Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 11/14 Meldinger og orienteringer RS 1/14 Søknad om støtte til buss til fakkeltog på Kongsberg 19. mars PS 12/14 Handlingsplan boligplan for Rollag kommune PS 13/14 Prinsipp - mulig salg av Rollag skole og omregulering PS 14/14 Aktivitetsparken i Veggli, byggetrinn 1 PS 15/14 PS 16/14 Miljøgate Veggli - prosjekteringsfase Opptak av startlån til videretildeling PS 17/14 Ny Pensjonsordning for folkevalgte fra PS 18/14 PS 19/14 PS 20/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune Tilskudd til markering av grunnlovens 200-årsjubileum Finansiering av forvalterstillingen i Trillemarka

3 PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra møtet

4 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Saksmappe : 2013/47 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Meldinger og orienteringer MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Ordføreren orienterte om følgende: RS 1/14 Søknad om støtte til buss til fakkeltog på Kongsberg 19. mars

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 146 Saksmappe : 2012/765 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Dag Åsmund Bilstad Handlingsplan boligplan for Rollag kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Handlingsplanen for vedtas. Fakta: Boligplan for Rollag kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 80/12. Planen er laget på et overordnet nivå og med lang tidshorisont. I etterkant av vedtatt boligplan er det igangsatt og fulgt opp flere aktiviteter. Med bakgrunn i dette, samt vedtatt boligplan er det her utarbeidet et forslag til handlingsplan for , som vil være utgangspunkt for prioritering og framdrift. Vurdering Boligplanens strategier og tiltaksområder har i handlingsplanen blitt konkretisert med hovedaktiviteter man ser som nødvendige å gjennomføre. Dette for å kunne nå målene i boligplanen. En stor del er arbeidet er sammensatt og komplekst. Det krever dels parallelt arbeid, og dels må det skje i en prioritert rekkefølge. En av hovedutfordringene i Rollag kommune er å utløse et velfungerende boligmarked. I praksis innebærer det et behov for å justere kommunens og Rollag boligstiftelse sin samlede innsats i boligmarkedet. I og med at kommunen og stiftelsen til sammen er en betydelig boligaktør, eier av ca. 9 % av samlet boligtilbud, og har ca 40 enheter pr 1000 innbyggere, må man ha en bevissthet omkring iverksettelse av endringer. Dette for å sikre nødvendig trygghet for et godt botilbud for dagens beboere. Samtidig er det nødvendig å gjøre grep, slik at man utløser boligutvikling i privat regi i sterkere grad enn hva det gjøres i dag.

6 En av de første og største oppgavene er derfor å gjennomføre en samlet gjennomgang av dagens boligmasse, i samarbeid med Rollag boligstiftelse. Det må vurderes aktuell justering og tilpasning av boligmassen, ut fra en forventet endring i behov hos hver av målgruppene. I tillegg ansees det viktig å stimulere til innsats for boligutvikling i privat regi. Det er foreslått ulike tiltak, både små og større, for å utløse aktivitet hos utbyggere, hus-/gårdeiere og privatpersoner. Målet er at samlet boligtilbud utvides og gjennomføres primært i privat regi. Opprustning av eksisterende ubebodd boligmasse er minst like viktig som nybygg. Når eiendom annonseres for salg og utleie, blir raskt tatt over av nye beboere. Det tyder på at forutsetningene for at private aktører har bedre muligheter for boligutvikling i dag, sammenliknet med tidligere. Tilgangen til byggeklare og sentrumsnære tomter er gode, både i Rollag og Veggli tettsteder. En rekke tiltak knyttet til boligutvikling er planlagt gjennomført nå i I den grad tiltak vil forutsette bevilgninger, vil dette legges fram som egne saker. Rådmannens konklusjon: Handlingsplanen for vedtas. Vedlegg: Handlingsplan boligplan for Rollag kommune

7 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 614 Saksmappe : 2013/580 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Dag Åsmund Bilstad Prinsipp - mulig salg av Rollag skole og omregulering MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune stiller seg positiv til å kunne fradele og selge Rollag skole til andre, og er positive til å vurdere alternative formål for bruk av bygninger og nødvendige utearealer. Formannskapet gis fullmakt til å velge type salgsprosess basert på egen politisk sak. Et eventuelt salg skal legges fram som egen sak for kommunestyret. Fakta: Fra høsten 2010 ble Rollag skole lagt ned. Hoveddelen av bygget står i dag tomt. Kun en liten del av samlet bygningsmasse har blitt tatt i bruk til nye formål, og svært beskjedne inntekter i forhold til kostnad med å holde bygget i hevd. Disse midlertidige avtalene om bruk av mindre deler av lokalene er inngått med forutsetning om snarlig avvikling av avtale, når annen bruk / utleie måtte bli aktuelt. Dagens reguleringsplan for eiendommen hvor Rollag skole står, ble godkjent og har formål offentlige bygg med utnyttingsgrad på inntil 40 %. Utover skolebygget er også samfunnshuset, idrettsbanen og parkeringsformål del av arealet med det samme reguleringsformålet. Vurdering Kommunen har foreløpig ikke funnet lokalene nødvendige for annen kommunal/interkommunal bruk. Flere har vurdert ulike ideer for ny bruk av lokalene. Ei arbeidsgruppe i Rollag havnevesen ga sist høst flere konkrete forslag til etterbruk, men alle vil evt. kreve mer utredning, og et eierskap til planene hos de som evt. vil stå for gjennomføring. Rollag havnevesen har anbefalt at det gjennomføres en prosess for å få en helhetlig plan, og har stilt seg disponible for å bidra om det igangsettes et slikt arbeid.

8 Administrasjonen har gjort overordnede vurderinger av hvorvidt lokalene, helt eller delvis, kan utvikles og ombygges til boligformål. Mest egnet for ombygging til boligformål er den østlige del av bygget. Omstillingsstyret har lansert ideen om å utvikle et kombinert kontorhotell og boligtilbud, og at lokalene kanskje kan være aktuell for slik ombygging. Alle foreløpige ideer, og evt. nye, vil forutsette innsats i planlegging. En planlegging av alternativ bruk i privat regi, vil være risikofylt, så lenge Rollag kommune ikke har tatt reell stilling til om det kan være aktuelt å selge eller leie ut eiendommen til nye formål. Dagens reguleringsformål tilsier også en mulig usikkerhet omkring mulighet for alternativ bruk, i alle fall uten omregulering. Rådmannen antar det er sannsynlig at man lettere kan utløse interesse og engasjement for å finne ny bruk, blant så vel private som frivillige aktører, hvis kommunen nå tar en prinsippavgjørelse på at man vil være positiv til et salg, samt positive til å vurdere omregulering til alternative formål for deler av eiendommen. Det forutsettes at både eierskap og bruk knyttet til samfunnshuset og idrettsanlegget med nødvendig parkeringsareal holdes utenfor dette prinsippvedtaket. Arealdelen av kommuneplanen skal rulleres og starter ettervinter/vår I tillegg gjennomføres stedsutviklingsprogrammet, oppfølgingsaktiviteter ifm boligutviklingsplanen og omstillingsarbeidet. Gjennom dette samlede og koordinerte arbeidet, vil en forhåpentligvis kunne forberede og utløse alternativ bruk av bygget og arealet, gjerne i privat regi. Forutsatt en villighet til å kunne selge og vurdere alternative reguleringsformål, bør det utredes retningslinjer for salg, som igjen legges fram til politisk behandling. Konklusjon Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler rådmannen følgende konklusjon: Rollag kommune stiller seg positiv til å kunne fradele og selge Rollag skole til andre, og er positive til å vurdere alternative formål for bruk av bygninger og nødvendige utearealer. Formannskapet gis fullmakt til å velge type salgsprosess basert på egen politisk sak. Et eventuelt salg skal legges fram som egen sak for kommunestyret.

9 Rollag kommune Rollag : Arkiv : D35 Saksmappe : 2014/170 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Gunn-Hege Laugen Aktivitetsparken i Veggli, byggetrinn 1 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til grunneieravtalen med Tanja Bjørkgård. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til partnerskapsavtalen med Veggli Vel. 3. Kommunestyret bevilger kr ,- til innkjøp av utstyr til aktivitetsparken, fradeling, kartforretning, tinglysningskostnader og leie, samt drift-/vedlikehold av parken for Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling. 4. Årlig kostnader til leie av grunn kr og drift kr , totalt kr , innarbeides i økonomiplanen fra Fakta Aktivitetsparken er et prosjekt under stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder , behandlet i kommunestyret 20. feb Første byggetrinn gjennomføres i 2014, beskrevet i stedsutviklingsprogrammet. Aktivitetsparken skal føres opp gjennom dugnad fra Veggli Vel, og lokalbefolkningen. Oppstartsmøte for planlegging med Veggli Vel var 13. mars Det forutsettes at kommunen står som eier av aktivitetsparken, med drift og vedlikeholdsavtale med Veggli Vel. Kommunen må også være behjelpelige med innkjøp av utstyr til parken. I første byggetrinn bes det om ,- kr til investeringstiltak. Beløpet er eksklusiv mva., da kommunen får refundert dette i sin helhet. Forslag til avtale om leie av grunn for aktivitetsparken, vedlegg 1 Forslag til partnerskapsavtale med Veggli Vel, vedlegg 2

10 Økonomisk virkninger for Rollag kommune, vedlegg 3 Vurdering Veggli har lenge hatt behov for et samlingspunkt utenfor organisert aktivitet. Veggli fritidspark startet i sin tid opparbeidingen av et parkareal sør for Nørdsteåe. Aktivitetsparken er en utvidelse av dette anlegget, og skal inneholde aktiviteter primært for barn og unge. Anlegget er med på å skape et tiltalende sentrum, som oppfordrer til fysisk aktivitet og samlingspunkt. Veifarende og turister er ute etter opplevelser, rekreasjon og forsyninger. En aktivitetspark vil kunne være med på å skape økt stopp-lyst i denne gruppen. Økt stoppeffekt vil gi økt omsetning innen handel og sørvis i sentrum. Dette vil styrke eksisterende virksomheter og bidra til at nye bedrifter/ næringsvirksomheter kan etablere seg. Kostnadene til materialbruk og bygging, samt drift, er rimelig takket være viljen til dugnad. Vi vurderer investeringen er gunstig i forhold til effekten av tiltaket for tettstedet. Innbyggere vil kunne få et eierskap til tettstedet sitt, og bli stolte av sin tilhørighet. Avtale om leie av grunn har varighet på 20 år pluss 20 år, totalt 40 år. I forbindelse med søknad om tippemidler er det krav om leietid på min. 30 år, en har dermed mulighet til å investere og søke om tippemidler til dette i 10 år fra kontraktsinngåelse. Leiepris er forhandlet frem basert på råtomtverdi på kr /daa og årlig avkastning på 4 %. Arealet utgjør 5 daa, og leiepris er avtalt til kr / år. Fradeling, kartforretning, tinglysningskostnader og leie for 2014 er stipulert til kr Partnerskapsavtalen er basert på et hovedprinsipp om at Veggli Vel har ansvaret for drift, vedlikehold og tilsyn i aktivitetsparken og utfører dette på dugnad. Rollag kommune utarbeider føringer i tråd med internkontrollforskriften m.v. som Veggli Vel ivaretar i praksis. Rollag kommune yter et årlig tilskudd for dekning av nødvendige innkjøp for drift og vedlikehold. Andre kostnader er knyttet til driftsmateriell og renovasjon for å holde parken i hevd, stipulert til kr /år, vil det måtte tas høyde for fra For året 2014 vurderes det som ikke nødvendig å avsette midler til vedlikehold på utstyret. Fra 2015 er dette stipulert til kr / år (7,5 % av investeringen pr. år). Totalt stipulerte leie og driftskostnader inkludert leie av grunn fra 2015 utgjør kr pr år. Rådmannens konklusjon 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til grunneieravtalen med Tanja Bjørkgård. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til partnerskapsavtalen med Veggli Vel. 3. Kommunestyret bevilger kr ,- til innkjøp av utstyr til aktivitetsparken, fradeling, kartforretning, tinglysningskostnader og leie, samt drift-/vedlikehold av parken for Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling. 4. Årlig kostnader til leie av grunn kr og drift kr , totalt kr , innarbeides i økonomiplanen fra Vedlegg: Forslag til avtale om leie av grunn for aktivitetsparken, vedlegg 1 Forslag til partnerskapsavtale med Veggli Vel, vedlegg 2 Økonomisk virkninger for Rollag kommune, vedlegg 3

11 Vedlegg 2 Partnerskapsavtale Mellom Rollag kommune og Veggli Vel (org nr ) Eierforhold Rollag kommune står som eier av Aktivitetsparken i Veggli. Rollag kommune står som eier av leikeanlegg. Rollag kommune har ansvar ovenfor grunneier. Det inngås en drift og vedlikeholdsavtale med Veggli Vel v/ leder for aktivitetsparken (driftsansvarlig) Objekt Veggli aktivitetspark er å betrakte som et nærmiljøanlegg, tilgjengelig for alle. Objekt er definert på vedlegg 1. Veggli Vel Veggli Vel er en velforening for lokalbefolkning og næringsdrivende i Veggli sentrum. Velforeningen har om lag 100 medlemmer og et styre bestående av 5 representanter. Veggli Vel har satt av en arbeidsgruppe for aktivitetsparken med 6 representanter, hvorav en er leder. Ansvarsfordeling Veggli Vel har ansvaret for drift, tilsyn og vedlikehold. Dette gjelder også utstyr i tilknytning til parken. Veggli Vel står fritt til å disponere midler innen for gitt budsjettramme. Utstyr Veggli Vel kan disponere traktor og annet redskap eid av kommunen. Bruken må avtales og godkjennes av teknisk sjef i Rollag kommune. Bruk av utearealene Aktivitetsparken er et nærmiljøanlegg og kan disponeres av alle til en hver tid. Det kan være perioder hvor enkelte apparater må stenges pga. is ol. Avtale om stenging gjøres i samarbeid mellom Rollag kommune og Veggli Vel. Eventuelle tippemidler kan gi føringer på stengningsperioden. Vedlikehold/ drift a) Veggli Vel har utfører vedlikehold og tilsyn av anlegg (aktivitetsparken) og utstyr, og forplikter deg til at lekeplassutstyret til en hver tid oppfyller kravene i følgende forskrifter: - Forskrift om lekeplassutstyr av juli Forskrift om internkontroll av mai 2012 b) Større utbedringer eller innkjøp kan ikke foretas uten godkjenning fra plan og kommunalteknisk avdeling i Rollag kommune. c) Veggli Vel er ansvarlige for rydding i aktivitetsparken d) Alt vedlikehold av lekeapparater skal skje i henhold til lekeapparatenes egne vedlikeholdsbeskrivelser e) Rollag kommune yter fast driftstilskudd årlig, hvor Veggli vel selv bestemmer bruken av disse midlene innen for aktivitetsparken f) Veggli Vel skal påse at aktivitetsparken og dets utstyr fremstår som sikkert ihht. forskrift om lekeplassutstyr av juli 1996 g) Rollag kommune er ansvarlige for utarbeidelse, og revisjon av internkontroll system. Veggli vel har ansvar for å etterfølge bestemmelser om drift og vedlikehold i internkontrollen

12 Økonomi a) Hovedføring i avtalen er at tjenester skal utføres av Veggli Vel og at Rollag kommune dekker driftsmateriell. b) Rollag kommune utarbeider vedlikeholdsbudsjett for De øvrige årene utarbeider Veggli Vel forslag til vedlikeholdsbudsjett. Rammene for vedlikeholdsbudsjettet må godkjennes av Rollag kommune. Profilering av dugnadsytere og sponsorer Synlighet av ytere av dugnad og tilskudd kan gjøres på tavle eller annet, etter nærmere skriftlig avtale med Rollag kommune. Utvidelse av anlegget Veggli Vel skal aktivt arbeide for å utvikle aktivitetsparken ytterligere. Rollag kommune har ansvar for å informere grunneier ved behov. Avtaleperiode Denne avtalen gjelder for 10 år fra kontraktsdato med automatisk forlengelse for nye 10 år, så sant ingen av partene sier opp avtalen. Varslingsfrist for en eventuell oppsigelse er 12 mnd. før utløpet av hver 10 års periode. Endringer i denne avtalen krever begge parters samtykke. Sted Dato/år Rollag kommune Veggli Vel Vedlegg 1 Objekter i avtalen for 2014 Sandvolleyballbane BMX- løype Småbarnsleik Parkareal definert i grunneieravtale 5 daa.

13 Vedlegg 2 Kart over aktivitetsparken Aktivitetsparken ligger innen rødstiplet linje.

14 Vedlegg 3 Årlig budsjettramme for Aktivitetsparken Kostnadspost Kr./år Leie av grunn Vedlikeholdskostnad av apparater (7,5 % av investering) Andre vedlikeholdskostnader/renovasjonsordning i parken

15 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L05 Saksmappe : 2014/73 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Gunn-Hege Laugen Miljøgate Veggli - prosjekteringsfase MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: Det bevilges inntil kr til prosjektering av miljøgate i Veggli, jf. stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling. Fakta: Veggli er av Buskerud fylkeskommune pekt ut som et satsningsområde innen «trygge og trivelige tettsteder» i Handlingsprogrammet for fylkesveger Foreløpig skissert tildeling til Miljøgate Veggli er kr 2,0 mill. i 2015 og kr 1,3 mill. i Fordelingene mellom kommunene, fordelingen mellom budsjettårene og tildelingstidspunkt forutsetter at Rollag kommune har tilstrekkelige planer og prosjekteringer klare i løpet av Miljøgate Veggli er organisert som et prosjekt under stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder , og ble godkjent av kommunestyret 20. feb Miljøgata skal prosjekteres i en helhet med logistikk, volum, arealbruk (del av handelsutvikling), materialbruk, visuell utforming m.v. for Veggli sentrum. Erfaringsmessig utgjør denne type planer og detaljprosjekteringer ca. 15 % av samlet investeringsbeløp, jf opplysninger fra Buskerud fylkeskommune. Ut fra sannsynlige tildelinger fra Buskerud fylkeskommune på til sammen kr 3,3 mill for årene , er det da behov for prosjekteringer for inntil kr eksklusiv mva. Beløp forutsettes å være eksklusiv mva, da Rollag kommune får dette refundert. Planlegging og detaljprosjektering av miljøgata vil i hovedsak måtte foregå i 2014, evt. noe inn i 2015, for at de fysiske investeringene skal kunne gjennomføre fra og med år Prosjekteringa vil primært gjennomføres i barmarks perioden. Investeringer kommunen gjør i planlegging/ prosjektering i år, vil kunne dekkes opp av tildelte midler i 2015, og innebærer i

16 praksis en forskuttering med kommunens egne midler i Det er også søkt om RUP midler kr ,- for delvis dekning av kostnader til planlegging av arealbruk i Veggli sentrum, med hensyn til handelsutvikling og logistikk, volum og trafikksikkerhet. Forberedelsene til og gjennomføringen av prosjekteringsfasen for Miljøgate Veggli vil skje i et samarbeid med blant annet Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen, Veggli Vel, evt. også andre interessenter som bør være delaktige i arbeidet. Profesjonelle konsulentmiljøer vil engasjeres i selve detaljprosjekteringen. Detaljprosjekteringer, fysisk utforming og profil kan være aktuell for gjenbruk også i Rollag sentrum, og evt. andre deler av kommunen, jf. stedsutviklingsprogrammets øvrige satsninger. Vurdering Veifarende og turister er ute etter opplevelser, rekreasjon og forsyninger. Et helhetlig, godt planlagt og tiltalende sentrum er med på å skape økt stopp-lyst hos denne gruppen. Økt stoppeffekt vil gi økt omsetning innen handel og sørvis i sentrum. Dette vil styrke eksisterende virksomheter og bidra til at nye bedrifter/ næringsvirksomheter kan etablere seg. Veggli sentrum har potensial for bedre organisering, trafikksikkerhetstiltak, bedre fysiske løsninger og visuelt miljø. En miljøgate med gode løsninger for logistikk, volum og arealbruk vil være med på å videreutvikle og samle sentrum. Det er et viktig mål å skape trafikksikre og effektive løsninger for både trafikanter og næringsliv, samt et tiltalende sentrum å stoppe i. Et velfungerende, helhetlig sentrum med god og enhetlig profil, vil kunne bidra positivt også for å øke attraksjonen, bolysten og for å kunne øke folketallet i Rollag kommune. Innbyggere vil kunne få et sterkere eierskap til tettstedet sitt, og bli stolte av sin tilhørighet. Prosjekteringa og gjennomføringen av miljøgate i Veggli vil være et viktig ledd i dette arbeidet. Behovet for gjennomføringen av plan og prosjekteringer knyttet til Miljøgate Veggli, nettopp nå i 2014, ansees som viktig. Dette for å kunne posisjonere seg best mulig for de fylkeskommunale tilskuddene som man har fått skissert som mulig i årene 2015 og Samtidig er det viktig med en tidlig detaljprosjektering, med hensyn til gjenbruk av resultatene i andre satsninger i stedsutviklingsprogrammet. Det ansees som lite sannsynlig at planlagte tildelinger fra Buskerud fylkeskommune ikke skulle bli tildelt, forutsatt at prosjekteringsarbeidet gjennomføres. Rådmannens konklusjon: Det bevilges inntil kr til prosjektering av miljøgate i Veggli, jf. stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling.

17 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 251 Saksmappe : 2014/3 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Opptak av startlån til videretildeling MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune tar opp et startlån fra Husbanken på kr ,-. Lånet tas opp som et annuitetslån med en total løpetid på 25 år. Fakta: Kommunene har fått invitasjon fra Husbanken til å søke om startlån og boligtilskudd for Dette er lån og tilskudd som kommunen tar opp for videre utlån til husbyggere/kjøpere. Kommunen har sendt inn en søknad om startlån på kr ,- og boligtilskudd. Vi har fått kr ,- i tiskudd til tilpasning og tilsagn på et startlån på kr , Kommunestyret må godkjenne opptak av dette lånet. Startlån er ett av kommunenes virkemidler for å bistå unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene har muligheten for å ta opp lån i Husbanken, for videre utlån til etablering i eller opprettholdelse av nøktern og egnet bolig. Ordningen kan nyttes til nyetablering i boligmarkedet, utbedringer og til refinansiering av eksisterende lån. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av startlån og boligtilskudd, retningslinjene er felles for Numedalskommunene. Kommunen har i tidligere tatt opp startlån til videre utlån, av disse midlene har vi i litt over ,- igjen til utlån. Dette vil normalt holde for godt over ett år, men i og med at vi er i en omstillingsprosess og ønsker å sette fokus på tilflytting og etablering kan det være greit å ha litt med midler til utlån. I de årene vi har drevet med videre utlån av startlån har kommunen ikke hatt små bokførte tap.

18 Rådmannens konklusjon: Rollag kommune søker om et startlån fra Husbanken på kr ,-. Lånet tas opp som et annuitetslån med en total løpetid på 25 år.

19 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 570 Saksmappe : 2013/657 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Ny Pensjonsordning for folkevalgte fra MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Rollag kommune vedtar å fortsette pensjonsordning for folkevalgte 2. Den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte velges. 3. Folkevalgte skal ha rett til AFP Fakta: Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Disse endringene medfører at kommuner/fylkeskommuner som ønsker pensjonsløsning for de folkevalgte nå kan velge mellom to alternativer: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte

20 Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen. Vedtekter og forsikringsvilkår for de to alternative ordningene Kommuneloven 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså ikke lovpålagt å ha en slik ordning. Kommunestyret skal ta stilling til: Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes (lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte. Eksempler på årlig pensjonsutbetaling: Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å være ansatt Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. kr ,44 Ordning som for kommuneansatte kr ,40 Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. Kr ,17 Ordning som for kommuneansatte Kr ,32 Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. Kr ,67 Ordning som for kommuneansatte Kr ,85 Kriterier ved valg av løsning Mal etter kommuneansattes ordning Mal etter stortingsordning Hva er billigst for kommun BILLIGST Det er gjennomsnittet i det totale fellesskapet som bestemmer premien i kollektive forsikringsordninger. Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte.

21 en? Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Fordi premien blir utjevnet sammen med de øvrige ansatte i kommunen, vil det være billigst å melde folkevalgte inn i fellesordningen. Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av folkevalgte. Hva MEST LØNNSOMT lønner seg for Regneeksemplene viser at folkevalg fellesordningen vil være mest te? lønnsom for de aller fleste. Mulighet for AFP? JA Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot tidligere 65 år). Som for alle andre i kommunen vil det væreanledning til å gå av med pensjon ved 65 år. Kommunen kan for folkevalgt i tillegg inngå avtale om AFP fra år. I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortings-ordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning som kommer i tillegg til opptjening i OfTP. NEI Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden. (Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak) Ut i fra dette er mal etter kommuneansattes den billigste ordning og den mest lønnsomme for de folkevalgte. I dag er det bare ordføreren som har denne pensjonsordning i Rollag kommune Rådmannens konklusjon: 1. Rollag kommune vedtar å fortsette pensjonsordning for folkevalgte 2. Den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte velges. 3. Folkevalgte skal ha rett til AFP

22 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2014/31 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune tas til orientering. Fakta: Skattekontoret har faglig ansvar og instruksmyndighet overfor skatteoppkreverne i sake vedrørende skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Grunnlag for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er Instruks for skattekontorenes kontroll og oppfølging av skatteoppkrever av 1. februar Etter at kontrollen er gjennomført skal hvert kommunestyre motta rapport om resultatet og informeres om eventuelle tiltak og forbedringspunkter Alle skatteoppkrevere er bl. a. kontrollert på følgende punkter: Intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinnkrevingen Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvar for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgaven med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

23 Resultat av kontroll: Intern kontroll Ikke avdekket svakheter i overordnet intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatteregnskapet er i alt vesentlig i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapet Skatte- og avgiftsinnkrevingen Skatteoppkrever har fått pålegg om å følge retningslinjene i Skattedirektoratets melding nr. 9/11 ved inngåelse av betalingsavtaler. Innkrevningsarbeidet utføres likevel i tilstrekklig omfang Arbeidsgiverkontroll Utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i det vesentlige i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekklig omfang. Vedlagt følger årsrapport for 2013 for Skatteoppkreveren i Rollag kommune og Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune fra Skatteetaten. Rådmannens konklusjon: Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune tas til orientering. Vedlegg: Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune Årsrapport - skatteoppkreveren 2013

24 Rollag kommune Rollag : Arkiv : X01 Saksmappe : 2013/631 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Tilskudd til markering av grunnlovens 200-årsjubileum MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Det bevilges en støtte på kr ,- til grunnlovens 200 års jubileum, bevilgningen dekkes av konto res. tilleggsbevilgninger. Fakta: I november 2013 satt formannskapet ned en arbeidsgruppe for planlegging av markering av grunnlovsjubileet. Arbeidsgruppa har lagt en plan for hvordan man ønsker å markere jubileet, de har bl.a. bestem at det skal være en markering i kirken med foredrag etterpå og en markering 17.mai. For å gjennomføre dette er det behov for midler og komiteen søker om å få et tilskudd på kr til dette. Rådmannens konklusjon: En tilrår at søknaden imøtekommes. Det bevilges en støtte på kr ,- til grunnlovens 200 års jubileum, bevilgningen dekkes av konto res. tilleggsbevilgninger.

25 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 410 Saksmappe : 2013/93 Avd : Rådmann Saksbehandler : Hans Henrik Thune Finansiering av forvalterstillingen i Trillemarka MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune aksepterer at forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell finansieres gjennom statens modell for lokal forvaltning fra 1.jan. 2015, med arbeidsgiveransvar hos Fylkesmannen i Buskerud. Kommunen stiller forutsetning om at følgende punkter innarbeides i stillingsinstruksen for forvalterstillingen: - Forvaltningsstyret skal være lokalt forankret, som det er i dag. - Forvaltningsstyret skal medvirke ved ansettelse av forvalteren for området, og ha det faglige oppfølgingsansvaret for stillingen. - Ressursrammen for forvaltning av området skal tilsvare 100 % stilling. - Forvalteren skal ha kontorplass i en av de tre Trillemarka-kommunene. - Eventuell endring av ressursbruken til forvaltning av Trillemarka-Rollagsfjell skal godkjennes av Trillemarka-kommunene. - Forvaltningsstyret skal ha mulighet til å vedta egne delegasjonsbestemmelser og avgjøre om de ønsker et eller flere rådgivende utvalg. - Det skal arrangeres dialogmøter mellom Trillemarka-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud med jevne mellomrom for å evaluere ordningen. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dialog/forhandlinger med Miljøverndepartementet om stillingsinstruks for forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell. Saksutredningen er samsvarende med tilsvarende sak i Sigdal og Nore og Uvdal kommuner.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer