Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 11/14 Meldinger og orienteringer RS 1/14 Søknad om støtte til buss til fakkeltog på Kongsberg 19. mars PS 12/14 Handlingsplan boligplan for Rollag kommune PS 13/14 Prinsipp - mulig salg av Rollag skole og omregulering PS 14/14 Aktivitetsparken i Veggli, byggetrinn 1 PS 15/14 PS 16/14 Miljøgate Veggli - prosjekteringsfase Opptak av startlån til videretildeling PS 17/14 Ny Pensjonsordning for folkevalgte fra PS 18/14 PS 19/14 PS 20/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune Tilskudd til markering av grunnlovens 200-årsjubileum Finansiering av forvalterstillingen i Trillemarka

3 PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra møtet

4 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Saksmappe : 2013/47 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Meldinger og orienteringer MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Ordføreren orienterte om følgende: RS 1/14 Søknad om støtte til buss til fakkeltog på Kongsberg 19. mars

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 146 Saksmappe : 2012/765 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Dag Åsmund Bilstad Handlingsplan boligplan for Rollag kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Handlingsplanen for vedtas. Fakta: Boligplan for Rollag kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 80/12. Planen er laget på et overordnet nivå og med lang tidshorisont. I etterkant av vedtatt boligplan er det igangsatt og fulgt opp flere aktiviteter. Med bakgrunn i dette, samt vedtatt boligplan er det her utarbeidet et forslag til handlingsplan for , som vil være utgangspunkt for prioritering og framdrift. Vurdering Boligplanens strategier og tiltaksområder har i handlingsplanen blitt konkretisert med hovedaktiviteter man ser som nødvendige å gjennomføre. Dette for å kunne nå målene i boligplanen. En stor del er arbeidet er sammensatt og komplekst. Det krever dels parallelt arbeid, og dels må det skje i en prioritert rekkefølge. En av hovedutfordringene i Rollag kommune er å utløse et velfungerende boligmarked. I praksis innebærer det et behov for å justere kommunens og Rollag boligstiftelse sin samlede innsats i boligmarkedet. I og med at kommunen og stiftelsen til sammen er en betydelig boligaktør, eier av ca. 9 % av samlet boligtilbud, og har ca 40 enheter pr 1000 innbyggere, må man ha en bevissthet omkring iverksettelse av endringer. Dette for å sikre nødvendig trygghet for et godt botilbud for dagens beboere. Samtidig er det nødvendig å gjøre grep, slik at man utløser boligutvikling i privat regi i sterkere grad enn hva det gjøres i dag.

6 En av de første og største oppgavene er derfor å gjennomføre en samlet gjennomgang av dagens boligmasse, i samarbeid med Rollag boligstiftelse. Det må vurderes aktuell justering og tilpasning av boligmassen, ut fra en forventet endring i behov hos hver av målgruppene. I tillegg ansees det viktig å stimulere til innsats for boligutvikling i privat regi. Det er foreslått ulike tiltak, både små og større, for å utløse aktivitet hos utbyggere, hus-/gårdeiere og privatpersoner. Målet er at samlet boligtilbud utvides og gjennomføres primært i privat regi. Opprustning av eksisterende ubebodd boligmasse er minst like viktig som nybygg. Når eiendom annonseres for salg og utleie, blir raskt tatt over av nye beboere. Det tyder på at forutsetningene for at private aktører har bedre muligheter for boligutvikling i dag, sammenliknet med tidligere. Tilgangen til byggeklare og sentrumsnære tomter er gode, både i Rollag og Veggli tettsteder. En rekke tiltak knyttet til boligutvikling er planlagt gjennomført nå i I den grad tiltak vil forutsette bevilgninger, vil dette legges fram som egne saker. Rådmannens konklusjon: Handlingsplanen for vedtas. Vedlegg: Handlingsplan boligplan for Rollag kommune

7 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 614 Saksmappe : 2013/580 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Dag Åsmund Bilstad Prinsipp - mulig salg av Rollag skole og omregulering MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune stiller seg positiv til å kunne fradele og selge Rollag skole til andre, og er positive til å vurdere alternative formål for bruk av bygninger og nødvendige utearealer. Formannskapet gis fullmakt til å velge type salgsprosess basert på egen politisk sak. Et eventuelt salg skal legges fram som egen sak for kommunestyret. Fakta: Fra høsten 2010 ble Rollag skole lagt ned. Hoveddelen av bygget står i dag tomt. Kun en liten del av samlet bygningsmasse har blitt tatt i bruk til nye formål, og svært beskjedne inntekter i forhold til kostnad med å holde bygget i hevd. Disse midlertidige avtalene om bruk av mindre deler av lokalene er inngått med forutsetning om snarlig avvikling av avtale, når annen bruk / utleie måtte bli aktuelt. Dagens reguleringsplan for eiendommen hvor Rollag skole står, ble godkjent og har formål offentlige bygg med utnyttingsgrad på inntil 40 %. Utover skolebygget er også samfunnshuset, idrettsbanen og parkeringsformål del av arealet med det samme reguleringsformålet. Vurdering Kommunen har foreløpig ikke funnet lokalene nødvendige for annen kommunal/interkommunal bruk. Flere har vurdert ulike ideer for ny bruk av lokalene. Ei arbeidsgruppe i Rollag havnevesen ga sist høst flere konkrete forslag til etterbruk, men alle vil evt. kreve mer utredning, og et eierskap til planene hos de som evt. vil stå for gjennomføring. Rollag havnevesen har anbefalt at det gjennomføres en prosess for å få en helhetlig plan, og har stilt seg disponible for å bidra om det igangsettes et slikt arbeid.

8 Administrasjonen har gjort overordnede vurderinger av hvorvidt lokalene, helt eller delvis, kan utvikles og ombygges til boligformål. Mest egnet for ombygging til boligformål er den østlige del av bygget. Omstillingsstyret har lansert ideen om å utvikle et kombinert kontorhotell og boligtilbud, og at lokalene kanskje kan være aktuell for slik ombygging. Alle foreløpige ideer, og evt. nye, vil forutsette innsats i planlegging. En planlegging av alternativ bruk i privat regi, vil være risikofylt, så lenge Rollag kommune ikke har tatt reell stilling til om det kan være aktuelt å selge eller leie ut eiendommen til nye formål. Dagens reguleringsformål tilsier også en mulig usikkerhet omkring mulighet for alternativ bruk, i alle fall uten omregulering. Rådmannen antar det er sannsynlig at man lettere kan utløse interesse og engasjement for å finne ny bruk, blant så vel private som frivillige aktører, hvis kommunen nå tar en prinsippavgjørelse på at man vil være positiv til et salg, samt positive til å vurdere omregulering til alternative formål for deler av eiendommen. Det forutsettes at både eierskap og bruk knyttet til samfunnshuset og idrettsanlegget med nødvendig parkeringsareal holdes utenfor dette prinsippvedtaket. Arealdelen av kommuneplanen skal rulleres og starter ettervinter/vår I tillegg gjennomføres stedsutviklingsprogrammet, oppfølgingsaktiviteter ifm boligutviklingsplanen og omstillingsarbeidet. Gjennom dette samlede og koordinerte arbeidet, vil en forhåpentligvis kunne forberede og utløse alternativ bruk av bygget og arealet, gjerne i privat regi. Forutsatt en villighet til å kunne selge og vurdere alternative reguleringsformål, bør det utredes retningslinjer for salg, som igjen legges fram til politisk behandling. Konklusjon Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler rådmannen følgende konklusjon: Rollag kommune stiller seg positiv til å kunne fradele og selge Rollag skole til andre, og er positive til å vurdere alternative formål for bruk av bygninger og nødvendige utearealer. Formannskapet gis fullmakt til å velge type salgsprosess basert på egen politisk sak. Et eventuelt salg skal legges fram som egen sak for kommunestyret.

9 Rollag kommune Rollag : Arkiv : D35 Saksmappe : 2014/170 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Gunn-Hege Laugen Aktivitetsparken i Veggli, byggetrinn 1 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til grunneieravtalen med Tanja Bjørkgård. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til partnerskapsavtalen med Veggli Vel. 3. Kommunestyret bevilger kr ,- til innkjøp av utstyr til aktivitetsparken, fradeling, kartforretning, tinglysningskostnader og leie, samt drift-/vedlikehold av parken for Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling. 4. Årlig kostnader til leie av grunn kr og drift kr , totalt kr , innarbeides i økonomiplanen fra Fakta Aktivitetsparken er et prosjekt under stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder , behandlet i kommunestyret 20. feb Første byggetrinn gjennomføres i 2014, beskrevet i stedsutviklingsprogrammet. Aktivitetsparken skal føres opp gjennom dugnad fra Veggli Vel, og lokalbefolkningen. Oppstartsmøte for planlegging med Veggli Vel var 13. mars Det forutsettes at kommunen står som eier av aktivitetsparken, med drift og vedlikeholdsavtale med Veggli Vel. Kommunen må også være behjelpelige med innkjøp av utstyr til parken. I første byggetrinn bes det om ,- kr til investeringstiltak. Beløpet er eksklusiv mva., da kommunen får refundert dette i sin helhet. Forslag til avtale om leie av grunn for aktivitetsparken, vedlegg 1 Forslag til partnerskapsavtale med Veggli Vel, vedlegg 2

10 Økonomisk virkninger for Rollag kommune, vedlegg 3 Vurdering Veggli har lenge hatt behov for et samlingspunkt utenfor organisert aktivitet. Veggli fritidspark startet i sin tid opparbeidingen av et parkareal sør for Nørdsteåe. Aktivitetsparken er en utvidelse av dette anlegget, og skal inneholde aktiviteter primært for barn og unge. Anlegget er med på å skape et tiltalende sentrum, som oppfordrer til fysisk aktivitet og samlingspunkt. Veifarende og turister er ute etter opplevelser, rekreasjon og forsyninger. En aktivitetspark vil kunne være med på å skape økt stopp-lyst i denne gruppen. Økt stoppeffekt vil gi økt omsetning innen handel og sørvis i sentrum. Dette vil styrke eksisterende virksomheter og bidra til at nye bedrifter/ næringsvirksomheter kan etablere seg. Kostnadene til materialbruk og bygging, samt drift, er rimelig takket være viljen til dugnad. Vi vurderer investeringen er gunstig i forhold til effekten av tiltaket for tettstedet. Innbyggere vil kunne få et eierskap til tettstedet sitt, og bli stolte av sin tilhørighet. Avtale om leie av grunn har varighet på 20 år pluss 20 år, totalt 40 år. I forbindelse med søknad om tippemidler er det krav om leietid på min. 30 år, en har dermed mulighet til å investere og søke om tippemidler til dette i 10 år fra kontraktsinngåelse. Leiepris er forhandlet frem basert på råtomtverdi på kr /daa og årlig avkastning på 4 %. Arealet utgjør 5 daa, og leiepris er avtalt til kr / år. Fradeling, kartforretning, tinglysningskostnader og leie for 2014 er stipulert til kr Partnerskapsavtalen er basert på et hovedprinsipp om at Veggli Vel har ansvaret for drift, vedlikehold og tilsyn i aktivitetsparken og utfører dette på dugnad. Rollag kommune utarbeider føringer i tråd med internkontrollforskriften m.v. som Veggli Vel ivaretar i praksis. Rollag kommune yter et årlig tilskudd for dekning av nødvendige innkjøp for drift og vedlikehold. Andre kostnader er knyttet til driftsmateriell og renovasjon for å holde parken i hevd, stipulert til kr /år, vil det måtte tas høyde for fra For året 2014 vurderes det som ikke nødvendig å avsette midler til vedlikehold på utstyret. Fra 2015 er dette stipulert til kr / år (7,5 % av investeringen pr. år). Totalt stipulerte leie og driftskostnader inkludert leie av grunn fra 2015 utgjør kr pr år. Rådmannens konklusjon 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til grunneieravtalen med Tanja Bjørkgård. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til partnerskapsavtalen med Veggli Vel. 3. Kommunestyret bevilger kr ,- til innkjøp av utstyr til aktivitetsparken, fradeling, kartforretning, tinglysningskostnader og leie, samt drift-/vedlikehold av parken for Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling. 4. Årlig kostnader til leie av grunn kr og drift kr , totalt kr , innarbeides i økonomiplanen fra Vedlegg: Forslag til avtale om leie av grunn for aktivitetsparken, vedlegg 1 Forslag til partnerskapsavtale med Veggli Vel, vedlegg 2 Økonomisk virkninger for Rollag kommune, vedlegg 3

11 Vedlegg 2 Partnerskapsavtale Mellom Rollag kommune og Veggli Vel (org nr ) Eierforhold Rollag kommune står som eier av Aktivitetsparken i Veggli. Rollag kommune står som eier av leikeanlegg. Rollag kommune har ansvar ovenfor grunneier. Det inngås en drift og vedlikeholdsavtale med Veggli Vel v/ leder for aktivitetsparken (driftsansvarlig) Objekt Veggli aktivitetspark er å betrakte som et nærmiljøanlegg, tilgjengelig for alle. Objekt er definert på vedlegg 1. Veggli Vel Veggli Vel er en velforening for lokalbefolkning og næringsdrivende i Veggli sentrum. Velforeningen har om lag 100 medlemmer og et styre bestående av 5 representanter. Veggli Vel har satt av en arbeidsgruppe for aktivitetsparken med 6 representanter, hvorav en er leder. Ansvarsfordeling Veggli Vel har ansvaret for drift, tilsyn og vedlikehold. Dette gjelder også utstyr i tilknytning til parken. Veggli Vel står fritt til å disponere midler innen for gitt budsjettramme. Utstyr Veggli Vel kan disponere traktor og annet redskap eid av kommunen. Bruken må avtales og godkjennes av teknisk sjef i Rollag kommune. Bruk av utearealene Aktivitetsparken er et nærmiljøanlegg og kan disponeres av alle til en hver tid. Det kan være perioder hvor enkelte apparater må stenges pga. is ol. Avtale om stenging gjøres i samarbeid mellom Rollag kommune og Veggli Vel. Eventuelle tippemidler kan gi føringer på stengningsperioden. Vedlikehold/ drift a) Veggli Vel har utfører vedlikehold og tilsyn av anlegg (aktivitetsparken) og utstyr, og forplikter deg til at lekeplassutstyret til en hver tid oppfyller kravene i følgende forskrifter: - Forskrift om lekeplassutstyr av juli Forskrift om internkontroll av mai 2012 b) Større utbedringer eller innkjøp kan ikke foretas uten godkjenning fra plan og kommunalteknisk avdeling i Rollag kommune. c) Veggli Vel er ansvarlige for rydding i aktivitetsparken d) Alt vedlikehold av lekeapparater skal skje i henhold til lekeapparatenes egne vedlikeholdsbeskrivelser e) Rollag kommune yter fast driftstilskudd årlig, hvor Veggli vel selv bestemmer bruken av disse midlene innen for aktivitetsparken f) Veggli Vel skal påse at aktivitetsparken og dets utstyr fremstår som sikkert ihht. forskrift om lekeplassutstyr av juli 1996 g) Rollag kommune er ansvarlige for utarbeidelse, og revisjon av internkontroll system. Veggli vel har ansvar for å etterfølge bestemmelser om drift og vedlikehold i internkontrollen

12 Økonomi a) Hovedføring i avtalen er at tjenester skal utføres av Veggli Vel og at Rollag kommune dekker driftsmateriell. b) Rollag kommune utarbeider vedlikeholdsbudsjett for De øvrige årene utarbeider Veggli Vel forslag til vedlikeholdsbudsjett. Rammene for vedlikeholdsbudsjettet må godkjennes av Rollag kommune. Profilering av dugnadsytere og sponsorer Synlighet av ytere av dugnad og tilskudd kan gjøres på tavle eller annet, etter nærmere skriftlig avtale med Rollag kommune. Utvidelse av anlegget Veggli Vel skal aktivt arbeide for å utvikle aktivitetsparken ytterligere. Rollag kommune har ansvar for å informere grunneier ved behov. Avtaleperiode Denne avtalen gjelder for 10 år fra kontraktsdato med automatisk forlengelse for nye 10 år, så sant ingen av partene sier opp avtalen. Varslingsfrist for en eventuell oppsigelse er 12 mnd. før utløpet av hver 10 års periode. Endringer i denne avtalen krever begge parters samtykke. Sted Dato/år Rollag kommune Veggli Vel Vedlegg 1 Objekter i avtalen for 2014 Sandvolleyballbane BMX- løype Småbarnsleik Parkareal definert i grunneieravtale 5 daa.

13 Vedlegg 2 Kart over aktivitetsparken Aktivitetsparken ligger innen rødstiplet linje.

14 Vedlegg 3 Årlig budsjettramme for Aktivitetsparken Kostnadspost Kr./år Leie av grunn Vedlikeholdskostnad av apparater (7,5 % av investering) Andre vedlikeholdskostnader/renovasjonsordning i parken

15 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L05 Saksmappe : 2014/73 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Gunn-Hege Laugen Miljøgate Veggli - prosjekteringsfase MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: Det bevilges inntil kr til prosjektering av miljøgate i Veggli, jf. stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling. Fakta: Veggli er av Buskerud fylkeskommune pekt ut som et satsningsområde innen «trygge og trivelige tettsteder» i Handlingsprogrammet for fylkesveger Foreløpig skissert tildeling til Miljøgate Veggli er kr 2,0 mill. i 2015 og kr 1,3 mill. i Fordelingene mellom kommunene, fordelingen mellom budsjettårene og tildelingstidspunkt forutsetter at Rollag kommune har tilstrekkelige planer og prosjekteringer klare i løpet av Miljøgate Veggli er organisert som et prosjekt under stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder , og ble godkjent av kommunestyret 20. feb Miljøgata skal prosjekteres i en helhet med logistikk, volum, arealbruk (del av handelsutvikling), materialbruk, visuell utforming m.v. for Veggli sentrum. Erfaringsmessig utgjør denne type planer og detaljprosjekteringer ca. 15 % av samlet investeringsbeløp, jf opplysninger fra Buskerud fylkeskommune. Ut fra sannsynlige tildelinger fra Buskerud fylkeskommune på til sammen kr 3,3 mill for årene , er det da behov for prosjekteringer for inntil kr eksklusiv mva. Beløp forutsettes å være eksklusiv mva, da Rollag kommune får dette refundert. Planlegging og detaljprosjektering av miljøgata vil i hovedsak måtte foregå i 2014, evt. noe inn i 2015, for at de fysiske investeringene skal kunne gjennomføre fra og med år Prosjekteringa vil primært gjennomføres i barmarks perioden. Investeringer kommunen gjør i planlegging/ prosjektering i år, vil kunne dekkes opp av tildelte midler i 2015, og innebærer i

16 praksis en forskuttering med kommunens egne midler i Det er også søkt om RUP midler kr ,- for delvis dekning av kostnader til planlegging av arealbruk i Veggli sentrum, med hensyn til handelsutvikling og logistikk, volum og trafikksikkerhet. Forberedelsene til og gjennomføringen av prosjekteringsfasen for Miljøgate Veggli vil skje i et samarbeid med blant annet Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen, Veggli Vel, evt. også andre interessenter som bør være delaktige i arbeidet. Profesjonelle konsulentmiljøer vil engasjeres i selve detaljprosjekteringen. Detaljprosjekteringer, fysisk utforming og profil kan være aktuell for gjenbruk også i Rollag sentrum, og evt. andre deler av kommunen, jf. stedsutviklingsprogrammets øvrige satsninger. Vurdering Veifarende og turister er ute etter opplevelser, rekreasjon og forsyninger. Et helhetlig, godt planlagt og tiltalende sentrum er med på å skape økt stopp-lyst hos denne gruppen. Økt stoppeffekt vil gi økt omsetning innen handel og sørvis i sentrum. Dette vil styrke eksisterende virksomheter og bidra til at nye bedrifter/ næringsvirksomheter kan etablere seg. Veggli sentrum har potensial for bedre organisering, trafikksikkerhetstiltak, bedre fysiske løsninger og visuelt miljø. En miljøgate med gode løsninger for logistikk, volum og arealbruk vil være med på å videreutvikle og samle sentrum. Det er et viktig mål å skape trafikksikre og effektive løsninger for både trafikanter og næringsliv, samt et tiltalende sentrum å stoppe i. Et velfungerende, helhetlig sentrum med god og enhetlig profil, vil kunne bidra positivt også for å øke attraksjonen, bolysten og for å kunne øke folketallet i Rollag kommune. Innbyggere vil kunne få et sterkere eierskap til tettstedet sitt, og bli stolte av sin tilhørighet. Prosjekteringa og gjennomføringen av miljøgate i Veggli vil være et viktig ledd i dette arbeidet. Behovet for gjennomføringen av plan og prosjekteringer knyttet til Miljøgate Veggli, nettopp nå i 2014, ansees som viktig. Dette for å kunne posisjonere seg best mulig for de fylkeskommunale tilskuddene som man har fått skissert som mulig i årene 2015 og Samtidig er det viktig med en tidlig detaljprosjektering, med hensyn til gjenbruk av resultatene i andre satsninger i stedsutviklingsprogrammet. Det ansees som lite sannsynlig at planlagte tildelinger fra Buskerud fylkeskommune ikke skulle bli tildelt, forutsatt at prosjekteringsarbeidet gjennomføres. Rådmannens konklusjon: Det bevilges inntil kr til prosjektering av miljøgate i Veggli, jf. stedsutviklingsprogrammet for Rollag og Veggli tettsteder Bevilgning tas fra rammen gitt til stedsutvikling.

17 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 251 Saksmappe : 2014/3 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Opptak av startlån til videretildeling MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune tar opp et startlån fra Husbanken på kr ,-. Lånet tas opp som et annuitetslån med en total løpetid på 25 år. Fakta: Kommunene har fått invitasjon fra Husbanken til å søke om startlån og boligtilskudd for Dette er lån og tilskudd som kommunen tar opp for videre utlån til husbyggere/kjøpere. Kommunen har sendt inn en søknad om startlån på kr ,- og boligtilskudd. Vi har fått kr ,- i tiskudd til tilpasning og tilsagn på et startlån på kr , Kommunestyret må godkjenne opptak av dette lånet. Startlån er ett av kommunenes virkemidler for å bistå unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene har muligheten for å ta opp lån i Husbanken, for videre utlån til etablering i eller opprettholdelse av nøktern og egnet bolig. Ordningen kan nyttes til nyetablering i boligmarkedet, utbedringer og til refinansiering av eksisterende lån. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av startlån og boligtilskudd, retningslinjene er felles for Numedalskommunene. Kommunen har i tidligere tatt opp startlån til videre utlån, av disse midlene har vi i litt over ,- igjen til utlån. Dette vil normalt holde for godt over ett år, men i og med at vi er i en omstillingsprosess og ønsker å sette fokus på tilflytting og etablering kan det være greit å ha litt med midler til utlån. I de årene vi har drevet med videre utlån av startlån har kommunen ikke hatt små bokførte tap.

18 Rådmannens konklusjon: Rollag kommune søker om et startlån fra Husbanken på kr ,-. Lånet tas opp som et annuitetslån med en total løpetid på 25 år.

19 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 570 Saksmappe : 2013/657 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Ny Pensjonsordning for folkevalgte fra MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Rollag kommune vedtar å fortsette pensjonsordning for folkevalgte 2. Den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte velges. 3. Folkevalgte skal ha rett til AFP Fakta: Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Disse endringene medfører at kommuner/fylkeskommuner som ønsker pensjonsløsning for de folkevalgte nå kan velge mellom to alternativer: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte

20 Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen. Vedtekter og forsikringsvilkår for de to alternative ordningene Kommuneloven 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså ikke lovpålagt å ha en slik ordning. Kommunestyret skal ta stilling til: Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes (lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte. Eksempler på årlig pensjonsutbetaling: Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å være ansatt Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. kr ,44 Ordning som for kommuneansatte kr ,40 Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. Kr ,17 Ordning som for kommuneansatte Kr ,32 Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. Kr ,67 Ordning som for kommuneansatte Kr ,85 Kriterier ved valg av løsning Mal etter kommuneansattes ordning Mal etter stortingsordning Hva er billigst for kommun BILLIGST Det er gjennomsnittet i det totale fellesskapet som bestemmer premien i kollektive forsikringsordninger. Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte.

21 en? Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Fordi premien blir utjevnet sammen med de øvrige ansatte i kommunen, vil det være billigst å melde folkevalgte inn i fellesordningen. Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av folkevalgte. Hva MEST LØNNSOMT lønner seg for Regneeksemplene viser at folkevalg fellesordningen vil være mest te? lønnsom for de aller fleste. Mulighet for AFP? JA Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot tidligere 65 år). Som for alle andre i kommunen vil det væreanledning til å gå av med pensjon ved 65 år. Kommunen kan for folkevalgt i tillegg inngå avtale om AFP fra år. I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortings-ordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning som kommer i tillegg til opptjening i OfTP. NEI Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden. (Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak) Ut i fra dette er mal etter kommuneansattes den billigste ordning og den mest lønnsomme for de folkevalgte. I dag er det bare ordføreren som har denne pensjonsordning i Rollag kommune Rådmannens konklusjon: 1. Rollag kommune vedtar å fortsette pensjonsordning for folkevalgte 2. Den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte velges. 3. Folkevalgte skal ha rett til AFP

22 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2014/31 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune tas til orientering. Fakta: Skattekontoret har faglig ansvar og instruksmyndighet overfor skatteoppkreverne i sake vedrørende skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Grunnlag for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er Instruks for skattekontorenes kontroll og oppfølging av skatteoppkrever av 1. februar Etter at kontrollen er gjennomført skal hvert kommunestyre motta rapport om resultatet og informeres om eventuelle tiltak og forbedringspunkter Alle skatteoppkrevere er bl. a. kontrollert på følgende punkter: Intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinnkrevingen Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvar for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgaven med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

23 Resultat av kontroll: Intern kontroll Ikke avdekket svakheter i overordnet intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatteregnskapet er i alt vesentlig i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapet Skatte- og avgiftsinnkrevingen Skatteoppkrever har fått pålegg om å følge retningslinjene i Skattedirektoratets melding nr. 9/11 ved inngåelse av betalingsavtaler. Innkrevningsarbeidet utføres likevel i tilstrekklig omfang Arbeidsgiverkontroll Utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i det vesentlige i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekklig omfang. Vedlagt følger årsrapport for 2013 for Skatteoppkreveren i Rollag kommune og Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune fra Skatteetaten. Rådmannens konklusjon: Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune tas til orientering. Vedlegg: Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune Årsrapport - skatteoppkreveren 2013

24 Rollag kommune Rollag : Arkiv : X01 Saksmappe : 2013/631 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Tilskudd til markering av grunnlovens 200-årsjubileum MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Det bevilges en støtte på kr ,- til grunnlovens 200 års jubileum, bevilgningen dekkes av konto res. tilleggsbevilgninger. Fakta: I november 2013 satt formannskapet ned en arbeidsgruppe for planlegging av markering av grunnlovsjubileet. Arbeidsgruppa har lagt en plan for hvordan man ønsker å markere jubileet, de har bl.a. bestem at det skal være en markering i kirken med foredrag etterpå og en markering 17.mai. For å gjennomføre dette er det behov for midler og komiteen søker om å få et tilskudd på kr til dette. Rådmannens konklusjon: En tilrår at søknaden imøtekommes. Det bevilges en støtte på kr ,- til grunnlovens 200 års jubileum, bevilgningen dekkes av konto res. tilleggsbevilgninger.

25 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 410 Saksmappe : 2013/93 Avd : Rådmann Saksbehandler : Hans Henrik Thune Finansiering av forvalterstillingen i Trillemarka MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune aksepterer at forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell finansieres gjennom statens modell for lokal forvaltning fra 1.jan. 2015, med arbeidsgiveransvar hos Fylkesmannen i Buskerud. Kommunen stiller forutsetning om at følgende punkter innarbeides i stillingsinstruksen for forvalterstillingen: - Forvaltningsstyret skal være lokalt forankret, som det er i dag. - Forvaltningsstyret skal medvirke ved ansettelse av forvalteren for området, og ha det faglige oppfølgingsansvaret for stillingen. - Ressursrammen for forvaltning av området skal tilsvare 100 % stilling. - Forvalteren skal ha kontorplass i en av de tre Trillemarka-kommunene. - Eventuell endring av ressursbruken til forvaltning av Trillemarka-Rollagsfjell skal godkjennes av Trillemarka-kommunene. - Forvaltningsstyret skal ha mulighet til å vedta egne delegasjonsbestemmelser og avgjøre om de ønsker et eller flere rådgivende utvalg. - Det skal arrangeres dialogmøter mellom Trillemarka-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud med jevne mellomrom for å evaluere ordningen. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dialog/forhandlinger med Miljøverndepartementet om stillingsinstruks for forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell. Saksutredningen er samsvarende med tilsvarende sak i Sigdal og Nore og Uvdal kommuner.

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Per Torstein Hellumbråten og Frøydis Hansen Aasen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Per Torstein Hellumbråten og Frøydis Hansen Aasen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 13.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/ PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/01-2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.: 2013/1560-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Folkevalgte i Askøy

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Dag Åsmund Bilstad orienterte kommunestyret om Handlingsplan boligplan for Rollag kommune.

HOVEDUTSKRIFT. Dag Åsmund Bilstad orienterte kommunestyret om Handlingsplan boligplan for Rollag kommune. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Steinar

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå Saksnr.: 2011/10237 Løpenr.: 118/2014 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.02.2014 Fylkestinget 13.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 12/88 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 12/88 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 3.etg møterom II : 02.04.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Ole Jakob Akre innkalles herved til å møte for Jan Nordengen.

Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Ole Jakob Akre innkalles herved til å møte for Jan Nordengen. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.03.2014 Tid: Kl. 19.00 425-df46, v&x+ Saksliste: Saksnr. Tittel 8/14 OPPRETTELSE AV STILLINGSHJEMLER - FAGERTUN

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Per Torstein

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer.

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/06224-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 29.01.2014 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Folkevalgte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Frøydis Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Dag Lislien, Per Torstein Hellumbråten, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen-

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Dag Lislien, Per Torstein Hellumbråten, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen- Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 11:45 Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Dag Lislien, Per Torstein Hellumbråten,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyremøte settes. Informasjon

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 17. mars 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Glassburet (3.et.) (Annet møterom enn sist) De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 25. februar 2013 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.03.2014 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Froland kontrollutvalg Dato: 04.04.2016 kl. 9:00 Møtested: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/10151 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 13:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: 2, Rollag kommunehus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Dag

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Eva Bendikke Bräkkfjell Jåma. Kontrollsekretær

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Eva Bendikke Bräkkfjell Jåma. Kontrollsekretær RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.03. 2016 Møtetid: Kl. 010.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed og Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed og Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom nr. 2, Rollag kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:15 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 58/13 Sak 59/13 Sak 60/13 Sak 61/13 Sak 62/13 Sak 63/13 Sak

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 03.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 09.04.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli en orientering om velferdsteknologi

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen

HOVEDUTSKRIFT. Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:15 13:10 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen

Detaljer