En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor."

Transkript

1 Jon Vestrum Håvard Gjerding-Smith Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Åtte måneder med frivillig revisjon i Norge; En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Veileder: Tobias Svanström Innleveringsdato: Eksamenssted: BI Nydalen, Oslo Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet på Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at de metoder som er anvendt, de resultater som fremkommer, eller de konklusjoner som er trukket er verifisert av Handelshøyskolen BI.

2

3 FORORD Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med avslutningen av vår mastergrad i revisjon og regnskap ved Handelshøyskolen BI. Da forfatterne av oppgaven begge jobber i revisorbransjen, er lempningen av revisjonsplikten et interessant og høyaktuelt tema. Resultatene fra studien ga oss relevante innspill til hvordan vår framtidige arbeidssituasjon ville se ut. Dette har bidratt til å gjøre arbeidet med oppgaven desto mer givende. Forfatterne har dratt nytte av sin spesifikke utdannelse og erfaring innen gjennomføring av prosjekter. Dette har ført til at prosjektet har blitt gjennomført i henhold til fastsatt tid og målsetning. Videre har forfatterne spilt på hverandres styrker. Den ene forfatteren har lang fartstid i revisorbransjen og dermed opparbeidet seg erfaring og kompetanse som han spesielt har kunnet benytte seg av. Den andre har en teknisk forståelse og kompetanse innen databehandling som spesielt har kommet til nytte da oppgaven besvares gjennom innhentelse og bearbeidelse av et uvanlig omfattende datamateriale. Til sammen har dette ledet til en god dynamikk i arbeidsprosessen. Ambisjonsnivå har økt i takt med den økende interessen ulike parter har vist for forfatternes arbeid med oppgaven. Det rettes derfor en spesiell takk til følgende personer for deres bidrag til oppgaven: Tobias Svanström, spesielt for hans fleksibilitet, konstruktive innspill og tilbakemeldinger i veiledningen av forfatterne; Kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet AS, representert ved Karl-Olaf Aannerud, for kredittvurderinger og annet datamateriale til oppgaven; Skattedirektoratet, representert ved Arne Kristiansen og Henry Larsen, for nyttige møter og samtaler, samt datamateriale fra selvangivelsen; Den norske Revisorforening, representert ved redaktør Alf Asklund og Ruben Bjerketveit, for at forfatterne fikk skrive artikkel om oppgavens innhold i Revisjon og regnskap 2012 (nr ); Hegnar Media, representert ved Bjørn Henning Grandal, for at det ble skrevet en artikkel basert på oppgaven i Finansavisens Regnskap og økonomistyrings magasin, den 8. juni 2012; For øvrig rettes også en takk til John Christian Langli for veiledning av metodisk karakter. Side i

4 Det rettes også takk til våre respektive arbeidsgivere for tilrettelegging av en hverdag som muliggjorde å fokusere fullt og helt på oppgaven. Flere kunne også vært nevnt, men selv om disse ikke nevnes ved navn, rettes også en stor takk til disse. Oslo/Larvik, 21. juni Håvard Gjerding-Smith Jon Vestrum Side ii

5 SAMMENDRAG Bakgrunnen for oppgaven er at det 1. mai 2011 ble tillatt å fravelge revisor for små aksjeselskap. Før og etter denne datoen er det blitt stilt spørsmål ved hvilken betydning selskapets forhold til samarbeidspartnere og andre interessenter har hatt for fravalgsbeslutningen. Studiens formål er å undersøke kjennetegn ved selskap som velger bort revisor. Studien er blitt gjennomført ved å undersøke sekundærdata slik som blant annet regnskaps- og selskapsinformasjon fra offentlige registre, kredittvurderinger og informasjon fra selvangivelsen. Oppgaven skiller seg fra andre tidligere studier ved at den er en totalundersøkelse av samtlige selskaper i populasjonen, samt inkluderer et uvanlig stort omfang variabler, som hver for seg representerer kjennetegn hos selskapene. Vår studie har vist at 36,2 % av alle aksjeselskap, stiftet før , med rett til det, valgte bort revisor innen På den ene siden har undersøkelsen vist at de to faktorene som i størst grad øker sannsynligheten for at selskapet velger bort revisor er at det har ekstern regnskapsfører og/eller har god kredittrating. I tillegg har vi sett at tilhørighet til bransjene varehandel eller faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, lokalisering i områder med lav folketetthet, at daglig leder er kvinne, anmerkninger i revisjonsberetningen og/eller mangel på signatur i kontrolloppstilling, og aktive eierne i den daglige ledelse også øker sannsynligheten for at selskapet velger bort revisor. På den annen side er tilhørighet til eiendomsbransjen og benyttelse av revisor som rådgiver de faktorene som i størst grad øker sannsynligheten for å beholde revisor. For øvrig viser studien at når selskapets størrelse øker, selskapet er lokalisert i en storby, daglig leder er mann, det har konserntilhørighet, gjeld til kredittinstitusjon eller leverandører, øker også sannsynligheten for å beholde revisor. Undersøkelsen viser også at fravalgsandelene varierer fra 21,8 til 45 % når vi har undersøkt de enkelte faktorene uavhengig av hverandre. Oppgaven ser delvis også på konsekvensene for revisorbransjen, der vi blant annet ser at de fem største revisjonsselskapene i mindre grad enn små og mellomstore rammes av bortfallet av revisjonsplikten. Revisorene står ovenfor en framtid i forandring og studien vil således kunne være et innspill i denne sammenhengen. Side iii

6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... i SAMMENDRAG... iii INNHOLDSFORTEGNELSE... iv LISTE OVER TABELLER OG FIGURER... x 1 INNLEDNING Bakgrunn for oppgaven Meninger og spørsmål fra interessenter og berørte parter Tidligere studier og internasjonal utvikling Oppgavens problemstilling Hva skiller denne oppgaven fra andre relaterte undersøkelser? Hvordan skiller oppgaven seg ut metodisk fra andre? Hvordan skiller oppgaven seg ut fra andre, med hensyn på avgrensning og nøyaktighet? Fravalgsmuligheten; kun en mindre del av en større tiltakspakke til små næringsdrivende Oppgavens videre oppbygning TEORETISK FUNDAMENT OG HYPOTESEOPPBYGGING Innledning Kategorier Geografi Bransje Forholdet til revisor og regnskapsfører Ekstern regnskapsfører Rådgivning Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Alder Kjønn og daglig leder Størrelse Agent- og prinsipalforhold Innledning om agentteorien Eksterne eiere/familie Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skattemyndighetene Skyldig offentlige avgifter...27 Side iv

7 RF-1022 (kontrolloppstillingen) Finansiell stilling Kredittrating Revisjonshonorar Lønnsomhet Gjeldsgrad Big Andre variabler Tomter Varelager METODE Forskningsprosessen Problemstilling og analysens formål Forskningsdesign og databehov Kausalt design Deskriptivt design Eksplorativt design Databehov Datainnsamling Avstemming av oppgavens datamateriale mot populasjonen Summarisk og teknisk fremstilling av datainnsamlingen Primær og sekundærkilder Reliabilitet Validitet Presentasjon av variablene i undersøkelsen og beskrivelse av populasjonen Oversikt over variablene i regresjonsanalysene Tabellarisk beskrivelse av variablene i regresjonsanalysene Tabellarisk deskriptiv statistikk av variablene i regresjonsanalysene Avhengig variabel Fravalgt revisor Uavhengige variabler Geografi Bransje Forholdet til revisor og regnskapsfører Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Størrelse Agent- og prinsipalforhold Finansiell stilling Big Andre variabler...64 Side v

8 3.3 Bruk av logistiske regresjonsanalyser i denne oppgaven Kontroll av korrelasjon mellom de uavhengige variablene UNDERSØKELSENE Deskriptive undersøkelser Geografi Fylker Kommuner Kommuneoppdeling Bransje Overordnet Bransjer i skattemyndighetenes søkelys NACE-bransjekoder med over 500 observasjoner i populasjonen Bransje og kategori Forholdet til revisor og regnskapsfører Ekstern regnskapsfører Revisjonshonorar og regnskapsfører Revisor som rådgiver Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Alder på selskapet Alder på daglig leder Kjønn på daglig leder Størrelse Omsetning Sum eiendeler Antall ansatte Agent- og prinsipalforhold Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Konsern Daglig leders eierandel Antall aksjonærer Skjema RF Skyldig offentlige avgifter Finansiell stilling Kredittrating Revisjonshonorar Absolutt og relativt revisjonshonorar: Revisjonshonorar og bransje Lønnsomhet...82 Side vi

9 Gjeldsgrad Big Big 5 versus andre revisjonsselskap Hvordan har det påvirket revisorbransjen? Størrelse på revisjonshonoraret Andre variabler Varelager Tomter Regresjonsanalysene Initiell modell (modell 1) Hovedmodell (modell 2) Geografi Bransje Forholdet til revisor og regnskapsfører Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Kjønn og alder Størrelse Agent- og prinsipalforhold Finansiell stilling Big Andre variabler KONKLUSJON Diskusjoner rundt resultatene fra undersøkelsene Begrensninger i oppgaven Konsekvenser for revisorbransjen og andre Et blikk inn i glasskula og hva bør i den sammenheng forskes videre på? LITTERATURLISTE VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg til kapittel Vedlegg Forprosjekt Vedlegg Første disposisjon til Masteroppgave (GRA 1920) Vedlegg Andre disposisjon til Masteroppgave (GRA 1920) Vedlegg 1.2 Andel av total skatt og avgift små AS bidrar med Vedlegg 1.3 Gjennomsnittlig revisjonshonorar avhengig av størrelse på driftsinntekt Vedlegg 1.4 Fordeling av når selskapene meldte fravalg til Brønnøysundregistrene Vedlegg 1.5 Utvikling i revisjonshonorarets størrelse fra 2006 til Vedlegg 2 Vedlegg til kapittel Vedlegg 2.1 Revisjonshonorar pr bransje Side vii

10 Vedlegg 3 Vedlegg til kapittel Vedlegg Handlingslogg for datafangst, koding, editing og kobling av data Skriftlig beskrivelse Illustrativ beskrivelse Vedlegg Deskriptiv statistikk til beskrivelsen av variablene i kapittel Vedlegg 4 Vedlegg til deskriptive undersøkelser i kapittel Vedlegg Geografi Vedlegg Fravalg pr fylke Vedlegg Fravalg pr kommune Vedlegg Kommuneoppdeling Vedlegg 4.2 Bransje Vedlegg Fravalg pr bransje (bokstavkode) Vedlegg Fravalg i bransjer i skattemyndighetenes søkelys (NACE-koder) Vedlegg Fordeling fravalg i bransjer med over 500 enheter (NACE-kode) Vedlegg Andel ekstern regnskapsfører pr bransje (bokstavkode) Vedlegg Inntektskategori og bransje Vedlegg 4.3 Forhold til regnskapsfører og revisor Vedlegg Andel ekstern regnskapsfører i populasjonen Vedlegg Ekstern regnskapsfører blant de som har valgt bort revisor Vedlegg Ekstern regnskapsfører pr inntektskategori Vedlegg Revisjonshonorar for de som har ekstern regnskapsfører Vedlegg Rådgivningshonorar til revisor Vedlegg Anmerkninger fra revisor (opinion shopping) Vedlegg Fravalg i sammenheng med revisjonsanmerkning Vedlegg Fravalg ved forskjellige typer presisering i revisjonsberetningen Vedlegg Fravalgsandel for selskaper med forbehold Vedlegg Revisjonsanmerkning fordelt på inntektskategori Vedlegg 4.5 Kjønn og alder Vedlegg Fravalgsandel fordelt på hvor gammelt selskapet er Vedlegg Fravalgsandel avhengig av daglig leders alder Vedlegg Fravalgsandel fordelt på kjønn til daglig leder Vedlegg Størrelse Vedlegg Fravalgsandel gruppert på inntektskategorier Vedlegg Gjennomsnittlig sum eiendeler avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Gjennomsnittlig sum eiendeler avhengig av fravalgsbeslutning fordelt på inntektskategori Vedlegg Gjennomsnittlig antall ansatte avhengig av fravalgsbeslutning 210 Vedlegg 4.7 Agent- og prinsipalforhold Side viii

11 Vedlegg Fravalgsandel avhengig av gjeld til kreditinstitusjoner Vedlegg Gjennomsnittlig leverandørgjeld avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Fravalgsandel avhengig av leverandørgjeld Vedlegg Analyser av konsernforhold Vedlegg Daglig leders eierandel Vedlegg Fravalgsandel i forhold til antall aksjonærer Vedlegg Fravalgsandel avhengig av signatur på RF Vedlegg Fravalgsandel avhengig av presisering om ulovlig lån og/eller signatur RF Vedlegg Fravalgsandel avhengig av presisering om skattetrekksmidler og/eller signatur RF Vedlegg Gjennomsnittlig skyldige offentlige avgifter avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter Vedlegg Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter fordelt på inntektskategori Vedlegg 4.8 Finansiell stilling Vedlegg Fravalgsandel avhengig av type kredittrating Vedlegg Gjennomsnittlig revisjonshonorar avhengig av fravalgsbeslutning Vedlegg Fravalgsandel i bransje i sammenheng med revisjonshonorarets størrelse Vedlegg Fravalg avhengig av lønnsomhet Vedlegg Fravalgsandel avhengig av gjeldsgrad Vedlegg 4.9 Big Vedlegg Fravalgets påvirkning på de ulike revisjonsselskapene Vedlegg Deskriptiv analyser av revisjonshonoraret til de ulike Big 5 versus øvrige Vedlegg 4.10 Andre variabler Vedlegg Fravalgsandel avhengig av varelager eller tomter Side ix

12 LISTE OVER TABELLER OG FIGURER Tabeller Tabell 3-1: Beskrivelse av variablene i regresjonsanalysene...49 Tabell 3-2: Deskriptiv statistikk av variablene i regresjonsanalysene...50 Tabell 3-3: Deskriptiv statistikk av sum driftsinntekter og sum eiendeler Tabell 3-4: Korrelasjonsanalyse av de uavhengige variablene i regresjonsanalysen Tabell 4-1: Logistiske regresjonsmodeller om fravalg av revisor Tabell 7-1: Gjennomsnittlig revisjonshonorar i 2010 avhengig av størrelse på driftsinntekt Tabell 7-2: Utviklingen i revisjonshonorarets størrelse fra 2006 til Tabell 7-3: Revisjonshonorar pr bransje Tabell 7-4: Avstemming av oppgavens utvalg mot populasjonen (dersom 68 % omfattes av fritaket) Tabell 7-5: Avstemming av oppgavens utvalg mot populasjonen (dersom 57 % omfattes av fritaket) Tabell 7-6: Fordeling observasjoner i variabelen FYLKESNR Tabell 7-7: Fordeling observasjoner i variabelen KOMMUNENR Tabell 7-8: Folketetthet i fylker i Norge Tabell 7-9: Fordeling observasjoner i variabelen BRANSJEKODE_BOKSTAV Tabell 7-10: Fordeling observasjoner i variabelen BRANSJEKODE (2 siffer) Tabell 7-11: Fordeling observasjoner i variabelen NACE_BRANSJEKODE (5 siffer). 184 Tabell 7-12: Deskriptiv statistikk av kroner brukt på rådgivning i Tabell 7-13: Frekvensfordeling av observasjoner i forhold til hvor lenge siden selskapet ble stiftet Tabell 7-14: Frekvensfordeling av observasjoner i forhold til hvor gammel daglig leder er Tabell 7-15: Deskriptiv statistikk av variabelen ANTALL_ANSATTE Tabell 7-16: Deskriptiv statistikk av eierandel til daglig leder i selskapet pr Tabell 7-17: Deskriptiv statistikk av kroner skyldig hhv. til det offentlige og leverandører Tabell 7-18: Deskriptiv statistikk av kroner skyldig hhv. langsiktig og kortsiktig til kredittinstitusjoner Tabell 7-19: Fordeling av observasjoner i GOD_DÅRLIG_KREDRAT_DUMMY Tabell 7-20: Fordeling av observasjoner av ulike kredittratinger Tabell 7-21: Fordeling observasjoner i variabelen BIG5_DUMMY Tabell 7-22: Fordeling observasjoner i variabelene TOMTER_DUMMY og VARELAGER_DUMMY Tabell 7-23: Fravalg pr fylke Side x

13 Tabell 7-24: Fravalg pr kommune Tabell 7-25: Fordeling av fravalg pr bransje (bokstavkode) Tabell 7-26: Fordeling av fravalg på NACE-koder i skattemyndighetenes søkelys Tabell 7-27: Fordeling fravalg i bransjer med over 500 enheter Tabell 7-28: Andel ekstern regnskapsfører pr bransje Tabell 7-29: Fordeling observasjoner i forhold til inntektskategori og bransje Tabell 7-30: Andel ekstern regnskapsfører i populasjonen Tabell 7-31: Fravalgsandel blant selskap med ekstern regnskapsfører Tabell 7-32: Andel ekstern regnskapsfører blant de som har valgt bort og beholdt revisor Tabell 7-33: Ekstern regnskapsfører pr. inntektskategori Tabell 7-34: Gjennomsnittlig revisjonshonorar for de som har ekstern regnskapsfører..202 Tabell 7-35: Fravalgsandel avhengig om man har anvendt revisor som rådgiver eller ikke Tabell 7-36: Deskriptive analyser av rådgivningshonorar til revisor, avhengig om man har fravalgt eller ikke Tabell 7-37: Andel selskaper som har valgt bort eller beholdt revisor avhengig anmerkning fra revisor i revisjonsberetning Tabell 7-38: Fravalg ved forskjellige typer presisering i revisjonsberetningen Tabell 7-39: Fravalgsandel for selskaper med forbehold Tabell 7-40: Fravalgsandel for selskap med revisjonsanmerkning fordelt på inntektskategori Tabell 7-41: Fravalgsandel i forhold til alder på selskapet Tabell 7-42: Fravalgsandel fordelt på kjønn til daglig leder Tabell 7-43: Fravalgsandel gruppert på inntektskategorier Tabell 7-44: Deskriptive analyser av sum eiendeler avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-45: Deskriptive analyser av sum eiendeler avhengig fravalgsbeslutning fordelt på inntektskategori Tabell 7-46: Deskriptive analyser av antall ansatte avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-47: Fravalgsandel avhengig av gjeld til kreditinstitusjoner Tabell 7-48: Deskriptive analyser av leverandørgjeld avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-49: Fravalgsandel avhengig av leverandørgjeld Tabell 7-50: Fravalgsandel avhengig av leverandørgjeld gruppert på inntektskategori..212 Tabell 7-51: Fravalgsandel avhengig av konsernforhold Tabell 7-52: Andel konsernselskap med ekstern regnskapsfører Tabell 7-53: Daglig leders eierandel Tabell 7-54: Fravalgsandel i forhold til antall aksjonærer Tabell 7-55: Fravalgsandel avhengig av signatur på RF Side xi

14 Tabell 7-56: Fravalgsandel avhengig av presisering om ulovlig lån og/eller signatur RF Tabell 7-57: Fravalgsandel avhengig av presisering om skattetrekksmidler og/eller signatur RF Tabell 7-58: Deskriptive analyser av skyldige avgifter avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-59: Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter Tabell 7-60: Fravalgsandel avhengig av skyldige offentlige avgifter fordelt på inntektskategori Tabell 7-61: Fravalgsandel avhengig av type kredittrating Tabell 7-62: Fravalgsandel avhengig av type kredittrating for inntektskategori 1 og 2 samlet Tabell 7-63: ANOVA-test på gjennomsnittlig revisjonshonorar avhengig av fravalgsbeslutning Tabell 7-64: Deskriptive analyser av revisjonshonorar avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-65: Deskriptive analyser av relativt revisjonshonorar (i forhold til driftinntekter) avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-66: Korrelasjon mellom revisjonshonorar (gjennomsnittlig og median) og fravalgsandel i bransje Tabell 7-67: Deskriptive analyser av lønnsomhet avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-68: Fravalgsandel avhengig av positiv/negativ lønnsomhet Tabell 7-69: Deskriptive analyser av gjeldsgrad avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-70: Deskriptive analyser av egenkapital avhengig fravalgsbeslutning Tabell 7-71: Beregnet gjennomsnittlig gjeld basert på gjeldsgrad og egenkapital Tabell 7-72: Konsekvenser av fravalg kategorisert for store, mellomstore og små revisjonsselskap Tabell 7-73: Konsekvenser av fravalg for alle revisjonsselskap med 100 eller flere klienter med rett til fravalg pr Tabell 7-74: Deskriptive analyser av revisjonshonoraret til de ulike Big 5 versus øvrige Tabell 7-75: Fravalgsandel avhengig av varelager Tabell 7-76: Fravalgsandel avhengig av tomter Tabell 7-77: Fordeling observasjoner avhengig av om selskapet har varelager og/eller tilhører varehandel Side xii

15 Figurer Figur 3-1: Prosentvis fylkesfordeling av selskapene i populasjonen...52 Figur 3-2: Prosentvis kommunefordeling av selskapene i populasjonen Figur 3-3: Prosentvis bransjefordeling av selskapene i populasjonen på bokstavkodenivå Figur 3-4: Prosent bransjefordeling av selskapene i populasjonen (NACE 2-siffer) Figur 3-5: Prosent bransjefordeling av selskapene i populasjonen (NACE 5-siffer) Figur 3-6: Prosentfordeling av observasjoner med hensyn på hvor mange år siden selskapet ble stiftet Figur 3-7: Prosentvis fordeling av observasjoner med hensyn på hvor gammel daglig leder er Figur 3-8: Prosentvis fordeling av gyldige observasjoner om antall aksjonærer i selskapene i populasjonen Figur 3-9: Prosentvis fordeling av gyldige observasjoner av ulike kredittratinger Figur 4-1: Forskjell mellom forventet og faktisk fravalgsandel avhengig av størrelse på driftsinntekt Figur 4-2: Fravalgsandel med tilhørende folketetthet pr fylke Figur 4-3: Fravalg oppdelt på størrelse på kommunen målt i antall selskap i kommunen Figur 4-4: Fordeling fravalg ved forskjellige typer presiseringer Figur 7-1: Fordeling av når selskapene meldte fravalg til Brønnøysundregistrene Figur 7-2: Fravalgsandel fordelt hvor gammelt selskapet er Figur 7-3: Fravalgsandel avhengig av daglig leders alder Side xiii

16 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for oppgaven Den 1. mai 2011 trådte det nye lovforslaget (Lovvedtak 47 ( )) som nå tillater små aksjeselskap (AS) å fravelge revisjon i kraft. I løpet av de åtte månedene fram til 31. desember 2011 valgte selskaper å benytte seg av denne muligheten. I følge våre beregninger var dette 39,5 % 2 av alle som var gitt muligheten. Selskapene som ble omfattet av lovforslaget hadde verken sum driftsinntekter, balansesum, eller gjennomsnittlige antall ansatte som oversteg henholdsvis NOK fem millioner, NOK 20 millioner, og ti årsverk, i henhold til asl. 7-6, 1. ledd jevnfør revl. 2-3, 3 ledd. Disse var heller ikke morselskap i konsern eller underlagt tilsyn av Finanstilsynet (FIN), asl. 7-6, 1. ledd jevnfør revl. 2-1, 5. og 6. ledd. Våre beregninger viser at 56 % 3 av alle AS per 31. desember 2011 falt innenfor disse beskrankningene og ble derfor gitt mulighet til å velge bort revisor. Et av hovedhensynene som ble lagt vekt på før lovvedtaket var FINs ønske om å øke næringslivets konkurranseevne, samt bidra til å senke terskelen for etablering av næringsvirksomhet (NOU 2008:12. s. 86).. Regelendringen førte ved første øyekast til direkte lettelser for selskapene gjennom blant annet lavere kostnad til revisjon, men hva ble de indirekte konsekvensene? ECONs samfunnsøkonomiske velferdsanalyse uttrykker det slik: Hvilke eksternaliteter medfører regelendringen? Eksternaliteter er virkninger av et tiltak som får konsekvenser for andre enn konsumenter og produsenter (ECON Punkt 5.1). Noen må nødvendigvis påvirkes av at revisor ikke lenger utfører sine kontroller i selskapene som valgte han bort Meninger og spørsmål fra interessenter og berørte parter Både før og etter lovforslaget trådte i kraft, har det blitt sagt og sterkt diskutert mye fra mange ulike parter gjennom ulike kanaler og fora om hvordan de nye reglene ville påvirke de berørte selskapene. Det gjelder så vel selskapene selv som 1 Pressemelding , Brønnøysundregistrene / = 0,395 (Vedlegg 3.1 side 137) / = 0,56. Vedlegg 3.1 side Side 1

17 velger bort revisor, men ikke minst også deres interessenter 4. Hvem ville velge bort revisor? Hva kjennetegnet disse selskapene? Hvilke typer interessenter hadde disse? Spørsmålene og meningene var og er mange. Når et selskap beslutter at årsregnskapet ikke skal revideres, beslutter det samtidig at kontrolloppstillingen og næringsoppgaven ikke skal attesteres av revisor (lignl. 4-5 nr 5 og 6-16 b). Som kompenserende kontroll er skattemyndighetene foreløpig innvilget midler over Statsbudsjettet 2012 til å foreta kontroll av transaksjoner med nærstående parter (Sticos Magasinet s. 11). Man ser en økt risiko for at ubeskattet kapital kan bli tappet fra selskapene uten beskatning, at private kostnader kan havne i regnskapet og selvangivelsen, og at økonomisk kriminalitet generelt vil øke uten revisors kontroll 5. Videre er en redd for at en opphevelse av revisjonsplikten ( ) vil svekke påliteligheten av selskapenes oppgaver ( ) (Prp. 51 L ( ) s 30). Etter en tid vil myndighetene oppnevne en forskningsgruppe med mandat til å undersøke utviklingen i regnskapskvaliteten. Skattedirektoratet (SKD) har i forbindelse med vårt nære samarbeid vist stor interesse for hva våre analyser ville fortelle. Direktoratet har bidratt med skattemessig datamateriale. For å tallfeste i kroner og øre mulige skattekonsekvenser, har vi tatt utgangspunkt i John Christian Langlis beregninger i artikkelen Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Våre beregninger viser at AS som er gitt mulighet å fravelge revisor bidrar med 5 % av totale skatte- og avgiftsproveny, tilsvarende 25,2 milliarder kroner, til staten for inntektsåret 2010 (vedlegg 1.2). Våre beregninger tilsvarer og finner støtte i tilsvarende beregninger Langli gjorde med utgangspunkt i 2006-tallmateriale. Konsekvensene kan med andre ord bli store når revisor ikke lenger utfører en skatte- og avgiftskontroll, og risikoen for feilaktig innberetning øker. Revisorstanden, som forfatterne av denne oppgaven begge tilhører, vil også, som andre parter, bli berørt av lovendringen. Per Hanstad, administrerende direktør i Den norske Revisorforening (DnR), uttaler blant annet at de fleste medlemmene i Revisorforeningen merker effektene av fravalg i større eller mindre grad, en 4 Samlebetegnelse for alle brukere av informasjon fra regnskapet (Elling s 22-24) 5 og ECON Punkt Side 2

18 liten revisjonsvirksomhet med mange små klienter som velger bort revisjon, vil merke dette ekstra godt (Sticos Magasinet s 12), og alt i alt tror jeg ikke det vil berøre mer enn 200 årsverk (i revisorbransjen) (forfatternes anm.) (Grande. 2012). Disse tallstørrelsene er etter det forfatterne vet ikke bekreftet av forskningsbaserte undersøkelser. Det vises kun til kommentarer om enkelttilfeller og meninger. Det eksisterer et behov for å få en totaloversikt over hvordan lovendringen har gått utover de ulike aktørene i revisorbransjen som helhet. DnR og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) har siden fravalget ble foreslått stått på hver sin side som forkjempere for at selskapene henholdsvis skal beholde og fravelge revisor. På den ene siden uttalte Sandra Riise, administrerende direktør i NARF, at bedre julegave kan ikke norske småbedrifter få 6 da fravalget ble vedtatt. Per Hanstad sier, på den annen side, at behovet for revisjon i små aksjeselskap endres ikke selv om revisjonsplikten forsvinner, og at å beholde revisor handler om å bevare tilliten til selskapet 7. Riise mener at regnskapsføreren kan erstatte den trygghet revisors kontroll gir. Hun foreslår å lage en rapport som regnskapsfører kan vedlegge årsregnskap ( ) som sendes til kunden. NARF tror både banker og viktige kreditorer vil sette pris på informasjon om hva regnskapsføreren har utført for kunden. 8 Hanstad påpeker derimot at det er stor forskjell på regnskapsfører og revisor. Først og fremst på kompetansenivå, noe som underbygges av en gjennomgang av utdannelsesnivå til regnskapsførere og revisorer i Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere (juni 2010) og ( ) revisorer (mai 2011). Autorisasjonskravene for revisor er minst treårig høyskole, revl Tidligere var kravene for autorisasjon som regnskapsfører ikke underlagt tilsvarende høye minstekrav, hvilket betyr at pr 2010 hadde 38,2 % av autoriserte regnskapsførere lavere utdannelsesnivå enn autoriserte revisorer. En annen forskjell som trekkes frem, er at regnskapsfører ikke er underlagt tilsvarende uavhengighetskrav som revisor er etter revl. kapittel 4 (NOU 2008:12. s 91). Flere regnskapskontor preges av underskudd og pressede marginer (Sticos Magasinet s 10), som kan føre til sterk økonomisk avhengighet av å beholde 6http://www.narf.no/templates/Page.aspx?id=10144&epslanguage=no 7http://www.soliditet.no/nyheter/diverse/Hverken+ekstern+regnskapsf%C3%B8rer+eller+revisor %3F+Resultat%3A+H%C3%B8y+risiko!.833.cms 8http://www.soliditet.no/nyheter/diverse/Fritak+fra+revisjonsplikten%3A++NARF+har+full+tillit +til+n%c3%a6ringslivet.943.cms Side 3

19 enkeltkunder. At autoriserte regnskapsførere ikke er underlagt tilsvarende uavhengighetsregler og retningslinjer (revl. kapittel 4 og DnRs regler for etikk (Revisors Håndbok s 745 punkt 200.4)), kan i ytterste konsekvens medføre at han aksepterer tvilsom regnskapsførsel fordi han ikke har råd til å miste kunden. Dette kan bety at en rapport som Riise foreslår ikke vil ha like stor objektiv troverdighet som en revisjonsberetning. På den annen side viser skattemyndighetenes og Økokrim erfaring at foretak som benytter seg av autorisert ekstern regnskapsfører til å utarbeide regnskaper og offentlige oppgaver normalt har høyere regnskaps- og oppgavekvalitet enn de som ikke benytter seg av ekstern profesjonell hjelp (NOU 2008:12. s 91). Det er med andre ord knyttet mye usikkerhet til hva interessenter vil vektlegge når de vurderer om de skal samarbeide med et foretak som har valgt bort revisor. Vil regnskapsfører kunne gi like mye trygghet som revisor? På grunn av denne usikkerheten, sammen med det faktum at NARF og DnR står på hver sin front og naturlig nok forsøker å forsvare sin profesjon, er det viktig å få kjennskap til hvordan aksjeselskapenes relasjoner til eksterne regnskapsførere og revisorer faktisk er. Slik kan NARF og DnR ha bedre forutsetning til å rådføre sine medlemmer til å utvikle og forbedre de tjenester som nå faktisk etterspørres uavhengig av lovpålegg. Aksjonærene har selv også vært på banen med sine meninger, illustrert med følgende innspill i debatten før fravalget ble lovfestet: For mitt lille selskap, kan faktisk revisjonshonoraret være avgjørende for selskapets framtid 9. En eneaksjonær som fortviler over uforholdsmessig stort honorar for et selskap som ikke hadde driftsinntekter (siste år) (forfatters anm.). Våre beregninger viser også det eksempelet illustrerer, at av aksjeselskapene med mulighet til å fravelge revisor, hadde så stor andel som 28 % 10 og 59 % 11 henholdsvis ingen driftsinntekt og var eiet av kun en aksjonær i Selskapene med NOK 0 i driftsinntekter hadde et gjennomsnittlig revisjonshonorar i 2010 på kr , mens tilsvarende uavhengig av inntektsstørrelse var kr (vedlegg 4.8.2). For et selskap uten særlig aktivitet vil en kostnad i slik størrelsesorden kunne føles som en uforholdsmessig stor kostnad for mindre foretak som vår eneaksjonær sier. 9http://www.smaabedriftsportalen.no/artman2/publish/aktuelle_artikler/Revisjonsplikten_og_Sm_ bedriftenes_hverdag.shtml / (vedlegg 4.6.1) 11 Vedlegg Vedlegg 1.3 Side 4

20 Hovedargumentet til Revisjonsutvalget (NOU 2008:12. Punkt 6.4.1) for å fjerne revisjonsplikten var nettopp kostnadene forbundet med å oppfylle revisjonsplikten. ECON-undersøkelsens hovedspørsmål (ECON Punkt 5.1) var opprinnelig å undersøke om den samfunnsøkonomiske gevinsten av å oppheve ville kunne overgå kostnaden. Det er derfor både nødvendig å bidra med svar på hvor stor den samfunnsmessige kostnadsbesparelsen i form av lettelser i revisjonshonoraret er blitt til nå, samt gi nødvendig kunnskap om hvordan aksjonærene nå faktisk har innrettet seg etter innføringen av frivillig revisjon. I følge advokatkontoret Grette er det uttalt at å ikke ha revisor vil kunne føre til risiko for mindre gunstige lånebetingelser for småbedriftene 13. Uttalelsene underbygges av studier på hva kredittinstitusjoner legger vekt på i en kredittgivningssituasjon, hvor det å kunne vise til en revisjonsberetning er en av de to viktigste informasjonskildene for bedre lånebetingelser (Berry og Robertson. 2006). ECON-rapporten viste at 70 % av de spurte leverandørene mener revisjon gir økt trygghet til å gi lån og kreditt til samarbeidspartnere (ECON Vedlegg 2, spørsmål 17, påstand 3). Ulike kreditorgrupper er derfor opptatt av og stiller spørsmål om debitorer har valgt å beholde revisor eller om lånebetingelsene må reforhandles. Det er mye som tyder på at flere av de berørte partene og interessentene forholder seg avventende i forhold til hvordan de vil agere (Waage-Nielsen og Kristiansen. 2011). De venter på svar på hva konsekvensene av og hvor hardt fravalget slår ut, før de tar stilling til dette. Noen spørsmål har allerede blitt besvart, men mye står fremdeles ubesvart. Denne oppgaven søker å gi svar Tidligere studier og internasjonal utvikling Beføyelsene i revisjonsplikten kommer som følge av et behov for å følge den internasjonale trenden (Prp 51 L ( ). Punkt 2.1) på området. De siste årene har det vært økt fokus på forenklinger innad i EU. Det ene EU-landet etter det andre har innført forenklinger i revisjonsplikten i tråd med EUs anbefalinger. Hensynet til å opprettholde konkurranseevne og attraktivitet for entreprenørskap 13 Side 5

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Bortfall av revisjonsplikt for små foretak En undersøkelse av hva som kjennetegner aksjeselskap innen bygge- og transportbransjen i Midt-Norge som fravelger revisor Removal of audit

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF)

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 0030 OSLO Deres ref: Oslo fredag, 10. februar 2006 05/2019 FM pcb (e) postmottak@finans.dep.no Vår ref: CZ/Intern/26012006 REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

GRA 19201 - Masteroppgave ved Handelshøgskolen BI

GRA 19201 - Masteroppgave ved Handelshøgskolen BI Christian Trevland GRA 19201 - Masteroppgave ved Handelshøgskolen BI - Revisjonsplikt i et lite marked; Vestfold - Innleveringsdato: 01.09.2011 Veileder: Tobias Svanström Studiested: BI Oslo Masterstudiet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper?

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? Velkommen til NUF seminar NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (filial/avdeling) Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Olsen, H.S. (2012) Beregning av maksimalt konsernbidrag - en pedagogisk note. Skatterett, 31(2), pp. 133-139

Olsen, H.S. (2012) Beregning av maksimalt konsernbidrag - en pedagogisk note. Skatterett, 31(2), pp. 133-139 Olsen, H.S. (2012) Beregning av maksimalt konsernbidrag - en pedagogisk note. Skatterett, 31(2), pp. 133-139 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2012/02/ beregning_av_maksimalt_konsernbidrag_-_en_pedagogisk_note?

Detaljer

Virkninger av ytterligere lempet revisjonsplikt

Virkninger av ytterligere lempet revisjonsplikt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høst 2013 Virkninger av ytterligere lempet revisjonsplikt - en undersøkelse av hvordan revisjonsbransjen i Norge påvirkes ved økt terskel for omsetning Utført av: Sunniva

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Undersøkelse om forenkling August/september 2014

Undersøkelse om forenkling August/september 2014 Undersøkelse om forenkling August/september 2014 For NHO, NARF og Revisorforeningen Om utvalget 400 350 300 250 200 150 100 50 0 107 140 Bransje (antall) 291 49 28 187 500 450 400 350 300 250 200 150 100

Detaljer

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA Internprising Armlengdeprinsippet Armlengdeprinsippet er den internasjonale standard Sammenligning med transaksjoner mellom uavhengige Forankring i norsk rett gjennom skattelovens 13-1 og aksjeloven 3-8

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

John Christian Langli Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI 0442 Oslo. Nydalen 22. oktober 2008

John Christian Langli Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI 0442 Oslo. Nydalen 22. oktober 2008 John Christian Langli Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI 0442 Oslo Nydalen 22. oktober 2008 Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Jeg viser til Finansdepartementets

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Lovlighet

Velkommen til NUF seminar. Lovlighet Velkommen til NUF seminar Lovlighet Lovlighet I: EU og EØS På grunnlag av de fire friheter innenfor EU/EØS, er det fritt varebytte, fri bevegelighet for tjenester, varer, kapital og personer Fri etableringsrett,

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank*

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* Nr. 9 9 Aktuell kommentar Bolig og gjeld av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* * Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef Skatt øst Arbeidslivskonferanse 4.4.2014/jek 1 Konsekvenser av svart økonomi Reduserte skatteinntekter

Detaljer