Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

2 Sammendrag Studentbedrift er en pedagogisk læringsform som gir studentene stor grad av frihet for egen læring og som fremmer motivasjon, målstyring og nettverksbygging. Studentbedrift skaper en trygg læringsarena for studentene hvor de selv kan prøve ut nye tanker og idéer, men alltid har veiledere rundt seg som kan hjelpe. Entreprenørskapsopplæring er meningsfylt, ikke bare for studentene selv, men også for studiestedet, veiledere, næringslivet og offentlig virksomhet. Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologiske fag (HiT-TF) startet høsten 2004 med entreprenørskapsemnet Studentbedrift. Etter seks år og 28 Studentbedrifter viser resultatene og tilbakemeldinger fra studentene og omgivelsene at dette emnet på 20 studiepoeng har vært svært vellykket. HiT-TF har vært den desidert mestvinnende institusjon innen entreprenørskap og innovasjon blant U&H i Norge og deltatt fem ganger i europamesterskapet i Studentbedrift (Junior Achievement - Young Enterprise) Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 2

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innholdsfortegnelse 3 Forord 5 1 Innledning Samfunnets behov for entreprenører Hva er Studentbedrift? Mål 6 2 Organisering Veiledergruppe Koordinatorgruppe Nettverk/samarbeidspartnere Iverksetting Gjennomføring 8 3 Resultater og erfaringer 9 4 Hva er det nyskapende i prosjektet? 10 5 Konklusjon 11 6 Vurderinger av prosjektets overføringsverdi til andre Internt på Høgskolen i Telemark Høgskolesektoren Næringsliv og offentlige aktører Annet samarbeid 12 7 Referanser 12 Vedlegg 13 V1 Viktige datoer for studentbedrifter 2010/ V2 Inviterte foredrag 14 V3 Mediedekning 15 V3.1 Noen utvalgte avisutklipp Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 3

4 V3.2 Noen utvalgte internettlenker 17 V4 Antall Studentbedrifter ved HiT-TF 20 V5 Studentbedriftresultater ved HT-TF i tiden V5.1 Priser V5.2 Priser V5.3 Priser V5.4 Priser V5.5 Priser V5.6 Priser V6 Utviklingsstipend til uteksaminerte kandidater 23 V7 Erfaringer fra Studentbedrift-studenter 24 V7.1 Tidligere Studentbedrift-student Egil Rypestøl 2004/05 24 V7.2 Tidligere Studentbedrift-student Stein Rune Sakshaug 2004/05 24 V7.3 Tidligere Studentbedrift-student Christer Mathisen 2005/06 26 V7.4 Tidligere Studentbedrift-student Yrjan Bergsmark 2006/07 27 V7.5 Tidligere Studentbedrift-student og masterstudent Jane Nysæther Madsen 2007/08 28 V8 Uttalelse fra UE Norge 29 V9 Uttalelse fra UE Telemark 30 V10 Faksimile fra HiTs studentavis Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 4

5 Forord Arbeidet med rapporten er ledet av undertegnede som et prosjektarbeid som varte ca to år, januar januar Viktige bidragsytere og korrekturlesere av rapporten har vært: kontorsjef Tove Bøe, dekan Ole Ringdal og rektor Dag K. Bjerketvedt. I tillegg har daglig leder Stanley Jacobsen fra Ungt Entreprenøskap Telemark gitt viktige innspill til arbeidet underveis. Studentbedrift ved HiT startet med at fire ansatte fra HiT deltok på et informasjonsseminar om entreprenørskap i utdanningen i Ålesund Disse fire var: Leif Aage Eilertsen, HiT-FA, Svein Thore Hagen, HiT-TF, Harald Hasleberg, HiT-TF og Nils Per Hovland, HiT-AF. Det var Eilertsen som var initiativtager og motivator til dette emnet. Når vi startet Studentbedrift høsten 2004 var intensjonen bare å tilby dette for to studentgrupper siden dette var et pilot-prosjekt. Ved presentasjon av opplegget var det åtte grupper som meldte seg på og seks som ble godkjent for start. Den store entusiasmen blant ingeniørstudenter var vært av stor betydning emnet studentbedrift. Porsgrunn Svein Thore Hagen Professor Harald Hasleberg Høgskolelektor Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 5

6 1 Innledning 1.1 Samfunnets behov for entreprenører Norsk nærings- og arbeidsliv har et stort behov for nyutdannede studenter med kunnskap og erfaring i innovasjon og entreprenørskap. Dette ble klart uttrykt på EU-konferansen i Oslo i oktober 2006 av både daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal og næringsminister Dag Terje Andersen. Behovet for kunnskap om entreprenørskap er ytterligere bekreftet i Stortingsmelding nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge og regjeringens satsing på entreprenørskap i utdanning. Vi ønsker å motivere og inspirere opplæringsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner til å planlegge og forankre opplæring i entreprenørskap i samarbeid med næringslivet og andre relevante aktører i lokalmiljøet. Entreprenørskap og bedriftsetablering er viktig for etablering og sikring av arbeidsplasser og bosetning i distriktskommunene. Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme idéer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. 1.2 Hva er Studentbedrift? Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kunnskap om bedriftsetablering gjennom ett år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Til hjelp og støtte underveis har de to veiledere ved studiestedet og mentorer fra næringslivet. Studentene får verdifull erfaring om entreprenørskap og teamarbeid, og hvordan markedet responderer på deres forretningsidé. Studentbedrift er en erfaringsbasert læringsmetode hvor studentene må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Studentbedrift gir mer enn bare entreprenørskapskompetanse og fokuset ligger på læringen som skjer i arbeidsprosessen når bedriften blir startet opp og drevet. Gjennom å drive egen Studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis. Å gi tilbud om entreprenørskapsopplæring er meningsfylt, ikke bare for studentene selv, men også for studiestedet, forelesere, næringslivet og offentlig virksomhet. 1.3 Mål Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å gi kunnskap og kompetanse om entreprenørskap og innovasjon i bachelorstudiene. Arbeid med Studentbedrift er en annerledes måte å tilegne seg kunnskap på som skal stimulere studentene til å søke kunnskap selv og ta et større ansvar for sin egen læring Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 6

7 1.3.2 Delmål Gi kunnskap og kompetanse om bedriftsetablering, drift og nedleggelse samt styrearbeid, lovverk, budsjett, regnskap og registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Læring gjennom samhandling og nettverksbygging og mindre fokus på forelesinger. Tilby en læringsform med stor grad av frihet og selvstendighet, men med klare målsettinger og milepæler. Gi motivasjon og verktøy til unge gründere. Øke kunnskap om entreprenørskap blant ansatte og utnytte tverrfaglig kompetanse mellom ulike avdelinger på en bedre måte. 2 Organisering 2.1 Veiledergruppe Et veilederteam på 16 fagpersoner har veiledet Studentbedriftene ved Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologiske fag (HiT-TF) siden Veilederne har komplementære kunnskaper gjennom sine erfaringer med gründerarbeid, industrivirksomhet, FoU og pedagogisk utviklingsarbeid. Veilederteamet studieåret 2010/2011 består av: Høgskolelektor Morten Borg Høgskolelektor Terje Bråthen Høgskolelektor Olav Dæhli Professor Svein Thore Hagen Høgskolelektor Harald Hasleberg Administrasjonssjef Robert Immerstein Førsteamanuensis Marius Lysaker Høgskolelektor Ole Melteig Høgskolelektor Frode Nysæter Professor Magne Waskaas Avdelingsingeniør Gro Wærstad Høgskolelektor Thomas Øyvang Andre veiledere i perioden har vært: Høgskolelektor Gunnar Eliassen Førsteamanuensis Mladen Jecmenica Avdelingsingeniør Gro Nystad Høgskolelektor Tom Thoresen 2.2 Koordinatorgruppe Noen veiledere har sammen med Ungt Entreprenørskap (UE) dannet en koordinatorgruppe som planlegger samlinger med erfaringsutveksling og konkurranser. Ved slike konkurranser Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 7

8 har det alltid vært eksterne sensorer/dommere, for eksempel fra banknæringen, utviklingsselskaper, investeringsselskaper. 2.3 Nettverk/samarbeidspartnere Telemark fylkeskommune og HiT har inngått en partnerskapsavtale. I avtalen gjelder flere samarbeidsområder deriblant entreprenørskap og Studentbedrift. Ungt Entreprenørskap Telemark er av Telemark fylkeskommune utpekt som operatør i satsinga på entreprenørskap i utdanning i Telemark. UE organiserer Elevbedrift-, Ungdomsbedrift- og Studentbedrift-satsingen i Norge, se ref [1]. Høgskolen i Telemark har samarbeid med flere næringslivsaktører i forbindelse med Studentbedrift. Disse er bl.a. NHO Telemark, Innovasjon Norge Telemark, Vekst i Grenland (ViG), Nav Telemark og IKT Grenland. Kontakten med næringslivet har foregått gjennom mentorordningen og som foredragsholdere på samlinger. 2.4 Iverksetting Studentbedrift ved HiT-TF startet med at fire ansatte fra HiT deltok på et informasjonsseminar om entreprenørskap i utdanningen i Ålesund Deretter ble idéen videreført ved å utarbeide emnebeskrivelse, framdriftplan og pensum ved to av våre avdelinger, Almennvitenskaplige Fag (AF) og Teknologiske Fag (TF). Formell kick-off ble avholdt med veiledergruppen og to representanter fra UE Norge og de 6 første Studentbedriftgruppene startet studieåret 2004/05. Se tabell i vedlegg V Gjennomføring Studentbedrift er et 20 studiepoengs valgemne for 3. klasse bachelor i ingeniørfag ved HiT- TF. Studentene bytter da ut tekniske prosjekter med Studentbedrift. Det foretas kontinuerlig forbedring av undervisningsopplegget ved å ta hensyn til studentenes skriftlige evalueringer og å gjennomføre samlinger mellom studenter og veiledere. Framdriftsplanen for Studentbedrift ved HiT-TF finnes i vedlegg V1. Ved gjennomføring og oppfølging av emne Studentbedrift har HiT-TF lagt vekt på: Høy bevissthet ved å tilpasse Studentbedrift til våre studenter. Høy bevissthet om milepæler for å holde fokus, motivere, sørge for framdrift, evaluere og gi tilbakemeldinger. Høy bevissthet om at Studentbedrift-studentene selv er kjernen i kompetansebyggingen. Å evaluere studentbedriftkonseptet i samhandling med våre samarbeidspartnere. Det er inspirerende og motiverende for studentene å få næringslivets og andres innspill. De lærer/erfarer at åpenhet er utviklende, ufarlig og nødvendig. Å være en aktivt lærende institusjon Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 8

9 3 Resultater og erfaringer HiT-TF har vunnet 25 nasjonale priser og 5 internasjonale priser i perioden , se vedlegg V5. Av disse prisene er tre Beste Studentbedrift i Norge, én pris som Beste Studentbedrift i Europa. I fem av seks år har HiT-TF blitt kvalifisert til deltagelse i europamesterskapet i Studentbedrift. I tiden med begge plassene og 2008 og 2010 med én plass. HiT-TF har under NM hvert år med unntak av 2009 vunnet den prestisjetunge FERD-prisen som går til den Studentbedriften som har størst internasjonal potensial. I tillegg har våre Studentbedrifter konkurrert i andre typer konkurranser slik som Venture Cup og Nyskapningscup og markert seg med meget gode resultater her også, se vedlegg V5. Det har blitt etablert seks bedrifter med utspring fra Studentbedrift perioden ved HiT som har fått etablererstipend fra Innovasjon Norge, se vedlegg V6. I tillegg har følgende Studentbedrifter ført til nyetableringer etter eksamen: Cool SB, Flush SB, RegTek SB og HiT Varmeservice SB. Innledende undersøkelser tyder på at etableringsfrekvensen ved HiT er noe større enn det som blir rapportert fra Studentbedrifter ellers i landet, se f.eks. ref. [3, 4]. Forskning rundt Studentbedrifter, Ungdomsbedrifter og Elevbedrifter har vist at en signifikant større andel av de som har gjennomgått slik opplæring starter egen virksomhet senere. Siden studieåret 2004/05 har 28 Studentbedrifter med ca 110 studenter tatt eksamen ved HiT, se vedlegg V4. Siden Studentbedrift i Norge har i perioden 2002/03 til 2010 registrert ca 1000 Studentbedrifter med ca 3800 studenter. Ref. [3] kan vise til at: Entreprenørskapsopplæring fremmer trivsel blant elever, det styrker motivasjon og selvtillit. og Blant Studentbedrift-studenter er etableringsfrekvensen minst dobbelt av hva den er i befolkningen generelt. Vi viser også til uttalelser fra tidligere studenter ved HiT, se vedlegg V9. Sitat fra tidligere student Egil Rypestøl, se V9.1: Noe jeg lærte av tiden på HIT er at jeg kan bli det jeg ønsker bare jeg bestemmer meg for det. Sitat fra tidligere student Stein Rune Sakshaug, se V9.2: Vi som er gamle studenter fra HIT ser med glede at Studentbedrift lever i beste velgående, og at prisene for bedriftenes arbeid fortsetter å strømme til studiestedet. Jeg vil på det varmeste anbefale andre studenter og studiesteder å ta i bruk denne unike formen for læring. Sitat fra tidligere student Christer Mathisen, se V9.3: Jeg sitter som daglig leder for PSW Electro AS. Dette er en spennende og krevende jobb. Jeg sitter pris på den utdanning jeg fikk hos Høyskolen i Telemark. Uten den hadde jeg nok ikke vært her i dag Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 9

10 Sitat fra tidligere student Yrjan Bergsmark, se V9.4: Cool SB er idag et AS som fortsatt jobber med produktet. Selskapet har etablert et fullt operativt verksted/laboratorium i Skien, og har idag 3 eiere hvor to kommer fra tidligere Cool SB. Sitat fra masterstudent Jane Nysæther Madsen, se V9.5: Forsterket selvsikkerhet og økt ambisjonsnivå bidro til at jeg bestemte meg for å fortsette videre på en masterutdannelse. Dette, slik jeg ser det, åpner arbeidsmarkedet for meg på en helt annen måte og jeg kan vel trygt si at det sannsynligvis ikke hadd skjedd uten studentbedrift erfaringen i ryggen. Det er vårt inntrykk at studentene som involverer seg i Studentbedrift, er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet. Sitat fra daglig leder Jarle Tømmerbakke i Ungt Entreprenøskap, se vedlegg V8: Studentbedrift er etablert i flere europeiske land, og Høyskolen i Telemark har vært blant de fremste institusjoner i Europa, både på omfang og kvalitet. Studentbedrift ved HiT-TF har hatt oppsiktsvekkende god mediadekning, se vedlegg V3. I dette vedlegget er noen utvalgte avisoppslag og lenker til nyhetsstoff på internett skrevet ned. I vedlegg V10 er A14 En håndverkers drøm under vedlegg V3 lagt ved som faksimile. 4 Hva er det nyskapende i prosjektet? HiT-TF har hatt en bevisst holdning til å kombinere ulike kompetanser som vår erfaring med ProblemOrientert ProsjektBasert Læring (POPBL) og med erfaring fra etablering av Y-VEIs utdanningen. Ha en høy bevissthet om at studentene selv er kjernen i kompetansebyggingen og tilby en pedagogisk læringsform som gir studentene stor grad av frihet for egen læring. Men med klare milepæler som fremmer fokus, motivasjon, framdrift og nettverksbygging. Samt skape en trygg læringsarena for studentene hvor de selv kan prøve ut nye tanker og idéer, men alltid har veiledere rundt seg som kan hjelpe. Studentbedrift er en arbeidsform som stimulerer til nytenking og bidrar til økt trivsel og engasjement. Kontinuerlig arbeid med å utvikle og forbedre pedagogiske læringsmetoder i samhandling med studenter, Ungt Entreprenørskap, offentlige myndigheter, mentorer fra næringslivet og ressurspersoner i Høgskolen på tvers av avdelinger. Høgskolen har utviklet seg godt i å bli en lærende arbeidsplass for de ansatte. Samhandling med næringsliv og andre samarbeidspartnere gjør oss bedre i stand til tilpasse studiene til arbeidslivets behov. Et tettere samarbeid mellom høgskole og næringsliv gir mulighet til å etablere nye møteplasser. Felles seminarundervisning og konkurranser mellom teknologi-, økonomi- og designstudenter hvor nytten av samhandling og nettverksbygging oppleves av den enkelte student Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 10

11 Studentbedrifter fra HiT-TF har deltatt på nasjonale og internasjonale konkurranser og konferanser hvor de møter studenter og næringsliv fra andre europeiske land. De lærer å presentere sin bedrift, sin forretningsidé og de får medietrening. 5 Konklusjon Studentbedrift er et pedagogisk program som har et sterkt fokus på at studentene selv er kjernen i kompetansebyggingen. Studentene får kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Til hjelp og støtte underveis har de en veileder ved studiestedet og mentorer fra næringslivet. Studentene får verdifull erfaring om bedriftsetablering og hvordan markedet responderer på deres forretningsidé. Studentbedrift er en erfaringsbasert læringsmetode hvor studentene må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Studentbedrift gir mer enn bare entreprenørskapskompetanse og fokuset ligger på læringen som skjer i arbeidsprosessen når bedriften blir startet opp og drevet. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis. Å gi tilbud om entreprenørskapsopplæring er meningsfylt, ikke bare for studentene selv, men også for studiestedet, forelesere, næringslivet og offentlig virksomhet. 6 Vurderinger av prosjektets overføringsverdi til andre 6.1 Internt på Høgskolen i Telemark Samarbeid på tvers av avdelinger og faggrupper har styrket undervisningen i studentbedrift ved HiT. Ingeniørfagstudentene har vunnet 68 priser i tiden I 2009 var det studenter fra en annen avdeling, studenter ved entreprenørskap og innovasjonsstudiet, som hevdet seg best fra HiT. Dette kan tyde på at ingeniørstudentenes prestasjoner har vært til inspirasjon for andre studentprestasjoner noen år senere. 6.2 Høgskolesektoren HiT-TF har deltatt med elleve inviterte foredrag, bl.a. i KD; der vi forteller om HiTs undervisningsopplegg innen Studentbedrift, se vedlegg V2. Andre høgskoler har ønsket å lære av vår type undervisning og har besøkt oss: Knut Korsnes, HiF, i 2006 og Karsten Jacobsen, HiØ i Næringsliv og offentlige aktører Studentbedrift forutsetter god kontakt med regionalt næringsliv og offentlige myndigheter. Hver enkelt Studentbedrift får en mentor fra det lokale næringsliv samtidig som etableringen krever kontakt med offentlige myndigheter. Denne kontakten med næringslivet har ført til mer kunnskap om hvilke utdanninger og kompetanse HiT-TF besitter. Et tettere samarbeid Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 11

12 med næringslivet bidrar også til et tettere samarbeid på andre områder, som for eksempel ordinære studentprosjekter, FoU og regionale samarbeidsprosjekter. Ungt Entreprenøskap Telemark har vært en meget tett og nyttig samarbeidspartner i utviklingen av emnet Studentbedrift ved HiT-TF. Gjennom denne organisasjonen har vi blitt inspirert og fått nyttige kontakter med det øvrige næringsliv i Telemark, se vedlegg V Annet samarbeid NHO Telemark er partner i et EU-prosjekt med tema entrepenørskap Stimulating Entrepreneurial Education and Training (SEET). I september 2010 kom representanter fra gruppen til Telemark, og HiT-TF presenterte høgskolens satsing på entreprenørskap og Studentbedrift, se [F11] i vedlegg V2. Ansatte ved HiT-TF har bidratt med rådgivning til elev- og ungdomsbedrifter ved bl.a. å være dommere på Telemarksmesterskapene. HiT-TF har i sin Studentbedrift-satsing hatt et sterkt fokus på samhandling med regionale aktører som fylkeskommunen, Innovasjon Norge, NHO og bedriftsklynger i Telemark. Dette mener vi at har ført til større kunnskap om hverandres roller og hvordan vi også kan samhandle på andre arenaer. 7 Referanser [1] Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og Regiondepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning Handlingsplan, Oslo, [2] S.T. Hagen, Viktige datoer for studentbedrifter 2009/2010, [3] Johansen, V. og Hella Eide, T. Erfaringer fra deltagelse i Studentbedrift Østlandsforskning, [4] Nils Per Hovland, Student Enterprise as an Educational Method some Experiences from Norway, Institute for Small Business & Entrepreneurship, 5-7 November Belfast, N. Ireland Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 12

13 Vedlegg V1 Viktige datoer for studentbedrifter 2010/2011 Lista nedenfor viser en del viktige datoer og frister for Student-bedriftene 2010/2011 og vil bli oppdatert etter hvert som slike blir kjent. Tema Dato Idéutviklingsseminar, Norsjø Hotell, Akkerhaugen Informasjonsmøte, kl 11:15-12:00. A Seminar om Trygghet og kunnskap (HiT-regi), kl 09:00 15:00 på Notodden, rom: S Seminar om Forretningsplanlegging kl i Bø, rom: A.O.Vinje/5-116 Seminar om Design for markedet. Notodden (KAN Kvinner Ambisjoner Nettverk. (bare for kvinner)) Seminar om IKT i SB. Klosterøya Frist for innlevering av rapport (se evalueringskriterier), kl 14: Åpen presentasjon av studentbedrifter, B113, 10 minutter per gruppe kl 12: Påmeldingsfrist til fylkesmesterskapet i Studentbedrift Seminar om presentasjonsteknikk (HiT-regi), Porsgrunn, kl 10:10-16: Frist forretningsplan til fylkesmesterskapet (pdf-format) Frist Power-Point-presentasjon til fylkesmesterskapet, kl 14: Fylkesmesterskapet i Studentbedrift, HiT, Porsgrunn (NM i Studentbedrift, Næringslivets hus, Oslo) Avsluttende generalforsamling, siste frist Rapportinnlevering til "Kopieringen" kl 14:00- Rapportmal (Word-dok) Elektronisk rapport i Fronter-rom kl 14 (i verktøyet "Prosjektrapport", mappe "Sluttrapport") Papirrapport til veiledere kl Websideinnlevering- Websidekriterier. Lenke til webside fra gruppas Fronter-rom. Presentasjon, eksaminasjon og prosess. ca 10 minutter per gruppe. Idéutviklingsseminar, Norsjø Hotell, Akkerhaugen. Innlevering av egenevalueringskjema xx.xx Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 13

14 V2 Inviterte foredrag [F1] S. T. Hagen, Studentbedrift ved Avdeling for teknologiske fag, HiT, Lederforum ved HiT, Notodden, 4. mars [F2] S. T. Hagen, Erfaringer med Studentbedrift fra ingeniørutdanningen, Erfaringsutvekslingsseminar under NM i Studentbedrift, Bakkenteigen, Horten, 7. april [F3] S.T. Hagen, Kriterier for suksess med Studentbedrifter, Work-shop under NM i Studentbedrift, Oslo, mars [F4] H. Hasleberg, Using Student Enterprise as a learning method at Telemark University College, Groeningen, Netherlands, 21 November, [F5] S.T. Hagen, Using Student Enterprise as a learning method at Telemark University College Student Enterprise at HiT 4th JAYE, Oslo, June, [F6] S.T. Hagen, Studentbedrift som metode på Høgskolen i Telemark, Nettverksmøte for forelesere/veiledere i Studentbedrift, Ungt Entreprenørskap, 9. oktober [F7] S.T. Hagen, Studentbedrifter fra HiT til EM fire år på rad hva er resepten, Idéutvekslingsseminar for Studentbedrifter og Forny-prosjekter, Norsjø Hotel, Akkerhaugen, juni [F8] S.T. Hagen, H. Hasleberg, T. M. Sandberg, "Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT ", Kunnskapsdepartementet, Oslo, 13. feb [F9] Svein Thore Hagen, Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT, Personalseminar for HiT-TF, 14. juni 2010, Bø Hotell. [F10] Svein Thore Hagen, Harald Hasleberg, Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT, Personalseminar for HiG, aug. 2010, Sundvolden Hotell. [F11] Svein Thore Hagen, Student Enterprises how do we do it?, SEET Study Visit to Telemark University College (TUC) 14. sep. 2010, Porsgrunn Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 14

15 V3 Mediedekning V3.1 Noen utvalgte avisutklipp Nr Mediekilde Dato Tittel_Studentbedrift A1 Telemarksavisa A2 Varden A3 Varden A4 Varden A5 Byggaktuelt A6 Varden A7 Varden A8 Varden A9 Varden A10 HiT avis A11 iporsgrunn.no A12 Varden A13 Porsgrunn Dagblad A14 HiT avis A15 Varden A16 Varden A17 Dagbladet A18 Varden A19 Porsgrunn Dagblad A20 Telemarksavisa A21 Telemarksavisa A22 Porsgrunn Dagblad Studenter gjorde furore i Bulgaria_Top Safe SB EM-sølv til Top Safe Studentbedrift til topps_top Safe SB Lager arbeidsvest med fallsikring_top Safe SB 1/ Studentbedrift utvikler ny fallsikringsvest_top Safe SB HiT viser gründervei for Europa Gull verdt for høgskolen_smart Light SB Mange glupe idear Studenter vant med smart lys_smart Light SB En håndverkers drøm_safe Step SB, se vedlegg V God lyd ga EM-billett_Heyra SB Vant med super HiFi til godpris_heyra SB Guttedrøm sikret plass i NM_Heyra Vil bli sine egne sjefer_heyra SB Utsøkte toner fra SB_Heyra SB Fikk ikke oppfinnerpris_cool SB Kjøler pilsen med sola_cool SB Studentbedrifter fra HiT vant NM_Punch SB Satser friskt på kjøleboks_cool SB Smarte studenter HiT studenter satser på kjølebag som blir drevet av solcelle_cool SB Bilmekanikernes redningsmenn_lift Tech_ SB A23 Teknisk Ukeblad Ble europamestre med toalettvasker_flush SB Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 15

16 A24 Aftenposten A25 Telemarksavisa A26 Telemarksavisa A27 Varden A28 Varden A29 Varden A30 Porsgrunn Dagblad A31 Varden A32 Porsgrunn Dagblad A33 Porsgrunn Dagblad A34 Telemarksavisa A35 Varden A36 Telemarksavisa A37 Porsgrunn Dagblad Was ist Dass_Flush SB Telemark-studentene tok storeslem_regtek SB Jublet med næringsministeren_flush SB Dobbeltseier til Telemark_RegTek SB Studentar til NM med gode idear_flush SB Tror på boliggass og NM triumf_boliggasskons SB Vil gjøre toalettet ditt renere_flush SB Ble tildelt stipend_blue Me SB og Teach SB HiT-bedrifter til Bucuresti_Blue Me SB og Teach SB Superbillig SMS skal vinne Europa_Blue Me SB Storeslem for HiT_Teach SB Bruk mobilen som sjekkeverktøy_blue Me Starter egen bedrift_teach SB Høgskolen starter studentbedrifter_teach SB Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 16

17 V3.2 Noen utvalgte internettlenker Nr Kilde Dato Tittel M1 HiT Drømmedag med Hydro-sjefen M2 JA-YE Young start-ups capture the spotlight in unique competition M3 HiT Arbeidsvest gav EM suksess M4 HiT Til topps med kildesortering M5 HiT Nye topp plasseringer for studentbedrifter M6 Aas24.no Til topps med gardintrapp M7 Spleiselaget.no Beste regnskap NM studentbedrift M8 Varden Gull verdt for høgskolen M9 INNO design Studenter vant pris på Ferden? M10 Varden Nest beste studenbedrift M11 NRK Årets studentbedrift M12 HiT Topp-plasseringar i NM for SB M13 Telemarksavisa Fra surdeigpizza til trådløse fotoceller M14 HiT Til topps med Smart Light M15 HiT kr for forretningsidé M16 HiT Beste innovasjon - Odeur design M17 HiT Heyra ble nr. 3 i Europamesterskapet M18 HiT Heyra klare for Europamesterskapet M19 HiT Heyra vant Ferdprisen M20 NRK Svart boks for dama M21 Agderavisen God lyd ga EMbillett M22 Business Q4 Sørlandet Norges beste unge gründere M23 E24.no Norges beste unge gründere M24 HiT kroner til telemarksmesterene Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 17

18 M25 Innsida.no Kvinnhering vann NM for studentbedrifter M26 HiT Høgskolen i Telemark dominerte NM for studentbedrifter M27 Avisa Bodø (nesten) Rent bord i NM M28 Avisa Nordland Punch vant NM M29 Telemarksavisa Resultater fra fylkesfinalen M30 Porsgrunn Dagblad Satser friskt på kjøleboks M31 Varden Studentbedrift premiert for god idé om babysøvn M32 Telemarksavisa HiT-studenter satser på solceller M33 UEmentor Til topps i EM med do-oppfinnelse M34 Teknisk Ukeblad Norske europamestre M35 Fredrikstad Blad Til topps i EM med do-oppfinnelse M36 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Norsk studentbedrift vant EM i Ungt Entrepenørskap M37 Manpower Norsk Studentbedrift best i Europa M38 Ferd Flush SB - vinner av Ferd-prisen og EM i Maastricht i Nederland M39 HiT Høgskolen i Telemark til topps i EM for studentbedrifter M40 Dagens Næringsliv Norsk studentbedrift best i Europa M41 P Norsk Studentbedrift vant M42 Fædrelandsvennen Norsk studentbedrift best i Europa M43 Petro & Industri Norsk studentbedrift best i Europa M44 Ferd Ferd-prisen til Telemark for annen gang M45 E24 Næringliv Was ist Dass? M46 E24 Næringsliv Studenter vant EM M47 FERD Ferdprisen til Telemark for annen gang, s Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 18

19 M48 HiT HiT-studentbedrift møtte EUs visepresident M49 HiT-nytt Ny storeslem i NM for studentbedrifter M50 Innovasjon Norge Unge nyskapende entreprenører M51 Telemarksavisa HiT studenter vant i NM M52 Ungt Entreprenørskap Telemarksdominans på NM for Studentbedrift M53 xpress Stipender til unge nyskapere M54 Ungt Entreprenørskap Ung inkubatorstipend tildelt 3 personer/bedrifter med tilknytning til Agderfylkene M55 HiT Teach SB med topplassering i EM for studentbedrifter M56 Ferd Første Ferd-pris: Studentbedrift med internasjonalt potensial M57 Ferd NM i Studentbedrift - Telemark stilte med flest og var best! M58 HiT Storeslem til HiT i NM for studentbedrifter M59 Gjengangeren Norges beste studentbedrift gir studenter jobb M60 Ungt Entreprenørskap Teach SB til topps på NM i Studentbedrift! M61 Teknisk Ukeblad Start eget! Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 19

20 V4 Antall Studentbedrifter ved HiT-TF År Antall grupper Antall studenter 2004/ / / / / / / Totalt Antall studenter / / / / / / /11 År Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 20

21 V5 Studentbedriftresultater ved HT-TF i tiden Priser på nasjonalt og internasjonalt nivå er uthevet. V5.1 Priser 2005 Best Seller -prisen EM, Bucuresti, Teach SB, 2005 (EM = Europamesterskap) 1. pris Beste Studentbedrift NM, Horten, Teach SB, 2005 (NM = Norgesmesterskap) 2. pris Beste Studentbedrift NM, Horten, BlueMe SB, 2005 FERD-prisen NM, Horten, BlueMe SB, 2005 Leder for en dag -prisen NM, Horten, Teach SB, pris Nyskapningscup Telemark, BlueMe SB, pris Nyskapningscup BTV, BlueMe SB, 2005 (BTV = Buskerud, Telemark, Vestfold) Inn2Be-prisen, IKT-Grenland, BlueMe SB, 2005 Vekst i Grenland-prisen, Porsgrunn, Pascal SB, 2005 V5.2 Priser pris Europamesterskap, Maastricht, Nederland, Flush SB, juli pris Beste Studentbedrift NM, Oslo, RegTek SB pris Beste Studentbedrift NM, Oslo, Flush SB, 2006 FERD-prisen NM, Oslo, Flush SB, 2006 Leder for en dag -prisen NM, Oslo, Martin Hvassing, Flush SB, 2006 Nordeas entreprenørskapspris, NM, Oslo, RegTek SB, 2006 Innovasjonsprisen, NM, Oslo, RegTek SB, pris Beste Studentbedrift, TM, Flush SB, 2006 (TM = Telemarksmesterskap) 3. pris Beste Studentbedrift, TM, RegTek SB, pris Nyskapningscupen Telemark, Flush SB, 2006 Vekst i Grenland-prisen, Porsgrunn, Flush SB, juni 2006 V5.3 Priser pris Beste Studentbedrift NM, Bodø, Punch SB, pris Beste Studentbedrift NM, Bodø, Cool SB, 2007 FERD-prisen NM, Bodø, Cool SB, 2007 Leder for en dag -prisen NM, Bodø, Rikke Mæhle, Cool SB, 2007 Nordeaprisen, NM, Bodø, Punch SB, 2007 Innovasjonsprisen, NM, Bodø, Punch SB, 2007 Designprisen, NM, Bodø, Punch SB, pris Nyskapningscup Telemark, Punch SB, pris Nyskapningscup Telemark, Cool SB, 2007 Innovasjonsprisen Agder Venture-cup, Punch SB, pris Beste Studentbedrift, TM, Porsgrunn, Punch SB, mars pris Beste Studentbedrift, TM, Porsgrunn, LiftTech SB, mars pris Beste Studentbedrift, TM, Porsgrunn, Cool SB, mars 2007 Beste Innovasjon, BTV, Porsgrunn, Cool SB, mars 2007 Beste utstilling, BTV, Porsgrunn, Cool SB, mars Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 21

22 Beste Forretningsplan, Telemark, BTV, Porsgrunn, Punch SB, mars 2007 Vekst i Grenland prisen, Porsgrunn, Cool SB, juni 2007 V5.4 Priser pris EM i Studentbedrift, Brüssel, Heyra SB, juni 2008 FERD-prisen NM, Oslo, Heyra SB, april 2008 Manpower-prisen NM, Oslo, Heyra SB, april pris Telemark, BTV, Drammen, Heyra SB, mars pris Telemark, BTV, Drammen, Mixomatic SB, mars pris Beste Profilering BTV, Drammen Heyra SB, mars pris Beste Innovasjon BTV, Mixomatic SB, mars pris HiT, DnBNOR-pris, Porsgrunn, Heyra SB, februar 2008 V5.5 Priser pris Beste Studentbedrift, NM, Oslo, SmartLight SB, april 2009 Skatteetatens økonomi- og regnskapspris, NM, Oslo, SafeStep SB, april pris kr ,-, Venture Cup Delfinale Østlandet, SafeStep SB, april pris kr ,- Venture Cup Delfinale Østlandet, SmartLight SB, april pris Beste Studentbedrift, TM, Bø, SmartLight SB, mars pris, Beste Studentbedrift TM, Bø, SafeStep SB, mars pris Profilering, TM, Bø, SmartLight SB, mars pris Innovasjon, TM, Bø, SafeStep SB, mars pris HiT, DnBNOR-pris, Porsgrunn, SmartLight SB, februar pris HiT, DnBNOR-pris, Porsgrunn, SafeStep SB, februar 2009 V5.6 Priser pris EM i Studentbedrift, Sofia, TopSafe SB, juli 2010 Pris for størst internasjonalt potensial EM i Studentbedrift, Sofia, TopSafe SB, juli 2010 FERD-prisen NM, Oslo, TopSafe SB, april pris Beste Studentbedrift, NM, Oslo, TopSafe SB, april 2010 FlexLED SB, 3. pris, NM i Studentbedrift, Oslo, april 2010 TopSafe SB, Innovasjonsprisen, NM i Studentbedrift, Oslo, april pris kr ,- Venture Cup Delfinale Østlandet, Reid Innovasjon SB, april pris, Reid Innovasjon SB, Telemarksmesterskapet, Notodden, mars pris, TopSafe SB, Telemarksmesterskapet, Notodden, mars pris, FlexLED SB, Telemarksmesterskapet, Notodden, mars pris, FlexLED SB, Profilering, Telemarksmesterskapet, Notodden, mars pris, TopSafe SB, Profilering, Telemarksmesterskapet, Notodden, mars pris, TopSafe SB, Innovasjon, Telemarksmesterskapet, Notodden, mars Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 22

23 V6 Utviklingsstipend til uteksaminerte kandidater To av Studentbedriftene fra HiT har fått utviklingsmidler/etablererstipend fra Innovasjon Norge til etablering/videreføring av virksomhet etter endt studietid. Noen av bedriftene har fått individuell rådgivning/veiledning og oppfølging fra HiT frem til etablering av selskap er gjennomført. Teach DA, kr ,- fra Innovasjon Norge, høst 2005 BlueMe AS, kr ,- fra Innovasjon Norge, høst Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 23

24 V7 Erfaringer fra Studentbedrift-studenter Faksimiler fra e-postkorrespondanse V7.1 Tidligere Studentbedrift-student Egil Rypestøl 2004/05 Dato: Thu, 10 Dec :37: Fra: Egil Rypestøl Svar-til: Egil Rypestøl Emne: SV: Til: Gro Helen Eri W Jeg var ikke kjempe skoleflink, men når vi siste året fikk muligheten til å drive studentbedrift våknet kremmer ånden i meg. Fikk kjempe inspirasjon av å kunne lede et firma og interessen for studiene ble 100%. Jeg fikk økt selvtillit og dette viste seg både i bedriftens utvikling og suksess. Fagene på skolen ble også mer relevante da flere av fagene ble nyttige i videreutviklingen av bedriften. Når jeg var ferdig med studietiden og skulle ut i jobb hadde jeg plutselig erfaring som ble satt stor pris på i arbeidsmarkedet med flere jobb tilbud for noen måneder tilbake. I dag jobber jeg som It ansvarlig og elektroingeniør i et firma som heter Finsam. Jeg tror ikke jeg hadde vært i den stillingen hvis ikke det hadde vært for Høgskolen i Telemark. Noe jeg lærte av tiden på HIT er at jeg kan bli det jeg ønsker bare jeg bestemmer meg for det. Mvh. Egil Rypestøl Finsam Refrigeration Mob: E-post: V7.2 Tidligere Studentbedrift-student Stein Rune Sakshaug 2004/05 Høsten 2004 startet HIT opp med studentbedrift, og studenter ved ingeniørutdanningen fikk anledning til å velge dette som et alternativ til de rent teknologibaserte prosjektene i 5 og 6 semester. Det var mange studenter som synes dette var en spennende og innovativ form for læring, og det var mange spente studenter som leverte inn søknad med beskrivelser og forretningsidé. Sammen med 4 medstudenter startet jeg studentbedriften BlueMe SB. Forretningsideén var å utvikle og selge programvare tilpasset mobiltelefoner slik at man kunne chatte med andre brukere via GRS og Bluetooth. Teknologien ble underveis også utvidet til å Matche brukere via et integrert profilsystem. Målgruppen var primært ungdom Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 24

25 Oppstarten var krevende og lærerik, men takket være veiledere og initiativ gikk det ikke lang tid før alt av papirer og registreringer var i orden. Vi eide nå vært eget selskap, og det mens vi var studenter! Studentbedrift styres som et vanlig selskap, med et styre og med en daglig ledelse. Som medlem/eier av en studentbedrift har du mange hatter, og får derfor prøve deg både i daglig drift og i styresammenheng. Dette er en lærerik prosess for all som har tenkt til å starte for seg selv, eller som skal jobbe i en liten/middels stor bedrift med ansvar. Man er innom regnskap, protokoller, referater, styreinnkallinger, markedsføring etc. Meget nyttig! Hard jobbing og en god idé ga resultater! BlueMe gjorde det meget bra i konkurranse med andre studentbedrifter i Norge. Her er noen av prisene som BlueMe vant gjennom sitt driftsår. BlueMe SB, 1. pris Nyskapningscup Telemark, 2005 BlueMe SB, 1.pris Nyskapningscup BTV, 2005 (BTV = Buskerud, Telemark, Vestfold) BlueMe SB, 2. pris Beste Studentbedrift NM, 2005 BlueMe SB, FERD-prisen NM, 2005 For oss som arbeidet med BlueMe ble dette et uforglemmelig studieår, med masse lærdom og nye muligheter videre. Ved å jobbe på denne måten skaffer man seg ikke bare erfaring/lærdom, men man begynner å bygge et nettverk av kontakter og bekjentskaper som er til stor nytte i næringslivet generelt. Det er også helt klart at dette innvirker på trivsel og studie lyst for studenter generelt. Etter endt studie har jeg hatt god nytte av erfaringene jeg fikk som medeier i studentbedrift. Jeg har jobbet som daglig leder i en liten bedrift med 9 ansatte, og rapporterte til styret i den perioden. Uten min erfaring fra studentbedrift hadde jeg hatt svært lite erfaring til å lede/rapporter for denne bedriften. Det lærer man nemlig ikke i noe eget fag/studie ved høgskoler i dag. Vi som er gamle studenter fra HIT ser med glede at Studentbedrift lever i beste velgående, og at prisene for bedriftenes arbeid fortsetter å strømme til studiestedet. Jeg vil på det varmeste anbefale andre studenter og studiesteder å ta i bruk denne unike formen for læring. Mvh Stein Rune Sakshaug Fagsjef Beredskap / Specialist Manager Emergency & Preparedness Kompetanse & Opplæring / Competence & Training Mob :: Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 25

26 : :: TECHNICAL SUPPORT AS :: :: Versvikvegen PORSGRUNN :: NORWAY V7.3 Tidligere Studentbedrift-student Christer Mathisen 2005/06 Dato: Wed, 9 Dec :12: Fra: Christer Mathisen Svar-til: Christer Mathisen Emne: RE: Studentbedrift ved TF Til: Gro Helen Eri W Hei Gro og Harald Jeg husker godt tiden i Porsgrunn, og da spesielt studentbedriften Regtek SB. Vi var den gang 4 elever som startet studentbedriften. Oppfølgingen og erfaringen vi fikk av Høyskolen i Telemark, og da spesielt våre veiledere, er vi alle 4 enige om at var veldig bra. Det var mye arbeid, men det var allikevel vert det da vi vant prisen "Beste studentbedrift". Da skolen var ferdig ble Elteknikk AS stiftet. Dette er et aksjeselskap som ble stiftet med bakgrunn i Regtek SB. Elteknikk AS bestod da bare av meg og en samarbeidspartner fra Bergen. De 3 andre fra Regtek SB var da ikke lenger med. Vi dro mye nytte av erfaringer, relasjoner og ikke minst kunnskap som Regtek SB hadde gitt meg. Elteknikk AS vokste da i en imponerende fart. Etter 1 års drift var vi godt fra 2 ansatte til 5 ansatte. Sommeren 2008 ble 80 % av aksjene solgt til PSW Group AS. I dag er vi 10 ansatte, og har fremdeles planer om å ansette yterligere dyktige fagarbeidere. For vel 1 uke siden ble 50 % av aksjene i PSW Group AS solgt til Oddfjell Drilling AS. Dette er et av Norges største drilling selskaper. Dette innebærer at PSW Electro AS, som tidligere het Elteknikk AS, nå har en stor mulighet til å bli en stor aktør innen elektrotjenester til offshore industrien. I tillegg var PSW Electro AS en av grunnene til at Oddfjell Drilling AS kjøpte PSW Group AS. Jeg sitter som daglig leder for PSW Electro AS. Dette er en spennende og krevende jobb. Jeg sitter pris på den utdanning jeg fikk hos Høyskolen i Telemark. Uten den hadde jeg nok ikke vært her i dag. Spesiell takk til Gro og Harald Vennlig hilsen Christer Mathisen MD - Managing Director PSW Electro AS Solheimsgaten Bergen Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 26

27 Mobil (+47) Telefon (+47) Org.nr MVA V7.4 Tidligere Studentbedrift-student Yrjan Bergsmark 2006/07 Dato: Wed, 9 Dec :02: Fra: Yrjan Bergsmark Svar-til: Yrjan Bergsmark Emne: Re: Studentbedrift TF Til: Gro Helen Eri W Hei Gro og Harald! Cool SB ble etablert med ideen om den perfekte kjøleboksen som verken trengte nedfryste kjøleelementer eller tilgang til strøm for å fungere. I begynnelsen av prosjektet valgte vi å rette oss mot privatmarkedet, men endret dette senere til å bli et produkt for bla medisinoppbevaring for hjelpeorganisasjoner i kriserammede områder. Endringen kom på bakgrunn av div kurs og samlinger og ikke minst tilbakemeldinger fra dommerpanel og UE sine samarbeidspartnere. Vi lærte tydelig at man må tilpasse seg den potensielle kunden, og se potensiale i andre markeder enn den vi først kom opp med. Å jobbe med en studentbedrift ga meg utrolig mye, det å jobbe med en ide som skal bli et produkt vi selv skal utvikle og markedsføre, gjorde at vi satte oss godt inn i problemstillingene. Utfordringer ble løst ved å benytte det vi hadde lært i undervisningen på tvers av fagfeltene, sammen med nettverket vi etablerte av personer med spisskompetanse på de ulike fagfeltene. Vi benyttet oss i stor grad av våre samarbeidspartnere, REC på solcelle teknologi, Waeco på kjøling, tidligere GS banken på finans og FERD på forretningsplanen. Dette er også samarbeidspartnere vi benytter oss av i det nye selskapet. Den interne konkurransen mellom bedriftene bidro til en ekstra innsats mot presentasjoner og konkurranser, og samholdet i bedriften ble styrket av dette. Viljen til å gjøre det bra med bedriften gikk kanskje litt hardt utover de andre fagene iblant, men på den andre siden gjorde anvendelse av teoriene økt forståelse for fagene. Jeg har fortsatt god kontakt med de tidligere medlemmene av bedriften, og jobber til daglig sammen med et av dem. Cool SB er idag et AS som fortsatt jobber med produktet. Selskapet har etablert et fullt operativt verksted/laboratorium i Skien, og har idag 3 eiere hvor to kommer fra tidligere Cool SB. Mvh Yrjan Bergsmark ABB AS, Divisjon Kraftprodukter, Prod. Teknikk Phone: Telefax: Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 27

28 Mobile: V7.5 Tidligere Studentbedrift-student og masterstudent Jane Nysæther Madsen 2007/08 Dato: Wed, 25 Nov :59: Fra: Jane Nysæther Madsen Svar-til: Jane Nysæther Madsen Emne: Re: Studentbedrift TF Til: Gro Helen Eri W Heia Gro! Alltid hyggelig å hjelpe til, vet du :-) Har gitt noen svar skriftlig da jeg er litt stressa når jeg springer rundt på skolen i disse før-eksamens dager. Håper at det er brukandes. noen uttalelser om hvordan dere selv opplevde studentbedriftarbeidet på TF: Studentbedrift arbeidet var lærerikt, spennende og utfordrende! Det å kunne starte opp og drifte en bedrift fra bunnen av, uten det "virkelige livs" risiko, gav oss muligheten til å tenke utenfor boksen og se med nye øyne på våre fremtidige muligheter. Og samtidig har det vel også innvirket på våre fremtidige ambisjoner;-) om studentbedrift påvirket faktorer som trivsel, overføringsverdi til andre fag: Det sosiale aspektet ble betydelig forsterket gjennom studentbedriften. Vi ble rett og slett gode på "nettverksbygging" og samhandling med andre. Studentbedriften var også med på å øke forståelsen av hvordan andre oppfatter en selv. Økt sosial trygghet, som følge av arbeidet i studentbedriften har gitt positive ringvirkninger i andre fag gjennom trygghetsfølelse under fremføringer og selvsinnsikt i prosjektarbeid. hvilken nytte dere har hatt av kunnskapen seinere osv. Hvilken jobb har dere nå? Har studentbedrift bidratt til dette? Forsterket selvsikkerhet og økt ambisjonsnivå bidro til at jeg bestemte meg for å fortsette videre på en masterutdannelse. Dette, slik jeg ser det, åpner arbeidsmarkedet for meg på en helt annen måte og jeg kan vel trygt si at det sannsynligvis ikke hadd skjedd uten studentbedrift erfaringen i ryggen. Da håper jeg at jeg klarte å formidle noen fornuftige tanker og at skrivestilen min ikke ble alt for "blomstrende" :-) Mange snart-advent-så-det-nærmer-seg-juleferie-koser fra Jane Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 28

29 V8 Uttalelse fra UE Norge Ungt Entreprenørskap Norge har hatt samarbeid med Høgskolen i Telemark i flere år rundt programmet studentbedrift og i forhold til entreprenørskap i utdanning generelt. Det er ingen tvil om at Høgskolen i Telemark har vært ledende innenfor programmet Studentbedrift, et program som skal stimulere etableringslysten hos studenter, og som skal koble skole og næringsliv. Studentbedrift er etablert i flere europeiske land, og Høyskolen i Telemark har vært blant de fremste institusjoner i Europa, både på omfang og kvalitet. Et systematisk arbeid over flere år har gitt resultater både i form av nyetableringer fra studenter, men også i form av priser og utmerkelser, både nasjonalt og internasjonalt. Studentbedrift er et relativt nytt program for entreprenørskap i høyere utdanning, og det krever alltid mer å gå foran med å implementere nye metoder og pedagogiske arbeidsmåter. Her har Høyskolen i Telemark gjort et solid arbeid, som har vært og er til nytte for andre høyskoler. Høyskolen hadde det aller første nasjonale mesterskap for studentbedrifter i Norge. Arbeidet som er gjort og som fremdeles gjøres ved Høyskolen i Telemark er nybrottsarbeid, ikke bare i Norge, men i hele vårt europeiske nettverk. Dette vises også ved at Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Innovasjon Norge nå samarbeider for å få høyskolen etablert som fyrtårn innenfor entreprenørskap. Som fyrtårn menes at høyskolen skal være ledende på entreprenørskap i høyere utdanning, at de skal være villig å dele sine erfaringer og sin kunnskap med andre institusjoner, og at en er villig til å gå i front av en utvikling som vi nå ser skjer i hele Europa. Oslo 2. desember Ungt Entreprenørskap Norge Jarle Tømmerbakke -daglig leder Studentbedrift rapport 2011 av Svein Thore Hagen 29

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1008/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 22 Prosjekt nr: 1018-02 Prosjekt tittel:

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer