Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?"

Transkript

1 2012 Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Glommen skog BA Rapport forprosjekt

2 Innhold Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt Sammendrag Innledning... 3 Bakgrunn for forprosjektet... 3 Organisering av forprosjektet... 6 Finansiering Mål for forprosjektet Rapport fra delprosjektene Delprosjekt 1 - status Delprosjekt 2 - kompetanse Delprosjekt 3 - organisering Delprosjekt 4 - forskning Oppsummering og sammenstilling Delprosjekt 1 status Delprosjekt 2 kompetanse Delprosjekt 3 organisering Delprosjekt 4 forskning Hovedprosjekt

3 Prosjektrapport Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt. 1 Sammendrag Det er investert store summer i skogsbilveger (I Hedmark opp mot km til en kostpris estimert til 300 kr/m, det tilsvarer 3.6 milliarder kr investert). Årlig investeres mill kroner i vedlikehold. Dette tilsvarer 0,4 % av investeringen. Dette beløpet er for lavt til å ivareta investeringene på en god måte. Vegene er i hovedsak bygd med stedegne masser og etter vegnormaler som ikke tilfredsstiller dagens krav til nye veger. Dette krever lokal tilpasning for å optimalisere vedlikeholdet. Det foreligger ikke nyere forskning som sier noe om hvordan dagens kjøremønster påvirker standarden, heller ikke hvordan dagens veger vil bli påvirket av et mildere og våtere klima. Organisering av vegeierne er en kritisk faktor for at nødvendig vedlikehold og ombygginger blir gjennomført. Det gir grunnlag for å si at vegforeningene blir for avhengige av ildsjelene for at de skal fungere godt over tid. Det bør initieres et hovedprosjekt som har som mål å heve den tekniske standarden på skogsbilvegnettet gjennom å: forbedre metoder for standardheving av eksisterende skogsbilveger. utarbeide vegvedlikeholdsprogrammer som tar hensyn både til lokale forhold og konsekvensene av klimaforandringer. lage gode modeller for vegorganisering som gir økt profesjonalitet og gjennomføringskraft, herunder fornyelse av vedtekter og fordelingsnøkler. 2 Innledning Bakgrunn for forprosjektet Blant våre andelseiere i Glommen Skog hører vi stadig oftere at noe må gjøres med veg. Det blir pekt på en rekke utfordringer i forhold til vegnettet. Dette har ført til at veger også er tatt inn i Glommens strategi for med formuleringen Tilby rådgivning og operativ bistand for å sikre høyest mulig kost/nytte-effekt av skogsbilveginvesteringene. På bakgrunn av dette ble det nedsatt en gruppe for å se nærmere på problematikken rundt veg. Gruppen består av Tore Holaker fra Fylkesmannen i Hedmark og Per Skaare, Jo Petter Grindstad, Yngve Holth og Lars Rundfloen fra Glommen Skog. Utbygging av skogsbilvegnettet i skogstrøkene ble en naturlig konsekvens av at fløtingen først i de små sidevassdragene og etter hvert også i andre vassdrag ble lagt ned. Det var svært stor byggeaktivitet fra 60-tallet og 35 til 40 år framover. I denne perioden var fokuset i hovedsak på å 3

4 etablere nye veger for å gjøre arealer tilgjengelige med bil. Etter hvert har det også blitt fokus på ombygging av veger som ikke holdt mål. De siste 15 år har aktiviteten både innen nybygging og ombygging vært på et betydelig lavere nivå enn før. Både byggeteknikk, mange av de gamle vegene er enkle bulldoserbygde veger, og vegnormalene har gjennomgått betydelige forandringer i perioden. Meter nybygde og ombygde skogsbilveger i Hedmark Fra 60-tallet og utover har det vært en kraftig utvikling av vogntog for bruk i skogen. Både totalvekter, vogntoglengder og aksellast har økt betydelig. År Veg Bruer tonn 10 tonn tonn 13 tonn tonn 13 tonn Vegnormalenes krav til aksellast 4

5 År Vogntoglengde (m) Totalvekt (tonn) "70-tallet" 18, * 56 Tillatte vogntoglengder og totalvekter. * kan bli vedtatt i 2012 I tillegg har kapasiteten på hogstmaskinene og krav til høy produktivitet utviklet seg slik at det innenfor en kort tidsperiode kommer fram mye tømmer til en veg. Sett hen til industriens krav til ferskt virke stiller dette store krav til logistikken fra velte og fram til industri/terminal. Det er investert store summer i skogsbilveger (I Hedmark opp mot km til en kostpris estimert til 300 kr/m, det tilsvarer 3.6 milliarder kr investert). En hovedutfordring vil være å ivareta disse investeringene på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og hvis det må prioriteres lage kriterier for å gjøre riktige valg. Årlig investeres mill kroner i vedlikehold av skogsbilvegene i Hedmark. Dette tilsvarer 0,4 % av investeringen. Gruppen er overbevist om at dette er for lite for å ivareta investeringen på en god måte. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til hvor innsatsen bør settes inn for å få mest mulig igjen for pengene. I diskusjon i gruppen ble følgende problemstillinger nevnt: Organisering og gjennomføring av vegvedlikehold. Er organisering til stede og hvordan fungerer den? Selskapsform for vegforeninger. Problemer med registreringer i Brønnøysund. Flaskehalser som bruer, bratte bakker, velteplasser, snuplasser. Hva er nytteeffektene av veginvesteringen? Hva er tilstanden på dagens skogsbilveger? Hva er tilgangen til- og behovet for kompetanse på veg og rådgivning til vegeierne? Er det behov for klassifisering av skogbilvegnettet etter hvilken betydning de ulike vegene har? Hvordan er vegdekningen i Hedmark i dag? Hvilke utfordringer gir klimaendringene for vegnettet? Hvordan fungerer saksbehandlingen i forhold til vegbygging/ -opprusting i hvilken grad kan denne være mer strategisk? Hvilke krav til veg har dagens transport- og driftssystemer? Industriens krav til virkesflyt. Det offentlige har prioritert fellesanlegg. I hvilken grad har dette gitt skogbruket hensiktsmessige vegløsninger? Er det slik at de som har investert mye i veger må drive tømmer i teleløsningen uten at dette kompenseres? I Finland varierer tømmerprisen i forhold til vegens beskaffenhet. Best pris på tømmer som ligger til helårsveger mens det er lavest pris på tømmer som kun kan drives ut om vinteren med tele i bakken/ vegen. 5

6 Hedmarksmodellen er et hjelpemiddel for å fordele kostnader på veg (lage fordelingsnøkler). Er denne modellen god nok? Hva med andre brukere av vegen som jegere, beboelseshus, hytter i forhold til organisering og kostnadsfordeling? Er det andre fagmiljøer, eks. vegvesenet og jordskifteverket som har noe å bidra med? Det ble nevnt at vegvesenet har et annet grunnlag for fordelingsnøkkel enn hva skogbruket har. I hvilken grad blir vegvedlikeholdsutstyr utnyttet? Er det økonomi for entreprenører i å investere i eks.vis en tung høvel/ krattknuser? Eller er vi organisert vekk fra gode løsninger? Bør det etableres kravspesifikasjoner til vegvedlikeholdsutstyr? Som det framgår av listen over er utfordringene knyttet til veger og vegvedlikehold mange, og problemstillingene er i stor grad felles for skogstrøkene. Gruppen ser det som et mål å øke investeringene i veg. Med bakgrunn i hypotesen om at det investeres for lite i skogsbilvegene i dag ser vi for oss et hovedprosjekt som gir et konkret bidrag til at investeringene i veg økes i årene framover. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom bedre organisering av vegvedlikeholdet, at det satses mer på kompetanse innen rådgivning/planlegging og at det utvikles verktøy/insitamenter som bidrar til at investeringene gir størst mulig effekt (at det investeres på rett sted til rett tid) For å finne ut mer om hvor innsatsen bør settes inn og vurdere rammer for et hovedprosjekt ble det besluttet å etablere et forprosjekt. Gjennom forprosjektet ønsket vi å avdekke status på noen av problemstillingene knyttet til skogsvegnettet. Dette for å få en best mulig oversikt over hvilke tiltak det bør satses på for at økte investeringer i skogsvegnettet skal gi best mulig resultat. Vi mener eksempler fra Hedmark vil gi god overføringsverdi til andre skogstrøk. Organisering av forprosjektet Glommen Skog er prosjekteier Det ble etablert følgende prosjektgruppe: Per Skaare er prosjektansvarlig. Gruppen består videre av Tore Holaker fra Fylkesmannen i Hedmark, Jo Petter Grindstad, Yngve Holth og Lars Rundfloen fra Glommen Skog. Lars Rundfloen fungerer som prosjektleder/sekretær. Gruppen har kontaktet andre aktuelle miljøer etter behov. Eksempler er TFØ (Transportfellesskapet Østlandet), representanter for vegvedlikeholdsforeninger, skogeiere med fokus på veg, kommunal og statlig skogforvaltning og andre aktører med kompetanse på veg. Finansiering Prosjektet har en kostnadsramme på kr Prosjektet finansieres med egeninnsats og med støtte fra Skogtiltaksfondet inntil kr og med støtte fra fylkesinntrukne rentemidler inntil kr

7 3 Mål for forprosjektet Mål for prosjektet er å utrede følgende områder: Gjøre en vurdering av om dagens standard på skogsvegnettet samsvarer med det vi vurderer som de viktigste vegene for skogbruket. Dette gjøres i tre kommuner/områder. Beskrive dagens situasjon i Hedmark innen kompetanse og rådgivning for området skogsbilveg (planlegging, bygging, vedlikehold, organisering, drift) og avdekke eventuelle behov. Beskrive og analysere dagens organisering av vegvedlikehold (organisasjonsform, økonomi, drift og langsiktighet i planer). Tåler skogsbilvegene dagens kjøremønster med svært intensiv bruk over kort tid gjennom hele året? Hva skjer med vegene ved slik bruk? (Litteraturstudie) I hvilken grad styrer vegstandarden avvirkningen gjennom året? Finnes det alternative tilpasninger, som at anvendt vegklasse i større grad kobles opp mot bruksintensitet? Analysere og sammenstille resultater fra de ovenstående kulepunkter (delprosjekt 1-4). Vi valgte å se på de fem områdene som fem forskjellige delprosjekter. 4 Rapport fra delprosjektene 4.1 Delprosjekt 1 - status Gjøre en vurdering av om dagens standard på skogsvegnettet samsvarer med det vi vurderer som de viktigste vegene for skogbruket. Dette gjøres i tre kommuner/områder. Planlagt/gjennomført aktivitet: Velge ut tre kommuner/områder som til sammen gir et representativt bilde av skogbruket i Hedmark. Vi valgte å se nærmere på eksempler fra Nord-Odal, Elverum og Alvdal kommuner. Dette gir et representativt bilde av skogbruket i Hedmark. Vi får med variasjoner i bonitet og topografi, mengde tømmer på vegene og i stedegne masser brukt til vegbygging Hva finnes av skogsbilveger i kommunene med utgangspunkt i Normaler for landbruksveger. Status skal være tilgjengelig i kommunene og hentes inn for å beskrive dagens situasjon. Fra Fylkesmannen i Hedmark ble det hentet inn data over skogsbilveger i de aktuelle kommunene. Vegene er beskrevet i Økonomisystemet for skogbruket (ØKS). De er registeret med navn/nr, søknadsår, vegklasse, lengde nybygg, lengde ombygd og dato for godkjenning. 7

8 Eksempel fra ØKS ØKS gir en god og nærmest komplett oversikt over hvilke skogsbilveger som finnes i kommunene. Oversikten gjelder veger med tilskudd. Det kan finnes enkelte skogeiere som har bygd veger uten tilskudd og mindre sideveger som ikke er fanget opp i ØKS. Vi av den oppfatning at dette utgjør en liten prosentandel i forhold til total skogsbilveglengde i Hedmark. I tillegg er offentlige veger med betydning for skogbruket ikke med her. 8

9 Eksempel på kart over veger i Fylkesmannens databaser (Arc-GIS) Dataene viser at en overveiende del av de vegene som i dag framstår som de viktigste vegene for skogbruket er bygd etter eldre vegnormaler enn de vi har i dag. Dataene i ØKS sier heller ikke noe om med hvilken standard vegene framstår i dag Etablere kriterier for å prioritere hvilke veger som er viktigst for skogbruket (klassifisering/grad av viktighet/virkesstrøm) Skogsvegnettet i Hedmark er i all hovedsak ferdig utbygd. Det er lite nybygging av skogsbilveger. Utfordringen blir å søke etter objektive størrelser og tallmateriale som kan si noe om vegens viktighet for skogbruket. Gruppen kom fram til at skogsbilvegens betydning for skogbruket i hovedsak er bestemt av årlig transportmengde. De vegene som har størst transportmengde er viktigst. Videre hadde vi en hypotese om at bonitet i vegens nedslagsfelt sier noe om tømmertilgang over tid. Veger som løser ut arealer med høy bonitet vil over tid ha større transportmengde enn tilsvarende veger som løser ut arealer med lavere bonitet. Transportfellesskapet Østlandet (TFØ) har hovedansvar for virkestransporten fra vegkant til industri i vår geografi. Samtaler med TFØ viser at det ikke finnes objektive data for transportmengden på de enkelte skogsbilvegene. Det finnes imidlertid klare oppfatninger basert på lokalkunnskap om hvilke veger som har størst transportmengde hovedveger. 9

10 Samtaler med skogbruksledere og kommunal skogforvaltning bekrefter ovennevnte. God lokalkunnskap fra disse aktørene peker også på de samme vegene som hovedveger. Vi har også vurdert om det er mulig å få uttrykk for vegenes viktighet og plassering i forhold til produksjonsgrunnlag. Vi har gjennomført noen enkle GiS analyser for å illustrere bonitetsvariasjoner i nedslagsfeltet til enkelte veganlegg. Kart side I tabellene under vises sammendraget av GiS analysene for hhv Søndre Elverum skogsbilveger(ses) og Østmosetervegen i Nord-Odal Søndre Elverum skogsbilveger Østmosetervegen Boniteten i nedslagsfeltene til de forskjellige veganleggene kan si noe om hvilke veger som over tid vil ha størst transportbehov. Vegtettheten ser også ut til å øke med bedre bonitet. SES har eksempelvis ca 30 % av arealet i høy bonitet og en vegtetthet på 1,6 meter veg/daa skog, mens Østmosetervegen har ca 5 % av arealet i høy bonitet med en vegtetthet på 1,1 meter veg/daa skog. Enkelte veganlegg kan ha flere tilknytningspunkter til offentlig veg. Her kan transportstrømmen variere over tid både med hensyn til standarden på offentlig veg (totalvekt) og til plassering av industri/tømmerterminaler. Vi har ikke kommet opp med noe entydig kriteriesett for å vurdere hvilke veger som er viktigst for skogbruket. God lokalkunnskap gir en god pekepinn på hvilke veger som er de viktigste for skogbruket i dag. Kombinert med en vurdering av produksjonsevnen i vegens nedslagsfelt vil dette gi en rimelig korrekt oversikt over hvilke veger det er viktigst å holde i god stand. 10

11 11

12 12

13 13

14 4.1.4 Undersøke om det er samsvar mellom standarden og beliggenheten på eksisterende veger og hvilke veger som er viktigst for skogbruket ut fra dagens logistikkløsninger. ØKS gir objektive data om byggeår, eventuell ombygging og vegklasse, her er det imidlertid et forbehold om at vegene ikke er bygd etter de normalene som gjelder i dag. Vi kan lese av ØKS at de vegene som lokalkunnskap utpeker som hovedveger er av eldre dato og bygd etter andre normaler enn de som blir brukt i dag. ØKS gir ingen informasjon om vedlikehold. Ut over dette finnes ingen objektive data som sier noe om dagens standard. Det er en kjensgjerning at vegene er bygd med stedegne masser. Dette påvirker i stor grad vegenes standard i dag. Det er gjennomført samtaler med TFØ, skogbruksledere, kommunal skogforvaltning og vegeiere. Konklusjonen fra denne lokalkunnskapen er at hovedvegene i grovt har brukbar standard. Det beskrives likevel en situasjon der det forekommer hyppige situasjoner der f.eks tømmerbiler må omdirigeres eller at transporten på en eller annen måte blir vanskeliggjort pga av forhold knyttet til mangelfull standard på vegen eller mangelfullt tilrettelagte velteplasser. Skogbruksleder i Nord- Østerdal gjennomførte en enkel undersøkelse knyttet til drifter de siste fire mnd i Ved 70 % av driftene kunne det noteres forhold ved veg/velteplass som ble oppfattet som problematisk i forhold til transportør eller Statens vegvesen (velteplasser langs offentlig veg) Standarden oppfattes som god på nybygde sideveger med liten trafikk. Generelt er standarden svært varierende på sidevegene. Det er en erkjennelse at vegstandarden styrer aktiviteten gjennom året. Det er krav fra industrien om jevn virkesflyt gjennom året. De beste vegene får størst press i de vanskeligste periodene, f.eks i teleløsningsperioden. For kortere perioder kan virke lagres ved veg, noe som gjør at selve avvirkningen i mindre grad styres av vegstandarden. Enkelte veger er så dårlige at de prioriteres for vinterdrifter. Brøytekostnader vurderes selvsagt i forhold til vinterdrifter. Det finnes i dag ingen økonomiske insitamenter for å holde en god veg. De som har helårsveg får ikke ekstra betalt for tømmeret. Prosjektgruppa ønsket å finne ut hvor mye som faktisk blir brukt på sommervedlikehold pr meter veg pr år. Kilder her er skogfondstall fra Hedmark og regnskap fra enkelte veganlegg i de tre kommunene Nord-Odal, Elverum og Alvdal. I en studie fra 2007 konkluderer Bjerketvedt m/flere at jevnt vedlikehold er billigere enn skippertak. I den samme rapporten konkluderes det med at det må brukes 5 kr/m/år for å kunne si at vegen har godt vedlikehold (2007-tall) Skogfondstallene fra Hedmark viser at det i perioden ble brukt 1,30 kr/m/år til vedlikehold. 14

15 Å bruke skogfondstall i denne sammenhengen er beheftet med enkelte feilkilder. Offentlig eid skog og allmenninger avsetter ikke skogfond. I tillegg er det slik at flere veganlegg har kombinert bruk der inntekt fra f.eks bomkasser og vegavgift blir brukt til vedlikehold uten at skogfond belastes. I tillegg er det opp til den enkelte skogeier om han ønsker at vegvedlikeholdet skal dekkes av skogfond. I tabellen under er det satt opp tall for hvor mye som blir brukt til årlig vedlikehold/m veg i eksempelkommunene. Tall er hentet fra skogfondsregnskapet og fra vegregnskap fra veger som er godt organisert og som videre er av de viktigste vegene for skogbruket i kommunen. Kommune Skogfond kr/m/år Regnskap hovedveger kr/m/år Nord-Odal 2,3 4-5 Elverum 1,7 3-4 Alvdal 0,3 1-2 Regnskapstallene fra hovedvegene støtter opp om at disse tilsynelatende er godt vedlikeholdt. Vi ser likevel at beløpet brukt til vedlikehold ligger klart i underkant av anbefalingen fra undersøkelsen til Bjerketvedt m.fl. Videre er det også slik at det er størst vedlikeholdsaktivitet på de viktigste vegene og tilsvarende lite aktivitet på sidevegene. 4.2 Delprosjekt 2 - kompetanse Beskrive dagens situasjon i Hedmark innen kompetanse og rådgivning for fagfeltet skogsbilveg (planlegging, bygging, vedlikehold, organisering, drift) og avdekke eventuelle behov. Planlagt/gjennomført aktivitet: Lage en oversikt over det som finnes av kompetanse (fagpersoner, fagmiljøer) i dag. Beskrive nødvendig kompetanse de ulike ledd har behov for. Vurdere dette i forhold til det vi oppfatter å være behov både faglig og geografisk. Kompetanse er vurdert i forhold til planlegging av nye veger og ombygginger. Da skogsbilvegbyggingen startet opp og etter hvert ekspanderte ble det bygd opp nødvendig kompetanse knyttet til det offentlige veiledningsapparatet. Fylkesskogkontorene sto opprinnelig for planlegging og stikking av skogsveger. Dette fagmiljøet gjennomførte både teknisk planlegging og forvaltning av økonomiske virkemidler som tilskudd. Omorganisering av offentlig forvaltning førte etter hvert til at planleggingsrollen ble faset ut og overtatt av privat vegledningstjeneste og konsulenter. I Hedmark skjedde dette først ved at kompetansemiljøet hos Fylkesmannen reorganiserte seg som et privat konsulentselskap som tilbød de samme tjenestene. Til en viss grad har også andre etablert seg innenfor samme nisje. Forvaltning av de økonomiske virkemidlene, som tilskudd, er fortsatt ivaretatt av Fylkesmannen. Det stilles ikke formaliserte krav til kompetanse hos den som skal planlegge skogsbilveger. Formaliserte krav er knyttet til vegplanen som kommunen og fylkesmannen skal godkjenne knyttet til veganlegg som mottar tilskudd til vegbygging. Kommunene har mulighet til og stiller i noen grad i vedtaket generelle vilkår om vegplan til landbruksveger. 15

16 Planlegging og bygging av skogsbilveger krever spesiell kompetanse. Vegene skal trafikkeres med de lengste og tyngste kjøretøy som går på norske veger, samtidig som de skal bygges lett i terrenget på en slik måte at terrenginngrepene ikke blir unødvendig store. Samtidig har det vært vektlagt bruk av stedegne masser for oppbygging av vegen. Det krever kunnskap om geologi for å oppnå en så bæresterk veg som mulig. Det fordrer at aktiviteten er på et visst nivå for å erverve og vedlikeholde de nødvendige ferdigheter. Nasjonalt hevdes det at planleggingskompetanse for nye skogsbilveger langt på veg er fraværende. I Hedmark er situasjonen bedre enn det. Det finnes kapasitet for å planlegge nye veger i det omfang som bygges i Hedmark i dag. Kapasiteten utgjøres av: Uthushagen plan. Konsulentfirmaet er videreføringen av fagmiljøet som var hos Fylkesmannen i Hedmark. Kompetansen er ubestridt god, men virksomheten er etter hvert noe seniorpreget. PAN kompetanse. Ole Arne Hagen har kompetanse, erfaring og interesse knyttet til planlegging av skogsbilveger. Hagen er skogbrukssjef i Stor-Elvdal og er for tiden ikke aktiv innenfor planlegging av skogsbilveger. Miljøene er små og sårbare og sett over en periode på 5 10 år vil tilgjengelig kapasitet til å planlegge nye veger være vesentlig mindre om det ikke gjøres noen strategiske grep. Østerdalen og Midt-fylket vil kunne være dekket med kapasitet med Ole Arne Hagen, om det frigjøres tid hos arbeidsgiver. Alternativt må det etableres ny kapasitet. Det vil videre være naturlig å stimulere til at det bygges opp ny kapasitet i Glåmdalen. Planlegging av ombyggingsobjekter er enklere med bakgrunn i at det eksisterer en vegkorridor som i stor grad skal følges. Det er noen flere som har kompetanse til å planlegge ombygging av veger. Blant aktuelle miljøer med kompetanse nevnes: Uthushagen plan. PAN kompetanse. Stange og Romedal allmenninger Stor-Elvdal kommuneskoger Det vil være vesentlig enklere å lære opp noen til å planlegge ombygging av skogsbilveger. Naturen er dynamisk og et hvert byggeprosjekt har behov for vedlikehold. Behovet oppstår umiddelbart etter at et vegprosjekt er ferdigstillt. Skogsbilvegene er utsatt for slitasje av både bruk og naturelementene. For mange sentrale veger er det etablert rutiner for organisert vedlikehold. For mange veger mangler organisering og systematikk i vedlikeholdet. Organiseringen kan være at veger er slått sammen i et stort og rasjonelt prosjekt som driftes som en enhet. Andre har organisert det som vegvedlikeholdsforeninger (VVF) hvor hver veg fortsatt er en enhet med en koordinerende overbygning. Det finnes også eksempler på mer uformelle samarbeidsformer om vedlikehold. 16

17 Sett hen til utviklingen i samfunnet generelt og skogbruket spesielt vil det være nyttig og viktig å utvikle og implementere organisasjonsformer for vegvedlikehold og drift som er robuste over tid, og ikke nødvendigvis personavhengige. Problemer knyttet til vedlikehold og drift er at det i stor grad er knyttet til enkeltpersoners engasjement. Det gjør at kontinuiteten i vedlikeholdet er sårbar over tid. Arbeidet med å systematisere vegvedlikehold er organisert i vegvedlikeholdsforeninger (VVF) eller i organiseringer der flere veger er slått sammen. Kunnskap og erfaring med dette er knyttet til et fåtall personer: Pål Øyeren, Kongsvinger kommune Rolf Kvile, Trysil Per Bækkemoen, Elverum kommune Glommen Skog Disse vil også kunne være viktige i prosessen med å iverksette aktuelle ombyggingsprosjekter. Kunnskap og erfaring knyttet til å organisere vedlikehold på enkeltstående vegprosjekter finnes rundt om lokalt hos mange med interesse og kunnskap om å vedlikeholde sin veg. Parallelt med behovet for veger i skogen etablerte det seg et entreprenørkorps som spesialiserte seg på bygging av skogsbilveger. Etter hvert som bygge- og ombyggingstakten av skogsbilveger har avtatt har det blitt færre som har dette som spesialområde. Det er gjort en undersøkelse av hva som finnes av aktuell maskinkapasitet som kan brukes til å bygge skogsbilveger i Hedmark. Den viser at det finnes bra med maskiner rundt om, men at mange av dem naturlig nok er knyttet til andre anleggsarbeider i større eller mindre grad. Det er et relativt lite antall som i hovedsak bygger skogsbilveger. 4.3 Delprosjekt 3 - organisering Beskrive og analysere dagens organisering av vegvedlikehold (organisering, økonomi, drift og langsiktighet i planer) Aktivitet: Utarbeide grunnlag for innhenting av informasjon. Med utgangspunkt i de tre eksempelkommunene/områder gjennomføre intervjuer for å innhente opplysninger om dagens status (vegeier, vedlikeholdsansvarlig, regnskapsfører). Analysere opplysningene og beskrive eventuelle behov og suksessfaktorer. Det er gjennomført samtaler med kommunal forvaltning og representanter for vegforeninger og vegeiere i de tre kommunene. Det er videre gjennomført samtaler med personer med kunnskap om og interesse for veg i andre kommuner. Status organisering Det ble stilt spørsmål vedr. organisering i kommunen generelt og om hovedvegene spesielt. I grovt kan vi si at hovedvegene er organisert. Organiseringen er mer tilfeldig når det gjelder sideveger. 17

18 Sidevegene har i flere tilfeller kun en eier. Hovedvegene framstår også med noe bedre standard enn sidevegene. Sammenheng mellom organisering og utført vedlikehold Her ble det stilt spørsmål om hva som er kritiske faktorer for at vegvedlikehold skal bli gjennomført. Flere har gitt uttrykk for at organisering er en kritisk faktor for at vedlikehold i det hele tatt blir gjennomført. Videre er mange av vegforeningene sårbare når ildsjeler trekker seg. God drift i foreningen blir fort personavhengig. Dette gjør at vedlikehold/ombygginger kan bli utført i mindre grad enn ønskelig selv om organiseringen tilsynelatende er på plass. Sidevegene har svært varierende standard. Organiseringen her er også mer tilfeldig. Det kan se ut som kombinasjonen få eiere og begrenset/ujevn aktivitet gjør at beslutninger uteblir og det blir vanskelig å opprettholde et jevnt vedlikehold. Det finnes flere modeller for å profesjonalisere organisering og gjennomføring av vedlikehold og ombygginger. Elverum kommune har en ordning med skogsbilvegkoordinator i halv stilling. Stillingen finansieres med lokale rentemidler og avgift fra vegforeningene. Koordinatoren sørger for at årsmøter med nødvendig budsjettering blir gjennomført. Andre merkantile og vegfaglige tjenester blir også tilbudt. En slik koordinator er med på å gjøre organiseringen mer uavhengig av enkeltpersoner i vegforeningene. Vegvedlikeholdsforening (VVF) er et annet verktøy. Her kan det være flere modeller. En er at de enkelte vegforeningene slår seg sammen i en vedlikeholdsforening. Vedtak om vedlikehold gjøres i vegforeningen som så melder behovet til vedlikeholdsforeningen. VVF koordinerer og gjennomfører vedlikehold over større områder. Tanken er at dette da skal bli billigere og profesjonelt utført. Utfordringer i en vegforening Vegeiere og representanter for kommunal forvaltning i de tre kommunene ble bedt om å beskrive hva som er utfordringene i vegforeningen. Her er det aktuelt å dele innspillene i fire hovedgrupper. Kontinuitet ( personuavhengighet ), organisasjonsform, merkantile forhold og bestilling av tiltak. Utfordringene i forhold til kontinuitet gjelder både den formelle driften av vegforeningen og den praktiske delen i forhold til at noen må ta et ansvar i forhold til å følge opp behov for vedlikehold og ombygginger. Organisasjonsform har vært et tilbakevendende tema. Ikke fordi dette oppfattes som et problem i det daglige. Mer fordi henvendelser fra Brønnøysundregistrene og bankene de siste årene har krevd formalisering i forhold til vedtekter og organisasjonsform. Dette har flere oppfattet som belastende merarbeid. 18

19 Gode rutiner for regnskap og innkreving/betaling er viktig. Her varierer praksis mye. Det kreves både kompetanse og ryddighet i budsjettering og beslutningsevne for å gjennomføre bestilling av de aktuelle tiltak. Denne prosessen er avhengig både av person og av selve organiseringen. En skogsvegforening må ha en fordelingsnøkkel som bygger på rimelig oppdaterte forutsetninger og som er respektert. På 50 og 60-tallet var det svært vanlig å avholde vegskjønn (typisk lensmannsskjønn), mens det i nyere tid (80-tallet og fremover) var mer vanlig å forankre fordelingsnøkkelen i et flertallsvedtak på årsmøtet. Dette hadde nok sammenheng med at man på 80-tallet fremdeles hadde personell hos Fylkesmannen som hadde kompetanse på fordelingsnøkler og at man hadde utviklet en metode for slike beregninger. De siste 20 årene er det svært få veger som har fått fornyet sine nøkler. Dette svekker over tid tilliten til nøklene. Det er regelmessig behov for revurdering av fordelingsnøkler etter en del år. Bakgrunnen for dette kan være. Det har skjedd eiendomsomsetning i området som utløser behov for justering/omfordeling Fordelingsnøkler laget på 80-tallet etter Hedmarksmodellen var tungt vektet på stående kubikkmasse i h.kl. IV og V som i stor grad nå er avvirket. Fordelingsnøkler har ofte et lite bevisst forhold til vintervedlikehold. Strategier for vintervedlikehold har endret seg vesentlig de siste år og det er derfor ofte ikke lenger samsvar mellom premissene for fordelingsnøkkelen og faktiske forhold. For veger med ulike brukergrupper (skogeiere, jordbruk, fast bosetning, hytter mv), vil en fordelingsnøkkel alltid bygge på gitte forutsetninger av de ulike gruppers transportvolum, bruksmønster etc. Ettersom tiden går får man ofte kunnskap om at slike forutsetninger bør justeres. Annen vegbygging i området kan ha endret behovet for noen av vegeierne. Sammenslåing med tilstøtende vegforeninger, innlemming av sideveger eller annen justering av vegforeningens geografi. I vegforeninger rundt omkring er det liten kunnskap om at et korrekt flertallsvedtak om ny fordelingsnøkkel i gyldig innkalt årsmøte har samme rettsvirkning som rettskraftig skjønn. Når man først har en rettskraftig fordelingsnøkkel, vil et gyldig vedtak om utlikning av årsavgift danne tvangsinndrivelsesgrunnlag. En suksessfaktor ved drifting av vegforeninger er å ha en ordentlig økonomi. Verktøyet for å få dette til, er å ha en gyldig fordelingsnøkkel som praktiseres konsistent der alle betaler inn etter utstedt faktura (andel av utliknet sum med tillegg av moms). En klar erfaring er at der denne forretningsførselen hakker, vil også vedlikeholdstiltakene bli mer forsømt. Det er også viktig å gjøre dette på en ryddig måte for å sikre at andelseierne får dekket tiltakene med skogfond med skattefordel. De opplevde problemstillingene rundt fordelingsnøkler i dag er: 19

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer