UNDERSØKELSENE Deskriptive undersøkelser Geografi Fylker Kommuner Kommuneoppdeling Bransje Overordnet Bransjer i skattemyndighetenes søkelys NACE-bransjekoder med over 500 observasjoner i populasjonen Bransje og kategori Forholdet til revisor og regnskapsfører Ekstern regnskapsfører Revisjonshonorar og regnskapsfører Revisor som rådgiver Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Alder på selskapet Alder på daglig leder Kjønn på daglig leder Størrelse Omsetning Sum eiendeler Antall ansatte Agent- og prinsipalforhold Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Konsern Daglig leders eierandel Antall aksjonærer Skjema RF Skyldig offentlige avgifter Finansiell stilling Kredittrating Revisjonshonorar Absolutt og relativt revisjonshonorar: Revisjonshonorar og bransje Lønnsomhet...82 Side vi

9 Gjeldsgrad Big Big 5 versus andre revisjonsselskap Hvordan har det påvirket revisorbransjen? Størrelse på revisjonshonoraret Andre variabler Varelager Tomter Regresjonsanalysene Initiell modell (modell 1) Hovedmodell (modell 2) Geografi Bransje Forholdet til revisor og regnskapsfører Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Størrelse Agent- og prinsipalforhold Finansiell stilling Big Andre variabler KONKLUSJON Diskusjoner rundt resultatene fra undersøkelsene Begrensninger i oppgaven Konsekvenser for revisorbransjen og andre Et blikk inn i glasskula og hva bør i den sammenheng forskes videre på? LITTERATURLISTE VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg til kapittel Vedlegg Forprosjekt Vedlegg Første disposisjon til Masteroppgave (GRA 1920) Vedlegg Andre disposisjon til Masteroppgave (GRA 1920) Vedlegg 1.2 Andel av total skatt og avgift små AS bidrar med Vedlegg 1.3 Gjennomsnittlig revisjonshonorar avhengig av størrelse på driftsinntekt Vedlegg 1.4 Fordeling av når selskapene meldte fravalg til Brønnøysundregistrene Vedlegg 1.5 Utvikling i revisjonshonorarets størrelse fra 2006 til Vedlegg 2 Vedlegg til kapittel Vedlegg 2.1 Revisjonshonorar pr bransje Side vii

10 Vedlegg 3 Vedlegg til kapittel Vedlegg Handlingslogg for datafangst, koding, editing og kobling av data Skriftlig beskrivelse Illustrativ beskrivelse Vedlegg Deskriptiv statistikk til beskrivelsen av variablene i kapittel Vedlegg 4 Vedlegg til deskriptive undersøkelser i kapittel Vedlegg Geografi Vedlegg Fravalg pr fylke Vedlegg Fravalg pr kommune Vedlegg Kommuneoppdeling Vedlegg 4.2 Bransje Vedlegg Fravalg pr bransje (bokstavkode) Vedlegg Fravalg i bransjer i skattemyndighetenes søkelys (NACE-koder) Vedlegg Fordeling fravalg i bransjer med over 500 enheter (NACE-kode) Vedlegg Andel ekstern regnskapsfører pr bransje (bokstavkode) Vedlegg Inntektskategori og bransje Vedlegg 4.3 Forhold til regnskapsfører og revisor Vedlegg Andel ekstern regnskapsfører i populasjonen Vedlegg Ekstern regnskapsfører blant de som har valgt bort revisor Vedlegg Ekstern regnskapsfører pr inntektskategori Vedlegg Revisjonshonorar for de som har ekstern regnskapsfører Vedlegg Rådgivningshonorar til revisor Vedlegg Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Vedlegg Fravalg i sammenheng med revisjonsanmerkning Vedlegg Fravalg ved forskjellige typer presisering i revisjonsberetningen Vedlegg Fravalgsandel for selskaper med forbehold Vedlegg Revisjonsanmerkning fordelt på inntektskategori Vedlegg 4.5 Kjønn og alder Vedlegg Fravalgsandel fordelt på hvor gammelt selskapet er Vedlegg Fravalgsandel avhengig av daglig leders alder Vedlegg Fravalgsandel fordelt på kjønn til daglig leder Vedlegg Størrelse Vedlegg Fravalgsandel gruppert på inntektskategorier Vedlegg Gjennomsnittlig sum eiendeler avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Gjennomsnittlig sum eiendeler avhengig av fravalgsbeslutning fordelt på inntektskategori Vedlegg Gjennomsnittlig antall ansatte avhengig av fravalgsbeslutning 210 Vedlegg 4.7 Agent- og prinsipalforhold Side viii

11 Vedlegg Fravalgsandel avhengig av gjeld til kreditinstitusjoner Vedlegg Gjennomsnittlig leverandørgjeld avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Fravalgsandel avhengig av leverandørgjeld Vedlegg Analyser av konsernforhold Vedlegg Daglig leders eierandel Vedlegg Fravalgsandel i forhold til antall aksjonærer Vedlegg Fravalgsandel avhengig av signatur på RF Vedlegg Fravalgsandel avhengig av presisering om ulovlig lån og/eller signatur RF Vedlegg Fravalgsandel avhengig av presisering om skattetrekksmidler og/eller signatur RF Vedlegg Gjennomsnittlig skyldige offentlige avgifter avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter Vedlegg Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter fordelt på inntektskategori Vedlegg 4.8 Finansiell stilling Vedlegg Fravalgsandel avhengig av type kredittrating Vedlegg Gjennomsnittlig revisjonshonorar avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Fravalgsandel i bransje i sammenheng med revisjonshonorarets størrelse Vedlegg Fravalg avhengig av lønnsomhet Vedlegg Fravalgsandel avhengig av gjeldsgrad Vedlegg 4.9 Big Vedlegg Fravalgets påvirkning på de ulike revisjonsselskapene Vedlegg Deskriptiv analyser av revisjonshonoraret til de ulike Big 5 versus øvrige Vedlegg 4.10 Andre variabler Vedlegg Fravalgsandel avhengig av varelager eller tomter Side ix

12 LISTE OVER TABELLER OG FIGURER Tabeller Tabell 3-1: Beskrivelse av variablene i regresjonsanalysene...49 Tabell 3-2: Deskriptiv statistikk av variablene i regresjonsanalysene...50 Tabell 3-3: Deskriptiv statistikk av sum driftsinntekter og sum eiendeler Tabell 3-4: Korrelasjonsanalyse av de uavhengige variablene i regresjonsanalysen Tabell 4-1: Logistiske regresjonsmodeller om fravalg av revisor Tabell 7-1: Gjennomsnittlig revisjonshonorar i 2010 avhengig av størrelse på driftsinntekt Tabell 7-2: Utviklingen i revisjonshonorarets størrelse fra 2006 til Tabell 7-3: Revisjonshonorar pr bransje Tabell 7-4: Avstemming av oppgavens utvalg mot populasjonen (dersom 68 % omfattes av fritaket) Tabell 7-5: Avstemming av oppgavens utvalg mot populasjonen (dersom 57 % omfattes av fritaket) Tabell 7-6: Fordeling observasjoner i variabelen FYLKESNR Tabell 7-7: Fordeling observasjoner i variabelen KOMMUNENR Tabell 7-8: Folketetthet i fylker i Norge Tabell 7-9: Fordeling observasjoner i variabelen BRANSJEKODE_BOKSTAV Tabell 7-10: Fordeling observasjoner i variabelen BRANSJEKODE (2 siffer) Tabell 7-11: Fordeling observasjoner i variabelen NACE_BRANSJEKODE (5 siffer). 184 Tabell 7-12: Deskriptiv statistikk av kroner brukt på rådgivning i Tabell 7-13: Frekvensfordeling av observasjoner i forhold til hvor lenge siden selskapet ble stiftet Tabell 7-14: Frekvensfordeling av observasjoner i forhold til hvor gammel daglig leder er Tabell 7-15: Deskriptiv statistikk av variabelen ANTALL_ANSATTE Tabell 7-16: Deskriptiv statistikk av eierandel til daglig leder i selskapet pr Tabell 7-17: Deskriptiv statistikk av kroner skyldig hhv. til det offentlige og leverandører Tabell 7-18: Deskriptiv statistikk av kroner skyldig hhv. langsiktig og kortsiktig til kredittinstitusjoner Tabell 7-19: Fordeling av observasjoner i GOD_DÅRLIG_KREDRAT_DUMMY Tabell 7-20: Fordeling av observasjoner av ulike kredittratinger Tabell 7-21: Fordeling observasjoner i variabelen BIG5_DUMMY Tabell 7-22: Fordeling observasjoner i variabelene TOMTER_DUMMY og VARELAGER_DUMMY Tabell 7-23: Fravalg pr fylke Side x

13 Tabell 7-24: Fravalg pr kommune Tabell 7-25: Fordeling av fravalg pr bransje (bokstavkode) Tabell 7-26: Fordeling av fravalg på NACE-koder i skattemyndighetenes søkelys Tabell 7-27: Fordeling fravalg i bransjer med over 500 enheter Tabell 7-28: Andel ekstern regnskapsfører pr bransje Tabell 7-29: Fordeling observasjoner i forhold til inntektskategori og bransje Tabell 7-30: Andel ekstern regnskapsfører i populasjonen Tabell 7-31: Fravalgsandel blant selskap med ekstern regnskapsfører Tabell 7-32: Andel ekstern regnskapsfører blant de som har valgt bort og beholdt revisor Tabell 7-33: Ekstern regnskapsfører pr. inntektskategori Tabell 7-34: Gjennomsnittlig revisjonshonorar for de som har ekstern regnskapsfører..202 Tabell 7-35: Fravalgsandel avhengig om man har anvendt revisor som rådgiver eller ikke Tabell 7-36: Deskriptive analyser av rådgivningshonorar til revisor, avhengig om man har fravalgt eller ikke Tabell 7-37: Andel selskaper som har valgt bort eller beholdt revisor avhengig anmerkning fra revisor i revisjonsberetning Tabell 7-38: Fravalg ved forskjellige typer presisering i revisjonsberetningen Tabell 7-39: Fravalgsandel for selskaper med forbehold Tabell 7-40: Fravalgsandel for selskap med revisjonsanmerkning fordelt på inntektskategori Tabell 7-41: Fravalgsandel i forhold til alder på selskapet Tabell 7-42: Fravalgsandel fordelt på kjønn til daglig leder Tabell 7-43: Fravalgsandel gruppert på inntektskategorier Tabell 7-44: Deskriptive analyser av sum eiendeler avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-45: Deskriptive analyser av sum eiendeler avhengig fravalgsbeslutning fordelt på inntektskategori Tabell 7-46: Deskriptive analyser av antall ansatte avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-47: Fravalgsandel avhengig av gjeld til kreditinstitusjoner Tabell 7-48: Deskriptive analyser av leverandørgjeld avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-49: Fravalgsandel avhengig av leverandørgjeld Tabell 7-50: Fravalgsandel avhengig av leverandørgjeld gruppert på inntektskategori..212 Tabell 7-51: Fravalgsandel avhengig av konsernforhold Tabell 7-52: Andel konsernselskap med ekstern regnskapsfører Tabell 7-53: Daglig leders eierandel Tabell 7-54: Fravalgsandel i forhold til antall aksjonærer Tabell 7-55: Fravalgsandel avhengig av signatur på RF Side xi

14 Tabell 7-56: Fravalgsandel avhengig av presisering om ulovlig lån og/eller signatur RF Tabell 7-57: Fravalgsandel avhengig av presisering om skattetrekksmidler og/eller signatur RF Tabell 7-58: Deskriptive analyser av skyldige avgifter avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-59: Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter Tabell 7-60: Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter fordelt på inntektskategori Tabell 7-61: Fravalgsandel avhengig av type kredittrating Tabell 7-62: Fravalgsandel avhengig av type kredittrating for inntektskategori 1 og 2 samlet Tabell 7-63: ANOVA-test på gjennomsnittlig revisjonshonorar avhengig av fravalgsbeslutning Tabell 7-64: Deskriptive analyser av revisjonshonorar avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-65: Deskriptive analyser av relativt revisjonshonorar (i forhold til driftinntekter) avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-66: Korrelasjon mellom revisjonshonorar (gjennomsnittlig og median) og fravalgsandel i bransje Tabell 7-67: Deskriptive analyser av lønnsomhet avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-68: Fravalgsandel avhengig av positiv/negativ lønnsomhet Tabell 7-69: Deskriptive analyser av gjeldsgrad avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-70: Deskriptive analyser av egenkapital avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-71: Beregnet gjennomsnittlig gjeld basert på gjeldsgrad og egenkapital Tabell 7-72: Konsekvenser av fravalg kategorisert for store, mellomstore og små revisjonsselskap Tabell 7-73: Konsekvenser av fravalg for alle revisjonsselskap med 100 eller flere klienter med rett til fravalg pr Tabell 7-74: Deskriptive analyser av revisjonshonoraret til de ulike Big 5 versus øvrige Tabell 7-75: Fravalgsandel avhengig av varelager Tabell 7-76: Fravalgsandel avhengig av tomter Tabell 7-77: Fordeling observasjoner avhengig av om selskapet har varelager og/eller tilhører varehandel Side xii

15 Figurer Figur 3-1: Prosentvis fylkesfordeling av selskapene i populasjonen...52 Figur 3-2: Prosentvis kommunefordeling av selskapene i populasjonen Figur 3-3: Prosentvis bransjefordeling av selskapene i populasjonen på bokstavkodenivå Figur 3-4: Prosent bransjefordeling av selskapene i populasjonen (NACE 2-siffer) Figur 3-5: Prosent bransjefordeling av selskapene i populasjonen (NACE 5-siffer) Figur 3-6: Prosentfordeling av observasjoner med hensyn på hvor mange år siden selskapet ble stiftet Figur 3-7: Prosentvis fordeling av observasjoner med hensyn på hvor gammel daglig leder er Figur 3-8: Prosentvis fordeling av gyldige observasjoner om antall aksjonærer i selskapene i populasjonen Figur 3-9: Prosentvis fordeling av gyldige observasjoner av ulike kredittratinger Figur 4-1: Forskjell mellom forventet og faktisk fravalgsandel avhengig av størrelse på driftsinntekt Figur 4-2: Fravalgsandel med tilhørende folketetthet pr fylke Figur 4-3: Fravalg oppdelt på størrelse på kommunen målt i antall selskap i kommunen Figur 4-4: Fordeling fravalg ved forskjellige typer presiseringer Figur 7-1: Fordeling av når selskapene meldte fravalg til Brønnøysundregistrene Figur 7-2: Fravalgsandel fordelt hvor gammelt selskapet er Figur 7-3: Fravalgsandel avhengig av daglig leders alder Side xiii

16 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for oppgaven Den 1. mai 2011 trådte det nye lovforslaget (Lovvedtak 47 ( )) som nå tillater små aksjeselskap (AS) å fravelge revisjon i kraft. I løpet av de åtte månedene fram til 31. desember 2011 valgte selskaper å benytte seg av denne muligheten. I følge våre beregninger var dette 39,5 % 2 av alle som var gitt muligheten. Selskapene som ble omfattet av lovforslaget hadde verken sum driftsinntekter, balansesum, eller gjennomsnittlige antall ansatte som oversteg henholdsvis NOK fem millioner, NOK 20 millioner, og ti årsverk, i henhold til asl. 7-6, 1. ledd jevnfør revl. 2-3, 3 ledd. Disse var heller ikke morselskap i konsern eller underlagt tilsyn av Finanstilsynet (FIN), asl. 7-6, 1. ledd jevnfør revl. 2-1, 5. og 6. ledd. Våre beregninger viser at 56 % 3 av alle AS per 31. desember 2011 falt innenfor disse beskrankningene og ble derfor gitt mulighet til å velge bort revisor. Et av hovedhensynene som ble lagt vekt på før lovvedtaket var FINs ønske om å øke næringslivets konkurranseevne, samt bidra til å senke terskelen for etablering av næringsvirksomhet (NOU 2008:12. s. 86).. Regelendringen førte ved første øyekast til direkte lettelser for selskapene gjennom blant annet lavere kostnad til revisjon, men hva ble de indirekte konsekvensene? ECONs samfunnsøkonomiske velferdsanalyse uttrykker det slik: Hvilke eksternaliteter medfører regelendringen? Eksternaliteter er virkninger av et tiltak som får konsekvenser for andre enn konsumenter og produsenter (ECON Punkt 5.1). Noen må nødvendigvis påvirkes av at revisor ikke lenger utfører sine kontroller i selskapene som valgte han bort Meninger og spørsmål fra interessenter og berørte parter Både før og etter lovforslaget trådte i kraft, har det blitt sagt og sterkt diskutert mye fra mange ulike parter gjennom ulike kanaler og fora om hvordan de nye reglene ville påvirke de berørte selskapene. Det gjelder så vel selskapene selv som 1 Pressemelding , Brønnøysundregistrene / = 0,395 (Vedlegg 3.1 side 137) / = 0,56. Vedlegg 3.1 side Side 1

17 velger bort revisor, men ikke minst også deres interessenter 4. Hvem ville velge bort revisor? Hva kjennetegnet disse selskapene? Hvilke typer interessenter hadde disse? Spørsmålene og meningene var og er mange. Når et selskap beslutter at årsregnskapet ikke skal revideres, beslutter det samtidig at kontrolloppstillingen og næringsoppgaven ikke skal attesteres av revisor (lignl. 4-5 nr 5 og 6-16 b). Som kompenserende kontroll er skattemyndighetene foreløpig innvilget midler over Statsbudsjettet 2012 til å foreta kontroll av transaksjoner med nærstående parter (Sticos Magasinet s. 11). Man ser en økt risiko for at ubeskattet kapital kan bli tappet fra selskapene uten beskatning, at private kostnader kan havne i regnskapet og selvangivelsen, og at økonomisk kriminalitet generelt vil øke uten revisors kontroll 5. Videre er en redd for at en opphevelse av revisjonsplikten ( ) vil svekke påliteligheten av selskapenes oppgaver ( ) (Prp. 51 L ( ) s 30). Etter en tid vil myndighetene oppnevne en forskningsgruppe med mandat til å undersøke utviklingen i regnskapskvaliteten. Skattedirektoratet (SKD) har i forbindelse med vårt nære samarbeid vist stor interesse for hva våre analyser ville fortelle. Direktoratet har bidratt med skattemessig datamateriale. For å tallfeste i kroner og øre mulige skattekonsekvenser, har vi tatt utgangspunkt i John Christian Langlis beregninger i artikkelen Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Våre beregninger viser at AS som er gitt mulighet å fravelge revisor bidrar med 5 % av totale skatte- og avgiftsproveny, tilsvarende 25,2 milliarder kroner, til staten for inntektsåret 2010 (vedlegg 1.2). Våre beregninger tilsvarer og finner støtte i tilsvarende beregninger Langli gjorde med utgangspunkt i 2006-tallmateriale. Konsekvensene kan med andre ord bli store når revisor ikke lenger utfører en skatte- og avgiftskontroll, og risikoen for feilaktig innberetning øker. Revisorstanden, som forfatterne av denne oppgaven begge tilhører, vil også, som andre parter, bli berørt av lovendringen. Per Hanstad, administrerende direktør i Den norske Revisorforening (DnR), uttaler blant annet at de fleste medlemmene i Revisorforeningen merker effektene av fravalg i større eller mindre grad, en 4 Samlebetegnelse for alle brukere av informasjon fra regnskapet (Elling s 22-24) 5 og ECON Punkt Side 2

18 liten revisjonsvirksomhet med mange små klienter som velger bort revisjon, vil merke dette ekstra godt (Sticos Magasinet s 12), og alt i alt tror jeg ikke det vil berøre mer enn 200 årsverk (i revisorbransjen) (forfatternes anm.) (Grande. 2012). Disse tallstørrelsene er etter det forfatterne vet ikke bekreftet av forskningsbaserte undersøkelser. Det vises kun til kommentarer om enkelttilfeller og meninger. Det eksisterer et behov for å få en totaloversikt over hvordan lovendringen har gått utover de ulike aktørene i revisorbransjen som helhet. DnR og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) har siden fravalget ble foreslått stått på hver sin side som forkjempere for at selskapene henholdsvis skal beholde og fravelge revisor. På den ene siden uttalte Sandra Riise, administrerende direktør i NARF, at bedre julegave kan ikke norske småbedrifter få 6 da fravalget ble vedtatt. Per Hanstad sier, på den annen side, at behovet for revisjon i små aksjeselskap endres ikke selv om revisjonsplikten forsvinner, og at å beholde revisor handler om å bevare tilliten til selskapet 7. Riise mener at regnskapsføreren kan erstatte den trygghet revisors kontroll gir. Hun foreslår å lage en rapport som regnskapsfører kan vedlegge årsregnskap ( ) som sendes til kunden. NARF tror både banker og viktige kreditorer vil sette pris på informasjon om hva regnskapsføreren har utført for kunden. 8 Hanstad påpeker derimot at det er stor forskjell på regnskapsfører og revisor. Først og fremst på kompetansenivå, noe som underbygges av en gjennomgang av utdannelsesnivå til regnskapsførere og revisorer i Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere (juni 2010) og ( ) revisorer (mai 2011). Autorisasjonskravene for revisor er minst treårig høyskole, revl Tidligere var kravene for autorisasjon som regnskapsfører ikke underlagt tilsvarende høye minstekrav, hvilket betyr at pr 2010 hadde 38,2 % av autoriserte regnskapsførere lavere utdannelsesnivå enn autoriserte revisorer. En annen forskjell som trekkes frem, er at regnskapsfører ikke er underlagt tilsvarende uavhengighetskrav som revisor er etter revl. kapittel 4 (NOU 2008:12. s 91). Flere regnskapskontor preges av underskudd og pressede marginer (Sticos Magasinet s 10), som kan føre til sterk økonomisk avhengighet av å beholde 6http://www.narf.no/templates/Page.aspx?id=10144&epslanguage=no 7http://www.soliditet.no/nyheter/diverse/Hverken+ekstern+regnskapsf%C3%B8rer+eller+revisor %3F+Resultat%3A+H%C3%B8y+risiko!.833.cms 8http://www.soliditet.no/nyheter/diverse/Fritak+fra+revisjonsplikten%3A++NARF+har+full+tillit +til+n%c3%a6ringslivet.943.cms Side 3

19 enkeltkunder. At autoriserte regnskapsførere ikke er underlagt tilsvarende uavhengighetsregler og retningslinjer (revl. kapittel 4 og DnRs regler for etikk (Revisors Håndbok s 745 punkt 200.4)), kan i ytterste konsekvens medføre at han aksepterer tvilsom regnskapsførsel fordi han ikke har råd til å miste kunden. Dette kan bety at en rapport som Riise foreslår ikke vil ha like stor objektiv troverdighet som en revisjonsberetning. På den annen side viser skattemyndighetenes og Økokrim erfaring at foretak som benytter seg av autorisert ekstern regnskapsfører til å utarbeide regnskaper og offentlige oppgaver normalt har høyere regnskaps- og oppgavekvalitet enn de som ikke benytter seg av ekstern profesjonell hjelp (NOU 2008:12. s 91). Det er med andre ord knyttet mye usikkerhet til hva interessenter vil vektlegge når de vurderer om de skal samarbeide med et foretak som har valgt bort revisor. Vil regnskapsfører kunne gi like mye trygghet som revisor? På grunn av denne usikkerheten, sammen med det faktum at NARF og DnR står på hver sin front og naturlig nok forsøker å forsvare sin profesjon, er det viktig å få kjennskap til hvordan aksjeselskapenes relasjoner til eksterne regnskapsførere og revisorer faktisk er. Slik kan NARF og DnR ha bedre forutsetning til å rådføre sine medlemmer til å utvikle og forbedre de tjenester som nå faktisk etterspørres uavhengig av lovpålegg. Aksjonærene har selv også vært på banen med sine meninger, illustrert med følgende innspill i debatten før fravalget ble lovfestet: For mitt lille selskap, kan faktisk revisjonshonoraret være avgjørende for selskapets framtid 9. En eneaksjonær som fortviler over uforholdsmessig stort honorar for et selskap som ikke hadde driftsinntekter (siste år) (forfatters anm.). Våre beregninger viser også det eksempelet illustrerer, at av aksjeselskapene med mulighet til å fravelge revisor, hadde så stor andel som 28 % 10 og 59 % 11 henholdsvis ingen driftsinntekt og var eiet av kun en aksjonær i Selskapene med NOK 0 i driftsinntekter hadde et gjennomsnittlig revisjonshonorar i 2010 på kr , mens tilsvarende uavhengig av inntektsstørrelse var kr (vedlegg 4.8.2). For et selskap uten særlig aktivitet vil en kostnad i slik størrelsesorden kunne føles som en uforholdsmessig stor kostnad for mindre foretak som vår eneaksjonær sier. 9http://www.smaabedriftsportalen.no/artman2/publish/aktuelle_artikler/Revisjonsplikten_og_Sm_ bedriftenes_hverdag.shtml / (vedlegg 4.6.1) 11 Vedlegg Vedlegg 1.3 Side 4

20 Hovedargumentet til Revisjonsutvalget (NOU 2008:12. Punkt 6.4.1) for å fjerne revisjonsplikten var nettopp kostnadene forbundet med å oppfylle revisjonsplikten. ECON-undersøkelsens hovedspørsmål (ECON Punkt 5.1) var opprinnelig å undersøke om den samfunnsøkonomiske gevinsten av å oppheve ville kunne overgå kostnaden. Det er derfor både nødvendig å bidra med svar på hvor stor den samfunnsmessige kostnadsbesparelsen i form av lettelser i revisjonshonoraret er blitt til nå, samt gi nødvendig kunnskap om hvordan aksjonærene nå faktisk har innrettet seg etter innføringen av frivillig revisjon. I følge advokatkontoret Grette er det uttalt at å ikke ha revisor vil kunne føre til risiko for mindre gunstige lånebetingelser for småbedriftene 13. Uttalelsene underbygges av studier på hva kredittinstitusjoner legger vekt på i en kredittgivningssituasjon, hvor det å kunne vise til en revisjonsberetning er en av de to viktigste informasjonskildene for bedre lånebetingelser (Berry og Robertson. 2006). ECON-rapporten viste at 70 % av de spurte leverandørene mener revisjon gir økt trygghet til å gi lån og kreditt til samarbeidspartnere (ECON Vedlegg 2, spørsmål 17, påstand 3). Ulike kreditorgrupper er derfor opptatt av og stiller spørsmål om debitorer har valgt å beholde revisor eller om lånebetingelsene må reforhandles. Det er mye som tyder på at flere av de berørte partene og interessentene forholder seg avventende i forhold til hvordan de vil agere (Waage-Nielsen og Kristiansen. 2011). De venter på svar på hva konsekvensene av og hvor hardt fravalget slår ut, før de tar stilling til dette. Noen spørsmål har allerede blitt besvart, men mye står fremdeles ubesvart. Denne oppgaven søker å gi svar Tidligere studier og internasjonal utvikling Beføyelsene i revisjonsplikten kommer som følge av et behov for å følge den internasjonale trenden (Prp 51 L ( ). Punkt 2.1) på området. De siste årene har det vært økt fokus på forenklinger innad i EU. Det ene EU-landet etter det andre har innført forenklinger i revisjonsplikten i tråd med EUs anbefalinger. Hensynet til å opprettholde konkurranseevne og attraktivitet for entreprenørskap 13 Side 5

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Kjell-Richard Finnemann Alexander Hanevold Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Eksamenskode og navn: GRA 19204 Masteroppgave i Regnskap

Detaljer

Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge

Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge Rasmus Nordbø Thomas Lombardi Backer Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge Veileder: Professor dr. juris Tore Bråthen GRA 19003 OSLO 03.09.2012 Master

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Lønnsomhet i sparebankbransjen. Sammenligning av alliansefrie sparebanker og alliansebanker.

Lønnsomhet i sparebankbransjen. Sammenligning av alliansefrie sparebanker og alliansebanker. Lønnsomhet i sparebankbransjen. Sammenligning av alliansefrie sparebanker og alliansebanker. Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning Av: Janne Kristin Hansen

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2009 En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Benyttes lønn som et rasjonelt styringsverktøy? Av Anders Kjøniksen Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder:

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer