MØTEINNKALLING Viltnemnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Viltnemnda"

Transkript

1 Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon eller SMS til møtesekretær Torunn N. Guleng / Mette Toftaker tlf eller på e-post til Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Leder Jan Einar Johnsen ønsker tatt opp i møte: - Målsetting/rammer - Flere jegere inn i ettersøksring - Arealberegning - Hvem drar på Naturdatas viltkonferanse SAKSLISTE:

2 Saksliste: Saksnr Innhold Arkivsaksnr PS 16/8 Godkjenning av møteprotokoll PS 16/9 Revisjon av Balsfjord kommunes fallviltavtale K40 PS 16/10 Godkjenning av areal for vald 5 Midtre og Nedre Tamok K40 PS 16/11 Mål og visjoner for viltnemnda K40 PS 16/12 Klage på tildeling av areal for Kjusakdalen vald 22 K40 PS 16/13 PS 16/14 PS 16/15 Klage på enkeltvedtak om godkjent vald Framnes- Langvassli Metodikk for oppmåling av tellende areal elgforvaltning i Balsfjord kommune Eventuelt K40 K40

3 PS16/8Godkjenningavmøteprotokoll

4 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Magne Haugstad, tlf Saksframlegg Dato Arkivkode: Referanse 2016/ K40 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 16/9 Viltnemnda Revisjon av Balsfjord kommunes fallviltavtale Vedlegg: 1 Fallviltsavtale fra Lenvik kommune sin avtale Saksopplysninger: Dagens avtale med ettersøksringen i Balsfjord er inngått i Det er i den forbindelse behov for en revisjon og gjennomgang av. Leder av ettersøksringen, Karl Bernt Olsen, er innkalt til møte i Viltnemnda for å redegjøre for dagens avtale og behov for presiseringer. Målet er å få laget ny revidert avtale på det nivået som kreves i dag, og være på samme nivå som andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Vedlagt er fallviltavtale til Lenvik kommune. Målselv kommune med viltansvarlig er forespurt om å se deres avtale, men har foreløpig ikke fått svar. Vurdering: Det er behov for revidering og presisering av fallviltavtale. Det er pr. i dag ingen vaktordning og det er uklare regler om avlønning på kvelds/natt og helligdager. Rådmannens innstilling: Viltnemnda drøfter ny fallviltavtale med ettersøksringen i Balsfjord. Ellen Beate Lundberg rådmann Jørgen Bjørkli

5 Enhetsleder landbruk

6

7

8

9

10

11 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Magne Haugstad, tlf Saksframlegg Dato Arkivkode: Referanse 2013/699 - K40 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Viltnemnda Godkjenning av areal for vald 5 Midtre og Nedre Tamok Vedlegg: 1 Oversikt grunneiere - Elgvald 5 Midtre & Nedre Tamok Saksopplysninger: Vedtak i Viltnemnda ble vald 5, Midtre og nedre Tamok tildelt fellingstillatelse med økt areal på til sammen dekar, med forutsetning av eiendommene Steinvoll 43/43, Solbakken 43/177 og økt areal på statsgrunn. Tildelingen ble da på 8 dyr. Under utarbeiding av grunnlag for årets tildeling ble tidligere godkjent areal benyttet, dvs som ga grunnlag for tildeling av 6 dyr. Det ble i samme omgang etterlyst søknad om utvidet vald fra vald nr. 5. Søknaden ble funnet, ubehandlet i saksbehandlingssystemet til Balsfjord kommune og registrert inn til kommunen 15. februar Etter regodkjenning er følgende eiendommer med: 43/1, 43/23, 43/43, 43/44, 43/53, 43/56, 43/62, 43/88, 43/105, 43/106, 43/107, 43/111, 43/140, 43/176, 43/177, 43/179, 43/187, 43/189, 43/202, 43/203, 43/209 og 43/215. Etter kartverket AR5 er omsøkt areal på 28223,3 dekar. Noe som tilsier 7 fellingstillatelser på elg.

12 Kart: Kartene viser oppmålt areal. Det nederste kartet viser eiendom 43/1 Statskog. Vurdering: Oppmålt areal tilsier tildeling av 7 dyr. På møte i Viltnemnda ble arealet satt til dekar og tildelt 8 dyr, dvs et dyr for mye ut fra tilgjengelig areal.

13 Rådmannens innstilling: Viltnemnda godkjenner arealet på valdet med 28223,3 dekar tellende areal. Pga. sakspapirer var på avveie opprettholdes vedtak om tildeling av 8 dyr for årets jaktsesong jf. vedtak i Viltnemnda Ellen Beate Lundberg rådmann Jørgen Bjørkli Enhetsleder landbruk

14 5 =-'= P r21.3 /i, GNR/BNR.173 Sw-Eke's I 2) 3 s6z EIENDOMSHAVER eke-æ o k fr A'41,,kf cfr-fle- exe z /3/72o Sekakvv j2 &LÅ-(, /71 // e 7-a4e,i4)16 (--- 11;14:444) «rred )49 / v i -)I14k L,Le., 4.1" Te4.1 ;414 4,14M6 i-1;;/ G 71:7 q3/7/ 37 -f3(i,21 `7:51/ R»7ary r;lc9 93 //06 K-;f v yr ttict _

15 Lete,,7 /1. 26./ /I,4 ~-ir , Widg-

16

17 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Magne Haugstad, tlf Saksframlegg Dato Arkivkode: Referanse 2016/ K40 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 16/11 Viltnemnda Mål og visjoner for viltnemnda Vedlegg: 1 Foreløpig notat utarbeidet av Leif Arne Krokmo Saksopplysninger: Leif Arne Krokmo har laget et utkast til Mål og visjon for Viltnemnda i Balsfjord kommune. Dokumentet er ikke ferdig, men fremmes som et arbeidsdokument til møtet for innspill. Vurdering: Krokmo har laget et bra utgangspunkt for mål og visjoner for viltnemnda. Rådmannens innstilling: Dokumentet ferdigstilles i møtet som viltnemndas mål og visjoner. Adminstrasjonen får i oppdrag å sette i gang en prosess med å lage til mål og rammer for elgforvaltningen i Balsfjord kommune for Ellen Beate Lundberg rådmann Jørgen Bjørkli Enhetsleder landbruk

18 Notat Ma l og visjon for Viltnemda i Balsfjord kommune. Viltnemdas formål Viltnemda skal være kommunens organ som forvalter viltet i kommunen på en bærekraftig og forsvarlig måte, slik at viltet som en ressurs tas vare og på og høstes av i nært samarbeid med jaktlag, jegere internt i kommunen men også med nabokommunene under den erkjennelse av at viltet er en felles ressurs. Elgjakt Bærekraftig elgstamme som skal reguleres slik at uttaket er i balanse med næringsgrunnlag og erkjenne at store deler av kommunen får trekk-elg, som har vinterbeite i Målselv og Tromsø kommuner. Påhviler ansvar i å forvalte en interkommunal felles ressurs. God dialog med samtlige jaktlag og Driftsplanområder. Delta i telling i samarbeid med Målselv og Tromsø viltnemd. Ettersøks gruppe Gruppen må forsterkes og være så robust at vi unngår unødig dyrelidelser, samt at medlemmene får økonomisk korrekt kompensasjon for vakt og utrykninger. Arealdisponering Tellende areal for elgjakt, skoggrensen, dyrket mark inngår, små vann mindre enn 0,5 km2 beregnes som tellende areal. Rovvilt Balsfjord kommune har et relativt stort antall husdyr og tamrein på beite. Rovviltet bør reguleres slik at vi sikrer godt grunnlag for spedd bosetting og gode beitearealer uten mye rovdyr. Ørn, Jerv, gaupe og Bjørn. Jordbruk og reindrifta skal sikres gjennom uttak av rovvilt, slik at dyrevelferden opprettholdes Reindrift og Jordbruk Sikrer fortsatt kulturlandskap og er en viktig næring i kommunen, noe som bør være ledende i vårt arbeid med å forvalte alt vilt på en forsvarlig måte

19

20 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Magne Haugstad, tlf Saksframlegg Dato Arkivkode: Referanse 2012/ K40 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 16/12 Viltnemnda Klage på tildeling av areal for Kjusakdalen vald 22 Vedlegg: 1 Klage på vedtak i viltnemda 6. juli 2016 Saksopplysninger: Balsfjord kommune er underinstans i klager på viltsaker og Fylkesmannen er klageinstans, jfr FOR nr Rettslig grunnlag for Balsfjord kommune som underinstans er forvaltningslovens 29 første ledd første punktum, 33 annet ledd og 33 fjerde ledd første punktum: 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog 31» 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør endre sitt vedtak. Tolkningsspørsmålet blir ordet «kan» i forvaltningslovens 33 annet ledd. Det åpner i utgangspunktet for skjønn om at kommunen selv velger om de endrer vedtaket eller ikke. Men det må nok tolkes som «skal» dersom klagens begrunnelse viser at vedtaket var feil, dette ut fra hensynet til partens rettsikkerhet og hensynet til forvaltningens effektivitet. Det fremgår av forvaltningsloven 28 første ledd at «parter og andre som har rettslig klageinteresse i saken» kan klage på enkeltvedtaket. Hvem som er å anse som part, er nærmere definert i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav e: «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». Valdet klager på tildeling av areal og mener det er minst 3000 dekar mer en oppmåling. Ole Bakkevold er valdansvarlig, er part i saken og har klagerett. Klagen er mottatt 23. august av Balsfjord kommune og er innenfor fristen på 3 uker. Klager er vald 22 Kjusakdalen v/ole Bakkevold. Momenter i klagen: - Mener utregning er for liten - Areal utenfor økonomisk kartverk er 9312,5 dekar og ikke 5900 som kommunen har regnet ut. - Mener valdet blir forskjellsbehandler i forhold til andre vald. - Ønsker befaring.

21 Kart: Arealberegning fra kommunen på vald 22 Vurdering: Vald 22 klager på tildeling av areal og mener det er minst 3000 dekar mer en oppmåling. I møte med Stig Larsen, som er leder i grunneierlaget, mandag kunne Larsen ikke påvise mer tellende areal enn det som allerede har blitt godkjent. Et viktig moment for de er at splitting av valdet medføre et mindre dyr til sammen på begge vald. Dette er en konsekvens av oppdelingen og arealfordelingen. Det gir mer uttelling å ha store vald enn små. Tromsøregionens landbruksforvaltning kan ikke se at klagen inneholder nye momenter i saken som gjør at opprinnelig vedtak bør endres. Oppsummering: Det må gjøres en vurdering om Vald 22 skal gis medhold og innvilges tellende areal på 9312, dekar inne i Kjusakdalen på fellesareal, eller om vedtaket skal opprettholdes og saken videresendes til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.

22 Rådmannens innstilling: Klagen er fremmet i tide, jf. forvaltningslovens 29, og klagen tas derfor til realitetsbehandling. Viltnemnda tar ikke klagen til følge, og opprinnelig vedtak står. Saken sendes til fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. Ellen Beate Lundberg rådmann Jørgen Bjørkli Enhetsleder landbruk

23 Til Magne Haugstad saksbehandler Balsfjord kommune referanse:2012/ arkivkode:k40 3 AU31016 Klage på vedtak i viltnemda : Kfr)si/9v 0:9 Le (14 29, Vi mener utregningen er for lav i forhold til nåværende forhold. Kartverk og faktiske forhold viser et klart avvik, spesielt på vestsiden av Kjusakdalen. Vi mener vår søknad på 9312,5 dekar er et mere realistisk tall etter deres utregningsmetode. Det virker som om at de nye valdene blir forskjellsbehandlet av kommunen etter de nye utregningene. Vi er åpen for ei befaring i Kjusakdalen for å vise dere skogsarealet som går høyere opp, og det som mangler i forhold til kartverket. Blant annet i alle de tidligere bekkedalene som er laget av stein/snø og jordras, hvor skogen er blomstret opp. Mvh Ole Bakkevold Valdansvarlig 1

24 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Magne Haugstad, tlf Saksframlegg Dato Arkivkode: Referanse 2016/372 - K40 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 16/13 Viltnemnda Klage på enkeltvedtak om godkjent vald Framnes-Langvassli Vedlegg: 1 Klage på enkeltvedtak i Viltnemda - datert Klage av på godkjenning av ny valdstruktur for vald 28 felt 40 Langvassli - Framnes 3 Fylkesmannens behandling av klage på Balsfjord kommune sitt vedtak i sak 2016/607 - Klage på godkjenning av ny valdstruktur for elgvald 28 felt 40 Langvassli - Framnes Saksopplysninger: Balsfjord kommune er underinstans i klager på viltsaker og Fylkesmannen er klageinstans, jfr FOR nr Rettslig grunnlag for Balsfjord kommune som underinstans er forvaltningslovens 29 første ledd første punktum, 33 annet ledd og 33 fjerde ledd første punktum: 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog 31» 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør endre sitt vedtak. Tolkningsspørsmålet blir ordet «kan» i forvaltningslovens 33 annet ledd. Det åpner i utgangspunktet for skjønn om at kommunen selv velger om de endrer vedtaket eller ikke. Men det må nok tolkes som «skal» dersom klagens begrunnelse viser at vedtaket var feil, dette ut fra hensynet til partens rettsikkerhet og hensynet til forvaltningens effektivitet. Det fremgår av forvaltningsloven 28 første ledd at «parter og andre som har rettslig klageinteresse i saken» kan klage på enkeltvedtaket. Hvem som er å anse som part, er nærmere definert i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav e: «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». Valdet klager på valdstruktur og henviser til tidligere sak 12/607. Klagen er datert mottatt 30. august i kommunen. Utsending av tildeling feilet i saksbehandlingssystemet til kommunen så en del vald mottok brev lenge etter utsendelse. Klager er vald Langvassli-Framnes med Odd S. Langvassli. Klager er part i saken og klagen må ansees innenfor klagefrist.

25 Momenter i klagen: - Klager på enkeltvedtak i Viltnemnda fra Begrunnelse viser til sak 12/607 fra tidligere i år hvor valdet klager på valdstrukturen. Klagen ble sendt til fylkesmannen og endelig avgjort. Fylkesmannen sier klart at dette er innenfor skjønnet Balsfjord kommune kan utøve i saken. Siden Viltnemda godkjente arealet i møte er dette og så et enkeltvedtak som kan påklages. Langvassli benytter regodkjenningen i Viltnemnda til å påklage samme vedtak på nytt. Kart: Tellende areal fra kommunen Vurdering: Fylkesmannen sier klart at dette er innenfor skjønnet Balsfjord kommune kan utøve i saken jf. Vedlagt sak. Det ble sendt inn et brev til Balsfjord kommune hvor de er uenige i jaktretten til flere små eiendommen som er under jaktvaldet på Takvatn. Sak nr. 12/1316.Denne saken er ikke behandlet enda. Arealet det strides om er på ca. 110 dekar og ansees ikke å ha relevans i denne saken pr i dag. Tromsøregionens landbruksforvaltning ønsker å kalle partene inn til et avklaringsmøte før en går videre i denne saken. Det er fremmed et forslag fra Langvassli på ny grense for jaktvaldene. Enkeltvedtaket til Viltnemda kan påklages og klagen er innenfor fristen. Klagen inneholder de samme elementer som ble behandlet i sak 12/607. Dvs. hvilke arealkategorier som legges til grunn for utregning av areal. Dette har fylkesmannen sagt at ligger til kommunens skjønn og dette er ikke urimelig. Jf. sak 2016/372.

26 Arealet til Langvassli Framnes er beregnet etter samme metode som de andre valdene i Balsfjord kommune. Oppsummering: Det må gjøres en vurdering om Valdet på Langvassli skal gis medhold klagen godkjennes og saken videresendes til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. Klagen inneholder ingen nye momenter men viser direkte til vedlagt brev. Rådmannens innstilling: Klagen er fremmet i tide, jf. forvaltningslovens 29. Klagens kjerne er fastsatt i brev fra Fylkesmannen, og klagen tas derfor ikke til realitetsbehandling. Viltnemnda tar ikke klagen til følge, og opprinnelig vedtak står. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørdelse. Ellen Beate Lundberg rådmann Jørgen Bjørkli Enhetsleder landbruk

27

28 2 9 FEB2016 cf4t,t.i2j3me, 2(9,04,Ch t bo7- Licy6kiy,wm.,:" a,t)- Lfr ki-44)&vass444k)c-..-s Q 17 (31,44,:<.(42M el(44cnæi fr-ann4,14,,, erneia4ce-e. fox, t, ue'r.t.at. cd-t. om- ( ,* O c4l9v't k.«4 csk(, <dar-k 1,a,szfk C4444 leicetiz4 ki fca, 1,2(14i. Serm 5e. ~-1, 4 j2(1 Q., (444, eyym46-ts240, 1.5afz.0Z,/~.(... Ce t4eize- QA,0 GQ-eivv, (4,0-CC12.4 «,&.1vv%,t_ck JZ 42SZ, ktikem LS<-;49... QsvitiLio.aee..,.4" (,4fir-e...1i glilet. 1, t,t4,q-k.. (3-- ir 44--V(t4-4, LkAjc X33-14 cka 44-tiz. ( Zok,erati.czci Ivtn" Aktaver,leZk QC-tjA4M441,Cittk g4-tek, 2) (6'.t14g4Å, rae-"cylxk cq iq i, 00. ce2.q._2 4ithtQ,Lk 4bzi-- ir*ikackl.kockikcact(;#, &Lufi/ Glelk f;3 zfmlack,.(3qaa,,v,7 [sri&,.bc~ (i221'5koak.1- Gfteel,bGtkk.i4 ht,l. ()&9.-e-c. G.4 Cf2AJVA (0`'" (147el." A.C.-ni - cm_y Ski'Vk cf2:) "c.s '2.;" LdL, --jakt.e4-oze,v, hi~,~44 717ii414~,~ Vaut U626?

29 Fylkesmannen i Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Gøril Einarsen TelefonVår datovår ref.arkivkode / Deres datoderes ref /372 Balsfjord kommune v/landbruksforvaltning Rådhuset 9050 Storsteinnes Fylkesmannens behandling av klage på Balsfjord kommune sitt vedtak i sak 2016/607. Klage på godkjenning av ny valdstruktur for elgvald 28 felt 40 Langvassli - Framnes Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Balsfjord kommune, datert 21. april 2015, der det meldes om Tromsø landbruksforvaltning sin behandling av klage fra vald 28 felt 40 Langvassli Framnes. Tromsøregionens landbruksforvaltning har sett på klagen, og sier de ikke finner feil i saksbehandlingen. Balsfjord kommune oversender derfor klagesaken for endelig avgjørelse av Fylkesmannen. Viser også til vårt foreløpige svar, datert 29. april 2016, der vi har meldt om at saken ville bli vurdert i løpet av juni- juli. Vi beklager det har tatt tid før dere har fått svar. Fylkesmannen fatter slikt: Vedtak 1medhold av forskrift av 01. januar 2016, om forvaltning av hjortevilt 8, samt lov av 10. februar om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 34 opprettholdes Balsfjord kommune sitt vedtak i sak 2012/607. Klage fra elgvald 28 Langvassli- Framnes, tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Bakgrunn I et brev til Balsfjord kommune, datert 1. februar, ber Hermod A. Johansen og Odd Langvassli, representanter for vald Langvassli Framnes, Balsfjord kommune om å legge til eiendom Nyheim til vald 28, jaktfelt 40. Nyheim har et areal på 695 da. I tillegg ber de også om at Sagnesset, Rabben, Myreng og Ryesætra, med 235 da til sammen, legges til samme vald. I brevet skriver de at disse eiendommene er utgått fra Langvassli. Den 23. februar 2016, i sak 2012/607 godkjente Balsfjord kommune ny valdstruktur for elgvald nr 28, Langvassli Framnes. I sammendraget av saken sies det: «Elgvald nr. 28, Langvassli-Framnes, er i dag et godkjent elgvald i Balsfjord kommune med et godkjent tellende areal på 7477 daa. Det søkes om ny valdstruktur, med.flere nye eiendommer. Kommunen må vurdere om de omsøkte endringer kan godkjennes, jf Hjorteviltforskrifiens krav til godkjenning av vald. Eventuelle endringer vil kunne medføre endringer i valdets tellende areal.» Omsøkt utvidelse omfatter Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen

30 2 av 3 følgende eiendommer: 43/136, 152, 192, 206, 268, 269 Haakon Bredrup, 43/110 Arthur Mack, 43/76 Jens Michal Rye-Holmboe & Jon Rye-Holmboe. Kommunen foretok en ny arealvurdering og viser til 8 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Etter endring ble tellende areal vurdert til 7453 daa. Klagen I brev, datert 16. februar 2016, klager Hermod A. Johansen og Odd S Langvassli på vedtaket til kommunen. I klagen sies det at de mener alt av terreng er brukbart og jaktbart område for elg i deres vald. Klager viser til areal som er trukket ut; Fulldyrket jord (27,9 da) og innmarksbeite (36,1da) på jorddekt fastmark (34,4da) og skrinn fastmark (402,7 da), bebygd, samferdsel og vann bre (403,3 da). Når det gjelder fulldyrket jord og innmarksbeite, sier klager at det er elgens biologi og et nydelig beite for elgen. Videre at det skytes på innmark i hele Norge. Klager ønsker å vite hva jorddekt og skrinn fastmark er, og hva kotehøyden i Balsfjord er. Til slutt mener klager at det er viktig at areal som «bebygd, samferdsel og vann bre», utnyttes som jaktareal, og viser til at det er stor tetthet av elg i dette området. Kommunens behandling av klagen Balsfjord kommune sier de har sett på klagen, og skriver at de ikke finner noen feil i saksbehandlingen. Balsfjord kommunen har derfor sendt saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vurdering av klagen Etter forvaltningsloven ledd kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Klageinstansen kan, etter forvaltningsloven ledd, selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det, og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. Når det gjelder hva som skal regnes som tellende areal for elg, hjort og rådyr sies det i 8 i forskriften; For elg, hjort og rådyr skal kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art. Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger benyttes av vedkommende viltart skal trekkes ut av tellende areal. Miljødirektoratets veileder M-478/2016 utdypes dette. Det sies at i tillegg til skogareal og myr under skoggrensa, kan jaktrettshaver søke om å få godkjent andre arealtyper som tellende areal. Det står: «Areal som vurderes som tellende areal, vil primært være områder som etter plan- og bygningsloven er lagt ut som LNF(R)-områder. I mange kommuner felles for eksempel en stor andel av dyrene på innmark. I slike områder vil det være helt naturlig at kommunen godkjenner hele eller deler av innmarksarealet som tellende areal. Bestemmelsen sier ikke noe om fradrag av vann fra det tellende arealet. Det framgår at vann i utgangspunktet ikke er tellende areal, og det skal være en enhetlig håndtering av dette innenfor kommunens grenser, for eksempel at vann over en størrelse kommunen bestemmer skal trekkes fra det tellende arealet. Areal som ikke lenger naturlig benyttes av arten, skal trekkes ut av tellende areal. Dette innebærer at areal som omreguleres fra LNF(R)-område,

31 Side 3 av jf plan- og bygningsloven 11-7, trekkes ut av tellende areal. Uttrekkingen trenger imidlertid ikke skje før arealet ftsisk endres. Når kommunen trekker ut et omdisponert areal fra det tellende arealet i et godkjent vald, er dette et vedtak som kan påklages etter vanlige regler. Vedtaket gjøres så tidlig som mulig og senest 1. april av hensyn til planlegging av kommende jakt. Tildeling av fellingstillatelser og eventuell bestandsplan må justeres i henhold til endringen.» Elgvald 28, felt 40 Langvassli Framnes hadde i utgangspunktet et tellende areal på 7477 daa. Under behandling av søknad om å godkj enne ny valdstruktur gjorde kommunen en ny arealvurdering, og godkjente tellende areal på 7453 daa. Klagen går ut på at en ønsker at alt areal i valdet skal bli godkjent som tellende. Fylkesmannen presiserer at forskriften viser til at skogareal og myr under skoggfensa som hovedregel skal bli godkjent som tellende areal, annet areal kan bli godkjent. Det er kommunen som har best lokalkunnskap, og i størst grad kan vurdere hva som kan regnes som tellende areal ut over skogareal og myr under skoggrensa. Hva som kan regnes som tellende areal ut over dette, ligger innenfor kommunens skjønn. Så lenge kommunen har godkjent det som skal godkjennes, er det opp til kommunen å vurdere om annet areal også skal være tellende areal. Balsfjord kommune har gjort en ny vurdering av tellende areal etter at de har lagt til nytt areal. Kommunen har sett på klagen og sagt de ikke kan se at de har gjort noen feil i saksbehandlingen. Fylkesmannen er forsiktig med å overprøve kommunens skjønn såfremt det faktisk er gjort en skjønnsmessig vurdering. Fylkesmannen kan ikke se at vi har grunnlag for å overprøve kommunen i denne saken. Konklusjon Fylkesmannen har undersøkt om kommunens vedtak er innenfor hjorteviltforskriften. Fylkesmannen mener det ikke er grunnlag for å si at kommunens skjønn i dette tilfellet er urimelig. Vedtaket er i tråd med gjeldende regelverk, og er innenfor kommunens skjønnsrom. Balsfjord sitt vedtak 2016/607 stadfestes. Klage fra vald 28, felt 40 ved Johansen og Langvassli tas ikke til følge. Med hilsen Per Kristian Krogstad fung. miljøverndirektør Heidi-Marie Gabler fagansvarlig Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Odd Severin Langvassli, Takvatn, 9050 Storsteinnes Hermod Johansen, 9050 Storsteinnes

32 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Magne Haugstad, tlf Saksframlegg Dato Arkivkode: Referanse 2016/ K40 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 16/14 Viltnemnda Metodikk for oppmåling av tellende areal elgforvaltning i Balsfjord kommune Saksopplysninger: I tildeling for 2016 ble det lagt til grunnlag dekar tellende areal og 4000 og 6000 dekar som minsteareal for tildeling pr. dyr. Viltnemda har i sak PS 16/7 sagt at alt areal skal tas med unntatt vann over en hvis størrelse. Forskrift om forvaltinga av hjortevilt sier at for elg skal kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art. Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger benyttes av vedkommende viltart skal trekkes ut av tellende areal. I Balsfjord finnes det dekar med dyrket jord, 309 dekar overflatedyrket jord og dekar med innmarksbeite. Til sammen dekar som ikke tidligere har vært regnet med som tellende areal. Ved å legge til dette areal vil totalarealet øke ca. 8,3 %. Arealtyper i AR5: - Fulldyrka jord - Overflatedyrket jord - Innmarksbeite - Skog særs høg bonitet - Skog middels bonitet - Skog lav bonitet - Uproduktiv skog - Myr - Jorddekt fastmark - Skrinn fastmark - Bebygd, samferdsel, vann og bre. - Ikke klassifisert Forskrift om forvaltning av hjortevilt 8.Tellende areal for elg, hjort og rådyr For elg, hjort og rådyr skal kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art.

33 Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger benyttes av vedkommende viltart skal trekkes ut av tellende areal. 9.Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen. Vurdering: Det anbefales at kartverket AR5 benyttes i elgforvaltningen. Kartene er tilgjengelig for alle og er derfor etterprøvbare av alle. For areal som ikke dekkes av AR5 benyttes kartlag for skoggrense i Norgeskart. Vann og vassdrag foreslåes ikke som tellende areal, da dette ikke er elgens naturlige leveområde. Rådmannens innstiling: Viltutvalget i Balsfjord godkjenner følgende arealkategorier i kartverket AR5 som tellende areal for elgvald: Fulldyrka jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite, skog særs høg bonitet, skog middels bonitet, skog lav bonitet, uproduktiv skog og myr. Dette er i tråd med forskrift om forvaltinga av hjortevilt. For areal utenfor økonomisk kartverk brukes skoggrensen i AR5 som øvre grense for å beregne areal. Kartverket A5 «Gårdskart på internett» brukes som verktøy for oppmåling av tellende areal. Ellen Beate Lundberg rådmann Jørgen Bjørkli Enhetsleder landbruk

34 PS16/15Eventuelt

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 10.11.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 06.07.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Balsfjord kommune for framtida Viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.07.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara

Detaljer

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Balsfjord kommune for framtida Viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.11.2016 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 26.03.2015 2014/293-3963/2015 Arkivkode: K40 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Marit S Figenschau, tlf 77722121 Saksbehandler

Detaljer

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 23.05.2016 2015/657-8 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Einar Markus Sjømark Kjerkreitveien 50 7790 MALM Melding om

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.09.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY R 1A Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: 31.07. 2009 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Brannstasjonen Møtedato: 19.05.2016 Møtetid: 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 01.08.2016 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 99 00 09 30. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. -1-

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 20.09.2010 Tid: Kl. 20.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 14/10 ELGJAKT I LONÅSEN TYNSET, den 20.09.2010 Asbjørn Strømseng (s) leder Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.09.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever -

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever - Mottakerliste Offentlig høring Deres dato: Vår dato: 20.03.2014 Saksbehandler: Ole Martin Aanonsen Deres ref: Vår ref: 14/930-1 Oppgis ved svar. Avdeling: Miljø og samferdsel K1- Høring av forslag til

Detaljer

Søknad om endring av valdgrenser- Statskog sør-susendal Ørjedal storviltområde

Søknad om endring av valdgrenser- Statskog sør-susendal Ørjedal storviltområde Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - K46 16/587 16/4477 Jan Inge Helmersen 31.05.2016 Søknad om endring av valdgrenser- Statskog sør-susendal Ørjedal storviltområde

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Møterom ABY 4. etasje Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter

Detaljer

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 16/23887-4 Deres dato: Deres referanse: Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Saken gjelder søknad om omdisponering

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Torsdag 08.09.2016 Møtested: Kommunehuset - Møterom Flakksvann Møtetid: 17:00-17:30 Saksliste Saksnr Tittel 044/16 Klagebehandling - sammenslåing

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

.;z-.,_<>\5,s SØKNAD OM GODKJENNING. \ å s» ML Å \O 1,8 =/ m. Snuarketior foii-«laring Sumdekartellendeareal: i 1a. _elg,hjortogrådyr:1.

.;z-.,_<>\5,s SØKNAD OM GODKJENNING. \ å s» ML Å \O 1,8 =/ m. Snuarketior foii-«laring Sumdekartellendeareal: i 1a. _elg,hjortogrådyr:1. \ å s» ML SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD / ENDRING AV VALD Til villreinnemnd/admimstratw kommune > % ';%é?éro Søknadsfrister: Godkjenningav nytt vald: ~ elg,hjortogrådyr: mai villrein: 5 mai Endring avvald:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lars Agnalt FA - K40 15/1056

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lars Agnalt FA - K40 15/1056 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lars Agnalt FA - K40 15/1056 Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt og bever - høring Saksnr Utvalg Type Dato 16/039 Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: 11.06.2010 Tid: Kl. 09.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Asbjørn Strømseng Siri Storrøsten Nils H. Øian Forfall: Merknad:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån Møtedato: Tid: Kl /12 RAPPORT FRA VILTOPPSYNET

VILTNEMNDA MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån Møtedato: Tid: Kl /12 RAPPORT FRA VILTOPPSYNET TYNSET KOMMUNE Møtested: Klåvån Møtedato: 05.10.2012 Tid: Kl. 14.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/12 RAPPORT FRA VILTOPPSYNET 5/12 HØRINGSUTTALELSE -UTVIDET JAKTTID PÅ ELG I OS KOMMUNE

Detaljer

Møtebok for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møtebok for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Møtebok for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 21.07.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00-10:30 Følgende medlem møtte Hallbjørn Berg-Hansen Sølvi Andersen Tone

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kun sendt på epost Formannskapet Dato: 15.02.2017 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1 Beate Nicolaisen Lund gård 1870 ØRJE Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3790 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 253/1 Arkivsaksnr: 2015/9423-12 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/16 28.09.2016 Komite plan 116/16 26.10.2016 253/1 Klefsaas østre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE:

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Rådhuset Sætre, Formannskapssalen Dato: 12.06.2017 Tidspunkt: 17:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TORSDAG 15. NOVEMBER 2007, KL. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: 1 2 3 4 5 6 7 8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 08.06.11 Sak nr. Tittel: 29/11 Godkjenning av bestandsplan for rådyr tildeling av kvote Votering: Rådmannens innstilling

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/32413-3 Deres dato: 02.08.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Du leier jorda på konsesjonseiendommen i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

FORMANNSKAP VEDTAK:

FORMANNSKAP VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 17.09.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.2013 Saknr. Tittel: 66/13 Klage på vedtak vedrørende omdisponering av dyrket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 10.06.2016 Tid: 08:30-10:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 12/365

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 12/365 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 12/365 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til søknad om godkjenning av vald omsøkt på vegne Alf W. Skredlund i området Vilgesvarre/Nedre

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 21.09.2017 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner Fylkesmannen i Sør-Trizindelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Jan Erik Andersen Miljøvernavdeling Innvalgstelefon 73 19 92

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.11.2013 Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 03.12.2013 Saknr. Tittel: 104/13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr

Detaljer

Klagebehandling, påklagede vedtak motorferdsel i utmark, Krutvatn hyttefelt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 012/16

Klagebehandling, påklagede vedtak motorferdsel i utmark, Krutvatn hyttefelt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 012/16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - K01 15/1159 16/4329 Jan Inge Helmersen 25.05.2016 Klagebehandling, påklagede vedtak motorferdsel i utmark, Krutvatn hyttefelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: 31.05.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 12.09.2016 2016/917-11999/2016 Arkivkode: V10 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.08.2007 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08

Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08 Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08 Sakene ble sendt ut på mail for gjennomlesing til alle medlemmene tirs 01.07.08. Frist for tilbakemelding var torsdag 03.07.08. Medlemmer som fikk sakene tilsendt på

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 10.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav 9. September 2014 Anette J. Mokleiv 1 Forvaltningsloven 2 - definisjoner 2 bokstav a og b: I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1271-3 Klageadgang: Ja Søknad om godkjenning av rådyrvald - Sund Administrasjonssjefens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Fagnotat. Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Sluttbehandling.

Fagnotat. Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Sluttbehandling. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Bymiljøetaten Fagnotat Saksnr.: 201602432-48 Emnekode: ESARK-8382 Saksbeh: SKSK Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Bymiljøetaten Dato: 9. februar 2017 Fagnotat. Endring av minsteareal

Detaljer

Fylkesmannens behandling av klagesaker

Fylkesmannens behandling av klagesaker Fylkesmannens behandling av klagesaker Presisering av tema kommunens behandling av klagesaker sett fra Fylkesmannens ståsted Byggesaksklager Reguleringsplanklager Krav, forventninger og tips Mal for klagebehandling

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks63 2001 LILLESTRØM Vår dato: 08.03.2017 Vår referanse: 16/65984-5 Deres dato: 06.12.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - klage på vedtak

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemd Møtested: Spiserommet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemd Møtested: Spiserommet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemd Møtested: Spiserommet, Rådhuset Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600. Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven gnr. 136 bnr. 1 i Verdal kommune

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven gnr. 136 bnr. 1 i Verdal kommune Landbruksdlrektoratet \ /Elnnndoullodlruklorlhtu // \\\\\\\//// Kopímottaker: Innhered samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: 23.09.2016 16/23887-4

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 8443/2013/1621/80/24/KARROR

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 8443/2013/1621/80/24/KARROR Plan, bygning og oppmåling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim MELDING OM VEDTAK Deres ref. Vår ref. Dato 8443/2013/1621/80/24/KARROR 23.04.2013 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Klagesaker Saksbehandling og prosess

Klagesaker Saksbehandling og prosess Klagesaker Saksbehandling og prosess Aktuelle klagesaker for komitéen: Byggesaker Mindre vesentlige reguleringsendringer Gebyrsaker Klagerett Fvl. 28, 1. Ledd. Enkeltvedtak kan påklages av part eller annen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.4 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.05.2014 Møtested: Rådhus IA Møterom 4. etg. Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 15.02.2017 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer