INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>"

Transkript

1 INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O> Konfidensiell- Kun til internt bruk

2 INNHERRED VEKST NY~M~ Innholdsforteenelse 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Initiativtakere og nøkkelpersonell Firma Forretningside, visjon og målsettinger Visjon Forretningsid Målsettinger Markedsvurdering BrØje Kunder Konkurrenter Totalmarked og antatt markedsandel Produkt-/ tjenestebeskrivelse Beskrivelse av produkt/tjeneste Patentering og rettighetsbeskyttelse Markedsføring og salg Segmentering - markedsfokus Prisstrategi/prismodell Distribusj onskanaler Salgs- og Markedsføringsaktiviteter Organisasjon og kompetansebehov Økonomi Budsjetter Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Kapitalbehov og finansiering Lønnsomhetsvurdering Risikoanalyse Kritiske faktorer Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Fremdriftsplan

3 11 INNHEØD VEKST Nf9WPpl90liur~ 1 Sammendrag Eldrehøgskolen i Levanger i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Levanger videregående skole utformet et større prosjekt kalt "Livsvekst gjennom medvirkning". Det ble søkt om Extra-midler til prosjektet i Søknaden ble dessverre avslått da prosjektet var for omfattende. En del av prosjektet var etablering av seniorbedrift. Det ble besluttet å gå videre med dette i et eget prosjekt Det ble våren 2006 søkt om midler til et forprosjekt hos Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune. Samkommunen sendte søknaden over til. Det ble fra hver av partene innvilget et tilskudd på kr I tillegg var det lagt inn en betydelig egeninnsats fra Eldrehøgskolen samt bidrag fra HINT og Levanger videregående skole. Bidraget fra HINT ble ivaretatt av prosjektgruppen da HINT ble forhindret på grunn av sykdom. En fagrapport fra prosjektet ble utarbeidet høsten 2006 og en sluttrapport oversendt. I prosjektarbeidet ble det avholdt møter i Eldrehøgskolens Seniortreff der det ble orientert om prosjektarbeidet. I det siste møtet ble spørsmålet om man ønsket å delta i seniorbedriften tatt opp. Det var her et klart ønske om å stå til disposisjon for en seniorbedrift og skaffes jobb gjennom denne. De som kunne tenke seg å starte eget firma hadde allerede etablert det Det ble også holdt møter med Arbeidslivssenteret i Levanger og NAV Nord-Trøndelag. Prosjektet ble her møtt med stor interesse. Det samme opplevde Eldrehøgskolen før prosjektet startet i kontakt med den politiske og administrative ledelse i samkommunen og fylkeskommunen. Våren 2007 ble prosjektet presentert for statsråd Bjarne Håkon Hanssen som ga en positiv tilbakemelding. Eldrehøgskolen tok tak i anbefalingene fra prosjektet og vedtok å gå videre med etablering av en seniorbedrift. Styret i Eldrehøgskolen oppnevnte såles våren 2007 et interimstyre for seniorbedriften Samtidig ble det besluttet at bedriften skulle være et andelslag kalt Innherred Seniorbedrift BA (ISB). Det tas sikte på å avholde stiftelsesmøte for seniorbedriften i juni Seniorbedriften (ISB) skal vavre et aktivt instrument for sysselsetting av personer i alderen 55+, som av ulike grunner er satt utenfor yrkeslivet Det er personer som selv ønsker å delta i yrkeslivet og som vil ha en aktiv tilværelse der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt Disse personene registreres i en databank der kompetanse og ønsket arbeidsinnsats kommer frem. Dette markedføres overfor private og offentlige virksomheter som har behov for slik arbeidskraft. ISB formidler så arbeidskraft gjennom formidling eller utleie til oppdrag fra virksomhetene. ISB vil også kunne utføre tjenester for enkeltpersoner. I tillegg vil ISB ha egne ansatte og drive egen virksomhet Kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner, som identifiserer seg med bedriftens formål, vedtekter og retningslinjer, kan bli medlem og tegne andeler. Eldrehøgskolen vil ta arm for etableringen av bedriften og stå også som andelseier. Det tas sikte på at kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy går aktivt inn som andeleiere i 3

4 INNHERRED VEKST UU~ OG UIVn6WG bedriften. De utgjør nedslagsfeltet for bedriftens virksomhet Bedriften søkes lokalisert til Staup. I tilknytning til denne lokaliseringen vil det bli tatt initiativ til å etablere en seniorinkubator for seniorer som ønsker å starte egen virksomhet Seniorbedriften tenkes dessuten aktivt å gå inn i den fremtidige drift og vedlikehold av Staupområdet Det gjelder både drift av kantina, drift og vedlikehold av arealer og bygninger i samarbeid med partnere som har inngått en intensjonsavtale om interessefellesskap for fremtidig bruk av Staup. En felles interessemelding er oversendt fylkeskommunen. Vi mener det er et klart behov for en slik bedrift i samfunnet Det vil vane et marked for formidling og utleie av seniorer til bedrifter. I dagen stramme arbeidsmarked er dette helt klart. En slik bedrift vil også vavre i tråd med ideene i pensjonsreformen om å stå lenger i arbeid og å kunne kombinere pensjon og arbeid på en smidigere måte enn i dag. I det oppsatte driftsbudsjettet synes det klart at det er mulig å drive bedriften på en forretningsmessig måte. Det er lagt opp til at prissettingen skal være konkurransedyktig. Det er videre forutsatt at overheadkostnadene dekkes inn med 30 % av omsetningen. Det gjelder å komme i gang og lære av det man gjør. Det er et nytt arbeidsområde som her skal pløyes. 2 Innledning 2.1 Bakgrunn Ideen om etablering av seniorbedrift i Levanger ble først tatt opp og utformet som en del av et større prosjekt kalt "Livsvekst gjennom medvirkning". Dette prosjektet besto av flere delprosjekter der møteplasser for ulike grupper sto sentralt Det ble høsten 2004 søkt om støtte fra helse- og rehabiliteringsmidler fra Extra-spillet Søknaden her ble avslått da den var for omfattende med for mange delprosjekter. Det ble besluttet å snevre inn prosjektarbeidet der utvikling av seniorbedrift ble gitt hovedprioritet I prosjektarbeidet ble det lagt til grunn en bred tilnærming der seniorbedrift ble vurdert ut fra seniorers yrkesdeltakelse, tilbud og etterspørsel etter seniorers arbeidskraft og de mer samfunnsmessige perspektiver. I tillegg til samfunnsperspektivet og seniorenes individuelle preferanser ble også næringsperspektivet og helseperspektivet vektlagt. Det ble søkt om midler til å gjennomføre prosjektet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune.. Innherred samkommune sendte søknaden over til Innhetred Vekst AS. Våren 2006 ble det fra hver av partene ytt et tilskudd til prosjektet på kr I den opprinnelige prosjektplanen var det også innarbeidet et bidrag økonomisk og bemanningsmessig fra HINT. Deres bidrag skulle ta for seg aktuell litteratur på området På ~ av sykdom ble det ikke noe av bidraget fra HNT. Deres innspill er derimot ivaretatt ellers i prosjektarbeidet Totalbudsjettet for prosjektet inkludert innsatsen fra HNf og egeninnsatsen beløp seg til kr En mer omfattende fagrapport fra prosjektet ble lagt fram høsten (Se Eldrehøhskolens hjemmeside no. I tillegg er det utarbeidet en sluttrapport til Innherred Vekst AS ut flu den prosjektplan som ble utarbeidet ved søknaden om midler. 4

5 INNHERRED VEKST Nvwna OG unn ia 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell Prosjektet "Livsvekst gjennom medvirkning" ble utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Eldrehøgskolen i Levanger, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Levanger videregående skole (LVGS). I seniorbedriftprosjektet har prosjektarbeidet skjedd gjennom et samarbeid mellom Eldrehøgskolen og LVGS. Imidlertid har HINT, horherred samkommune og Innherred Vekst AS fulgt opp prosjektet gjennom deltakelse i styringsgruppe. Gjennom møter har man også involvert Nord-Trøndelag fylkeskommune, Levanger kommune og Verdal kommune. I Eldrehøgskolens seniortreff er det avholdt to møter over temaet. Det har dessuten vært møter med Arbeidslivssenteret (NAV) i Levanger og med NAV Nord-Trøndelag, samt møter med statsråd Bjarne Håkon Hanssen og fylkesrådsleder Alf Daniel Moen.. Hovedpådriver i prosjektet har vært Eldrehøgskolen. Eldrehøgskolen vil også være initiativtaker til etableringen av seniorbedriften. Det er i dag meget liten erfaring med tilsvarende bedrifter som man her ønsker å etablere. Men gjennom det brede samarbeidet som er lagt til grunn i prosjektarbeidet vil nødvendig kompetanse og erfaring være til stede for etableringen av bedriften. 2.3 Firma Seniorbedriften er planlagt etablert som et andelslag som "Innhened Seniorbedrift BA". (TSB). Kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner, som identifiserer seg med bedriftens formål, vedtekter og retningslinjer, kan bli medlem og tegne andeler. Bedriften vil således ha vekslende medlemstall og vekslende egenkapital. I utgangspunktet søkes det om offentlig andelsdeltakelse i bedriften, men det vil bli tatt kontakt med større aktuelle bedrifter for tegning av andeler. Eldrehøgskolen som initiativtaker til seniorbedriften vil stå for stiftelsen av bedriften og tegne andeler. En andel er prissalt til kr Bedriftens nedslagsfelt og virkeområde er definert til kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy. Disse kommunene innviteres til å tegne andeler. Nord-Trøndelag fylkeskommune har signalisert at de ikke ønsker å delta på eiersiden, men kan tenke seg å gå inn med et renteog avdragsfritt lån. Det tas sikte på å støe andelslaget på forsommeren Bedriften vil ha sitt kontor i Levanger. Staup er prioritert som lokaliseringssted for bedriften. Bedriften skal drives som et forretningsmessig foretak. 3 Forretningside, visjon og målsettinger 3.1 Visjon Innherred Seniorbedrift BA (ISB) skal være et aktivt instrument for sysselsetting av personer i alderen 55+ som av ulike grunner er utenfor yrkeslivet, men som ønsker å delta i yrkeslivet. For de i målgruppen som ønsker å starte egen virksomhet, skal seniorinkubatoren gi nødvendig oppstartshjelp Mat Forretningsplan 5

6 9NNHEAAED VEKST N~ OG Ur~ Yrkesdeltakelsen skal sikre en aktiv tilværelse, der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt. Den skal sørge for at den enkelte selv tar ansvar for et godt liv. 3.2 Forretningside Seniorbedriften etablerer en databank over personer i målgruppen 55 + som ønsker å delta i yrkeslivet. Registreringen skjer etter innberetning fra enkeltpersoner om deres ønsker om yrkesdeltakelse ut fra kompetanse og ønsket arbeidsinnsats. ISB vil gjennom kontakt med det offentlige og næringslivet i regionen formidle og leie ut personer til bestemte oppdrag fra bedriftene. ISB vil også kunne utføre oppdrag innmeldt fra enkeltpersoner. I tillegg vil ISB kunne drive egen virksomhet og ha egne ansatte. ISB vil ta initiativ til å etablere en egen seniorinkubator. 3.3 Målsettinger Hovedmålsettingen er at seniorbedriften skal gi personer i målgruppen muligheter til å delta i arbeidslivet med den arbeidsevne de selv ønsker å delta med. Det er et mål at ISB får sitt hovedsete på Staup og at bedriftens virksomhet også er knyttet til utvikling og drift av Staup-området. ISB har følgende operative målsettinger: - I løpet av første år skal ISB formidle eller leie ut personer til oppdrag som dekker minst 30 personer eller 5 årsverk - I løpet av 5 år skal ISB gi sysselsetting til minst 100 personer eller 15 årsverk 4 Markedsvurdering 4.1 Bransje Innherred Seniorbedrift BA vil i første rekke være en formidlingsbedrift som står for formidling og utleie av personer i målgruppen Personene som er registrert i databanken dekker et bredt spekter av yrkeserfaring og kompetanse. ISB vil gjennom sin formidling og utleie kunne dekke ulike bransjer. De vil også kunne tilby arbeidsledere med bred leder- og lågkompetanse for ansatte fra andre bedrifter. Samarbeid med Innherred Produkter AS og Leva-Fro AS kan her være aktuelt. I tillegg vil ISB ha egne ansatte til å forestå formidling og utleie. ISB vil også kunne drive annen virksomhet i egen regi, som for eksempel kafevirksomhet på Staup. Det samme gjelder driften av seniorinkubator. 6

7 INNHERRED VEKST Mr~OG UIVUW IG 4,2 Kunder Hovedkundene vil være virksomheter i regionen, både offentlige og private. Det vil være virksomheter som har behov for innleid personell i kortere eller lengre perioder. For seniorbedriften blir oppgaven å finne fram til de personer i databanken som matcher denne etterspørselen av personell og som er interessert i å ta på seg det aktuelle oppdrag. For private kunder/enkeltpersoner vil det dreie seg om hjelp i hus, hage eller andre bistandsbehov. Det kan være alt fra vaktmestertjenester til hjelp til innkjøp / handling. ISBs egen virksomhet vil gå på å betjene de som vil være brukere av de tilbud ISB gir gjennom egne ansatte, enten det er overfor de seniorer som står i databanken eller kunder som direkte benytter ISBs egne tjenester eksempel kafekunder Konkurrenter ISB sine konkurrenter vil i første rekke være det ordinære arbeidsmarkedet og den ordinære arbeidsformidling gjennom bl a NAV. På sett og vis vil seniorene i vår målgruppe konkurrere med aktivt arbeidssøkende på det ordinære arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig å få frem et budskap om at ISB sin virksomhet er et supplement til det vanlige arbeidsmarkedet Dette er formidlet og akseptert i kontakten med NAV Nord-Trøndelag. Seniorene i ISB vil ikke gå inn i et ordinært arbeidsforhold. De vil enten leies ut til de oppdragsgivere som har et behov for midlertidig hjelp for kortere eller lengre tid. De vil da lønnes av ISB som vil ha arbeidsgiveransvaret Eller ISB kan formidle arbeidshjelp til oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil da ha arbeidsgiveransvar. For den personlige private tjenesteytingen vil det som benevnes "svart arbeid" og vennetjenester være største konkurrent Det gjelder spesielt i forhold til prissetting av tjenestene. I Trondheim yter i dag TOBB Omsorg en tilsvarende tjeneste. Prisen er her 280 kr. timen. Tjenesten er godt etterspurt. ISB vil i utgangspunktet legge seg på en pris klart under dette. 4.4 Totalmarked og antatt markedsandel Det totale marked vil være meget omfattende. Det omfatter i utgangspunktet alle virksomheter, offentlige og private, i regionen. De vil være potensielle oppdragsgivere for registrerte seniorer i ISB. Hvor stor andel av dette markedet som vil nås er avhengig av flere faktorer. Det vil i stor grad avhenge av arbeidsmarkedssituasjonen. Med det stramme arbeidsmarked man har for tiden vil man ha mulighet til å nå bredt ut Det legges opp til bred pressedekning av ISB sin virksomhet. På det private persontjenestemarkedet oppleves det i dag en økt etterspørsel. Det er likevel vanskelig å anslå omfanget av dette markedet Men det er klart at det vil vokse betydelig i fremtiden med flere eldre og bedre økonomi. Samtidig ser vi at kommunene i større grad begrenser sine tjenester til lovpålagte oppgaver. 7

8 5 Produkt4 tjenestebeskrivelse innhehned VEKST OG 5.1 Beskrivelse av produktffjeneste ISB sin primære oppgave er å formidle og leie ut seniorarbeidskraft til virksomheter i regionen. ISB er således i første rekke et arbeidsformidlingsorgan. I tillegg vil ISB ha virksomhet i egen regi. Det gjelder servicetjenester av ulike slag og da spesielt rettet inn mot ISB sin egen virksomhet Men også amen service kan være aktuelt, så som drift- og vedlikeholdsarbeid på Staup og drift av kafe. 5.2 Patentering og rettighetsbeskyttelse Det er ikke nødvendig å beskytte produktet/tjenesten med patenter eller varemerker. 6 Markedsføring og salg Markedsføring av bedriften og dens produkter vil skje gjennom annonsering og presseomtale. En viktig markedsføringskanal vil være den direkte kontakten som knyttes til de virksomheter som oppsøkes for andelstegning og oppdrag. 6.1 Segmentering - markedsfokus Det viktigste kundesegmentet vil være virksomheter som tildeler ISB oppdrag. Det gjelder for alle typer oppdrag som ISB kan påta seg. Det er dessuten viktig å etablere gode relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere der man sammen kan påta seg oppdrag. I tilknytning til interessemelding for fremtidig bruk av Staupområdet er det inngått en intensjonsavtale om interessefellesskap som kan dame ramme for felles oppgaveløsning. 6.2 Prisstrategi/prismodell Et vesentlig utgangspunkt har vært at prissettingen må skje ut fra forretningsmessige prinsipper. Samtidig må pris på tjenestene være konkurransedyktig i markedet. I den prismodellen som er lagt til grunn har man tatt utgangspunkt i at betalingen til seniorene settes til kr. 130 pr time. Det er dessuten lagt til grum at overheadkostnadene for å drive ISB skal utgjøre 30 % av omsetningen. I modellen gir det en pris ut på kr. 220 pr time. Det kan her nevnes at TOBB Omsorg opererer med en timepris på kr Tidligpensjonerte og uføretrygdede vil ha begrensninger når det gjelder inntekt ut over trygden uten at trygden blir redusert. 6.3 Distribusjon Tjenestene vil bli distribuert etter avtaler med oppdragsgiverne. I tillegg kommer de tjenester ISB yter direkte både internt og eksternt som for eks kafevirksomhet 8

9 INNHERRED VEKST NYB,% % ur~ 6.4 Salgs- og Markedsføringsaktiviteter Markedsaktivitet Mål med aktiviteten Tidsperiode Sum kroner Kontakt med kommunene Andelstegning Juni Presseomtale ved stiftelse av ISB Seniorregistrering/ bred annonsering Kontakt med bedrifter / virksomheter Gjøre det kjent at bedriften blir etablert Etablere databank for yrkesdeltakelse fra seniorene Andelstegning / henting av oppdrag Ultimo juni Aug/sept Sept/okt Igangsette virksomhet på Staup Oppdrag i egen regi for ISB Sept/okt Annonsering av ISB sine tilbud Skaffe oppdrag og nye kunder Okt Diverse, reserve Sum markedsføringskostnader Tabell 1: Markedsaktiviteter / Markedsføringsbudsjett 7 Organisasjon og kompetansebehov ISB etableres som et andelslag som Innherred Seniorbedrift BA. ISB vil ha et eget styre på fem medlemmer inkludert styreleder. Styret skal ha den daglige ledelse av bedriften ut fra årsmøtets vedtak. Årsmøtet er bedriftens øverste myndighet. Styret foretar ansettelser og engasjement av personer for å administrere den daglige drift. Til å forestå de administrative oppgaver, ansettes en daglig leder 8 Økonomi 8.1 Budsjetter Realistiske og gode budsjetter er veldig viktige i en etableringsfase.. 9

10 INNHEØED VEKST Driftsbudsjett Driftsbudsjettet skal vise samlet forventet omsetning, kostnader og resultat for de første driftsårene. 3 første år i hele 1000 kroner Driftsbudsjett - Inntekter minus kostnader i år 2 år 3 år Salgsinntekter Andre inntekter SUM SALGSINNTEKTER Variable kostnader: Råvarer, komponenter Lønn til ansatte, inkludert sosiale kostnader Andre variable kostnader SUM VARiABI.E KOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (DB) (s mntøkter -sumvmiahle kosmsder) Faste kostnader: Faste lønnskostnader inkl. sosiale kostnader Husleie Strøm Telefon/porto Markedsføring Reiser Forsikring Regnskapsføring Revisjon Avskrivninger Andre faste kostnader SUM FASTE KOSTNADER DRIFTSRESULTAT (oeknmgsbidreg- fntckostnad&) Ruinherred Vekst AS 10

11 INNHERRED VEKST W(W2Q~ OG UWUWW Finanskostnader/finansinntekter (NB! ikke avdrag) RESULTAT (overskudd eller underskudd) Tabel! Z: ØiJtabudsjett Investeringsbudsjett Hvilke investeringer er påkrevd for å realisere forretningsideen? Når må de ulike investeringene foretas? Dato Type investering Kroner S t 2007 Kontorutst dagh_g leder Nov 2007 Innredning og utstyr seniorinkubator Sum kapitalbehov Tabell 3: Investeringsbudsjett innherred Vekst AS 11

12 4V INNHERRED VEKST NYB(PPPIØ OG II1\ QG 8.2 Kapitalbehov og finansiering Hvordan er kapitalbehovet tenkt finansiert? - egeninnsats, egne penger, private investorer, lånefinansiering fra banker, offentlig støtte fra SND el lignende. Langsiktige investeringer bør finansieres med langsiktig kapital (egenkapital, pantelån, eventuelle tilskudd og lignende). Egenkapitalen bør dekke deler av driftskapitalbehovet (se likviditetsbudsjettet), eks. den faste delen av varelageret. Kapitalbehov til Kroner Finansiering Kroner Investeringer (s$ investeringsbudsjett) Egenkapital Tilskudd Egenkapital Drift (fra likviditetsbudsjett Kassakreditt SUM SUM Tabell! 5: Kapitalbehov og Finansiering 8.3 Lønnsomhetsvurdering ISB skal drive forretningsmessig. Det er derfor lagt opp til at bedriften balanserer og helst med et lite overskudd. I det oppsatte driftsbudsjett er dette ivaretatt. Det er ikke lagt opp til noe utbetaling av utbytte. 9 Risikoanalyse Det er alltid en mulighet for at fremtiden blir annerledes enn forventet og budsjettert. I tillegg til å identifisere de kritiske suksessfaktorene for etableringsfasen bør risikoanalysen også ta for seg hvordan det vil gå om inntektene blir lavere enn forventet og utgiftene høyere enn forventet. 9.1 Kritiske faktorer En kritisk faktor er en faktor som vil påvirke gjennomføringen av etableringen eller forhindre at etableringen går som planlagt Enten delvis eller helt I^rifia;c f^l:forcr S K RV Mulige tiltstl:/ans^.rrli^ 1 I Kommunene tegner ikke andeler Bedre markedsføring 2 Problemer med lokalisering 3 6 Utrede flere alternativer 3 Manglende oppdrag Mer aktiv markedsføring

13 Tabell 6: Kritiske faktorer 0 ID PNNHEMED VEKST Niffi4PPØOGIIN6 AID S-S wzvynighet. Hvor smmrynltg vil dm være at dele ~er.m Skala 1-5 (5 er matsa mrynlig) K- Kritisk Hvor brisk vadetre vane hvis det inni effer. Skala 1-5 (5 er mest kattsk) RF- Risikojakter (S lp. 15 elter høyere vil måtte tilase en aksion baæn en stu dato. 9.2 Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer De faktorene som har høyest Risikofaktor og hvor det ikke finnes gode mottiltak, betegnes for Kritiske Suksessfaktorer. Vi antar at sannsynligheten ikke er så veldig høg for at disse inntreffer. 10 Fremdriftsplan Det er viktig med en fremdriftsplan som forteller hvilke mål som skal nås og når man skal nå de. En fremdriftsplan som er realistisk med milepæler og strategiske beslutningspunkter. Gantdiagram er benyttet til skjematisk fremstilling av fremdriftsplanen. Aktiv iteter Tidsplan ( uke/and) Ress.bruk juni juli an t okt nov I Møte med kommunene x 8 2 Stiftelse ISB x 16 3 Kontakt bedrifter x x 30 4 Seniorinkubator x x 20 5 Kafeetablerin x Sum dagsverk: 90 Mil ler Strategiske l -It beslutnin s unkter Tabell 7: Fremdrifisplan 13

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Målsetting med modulen:

Målsetting med modulen: HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL 14.08.2012 Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År:

Detaljer

Innherred Næringsselskap AS

Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005 Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som

Detaljer

Versjon nr:1.0. 13. september 2010. C&J Investment AS CityBag ++ Husnes. Forretningsplan. Dat du v ha City baw

Versjon nr:1.0. 13. september 2010. C&J Investment AS CityBag ++ Husnes. Forretningsplan. Dat du v ha City baw Dat du v ha City baw ++ Forretningsplan C&J Investment AS CityBag ++ Husnes 13. september 2010 Versjon nr:1.0 Innholdsforte nelse 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell 3

Detaljer

Enkel forretningsplan for videre bearbeiding. Profil & Design

Enkel forretningsplan for videre bearbeiding. Profil & Design Enkel forretningsplan for videre bearbeiding Profil & Design 15. juni 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08.

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08. 1.2 Arbeidsverktøy Målsetting med modulen: Sentrale verktøy i kurset Forretningsplan Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: 2 1 Din forretningsplan skrives rett inn i en forretningsplanmal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13.

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. Trondheimsfjorden Ramsarsenter connecting people and nature Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. mai Trondheimsfjorden Ramsarsenter SA Lokalisering Trondheimsfjorden Ramsarsenter

Detaljer

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold Gjenvinning Kartlegging av potensialer for ny og økt verdiskaping samt forutsetningene for dette innen gjenvinning og avfallsbehandling i Gjenvinning er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Sendes: Kulturdepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@kud.dep.no

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 ERFARINGER FRA SØKEREN Prosjekt: CSK Cageball Byggherre: CSK Anlegg Ansvarlig søker: Mantinia Utvikling AS v/ Svein O. Berg 26.05.2015 1 Hvordan skape verdier i en virksomhet

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Søknadsskjema_generelt_foretak

Søknadsskjema_generelt_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 03.07.2012 Referansenummer: YMQFYH Søknadsskjema_generelt_foretak Foretaksdata

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016 Ungboprosjekt i Steinkjer 2012016 Innhold 1. Bakgrunn... 1 2. Målsetting... 3 3. Samarbeidspartnere... 3 4. Tre ulike boligtilbud... 3 5. Informasjon... 4 6. Gjennomføring... 4 6.1 Forberede informasjonsopplegg...

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Industriinkubator Sunndalsøra

Industriinkubator Sunndalsøra Industriinkubator Sunndalsøra Forretningsplan pr. juni 2010 Skaffe seg oversikt over potensielle støtteordninger for inkubatorprosjekter Skaffe seg oversikt over potensielle kontor- og industrilokaler,

Detaljer

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt?

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt? PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Forretningsplanen- Unødvendig bruk av tid eller et nødvendig strategiverktøy for å finne et marked og oppnå profitt? Denne bacheloroppgaven er skrevet av Hege Annette Olstad

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

Prosjektplan for

Prosjektplan for <Etablering av Midt Norsk Realfag- og teknologisenter> Prosjektplan for 3. mai 1007 Versjon nr: Konfidensiell Kun til internt bruk Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Judith Haugdahl Klara Fossbakken Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Judith Haugdahl Klara Fossbakken Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 11:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe Trønderpipe AS Forretningsplan Trønderpipe Forretningsplan 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av virksomheten 4. Forretningsidé / Målsetting / Mål 5. Beskrivelse av prosjektet 6. Myndighetsforhold

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift?

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift? Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hva skal du lage/selge? Hvordan skal du lage det? Hvem skal du konkurrere med? Hvem er kundene dine? Hvorfor vil kundene kjøpe det du skal lage/selge?

Detaljer