Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr. i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.) April 20. Lov nr. 15 om endr. i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Mars 30. Deleg. av mynde etter forbrukarkjøpslova 61a andre ledd (Nr. 377) April 19. Deleg. av mynde til fylkesmennene etter inndelingslova (Nr. 422) Forskrifter 2006 Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 (Nr. 1690) Mars 30. Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser (Nr. 366) April 1. Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar (Nr. 378) April 12. Forskrift om stopp i fisket etter vassild nord for 62 N i 2007 (Nr. 420) April 20. Forskrift som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser (Nr. 439) April 24. Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer (Nr. 443) Endringsforskrifter 2006 Juni 21. Endr. i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitet i Tromsø (Nr. 1689) Okt. 19. Endr. i forskrift om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet (Nr. 1692) Okt. 19. Endr. i forskrift om markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfekjøtt (Nr. 1693) Mars 29. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 367) Mars 30. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2007 (Nr. 368) Mars 30. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 (Nr. 369) Mars 30. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (Nr. 370) Mars 30. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak (Nr. 371) Mars 30. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (Nr. 372) Mars 30. Endr. i forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper (Nr. 373) Mars 30. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter breiflabb i 2007 (Nr. 374) Mars 30. Endr. i forskrift om sanksjonar mot ran (Nr. 375) Mars 30. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 376) April 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 (Nr. 379) April 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 (Nr. 380) April Mars Mars 3. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 381) Endr. i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og forsertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) (Nr. 387) Endr. i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og - utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disseoppgaver (vedlikeholdsforskriften) (Nr. 388)

3 Mars 30. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (Nr. 389) Mars 30. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 390) Mars 30. Endr. i forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten (Nr. 391) April 2. Endr. i forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Nr. 392) Mars 28. Endr. i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 398) April 1. Endr. i forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland (Nr. 399) April 11. Endr. i forskrift om navigasjonshjelpemidler og bro-, styrehus- og radioarrangementer for skip (Nr. 400) Mars 22. Endr. i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo (Nr. 401) Mars 28. Endr. i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 402) April 3. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 403) April 12. Endr. i forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven (Nr. 404) April 13. Endr. i forskrift (Nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling (Nr. 405) April 13. Endr. i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot (Nr. 406) April 16. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern (Nr. 407) April 16. Endr. i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap (Nr. 408) Mars 21. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 414) Mars 28. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 415) April 12. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) og endring i forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker (Nr. 416) April 16. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 417) April 17. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 April (Nr. 418) Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 419) April 18. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 (Nr. 421) April 20. Endr. i forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold (Nr. 423) April 20. Endr. i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (Nr. 424) April 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 (Nr. 425) April 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 (Nr. 426) April 20. Endr. i forskrifter om tilvirkning, merking og omsetning av ost (Nr. 427) April 20. Endr. i forskrift om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig (Nr. 428) April 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 (Nr. 437) April 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 (Nr. 438) April 23. Endr. i forskrift om prisutjevningsordningen for melk (Nr. 440) April 23. Endr. i midlertidig forskrift om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge (Nr. 441) April 24. Endr. i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Nr. 442) April 26. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 444) April 27. Endr. i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 (Nr. 445) April 27. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL A 2 1) (Nr. 446)

4 April 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands fiskerisone i 2007 (Nr. 447) April 27. Endr. i forskrift om fremmede ikke-militære fartøys anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold (Nr. 448) April 27. Endr. i forskrift om forbud mot landing av fisk (Nr. 449) Diverse 2006 Okt. 19. Opph. av forskrift om private fjørfeslakteriers medvirkning ved billigsalg av fjørfekjøtt (Nr. 1694) Rettelser Nr. 12/2006 s (i forskrift 30. juni 2006 nr. 974 om endring i forskrift 20. desember 2005 nr om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo) Nr. 2/2007 s. 307 (i forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012) Nr. 3/2007 s. 429 (i vedtak 16. mars 2007 nr. 274 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del V, X og X) Nr. 3/2007 s. 458 (i forskrift 28. februar 2007 nr. 355 om endring i forskrift 20. desember 2005 nr om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 13. april Lov nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 15. mai 2007 Nr april Lov nr Lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.). Ot.prp.nr.18 ( ), nnst.o.nr.42 ( ) og Besl.O.nr.59 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 20. og 29. mars Fremmet av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 13. april Endringer i følgende andre lover: 1 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). 2 Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven). 3 Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). Straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 endres slik: 201 nytt annet ledd skal lyde: Atferd som nevnt i første ledd bokstav b og c anses forøvet overfor noen også når den er forøvet gjennom bruk av telefon, nternett eller annen elektronisk kommunikasjon. Ny 201 a skal lyde: Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å begå en handling som nevnt i 195, 196 eller 200 annet ledd har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas. Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte. Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort dersom de som har avtalt å møtes, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Lov om rettergangsmåten i straffesaker 22. mai 1981 nr. 25 (straffeprosessloven) endres slik: 68 nytt sjette ledd skal lyde: Anke over tingrettens avgjørelse i sak etter straffeloven 28 b første ledd bokstav a, treffes av myndighet som nevnt i lov om straffegjennomføring 58 annet ledd. Anke over lagmannsrettens dom i sak som nevnt i første punktum, besluttes av statsadvokaten. 310 tredje ledd gjelder tilsvarende. 76 femte ledd skal lyde: Ved rettsmøter i tingretten og lagmannsretten om fullbyrding av subsidiær fengselsstraff etter straffeloven 28 b første ledd bokstav a eller av reststraff etter prøveløslatelse etter straffegjennomføringsloven 44 annet ledd, kan tilsatte i kriminalomsorgen møte. Bestemmelser om påtalemyndighetens rettigheter og plikter gjelder tilsvarende. 332 tredje ledd skal lyde: Paragrafen her gjelder ikke for saker som etter kapittel 24 skal behandles med lagrette, og heller ikke for anke over saker som nevnt i straffeloven 28 b første ledd bokstav a. 333 nytt sjette ledd skal lyde: Paragrafen her gjelder ikke for anke over saker som nevnt i straffeloven 28 b første ledd bokstav a. 455 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde: For dom som beslutter å fullbyrde subsidiær fengselsstraff etter straffeloven 28 b første ledd bokstav a, treffes vedtak om fullbyrding av myndighet som nevnt i lov om straffegjennomføring 58 annet ledd.

6 20. april Lov nr lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) tilføyes 58 annet ledd et nytt annet punktum som lyder slik: Samme myndighet treffer i slike tilfeller også avgjørelse om anke til lagmannsrett, fullbyrding etter straffeprosessloven 455 og utsettelse med fullbyrdingen etter straffeprosessloven 459. Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff endres slik: 102 nr. 4 (endringer i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettegangsmåten i straffesaker) tilføyes: V 68 sjette ledd skal lyde: Anke over tingrettens avgjørelse i sak etter straffeloven 52 første ledd bokstav a, treffes av myndighet som nevnt i lov om straffegjennomføring 58 annet ledd. Anke over lagmannsrettens dom i sak som nevnt i første punktum, besluttes av statsadvokaten. 310 tredje ledd gjelder tilsvarende. 76 femte ledd skal lyde: Ved rettsmøter i tingretten og lagmannsretten om fullbyrding av subsidiær fengselsstraff etter straffeloven 52 første ledd bokstav a eller av reststraff etter prøveløslatelse etter straffegjennomføringsloven 44 annet ledd, kan tilsatte i kriminalomsorgen møte. Bestemmelser om påtalemyndighetens rettigheter og plikter gjelder tilsvarende. 332 tredje ledd skal lyde: Paragrafen her gjelder ikke for saker som etter kapittel 24 skal behandles med lagrette, og heller ikke for anke over saker som nevnt i straffeloven 52 første ledd bokstav a. 333 sjette ledd skal lyde: Paragrafen her gjelder ikke for anke over saker som nevnt i straffeloven 52 første ledd bokstav a. 455 første ledd fjerde punktum skal lyde: For dom som beslutter å fullbyrde subsidiær fengselsstraff etter straffeloven 52 første ledd bokstav a, treffes vedtak om fullbyrding av myndighet som nevnt i lov om straffegjennomføring 58 annet ledd. V Lovens del trer i kraft straks. Del V trer i kraft når lov 20. mai 2005 nr nr. 4 trer i kraft. 20. april Lov nr Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). Ot.prp.nr.9 ( ), nnst.o.nr.47 ( ) og Besl.O.nr.58 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 20. og 29. mars Fremmet av Samferdselsdepartementet. Kunngjort 20. april lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) gjøres følgende endringer: Ny overskrift i kapittel V skal lyde: Kapittel V. Landingsplasser, bakketjeneste og flysikringstjenester 7 26 skal lyde: Departementet kan gi forskrifter om beregningen av avgifter for benyttelse av landingsplasser som er til allmenn bruk og avgifter for å stille andre luftfartsanlegg eller tjenester til rådighet for luftfartøy uavhengig av faktisk bruk, samt i forskrift pålegge betaling av slike avgifter. Departementet kan også gi forskrifter om at foretak som beregner og mottar avgifter etter forskrifter som nevnt i første punktum, skal gi brukerne, luftfartsmyndigheten og departementet tilgang til opplysninger om de kostnadene som ligger til grunn for fastsettelsen av avgiftene. Departementet kan gi forskrifter om at luftfartsmyndigheten skal føre tilsyn med beregningen av kostnader som danner grunnlag for avgifter som nevnt i første ledd, og om at luftfartsmyndigheten skal kunne fastsette avgifter på grunnlag av nærmere bestemte objektive kriterier. forskrift kan departementet også bestemme at luftfartsmyndigheten kan utpeke et annet organ til å opptre på sine vegne, og vilkårene som må være til stede for slik utpeking. Foretak som mottar avgifter etter forskrifter som nevnt i første ledd, skal legge til rette for inspeksjoner og besiktigelser, herunder kontroller på stedet, som foretas av luftfartsmyndigheten eller et annet organ som opptrer på luftfartsmyndighetens vegne. Første punktum gjelder tilsvarende for foretak som har bistått den som yter tjenester som nevnt i første ledd, med regnskapsføring eller kostnadsberegninger, og som sitter på opplysninger det er

7 20. april Lov nr nødvendig å ha tilgang til for å kunne utføre inspeksjoner og besiktigelser som nevnt. Luftfartsmyndigheten eller annet organ som opptrer på dennes vegne, skal uten hinder av taushetsplikt ha rett til å: 1. granske regnskaper, eiendomsfortegnelser, lagerlister og annet materiale som kan ha betydning ved fastsettelsen av de aktuelle avgiftene, 2. ta kopier av eller lage utdrag fra slike dokumenter, 3. be om muntlig forklaring på stedet, 4. kreve adgang til relevant eiendom, områder eller transportmidler, eller 5. kreve opphør av overtredelse av forskrift gitt i medhold av første eller annet ledd. Luftfartsmyndigheten skal kunne pålegge en tjenesteyter å betale tvangsmulkt til staten dersom krav fremmet i medhold av tredje ledd nr. 1, 3 eller 4, eller pålegg fattet i medhold av nr. 5, ikke etterkommes. Luftfartsmyndigheten bestemmer når tvangsmulkt som nevnt i første punktum skal begynne å løpe. Luftfartsmyndigheten kan frafalle krav om påløpt tvangsmulkt helt eller delvis. Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere regler om ileggelse av tvangsmulkt, og måten tilsynet etter annet og tredje ledd ellers skal utøves på. Om nødvendig kan luftfartsmyndigheten kreve bistand fra politiet til å gjennomføre tiltak som nevnt i tredje ledd. Ny skal lyde: Gjennomføring av EØS-regler om passasjerrettigheter Departementet kan gi forskrifter om gjennomføring av regler om passasjerrettigheter som er tatt inn i EØSavtalen. forskriftene kan det bestemmes at luftfartsmyndigheten skal føre tilsyn med at reglene følges. Når det er rimelig grunn til mistanke om overtredelse av regler som nevnt i første ledd kan luftfartsmyndigheten, uten hinder av taushetsplikt, kreve av tjenesteyteren: 1. å få adgang til alle relevante dokumenter, i enhver form, vedrørende overtredelsen, 2. å ta kopi av, eller lage utdrag fra, dokumenter som nevnt i nr. 1, 3. å gjennomføre nødvendige kontroller på stedet, 4. at vedkommende oppfyller sine forpliktelser etter reglene som nevnt i første ledd og stanser overtredelsen, eller 5. at vedkommende bekrefter sin forpliktelse til å stanse overtredelsen, og eventuelt offentliggjør denne forpliktelsen. Luftfartsmyndigheten kan gi pålegg om at overtredelse som nevnt i første punktum skal opphøre. Luftfartsmyndigheten kan pålegge tjenesteyteren å betale tvangsmulkt til staten dersom krav fremmet i medhold av annet ledd nr. 1, 2, 3 eller 5, eller annet ledd siste punktum, ikke etterkommes. Luftfartsmyndigheten bestemmer når tvangsmulkten skal begynne å løpe. Luftfartsmyndigheten kan frafalle krav om påløpt tvangsmulkt helt eller delvis. Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere regler om ileggelse av tvangsmulkt, og måten tilsynet etter annet ledd ellers skal utøves på. Om nødvendig kan luftfartsmyndigheten kreve bistand fra politiet til å gjennomføre tiltak som nevnt i annet ledd. Ny skal lyde: Overtredelsesgebyr Luftfartsmyndigheten kan pålegge et foretak overtredelsesgebyr dersom foretaket eller noen som handler på vegne av foretaket 1. overtrer forskrift gitt i medhold av første ledd, dersom det er bestemt i vedkommende forskrift at overtredelse skal kunne sanksjoneres etter bestemmelsen her, 2. lar være å etterkomme luftfartsmyndighetens krav i medhold av annet ledd nr. 1, 2, 3 eller 5, eller pålegg gitt i medhold av annet ledd siste punktum, eller 3. lar være å etterkomme pålegg om å gi opplysninger i medhold av 13 4, eller som gir gale opplysninger som svar på slikt pålegg, når dette skjer under tilsyn med regler som er gitt i medhold av Ved fastsettelse av overtredelsesgebyrets størrelse skal det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet og varighet, utvist skyld og foretakets omsetning. Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller frafalle ilagt overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret forfaller til betaling to måneder etter at vedtaket fattes. Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom foretaket går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften. Retten kan prøve alle sider av saken. Adgangen til å pålegge gebyr foreldes etter 5 år. Fristen avbrytes når luftfartsmyndigheten meddeler et foretak at det er mistenkt for overtredelse av loven eller pålegg gitt i medhold av loven. Kongen kan gi forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr. Nytt underkapittel G i kapittel X skal lyde:

8 20. april Lov nr G. Klageordning Klageorgan for flypassasjerer Departementet kan gi forskrift om etablering av et klageorgan for løsning av tvister mellom passasjerer og flyselskaper, og bestemme at flyselskaper som flyr i, til eller fra Norge skal være underlagt ordningen. Departementet kan også gi forskrift om at andre tjenesteytere som i anledning av befordring har forpliktelser overfor passasjerene, skal være underlagt ordningen. Klageorganets avgjørelser skal ikke være rettslig bindende. Departementet kan fastsette forskrift om klageorganets oppnevning, myndighetsområde, sammensetning, organisering, saksbehandling, finansiering, og forholdet til voldgiftsklausuler. forskriften skal departementet kunne gi regler om 1. avgjørelse av habilitet som avviker fra reglene om saksbehandling i forvaltningsloven 8 annet og tredje ledd, 2. at personer som utfører arbeid for klageorganet skal bevare taushet om navnet og identiteten til de som klager, 3. at det kan gjøres unntak fra forvaltningsloven 11, 11a, og 11d, 4. at klageordningen helt eller delvis skal finansieres gjennom gebyrer fra flyselskapene, eventuelle andre tjenesteytere som er underlagt ordningen, og klagerne, 5. at et foretak som har fått en avgjørelse i klageorganet mot seg, innen en bestemt frist skal gi klageorganet en skriftlig redegjørelse for hvorfor den ikke etterlever avgjørelsen, og 6. at redegjørelser som nevnt i nr. 5, og lister over navn på de foretakene som ikke har etterlevd avgjørelsene, skal offentliggjøres på egnet måte Plikt til å opplyse om klagerett Dersom det oppstår tvist mellom en passasjer og en tjenesteyter som er underlagt klageorganets myndighetsområde etter 10 44, skal passasjeren skriftlig opplyses om retten til å klage i medhold av Departementet kan fastsette forskrift om at passasjerene ved bestilling, eller i forbindelse med befordringen, skal opplyses om retten til å klage etter Departementet kan fastsette forskrift om hvilket innhold opplysningsplikten etter første og annet punktum skal ha, om måten opplysningene skal gis på, og hvem som har plikt til å gi opplysningene Passasjerenes rett til å klage Alle passasjerer som omfattes av klageorganets myndighetsområde etter skal ha rett til å klage til klageorganet dersom de har saklig interesse i å be om en vurdering av saken. Departementet kan fastsette forskrift om hvem som har klagerett Forholdet til de alminnelige domstolene Så lenge en tvist er til behandling i klageorganet, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunkt begjæringen om klagebehandling er kommet inn til klageorganet. En sak som klageorganet har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten. Ny 13 4 skal lyde: Opplysningsplikt (1) Departementet, luftfartsmyndigheten, eller andre som utfører oppgaver på deres vegne, kan pålegge følgende personer å gi opplysninger som er nødvendige å ha ved utføringen av deres oppgaver etter denne loven, eller etter forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av loven: 1. eieren eller brukeren av luftfartøy, 2. innehaveren av, eller personer som utfører tjeneste eller arbeid for a. foretak som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet som nevnt i kapittel V, b. foretak som eier eller driver godkjent landingsplass eller annet luftfartsanlegg, c. foretak som leverer andre tjenester på lufthavner enn de som er nevnt i bokstav b, eller andre foretak som bruker lufthavner, d. foretak som er godkjent etter 4 10, e. andre foretak som driver med godkjenning etter denne lov eller forskrift gitt med hjemmel i den, og 3. personer som sitter på relevante opplysninger om overtredelse av regler gitt i medhold av første ledd i et EØS-land. (2) Departementet og luftfartsmyndigheten kan pålegge person som nevnt i første ledd, eller foretak en slik person utfører tjeneste eller arbeid for, å betale tvangsmulkt til staten dersom pålegg etter første ledd ikke etterkommes. Ny 13 4a skal lyde: 13 4a. Taushetsplikt Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et organ som er tildelt myndighetsoppgaver i eller i medhold av denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven om det som de får kjennskap til under utførelse av sitt arbeid. Opplysninger som er taushetsbelagte etter første punktum, kan gis videre til utenlandske og internasjonale myndigheter og organisasjoner når dette følger av internasjonale avtaler eller forpliktelser. Det samme gjelder når

9 21. juni Nr opplysningene er av vesentlig betydning for slik myndighet eller organisasjon, og vedkommende organ er underlagt taushetsplikt av minst samme omfang som det organet som gir opplysningene fra seg. Bestemmelsen her gjelder ikke opplysninger som mottas i henhold til reglene i kapittel X. Loven trer i kraft straks. 21. juni Nr Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Tromsø. Fastsett av styret ved Universitetet i Tromsø 21. juni 2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitetet og høyskoler 3 3, 3 7 og 3 9. Kunngjort 3. april forskrift 15. desember 2005 nr for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Tromsø blir det gjort følgande endringar: 1 andre punktum skal lyde: Ho gir reglar om opptak til, gjennomføring og avslutning av Ph.D. graden ved Universitetet i Tromsø. 3 andre ledd siste punktum skal lyde: Universitetsdirektøren skal ha informasjon om utfyllande reglar som vert fastsette. 4 første ledd skal lyde: Doktorgradsutdanninga er i hovudsak ei vitskapleg undersøking som skal gjennomførast under rettleiing. Ho omfattar: eit sjølvstendig forskingsarbeid i aktivt samarbeid med rettleiar(ar) og andre forskarar. ein godkjend opplæringsdel. deltaking i aktive forskarmiljø, nasjonalt og internasjonalt. fagleg formidling som er nært relatert til forskningsarbeidet. 5 første og nytt andre ledd skal lyde: For å bli tatt opp på eit doktorgradsprogram må søkjar enten ha ein integrert mastergrad på 300 studiepoeng, ein mastergrad på 120 studiepoeng som byggjer på ein bachelorgrad på 180 studiepoeng, eller tilsvarande utdanning som avdelinga har godkjent som grunnlag for opptak til det programmet søknaden gjeld. Erfaringsbasert mastergrad på 120 studiepoeng kan gi grunnlag for opptak til Ph.D.-studiet. tilfelle der opptakskomiteen skal ta stilling til ein søknad om opptak til Ph.D.-studiet der erfaringsbasert mastergrad på 120 studiepoeng er grunnlag for søknaden, skal fakultetet på førehand ha henta inn ei ekstern vurdering av om det sjølvstendige arbeidet i mastergraden har så høg kvalitet fagleg, metodisk og vitskapsteoretisk at det kan vera grunnlag for opptak til Ph.D.-studiet. Slik vurdering skal gjerast av minst ein professor/førsteamanuensis frå eit relevant fagområde ved eit anna universitet. Opptakskomiteen skal leggja avgjerande vekt på den eksterne vurderinga. 5 noverande andre ledd blir nytt tredje ledd. 11 tredje og fjerde punktum skal lyde: Utsett studiestart, permisjonar, utestenging frå universitetet og fagleg forseinking kjem ikkje til fråtrekk. Den som mister studieretten, kan søkja om nytt opptak. 13 første ledd andre punktum skal lyde: Ho skal vera lagt opp slik at ho skal kunna fullførast innafor normert tidsramme, tre år effektiv tid. 14 første ledd andre punktum skal lyde: Han skal mellom anna omfatta opplæring i vitskapsteori og etikk. 14 andre ledd skal lyde: Avdelinga kan gi fritak/fagleg godkjenning for deltaking i delar av opplæringsdelen dersom tilsvarande krav er oppfylt ved anna eining eller institusjon som gir godkjend opplæring. 31 andre punktum skal lyde: Dei sakkunnige skal ikkje vera tilsette ved universitetet, og dei skal ikkje ha hatt noko å gjera med avhandlinga tidligare. 33 første ledd første punktum skal lyde: Etter at avhandlinga er godkjend for forsvar, men før forsvaret, skal doktoranden halda prøveførelesning(ar).

10 18. des. Nr sjette ledd skal lyde: Dersom disputasen ikkje vert godkjend, kan det gjennomførast ny disputas først etter seks månader. Så vidt mogeleg skal ny disputas vurderast av den opphavlege komiteen. Disputasen skal godkjennast før doktoranden kan få diplom. Endringane trer i kraft straks. 18. des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4, 5, 13 og 45. Kunngjort 11. april Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder: 1. Nordsjøen, dvs. Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 62 N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 2. Skagerrak, dvs. avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene. 2. Totalkvoter Uten hinder av forbudet i 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter reker fiske og lande inntil: tonn reker i Nordsjøen tonn reker i Skagerrak. 3. Periodisering Den samlede kvoten på tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger: 1. januar 30. april tonn 1. mai 31. august tonn 1. september 31. desember tonn 4. Maksimalkvote Fartøy som har adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak: Periode Maksimalkvote 1. januar 30. april 50 tonn 1. mai 31. august 40 tonn 1. september 31. desember 40 tonn Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene, selv om periodekvotene er oppfisket. 5. Turkvote Det enkelte fartøy kan ikke fiske og lande mer enn 4 tonn pr. tur. 6. Helgedagsfredning Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag og 2. pinsedag. 7. Kontroll Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor før ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og Kristiansand. 8. Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 9. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

11 19. okt. Nr krafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Fastsatt av Omsetningsrådet 19. oktober 2006 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Kunngjort 13. april forskrift 25. september 1991 nr om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet gjøres følgende endring: 3 skal lyde: Budsjett for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften fastsettes av Omsetningsrådet etter forslag fra den produsentorganisasjon som representerer vedkommende avgiftsbelagte produktgruppe henholdsvis Tine Norske Meierier, Norsk Kjøtt, Prior Norge, Norges Pelsdyralslag og Norske Felleskjøp. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker sender sitt budsjettforslag direkte til Omsetningsrådet. Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt og Fagsenteret for fjørfe sender sitt budsjettforslag for tiltak som gjelder fjørfekjøtt direkte til Omsetningsrådet. Budsjett for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til tiltak under 2 nr. 2 faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent, fastsettes for hagebruksektoren av Omsetningsrådet etter søknad direkte til Omsetningsrådet. Forslag til budsjett kommende år skal være Omsetningsrådet i hende innen 15. oktober. Rapport og revisorattestert regnskap for anvendelse av midler i henhold til denne forskrift skal sendes Omsetningsrådet innen 1. mars påfølgende år. Endringen trer i kraft straks. 19. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfekjøtt. Fastsatt av Omsetningsrådet 19. oktober 2006 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Kunngjort 13. april forskrift 30. november 1993 nr om markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfekjøtt gjøres følgende endringer: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift om markedsregulering av norskprodusert egg 1 skal lyde: Formålet med forskriften er gjennom et sett med virkemidler å bidra til at markedsreguleringen av norskprodusert egg kan gjennomføres på en mest mulig effektiv og konkurransenøytral måte. 2 pkt. d oppheves. 2 nåværende pkt. e, f, g og h blir nye d, e, f og g, og skal lyde: d) Engrospris: Prisen for vare på samme punkt i verdikjeden som noteringspunktet for representantvare, dvs. noteringsprisen. Nåværende noteringspunkt representerer pris til eggpakkeri i Nærbø i Rogaland og Rakkestad i Østfold. e) Dekningsgrad: Forholdet mellom markedsregulators tilførsler av egg i den aktuelle uke og bestillinger hos markedsregulator. f) Uavhengige aktører: Aktører som foretar videresalg eller foredling av egg, men som ikke er organisatorisk tilknyttet markedsregulator. g) Underskuddssituasjon: En situasjon hvor det er underskudd av konsumegg innenlands og tollen på egg er satt ned etter forskrift om administrative tollnedsettelser. 3 første ledd skal lyde: Markedsregulator har ansvaret for å søke å ta ut avtalt målpris i samsvar med forutsetningene om at målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse og gjennomføre markedsregulering av norskprodusert egg slik at kostnadene blir lavest mulig.

12 19. okt. Nr tredje ledd skal lyde: Markedsregulator skal søke å gjennomføre markedsreguleringen slik at det oppnås mest mulig like konkurransevilkår innenfor omsetning av norskproduserte egg og produkter av egg. 4 overskriften skal lyde: 4. Reguleringstiltak som kan finansieres over omsetningsavgiften i eggsektoren 4 første ledd pkt. 1 skal lyde: 1. Kjølelagring av egg og eggprodukter og fryselagring av eggprodukter ( 5 og 6) 4 første ledd pkt. 3 oppheves 4 første ledd pkt. 5 skal lyde: 5. Eksportlevering av egg og eggprodukter ( 10). 5 andre ledd skal lyde: Fryselagring av eggprodukter godtgjøres etter faste satser pr. kg pr. måneds lagring utover en måned til dekning for renter, forsikring, svinn og lagring inklusiv håndtering. 5 femte ledd oppheves. 8 oppheves. 10 overskriften og første ledd pkt. a) skal lyde: 10. Eksportlevering av egg og eggprodukter Ved eksportleveringer av egg og eggprodukter beregnes tilskuddet etter følgende regler: a) Det eksporttap som godtgjøres er differansen mellom varens innsettingspris og dens salgspris. nnsettingsprisen for egg og overskuddshvite er markedsregulators engrosnotering på innsettingsdagen med fradrag av markedsregulators engrosmargin. nnsettingsprisen for heleggprodukter og naturlig sammenhørende kvanta av skilleprodukter, som er et resultat av overskuddskvanta av konsumegg, fastsettes som en spesialkalkyle med råvarekostnader ut fra de kvanta A-egg som er tatt ut av konsummarkedet i markedsreguleringssammenheng. Det er kun råvarekostnadene i denne spesialkalkylen som kan være høyere enn i den ordinære kalkylen bak markedsregulators engrosprisnotering for den angjeldende vare. Det skal føres eget kvantumsregnskap over leveranser til fabrikk av overskuddskvanta skallegg fra konsummarkedet. Salgsprisen er oppnådd pris. Det regnes med den varemengde som er klargjort for avsendelse til utlandet. Prisnedskriving av skallegg under denne paragraf kan også foretas ved levering til innenlands bearbeiding (som råvare til produkter for eksport), dersom dette totalt sett er billigere for markedsreguleringen enn ordinære eksportleveringer av egg eller eggprodukter. 11 skal lyde: Ved levering av egg og eggprodukter til spesialmarkeder som for eksempel skip og fly i utenriksfart, fangst og fiske i fjerne farvann, oljeboringsplattformer og Svalbard, beregnes tilskudd etter følgende regler: Den prisreduksjon som godtgjøres er differansen mellom varens innsettingspris og dens salgspris. nnsettingsprisen er markedsregulators engrosnotering på innsettingsdagen, med fradrag av markedsregulators engrosmargin. For eggprodukter er salgspris oppnådd pris. For egg er salgspris den verdensmarkedspris som fastsettes i medhold av lov om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport for produkter fremstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer med tillegg av en sats fastsatt av Omsetningsrådets arbeidsutvalg etter forslag fra markedsregulator. Det regnes med den varemengde som er utlevert. 14 oppheves. 15 andre ledd oppheves. 16 andre og tredje ledd skal lyde: Markedsregulator skal foran hvert år foreslå omsetningsavgift på egg på grunnlag av prognoser over kostnader knyttet til behov for avsetningstiltak, til administrative oppgaver hos markedsregulator, Statens landbruksforvaltning og til prognosearbeid eller andre relevante oppgaver som utføres på oppdrag i regi av Norsk Landbrukssamvirke, samt andre tiltak godkjent av Omsetningsrådets arbeidsutvalg og under hensyntagen til størrelsen på eksisterende fond. Markedsregulator skal fremme forslag til budsjett for administrasjonskostnader jf. 17 og forslag til satser i henhold til 5 og 10. Endringene trer i kraft 1. januar 2007.

13 30. mars Nr okt. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om private fjørfeslakteriers medvirkning ved billigsalg av fjørfekjøtt. Fastsatt av Omsetningsrådet 19. oktober 2006 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11, jf. forskrift 30. november 1993 nr om markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfekjøtt. Kunngjort 13. april Forskrift 30. november 1993 nr om private slakteriers medvirkning ved billigsalg av fjørfekjøtt oppheves. Forskriften trer i kraft straks. 30. mars Nr Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser. Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 1 4 første ledd og 4 1 sjette ledd. Kunngjort 2. april Formål Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. 2. Virkeområde Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser. 1 1 Jf. forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 2 a). 3. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha id-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet. Det er et vilkår for utstedelse av id-kort at nærmere angitte opplysningsplikter til offentlige registre er oppfylt. Departementet bestemmer hvilke registreringsplikter som må være oppfylt før id-kort kan utstedes. Arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling av id-kort. 4. Krav til opplysninger på id-kortet d-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk: a) navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak b) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter c) navn på kortinnehaveren d) bilde av kortinnehaveren e) fødselsdato og kjønn f) kortinnehaverens signatur g) gyldighetsperiode h) kortnummer i) navn og adresse til utsteder av kortet. 5. Gyldighetsperiode d-kortet skal utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde, men ikke i noe tilfelle for mer enn to år. Ved opphør av arbeidsforholdet/virksomheten eller utløpet av kortets gyldighetsperiode skal arbeidsgiver/enkeltpersonforetak sørge for at id-kortet innleveres og sendes til kortutsteder for makulering. 6. Kortinnehavers ansvar d-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal id-kortet bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til tilsynsmyndighetene, verneombud, koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og bedrift med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven Tap av id-kort Ved tapt eller stjålet id-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal umiddelbart melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonforetak. Dersom tapt id-kort kommer til rette skal det sendes kortutsteder for makulering. 8. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

14 29. mars Nr krafttredelse Forskriften gjelder fra den tid departementet bestemmer. 29. mars Nr Forskrift om endring i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Fastsatt av Skattedirektoratet 29. mars 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 6 21, jf. forskrift 19. november 1999 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr Kunngjort 3. april forskrift 22. november 1999 nr fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring: 6 21 skal lyde: Representasjon Avgrensing av representasjonskostnader fradrag for sosiale kostnader og kostnader til reklame mv Anvendelsesområde for bestemmelsene om avgrensning av representasjonskostnader (1) Kostnader til representasjon er ikke fradragsberettigede utover det som fremgår i denne forskrift. (2) Med representasjon menes tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter mv. som ikke er knyttet til bedriften. (3) Fradragsrett som nevnt i til tilkommer næringsdrivende og bare for kostnader som knytter seg til næringen. (4) Rett til fradrag som nevnt i til gjelder også for kostnader i utlandet Kostnad til bevertning (1) Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av vin eller brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler. Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke serveres vin eller brennevin. så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat. (2) Det gis ikke delvis fradrag for kostnad ved bevertning som faller på eget personale i forbindelse med en tilstelning av representativ art. (3) Journalisters kostnad til bevertning av intervjuobjekter mv. vil være fradragsberettigede når de etter forholdene må anses rimelige og ikke har karakter av selskapelighet. (4) Det er fradragsrett for bekostning av kunders reiser i anledning av fremvisning av varekolleksjoner og lignende når dette er formålstjenlig fordi vareutvalget er av slikt omfang og beskaffenhet at det vanskelig lar seg gjøre å foreta hensiktsmessig fremvisning andre steder. Faktiske kostnader til kost og losji er også fradragsberettigede såfremt disse ikke overstiger minstesatsen for overnatting og diett etter statens reiseregulativ. Tilsvarende gjelder ved innkalling av agenter og kommisjonærer som ikke utelukkende arbeider i bedriftens tjeneste. Andre kostnader i forbindelse med kundereiser kan ikke for noen del fradras inntekten. Kostnader ved kundereiser til utlandet utenfor EØS-området kan ikke føres til fradrag med mindre helt særlige forhold skulle tilsi det Avgrensning av sosiale kostnader ved velferdstiltak, møter og tilstelninger som omfatter de ansatte i bedriften mv. (1) Det gis fradrag for kostnader til velferdstiltak når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser. Ved velferdstiltak hvor det også deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis det fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig fordeling faller på de personene som er knyttet til bedriften. Som knyttet til bedriften anses eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. med ledsager. (2) Det gis fradrag for kostnader til møter og tilstelninger for personer som er knyttet til den skattepliktiges bedrift. (3) Ved tilstelninger av ekstraordinær art som for eksempel bedriftsjubileum, innvielse av nybygg mv. som også har representasjonsformål, gis det fradrag for den del av kostnadene ved bevertningen som etter en forholdsmessig fordeling faller på personer som er knyttet til bedriften. (4) Det gis fradrag for kostnader til interne møter i bedriftens organer (generalforsamling, bedriftsforsamling, styre) når kostnadene etter forholdene må anses rimelige og møtet ikke har karakter av selskapelighet.

15 30. mars Nr Gaver Det gis ikke fradrag for kostnader til gaver i noen form til kunder eller forretningsforbindelser eller til deres familie. Det samme gjelder for gaver til forretningsforbindelsers personale eller kunder eller til fordel for disse Reklame, gavegjenstand mv. (1) Er firmamerke og/eller firmanavn fast knyttet til en gavegjenstand, anses kostnadene som fradragsberettigede reklamekostnader dersom gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer og ikke overstiger den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler. (2) Kontantbeløp, gjenstander mv. som gis til lotterier, er vanligvis å anse som gaver og er ikke fradragsberettiget. Tilsvarende gjelder kostnader til annonser i blader som utgis av foreninger, hvis det betales vesentlig mer enn en naturlig annonsepris skulle betinge. Det samme gjelder også andre former for reklame hvis vederlag ikke kan antas fastsatt på forretningsmessig grunnlag. den grad det foreligger reklameverdi, begrenses fradragsretten til den reelle reklameverdien for virksomhetsutøveren Oppmerksomheter Enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser som ikke overstiger den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler er fradragsberettigede. Det samme gjelder kranser ved dødsfall uten hensyn til beløpsgrensen nevnt i første punktum Representasjonsbygninger, -båter og -biler (1) Det gis ikke fradrag for kostnader til rene representasjonsbygninger. Kostnad ved bolig som er stilt til disposisjon for bedriftens leder mv. er fradragsberettiget. Dersom boligen er større eller mer kostbart innredet enn vedkommendes eget behov skulle tilsi, gis det ikke fradrag for den del av boligen som etter ligningsmyndighetenes skjønn må regnes som kostnad ved representasjon. Tilsvarende gjelder også i de tilfeller hvor bedriften ligger på et sted hvor det ikke finnes andre representasjonsmuligheter enn hjemmerepresentasjon, og bedriften holder en større eller en mer kostbar bolig med dette for øye. (2) Det gis ikke fradrag for kostnad til anskaffelse og hold av representasjonsbåter. (3) Hvis det av representative grunner er kjøpt en mer kostbar bil enn den som ellers ville blitt anskaffet, skal fradraget for kostnader til bil reduseres tilsvarende. Endringen gjelder fra og med inntektsåret mars Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4 og 5, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. Kunngjort 3. april forskrift 18. desember 2006 nr om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2007 gjøres følgende endring: 8 tredje ledd skal lyde: Bifangst av blåkveite på årsbasis for den enkelte tråler er likevel begrenset til 4% av summen av fartøykvotene for torsk, hyse og sei, dog ikke mer enn maksimalt 40 tonn pr. fartøy. Bifangst av blåkveite for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter største lengde er begrenset til maksimalt 40 tonn pr. fartøy. Endringen trer i kraft straks. 30. mars Nr Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56. Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 8 3 første ledd. Kunngjort 3. april forskrift 7. september 2006 nr til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 gjøres følgende endring: skal lyde:

16 30. mars Nr Fristen etter regnskapsloven 8 3 første ledd første punktum utsettes med én måned dersom innsending foretas elektronisk via Altinn (www.altinn.no) og dokumentene ikke har mangler som gjør at de ikke kan godkjennes som årsregnskap mv. Fristen etter regnskapsloven 8 3 første ledd annet punktum er tilsvarende 1. mars. Fristene i første ledd gjelder for regnskapsår avsluttet på en dato fra 1. juli 2004 til 30. juni Endringen trer i kraft straks. 30. mars Nr Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike. Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 10 1 tredje ledd. Kunngjort 3. april forskrift 16. desember 1998 nr om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer: 1 3 og nye 1 4 og 1 5 skal lyde: 1 3. Valg av regnskapsmodell i selskapsregnskapet nstitusjoner som inngår i konsern med aksjer, grunnfondsbevis eller obligasjoner notert på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, skal utarbeide selskapsregnskap enten etter regnskapsloven 3 9 tredje ledd eller etter denne forskrift 1 5. Andre banker og finansieringsforetak kan utarbeide selskapsregnskap etter regnskapsloven 3 9 fjerde ledd annet punktum, denne forskrift 1 5, eller etter ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift Regnskap utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder For konsernregnskap og selskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven 3 9 første til fjerde ledd, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift; 2 1, 2 2, 2 4, 8 10 fjerde ledd, 8 20, 8 21, 8 28, 9 1 og Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Selskapsregnskap kan utarbeides i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel i regnskapsloven 3 9 annet ledd, med unntak fra kravene i disse forskriftene til å gi opplysninger i noter til årsregnskapet. Regnskapsloven 3 1 gjelder tilsvarende. tillegg gjelder følgende bestemmelser i denne forskrift: 2 1, 2 2, 2 4, 4 3, 9 1 og annet ledd om noteopplysninger. nstitusjoner som utarbeider selskapsregnskap etter første ledd, kan uten hensyn til bestemmelser i forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven 3 9 annet ledd, regnskapsføre utbytte og konsernbidrag i samsvar med regnskapslovens øvrige bestemmelser. 2 6 oppheves. 8 1 nytt annet ledd skal lyde: For institusjoner som utarbeider selskapsregnskap etter 1 5, gjelder kravene i FRS 7 for finansielle instrumenter. For øvrig gjelder kravene til opplysninger i noter i dette kapittel. Opplysninger skal gis i henhold til FRS når de er av betydning for å bedømme institusjonens stilling og resultat. Endringene trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere. Kravet etter 1 3 første ledd gjelder ikke i delårsregnskap for første kvartal mars Nr Forskrift om endring i forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 10 1 tredje ledd. Kunngjort 3. april forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak gjøres følgende endring: 1 2 oppheves.

17 30. mars Nr Endringen trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere. 30. mars Nr Forskrift om endring i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 2 9 annet og tredje ledd og 3 17, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker 21, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 25, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 7 3 og 3 5, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsvirksomhet og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) 4 jf. 1 annet ledd og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel 8 10 annet ledd. Kunngjort 3. april forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endring: 5 litra A nytt strekpunkt skal lyde: Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring. Endringen trer i kraft straks. 30. mars Nr Forskrift om endring i forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 2 og 8, jf. delegeringsvedtak 26. august 1988 nr. 706, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 4 2, jf. forskrift 25. august 1989 nr. 825 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 3 1, jf. delegeringsvedtak 10. juni 1988 nr Kunngjort 3. april forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper gjøres følgende endringer: 14 nytt første ledd skal lyde: Allmennaksjeloven 3 3a om fond for urealiserte gevinster gjelder tilsvarende for institusjoner som har utstedt grunnfondsbevis. Nåværende 14 første ledd blir nytt annet ledd. Endringene trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere. 30. mars Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter breiflabb i Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4 og 11. Kunngjort 3. april forskrift 15. desember 2006 nr om regulering av fisket etter breiflabb i 2007 gjøres følgende endring: 8 annet ledd skal lyde: Ved fiske med trål eller snurrevad er det forbudt å fiske breiflabb som bifangst. Uten hinder av forbudet er det tillatt å ha inntil 25% bifangst av breiflabb regnet i vekt om bord ved fiske med konsumtrål eller snurrevad, og inntil 10% bifangst av breiflabb ved fiske med reketrål. Endringen trer i kraft straks.

18 30. mars Nr mars Nr Forskrift om endring i forskrift om sanksjonar mot ran. Fastsett av Utanriksdepartementet 30. mars 2007 med heimel i forskrift 9. februar 2007 nr. 149 om sanksjonar mot ran 3 jf. Tryggingsrådets resolusjon 1737 (2006) og 1747 (2007). Kunngjort 3. april forskrift 9. februar 2007 nr. 149 om sanksjonar mot ran blir det gjort følgjande endringar: 1 skal lyde: Det er forbode for norske rettssubjekt og for einkvar som oppheld seg på norsk territorium å selje, forsyne eller overføre direkte eller indirekte til ran: a) gjenstandar, materiell, utstyr, varer og teknologi som kan bidra til rans opprikingsrelaterte, reprosesseringeller tungtvassrelaterte aktivitetar eller til utvikling av leveringssystem for kjernevåpen som omfattast av vedlegg til eksportkontrollforskrifta. Forbodet omfattar varer og utstyr som er oppført på Utanriksdepartementets vareliste. Sjå særleg kategori 0; kjernemateriale, anlegg og utstyr. 1 b) andre gjenstandar, materiell, utstyr, varer og teknologi som nemnd og einkvar annan gjenstand, materiell, utstyr, varer og teknologi dersom norske styresmakter, 2 Tryggingsrådet eller Sanksjonskomiteen for ran bestemmer at desse vil kunne bidra til opprikingsrelaterte, reprosessering- eller tungtvassrelaterte aktivitetar eller til utvikling av leveringssystem for kjernevåpen, samt anna aktivitet som relaterer seg til område som AEA har uttrykt bekymring for eller peika ut. 2. medhald av forskrift til gjennomføring av utførselsreguleringa for strategiske varer, tenester og teknologi 1 3 er utførsel utan lisens av varer som oppført i Utanriksdepartementets vareliste forbode. 3. Forbodet i nr. 1 gjeld uavhengig av kor gjenstandane, materiellet, utstyret, varene eller teknologien har sitt opphav. Likeeins er det forbode for norskregistrert skip eller luftfarty å frakte gjenstandar, materiell, utstyr, varer eller teknologi som nemnd i nr. 1 til ran. 4. Ved sal, forsyning eller overførsel av alle gjenstandar, materiell, utstyr, varer og teknologi som er listeført som nemnd og eksport ikkje er ulovleg som nemnd i nr. 1, skal retningslinene i medhald av eksportkontrollforskrifta 4 fylgjast; og sluttbruk og framkomststad skal effektivt kunne verifiserast. 5. Det er forbode for norske rettssubjekt og for einkvar som oppheld seg på norsk territorium å yte ran teknisk bistand eller trening, finansiell bistand, investering, mekling eller andre tenestar, samt overførsel av finansielle ressursar eller tenester i samband med forsyning, sal, overdraging, produksjon eller bruk av forbodne gjenstandar, materiale, utstyr, varer og teknologi som nemnd i nr Det er forbode for norske rettssubjekt og for einkvar som oppheld seg på norsk territorium å skaffe seg gjenstandar frå ran som nemnd i nr. 1. Det er forbode å nytte norskregistrert skip eller luftfarty til frakt av slike varer. Forbodet gjeld uavhengig av kor varene har sitt opphav. 7. Det er forbode for norske rettssubjekt og for einkvar som oppheld seg på norsk territorium å skaffe seg våpen og anna relatert materiell som oppført på Utanriksdepartementets vareliste 5 frå ran eller frå iranske statsborgarar. Det er forbode å nytte norskregistrert skip eller luftfarty til frakt av slike varer. Forbodet gjeld uavhengig av kor varene har sitt opphav. 8. Føresegnene i nr. 1 og nr. 5 gjeld ikkje når Sanksjonskomiteen på førehand bestemmer, og etter ei individuell vurdering, at slikt sal, forsyning, overførsel eller anskaffing av slike gjenstandar eller assistanse klart ikkje vil bidra til utvikling av rans teknologi i samband med landets kjernefysiske aktivitetar og utvikling av leveringssystem for kjernevåpen, medrekna når slike gjenstandar eller assistanse er til mat eller til jordbruks-, medisinske eller andre humanitære føremål, føresett at kontraktar for levering av slike gjenstandar eller assistanse har tilfredsstillande sluttbrukgarantiar og at ran har forplikta seg til ikkje å bruke slike gjenstandar i kjernefysiske aktivitetar eller til utvikling av leveringssystem for kjernevåpen. Søknad om slikt løyve fremjast for Utanriksdepartementet. 6 1 Varelister, samt Tryggingsrådets lister som det er vist til i resolusjon 1737 (2006) er i sin heilskap gjengitt på 2 Seksjon for nedrustning og ikkje-spreiing, Utanriksdepartementet. 3 Sjå 4 Sjå 5 Sjå 6 Seksjon for nedrustning og ikkje-spreiing, Utanriksdepartementet. 2 nr. 5 skal lyde: 5. Føresegnene i 2 nr. 1 og 2 skal ikkje hindre dei listeførte personane eller einingane frå å utføre forfalle betaling etter kontrakt som var inngått før fryspålegget tok til å gjelde føresett at kontrakten ikkje relaterer seg til dei forbodne gjenstandane, materiellet, utstyret, varene, teknologiane, assistanse, trening, finansiell assistanse, investering, mekling eller tenester som nemnd i 1 nr. 1 og 5, samt at betaling ikkje direkte eller indirekte vert motteke av ein person eller eining som nemnd i vedlegg 1.

19 30. mars Nr Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1 Liste over einingar og personar som er involverte i rans kjernefysiske aktivitetar Einingar: 1. Atomic Energy Organisation of ran 2. Mesbah Energy Company 3. Kala-Electric (aka Kalaye Electric) 4. Pars Trash Company 5. Farayand Technique 6. Defence ndustries Organisation 7. 7 th of Tir 8. Shahid Hemmat ndustrial Group (SHG) 9. Shahid Bagheri ndustrial Group (SBG) 10. Fajr ndustrial Group 11. Ammunition and Metallurgy ndustriues Group (AMG) 12. Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) og Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) 13. Kavoshyar Company 14. Parchin Chemical ndustries 15. Karaj Nuclear Research Centre 16. Novin Energy Company (Pars Novin) 17. Cruise Missile ndustry Group (Naval Defence Missile ndustry Group) 18. Bank Sepah og Bank Sepah nternational 19. Sanam ndustrial Group 20. Ya Mahdi ndustries Group 21. Qods Aeronautics ndustries 22. Pars Aviation Services Company 23. Sho'a' Aviation Personar: 24. Mohammad Qannadi 25. Behman Asgarpour 26. Dawood Agha-Jani 27. Ehsan Monajemi 28. Jafar Mohammadi 29. Ali Hajinia Leilabadi 30. Lt. Gen. Mohammad Mehdi Nejad Nouri 31. Gen. Hosein Salimi 32. Ahmad Vahid Dastjerdi 33. Reza-Gholi Esmaeli 34. Bahmanyar Morteza Bahmanyar 35. Maj. Gen. Yahya Rahim Safavi 36. Fareidoun Abbasi-Davani 37. Mohsen Fakhrisadeh-Mahabadi 38. Seyed Jaber Safdari 39. Amir Rahimi 40. Mohsen Hojati 41. Mehrdada Akhlaghi Ketabachi 42. Naser Maleki 43. Ahmad Derakhshandeh 44. Brig. Gen. Morteza Rezaie 45. Vice Admiral Ali Akbar Ahmadian 46. Brig. Gen. Mohammed reza Zahedi 47. Rear Admiral Morteza Safari 48. Brig. Gen. Mohammad Hejazi 49. Brig. Gen. Qasem Soleimani 50. Gen. Zolqadr. Endringane trer i kraft straks.

20 30. mars Nr mars Nr Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Fastsatt av Vegdirektoratet 30. mars 2007 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 13, 14, 15 og 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1. Kunngjort 3. april forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) gjøres følgende endringer: Ny 22 3 skal lyde: LPG-drivstoffanlegg i kjøretøy (ECE-regulativ 67) 1. Kravnivå: ECE-regulativ Virkeområde: Kjøretøy i gruppe M og N. 3. Alternativ standard: ngen. 4. Ved godkjenning skal det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at kjøretøyet tilfredsstiller ovennevnte krav. 5. krafttredelse: For nye typegodkjenninger 1. januar 2008 og for nye registreringer 1. januar Nåværende 22 3 blir ny Ny 22 4 skal lyde: CNG-drivstoffanlegg i kjøretøy (ECE-regulativ 110) 1. Kravnivå: ECE-regulativ Virkeområde: Kjøretøygruppe M og N. 3. Alternativ standard: ngen. 4. Ved godkjenning skal det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at kjøretøyet tilfredsstiller ovennevnte krav. 5. krafttredelse: 1. mai Nåværende 22 4 blir ny Ny 22 5 skal lyde: Ettermontering av LPG- og CNG-drivstoffanlegg i kjøretøy (ECE-regulativ 115) 1. Kravnivå: ECE-regulativ Virkeområde: Kjøretøygruppe M og N med de unntak som følger av 1.4 i regulativ Alternativ standard: ngen. 4. Kjøretøy skal fremstilles for ny godkjenning hos regionvegkontoret etter montering av CNG- eller LPGdrivstoffanlegg Kjøretøyet skal være merket i tråd med kravene til merking i ECE-reg. 115, som bevitnelse på at drivstoffanlegget tilfredsstiller ovennevnte krav. Alternativt kan det legges frem dokumentasjon fra kjøretøyfabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium på at kravene er tilfredsstilt nstallasjonsfirma skal framlegge erklæring på at ombygging er foretatt av spesielt opplært og autorisert personell, og at denne er utført på en betryggende måte og er i nøye samsvar med utstyrsfabrikantens anvisninger. Erklæring skal opplyse om hvilket personell som har utført installasjonen Ved kombinert drift (bensin/lpg eller bensin/cng) brukes drivstoffkode for bensin i vognkortet. merknadsfelt gjøres følgende merknad: «Godkjent for LPG-drift», ev. «Godkjent for CNG-drift». Dessuten påføres godkjenningsdato og distriktskode. 5. krafttredelse: Ettermontering av CNG-anlegg: fra 1. mai 2007 godtas dokumentasjon i henhold til regulativet og fra 1. januar 2008 er regulativet obligatorisk. Ettermontering av LPG-drivstoffanlegg: 1. januar Nåværende 22 5 blir ny Endringene trer i kraft straks. 30. mars Nr Delegering av mynde etter forbrukarkjøpslova 61a andre ledd. Fastsett ved kgl.res. 30. mars 2007 med heimel i lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 61a andre ledd. Fremja av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 3. april 2007.

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/17236 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2015 Deres

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Lovvedtak 79. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2011 2012), jf. Prop. 83 L (2011 2012)

Lovvedtak 79. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2011 2012), jf. Prop. 83 L (2011 2012) Lovvedtak 79 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2011 2012), jf. Prop. 83 L (2011 2012) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i luftfartsloven

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt:

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt: Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-78-2009 (J-90-2008 UTGÅR) Bergen, 22.4.2009 EHB/EW Endring av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. LOV OM BESKYTTELSE AV MINDREÅRIGE MOT SKADELIGE BILDEPROGRAM Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2 (Definisjoner)

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00," f I MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-266-2002 Bergen, 12.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008)

Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008) Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008) Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (grått felt = ny delegasjon per 12.08.2008) Delegert Kommentarer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Melding fra fiskeridirektøren J-273-2011 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-266-2010 Gyldig fra: 19. 12. 2011 Bergen, 20.

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015)

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) Lovvedtak 100 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer