Oslo kommune Oslo Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Sakspapirer følger vedlagt. Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen Utvalgssekretær Side1

2 Havnestyresaker Innhold Lukket 1 Protokoll fra havnestyrets møte X II III IV V VI Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Havnestyresaker til behandling ST 1/15 Årsberetning og regnskap for 2014 ST 2/15 Tildelingsbrev fra MOS 2015 ST 3/15 Markedsplan 2015 X ST 4/15 ST 5/15 ST 6/15 ST 7/15 ST 8/15 ST 9/15 ST 10/15 Nasjonal havnestrategi - revisjon av hav ne- og farvannsloven Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Uttalelse ved offentlig ettersyn Høring av konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden Bruk av merverdiavgiftsavtaler ved bygging av infrastruktur Filipstad - Orientering reguleringsstatus Tjuvholmen gjenstående forpliktelser og avslutning av prosjektet Utredning om landstrøm i Oslo havn ST 11/15 HAV Eiendom AS Handlingsplan 2015 X ST 12/15 Forspørsel fra VAV om bruk av havneveien til massetransport fra Bekkelaget Renseanlegg ST 13/15 Søknad om utskiping av masser over Oslo havn X Referatsaker X X VII Eventuelt VIII Informasjon IX Avgradering av saker Side2

3 Protokollfrahavnestyretsmøte Habilitet Rapportvedr.brukavfullmakter Arbeidsutvalgetsaktivitet Side3

4 Havnestyresakertilbehandling Side4

5 Havnestyresakertilbehandling Side5

6 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 1/15 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Økonomi og IT Anne-Marie Alnes Bakkerud/Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2014/689 Arkivref: 455/2015 Sak: Årsberetning og regnskap for 2014 Saken gjelder: Havnedirektøren legger med dette fram for havnestyret årsberetning og regnskap for 2014 for Oslo Havn KF (vedlagt) til godkjenning og vedtak. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1. Årsregnskap 2014 vedtas med slike årsavslutningsdisposisjoner: 2. Driftsregnskapet avsluttes med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 22,822 mill. Investeringsbudsjettet avsluttes med udekket beløp på kr 1,415 mill til inndekning i Det inntektsføres kr 3,013 mill fra bundet investeringsfond til bruk i prosjekt Ren Oslofjord. Det inntektsføres kr 1,169 mill fra bundet driftsfond til inndekning av dokumentavgift HAV E. 3. Fremlagt årsberetning for 2014 vedtas Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Solveig Eikeland Administrasjonsdirektør Vedlegg: Side6

7 Oslo Havn KF Side: 2 1 Regnskap Årsberetning 2014 Side7

8 Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 26. februar 2015 Årsregnskap 2014 Oslo Havn KF Side8 1

9 2 Side9

10 NOTER TIL REGNSKAPET OSLO HAVN KF Krav om noteopplysninger til årsregnskapet finnes i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 5, 12 nr. 3 og 13. Videre gir Kommunal regnskapsstandard nr. 6 Noter og årsberetning (KRS nr. 6) F veiledning til innholdet i de forskriftsbestemte notene. Standarden inneholder også en opplisting av noter som normalt vil være aktuelle for kommuner og fylkeskommuner å gi, i tillegg til de forskriftsbestemte. For kommunale foretak kommer i tillegg eget krav om noteopplysninger i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, 10. Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til forskrift fra Kommunal- og regionaldepartement av for kommunale og fylkeskommunale foretak. Videre er årsregnskapet satt opp i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen som årsregnskapet gir. Regnskapet omfatter alle økonomiske midler som er disponert for året, og anvendelse av disse. Regnskapet er ført etter anordningsprinsippet, dvs at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger er tatt med enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes, herunder også alle lønnsutgifter. Fra og med 2011 vil premieavvik av pensjonskostnad amortiseres over 10 år, mens premieavvik oppstått fra og med 2014 vil amortiseres over 7 år. Tidligere var dette over 15 år. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er ført brutto. Side10 3

11 Note 1 Endring i arbeidskapital Endring arbeidskapital balanseregnskapet Regnskap 2014 Regnskap 2013 Endring Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Betalingsmidler Premieavvik Sum endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital ( ) Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap 2014 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse ) Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital Differanse (0) Side11 4

12 Note 2 Pensjon sforpliktelser Pensjonskostnad Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad S u m amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) Premieavvik Innbetaling Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Pensjonsforpliktelse (estimat) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift NÆRMERE SPESIFIKASJONER Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat full amortiseri Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat Brutto pensjonsmidler IB estimat i fjor Innbetaling Administrasjon U tbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering Amortisering av premieavvik Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring Spesifikasjon av estimatavvik Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB Fø r ing av estimatavvik Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto balanseført estimatavvik Side 12 5

13 Avstemming Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Forfalt premie (inkl. administrasjon) Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Økonomiske forutsetninger og annet Avkastning på pensjonsmidler 6,00 % 5,65 % Diskonteringsrente 5,00 % 5,00 % Årlig lønnsvekst 3,86 % 3,96 % Årlig G-regulering 3,86 % 3,96 % Amortiseringsfaktor Årets pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift er kr 29,660 mill. Akkumulert premieavvik i balansen pr er kr 88,918 mil l. inkl arbeidsgiverav gift. Dette er pensjonskostnader som blir utgiftsført med 1/10 hvert år i årene fremover, fra og med 2015 vil dette utgiftsføres med 1/7. Denne ordningen startet i 2002 og årets utg iftsførte premieavvik inkl. arbeidsgiver avg ift fra tidligere år er kr 8,046 mill. Note 3 Varige driftsmidler (anleggsmidler) Oslo Havn KF har avskrevet og aktivert anleggsmidler og investeringer på denne avskrivn ings raten siden Inndeling i anleggsgrupper og avskrivningstid er havnedriftsrelatert. Mate riell og faste eiendommer er gruppert med avskrivningstid som det framgår nedenfor. Verditallene bygger på bokførte kostnader fratrukket avskrivninger. Arealer er ikke avskrevet. Verditallene her utgjøres av arealkostnad er inkl. fyllinger f.o.m Arealkostnader omfatter erverv av areal samt opparbeidelse av areal fram til en slik standard at det kan benyttes til trafikk - og lagringsformål. I arealkost nadene er o gså inkludert arealopparbeidelse bak kai konstruksjon der slike har blitt bokført på konti for kaiinvesteringer. Det vises for øvrig til at Oslo kommune sentralt har utarbeidet et register over kommunen samlede eiendommer. Avskrivningsprinsippene, med lineær avskrivning for den enkelte anleggsgruppe som det fremgår nedenfor er imidlertid de samme. For anleggsmidler (varige driftsmidler) vurdert etter regnskapsforskriften 8 skal det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan. For hver gruppe av anleggsmidler bør det også opplyses om anskaffelseskost, tilgang og avgang, årets samlede av - og nedskrivninger og balanseført verdi. I tillegg bør det gis en spesifikasjon over vesentlige poster vedrørende gevinst/tap ved salg av anleggsmidler mv. gjennom året. Anleggsmiddel gruppe Avskrivnings plan Eiendeler Inventar/Utstyr 5 år Inventar, utstyr, kontormaskiner og lignende Kjøretøy 8 år Anleggsmaskiner, maskiner, transportmidler og lignende Side 13 6

14 Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Båter 15 år Inspeksjonsbåter og flytende materiell Kraner 15 år Containerkraner, RTG kraner, kaikraner og øvrige kraner Arealer Tomt og grunn Bygninger 25 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Kaier 30 år Kaier og kaikonstruksjoner AVSKRIVNINGER FOR OSLO HAVN KF 2014 Hele tall i 1000 Avskr. Restverdi Aktivert Utrangert Avskriving Restverdi pr. tid Anleggsgruppe = Inventar /utstyr Kjøretøy Båter Kraner = Sum mater Arealer Bygninger Kaier = Totalsum og 227 Utstyr, maskiner, transportmidler og fast eiendom I hele kroner Utgifter ført i investeringsregnskapet, art art 429: Faste eiendommer og anlegg: Utstyr, maskiner og transportmidler: Sum utgifter som skal aktiveres: Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser: Differanse: 0 Som skyldes Nedskrivning av anleggsmidler Anleggsgruppe Behov for nedskrivning vurdert (ja/nei) Gruppe 1 Inventar og utstyr Ja Gruppe 2 Kjøretøy Ja Gruppe 3 Båter Ja Gruppe 4 Kraner Ja Gruppe 5 Arealer Ja Gruppe 6 Bygninger Ja Gruppe 7 Kaier Ja I hele kroner Nedskrevet med (beløp) Side14 7

15 Note 4 Aksjer og andeler (anleggsmidler) Aksjer og andeler i selskaper som er ført som anleggsmidler skal spesifiseres etter selskap. Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. I hele tusen kroner Selskap Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel HAV Eiendom AS Kr Kr % Note 5 Salg av finansielle anleggsmidler Ikke aktuelt Note 6 Langsiktig gjeld og avdrag på lån I hele tusen kroner Tekst Gjenværende løpetid Lånefondet år Underdekningslån Oslo Pensjonsforsikring 7 år Beregning av minste tillatte avdrag Kl 50 nr 7 har bestemmelser om hvordan kommunens lånegjeld skal avdras der bokstav a definerer at gjenstående løpetid for kommunens samlede lånegjeld etter KL 50 nr. 1 og nr. 2 ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Beregningen tar utgangspunkt i den forenklede formelen, som angir sum langsiktig gjeld pr.1.1 delt på bokført verdi anleggsmidler pr. 1.1 multiplisert med årets avskrivninger. Alle tall i hele tusen. (A) Årets avskrivninger kr (B) Sum bokført verdi anleggsmidler (fratrukket tomter) kr (C) Sum ekstern langsiktig gjeld kr Minste tillatte avdrag (A*C/B) = kr Betalt avdrag kr Underdekning kr 53 Note 7 Renter sikring Ikke aktuelt Note 8 Garantiansvar Ikke aktuelt Note 9 Andre vesentlige forpliktelser Ikke aktuelt Side15 8

16 Note 10 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi herunder MFO Ikke aktuelt Note 11 Avsetninger og bruk av avsetninger Spesifikasjon av alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet: I hele tusen kroner Alle fond Kostra art Regnskap 2014 Regnskap 2013 Avsetninger til fond Sum (530:560) Bruk av avsetninger Sum (930:960) Til avsetning senere år Netto avsetninger Disposisjonsfond, avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet UB Bundet driftsfond, avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Ubundet investeringsfond, avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investeringsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Bundet investeringsfond, (Ren Oslofjord og Filipstadbru), avsetninger og bruk av avsetninge Bundet investeringsfond Kosta art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Side16 9

17 Note 12 Strykninger Det er ikke gjennomført strykninger ved avslutningen av driftsregnskapet og korrigeringer ved avslutning av investeringsregnskapet Note 13 Opplysninger om egenkapitalkonti Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk I hele tusen kroner Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet merforbruk 0 0 Årets avsetning til inndekking 0 0 Totalt merforbruk til inndekking 0 0 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk I hele tusen kroner Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet Årets disponering Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Spesifikasjon over udekket i investeringsregnskapet I hele tusen kroner Udekket Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet udekket 0 0 Årets avsetning til inndekking 0 0 Nytt udekket i regnskapsåret Spesifikasjon over udisponert i investeringsregnskapet I hele tusen kroner Udisponert Budsjett 2014 Regnskap 2014 Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret 0 51 Side17 10

18 Note 14 Kapitalkonto Spesifikasjon av kapitalkonto 2014 Tall i kroner og øre Økning i formue (kreditposter i året) Beløp IB - Saldo pr Aktivering av fast eiendom og anlegg ,42 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,37 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskriving av askjer og andeler 0,00 Utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Endring pensjonsmidler ,31 Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler - Estimatavvik pensjonsmidler 0,00 Sum pr ,10 Redusert formue (debetposter i året) Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Nedskriving av aksjer og andeler ,00 Avdrag på utlån (mottatte avdrag) 0,00 Avskrivning sosiale utlån 0,00 Avskrivning andre utlån 0,00 Bruk av midler fra eksterne lån 0,00 Endring pensjonsforpliktelser ,09 Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse 0,00 Estimatavvik pensjonsforpliktelser 0,00 Finansiering av investeringsregnskapet 0,00 UB - Saldo pr ,01 Sum pr ,10 Kontrollsum: 0,00 Side18 11

19 Note 15 Investeringsoversikt Ihht kommunale regnskapsforskrifter er alle bevilgninger til investeringsprosjekter ettårige, og det foretas ingen automatisk overføring av ubenyttede investeringsmidler til neste regnskapsår. Oversikten viser totalt regnskap på alle prosjekter i 2014 på kr 337,189 mill. Investeringsregnskapet viser investeringer i anleggsmidler på kr Årsaken til forskjellen er at i prosjektoversikten er det medtatt fordelte utgifter på investeringsprosjektene på kr 1,965 mill og finansieringsinntekter som er ført på prosjekter med kr 2,450 mill. Dette inkluderer Norsk Folkehjelps betaling av sprinkleranlegg (kr 1,400 mill), tilskudd fra Enova på Landstrøm (kr 0,480 mill), og tilskudd fra Forsvarsbygg og Oslo kommune på samarbeidsprosjekter (kr 0,570 mill). Avik mellom årsbudsjett og regnskap Periodiseringsavvik hvor utgiftene påløper senere enn forutsatt i budsjettet Mindreforbruk som følge av at prosjektet er blitt billigere enn budsjettert. Reelle forsinkelser som gjør at prosjektet forventes ferdigstilt senere enn forutsatt i budsjettet Prosjekt Byhavna Prosjekt Sydhavna Prosjekt Ren Oslofjord Prosjekt Farled og andre mindre prosjekter Prosjekt Planlegging/omstrukturering Prosjekt IKT og annet utstyr Prosjekt Byhavna: Det foreligger et reelt mindreforbruk på bl. annet Grunnarbeider Honnørbrygga og Oppgradering kaikonstruksjon N. Akershuskai. De andre prosjektene som for eksempel byutvikling Hjortnes - Filipstad og Akershusstranda er forsinket grunnet blant annet byutviklingsframdriften på Filipstad Prosjekt Sydhavna: Etter inngått kontrakt med ny operatør i Sydhavna Yilport, er prosjekter som Sydhavna - utbygging og kjøp av kraner forsert ihht forventede budsjetterte utgifter. Dette innebærer at det i 2014 har påløpt større kostnader enn først forutsatt, men kostnadene er total innenfor forutsatt kostnadsramme. Beløpet fremkommer som minusbeløp på «reelle forsinkelser» i tabellen. Prosjekt Farled og andre mindre prosjekter: Det foreligger forsinkelser på diverse arbeid innenfor dette prosjektet som katodisk beskyttelse av kaier og oppgradering av kaier Prosjekt Planlegging og omstrukturering: Behov for å utføre prosjekter på generell planlegging for omstrukturering har vært mindre enn antatt. Prosjekt IKT og annet utstyr: Det har vært mindre aktiviteter enn forutsatt i budsjettet innen IKT og annet utstyr. Spesielle avsetninger hvor tidspunkt for utbetalinger er uforutsigbar Side19 12

20 Prosjektnr Navn prosjekt Bruk av Dok 3 avsetninger 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik Regnskap - budsjett Hjortnesterminalen Akershusstranda Kostnader salg, Tjuvholmen Byutvikling Hjortnes - Filipstad Revierkaia - Nordre atkomst Vippetangen - Planarbeid Trafikksikring Hjortnes Riving og reetablering av Rådhusbrygge I Akershustranda Havnepromenade Rådhusbrygge Grunnarbeider på Honnørbrygga Skur 42 Oppgradering av ventilasjonsanleggene Rådhusbrygge 2 og 3 Nytt dekke Oppgradering kaikonstruksjon Nordre Akershuskai Skur Byhavna Sydhavna - Utbygging Randsoner Kongshavn kaier Skur 74 - Erstatning Anskaffelse Containerkraner Sjursøya Anskaffelse Stablekraner Sjursøya Planarbeid Kongshavn Oppgradering Bekkelagseiendommene Restrukturering Ormsund til Kneppeskjær Riving/flytting av Stubbebryteren Planarbeid Bekkelagseiendommene Ormsundveien 16 Sprinkleranlegg m.m Lokaler terminalarbeidere Sydhavna Restrukturering bulkterminalen Sanering og riving skur Sydhavna Ren Oslofjord Ren Oslofjord Kartlegging landareal Etablering landstrøm Vippetangen Fyrpunkter Katodisk beskyttelse av kaier Oppgradering av Dyna fyr Oppgradering av kaier Ombygging HAV administrasjon (Skur 38) Oppgradering av øybryggene Blindskjærbåen Farled og andre mindre prosjekt Oslo Havneplan Omstruktureringsplan Planlegging/omstrukturering Oppgradering Slippen Elektriske løfteåk kran Flytende materiell Rullende materiell IT-investeringer Annet materiell IKT og annet utstyr Sum Side20 13

21 Det er i 2014 kostnadsført kr 3,013 mill på prosjekt Ren Oslofjord, dette er finansiert med bruk av bundne investeringsfond for Ren Oslofjordprosjektet. Note 16 Selvkost Ikke aktuelt for foretakene Note 17 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen Det er ingen kjente usikre forpliktelser eller hendelser etter balansedagen som vil påvirke regnskapet. Note 18 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner I 2014 har vi overført siste rest av eiendommer til HAV Eiendom i henhold til vilkår ved opprettelsen av HAV Eiendom AS. Dette fremkommer i regnskapet som kjøp av aksjer og salg av eiendommer med henholdsvis kr 409,169 mill. Det har blitt foretatt uttak fra HAV Eiendom AS på kr. 160,000 mill. Note 19 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Det er ikke foretatt endring av regnskapsprinsipper av vesentlig betydning i Note 20 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling Ikke aktuelt Note 21 Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet) Det finnes ikke fordringer og gjeld med andre kommunale enheter annet enn hva som fremkommer i mellomregningsforholdet. Note 22 Overføring til/fra 27 samarbeid Ikke akuelt Side21 14

22 Note 23 Oversikt over fordeling av inntekter og utgifter på egen kommune, interkommunale selskaper og andre Note i henhold til pliktige noter i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak 10, 4. avsnitt. Tall i hele 1000 kroner Fordelt på : Oversikt over foretakets utgifter og fordelingen av disse Egen kommune Interkom. selskaper Andre Kjøp av varer og tjenester Overføringer Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Tall i hele 1000 kroner Fordelt på : Oversikt over foretakets inntekter og fordelingen av disse Totalt Egen kommune Interkom. selskaper Andre Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Renteinntekter Tabellen inneholder både drifts- og investeringsregnskap. Lønn, sosiale utgifter og avskrivninger inngår ikke i oversikten over utgiftene. Note 24 Tap og avsetning til tap I hele tusen kroner Det er utgiftsført avsetning til tap i balansen pr Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster: Fordringer private foretak Totale utgifter i årets driftsregnskap vedr. tap på krav: Ligger i posten Overført til andre og består av: Avsetning til tap (art 14735) Avskrivning av endelig tapte fordringer i året 4 24 Innkommet på tidligere avskrevne fordringer (art 890) 0 0 Side22 15

23 Note 25 Handling Dokumentasjon av balansen Hovedreferanse Ja Nei Ikke aktuelt BL 11, 1. ledd Ja Dokumentasjon av balansen Foreligger det dokumentasjon av alle balanseposter med mindre de er ubetydelige? Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende Inneholder dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende? Er kontantbeholdning opptelt ved årets slutt? Er opptelling dokumentert med hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt? Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. Omfatter dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering minst opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på? BF 6-2, 1. ledd BF 6-2, 2. ledd BF 6-4 Ja Ja Ev. merknader Note 26 Kontroll av innberetningspliktige ytelser Oslo Havn KF har ikke avdekket vesentlige avvik i avstemming mellom lønnsinnberettede ytelser og regnskapsførte i forbindelse med innberetning av oppgavepliktige ytelser. Note 27 Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon Merverdiavgiftsloven kapittel 9 og tilhørende forskrift kapittel 9, merverdiavgiftskompensasjonsloven 16 og tilhørende forskrift 6 gir reglene for justeringer av henholdsvis merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon og dokumentasjon av dette. Status i forhold til justeringsreglene skal fremgå av følgende tabell: Dokumentasjon ved anskaffelse av kapitalvarer utarbeidet i.h.t. mvaf Dokumentasjon vedr. bruk av kapitalvarer Merverdiavgiftsloven kap 9 Merverdiavgiftsforskriften kap 9 Ja Ja Kompensasjonsloven 16 Kompensasjonsforskriften 6 Side23 16

24 utarbeidet i.h.t. mvaf Behov for justering vurdert Justering foretatt i termin 6 Dokumentasjon av justeringen i.h.t mvaf og utarbeidet Merverdiavgiftsloven kap 9 Merverdiavgiftsforskriften kap 9 Ja Ja Ja Kompensasjonsloven 16 Kompensasjonsforskriften 6 Note 28 Belastning av investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter Investeringsprosjektene er ikke belastet med andel administrative utgifter. Side24 17

25 18 Side25

26 Skjermbilde: GL30 Oslo Havn KF Side: 1 Bruker : (OKGL ) HAV Drift - Vedlegg A OKS :28:45 Side26 Drift - Vedlegg A(T) Regnskap i år (1000) Justert budsjett hittil i år (1000) Budsjett - regnskap (1000) Regulert budsjett (1000) Opprinnelig budsjett (1000) Regnskap i fjor (1000) Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egen Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj. pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger Netto avsetning Netto avsetning Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Firma(lik) : B4 19

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 03.03.2016 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat fra kl. 15:30 i kantinen skur 38 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Årsberetning 2014. Oslo Havn KF

Årsberetning 2014. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 26. februar 2015 Årsberetning 2014 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Det var da et forferdelig langt tidsperspektiv! 3 Oslo Havneplan 2013 2030 Mål for utviklingen av havneområdene Vi har lange kontrakter!

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Ole Kristian Knapp (fratrådte møte under behandling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Beate Svenningsen (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.11.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantina, skur 38 fra kl. 15.30. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Havna ved årsskiftet 1999/2000 Bystyrets vedtak den 19.01.2000, Fjordbyvedtaket. 1. Oslo kommune vil legge Fjordbyalternativet til grunn som strategi for

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer