ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I"

Transkript

1 Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde 1.4 Strategier 1.5 Resultat 1.6 Saker behandlet i Havnestyret 1.7 Andre saker 1.8 Regnskap Styretsoppsummering Årsregnskap2014 (vedlagt) Foto: Hans Roar Christiansen - Alta Havneterminal 2

3 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn KF ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder 1.1 Havnestyret Havnestyret for Vedtatt Leder: Einar Aleksandersen Nestleder: Odd Eilert Persen Styremedlemmer: Monica Nielsen Harder Småvik Ketil Iki Varamedlemmer: Bjørne Kvernmo Oddveig Hammari Lars Hapalahti Åshild Karlstrøm Rundhaug Solveig Jensen Tabell 1. Styrets sammensetning i Pol. parti Bru.rep. H Frp AP BR ANS KP H AP H AP 1.2 Administrasjon Alta havnevesen hadde pr faste stillinger. Havnesjef Havnekapte inlhavnebetj ent Havnekonsulent 100% stilling 100% stilling 100% stilling Renhold av oppholdsrom og havnekontorer utføres etter avtale (ingen ansatte). Ekstratrjelp har vært engasjert til vedlikeholdsoppgaver etter behov. 1.3 FormåI og ansvarsområde I vedtektene for Alta Havn KF, er følgende formål og ansvarsområde definert: o Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og fbrvannsloven. o Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapiøl stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutn rttelse for havnens brukere og kommune. 1.4 Strategier Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. a J

4 Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i2014 vært arbeidet på flere nivå i Alta kommune for å videreutvikle Alta Havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere. 1.5 Resultat Havneplan prioritering av tiltak: Havnestyret har i planperioden følgende tiltak som prioriterte oppgaver, jf. Havneplan - Handlingsdel Pri. Tiltak Kostnader/ Tiltak Merknader 1 Utvidelse av Terminalkaia Forprosjekt Områdeplan 2 Sikringstiltak - molo Forprosjekt Områdeplan J Utvikling av Bukta flytekai Forprosjekt Områdeplan 4 Ledig industriareal i Bukta avsettes til havneformål Områdeplan 5 Utvidelse av Marinekaia Forprosjekt Områdeplan 6 Bidra til etablering av Løpende tidsmessig infrastruktur i uþekte havner 7 Flytting av landfeste - Urnesbukta flytekai 8 Utvidelse av Storekorsnes marma 9 Sikre sau- og reindriftsnæringer gode Forprosjekt Forlenges med ca 100 meter. Sikring av Terminalkaia - ny molo. Forlenges med en seksjon/ fergekai. I sammenheng med nytt kollektivtilbud (FFK). Sikre vekst på person- og godstrafikk, med inngjerding og sikring av verdier Behov for liggekai øker Knutepunkt: Bukta flytekai, Mikkelsby, Kongshus, Storekorsnes Altneset, Kvalfi ord. Nytt kollektivtilbud sjø, gods og person (FFK) Sikringstiltak mot været, og bedre utviklingsmuligheter 0,4 mill * Fra Kystverket tilskudd Forprosjekt tiltak i Fiskerihavn Aslakheimen og Skillefiordnes utskipningsområder tilrettelegges l0 Etablere marina i Kåfiord 0,60 mill Ny marina ll Sikre turistfliske gode rammevilkår Forprosjekt Turistfiske som næring er i vekst. 12 Etablere marina i Kvalfiord 0,40 mill * Fra Sametinget tilskudd kr l3 Etablere ny flytekai i Pollen 0,60 mill Søkt FFK om tilskudd/ ** BRA-midler t4 Forlengelse av Bia flytekai 0,08 mill Bia flytekai forlenges med en seksjon. l5 Sj ørettede industriområder Forprosjekt Langsiktig perspektiv t6 Tilby og utvikle Områdeplan t7 Supplytjenester ved terminalkaia Etablere dimensjonert tilbud for vann og septik for cruisetrafikk og støne fartøy Områdeplan 4 Nærhet til septikanlegg ved våre kaianlegg.

5 Tabell 2. Havneplan - Handlingsdel I henhold til handlingsdelen i Havneplanen for er følgende tiltak iverksatt eller avsluttet:. Utvidelse av Terminalkaia (1) - skisseprosjekt er gjennomført, og kommunestyret har bevilget inntil kr ,- til gj ennomføring av forprosj ekt. o SikringstiltaVmolo - Utfulling for forlengelse av rullebane iverksatt høsten o Utvikling av Bukta flytekai (3) - Innledende arbeid og planlegging er påbegynt. o Bidra til etablering av tidsmessig infrastruktur i utpekte havner (6) - Innledende arbeid og planlegging med er påbegynt. Et samarbeid med fulkeskommunen om oppgradering av kaianlegg på Storekorsnes, Altneset og Kvalfiord. Søknad om BRA midler ble sendt, men ingen tildeling ble gjort fordi bevilgningen ble inndratt i statsbudsjettet for o Flytting av landfeste for Urnesbukta marina (7) o Utvidelse av Storekorsnes marina (8) - innvilget. Planlagt gj ennomført i igangsatt. Planlagt gjennomført i søknad om tilskudd fra Kystverket er o Sikre sau- og reindrifts-næringer gode utskipningsområder - tilrettelagt med betongrampe i Bukta. o Etablere marina i Kvalfiord (12) - o sluttført. Etablere ny flyekai i Pollen (14) - o Sluttført. Forlengelse av Bia fl ekai - Etablert flytekai ved det gamle landfeste, sluttført. o Utlagt flytebrygge på Seiland - Sluttført o Områdeplan for Bukta - Alta havns deltakelse arbeidsgruppen er avsluttet. Planen skal nå sluttbehandles av Alta kommune.. Tilby og utvikle suppl ienester ved Terminalkaia - det er jobbet på flere plan gjennom 2014 med tilrettelegging for leverandører av offshoretjenester ved Alta havn. 1.6 Saker behandlet i Havnestyret-20l42 H-sak 04/14Etablering av parkeringsplass for Sibelco. Båten som Sibelco AS bruker for persontransport og mindre gods (Nefelin 5) måtte flytte fra Bossekop iløpet av 2014.I den forbindelse tok ledelsen i Sibelco kontakt med Alta Havn om mulighet for å bruke Bukta flytekai som fast base for Nefelin 5. Alta Havn og Sibelco avholdt møte 3. februar 2014 hvor Sibelco fremsatte sine krav og ønsker ved bruk av Alta Havn sine fasiliteter i Bukta som base for Nefelin 5. Havneplan for har som en av sine strategier å opprettholde og utvikle Bukta som et naturlig knutepunkt for person- og godstransport. For å ffi til det må Alta Havn legge til rette områder og infrastruktur som kunden etterspør. Sibelcos transport av personell og gods til og fra sitt anlegg på Stjernøya, samt etablering av drivstoffanlegg og parkering er innenfor det tjenestetilbudet Alta Havn kan og bør tilby. Alta Havn KF tilbyr Sibelco AS en totalløsning for kai- og logistikktjenester. Alta Havn KF inkluderer i dette fast plass ved Bukta fl ekai fra og med 1. juli 2014, samt etablering av parkeringsplass og fremføring av helårsvann til kai. 5

6 H-sak 08/14 Bia flytekai. Beboerne i Bia er ikke fomøyd med dagens kailøsning, og mener at flytekaien ikke kan brukes annet enn ved svært gunstige værforhold. Alta havn har mottatt tre skiftelige henvendelser i denne saken i tillegg til noen samtaler på telefon. Hovedankepunktene mot dagens kailøsning er at det er vanskelig å komme opp og ned på landgangen, at flytekaia er svært ustabil, og at den ligger værutsatt til slik at det ofte er store bølger som treffer den. Beboerne i Bia har kommet med et forslag til Alta havn der de ønsker tillatelse til å sette ut egeninnkjøpte flytebrygge der den sto før i tiden. De ønsker videre at Alta havn fl ter landgangen som nå er på den kommunale flytebrygga slik at den kan benyttes på den nye fl ebrygga. Havnesjefen forslår at Alta havn reparerer den eksisterende landdelen der fl ebrygga lå tidligere, til en akseptabel og funksjonell standard. Deretter flyttes landgangen fra den kommunale kaia over til den reparerte landdelen. Dette forutsetter at beboerne i Bia anskaffer flytebrygga selv, og står for alle kostnader med denne inklusive transport og forankring. Alta havn påtar seg vedlikeholdsansvaret for kai, landgang og fl ebrygge. Med vedlikeholdsansvar menes her at man opprettholder enkel men funksjonell standard på anlegget. H-sak Sikring og utvidelse av Urnesbukta marina. I havneplanen er fl ting av landfeste for Urnesbukta flytekai prioritert som tiltak for I H-sak vedtok havnestyret å gjennomføre et forprosjekt for sikring og utvidelse av Urnesbukta marina. Det er gjennomført et forprosjekt som inneholder en enkel økonomisk analyse, utrede ulike alternativer og tiltak, og plan for gjennomføring. I rapporten er det skissert to alternativer for sikring og utvidelse av Urnesbukta Marina. Altemativ I gir best besk telse og gir flest nye båtplasser. Det skaper også en mulighet for liggeplass for litt større båter og en anvendelig gjestehavn. Ising er et stort problem om vinteren og gir unødvendig stør slitasje på anlegget. En bølger demper som beskrevet i rapporten vil g øre at dette problemet sterkt avtar eller forsvinner. Ferdig utbygd vil løsningen totalt sett skape en indre havn og et attraktivt tilbud for fritidsbåter. Alternativ 2 gir færre nye plasser enn alternativ 1. Dette fordi det ikke er mulig å legge utriggere på utsiden av hovedkaia på grunn av ising. En flytting vil ikke gi noe sikring eller vern mot vær og klimaforhold. Alternativ 2 er noe billigere, men gir mindre inntekter, mer vedlikehold og generelt et dårligere tilbud til brukerne. I henhold til havneplan for Urnesbukta som beskrevet i Alternativ vedtar Havnestyret å sikre og utvide Tiltaket hnansieres gjennom låneopptak og innskudd fra brukere. 6

7 H-sak 16/14 Utvidelse av Terminalkaia I henhold til Havneplan for vedtok Havnestyret i H-sak ä iverksette første fase av prosjektet <Utvidelse av Terminalkaia>. En utvidelse av Terminalkaia er en stor investering som i tillegg til å dekke kortsiktige behov også skal være fremtidsrettet. Hvilke aktiviteter som skal drives i Bukta bestemmes av det tilbudet som gis og hva kunden etterspør. Behovene hos kunden varierer, men særlig er det tre behov som peker seg ut: o Behov for mer fl ekai o Ro-Ro kai o Bedre løsning for cruiseskip I tillegg er det enkelte henvendelser om kai og bakområder for offshoreindustri. I tillegg til forlengelse av dagens Terminalkai med 100 m, skisseres 4 andre altemativer. Totalt vil det presenteres fem ulike alternativer for utvidelse av Terminalkaia. Tegning og kostnadsestimat er gjennomførtav Rambøll. Skissene representerer ikke endelige forslag, men konsepter for å jobbe videre med. Forutsetningene for alternativene er at de skal kunne betjene store modeme cruiseskip Hensikten med en ny kai er:. Unngå at cruiseskip bryter høydebegrensningene fra Lufthavna o Frigiøre Terminalkaia til annet bruk mens cruiseskip ligger til kai o Skape en effektiv utnyttelse av havneområdet o Bidra til en generell økning i kaikapasitet. Havneplanen for skal i perioden ha stort fokus på å løse utfordringer knyttet til økende begrensninger på grunn av flyrafikk, behov for mer kaiplass og tidsriktige løsninger i Bukta. For å oppnå dette er det i Havneplanen foreslått en forlengelse av dagens Terminalkai med 100m. Underveis i dette arbeidet har man sett behov for andre, og mer fleksible løsninger. Havnesjefen skal derfor utarbeide en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som skal utrede ny kailøsning i Bukta for større faftøy. Forprosjektet vil ha et omfang og kostnad som gjør det nødvendig med ekstern finansiering. Prosjektbeskrivelsen ferdigstilles innen 30. september H-sak 18/14 Fremtidig havnestruktur Denne saken er en oppfølging av gjeldende Havneplan, pkt. 4. Strategier og kjemesaker. I St. meld. nr. 16 (Nasjonal transportplart2}i} -2019) ble Alta Havn gitt status som stamnetthavn fordi man fra myndighetens side i større grad ønsker å se sammenhengen mellom havn og tilknytningsveier på land og til sjøs. Med sin sentrale plassering i forhold til vei-, luft- og sjøtransport er Bukta et sentralt knutepunkt for person- og godstransport ut og inn av Finnmark. Bukta er den viktigste havna for Alta i dag og vil være sentral også i den fremtidige utviklingen av Alta havn. Det er imidlertid en erkjennelse at tilgangen på bakområder til havneformål (industri og næring) er begrenset. I tillegg har området noen 7

8 begrensninger i forhold til hvilken aktivitet man kan etablere med tanke på nærhet til lufthavna og bebyggelse. Havnestyret mener det er viktig for utviklingen av Alta og kunne ta del i den industrielle veksten innenfor petroleum, bergverk og energi. Generelt bør det legges bedre til rette for industriell virksomhet innenfor et havneområde. Slik aktivitet er plasskrevende og krever andre kailøsninger enn de man i dag har i Bukta. Havnestyret mener derfor at Alta kommune så raskt som mulig må settes i gang regulering av områder som er avsatt til sjøretta industri. Havnestyret anmoder Alta kommune om å iverksette regulering av avsatt område på Kvenvikneset jf. kommuneplanens arealdel, og innarbeide dette i sine planer og budsjett for Området bør reguleres til havneformåi, og organisatorisk forvaltes av Alta havn KF. H-sak 23/14 Bytte av revisor I møte med kontrollutvalget for Alta kommune 12. mai 2014 ble det påpekt at det ikke er blitt gjennomført noen forvaltningsrevisjon i Alta havn KF. Alta havn KF må derfor finne en revisor som kan påta seg forvaltningsrevisjon av havnen. Av både kostnadsmessige og administrative hensyn vil det være hensiktsmessig at Alta havn KF benytter samme revisor til både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Enter revisjon, som Alta havn KF benytter i dag,leverer ikke forvaltningsrevisjon til kommunale foretak. Vest-Finnmark kommunerevisjon eies av ti kommuner (blant annet Alta kommune) og er en totalleverandør av revisjonstjenester til sine eierkommuner og kommunale foretak. VEFIK vil derfor dekke Kontrollutvalgets krav om både regnskaps- og forvaltningsrevisjon til Alta havn KF. Med hjemmel i vedtektene for Alta havn KF $ 19 bytter Alta havn KF revisor. Ny revisor for Alta havn KF er Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. H-sak 26/14 Cruisekai - Havnestyret vedtok i sak at det skulle utarbeides en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som skal utrede en ny kailøsning i Bukta for større fartøy. En slik kai vil bli hovedkai for cruiseskip. søknad om prosjektmidler Alta havn har utarbeidet en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som har som formål å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å iverksette og gjennomføre utbygging av ny cruisekai i Bukta. Alta havn har vurdert flere altemativer for ny cruisekai i Bukta. Det er laget skisser til ulike løsninger og vurdert fordeler og ulemper ved disse løsningene, jf. H-sak t6/20r4. For å komme videre i arbeidet med realisering av ny cruisekai er det nødvendig å igangsette arbeidet med grunnundersøkelser, plassering og detaljtegninger av kailøsning. Dette arbeidet bør gjennomføres som et forprosjekt iløpet av 2015.

9 Alta kommune er havnas eiere, og oppdragsgiver giennom vedtatt havneplan. Havnesjefen anbefaler derfor at det søkes om 1.1. mil kroner i støtte fra Alta kommune til finansiering av forprosjekt Ny cruisekai i Bukta. Havnestyret godkjenner prosjektbeskrivelse Ny cruisekai i Bukta, datert 12. september 2014, som et ledd i oppfølging av tiltak i Havneplan for perioden2}l Havnestyret ber om at Alta havn søker om tilskudd på 1.1 mil. kroner fra Alta kommune til finansiering av forprosjektet Ny cruisekøi i BuHa. 1.7 Andre saker: Foto: Hans Roar Christiansen-fra Kvalfiord Prosjekter I forbindelse med Sibelco sin flytting av Nefelin 5 fra Bossekop til Bukta har Alta havn opparbeidet parkeringsplass til 60 biler. I tillegg er det gjort tilpasninger på kai spesifikt for Nefelin 5. Sibelco sin aktivitet i havna er et viktig bidrag for å styrke Bukta som et kommunikasj ons- og logistikksenter. Høsten 2014 sluttførte Alta havn arbeidet med marina i Kvalfiord. Anlegget er viktig for fritidsbåter, men betjener også fiskebåter og oppdreffsbåter. Anlegget kan ta l2-l4bäfer. Forlengelse av rullebane Alta lufthavn. I januar 2014 vedtok Alta kommunestyre, jf. sak 03/14 å bruke massene fra tunellarbeidet på E6 Alta vest til forlengelse av rullebanen på Alta lufthavn. Utt llingen startet i begynnelsen av oktober, og lektere frakter massene som dumpes på nordenden av dagens rullebane. Havneplanens tiltaksdel pkt. 2 beskriver molo som sikringstiltak for Terminalkaia. Forlengelsen av rullebanen vil fungere som molo for Terminalkaia og dermed innfri pkt. 2 i Havneplanen. 9

10 I første fase av utfullingen skal det dumpes ca kubikkmeter stein. Fyllingen vil da være på mellom 15 til20 meter under havoverflaten. Det er behov for ytterligere ca kubikk for å ferdigstille utfyllingen. Alta Industribygg AS Kommunestyret delegerte i2004, vederlagsfritt til Alta Havn KF forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS. Selskapets styre har i2014 bestått av: Einar Aleksandersen, leder, Lena Nielsen, nestleder og Arvid N. Pedersen, styremedlem. Regnskapet for 2014 viser at selskapet har en positiv utvikling. Helse, miljø og sikkerhet Alta Havn har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i2014. Det er ingen ansatte som har vært sykemeldt i denne periode. Alta Havn KF forurenser ikke det ytre miljø. Økonomi og administrasjon Altahavn byttet regnskapsfører i fra og med regnskapsåret 2014 har Ekstern Regnskap AS i Båtsfiord vært regnskapsfører for Alta havn. Samtidig tok Alta havn i bruk regnskapssystemet Xledger. Xledger støffer kommunal regnskapsføring og krav gitt fra KOSTRA. I tillegg gir systemet en god innsynsløsning, rapportering og budsjettstøtte, og har funksjoner for elektronisk faktura behandling, og muligheter for håndtering av reiseregninger og timeføring. Alta havn har i2014 satt i drift elektroniske systemer for drift og vedlikehold FDV Famac) og post og arkivsystem (Public 360 online, Software Innovation). 1.8 Regnskap 2014: Regnskapet for 2014 er ført etter kommunelovens prinsipper. Ekstern Regnskap AS har ført regnskapet for Alta Havn KF. Årets resultat: Regnskapet for 2014 er avsluttet med et mindreforbruk på kr ,-. Styret bestemmer at midlene er i sin helhet overføres til disposisjonsfondet. På grunn av uforutsette investeringer i2014 ble det gjort en budsjettregulering (H-sak32ll4) hvor man avsatte kr ,- over drift, og inntil kr fra disposisjonsfondet for å dekke investeringsbehovet. Totalt ble det brukt over drift, og ,- fra disposisjonsfondet. Netto økning av disposisjonsfondet er derfor kr ,- l0

11 8mo ! s0o DRIFTREGNSKAP ô (1l$Ð(9l\(þOtOFl(lrrtsf AAAO()AOOF{F{F{F{Fl ooo(f,(f,oooooooo N ô ô (I (\ (\ T{ ñ (\ N ô '\ I\ Ar r lnnt. r Utg. Fig. l. B r utt o/n etto drifts in nt e kter/ utg ifter I 4 Vedlikehold og drift av kommunale kai- og marinaanlegg: Konto Navn Regnskap pr Sum TERMINALKAIA t2 825 Sum BUKTA FLYTEKÁ.I Sum MARINE-KAIA SUM URNESBUKTA MARINA Sum STOREKORSNES KAI Sum STOREKORSNES MOLOKAI I 531 Sum STOREKORSNES MARINA 8 ó16 Sum NYVOLL KAI Sum NYVOLL FLYTEBRYGGE Sum KORSFJORD MARINA Sum STORE LERRESFJORD KAI SuM STORE LERRESFJORD FLYTEBRYGGE Sum ALTNESET KAI Sum KVALFJORD MARINA SUM BIA FLYTEKAI Sum POLLEN KAI t2 479 Sum Tabell3. Drift- og vedlikeholdskostnader av kommunale kai- og marinaanlegg. Merhtader: Det er spesielt de store kaianleggene Marinekaia, Urnesbuha marina og Buhaflytekni som har hatt størst vedlikeholdskostnader i I tillegg er det påløpt kostnader til elxtrahjelp i størrelsesorden kr ,- dedikert til vedlikehold oppdrag på havnas anlegg. Kostnader til þrsilving, lån og leasing er ikke tatt med i tabell 3. 11

12 Investerin gsprosj ekter Navn Regnskap pr SIBELCO PARKERING STOREKORSNES MARINA KVALFJORD MARINA Sum I Tabell 4. Investeringskostnader i infrastruktur og kommunale kaianlegg. Merlmader: Sibelco parkering og Kvalfiord marina er sluttført i Unidelse av Storekorsnes marina sluttføres i løpet av Styrets oppsummering: Styremøter: Styret har i2014 avholdt 5 styremøter og behandlet 35 saker. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Sentralt i utviklingen har vært gjennomføring av tiltak i Havneplanen, som ble vedtatt Cruise: Alta havn hadde det høyeste antallet cruiseanløp noensinne med 29 anløp i Altahar utviklet produkter tilpasset cruisenæringen, og Alta skårer høyere enn gjennomsnittet på kundetilfredshet hos cruise passasjerer. For å kunne ta i mot en betydelig økning av cruiseturister, er det viktig med nye kaifasiliteter for anløp av cruiseskip. Dette er viktig både for å øke kapasiteten i havna, men også for å minimere de sikkerhetsmessige utfordringene i skjæringspunktet mellom Terminalkaia og lufthavna. Alta havn fikk tildelt kr i prosjektmidler fra Alta kommune for å gjennomføre et forprosjekt for etablering av mer cruisekai. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av Gods: Ãret20l4 sett under ett, viser at Altahavn fortsatt er en av Finnmarks viktigste godshavner. Godsvolumet som håndteres på Alta havn er stabilt men foregår i stadig større grad fra bil til bil. Selv om godset flyttes fra sjø til vei er det strategisk viktig for Alta havn å tilby gode løsninger for bil til bil transport, fordi de samme transportørene i mange tilfeller er tilrettele gger og utgangspunktet for sj øtransport. Kommunikasjon: Finnmark frlkeskommune iverksetter nytt seilingsmønster for hurtigbåter fra og med 1. januar 2016 som blant annet innebærer daglige avganger med hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest. Inntil nytt seilingsmønster er i gang vil eneste passasjertrafikk med båt i Alta kommune være mellom Storekorsnes og Rognsundstedene. I tillegg er det skolerute i Rognsund. Sibelco etablerte base for Nefelin 5 i Alta i mai De transporterer personell til sitt anlegg på Stjernøya, og tar med annet personell ved behov. Oppgraderingen og tilpasningen av Storekorsnes havn som knutepunkt for hurtigbåtene i Altafiorden er ikke gjennomført. Det skyldes i hovedsak at det ikke foreligger noen avklaring rundt utbedring av molo, og at prosjektet ikke fikk BRA midler som forutsatt. Inntil det treffes l2

13 beslutning om utbedring av molo og det tilføres eksteme midler til kai og infrastrukturmidler vil hurtigbåtene gå til eksisterende kai. Reguleringsplanen for Storekorsnes har vært ute til offentlig ettersyn og det er gjennomført dialogmøte med brukergruppene. Etter dette er det gjort noen mindre justeringer, men hovedtrekkene i planen er uendret. Det forventes at planen vedtas iløpet av våren Alta Industribygg AS: Kommunens aksjer i Alta Industribygg AS ble i2004 overført vederlagsfritt til Alta Havn KF. Regnskapet for Alta Industribygg AS viser i 2014 en positiv utvikling. Alta Industribygg AS har på generalforsamling l3 valgt følgende styremedlemmer; Einar Aleksandersen, styreleder, Lena Nielsen, nestleder og Arvid N. Pedersen, styremedlem. Havnesjefen er daglig leder av selskapet. Generelt: Alta havn er stamnetthavn og et naturlig knutepunkt for gods- og persontransport i Finnmark. Forutsetningene for å lykkes med dette også i fremtiden er at rammevilkårene for havna er på plass og at det gis handlingsrom for utvikling. Overordnete planer må følges opp aktiw med konkrete planer og investeringer i havna. Slike tilt k vil giøre Alta havn attraktiv for eksisterende og nye kunder, tilføre ny kapital og næringsaktivitet. Det er derfor viktig at ny områdeplan vedtas og at havna tilføres nødvendige arealer. Regjeringens Nasjonale havnestrategi som ble presentert ijanuar 2015 signaliserer en sterkere satsning på stamnetthavnene, og stamnetthavner som kan vise frem planer om havneutvikling vil bli prioritert. Både områdeplan, arbeidet med ny cruisekai og planer om utvidet terminalkapasitet er sentrale elementer i arbeidet med å utvikle og styrke Bukta som logistikkkommunikasj onsknutepunkt. Gjennom den nye områdeplanen for Bukta vil Alta havn disponere omlag kvm areal i Bukta. Dette er et areal av en vesentlig størrelse og i fremtiden må Alta havn bedre sin dokumentasjon av aktivitet og bruk av arealene. Alta havn vil derfor bedre sine systemer for innsamling og presentasjon av aktivitet og verdiskaping på havnas arealer og anlegg. Dette arbeidet er satt i gang i2014 og fortsetter i2015. Ny reguleringsplan for Storekorsnes vil være på plass i løpet av Det foreligger imidlertid ingen avklaring om utbedring av molo, og derfor er planene om tilrettelegging av ny kai for hurtigbåter på Storekorsnes satt på vent. Alta havn har imidlertid løpende kontakt med både Fylkeskommunen og Kystverket, og vil følge dette opp i I mellomtiden vil Hurtigbåtene anløpe Storekorsnes så lenge forholdene tillater det. Cruisetrafikken er økende i Alta og det er stort behov for ny cruisekai, både av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Skal Alta fortsette den gode utviklingen innen cruisetrafikk og være forberedt på nye krav og ønsker fra rederier og passasjerer må det gjøres investeringer i Alta havn. De største muligheter som Finnmark og Alta kommune står overfor, er utbygging og drift innen olje/gassutbygging i Barentshavet. Havnestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode sjørettede industriområder i tilknytning til Sentral-Alta. Særlig gjelder dette for framtidig logistikk og havneutvikling innen olje- og gassindustri og fiskeri og oppdrett, mv. Det er derfor svært positivt at prosessen med utvikling av nye sjøretta industriområder på Kvenvikneset er startet. 13

14 Ã[ta, rta, & rr'ø*- $lo*no ú'ø,(.".u Einar Aleksandersen Monica Nielsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Èo*o^ Lars Styremedlem Ketil lki Ansattes repr Havnesjef l4

Alta Havn KF ARSBERETNING 201 5. Vedtatt i. Foto: Ketil lki - Stena Forcaster. kommunestyret. xx.xx.2015. Alta - starrnecthavn i nord

Alta Havn KF ARSBERETNING 201 5. Vedtatt i. Foto: Ketil lki - Stena Forcaster. kommunestyret. xx.xx.2015. Alta - starrnecthavn i nord Alta Havn KF o ARSBERETNING 201 5 Foto: Ketil lki - Stena Forcaster Vedtatt i kommunestyret Alta - starrnecthavn i nord xx.xx.2015 INNHOLDSF'ORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1 l Havnestyret

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009 Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009 Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011 Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll ß^.L,1. A Lars Hapalahti SV Anita H. Pedersen. BR Henriette B. Eilertsen. P*-ø Frode E. Lindal.

Alta Havn KF. Møteprotokoll ß^.L,1. A Lars Hapalahti SV Anita H. Pedersen. BR Henriette B. Eilertsen. P*-ø Frode E. Lindal. Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Møtedato: 11.02.2016 Kl 12:00-14:00 Til stede på møte: Forfall: A Lars Hapalahti SV Anita H. Pedersen MDG Frode E. Lindal BR Henriette B. Eilertsen ANS Ketil lki FRP

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord 2008 Alta Havn KF ÅRSBERETNING Vedtatt i kommunestyret Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

BUDSJETT 2015 Alta Havn KF

BUDSJETT 2015 Alta Havn KF 2015 Alta Havn KF 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Havnesjefens innledning... 2 3. Organisering... 3 4. Virkeområde og mål... 4 5. Forretningsområder.... 5 Logistikk... 5 Passasjertrafikk...

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Årsberetning. Alta Havn KF

Årsberetning. Alta Havn KF Årsberetning Alta Havn KF 2006 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble med virkning fra 1.juli 2001 organisert som kommunalt foretak; Alta Havn KF. Alta kommunestyre er havnas øverste

Detaljer

EIGERSUND HAVNEVESEN KF

EIGERSUND HAVNEVESEN KF VEDTEKTER FOR EIGERSUND HAVNEVESEN KF fastsatt av Eigersund kommunestyre den 16. desember 2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. VEDTEKT FOR EIGERSUND HAVNEVESEN

Detaljer

Hammerfest Havn KF. 4 Valg og sammensetning av havnestyret Hammerfest havnestyre har elleve medlemmer med personlige varamedlemmer.

Hammerfest Havn KF. 4 Valg og sammensetning av havnestyret Hammerfest havnestyre har elleve medlemmer med personlige varamedlemmer. VEDTEKTER Hammerfest Havn KF Fastsatt av Hammerfest kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og 63. (jf forskrift om sammensetning av

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Havnestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Havnestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested Møtedato Havnekontoret 18.11.2016 Kl 10:00-13:00 Til stede på møte: A Frp SV BR ANS Lars Hapalahti Odd Eilert Persen Anita H. Pedersen Henriette B. Eilertsen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF

VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF Fastsatt av Alta kommunestyre 08. mai 2001 i medhold av Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Justert, jf. K-sak 081/01 av 24.9.2001, K-sak 033/2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2.

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2. Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

VEDTEKTER FOR HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF VEDTEKTER FOR HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF Vedtatt av Måsøy kommunestyre den 4.april 2003 sist endret 4.september 2003 i medhold av Lov av 25.september 1992 nr. 107 om Kommuner og fylkeskommuner, 62 1

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Møterom

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN

VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner

Detaljer

Vedtekter for Lødingen Havn KF

Vedtekter for Lødingen Havn KF Vedtekter for Lødingen Havn KF Fastsatt av Lødingen kommunestyre 3. april 2014 i medhold av Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Innholdsfortegnelse 1 Organisasjon og kontorkommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Nordfjord Havn

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Nordfjord Havn MØTEBOK Blad 1 IKS Styre, råd, utval m v: 12022016 Disse møtte: Elisabeth Elliott - Styrets leder Sigurd Reksnes - Medlem Kristian Skibenes - Medlem Frode Kupen - Medlem Magny H Myklebust - Medlem Solveig

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse

Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Havnesjefens innledning... 2 3. Organisering... 3 4. Virkeområde og mål... 4 5. Forretningsområder....

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARSTAD HAVN KF

VEDTEKTER FOR HARSTAD HAVN KF VEDTEKTER FOR HARSTAD HAVN KF 1 Organisasjon og kontorkommune Harstad Havn KF er et kommunalt foretak opprettet med hjemmel i kommunelovens kapittel 11. Harstad Havn KF eies av Harstad kommune. Harstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDAL HAVNEVESEN KF

VEDTEKTER FOR ARENDAL HAVNEVESEN KF KAP 1: NAVN FORMÅL KONTORSTED 1-1: Navn, overordnet organisering, kontorsted Arendal havnevesen er et kommunalt foretak opprettet med hjemmel i kommunelovens kap.11. Arendal havnevesen eies av Arendal

Detaljer

Fastsatt av Alstahaug kommunestyre den i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og 63.

Fastsatt av Alstahaug kommunestyre den i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og 63. VEDTEKTER Alstahaug Havnevesen KF Fastsatt av Alstahaug kommunestyre den 2.3.2011 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og 63. 1 Organisasjon og kontorkommune

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Forord. og næringsutvikling innen fiskeri, reiseliv, transport og lokaltrafikk. Alta 16.03.09. Steinar Karlstrøm. Styreleder

Forord. og næringsutvikling innen fiskeri, reiseliv, transport og lokaltrafikk. Alta 16.03.09. Steinar Karlstrøm. Styreleder HAVNEPLAN 00903 ALTA KOMMUNE Forord I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 0009, ble Alta Havn utpekt som stamnetthavn. Dette innebærer at Alta Havn i årene som kommer sammen

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 24.11.2010 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. (jf. vedtak om Tromsø

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 06.02.2004 Tidspunkt: 11:15 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen. Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen.

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 24. april 2017 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2017/11091-10 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Ikke kommet: Jan Arne Kristiansen, leder Hege Foss Westgaard, nestleder Tony Andre Rishaug,

Detaljer

4 Deresreferanse Vårreferanse Vårdato

4 Deresreferanse Vårreferanse Vårdato 4 Deresreferanse Vårreferanse Vårdato AltaHavnKF 16/00001-1 11.02.2016 1 av 3 Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Skader på Storekorsnes molo Havnestyret for Alta havn KF behandlet

Detaljer

VEDTEKT FOR VÅGAN HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR VÅGAN HAVNEVESEN KF VEDTEKT FOR VÅGAN HAVNEVESEN KF fastsatt av Vågan kommunestyre den 30.august 1999 i medhold av Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Revidert ved Vågan kommunestyres vedtak 19.

Detaljer

VEDTEKT FOR HAMMERFEST HAVN KF. fastsatt av Hammerfest kommunestyre den i medhold av. Lov av 25. september 1992 nr.

VEDTEKT FOR HAMMERFEST HAVN KF. fastsatt av Hammerfest kommunestyre den i medhold av. Lov av 25. september 1992 nr. VEDTEKT FOR HAMMERFEST HAVN KF fastsatt av Hammerfest kommunestyre den 10.11.2011 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og 63. . 1 Organisasjon og kontorkommune.

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 26.04.2017 under sak 84/17 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og lov av 17. april 2009 nr. 19

Detaljer

Havnesamarbeid - prosess og forankring

Havnesamarbeid - prosess og forankring Havnesamarbeid - prosess og forankring Orientering for eierskapskonferansen 2 september 2014 Ivar F. Hagenlund, havnesjef Agenda Orientering om Harstad Havn KF 5 min Regionalt havnesamarbeid prosessen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Saksfremlegg. Sakstittel: SLUTTRAPPORT SKISSEPROSJEKT CRUISE OG FLERBRUKSKAI. Saksdokumenter:

Saksfremlegg. Sakstittel: SLUTTRAPPORT SKISSEPROSJEKT CRUISE OG FLERBRUKSKAI. Saksdokumenter: Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 33-2016 Havnestyret 18.11.2016 Sakstittel: SLUTTRAPPORT SKISSEPROSJEKT CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2013 6. mai 2013 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2013/11057-15 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Andre: Knut Klevstad, leder Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder Jostein Vaskinn, medlem Alf Bjørn, medlem Ann

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll MANDAL HAVN KF Møteprotokoll Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga Dato: 24/03/15 Tidspunkt: 12:00 14:35 Følgende medlemmer møtte ikke: Alf-Arne Nøsted. Varamedl. Edmund Berthelsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL Møtedato/tidspunkt: Torsdag 7. april 2016 kl. 10.00 12.00 Møtested: Kommunehuset i Hol, møterom 4 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: BUKTA INDUSTRI- OG KOMMUNIKASJONSOMRÅDE OMRÅDEPLAN

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: BUKTA INDUSTRI- OG KOMMUNIKASJONSOMRÅDE OMRÅDEPLAN Saksfremlegg Saksnr.: 11/2348-2 Arkiv: PLNID 19980001 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: BUKTA INDUSTRI- OG KOMMUNIKASJONSOMRÅDE OMRÅDEPLAN Planlagt behandling: Planutvalg Kommunestyret Innstilling: Med

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken, fra sak PS 020/04 t.o.m. PS 027/04, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken, fra sak PS 020/04 t.o.m. PS 027/04, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 21.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Rune Wian, Svein Slåtsveen,

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BGHAS /13 Bergen og Omland havnestyre Ny selskapsform for BOH - status og planer for videre arbeid. KBOL HAV-0316-201326243-3 Hva saken gjelder: Bergen

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 14.02.2014. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): havnestyret/kommunestyret Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A Formannskapet behandlet saken den 12.06.2017, saksnr. 86/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at kaiområdet på Husøy utvides

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2375-2 Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2012/7341-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Etablering av havnestyre Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak:

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak for statsbudsjettet

Detaljer