ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I"

Transkript

1 Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde 1.4 Strategier 1.5 Resultat 1.6 Saker behandlet i Havnestyret 1.7 Andre saker 1.8 Regnskap Styretsoppsummering Årsregnskap2014 (vedlagt) Foto: Hans Roar Christiansen - Alta Havneterminal 2

3 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn KF ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder 1.1 Havnestyret Havnestyret for Vedtatt Leder: Einar Aleksandersen Nestleder: Odd Eilert Persen Styremedlemmer: Monica Nielsen Harder Småvik Ketil Iki Varamedlemmer: Bjørne Kvernmo Oddveig Hammari Lars Hapalahti Åshild Karlstrøm Rundhaug Solveig Jensen Tabell 1. Styrets sammensetning i Pol. parti Bru.rep. H Frp AP BR ANS KP H AP H AP 1.2 Administrasjon Alta havnevesen hadde pr faste stillinger. Havnesjef Havnekapte inlhavnebetj ent Havnekonsulent 100% stilling 100% stilling 100% stilling Renhold av oppholdsrom og havnekontorer utføres etter avtale (ingen ansatte). Ekstratrjelp har vært engasjert til vedlikeholdsoppgaver etter behov. 1.3 FormåI og ansvarsområde I vedtektene for Alta Havn KF, er følgende formål og ansvarsområde definert: o Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og fbrvannsloven. o Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapiøl stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutn rttelse for havnens brukere og kommune. 1.4 Strategier Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. a J

4 Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i2014 vært arbeidet på flere nivå i Alta kommune for å videreutvikle Alta Havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere. 1.5 Resultat Havneplan prioritering av tiltak: Havnestyret har i planperioden følgende tiltak som prioriterte oppgaver, jf. Havneplan - Handlingsdel Pri. Tiltak Kostnader/ Tiltak Merknader 1 Utvidelse av Terminalkaia Forprosjekt Områdeplan 2 Sikringstiltak - molo Forprosjekt Områdeplan J Utvikling av Bukta flytekai Forprosjekt Områdeplan 4 Ledig industriareal i Bukta avsettes til havneformål Områdeplan 5 Utvidelse av Marinekaia Forprosjekt Områdeplan 6 Bidra til etablering av Løpende tidsmessig infrastruktur i uþekte havner 7 Flytting av landfeste - Urnesbukta flytekai 8 Utvidelse av Storekorsnes marma 9 Sikre sau- og reindriftsnæringer gode Forprosjekt Forlenges med ca 100 meter. Sikring av Terminalkaia - ny molo. Forlenges med en seksjon/ fergekai. I sammenheng med nytt kollektivtilbud (FFK). Sikre vekst på person- og godstrafikk, med inngjerding og sikring av verdier Behov for liggekai øker Knutepunkt: Bukta flytekai, Mikkelsby, Kongshus, Storekorsnes Altneset, Kvalfi ord. Nytt kollektivtilbud sjø, gods og person (FFK) Sikringstiltak mot været, og bedre utviklingsmuligheter 0,4 mill * Fra Kystverket tilskudd Forprosjekt tiltak i Fiskerihavn Aslakheimen og Skillefiordnes utskipningsområder tilrettelegges l0 Etablere marina i Kåfiord 0,60 mill Ny marina ll Sikre turistfliske gode rammevilkår Forprosjekt Turistfiske som næring er i vekst. 12 Etablere marina i Kvalfiord 0,40 mill * Fra Sametinget tilskudd kr l3 Etablere ny flytekai i Pollen 0,60 mill Søkt FFK om tilskudd/ ** BRA-midler t4 Forlengelse av Bia flytekai 0,08 mill Bia flytekai forlenges med en seksjon. l5 Sj ørettede industriområder Forprosjekt Langsiktig perspektiv t6 Tilby og utvikle Områdeplan t7 Supplytjenester ved terminalkaia Etablere dimensjonert tilbud for vann og septik for cruisetrafikk og støne fartøy Områdeplan 4 Nærhet til septikanlegg ved våre kaianlegg.

5 Tabell 2. Havneplan - Handlingsdel I henhold til handlingsdelen i Havneplanen for er følgende tiltak iverksatt eller avsluttet:. Utvidelse av Terminalkaia (1) - skisseprosjekt er gjennomført, og kommunestyret har bevilget inntil kr ,- til gj ennomføring av forprosj ekt. o SikringstiltaVmolo - Utfulling for forlengelse av rullebane iverksatt høsten o Utvikling av Bukta flytekai (3) - Innledende arbeid og planlegging er påbegynt. o Bidra til etablering av tidsmessig infrastruktur i utpekte havner (6) - Innledende arbeid og planlegging med er påbegynt. Et samarbeid med fulkeskommunen om oppgradering av kaianlegg på Storekorsnes, Altneset og Kvalfiord. Søknad om BRA midler ble sendt, men ingen tildeling ble gjort fordi bevilgningen ble inndratt i statsbudsjettet for o Flytting av landfeste for Urnesbukta marina (7) o Utvidelse av Storekorsnes marina (8) - innvilget. Planlagt gj ennomført i igangsatt. Planlagt gjennomført i søknad om tilskudd fra Kystverket er o Sikre sau- og reindrifts-næringer gode utskipningsområder - tilrettelagt med betongrampe i Bukta. o Etablere marina i Kvalfiord (12) - o sluttført. Etablere ny flyekai i Pollen (14) - o Sluttført. Forlengelse av Bia fl ekai - Etablert flytekai ved det gamle landfeste, sluttført. o Utlagt flytebrygge på Seiland - Sluttført o Områdeplan for Bukta - Alta havns deltakelse arbeidsgruppen er avsluttet. Planen skal nå sluttbehandles av Alta kommune.. Tilby og utvikle suppl ienester ved Terminalkaia - det er jobbet på flere plan gjennom 2014 med tilrettelegging for leverandører av offshoretjenester ved Alta havn. 1.6 Saker behandlet i Havnestyret-20l42 H-sak 04/14Etablering av parkeringsplass for Sibelco. Båten som Sibelco AS bruker for persontransport og mindre gods (Nefelin 5) måtte flytte fra Bossekop iløpet av 2014.I den forbindelse tok ledelsen i Sibelco kontakt med Alta Havn om mulighet for å bruke Bukta flytekai som fast base for Nefelin 5. Alta Havn og Sibelco avholdt møte 3. februar 2014 hvor Sibelco fremsatte sine krav og ønsker ved bruk av Alta Havn sine fasiliteter i Bukta som base for Nefelin 5. Havneplan for har som en av sine strategier å opprettholde og utvikle Bukta som et naturlig knutepunkt for person- og godstransport. For å ffi til det må Alta Havn legge til rette områder og infrastruktur som kunden etterspør. Sibelcos transport av personell og gods til og fra sitt anlegg på Stjernøya, samt etablering av drivstoffanlegg og parkering er innenfor det tjenestetilbudet Alta Havn kan og bør tilby. Alta Havn KF tilbyr Sibelco AS en totalløsning for kai- og logistikktjenester. Alta Havn KF inkluderer i dette fast plass ved Bukta fl ekai fra og med 1. juli 2014, samt etablering av parkeringsplass og fremføring av helårsvann til kai. 5

6 H-sak 08/14 Bia flytekai. Beboerne i Bia er ikke fomøyd med dagens kailøsning, og mener at flytekaien ikke kan brukes annet enn ved svært gunstige værforhold. Alta havn har mottatt tre skiftelige henvendelser i denne saken i tillegg til noen samtaler på telefon. Hovedankepunktene mot dagens kailøsning er at det er vanskelig å komme opp og ned på landgangen, at flytekaia er svært ustabil, og at den ligger værutsatt til slik at det ofte er store bølger som treffer den. Beboerne i Bia har kommet med et forslag til Alta havn der de ønsker tillatelse til å sette ut egeninnkjøpte flytebrygge der den sto før i tiden. De ønsker videre at Alta havn fl ter landgangen som nå er på den kommunale flytebrygga slik at den kan benyttes på den nye fl ebrygga. Havnesjefen forslår at Alta havn reparerer den eksisterende landdelen der fl ebrygga lå tidligere, til en akseptabel og funksjonell standard. Deretter flyttes landgangen fra den kommunale kaia over til den reparerte landdelen. Dette forutsetter at beboerne i Bia anskaffer flytebrygga selv, og står for alle kostnader med denne inklusive transport og forankring. Alta havn påtar seg vedlikeholdsansvaret for kai, landgang og fl ebrygge. Med vedlikeholdsansvar menes her at man opprettholder enkel men funksjonell standard på anlegget. H-sak Sikring og utvidelse av Urnesbukta marina. I havneplanen er fl ting av landfeste for Urnesbukta flytekai prioritert som tiltak for I H-sak vedtok havnestyret å gjennomføre et forprosjekt for sikring og utvidelse av Urnesbukta marina. Det er gjennomført et forprosjekt som inneholder en enkel økonomisk analyse, utrede ulike alternativer og tiltak, og plan for gjennomføring. I rapporten er det skissert to alternativer for sikring og utvidelse av Urnesbukta Marina. Altemativ I gir best besk telse og gir flest nye båtplasser. Det skaper også en mulighet for liggeplass for litt større båter og en anvendelig gjestehavn. Ising er et stort problem om vinteren og gir unødvendig stør slitasje på anlegget. En bølger demper som beskrevet i rapporten vil g øre at dette problemet sterkt avtar eller forsvinner. Ferdig utbygd vil løsningen totalt sett skape en indre havn og et attraktivt tilbud for fritidsbåter. Alternativ 2 gir færre nye plasser enn alternativ 1. Dette fordi det ikke er mulig å legge utriggere på utsiden av hovedkaia på grunn av ising. En flytting vil ikke gi noe sikring eller vern mot vær og klimaforhold. Alternativ 2 er noe billigere, men gir mindre inntekter, mer vedlikehold og generelt et dårligere tilbud til brukerne. I henhold til havneplan for Urnesbukta som beskrevet i Alternativ vedtar Havnestyret å sikre og utvide Tiltaket hnansieres gjennom låneopptak og innskudd fra brukere. 6

7 H-sak 16/14 Utvidelse av Terminalkaia I henhold til Havneplan for vedtok Havnestyret i H-sak ä iverksette første fase av prosjektet <Utvidelse av Terminalkaia>. En utvidelse av Terminalkaia er en stor investering som i tillegg til å dekke kortsiktige behov også skal være fremtidsrettet. Hvilke aktiviteter som skal drives i Bukta bestemmes av det tilbudet som gis og hva kunden etterspør. Behovene hos kunden varierer, men særlig er det tre behov som peker seg ut: o Behov for mer fl ekai o Ro-Ro kai o Bedre løsning for cruiseskip I tillegg er det enkelte henvendelser om kai og bakområder for offshoreindustri. I tillegg til forlengelse av dagens Terminalkai med 100 m, skisseres 4 andre altemativer. Totalt vil det presenteres fem ulike alternativer for utvidelse av Terminalkaia. Tegning og kostnadsestimat er gjennomførtav Rambøll. Skissene representerer ikke endelige forslag, men konsepter for å jobbe videre med. Forutsetningene for alternativene er at de skal kunne betjene store modeme cruiseskip Hensikten med en ny kai er:. Unngå at cruiseskip bryter høydebegrensningene fra Lufthavna o Frigiøre Terminalkaia til annet bruk mens cruiseskip ligger til kai o Skape en effektiv utnyttelse av havneområdet o Bidra til en generell økning i kaikapasitet. Havneplanen for skal i perioden ha stort fokus på å løse utfordringer knyttet til økende begrensninger på grunn av flyrafikk, behov for mer kaiplass og tidsriktige løsninger i Bukta. For å oppnå dette er det i Havneplanen foreslått en forlengelse av dagens Terminalkai med 100m. Underveis i dette arbeidet har man sett behov for andre, og mer fleksible løsninger. Havnesjefen skal derfor utarbeide en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som skal utrede ny kailøsning i Bukta for større faftøy. Forprosjektet vil ha et omfang og kostnad som gjør det nødvendig med ekstern finansiering. Prosjektbeskrivelsen ferdigstilles innen 30. september H-sak 18/14 Fremtidig havnestruktur Denne saken er en oppfølging av gjeldende Havneplan, pkt. 4. Strategier og kjemesaker. I St. meld. nr. 16 (Nasjonal transportplart2}i} -2019) ble Alta Havn gitt status som stamnetthavn fordi man fra myndighetens side i større grad ønsker å se sammenhengen mellom havn og tilknytningsveier på land og til sjøs. Med sin sentrale plassering i forhold til vei-, luft- og sjøtransport er Bukta et sentralt knutepunkt for person- og godstransport ut og inn av Finnmark. Bukta er den viktigste havna for Alta i dag og vil være sentral også i den fremtidige utviklingen av Alta havn. Det er imidlertid en erkjennelse at tilgangen på bakområder til havneformål (industri og næring) er begrenset. I tillegg har området noen 7

8 begrensninger i forhold til hvilken aktivitet man kan etablere med tanke på nærhet til lufthavna og bebyggelse. Havnestyret mener det er viktig for utviklingen av Alta og kunne ta del i den industrielle veksten innenfor petroleum, bergverk og energi. Generelt bør det legges bedre til rette for industriell virksomhet innenfor et havneområde. Slik aktivitet er plasskrevende og krever andre kailøsninger enn de man i dag har i Bukta. Havnestyret mener derfor at Alta kommune så raskt som mulig må settes i gang regulering av områder som er avsatt til sjøretta industri. Havnestyret anmoder Alta kommune om å iverksette regulering av avsatt område på Kvenvikneset jf. kommuneplanens arealdel, og innarbeide dette i sine planer og budsjett for Området bør reguleres til havneformåi, og organisatorisk forvaltes av Alta havn KF. H-sak 23/14 Bytte av revisor I møte med kontrollutvalget for Alta kommune 12. mai 2014 ble det påpekt at det ikke er blitt gjennomført noen forvaltningsrevisjon i Alta havn KF. Alta havn KF må derfor finne en revisor som kan påta seg forvaltningsrevisjon av havnen. Av både kostnadsmessige og administrative hensyn vil det være hensiktsmessig at Alta havn KF benytter samme revisor til både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Enter revisjon, som Alta havn KF benytter i dag,leverer ikke forvaltningsrevisjon til kommunale foretak. Vest-Finnmark kommunerevisjon eies av ti kommuner (blant annet Alta kommune) og er en totalleverandør av revisjonstjenester til sine eierkommuner og kommunale foretak. VEFIK vil derfor dekke Kontrollutvalgets krav om både regnskaps- og forvaltningsrevisjon til Alta havn KF. Med hjemmel i vedtektene for Alta havn KF $ 19 bytter Alta havn KF revisor. Ny revisor for Alta havn KF er Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. H-sak 26/14 Cruisekai - Havnestyret vedtok i sak at det skulle utarbeides en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som skal utrede en ny kailøsning i Bukta for større fartøy. En slik kai vil bli hovedkai for cruiseskip. søknad om prosjektmidler Alta havn har utarbeidet en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som har som formål å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å iverksette og gjennomføre utbygging av ny cruisekai i Bukta. Alta havn har vurdert flere altemativer for ny cruisekai i Bukta. Det er laget skisser til ulike løsninger og vurdert fordeler og ulemper ved disse løsningene, jf. H-sak t6/20r4. For å komme videre i arbeidet med realisering av ny cruisekai er det nødvendig å igangsette arbeidet med grunnundersøkelser, plassering og detaljtegninger av kailøsning. Dette arbeidet bør gjennomføres som et forprosjekt iløpet av 2015.

9 Alta kommune er havnas eiere, og oppdragsgiver giennom vedtatt havneplan. Havnesjefen anbefaler derfor at det søkes om 1.1. mil kroner i støtte fra Alta kommune til finansiering av forprosjekt Ny cruisekai i Bukta. Havnestyret godkjenner prosjektbeskrivelse Ny cruisekai i Bukta, datert 12. september 2014, som et ledd i oppfølging av tiltak i Havneplan for perioden2}l Havnestyret ber om at Alta havn søker om tilskudd på 1.1 mil. kroner fra Alta kommune til finansiering av forprosjektet Ny cruisekøi i BuHa. 1.7 Andre saker: Foto: Hans Roar Christiansen-fra Kvalfiord Prosjekter I forbindelse med Sibelco sin flytting av Nefelin 5 fra Bossekop til Bukta har Alta havn opparbeidet parkeringsplass til 60 biler. I tillegg er det gjort tilpasninger på kai spesifikt for Nefelin 5. Sibelco sin aktivitet i havna er et viktig bidrag for å styrke Bukta som et kommunikasj ons- og logistikksenter. Høsten 2014 sluttførte Alta havn arbeidet med marina i Kvalfiord. Anlegget er viktig for fritidsbåter, men betjener også fiskebåter og oppdreffsbåter. Anlegget kan ta l2-l4bäfer. Forlengelse av rullebane Alta lufthavn. I januar 2014 vedtok Alta kommunestyre, jf. sak 03/14 å bruke massene fra tunellarbeidet på E6 Alta vest til forlengelse av rullebanen på Alta lufthavn. Utt llingen startet i begynnelsen av oktober, og lektere frakter massene som dumpes på nordenden av dagens rullebane. Havneplanens tiltaksdel pkt. 2 beskriver molo som sikringstiltak for Terminalkaia. Forlengelsen av rullebanen vil fungere som molo for Terminalkaia og dermed innfri pkt. 2 i Havneplanen. 9

10 I første fase av utfullingen skal det dumpes ca kubikkmeter stein. Fyllingen vil da være på mellom 15 til20 meter under havoverflaten. Det er behov for ytterligere ca kubikk for å ferdigstille utfyllingen. Alta Industribygg AS Kommunestyret delegerte i2004, vederlagsfritt til Alta Havn KF forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS. Selskapets styre har i2014 bestått av: Einar Aleksandersen, leder, Lena Nielsen, nestleder og Arvid N. Pedersen, styremedlem. Regnskapet for 2014 viser at selskapet har en positiv utvikling. Helse, miljø og sikkerhet Alta Havn har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i2014. Det er ingen ansatte som har vært sykemeldt i denne periode. Alta Havn KF forurenser ikke det ytre miljø. Økonomi og administrasjon Altahavn byttet regnskapsfører i fra og med regnskapsåret 2014 har Ekstern Regnskap AS i Båtsfiord vært regnskapsfører for Alta havn. Samtidig tok Alta havn i bruk regnskapssystemet Xledger. Xledger støffer kommunal regnskapsføring og krav gitt fra KOSTRA. I tillegg gir systemet en god innsynsløsning, rapportering og budsjettstøtte, og har funksjoner for elektronisk faktura behandling, og muligheter for håndtering av reiseregninger og timeføring. Alta havn har i2014 satt i drift elektroniske systemer for drift og vedlikehold FDV Famac) og post og arkivsystem (Public 360 online, Software Innovation). 1.8 Regnskap 2014: Regnskapet for 2014 er ført etter kommunelovens prinsipper. Ekstern Regnskap AS har ført regnskapet for Alta Havn KF. Årets resultat: Regnskapet for 2014 er avsluttet med et mindreforbruk på kr ,-. Styret bestemmer at midlene er i sin helhet overføres til disposisjonsfondet. På grunn av uforutsette investeringer i2014 ble det gjort en budsjettregulering (H-sak32ll4) hvor man avsatte kr ,- over drift, og inntil kr fra disposisjonsfondet for å dekke investeringsbehovet. Totalt ble det brukt over drift, og ,- fra disposisjonsfondet. Netto økning av disposisjonsfondet er derfor kr ,- l0

11 8mo ! s0o DRIFTREGNSKAP ô (1l$Ð(9l\(þOtOFl(lrrtsf AAAO()AOOF{F{F{F{Fl ooo(f,(f,oooooooo N ô ô (I (\ (\ T{ ñ (\ N ô '\ I\ Ar r lnnt. r Utg. Fig. l. B r utt o/n etto drifts in nt e kter/ utg ifter I 4 Vedlikehold og drift av kommunale kai- og marinaanlegg: Konto Navn Regnskap pr Sum TERMINALKAIA t2 825 Sum BUKTA FLYTEKÁ.I Sum MARINE-KAIA SUM URNESBUKTA MARINA Sum STOREKORSNES KAI Sum STOREKORSNES MOLOKAI I 531 Sum STOREKORSNES MARINA 8 ó16 Sum NYVOLL KAI Sum NYVOLL FLYTEBRYGGE Sum KORSFJORD MARINA Sum STORE LERRESFJORD KAI SuM STORE LERRESFJORD FLYTEBRYGGE Sum ALTNESET KAI Sum KVALFJORD MARINA SUM BIA FLYTEKAI Sum POLLEN KAI t2 479 Sum Tabell3. Drift- og vedlikeholdskostnader av kommunale kai- og marinaanlegg. Merhtader: Det er spesielt de store kaianleggene Marinekaia, Urnesbuha marina og Buhaflytekni som har hatt størst vedlikeholdskostnader i I tillegg er det påløpt kostnader til elxtrahjelp i størrelsesorden kr ,- dedikert til vedlikehold oppdrag på havnas anlegg. Kostnader til þrsilving, lån og leasing er ikke tatt med i tabell 3. 11

12 Investerin gsprosj ekter Navn Regnskap pr SIBELCO PARKERING STOREKORSNES MARINA KVALFJORD MARINA Sum I Tabell 4. Investeringskostnader i infrastruktur og kommunale kaianlegg. Merlmader: Sibelco parkering og Kvalfiord marina er sluttført i Unidelse av Storekorsnes marina sluttføres i løpet av Styrets oppsummering: Styremøter: Styret har i2014 avholdt 5 styremøter og behandlet 35 saker. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Sentralt i utviklingen har vært gjennomføring av tiltak i Havneplanen, som ble vedtatt Cruise: Alta havn hadde det høyeste antallet cruiseanløp noensinne med 29 anløp i Altahar utviklet produkter tilpasset cruisenæringen, og Alta skårer høyere enn gjennomsnittet på kundetilfredshet hos cruise passasjerer. For å kunne ta i mot en betydelig økning av cruiseturister, er det viktig med nye kaifasiliteter for anløp av cruiseskip. Dette er viktig både for å øke kapasiteten i havna, men også for å minimere de sikkerhetsmessige utfordringene i skjæringspunktet mellom Terminalkaia og lufthavna. Alta havn fikk tildelt kr i prosjektmidler fra Alta kommune for å gjennomføre et forprosjekt for etablering av mer cruisekai. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av Gods: Ãret20l4 sett under ett, viser at Altahavn fortsatt er en av Finnmarks viktigste godshavner. Godsvolumet som håndteres på Alta havn er stabilt men foregår i stadig større grad fra bil til bil. Selv om godset flyttes fra sjø til vei er det strategisk viktig for Alta havn å tilby gode løsninger for bil til bil transport, fordi de samme transportørene i mange tilfeller er tilrettele gger og utgangspunktet for sj øtransport. Kommunikasjon: Finnmark frlkeskommune iverksetter nytt seilingsmønster for hurtigbåter fra og med 1. januar 2016 som blant annet innebærer daglige avganger med hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest. Inntil nytt seilingsmønster er i gang vil eneste passasjertrafikk med båt i Alta kommune være mellom Storekorsnes og Rognsundstedene. I tillegg er det skolerute i Rognsund. Sibelco etablerte base for Nefelin 5 i Alta i mai De transporterer personell til sitt anlegg på Stjernøya, og tar med annet personell ved behov. Oppgraderingen og tilpasningen av Storekorsnes havn som knutepunkt for hurtigbåtene i Altafiorden er ikke gjennomført. Det skyldes i hovedsak at det ikke foreligger noen avklaring rundt utbedring av molo, og at prosjektet ikke fikk BRA midler som forutsatt. Inntil det treffes l2

13 beslutning om utbedring av molo og det tilføres eksteme midler til kai og infrastrukturmidler vil hurtigbåtene gå til eksisterende kai. Reguleringsplanen for Storekorsnes har vært ute til offentlig ettersyn og det er gjennomført dialogmøte med brukergruppene. Etter dette er det gjort noen mindre justeringer, men hovedtrekkene i planen er uendret. Det forventes at planen vedtas iløpet av våren Alta Industribygg AS: Kommunens aksjer i Alta Industribygg AS ble i2004 overført vederlagsfritt til Alta Havn KF. Regnskapet for Alta Industribygg AS viser i 2014 en positiv utvikling. Alta Industribygg AS har på generalforsamling l3 valgt følgende styremedlemmer; Einar Aleksandersen, styreleder, Lena Nielsen, nestleder og Arvid N. Pedersen, styremedlem. Havnesjefen er daglig leder av selskapet. Generelt: Alta havn er stamnetthavn og et naturlig knutepunkt for gods- og persontransport i Finnmark. Forutsetningene for å lykkes med dette også i fremtiden er at rammevilkårene for havna er på plass og at det gis handlingsrom for utvikling. Overordnete planer må følges opp aktiw med konkrete planer og investeringer i havna. Slike tilt k vil giøre Alta havn attraktiv for eksisterende og nye kunder, tilføre ny kapital og næringsaktivitet. Det er derfor viktig at ny områdeplan vedtas og at havna tilføres nødvendige arealer. Regjeringens Nasjonale havnestrategi som ble presentert ijanuar 2015 signaliserer en sterkere satsning på stamnetthavnene, og stamnetthavner som kan vise frem planer om havneutvikling vil bli prioritert. Både områdeplan, arbeidet med ny cruisekai og planer om utvidet terminalkapasitet er sentrale elementer i arbeidet med å utvikle og styrke Bukta som logistikkkommunikasj onsknutepunkt. Gjennom den nye områdeplanen for Bukta vil Alta havn disponere omlag kvm areal i Bukta. Dette er et areal av en vesentlig størrelse og i fremtiden må Alta havn bedre sin dokumentasjon av aktivitet og bruk av arealene. Alta havn vil derfor bedre sine systemer for innsamling og presentasjon av aktivitet og verdiskaping på havnas arealer og anlegg. Dette arbeidet er satt i gang i2014 og fortsetter i2015. Ny reguleringsplan for Storekorsnes vil være på plass i løpet av Det foreligger imidlertid ingen avklaring om utbedring av molo, og derfor er planene om tilrettelegging av ny kai for hurtigbåter på Storekorsnes satt på vent. Alta havn har imidlertid løpende kontakt med både Fylkeskommunen og Kystverket, og vil følge dette opp i I mellomtiden vil Hurtigbåtene anløpe Storekorsnes så lenge forholdene tillater det. Cruisetrafikken er økende i Alta og det er stort behov for ny cruisekai, både av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Skal Alta fortsette den gode utviklingen innen cruisetrafikk og være forberedt på nye krav og ønsker fra rederier og passasjerer må det gjøres investeringer i Alta havn. De største muligheter som Finnmark og Alta kommune står overfor, er utbygging og drift innen olje/gassutbygging i Barentshavet. Havnestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode sjørettede industriområder i tilknytning til Sentral-Alta. Særlig gjelder dette for framtidig logistikk og havneutvikling innen olje- og gassindustri og fiskeri og oppdrett, mv. Det er derfor svært positivt at prosessen med utvikling av nye sjøretta industriområder på Kvenvikneset er startet. 13

14 Ã[ta, rta, & rr'ø*- $lo*no ú'ø,(.".u Einar Aleksandersen Monica Nielsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Èo*o^ Lars Styremedlem Ketil lki Ansattes repr Havnesjef l4

Alta Havn KF ARSBERETNING 201 5. Vedtatt i. Foto: Ketil lki - Stena Forcaster. kommunestyret. xx.xx.2015. Alta - starrnecthavn i nord

Alta Havn KF ARSBERETNING 201 5. Vedtatt i. Foto: Ketil lki - Stena Forcaster. kommunestyret. xx.xx.2015. Alta - starrnecthavn i nord Alta Havn KF o ARSBERETNING 201 5 Foto: Ketil lki - Stena Forcaster Vedtatt i kommunestyret Alta - starrnecthavn i nord xx.xx.2015 INNHOLDSF'ORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1 l Havnestyret

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009 Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009 Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011 Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord 2008 Alta Havn KF ÅRSBERETNING Vedtatt i kommunestyret Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Årsberetning. Alta Havn KF

Årsberetning. Alta Havn KF Årsberetning Alta Havn KF 2006 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble med virkning fra 1.juli 2001 organisert som kommunalt foretak; Alta Havn KF. Alta kommunestyre er havnas øverste

Detaljer

Hammerfest Havn KF. 4 Valg og sammensetning av havnestyret Hammerfest havnestyre har elleve medlemmer med personlige varamedlemmer.

Hammerfest Havn KF. 4 Valg og sammensetning av havnestyret Hammerfest havnestyre har elleve medlemmer med personlige varamedlemmer. VEDTEKTER Hammerfest Havn KF Fastsatt av Hammerfest kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og 63. (jf forskrift om sammensetning av

Detaljer

BUDSJETT 2015 Alta Havn KF

BUDSJETT 2015 Alta Havn KF 2015 Alta Havn KF 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Havnesjefens innledning... 2 3. Organisering... 3 4. Virkeområde og mål... 4 5. Forretningsområder.... 5 Logistikk... 5 Passasjertrafikk...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2.

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2. Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Nordfjord Havn

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Nordfjord Havn MØTEBOK Blad 1 IKS Styre, råd, utval m v: 12022016 Disse møtte: Elisabeth Elliott - Styrets leder Sigurd Reksnes - Medlem Kristian Skibenes - Medlem Frode Kupen - Medlem Magny H Myklebust - Medlem Solveig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Møterom

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 24.11.2010 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. (jf. vedtak om Tromsø

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Forord. og næringsutvikling innen fiskeri, reiseliv, transport og lokaltrafikk. Alta 16.03.09. Steinar Karlstrøm. Styreleder

Forord. og næringsutvikling innen fiskeri, reiseliv, transport og lokaltrafikk. Alta 16.03.09. Steinar Karlstrøm. Styreleder HAVNEPLAN 00903 ALTA KOMMUNE Forord I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 0009, ble Alta Havn utpekt som stamnetthavn. Dette innebærer at Alta Havn i årene som kommer sammen

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken, fra sak PS 020/04 t.o.m. PS 027/04, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken, fra sak PS 020/04 t.o.m. PS 027/04, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 21.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 10.03.2006 Fra kl. 12.00 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH)

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) Kapittel : Etablering, rettigheter og plikter - Organisasjonsform Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL Møtedato/tidspunkt: Torsdag 7. april 2016 kl. 10.00 12.00 Møtested: Kommunehuset i Hol, møterom 4 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet,

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): havnestyret/kommunestyret Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Styremøte nr 01/15 Disse møtte: Stig Rune Oldeide - Havnestyrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Per Rune Vereide - Gloppen Kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

PLANFORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HINKEFJÆRA I KIRKENES - 2. GANGS BEHANDLING

PLANFORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HINKEFJÆRA I KIRKENES - 2. GANGS BEHANDLING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Hva har skjedd i BOH i siste året

Hva har skjedd i BOH i siste året Hva har skjedd i BOH i siste året Gunnar Bakke Styreleder Bergen og Omland Havnevesen 17 mars 2010 Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Ole Kristian Knapp (fratrådte møte under behandling

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012. Vedtak: Dokumentene godkjennes.

Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012. Vedtak: Dokumentene godkjennes. Sak 06/12 Godkjenninger Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012 Dokumentene godkjennes. Sak 07/12 Samarbeid mellom GNH og GNU (GNU sak 21/12) (Nedenstående fra GNU

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Idar Jensen Esben Nielsen William Pedersen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Arne Basso William

Detaljer

Med Longyearbyen havn inn i fremtiden

Med Longyearbyen havn inn i fremtiden Med Longyearbyen havn inn i fremtiden Kjetil Bråten Havnesjef 26. oktober 2011 Muligheter og utfordringer Trafikk- og aktivitetsutvikling Nye muligheter - planarbeid og prosjekter Endringer i Lov om miljøvern

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 20. april 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10035-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF Sakens bakgrunn og fakta Driftsbudsjett. Utgifter Lønnsutgifter. Lønnsutgiftene

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): havnestyret/kommunestyret Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer