Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS"

Transkript

1 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for boligaksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Øvre Foss 6 AS Innkalling til ordinær generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i Øvre Foss 6 AS avholdes Mandag 5. mai 2014 kl på Hammersborg Torg 1, konferansesenter 4. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Behandling av regnskap for 2013 og disponering av årsresultatet. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Tiltak for informasjon til beboere B) Flere avfallsbrønner eller oftere tømming C) Bytte av låser til avfallsbrønner D) Undersøkelse av selskapets økonomi sammenlignet med andre selskap Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlem for 1 år Oslo, 19.mars 2014 Styret i Øvre Foss 6 AS Henrik Lønøy /s/ Silja Mustaparta /s/ Åse Haruna Straume /s/

3 3 Øvre Foss 6 AS ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har boligaksjeselskapets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Henrik Lønøy Øvrefoss 6 H Styremedlem Silja Mustaparta Øvrefoss 6 G Styremedlem Åse Haruna Straume Øvrefoss 6 G Varamedlem Tone Mesna Øvrefoss 6 G Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 1 mann. Boligaksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om boligaksjeselskapet Boligaksjeselskapet består av 39 leiligheter og 1 næringslokale. Boligaksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune. Adresse: Øvre Foss 6 Gårds- og bruksnummer : Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i boligaksjeselskapet. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligaksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er BDO AS.

4 4 Øvre Foss 6 AS Styrets arbeid Generelt Det har vært avholdt styremøter ved behov, og styret har vært representert på fellesstyremøter med Øvrefoss 8 og 10 og Sannergata 5. Året har driftsmessig vært normalt, men med noe problemer med fyringsanlegget. Den årlige dugnaden der det bl.a. ble ryddet i kjelleren ble avholdt i mai, sammen med Øvrefoss 8 og 10 og Sannergata 5. Utført vedlikehold Det er utført vedlikehold av fasaden. Benkene i bakgården er blitt malt. Det er utført reparasjoner på fyringsanlegget, herunder varmtvannsberederne, i påvente av at anlegget blir byttet ut. I tillegg er ekspansjonsanlegget (styrer vann til radiatorene) byttet. Planlagt vedlikehold Øvrefoss 6 har felles fyringsanlegg med Øvrefoss 8 og Sannergata 5. Det ble innhentet ENØK-rapporter (en for hvert selskap, siste rapport ble mottatt i juli 2013) som anbefalte med varmepumper kombinert med strøm. Da prosjektet skulle videreføres viste det seg at alternativene, og muligheten for gjennomføring, måtte vurderes grundigere. Sameiet hentet inn en ny rapport fra en annen rådgiver (OBOS Prosjekt). Arbeidet ble påbegynt i oktober 2013, og rapporten forelå i januar På bakgrunn av denne valgte styret å arbeide videre med fjernvarme, da det fremsto som beste alternativ: Investeringen ved overgang til fjernvarme er anslått til kr 1,4 mill (etter støtte) for sameiet som helhet (mot kr 3,6 mill for varmepumper). Nåverdien av investeringen er anslått til kr 1,7 mill. Nåverdien av alternativet med varmepumper ble anslått til kr 2,9 mill, men styret (og styret i sameiet) mente at estimatet ikke reflekterte at det ikke er plass i bakgården til at Øvrefoss 10 kan velge samme løsning (pga. påkrevd avstand mellom hver brønn). En av partene må derfor uansett velge fjernvarme, og anleggsgebyret for dette påløper dermed uansett. Dette reduserer differansen mellom nåverdiene til ca kr 0,3 mill. Begrenset plass gjør det vanskelig å få boret flere brønner ved behov. Kostnaden ved rehabilitering av bakgården (etter nedgraving av rør og boring) var ikke inkludert i estimatet for varmepumper (noe rapporten også selv påpekte). Uten å foreta en prøveboring er det usikkert om borehull til varmepumer vil gi et normalt energiopptak. Fjernvarme gir redusert behov for oppfølging og god leveringssikkerhet. Fjernvarme ble estimert å redusere utslippene av CO 2 til 230 tonn per år, mot 306 tonn per år for varmepumper og 480 tonn per år for dagens anlegg. Det er mottatt tilbud fra Hafslund for fjernvarme, og p.t. arbeides det med søknad om støtte fra Bymiljøetaten/ENØK. Om dette lar seg gjennomføre som planlagt vil fjernvarme kunne være på plass i løpet av høsten 2014, mest sannsynlig september eller oktober. I tillegg vil det påløpe kostnader til installasjon av vannrenseanlegg for vannet til radiatorene (reduserer energibehovet med noen få prosenter og bedrer levetiden på anlegget pga. mindre slitasje). Styret vil vurdere gjennomføring av bytte av radiatorventiler og individuell måling av bruk av varmtvann til radiatorer og bad. Individuell måling er pålagt i alle EU-land fra 2017, og det er da ikke usannsynlig at tilsvarende krav vil bli innført her. Styret har fått utarbeidet en skisse for oppgradering av bakgården, herunder bed/planter ved avfallsbrønnene, fra en landskapsarkitekt. Dette vil bli vurdert nærmere i samarbeid med de øvrige boligselskapene rundt bakgården. Styret vil i løpet av året få innhentet en tilstandsvurdering av taket.

5 5 Øvre Foss 6 AS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligaksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om boligaksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Selskapet har negativ egenkapital (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket skyldes at større deler av fasaderehabiliteringen er budsjettert for 2013, men foreløpig har det kun blitt kostnadsført kr Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til konsulent tjenester skyldes mindre behov for bistand. Positivt avvik knyttet til Kostnader sameie skyldes mindre kostnader enn budsjettert til Øvre Foss fellesstyret. Dermed er overskuddet tilbakeført til de respektive boligselskap etter avtalt fordelingsnøkkel. Positivt avvik knyttet til andre driftskostnader skyldes budsjettert container som det ikke var behov for. I tillegg var kostnadene for snørydding lavere enn forventet. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til selskapets arbeidskapital pr Arbeidskapital er selskapets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til selskapets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 6 Øvre Foss 6 AS KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter tilstandsvurdering av tak. Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på boligaksjeselskapets skadehistorikk. Lån Boligaksjeselskapet har lån i OBOS-banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester boligaksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 6% økning av felleskostnadene fra I tillegg har TV økt med kr 20 pr leilighet per måned fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 19.mars.2014 Styret i Øvre Foss 6 AS Henrik Lønøy /s/ Silja Mustaparta /s/ Åse Haruna Straume /s/

7 7 Øvre Foss 6 AS

8 8 Øvre Foss 6 AS

9 9 Øvre Foss 6 AS ØVRE FOSS 6 AS RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./- KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

10 10 Øvre Foss 6 AS BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Andre obligasjoner Driftskonto i OBOSbanken/OBOS Sparekonto i OBOSbanken/OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL

11 11 Øvre Foss 6 AS GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar OSLO, 19.mars.2014, STYRET FOR ØVRE FOSS 6 AS HENRIK LØNØY /s/ SILJA MUSTAPARTA /s/ ÅSE HARUNA STRAUME /s/

12 Øvre Foss 6 AS NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Trappevask TV Bad SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 67 SUM ANDRE INNTEKTER 67

13 13 Øvre Foss 6 AS NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Andre konsulent honorar ISS Facility Services AS Hovedentreprenør Malerentreprenøren AS, puss/maling SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold brannsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

14 14 Øvre Foss 6 AS NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester -545 Trykksaker Porto Bankgebyr -471 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS 697 Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andel renteinntekter Sannergata Øvre Foss Felles Renteinntekt DNB Pengemarked SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån OBOS-banken/OBOS Gebyr lån OBOS-banken/OBOS -600 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Avskrevet tidligere år SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt. Gnr.228/bnr.595 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Forsikring, avsatt Sanner gata Øvre Foss Felles, avregning SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 41 aksjer à kr Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere.

15 Øvre Foss 6 AS NOTE: 16 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,30%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

16 16 Øvre Foss 6 AS NOTE: 20 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 23,3 % av Sannergata Øvre Foss Felles. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Sannergata Øvre Foss Felles. Garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Sannergata Øvre Foss Felles og utgjør kr Selskapets andel i Sannergata Øvre Foss Felles vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget". Selskapets andel av driftkostnadene i Sannergata Øvre Foss Felles er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

17 17 Øvre Foss 6 AS Forslag til årsmøtet Det er mottatt følgende forslag til årsmøtet fra en av aksjonærene: Jeg ber om at det settes i gang tiltak for at beboere får informasjon samt oppdateringer på alle områder hvor alle / flere beboere blir berørt. Eksempler på dette kan være: - status på 1 år gammelt vedtak om nye ringeklokkeskilt. [PS- hva er status her nå?] - kommer det nybygg over gaten i Markveien? Når, hvor mange etasjer, vil noen miste utsikt m.m. Har fått informasjon fra bl a StorOslo Eiendom at møter har blitt holdt om dette. Forslag: notiser på oppslagstavle i oppgangen, epost osv. Pr i dag henger (kun) ett år gamle meldinger fra styret om utbytting av ringeklokkeskilt. Det kan neppe bestrides at det har vært slett forarbeid av styret da det skulle stemmes om å bytte til nedgravde søppeldunker. Det ble ikke nevnt på forhånd alle ulempene dette har medført. Noen eksempler er størrelsen- hver uke ligger søppelposer slengt utover gårdsplassen. Kan heller ikke huske at det ble nevnt at det ville bli mye mer støy, OG tidspunkt for tømming i 0530-tiden. Forslag: finne ut hvem som påtar seg kostnaden å grave større dunker. Det har også vært problemer med å få låsene opp i minusgrader. Forslag: finne ut hvem som påtar seg kostnaden å installere lås som tåler minusgrader. Hvorfor er økonomien så mye bedre og husleie betraktelig lavere i sameiet ved siden (H)? Forslag: finne ut om de har har bedre / billigere avtaler osv. Kan muligens hjelpe oss drive bedre og mer økonomisk. A) Tiltak for informasjon til beboere Styret foreslår at det opprettes en internettside for boligselskapet der det kan publiseres informasjon. Styret bemerker for øvrig at det ikke foreligger et slikt vedtak om skilt som oppgitt i forslaget. Styret har ikke vært informert om nevnte møter før disse ble avholdt, og kan uansett ikke se at vi har noen reell innflytelse på prosessen. Vi er imidlertid blitt kjent med at to av de øvrige styremedlemmene i sameiet "SE Sannergata Øvre Foss Felles " har deltatt på møtene, og anser derfor at våre interesser er tilstrekkelig ivaretatt. Informasjon er tilgjenglig via:

18 18 Øvre Foss 6 AS B) Flere avfallsbrønner eller oftere tømming Kostnaden ved å grave større eller flere dunker må eventuelt dekkes av Øvrefoss 6, Øvrefoss 8, Øvrefoss 10 og Sannergata 5 i fellesskap. Det samme gjelder kostnad ved oftere tømming. Beslutning om flere avfallsbrønner eller oftere tømming må vedtas av sameiet, og kan etter styrets syn ikke vedtas av Øvrefoss 6 alene. Styret foreslår at det vedtas at styret i Øvrefoss 6 overfor styret i sameiet skal ta et initiativ til å undersøke behovet for en ekstra tømming per uke for en av avfallsbrønnene. Styret vil for øvrig minne samtlige beboere om at avfallsbrønnene kun skal benyttes til husholdningsavfall, og at en ellers bør benytte f.eks. nærmiljøstasjonen i Sofienbergparken eller tilsvarende fasiliteter. C) Bytte av låser til avfallsbrønner Styret er ikke kjent med at det finnes andre låser til avfallsbrønnene. Styret foreslår at det ikke fattes noe vedtak om bytte av låser. D) Undersøkelse av selskapets økonomi sammenlignet med andre selskap Det fremgår ikke klart av forslaget hvilket boligselskap forslagsstiller mener har bedre økonomi enn Øvrefoss 6, men forslagsstiller har per telefon avklart at det er basert på samtale med en beboer i Øvrefoss 8F (som bor i samme etasje, og en tilsvarende eller lik leilighet). Styret opplyser for ordens skyld at boligselskapet Øvre Foss 6 AS omfatter både oppgang 6G og 6H. Det fremgår ikke av forslaget på hvilket grunnlag forslagsstiller mener at Øvrefoss 8 har bedre økonomi, utover at det er oppgitt lavere husleie. Styrets syn er at husleie ikke er et egnet mål på hvorvidt økonomien er god eller dårlig, ettersom husleien også vil reflektere for eksempel eventuell ulik sparing til vedlikehold og ulikt omfang av vedlikehold. Om husleien til leilighetene i Øvrefoss 6 kan det til orientering opplyses at denne er i henhold til den fastsatte fordelingsnøkkelen, som innebærer at husleien ikke er lik for alle leilighetene. En kan dermed ikke uten videre sammenligne husleien mellom leilighetene. Styret har ikke informasjon om hvordan Øvrefoss 8 har fastsatt sin fordelingsnøkkel, og det er dermed ikke gitt at to relativt like leiligheter i Øvrefoss 6 og Øvrefoss 8 ville fått samme husleie selv om kostnadene hadde vært sammenlignbare. Tiltaket som foreslås er uansett vanskelig å gjennomføre ettersom Øvrefoss 6 av åpenbare grunner ikke har tilgang til andre boligselskaps avtaler.

19 19 Øvre Foss 6 AS Orientering om boligaksjeselskapets drift. Vaktmestertjeneste Øvre Foss 6 har felles vaktmestertjeneste med Sannergaten 5 og Øvre Foss 8 AS. ISS Facility Services ivaretar selskapets løpende vedlikehold. Renhold Boligaksjeselskapet har avtale med ISS Facility Service AS om renhold av Boligaksjeselskapets fellesarealer. Forsikring Boligaksjeselskapets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om boligaksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er boligaksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at boligaksjeselskapet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har boligaksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se

20 20 Øvre Foss 6 AS Kabel-TV Get er boligaksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Boligaksjeselskapet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Avtale om oljeleveranse Boligaksjeselskapet er tilsluttet OBOS avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass og andre fyringsrelaterte produkter. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Vedlikehold av fasade Tekking av brannbalkonger Våren 2011: Tekking av brannbalkonger mot Markveien Installert nye avfallsbrønner 2010: Nye avfallsbrønner i fellesskap med fellesstyret selskap 5322 samt ØF Baderomsrehabilitering I samarbeid med Øvre Foss 8 ved OBOS Prosjekt. 2007: Baderomsrehabilitering vedtatt på generalforsamling , i samarbeid med Øvre Foss 8 (5395). Alternativ 2 fra OBOS Prosjekt ble vedtatt: Anslått kostnad kr ,- pr bad. Tot kr ,-. Lånebehov beregnet til kr ,- 2007: oktober: Kontrakt med OBOS Prosjekt signert : Entreprenør valgt juni 08, VVS Senteret Norge AS. Vil gjøre renoveringsprosjekt av rør og våtrom. Planlagt oppstart september 08, ferdigstillelse før påske Beboermøte avholdt 24. juni : baderomsrehabilitering startet Avsluttet vår/sommer Vedlikehold og maling av vinduer Nye entredører til alle leilighetene Nederste del av fasaden malt Oppgradering av kabelanlegg Oppgradering av elektriske anlegg

21 21 Øvre Foss 6 AS Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i SE Sannergata Øvre Foss Felles avholdes torsdag 22 mai 2014 kl i Oslo / Noahs ark. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkommende forslag. 6. VALG AV TILLITSVALGTE Fellesregnskapets styre består av lederne i de forskjellige boligselskaper som har eget årsmøte og konstituerer seg selv som styre. Det skal også være varamedlemmer fra hvert boligselskap. Styret er beslutningsdyktig når minst 1 fra hvert selskap er tilstede i et styremøte. Medlemmenes representanter utgjør årsmøtet. A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i SE Sannergata Øvre Foss Felles Henrik Lønøy /s/ Svein-Ove Lyngbø /s/ Cosmina Matei /s/ Alexander Schou /s/

22 22 Øvre Foss 6 AS ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Henrik Lønøy Øvrefoss 6 H Styremedlem Svein-Ove Lyngbø Sannergata 5 C Styremedlem Cosmina Matei Øvrefoss 8 D Styremedlem Alexander Schou Øvrefoss 10 I Varamedlem Elisabeth Grylling Øvrefoss 10 K Varamedlem Helge Mjøvik Sannergata 5 C Varamedlem Silja Mustaparta Øvrefoss 6 G Varamedlem Gro Mette Nygaard Øvrefoss 8 F Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 0 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune. Gårds- og bruksnummer : 0 0 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer