INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>"

Transkript

1 INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O> Konfidensiell- Kun til internt bruk

2 INNHERRED VEKST NY~M~ Innholdsforteenelse 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Initiativtakere og nøkkelpersonell Firma Forretningside, visjon og målsettinger Visjon Forretningsid Målsettinger Markedsvurdering BrØje Kunder Konkurrenter Totalmarked og antatt markedsandel Produkt-/ tjenestebeskrivelse Beskrivelse av produkt/tjeneste Patentering og rettighetsbeskyttelse Markedsføring og salg Segmentering - markedsfokus Prisstrategi/prismodell Distribusj onskanaler Salgs- og Markedsføringsaktiviteter Organisasjon og kompetansebehov Økonomi Budsjetter Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Kapitalbehov og finansiering Lønnsomhetsvurdering Risikoanalyse Kritiske faktorer Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Fremdriftsplan

3 11 INNHEØD VEKST Nf9WPpl90liur~ 1 Sammendrag Eldrehøgskolen i Levanger i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Levanger videregående skole utformet et større prosjekt kalt "Livsvekst gjennom medvirkning". Det ble søkt om Extra-midler til prosjektet i Søknaden ble dessverre avslått da prosjektet var for omfattende. En del av prosjektet var etablering av seniorbedrift. Det ble besluttet å gå videre med dette i et eget prosjekt Det ble våren 2006 søkt om midler til et forprosjekt hos Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune. Samkommunen sendte søknaden over til. Det ble fra hver av partene innvilget et tilskudd på kr I tillegg var det lagt inn en betydelig egeninnsats fra Eldrehøgskolen samt bidrag fra HINT og Levanger videregående skole. Bidraget fra HINT ble ivaretatt av prosjektgruppen da HINT ble forhindret på grunn av sykdom. En fagrapport fra prosjektet ble utarbeidet høsten 2006 og en sluttrapport oversendt. I prosjektarbeidet ble det avholdt møter i Eldrehøgskolens Seniortreff der det ble orientert om prosjektarbeidet. I det siste møtet ble spørsmålet om man ønsket å delta i seniorbedriften tatt opp. Det var her et klart ønske om å stå til disposisjon for en seniorbedrift og skaffes jobb gjennom denne. De som kunne tenke seg å starte eget firma hadde allerede etablert det Det ble også holdt møter med Arbeidslivssenteret i Levanger og NAV Nord-Trøndelag. Prosjektet ble her møtt med stor interesse. Det samme opplevde Eldrehøgskolen før prosjektet startet i kontakt med den politiske og administrative ledelse i samkommunen og fylkeskommunen. Våren 2007 ble prosjektet presentert for statsråd Bjarne Håkon Hanssen som ga en positiv tilbakemelding. Eldrehøgskolen tok tak i anbefalingene fra prosjektet og vedtok å gå videre med etablering av en seniorbedrift. Styret i Eldrehøgskolen oppnevnte såles våren 2007 et interimstyre for seniorbedriften Samtidig ble det besluttet at bedriften skulle være et andelslag kalt Innherred Seniorbedrift BA (ISB). Det tas sikte på å avholde stiftelsesmøte for seniorbedriften i juni Seniorbedriften (ISB) skal vavre et aktivt instrument for sysselsetting av personer i alderen 55+, som av ulike grunner er satt utenfor yrkeslivet Det er personer som selv ønsker å delta i yrkeslivet og som vil ha en aktiv tilværelse der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt Disse personene registreres i en databank der kompetanse og ønsket arbeidsinnsats kommer frem. Dette markedføres overfor private og offentlige virksomheter som har behov for slik arbeidskraft. ISB formidler så arbeidskraft gjennom formidling eller utleie til oppdrag fra virksomhetene. ISB vil også kunne utføre tjenester for enkeltpersoner. I tillegg vil ISB ha egne ansatte og drive egen virksomhet Kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner, som identifiserer seg med bedriftens formål, vedtekter og retningslinjer, kan bli medlem og tegne andeler. Eldrehøgskolen vil ta arm for etableringen av bedriften og stå også som andelseier. Det tas sikte på at kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy går aktivt inn som andeleiere i 3

4 INNHERRED VEKST UU~ OG UIVn6WG bedriften. De utgjør nedslagsfeltet for bedriftens virksomhet Bedriften søkes lokalisert til Staup. I tilknytning til denne lokaliseringen vil det bli tatt initiativ til å etablere en seniorinkubator for seniorer som ønsker å starte egen virksomhet Seniorbedriften tenkes dessuten aktivt å gå inn i den fremtidige drift og vedlikehold av Staupområdet Det gjelder både drift av kantina, drift og vedlikehold av arealer og bygninger i samarbeid med partnere som har inngått en intensjonsavtale om interessefellesskap for fremtidig bruk av Staup. En felles interessemelding er oversendt fylkeskommunen. Vi mener det er et klart behov for en slik bedrift i samfunnet Det vil vane et marked for formidling og utleie av seniorer til bedrifter. I dagen stramme arbeidsmarked er dette helt klart. En slik bedrift vil også vavre i tråd med ideene i pensjonsreformen om å stå lenger i arbeid og å kunne kombinere pensjon og arbeid på en smidigere måte enn i dag. I det oppsatte driftsbudsjettet synes det klart at det er mulig å drive bedriften på en forretningsmessig måte. Det er lagt opp til at prissettingen skal være konkurransedyktig. Det er videre forutsatt at overheadkostnadene dekkes inn med 30 % av omsetningen. Det gjelder å komme i gang og lære av det man gjør. Det er et nytt arbeidsområde som her skal pløyes. 2 Innledning 2.1 Bakgrunn Ideen om etablering av seniorbedrift i Levanger ble først tatt opp og utformet som en del av et større prosjekt kalt "Livsvekst gjennom medvirkning". Dette prosjektet besto av flere delprosjekter der møteplasser for ulike grupper sto sentralt Det ble høsten 2004 søkt om støtte fra helse- og rehabiliteringsmidler fra Extra-spillet Søknaden her ble avslått da den var for omfattende med for mange delprosjekter. Det ble besluttet å snevre inn prosjektarbeidet der utvikling av seniorbedrift ble gitt hovedprioritet I prosjektarbeidet ble det lagt til grunn en bred tilnærming der seniorbedrift ble vurdert ut fra seniorers yrkesdeltakelse, tilbud og etterspørsel etter seniorers arbeidskraft og de mer samfunnsmessige perspektiver. I tillegg til samfunnsperspektivet og seniorenes individuelle preferanser ble også næringsperspektivet og helseperspektivet vektlagt. Det ble søkt om midler til å gjennomføre prosjektet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune.. Innherred samkommune sendte søknaden over til Innhetred Vekst AS. Våren 2006 ble det fra hver av partene ytt et tilskudd til prosjektet på kr I den opprinnelige prosjektplanen var det også innarbeidet et bidrag økonomisk og bemanningsmessig fra HINT. Deres bidrag skulle ta for seg aktuell litteratur på området På ~ av sykdom ble det ikke noe av bidraget fra HNT. Deres innspill er derimot ivaretatt ellers i prosjektarbeidet Totalbudsjettet for prosjektet inkludert innsatsen fra HNf og egeninnsatsen beløp seg til kr En mer omfattende fagrapport fra prosjektet ble lagt fram høsten (Se Eldrehøhskolens hjemmeside no. I tillegg er det utarbeidet en sluttrapport til Innherred Vekst AS ut flu den prosjektplan som ble utarbeidet ved søknaden om midler. 4

5 INNHERRED VEKST Nvwna OG unn ia 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell Prosjektet "Livsvekst gjennom medvirkning" ble utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Eldrehøgskolen i Levanger, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Levanger videregående skole (LVGS). I seniorbedriftprosjektet har prosjektarbeidet skjedd gjennom et samarbeid mellom Eldrehøgskolen og LVGS. Imidlertid har HINT, horherred samkommune og Innherred Vekst AS fulgt opp prosjektet gjennom deltakelse i styringsgruppe. Gjennom møter har man også involvert Nord-Trøndelag fylkeskommune, Levanger kommune og Verdal kommune. I Eldrehøgskolens seniortreff er det avholdt to møter over temaet. Det har dessuten vært møter med Arbeidslivssenteret (NAV) i Levanger og med NAV Nord-Trøndelag, samt møter med statsråd Bjarne Håkon Hanssen og fylkesrådsleder Alf Daniel Moen.. Hovedpådriver i prosjektet har vært Eldrehøgskolen. Eldrehøgskolen vil også være initiativtaker til etableringen av seniorbedriften. Det er i dag meget liten erfaring med tilsvarende bedrifter som man her ønsker å etablere. Men gjennom det brede samarbeidet som er lagt til grunn i prosjektarbeidet vil nødvendig kompetanse og erfaring være til stede for etableringen av bedriften. 2.3 Firma Seniorbedriften er planlagt etablert som et andelslag som "Innhened Seniorbedrift BA". (TSB). Kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner, som identifiserer seg med bedriftens formål, vedtekter og retningslinjer, kan bli medlem og tegne andeler. Bedriften vil således ha vekslende medlemstall og vekslende egenkapital. I utgangspunktet søkes det om offentlig andelsdeltakelse i bedriften, men det vil bli tatt kontakt med større aktuelle bedrifter for tegning av andeler. Eldrehøgskolen som initiativtaker til seniorbedriften vil stå for stiftelsen av bedriften og tegne andeler. En andel er prissalt til kr Bedriftens nedslagsfelt og virkeområde er definert til kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy. Disse kommunene innviteres til å tegne andeler. Nord-Trøndelag fylkeskommune har signalisert at de ikke ønsker å delta på eiersiden, men kan tenke seg å gå inn med et renteog avdragsfritt lån. Det tas sikte på å støe andelslaget på forsommeren Bedriften vil ha sitt kontor i Levanger. Staup er prioritert som lokaliseringssted for bedriften. Bedriften skal drives som et forretningsmessig foretak. 3 Forretningside, visjon og målsettinger 3.1 Visjon Innherred Seniorbedrift BA (ISB) skal være et aktivt instrument for sysselsetting av personer i alderen 55+ som av ulike grunner er utenfor yrkeslivet, men som ønsker å delta i yrkeslivet. For de i målgruppen som ønsker å starte egen virksomhet, skal seniorinkubatoren gi nødvendig oppstartshjelp Mat Forretningsplan 5

6 9NNHEAAED VEKST N~ OG Ur~ Yrkesdeltakelsen skal sikre en aktiv tilværelse, der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt. Den skal sørge for at den enkelte selv tar ansvar for et godt liv. 3.2 Forretningside Seniorbedriften etablerer en databank over personer i målgruppen 55 + som ønsker å delta i yrkeslivet. Registreringen skjer etter innberetning fra enkeltpersoner om deres ønsker om yrkesdeltakelse ut fra kompetanse og ønsket arbeidsinnsats. ISB vil gjennom kontakt med det offentlige og næringslivet i regionen formidle og leie ut personer til bestemte oppdrag fra bedriftene. ISB vil også kunne utføre oppdrag innmeldt fra enkeltpersoner. I tillegg vil ISB kunne drive egen virksomhet og ha egne ansatte. ISB vil ta initiativ til å etablere en egen seniorinkubator. 3.3 Målsettinger Hovedmålsettingen er at seniorbedriften skal gi personer i målgruppen muligheter til å delta i arbeidslivet med den arbeidsevne de selv ønsker å delta med. Det er et mål at ISB får sitt hovedsete på Staup og at bedriftens virksomhet også er knyttet til utvikling og drift av Staup-området. ISB har følgende operative målsettinger: - I løpet av første år skal ISB formidle eller leie ut personer til oppdrag som dekker minst 30 personer eller 5 årsverk - I løpet av 5 år skal ISB gi sysselsetting til minst 100 personer eller 15 årsverk 4 Markedsvurdering 4.1 Bransje Innherred Seniorbedrift BA vil i første rekke være en formidlingsbedrift som står for formidling og utleie av personer i målgruppen Personene som er registrert i databanken dekker et bredt spekter av yrkeserfaring og kompetanse. ISB vil gjennom sin formidling og utleie kunne dekke ulike bransjer. De vil også kunne tilby arbeidsledere med bred leder- og lågkompetanse for ansatte fra andre bedrifter. Samarbeid med Innherred Produkter AS og Leva-Fro AS kan her være aktuelt. I tillegg vil ISB ha egne ansatte til å forestå formidling og utleie. ISB vil også kunne drive annen virksomhet i egen regi, som for eksempel kafevirksomhet på Staup. Det samme gjelder driften av seniorinkubator. 6

7 INNHERRED VEKST Mr~OG UIVUW IG 4,2 Kunder Hovedkundene vil være virksomheter i regionen, både offentlige og private. Det vil være virksomheter som har behov for innleid personell i kortere eller lengre perioder. For seniorbedriften blir oppgaven å finne fram til de personer i databanken som matcher denne etterspørselen av personell og som er interessert i å ta på seg det aktuelle oppdrag. For private kunder/enkeltpersoner vil det dreie seg om hjelp i hus, hage eller andre bistandsbehov. Det kan være alt fra vaktmestertjenester til hjelp til innkjøp / handling. ISBs egen virksomhet vil gå på å betjene de som vil være brukere av de tilbud ISB gir gjennom egne ansatte, enten det er overfor de seniorer som står i databanken eller kunder som direkte benytter ISBs egne tjenester eksempel kafekunder Konkurrenter ISB sine konkurrenter vil i første rekke være det ordinære arbeidsmarkedet og den ordinære arbeidsformidling gjennom bl a NAV. På sett og vis vil seniorene i vår målgruppe konkurrere med aktivt arbeidssøkende på det ordinære arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig å få frem et budskap om at ISB sin virksomhet er et supplement til det vanlige arbeidsmarkedet Dette er formidlet og akseptert i kontakten med NAV Nord-Trøndelag. Seniorene i ISB vil ikke gå inn i et ordinært arbeidsforhold. De vil enten leies ut til de oppdragsgivere som har et behov for midlertidig hjelp for kortere eller lengre tid. De vil da lønnes av ISB som vil ha arbeidsgiveransvaret Eller ISB kan formidle arbeidshjelp til oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil da ha arbeidsgiveransvar. For den personlige private tjenesteytingen vil det som benevnes "svart arbeid" og vennetjenester være største konkurrent Det gjelder spesielt i forhold til prissetting av tjenestene. I Trondheim yter i dag TOBB Omsorg en tilsvarende tjeneste. Prisen er her 280 kr. timen. Tjenesten er godt etterspurt. ISB vil i utgangspunktet legge seg på en pris klart under dette. 4.4 Totalmarked og antatt markedsandel Det totale marked vil være meget omfattende. Det omfatter i utgangspunktet alle virksomheter, offentlige og private, i regionen. De vil være potensielle oppdragsgivere for registrerte seniorer i ISB. Hvor stor andel av dette markedet som vil nås er avhengig av flere faktorer. Det vil i stor grad avhenge av arbeidsmarkedssituasjonen. Med det stramme arbeidsmarked man har for tiden vil man ha mulighet til å nå bredt ut Det legges opp til bred pressedekning av ISB sin virksomhet. På det private persontjenestemarkedet oppleves det i dag en økt etterspørsel. Det er likevel vanskelig å anslå omfanget av dette markedet Men det er klart at det vil vokse betydelig i fremtiden med flere eldre og bedre økonomi. Samtidig ser vi at kommunene i større grad begrenser sine tjenester til lovpålagte oppgaver. 7

8 5 Produkt4 tjenestebeskrivelse innhehned VEKST OG 5.1 Beskrivelse av produktffjeneste ISB sin primære oppgave er å formidle og leie ut seniorarbeidskraft til virksomheter i regionen. ISB er således i første rekke et arbeidsformidlingsorgan. I tillegg vil ISB ha virksomhet i egen regi. Det gjelder servicetjenester av ulike slag og da spesielt rettet inn mot ISB sin egen virksomhet Men også amen service kan være aktuelt, så som drift- og vedlikeholdsarbeid på Staup og drift av kafe. 5.2 Patentering og rettighetsbeskyttelse Det er ikke nødvendig å beskytte produktet/tjenesten med patenter eller varemerker. 6 Markedsføring og salg Markedsføring av bedriften og dens produkter vil skje gjennom annonsering og presseomtale. En viktig markedsføringskanal vil være den direkte kontakten som knyttes til de virksomheter som oppsøkes for andelstegning og oppdrag. 6.1 Segmentering - markedsfokus Det viktigste kundesegmentet vil være virksomheter som tildeler ISB oppdrag. Det gjelder for alle typer oppdrag som ISB kan påta seg. Det er dessuten viktig å etablere gode relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere der man sammen kan påta seg oppdrag. I tilknytning til interessemelding for fremtidig bruk av Staupområdet er det inngått en intensjonsavtale om interessefellesskap som kan dame ramme for felles oppgaveløsning. 6.2 Prisstrategi/prismodell Et vesentlig utgangspunkt har vært at prissettingen må skje ut fra forretningsmessige prinsipper. Samtidig må pris på tjenestene være konkurransedyktig i markedet. I den prismodellen som er lagt til grunn har man tatt utgangspunkt i at betalingen til seniorene settes til kr. 130 pr time. Det er dessuten lagt til grum at overheadkostnadene for å drive ISB skal utgjøre 30 % av omsetningen. I modellen gir det en pris ut på kr. 220 pr time. Det kan her nevnes at TOBB Omsorg opererer med en timepris på kr Tidligpensjonerte og uføretrygdede vil ha begrensninger når det gjelder inntekt ut over trygden uten at trygden blir redusert. 6.3 Distribusjon Tjenestene vil bli distribuert etter avtaler med oppdragsgiverne. I tillegg kommer de tjenester ISB yter direkte både internt og eksternt som for eks kafevirksomhet 8

9 INNHERRED VEKST NYB,% % ur~ 6.4 Salgs- og Markedsføringsaktiviteter Markedsaktivitet Mål med aktiviteten Tidsperiode Sum kroner Kontakt med kommunene Andelstegning Juni Presseomtale ved stiftelse av ISB Seniorregistrering/ bred annonsering Kontakt med bedrifter / virksomheter Gjøre det kjent at bedriften blir etablert Etablere databank for yrkesdeltakelse fra seniorene Andelstegning / henting av oppdrag Ultimo juni Aug/sept Sept/okt Igangsette virksomhet på Staup Oppdrag i egen regi for ISB Sept/okt Annonsering av ISB sine tilbud Skaffe oppdrag og nye kunder Okt Diverse, reserve Sum markedsføringskostnader Tabell 1: Markedsaktiviteter / Markedsføringsbudsjett 7 Organisasjon og kompetansebehov ISB etableres som et andelslag som Innherred Seniorbedrift BA. ISB vil ha et eget styre på fem medlemmer inkludert styreleder. Styret skal ha den daglige ledelse av bedriften ut fra årsmøtets vedtak. Årsmøtet er bedriftens øverste myndighet. Styret foretar ansettelser og engasjement av personer for å administrere den daglige drift. Til å forestå de administrative oppgaver, ansettes en daglig leder 8 Økonomi 8.1 Budsjetter Realistiske og gode budsjetter er veldig viktige i en etableringsfase.. 9

10 INNHEØED VEKST Driftsbudsjett Driftsbudsjettet skal vise samlet forventet omsetning, kostnader og resultat for de første driftsårene. 3 første år i hele 1000 kroner Driftsbudsjett - Inntekter minus kostnader i år 2 år 3 år Salgsinntekter Andre inntekter SUM SALGSINNTEKTER Variable kostnader: Råvarer, komponenter Lønn til ansatte, inkludert sosiale kostnader Andre variable kostnader SUM VARiABI.E KOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (DB) (s mntøkter -sumvmiahle kosmsder) Faste kostnader: Faste lønnskostnader inkl. sosiale kostnader Husleie Strøm Telefon/porto Markedsføring Reiser Forsikring Regnskapsføring Revisjon Avskrivninger Andre faste kostnader SUM FASTE KOSTNADER DRIFTSRESULTAT (oeknmgsbidreg- fntckostnad&) Ruinherred Vekst AS 10

11 INNHERRED VEKST W(W2Q~ OG UWUWW Finanskostnader/finansinntekter (NB! ikke avdrag) RESULTAT (overskudd eller underskudd) Tabel! Z: ØiJtabudsjett Investeringsbudsjett Hvilke investeringer er påkrevd for å realisere forretningsideen? Når må de ulike investeringene foretas? Dato Type investering Kroner S t 2007 Kontorutst dagh_g leder Nov 2007 Innredning og utstyr seniorinkubator Sum kapitalbehov Tabell 3: Investeringsbudsjett innherred Vekst AS 11

12 4V INNHERRED VEKST NYB(PPPIØ OG II1\ QG 8.2 Kapitalbehov og finansiering Hvordan er kapitalbehovet tenkt finansiert? - egeninnsats, egne penger, private investorer, lånefinansiering fra banker, offentlig støtte fra SND el lignende. Langsiktige investeringer bør finansieres med langsiktig kapital (egenkapital, pantelån, eventuelle tilskudd og lignende). Egenkapitalen bør dekke deler av driftskapitalbehovet (se likviditetsbudsjettet), eks. den faste delen av varelageret. Kapitalbehov til Kroner Finansiering Kroner Investeringer (s$ investeringsbudsjett) Egenkapital Tilskudd Egenkapital Drift (fra likviditetsbudsjett Kassakreditt SUM SUM Tabell! 5: Kapitalbehov og Finansiering 8.3 Lønnsomhetsvurdering ISB skal drive forretningsmessig. Det er derfor lagt opp til at bedriften balanserer og helst med et lite overskudd. I det oppsatte driftsbudsjett er dette ivaretatt. Det er ikke lagt opp til noe utbetaling av utbytte. 9 Risikoanalyse Det er alltid en mulighet for at fremtiden blir annerledes enn forventet og budsjettert. I tillegg til å identifisere de kritiske suksessfaktorene for etableringsfasen bør risikoanalysen også ta for seg hvordan det vil gå om inntektene blir lavere enn forventet og utgiftene høyere enn forventet. 9.1 Kritiske faktorer En kritisk faktor er en faktor som vil påvirke gjennomføringen av etableringen eller forhindre at etableringen går som planlagt Enten delvis eller helt I^rifia;c f^l:forcr S K RV Mulige tiltstl:/ans^.rrli^ 1 I Kommunene tegner ikke andeler Bedre markedsføring 2 Problemer med lokalisering 3 6 Utrede flere alternativer 3 Manglende oppdrag Mer aktiv markedsføring

13 Tabell 6: Kritiske faktorer 0 ID PNNHEMED VEKST Niffi4PPØOGIIN6 AID S-S wzvynighet. Hvor smmrynltg vil dm være at dele ~er.m Skala 1-5 (5 er matsa mrynlig) K- Kritisk Hvor brisk vadetre vane hvis det inni effer. Skala 1-5 (5 er mest kattsk) RF- Risikojakter (S lp. 15 elter høyere vil måtte tilase en aksion baæn en stu dato. 9.2 Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer De faktorene som har høyest Risikofaktor og hvor det ikke finnes gode mottiltak, betegnes for Kritiske Suksessfaktorer. Vi antar at sannsynligheten ikke er så veldig høg for at disse inntreffer. 10 Fremdriftsplan Det er viktig med en fremdriftsplan som forteller hvilke mål som skal nås og når man skal nå de. En fremdriftsplan som er realistisk med milepæler og strategiske beslutningspunkter. Gantdiagram er benyttet til skjematisk fremstilling av fremdriftsplanen. Aktiv iteter Tidsplan ( uke/and) Ress.bruk juni juli an t okt nov I Møte med kommunene x 8 2 Stiftelse ISB x 16 3 Kontakt bedrifter x x 30 4 Seniorinkubator x x 20 5 Kafeetablerin x Sum dagsverk: 90 Mil ler Strategiske l -It beslutnin s unkter Tabell 7: Fremdrifisplan 13

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Målsetting med modulen:

Målsetting med modulen: HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL 14.08.2012 Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År:

Detaljer

Innherred Næringsselskap AS

Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005 Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som

Detaljer

Versjon nr:1.0. 13. september 2010. C&J Investment AS CityBag ++ Husnes. Forretningsplan. Dat du v ha City baw

Versjon nr:1.0. 13. september 2010. C&J Investment AS CityBag ++ Husnes. Forretningsplan. Dat du v ha City baw Dat du v ha City baw ++ Forretningsplan C&J Investment AS CityBag ++ Husnes 13. september 2010 Versjon nr:1.0 Innholdsforte nelse 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell 3

Detaljer

Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond

Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond Hemsedal kommune Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond Søknadsskjema er ei rettleiing før søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond. Skjema skal nyttast så langt det passar for prosjekt det

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Enkel forretningsplan for videre bearbeiding. Profil & Design

Enkel forretningsplan for videre bearbeiding. Profil & Design Enkel forretningsplan for videre bearbeiding Profil & Design 15. juni 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08.

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08. 1.2 Arbeidsverktøy Målsetting med modulen: Sentrale verktøy i kurset Forretningsplan Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: 2 1 Din forretningsplan skrives rett inn i en forretningsplanmal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13.

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. Trondheimsfjorden Ramsarsenter connecting people and nature Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. mai Trondheimsfjorden Ramsarsenter SA Lokalisering Trondheimsfjorden Ramsarsenter

Detaljer

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Sendes: Kulturdepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@kud.dep.no

Detaljer

Litt fakta om Joker..

Litt fakta om Joker.. 1 FISTER 13. juni 2 14.06.2017 Litt fakta om Joker.. Merkevaren Joker forvaltes og driftes av Kjøpmannshuset Norge AS, et av profilhusene i NorgesGruppen. Joker er NorgesGruppens profilkjede for nærbutikker

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold Gjenvinning Kartlegging av potensialer for ny og økt verdiskaping samt forutsetningene for dette innen gjenvinning og avfallsbehandling i Gjenvinning er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Søknadsskjema_generelt_foretak

Søknadsskjema_generelt_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 03.07.2012 Referansenummer: YMQFYH Søknadsskjema_generelt_foretak Foretaksdata

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE

MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE TID: 21.06.2016 kl. 08.30 STED: MØTEROMMET 5.ETG. KAMMERSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 3 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 ERFARINGER FRA SØKEREN Prosjekt: CSK Cageball Byggherre: CSK Anlegg Ansvarlig søker: Mantinia Utvikling AS v/ Svein O. Berg 26.05.2015 1 Hvordan skape verdier i en virksomhet

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt?

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt? PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Forretningsplanen- Unødvendig bruk av tid eller et nødvendig strategiverktøy for å finne et marked og oppnå profitt? Denne bacheloroppgaven er skrevet av Hege Annette Olstad

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016 Ungboprosjekt i Steinkjer 2012016 Innhold 1. Bakgrunn... 1 2. Målsetting... 3 3. Samarbeidspartnere... 3 4. Tre ulike boligtilbud... 3 5. Informasjon... 4 6. Gjennomføring... 4 6.1 Forberede informasjonsopplegg...

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017

Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017 Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017 1. innlevering: Frist for innlevering er 31.03.17 klokken 14.00 INSTRUKSER FOR INNLEVERING Du skal kun levere elektronisk

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll Søke tilskudd Helle Bygdevoll 20.04.2017 Søke støtte til utviklingsprosjekter Regionale utviklingsmidler Utviklingsprosjekt Prosess og prosjektbeskrivelse Rød tråd Praktiske tips og råd Våre tilskuddsordninger

Detaljer

Sjekkliste - søknad om tilskudd - Ørland kommunes RDA fond

Sjekkliste - søknad om tilskudd - Ørland kommunes RDA fond Sjekkliste - søknad om tilskudd - Ørland kommunes RDA fond Dato for vurdering: 24.2.2015 Søker navn: Karriereforum ved Jens Maseng urdert av: AMS urder urdering av søknaden - formkrav overholdt? Innenfor

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2016/FB76711 Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik, Elin Høien

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

TILLEGGSSAK. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE. TID: Kl. 17:00 STED: Rådhuset, kommunestyresalen

TILLEGGSSAK. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE. TID: Kl. 17:00 STED: Rådhuset, kommunestyresalen LEVANGER KOMMUNE Kommunestyret TID: 13.10.2004 Kl. 17:00 STED: Rådhuset, kommunestyresalen TILLEGGSSAK Sak nr. Sakstittel 070/04 FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer