Oslo kommune Oslo Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Sakspapirer følger vedlagt. Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen Utvalgssekretær Side1

2 Havnestyresaker Innhold Lukket 1 Protokoll fra havnestyrets møte X II III IV V VI Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Havnestyresaker til behandling ST 1/15 Årsberetning og regnskap for 2014 ST 2/15 Tildelingsbrev fra MOS 2015 ST 3/15 Markedsplan 2015 X ST 4/15 ST 5/15 ST 6/15 ST 7/15 ST 8/15 ST 9/15 ST 10/15 Nasjonal havnestrategi - revisjon av hav ne- og farvannsloven Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Uttalelse ved offentlig ettersyn Høring av konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden Bruk av merverdiavgiftsavtaler ved bygging av infrastruktur Filipstad - Orientering reguleringsstatus Tjuvholmen gjenstående forpliktelser og avslutning av prosjektet Utredning om landstrøm i Oslo havn ST 11/15 HAV Eiendom AS Handlingsplan 2015 X ST 12/15 Forspørsel fra VAV om bruk av havneveien til massetransport fra Bekkelaget Renseanlegg ST 13/15 Søknad om utskiping av masser over Oslo havn X Referatsaker X X VII Eventuelt VIII Informasjon IX Avgradering av saker Side2

3 Protokollfrahavnestyretsmøte Habilitet Rapportvedr.brukavfullmakter Arbeidsutvalgetsaktivitet Side3

4 Havnestyresakertilbehandling Side4

5 Havnestyresakertilbehandling Side5

6 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 1/15 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Økonomi og IT Anne-Marie Alnes Bakkerud/Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2014/689 Arkivref: 455/2015 Sak: Årsberetning og regnskap for 2014 Saken gjelder: Havnedirektøren legger med dette fram for havnestyret årsberetning og regnskap for 2014 for Oslo Havn KF (vedlagt) til godkjenning og vedtak. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1. Årsregnskap 2014 vedtas med slike årsavslutningsdisposisjoner: 2. Driftsregnskapet avsluttes med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 22,822 mill. Investeringsbudsjettet avsluttes med udekket beløp på kr 1,415 mill til inndekning i Det inntektsføres kr 3,013 mill fra bundet investeringsfond til bruk i prosjekt Ren Oslofjord. Det inntektsføres kr 1,169 mill fra bundet driftsfond til inndekning av dokumentavgift HAV E. 3. Fremlagt årsberetning for 2014 vedtas Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Solveig Eikeland Administrasjonsdirektør Vedlegg: Side6

7 Oslo Havn KF Side: 2 1 Regnskap Årsberetning 2014 Side7

8 Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 26. februar 2015 Årsregnskap 2014 Oslo Havn KF Side8 1

9 2 Side9

10 NOTER TIL REGNSKAPET OSLO HAVN KF Krav om noteopplysninger til årsregnskapet finnes i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 5, 12 nr. 3 og 13. Videre gir Kommunal regnskapsstandard nr. 6 Noter og årsberetning (KRS nr. 6) F veiledning til innholdet i de forskriftsbestemte notene. Standarden inneholder også en opplisting av noter som normalt vil være aktuelle for kommuner og fylkeskommuner å gi, i tillegg til de forskriftsbestemte. For kommunale foretak kommer i tillegg eget krav om noteopplysninger i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, 10. Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til forskrift fra Kommunal- og regionaldepartement av for kommunale og fylkeskommunale foretak. Videre er årsregnskapet satt opp i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen som årsregnskapet gir. Regnskapet omfatter alle økonomiske midler som er disponert for året, og anvendelse av disse. Regnskapet er ført etter anordningsprinsippet, dvs at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger er tatt med enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes, herunder også alle lønnsutgifter. Fra og med 2011 vil premieavvik av pensjonskostnad amortiseres over 10 år, mens premieavvik oppstått fra og med 2014 vil amortiseres over 7 år. Tidligere var dette over 15 år. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er ført brutto. Side10 3

11 Note 1 Endring i arbeidskapital Endring arbeidskapital balanseregnskapet Regnskap 2014 Regnskap 2013 Endring Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Betalingsmidler Premieavvik Sum endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital ( ) Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap 2014 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse ) Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital Differanse (0) Side11 4

12 Note 2 Pensjon sforpliktelser Pensjonskostnad Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad S u m amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) Premieavvik Innbetaling Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Pensjonsforpliktelse (estimat) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift NÆRMERE SPESIFIKASJONER Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat full amortiseri Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat Brutto pensjonsmidler IB estimat i fjor Innbetaling Administrasjon U tbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering Amortisering av premieavvik Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring Spesifikasjon av estimatavvik Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB Fø r ing av estimatavvik Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto balanseført estimatavvik Side 12 5

13 Avstemming Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Forfalt premie (inkl. administrasjon) Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Økonomiske forutsetninger og annet Avkastning på pensjonsmidler 6,00 % 5,65 % Diskonteringsrente 5,00 % 5,00 % Årlig lønnsvekst 3,86 % 3,96 % Årlig G-regulering 3,86 % 3,96 % Amortiseringsfaktor Årets pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift er kr 29,660 mill. Akkumulert premieavvik i balansen pr er kr 88,918 mil l. inkl arbeidsgiverav gift. Dette er pensjonskostnader som blir utgiftsført med 1/10 hvert år i årene fremover, fra og med 2015 vil dette utgiftsføres med 1/7. Denne ordningen startet i 2002 og årets utg iftsførte premieavvik inkl. arbeidsgiver avg ift fra tidligere år er kr 8,046 mill. Note 3 Varige driftsmidler (anleggsmidler) Oslo Havn KF har avskrevet og aktivert anleggsmidler og investeringer på denne avskrivn ings raten siden Inndeling i anleggsgrupper og avskrivningstid er havnedriftsrelatert. Mate riell og faste eiendommer er gruppert med avskrivningstid som det framgår nedenfor. Verditallene bygger på bokførte kostnader fratrukket avskrivninger. Arealer er ikke avskrevet. Verditallene her utgjøres av arealkostnad er inkl. fyllinger f.o.m Arealkostnader omfatter erverv av areal samt opparbeidelse av areal fram til en slik standard at det kan benyttes til trafikk - og lagringsformål. I arealkost nadene er o gså inkludert arealopparbeidelse bak kai konstruksjon der slike har blitt bokført på konti for kaiinvesteringer. Det vises for øvrig til at Oslo kommune sentralt har utarbeidet et register over kommunen samlede eiendommer. Avskrivningsprinsippene, med lineær avskrivning for den enkelte anleggsgruppe som det fremgår nedenfor er imidlertid de samme. For anleggsmidler (varige driftsmidler) vurdert etter regnskapsforskriften 8 skal det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan. For hver gruppe av anleggsmidler bør det også opplyses om anskaffelseskost, tilgang og avgang, årets samlede av - og nedskrivninger og balanseført verdi. I tillegg bør det gis en spesifikasjon over vesentlige poster vedrørende gevinst/tap ved salg av anleggsmidler mv. gjennom året. Anleggsmiddel gruppe Avskrivnings plan Eiendeler Inventar/Utstyr 5 år Inventar, utstyr, kontormaskiner og lignende Kjøretøy 8 år Anleggsmaskiner, maskiner, transportmidler og lignende Side 13 6

14 Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Båter 15 år Inspeksjonsbåter og flytende materiell Kraner 15 år Containerkraner, RTG kraner, kaikraner og øvrige kraner Arealer Tomt og grunn Bygninger 25 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Kaier 30 år Kaier og kaikonstruksjoner AVSKRIVNINGER FOR OSLO HAVN KF 2014 Hele tall i 1000 Avskr. Restverdi Aktivert Utrangert Avskriving Restverdi pr. tid Anleggsgruppe = Inventar /utstyr Kjøretøy Båter Kraner = Sum mater Arealer Bygninger Kaier = Totalsum og 227 Utstyr, maskiner, transportmidler og fast eiendom I hele kroner Utgifter ført i investeringsregnskapet, art art 429: Faste eiendommer og anlegg: Utstyr, maskiner og transportmidler: Sum utgifter som skal aktiveres: Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser: Differanse: 0 Som skyldes Nedskrivning av anleggsmidler Anleggsgruppe Behov for nedskrivning vurdert (ja/nei) Gruppe 1 Inventar og utstyr Ja Gruppe 2 Kjøretøy Ja Gruppe 3 Båter Ja Gruppe 4 Kraner Ja Gruppe 5 Arealer Ja Gruppe 6 Bygninger Ja Gruppe 7 Kaier Ja I hele kroner Nedskrevet med (beløp) Side14 7

15 Note 4 Aksjer og andeler (anleggsmidler) Aksjer og andeler i selskaper som er ført som anleggsmidler skal spesifiseres etter selskap. Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. I hele tusen kroner Selskap Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel HAV Eiendom AS Kr Kr % Note 5 Salg av finansielle anleggsmidler Ikke aktuelt Note 6 Langsiktig gjeld og avdrag på lån I hele tusen kroner Tekst Gjenværende løpetid Lånefondet år Underdekningslån Oslo Pensjonsforsikring 7 år Beregning av minste tillatte avdrag Kl 50 nr 7 har bestemmelser om hvordan kommunens lånegjeld skal avdras der bokstav a definerer at gjenstående løpetid for kommunens samlede lånegjeld etter KL 50 nr. 1 og nr. 2 ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Beregningen tar utgangspunkt i den forenklede formelen, som angir sum langsiktig gjeld pr.1.1 delt på bokført verdi anleggsmidler pr. 1.1 multiplisert med årets avskrivninger. Alle tall i hele tusen. (A) Årets avskrivninger kr (B) Sum bokført verdi anleggsmidler (fratrukket tomter) kr (C) Sum ekstern langsiktig gjeld kr Minste tillatte avdrag (A*C/B) = kr Betalt avdrag kr Underdekning kr 53 Note 7 Renter sikring Ikke aktuelt Note 8 Garantiansvar Ikke aktuelt Note 9 Andre vesentlige forpliktelser Ikke aktuelt Side15 8

16 Note 10 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi herunder MFO Ikke aktuelt Note 11 Avsetninger og bruk av avsetninger Spesifikasjon av alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet: I hele tusen kroner Alle fond Kostra art Regnskap 2014 Regnskap 2013 Avsetninger til fond Sum (530:560) Bruk av avsetninger Sum (930:960) Til avsetning senere år Netto avsetninger Disposisjonsfond, avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet UB Bundet driftsfond, avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Ubundet investeringsfond, avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investeringsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Bundet investeringsfond, (Ren Oslofjord og Filipstadbru), avsetninger og bruk av avsetninge Bundet investeringsfond Kosta art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Side16 9

17 Note 12 Strykninger Det er ikke gjennomført strykninger ved avslutningen av driftsregnskapet og korrigeringer ved avslutning av investeringsregnskapet Note 13 Opplysninger om egenkapitalkonti Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk I hele tusen kroner Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet merforbruk 0 0 Årets avsetning til inndekking 0 0 Totalt merforbruk til inndekking 0 0 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk I hele tusen kroner Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet Årets disponering Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Spesifikasjon over udekket i investeringsregnskapet I hele tusen kroner Udekket Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet udekket 0 0 Årets avsetning til inndekking 0 0 Nytt udekket i regnskapsåret Spesifikasjon over udisponert i investeringsregnskapet I hele tusen kroner Udisponert Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret 0 51 Side17 10

18 Note 14 Kapitalkonto Spesifikasjon av kapitalkonto 2014 Tall i kroner og øre Økning i formue (kreditposter i året) Beløp IB - Saldo pr Aktivering av fast eiendom og anlegg ,42 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,37 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskriving av askjer og andeler 0,00 Utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Endring pensjonsmidler ,31 Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler - Estimatavvik pensjonsmidler 0,00 Sum pr ,10 Redusert formue (debetposter i året) Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Nedskriving av aksjer og andeler ,00 Avdrag på utlån (mottatte avdrag) 0,00 Avskrivning sosiale utlån 0,00 Avskrivning andre utlån 0,00 Bruk av midler fra eksterne lån 0,00 Endring pensjonsforpliktelser ,09 Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse 0,00 Estimatavvik pensjonsforpliktelser 0,00 Finansiering av investeringsregnskapet 0,00 UB - Saldo pr ,01 Sum pr ,10 Kontrollsum: 0,00 Side18 11

19 Note 15 Investeringsoversikt Ihht kommunale regnskapsforskrifter er alle bevilgninger til investeringsprosjekter ettårige, og det foretas ingen automatisk overføring av ubenyttede investeringsmidler til neste regnskapsår. Oversikten viser totalt regnskap på alle prosjekter i 2014 på kr 337,189 mill. Investeringsregnskapet viser investeringer i anleggsmidler på kr Årsaken til forskjellen er at i prosjektoversikten er det medtatt fordelte utgifter på investeringsprosjektene på kr 1,965 mill og finansieringsinntekter som er ført på prosjekter med kr 2,450 mill. Dette inkluderer Norsk Folkehjelps betaling av sprinkleranlegg (kr 1,400 mill), tilskudd fra Enova på Landstrøm (kr 0,480 mill), og tilskudd fra Forsvarsbygg og Oslo kommune på samarbeidsprosjekter (kr 0,570 mill). Avik mellom årsbudsjett og regnskap Periodiseringsavvik hvor utgiftene påløper senere enn forutsatt i budsjettet Mindreforbruk som følge av at prosjektet er blitt billigere enn budsjettert. Reelle forsinkelser som gjør at prosjektet forventes ferdigstilt senere enn forutsatt i budsjettet Prosjekt Byhavna Prosjekt Sydhavna Prosjekt Ren Oslofjord Prosjekt Farled og andre mindre prosjekter Prosjekt Planlegging/omstrukturering Prosjekt IKT og annet utstyr Prosjekt Byhavna: Det foreligger et reelt mindreforbruk på bl. annet Grunnarbeider Honnørbrygga og Oppgradering kaikonstruksjon N. Akershuskai. De andre prosjektene som for eksempel byutvikling Hjortnes - Filipstad og Akershusstranda er forsinket grunnet blant annet byutviklingsframdriften på Filipstad Prosjekt Sydhavna: Etter inngått kontrakt med ny operatør i Sydhavna Yilport, er prosjekter som Sydhavna - utbygging og kjøp av kraner forsert ihht forventede budsjetterte utgifter. Dette innebærer at det i 2014 har påløpt større kostnader enn først forutsatt, men kostnadene er total innenfor forutsatt kostnadsramme. Beløpet fremkommer som minusbeløp på «reelle forsinkelser» i tabellen. Prosjekt Farled og andre mindre prosjekter: Det foreligger forsinkelser på diverse arbeid innenfor dette prosjektet som katodisk beskyttelse av kaier og oppgradering av kaier Prosjekt Planlegging og omstrukturering: Behov for å utføre prosjekter på generell planlegging for omstrukturering har vært mindre enn antatt. Prosjekt IKT og annet utstyr: Det har vært mindre aktiviteter enn forutsatt i budsjettet innen IKT og annet utstyr. Spesielle avsetninger hvor tidspunkt for utbetalinger er uforutsigbar Side19 12

20 Prosjektnr Navn prosjekt Bruk av Dok 3 avsetninger 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik Regnskap - budsjett Hjortnesterminalen Akershusstranda Kostnader salg, Tjuvholmen Byutvikling Hjortnes - Filipstad Revierkaia - Nordre atkomst Vippetangen - Planarbeid Trafikksikring Hjortnes Riving og reetablering av Rådhusbrygge I Akershustranda Havnepromenade Rådhusbrygge Grunnarbeider på Honnørbrygga Skur 42 Oppgradering av ventilasjonsanleggene Rådhusbrygge 2 og 3 Nytt dekke Oppgradering kaikonstruksjon Nordre Akershuskai Skur Byhavna Sydhavna - Utbygging Randsoner Kongshavn kaier Skur 74 - Erstatning Anskaffelse Containerkraner Sjursøya Anskaffelse Stablekraner Sjursøya Planarbeid Kongshavn Oppgradering Bekkelagseiendommene Restrukturering Ormsund til Kneppeskjær Riving/flytting av Stubbebryteren Planarbeid Bekkelagseiendommene Ormsundveien 16 Sprinkleranlegg m.m Lokaler terminalarbeidere Sydhavna Restrukturering bulkterminalen Sanering og riving skur Sydhavna Ren Oslofjord Ren Oslofjord Kartlegging landareal Etablering landstrøm Vippetangen Fyrpunkter Katodisk beskyttelse av kaier Oppgradering av Dyna fyr Oppgradering av kaier Ombygging HAV administrasjon (Skur 38) Oppgradering av øybryggene Blindskjærbåen Farled og andre mindre prosjekt Oslo Havneplan Omstruktureringsplan Planlegging/omstrukturering Oppgradering Slippen Elektriske løfteåk kran Flytende materiell Rullende materiell IT-investeringer Annet materiell IKT og annet utstyr Sum Side20 13

21 Det er i 2014 kostnadsført kr 3,013 mill på prosjekt Ren Oslofjord, dette er finansiert med bruk av bundne investeringsfond for Ren Oslofjordprosjektet. Note 16 Selvkost Ikke aktuelt for foretakene Note 17 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen Det er ingen kjente usikre forpliktelser eller hendelser etter balansedagen som vil påvirke regnskapet. Note 18 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner I 2014 har vi overført siste rest av eiendommer til HAV Eiendom i henhold til vilkår ved opprettelsen av HAV Eiendom AS. Dette fremkommer i regnskapet som kjøp av aksjer og salg av eiendommer med henholdsvis kr 409,169 mill. Det har blitt foretatt uttak fra HAV Eiendom AS på kr. 160,000 mill. Note 19 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Det er ikke foretatt endring av regnskapsprinsipper av vesentlig betydning i Note 20 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling Ikke aktuelt Note 21 Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet) Det finnes ikke fordringer og gjeld med andre kommunale enheter annet enn hva som fremkommer i mellomregningsforholdet. Note 22 Overføring til/fra 27 samarbeid Ikke akuelt Side21 14

22 Note 23 Oversikt over fordeling av inntekter og utgifter på egen kommune, interkommunale selskaper og andre Note i henhold til pliktige noter i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak 10, 4. avsnitt. Tall i hele 1000 kroner Fordelt på : Oversikt over foretakets utgifter og fordelingen av disse Egen kommune Interkom. selskaper Andre Kjøp av varer og tjenester Overføringer Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Tall i hele 1000 kroner Fordelt på : Oversikt over foretakets inntekter og fordelingen av disse Totalt Egen kommune Interkom. selskaper Andre Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Renteinntekter Tabellen inneholder både drifts- og investeringsregnskap. Lønn, sosiale utgifter og avskrivninger inngår ikke i oversikten over utgiftene. Note 24 Tap og avsetning til tap I hele tusen kroner Det er utgiftsført avsetning til tap i balansen pr Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster: Fordringer private foretak Totale utgifter i årets driftsregnskap vedr. tap på krav: Ligger i posten Overført til andre og består av: Avsetning til tap (art 14735) Avskrivning av endelig tapte fordringer i året 4 24 Innkommet på tidligere avskrevne fordringer (art 890) 0 0 Side22 15

23 Note 25 Handling Dokumentasjon av balansen Hovedreferanse Ja Nei Ikke aktuelt BL 11, 1. ledd Ja Dokumentasjon av balansen Foreligger det dokumentasjon av alle balanseposter med mindre de er ubetydelige? Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende Inneholder dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende? Er kontantbeholdning opptelt ved årets slutt? Er opptelling dokumentert med hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt? Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. Omfatter dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering minst opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på? BF 6-2, 1. ledd BF 6-2, 2. ledd BF 6-4 Ja Ja Ev. merknader Note 26 Kontroll av innberetningspliktige ytelser Oslo Havn KF har ikke avdekket vesentlige avvik i avstemming mellom lønnsinnberettede ytelser og regnskapsførte i forbindelse med innberetning av oppgavepliktige ytelser. Note 27 Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon Merverdiavgiftsloven kapittel 9 og tilhørende forskrift kapittel 9, merverdiavgiftskompensasjonsloven 16 og tilhørende forskrift 6 gir reglene for justeringer av henholdsvis merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon og dokumentasjon av dette. Status i forhold til justeringsreglene skal fremgå av følgende tabell: Dokumentasjon ved anskaffelse av kapitalvarer utarbeidet i.h.t. mvaf Dokumentasjon vedr. bruk av kapitalvarer Merverdiavgiftsloven kap 9 Merverdiavgiftsforskriften kap 9 Ja Ja Kompensasjonsloven 16 Kompensasjonsforskriften 6 Side23 16

24 utarbeidet i.h.t. mvaf Behov for justering vurdert Justering foretatt i termin 6 Dokumentasjon av justeringen i.h.t mvaf og utarbeidet Merverdiavgiftsloven kap 9 Merverdiavgiftsforskriften kap 9 Ja Ja Ja Kompensasjonsloven 16 Kompensasjonsforskriften 6 Note 28 Belastning av investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter Investeringsprosjektene er ikke belastet med andel administrative utgifter. Side24 17

25 18 Side25

26 Skjermbilde: GL30 Oslo Havn KF Side: 1 Bruker : (OKGL ) HAV Drift - Vedlegg A OKS :28:45 Side26 Drift - Vedlegg A(T) Regnskap i år (1000) Justert budsjett hittil i år (1000) Budsjett - regnskap (1000) Regulert budsjett (1000) Opprinnelig budsjett (1000) Regnskap i fjor (1000) Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egen Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj. pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger Netto avsetning Netto avsetning Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Firma(lik) : B4 19

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer