REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP."

Transkript

1 Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med 37 stemmer i tillegg til 21 fullmakter. Totalt 58 stemmer. 1. Konstituering: Leder Geir Otto Berg åpnet møtet. Innkallingen ble godkjent. Som møteleder ble Pål Valsø valgt. Referent: Kristian Opheim. Til å underskrive referat: Kristian Larsen og Hilde Berg. Tellekorps: Kristian Larsen og Hilde Berg. Den videre ledelse av møtet ble overlatt til Pål Valsø. 2. Årsmelding fra styret: Styrets Årsberetning er utsendt ifbm. innkallingen. Årsmeldingen ble vist i sin helhet via prosjektor til salen. Styrets leder Geir Otto Berg leste årsberetningen. Kommentarer fra salen: Det bes om at styret avklarer med kommunen om ny ringledning for vannforsyningen er å betrakte som et pålegg eller som en anbefaling. Kost/nytteverdi utredes. Årsberetningen ble enstemmig godkjent med anførte kommentarer. 3. Regnskap for 2011: Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av kasserer Vibeke Gresseth. Påkostninger av anlegget er tatt inn i regnskapet for I henhold til vedtak på årsmøtet i 2011, er verdien på anlegget justert for årene 2008 og 2009 (Se vedlegg). Protokolltilførsel fra Ragnar Opheim (se vedlegg) om at posten Drift og Vedlikehold ønskes mere detaljert. (Se vedlegg). Revisjonsrapporten ble opplest. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes. Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent av årsmøtet med kommentaren. 4. Avgifter for inneværende år: Tom Bugge redegjorde for styrets forslag til avgifter for Avgifter er foreslått med bakgrunn i tidligere årsmøtevedtak om at VVA ønsker å bygge kapitalreserve til framtidig sikring av vannforsyningen på Lian. Med dette som bakgrunn ønskes vedlikeholdsavgiften for 2012 satt til 1

2 1350 NOK for vann 1350 NOK for avløp Det er 150 NOK lavere enn for 2011 og 650 NOK lavere enn for I henhold til vedtektene skal påmeldingsavgifter indeksreguleres hvert år. Denne reguleringen er på 3,45% fra mars 2011 til mars Med en avrunding på ca 3 kroner blir avgiftene for 2012: Påmeldingsavgift Tilknytning vann Tilknytning avløp NOK NOK NOK Debatt rundt vedlikeholds- og tømmeavgiften samt prisoverslag ny ringledning. Ragnar Opheim foreslo at vedlikeholdsavgiften settes til 1000 NOK. Avstemming ga 20 stemmer MOT styrets innstilling og 34 stemmer FOR styrets forslag Styrets forslag til avgifter for 2012 ble derved vedtatt. Ifbm. styrets gjennomgang av tømmerutiner/frekvens/kostnad på lagets slamavskillere i 2012 kom det fram tall fra Trondheim kommune som tilsa at det ville bli betydelig billigere at VVA selv tok tømmeutgiftene og fordelte disse på abonnentene. Ved senere gjennomgang og med assistanse fra bl.a. Kristian Larsen viser det seg at dette ikke er korrekt. Brev om saken er utsendt tidligere. Nytt styre vil komme med oppdatering i eget informasjonskriv til medlemmene senere. Tømmeavgiftene for 2012, for de som er tilkoblet avløp, vil bli innkrevd i tillegg til vedlikeholdsavgiften. Kommunen har uttalt at de kan gå tilbake til gammel innkrevingsordning mot den enkelte andelshaver fra 2013 dersom dette er ønskelig. Forslag fra Ragnar Opheim om at kostnader for slamavskilling fordeles på alle boenheter og ikke pr andel, slik at det oppnås en mer rettferdig fordeling av kostnadene i forhold til forbruk. På årsmøtet kom styret fram til at dette krever en vedtekstendring og kan tidligst komme til bruk etter årsmøtet PAUSE < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 5. Innkomne forslag: Refusjon av innskudd, framlagt av Ola Sæther (se årsmøteinnkallingen). Styret hadde innstilt på 50% refusjon. Sittende styre har ikke hatt kjennskap til tidligere lignende saker. Vedtektene omfatter heller ikke utmelding og styret ønsket denne saken behandlet på årsmøte. VVA har ingen kapitalreserve eller verdier for å kunne håndtere utmeldinger i selv relativt små omfang. Diskusjon rundt problemstillingen. Forslag (se eget vedlegg) fra Kristian Larsen om tilbakebetaling kun for ubenyttede tilkoblinger. Styret trakk sitt forslag, og det ble vedtatt at Ola Sæther skal få tilbakebetalt tilkoblingavgiften tillagt en renteregulering ut fra Norges Banks foliorente. 2

3 Forslag til nye vedtekter for VVA framlagt av styret. (Se årsmøteinnkallingen). Foretaksregisteret i Brønnøysund er klar på at VVA er å betrakte som et samvirkeforetak og må endres til et samvirkeforetak og tilpasses Samvirkeloven. Styrets forslag til nye vedtekter som er tilpasset Samvirkeloven ble diskutert. Ingen motforestillinger mot 1-5, men 6 ble gjenstand for diskusjon vedrørende stemmer og fullmakter. 24 stemmer MOT og 31 FOR. Prinsippene i 16 Utmelding var tidligere debattert under forslag til refusjon til Ola Sæther. Det ble vedtatt at en andelseier som ikke benytter tilkobling til ledningsnettet, vil kunne få tilbakebetalt opprinnelig innbetalt tilkoblingsavgift, tillagt renteregulering ut fra Norges Banks foliorente. Andelshavere som har vært tilknyttet ledningsnettet vil ikke få tilbakebetalt tilkoblingsavgiften. 18 Oppløsning. Denne paragrafen er ny og må tas inn for tilpasning til Samvirkeloven. En stemme mot. De vedtatte reviderte vedtektene er vedlagt referatet. 6. Budsjett: Tom Bugge redegjorde for styrets forslag til budsjett. Framlagt budsjett på årsmøte ble justert med følgende: NOK til utgifter regnskapsfører NOK til tilsynsmann da det ikke ble utbetalt 4000 NOK i Refusjon av tilkoplingsavgift Avløp til Ola Sæther. Resultatet justeres ut fra dette. Ingen i salen hadde innsigelser og forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 7. Valg: Orientering / innstilling fra valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av følgende personer: Svein Sødahl Kvam, Pål Valsø og Per Johnny Adsen Valgkomiteen er av den oppfatning av det har vært et velfungerende styre i perioden, og det har derfor vært naturlig for valgkomiteen å spørre de som er på valg om de tar gjenvalg. Følgende verv er på valg i 2012: Leder Geir Otto Berg, valgt for 2 år i 2010 Styremedlem Tom Bugge, valgt for 2 år i 2010 Revisor Bjørn Inge Haugan, valgt for 1 år i 2011 Valgkomitemedlem Svein Sødahl Kvam, valgt for 2 år i 2010 Varamann Geir Hansen, valgt for 1 år i 2011 I tillegg; Kasserer (da Vibeke Gresseth som ble valgt for 2 år i 2011 har valgt å tre ut av styret) Enstemmig innstilling fra valgkomiteen Leder Geir Otto Berg, har sagt ja til gjenvalg Styremedlem Tom Bugge har sagt ja til gjenvalg Revisor Bjørn Inge Haugan, har sagt ja til gjenvalg Valgkomitemedlem ( må avklares på årsmøte) Varamann Geir Hansen, har sagt ja til gjenvalg Styremedlem Sigmund Ofstad, har stilt seg på valg 3

4 Vedr. kasserer; Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å skaffe kandidat til vervet som kasserer. Valgkomiteen sin innstilling er derfor å ta inn et ekstraordinært styremedlem. Når valgkomiteen har gjort denne vurderingen så er det også med bakgrunn i at kandidaten til styremedlemsvervet, Sigmund Ofstad, forventes å være en betydelig ressurs i styret noe som da vektlegges. Styret vil med bakgrunn i denne løsningen måtte finne en praksis seg i mellom, som gjør at kassereroppgavene blir ivaretatt. Kassereroppgaven anses som relativt begrenset i og med at det benyttes ekstern regnskapsfører. Trondheim For valgkomiteen VVA Svein Sødahl Kvam Valgkommiteens innstilling ble enstemmig tatt til følge. Som nytt valgkomitemedlem ble Turid Måø Jakobsen foreslått og valgt. Resultatet etter valget er således: Styreleder Geir Otto Berg, valgt for 2 år i 2012 Sekretær Kristian Opheim, valgt for 2 år i 2011 Styremedlem Tom Bugge, valgt for 2 år i 2012 Styremedlem Jean Sebastian Lhreux, valgt for 2 år i 2011 Styremedlem Sigmund Ofstad, valgt for 1 år i 2012 Varamedlem styret Geir Hansen, valgt for 1 år i 2012 Revisor Bjørn Inge Haugan, valgt for 1 år i 2012 Valgkomitemedlem Pål Valsø, valgt for 2 år i 2011 Valgkomitemedlem Per Johnny Adsen, valgt for 2 år i 2011 Valgkomitemedlem Turid Måø, valgt for 2 år i 2012 Møte ble avsluttet kl 22:30 Kristian Opheim. Referent. Vedlegg: Protokolltilførsel fra Ragnar Opheim. Forslag fra Kristian Larsen. Ny verdijusteringen av anlegget. Spesifisert post Resultatregnskap 2011 Regnskap for Budsjett for Nye Vedtekter. > > > > > slutt på dokument < < < < 4

5

6 HOVEDBOK 2011 Spesifikasjon post Div rep anlegg. Div. REP. NR DATO Bilag TEKST ANLEGG Lillevik, oversvømmelse v/pumpestasjon , K. Lund, spyling vedr. fortetting 3 344, Lillevik, arbeid vedr. fortetting , K. Lund, spyling ved Røvik 3 344, Klevelands utemiljø, skifte av stoppkran Solemsv , Likllevik as, rep. Stoppkran og oppgradering av vannledning , Gjøvaag AS Lekkasjesøk Skråstien 5 063, Lillevik as, lekkasjesøk Skråstien , I.Iversen aut. Rørlegger as 8 193, Klevelands utemiljø, Vådanstien 28 plen, bortkjøring 9 437, Lillevik as, rep. av vannkum , ,26 Netto årets resultat ,26 Utgående balanse 0,00 Trondheim Vibeke S. Gresseth

7 REGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP RESULTATREGNSKAP Utgift 2010 Utgift 2011 Inntekt 2010 Inntekt 2011 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER Renteutgifter - - Renteinntekter , ,00 Forsikring 4 807, ,00 Vedlikeholdsavgift , ,00 Trondheim Energi - strøm 6 254, ,34 Vannl.brudd Vådanv , ,00 Div. rep , ,26 Vedlikehold v&a-nettet , ,50 Godtgjørelse tilsynsmann 4 000,00 - Kontroll av pumpestasjon ,49 Kontroll overvann 1 425,00 - Kontorrekvisita 2 668,01 713,34 Kopiering etc. - 76,00 Regnskapsfører - - Anskaffelse utstyr - - Juridisk bistand - - Porto 786, ,90 Bank gebyr - - Utgifter styremøter/årsmøte 8 063, ,12 Leie av Selmerhuset , ,00 Gaver/blomster - 280,00 Website 350,00 350,00 diverse utgifter 4 000,00 Honorar styret/revisor , ,00 Sum driftsutgifter , ,95 Sum driftsinntekter , ,00 NYANLEGG/PÅKOSTNING NYE MEDLEMMER Utredning av avløpsnett , ,95 Ny andel avløp Påkostn. kummer/ledninger , ,75 Ny andel vann , ,00 Sum utgifter , ,65 Sum inntekt , ,00 Årets resultat , ,35 BALANSE PR EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL Saldi bankkonti ,62 Gjeld 4 685,01 Fordringer ,00 Gjeld til medlemmer styret ,00 Egenkapital i anlegg ,42 Vann og avløpsnettet ,42 Annen egenkapital ,15 totalkostnad hittil Årets resultat ,46 Egenkapital , ,61 Sum , ,04 BALANSE PR EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL Saldi bankkonti ,97 Gjeld 2 435,01 Fordringer ,00 Gjeld til medlemmer styret ,00 Egenkapital i anlegg ,42 Vann og avløpsnettet ,42 Annen egenkapital ,61 totalkostnad hittil Årets resultat ,35 Egenkapital , ,96 Sum , ,39 Årets regnskap er følgelig gjort opp med et overskudd på kr ,35 Trondheim Vibeke S. Gresseth Revidert dato: Bjørn-Inge Haugan

8 VAADAN VANN OG AVLØP BUDSJETT VVA 2012 Budsjett Resultat Budsjett Budsjett Resultat Budsjett DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER Godkjennelse mattilsynet Renteinntekter Forsikring Vedlikeholdsavgift Trondheim Energi - strøm Vedlikehold/REP v&a-nettet regnskapfører Godtgjørelse tilsynsmann Kontroll av pumpestasjon Merking av ledningsnett Kontorrekvisita Kopiering Kontroll overvann Fremmedvann/lekkasjesøk Porto Utgifter styremøter/årsmøte Leie av Selmerhuset Website tilbakebet. Andel Honorar styret/revisor Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter NYANLEGG/PÅKOSTNING NYE MEDLEMMER Alarm pumpestasjon Påkostn. kummer/ledninger Nye medlemmer Sum utgifter Sum inntekt Budsjettert resultat Trondheim Vibeke S. Gresseth

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer