Detaljreguleringsplan. Planskildring pbl 4-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan. Planskildring pbl 4-2"

Transkript

1 Side 1 av 38 Kvinnherad kommune Detaljreguleringsplan Del av gnr 59, bnr 1, Musskjerneset, Sundal, Kvinnherad kommune Planskildring pbl 4-2 Tilhøyrande reg.plankart teikning nr Planframlegg dato: 21. juni PlanID: Arkivsaknr: 2010/225

2 Side 2 av 38 Det er utarbeidd reguleringsplan for Del av gnr 59, bnr 1, Musskjerneset, Sundal, Kvinnherad kommune. Det er mellom anna sett av areal til campingplass, rasteplass, friområde, badeområde og vegføremål. Forslagsstillar: Bjørn Olav Bondhus Sundal 5476 Mauranger Planarbeidet er utført av: Ing. Egil Ulvund AS Sætveithagen, 5627 Jondal Telefon: / E-post: Føretaksnr: Vedlegg: A) Reguleringsplankart M=1:500, planid dagsett 21. juni 2011 teikn. nr B) Terrengprofil planområde M=1:200 dagsett 21. juni 2011 teikn. nr C) Reguleringsføresegner dagsett 21. juni C-1) Reguleringsføresegner dagsett 21. juni 2011 revidert D) Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) dagsett 21. juni D-1) Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) dagsett 21. juni 2011 revidert E) Referat frå oppstartmøte med Kvinnherad kommune 11. januar F) Varsel om oppstart av planarbeid 06. desember ) Kopi av annonse i Kvinnheringen. 2) Kopi av brev. 3) Kopi av adresseliste. G) Innspel i samband med varsel om oppstart av planarbeid: 1) Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum ) Hordaland fylkeskommune ) Statens vegvesen ) Kystverket ) Fiskeridirektoratet ) Fylkesmannen H) Kvinnherad kommune revurdering av krav om KU i oppstartmøte. I) Rapport frå Geotest AS J) Rapport frå Geotest AS K) Kilde Akustikk AS, støyvurdering. Rapport dagsett L) Fagkunnig si sjekkliste i høve til innlevert plaframlegg M) Innspel i samband med utlegging til høyring og offentleg ettersyn:

3 Side 3 av 38 2) Kvinnherad eldreråd. 3) Fiskeridirektoratet Region Vest. 4) Kystverket Vest. 5) Kvinnherad kommune, miljøretta helsevern. 6) NVE Region Vest. 7) Fiskarlaget Vest. 8) Statens vegvesen. 9) Fylkesmannen i Hordaland. N) Brev til Kvinnherad kommune frå planleggjar med kommentar til merknadar. O) Musskjerneset notat frå synfaring med fylkesmannen den P) Musskjerneset rapport Geotest AS Q) Musskjerneset revidert ROS R) Musskjerneset visualisering bilde 1. S) Musskjerneset visualisering bilde 2. T) Musskjerneset visualisering bilde 3.

4 Side 4 av 38 INNHALDSLISTE 1.0 GENERELT 1.1 Innleiing Noverande drift Utvida drift av campingplassen - alternative lokalitetar Campingplass m.m. på Musskjerneset Saksgang Oppstartmøte Varsel om oppstart av privat detaljregulering - annonse Varsel om oppstart av privat detaljregulering - brev Varsel om oppstart av privat detaljregulering - elektroniske media TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 2.1 Kommuneplan Reguleringsplanar Gjeldande reguleringsplan for fv Stadanalyse for Sundal GRUNNEIGARTILHØVE 3.1 Grunneigarar innanfor og i tilknyting til planområdet MELLOMBELS DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN ( ) 4.1 Bakgrunn Løyve til dispensasjon Uttale til løyve om dispensasjon Kommunen sin konklusjon Delegert vedtak om løyve til dispensasjon Fylkesmannen i Hordaland - klage på vedtak Kvinnherad kommune - handsaming av klagesak Oppnemning av settefylkesmann Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - vedtak i klagesak MERKNADAR OG INNSPEL TIL PLANARBEIDET 5.1 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Hordaland fylkeskommune Statens vegvesen Kystverket Vest Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Hordaland SKILDRING AV PLANLØYSINGA 6.1 Planmaterialet - juridisk verknad Arealføremål Plangrense Campingplass Om området Campingplassen og ålmenta 17

5 Side 5 av Drift av campingplassen Sikkerheit Musskjernesstova Køyreveg/parkering Gangveg Annan veggrunn/tekniske anlegg Rasteplass Turveg Friområde Badeplass Sikringssone - frisikt avkøyrsle Samleplass for bos Vassforsyning og avlaup FYLKESMANNEN SINE GENERELLE INNSPEL VED OPPSTART AV REGULERINGSPLANAR 7.1 Strandsona Naust Barn og unge Landskap/estetikk Samfunnstryggleik og beredskap Grønstruktur Naturmangfald Universell utforming Støy Barnehagar og skular Energi Ureining Areal- og transportplanlegging Landbruk STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN LANDSKAPSANALYSE AV UTBYGGJING PÅ MUSSKJERNESET 9.1 NIJOS Maurangerfjorden Etablering av Musskjerneset Bondhusdalen Lykkja Landskapsplan - Landskapet i Maurangerområdet Stadanalyse for Sundal Innverknad på fjordlandskapet Generelt Musskjerneset sett frå aust Musskjerneset sett frå vest Musskjerneset sett frå sjøen og andre sida av fjorden Konklusjon. 31

6 Side 6 av GONGS HANDSAMING I FORVALTNINGSKOMITEEN 10.1 Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn Utlegging til offentleg ettersyn MERKNADAR OG MOTSEGNER TIL PLANFRAMLEGG 11.1 Kvinnherad eldreråd Fiskeridirektoratet Region Vest Kystverket Vest Kvinnherad kommune, miljøretta helsevern NVE Region Vest Fiskarlaget Vest Statens vegvesen Fylkesmannen i Hordaland Motsegn i høve til landskapsomsyn Motsegn i høve til utfylling i sjø Motsegn i høve til at akseptkriteria ikkje er i samsvar med TEK Brev til Kvinnherad kommune frå planleggjar med kommentar til merknadar Brev frå Kvinnherad kommune til NVE og fylkesmannen TREKKING AV MOTSEGNER NVE Region Vest Fylkesmannen i Hordaland GENERELT 1.1 Innleiing Framlegg til detaljreguleringsplan for Del av gnr 59, bnr 1, Musskjerneset, Sundal, Kvinnherad kommune vert med dette lagt fram for Kvinnherad kommune til 1. gongs handsaming. Planframlegget er heimla i plan- og bygningslova 12, og består av reguleringsplankart og føresegner dagsett 01. mars Planavgrensing går fram av reguleringsplankart teikning nr dagsett 21. juni Sjå vedleggsliste for andre dokument. 1.2 Noverande drift. Forslagsstillar driv Sundal Camping med 10 hytter frå 20 m2 til 64 m2, 2 sanitærhus og 60 oppstillingsplassar for vogner og telt, fellesrom, kiosk, grillplass, leikeplass og badeplass. I tillegg er det utleige av kano, båtar og motorar. Campingplassen har og eige gjestehamn med god kapasitet. Campingplassen omfattar i dag 3 lokalitetar sentralt i bygda. To område med utleigehytter og oppstillingsplass for campingvogner på nedsida av riksvegen og eit område med teltplasser og oppstillingsplass for campingvogner på oppsida av riksvegen. Forslagsstillar driv i tillegg eige gardsbruk med hest, kyr og sau. Garden har eige gardsmuseum.

7 Side 7 av Utvida drift av campingplassen - alternative lokalitetar. Det er usemje i bygda kring reiselivssatsinga til Sundal camping. Motsetninga står mellom naboar og eigar av campingplassen og særleg eigar sitt ynskje og trong for å utvida campingplassen. Ei utviding på oppsida av fylkesvegen aust for vegen til Bondhusbreen vart avsett til føremålet i kommunedelplanen (N-08), men det vart fremja motsegn frå fylkesmannen mot å omdisponera dette jordbruksarealet av omsyn til landskapet. Eit anna alternativ er område N-02, men dette er til dels brattlendt, har dårlege soltilhøve og såleis ikkje eigna som campingplass. Eit tredje alternativ er å utvida campingplassen med det planerte området på Musskjerneset som ligg under bnr Campingplass m. m. på Musskjerneset Strandsona i området som er omfatta av reguleringsplanen er ikkje naturleg, men skriv seg frå fylling av steinmassar frå anlegget med Folgefonntunnelen og utbetring av fv 48. Dette er eit område som er fritt for naboar, det er i stor grad ferdig planert og har lett tilkomst frå fylkesvegen. Campingplassen vil verta ein del av Sundal Camping. Resten av området er tenkt nytta til avkøyrsle, rasteplass, parkering, anna vegføremål, gangveg, turveg, friområde, badeplass, badeområde og friluftsområde i sjø. 1.5 Saksgang Oppstartmøte I samsvar med plan- og bygningsloven 12-8 vart planspørsmålet lagt fram for planmyndigheit i Kvinnherad kommune i oppstartmøte den 11. januar Til stades var representantar frå Kvinnherad kommune, forslagsstillar og planleggjar. Kommunen vart orientert om forslagsstillar sine tankar om innhald og avgrensing av planområdet, plansituasjonen i området vart belyst m.m.. Referat frå oppstartmøte ligg som vedlegg Varsel om oppstart av privat detaljregulering - annonse Varsel om oppstart av privat detaljregulering vart kunngjort i avisa Kvinnheringen med fylgjande annonsetekst: I medhald av 12-8 i plan- og bygningslova og i samråd med Kvinnherad kommune vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering for: Del av gnr. 59, bnr. 1 Musskjerneset, Sundal, Kvinnherad kommune.

8 Side 8 av 38 Forslagsstillar er Bjørn Olav Bondhus, Sundal, 5476 Mauranger. Planområdet ligg mellom sjøen og fylkesveg 48 på Musskjerneset, ca. 500 m vest for Sundal sentrum, og er på ca. 15 daa inkl. område i sjøen. Landområdet omfattar i hovudsak eksisterande planert fylling som vil få ei mindre oppretting mot nord og ny fylling i sjø ca m austover frå eksisterande fylling. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for etablering av rasteplass, friområde/badeplass, campingplass og servicebygg. Kvinnherad kommune, som ansvarleg myndigheit, vurderer plansituasjonen slik at det ikkje er trong for planprogram/konsekvensutgreiing for planområdet. Eventuelle merknadar og innspel til planarbeidet kan sendast innan 21. januar 2011 til Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal. Alle mottekne merknadar, innspel, dokument o. l. vil fylgja planframlegget når det vert oversendt Kvinnherad kommune for handsaming og vedtak. Varsel om oppstart av planarbeid er i tillegg til denne lysinga lagt ut på Kvinnherad kommune si heimeside. Vidare informasjon kan ein få ved å venda seg til: Planleggjar Ing. Egil Ulvund AS, tlf / E-post: Forslagsstillar v/bjørn Olav Bondhus, tlf / E-post: Varsel om oppstart av privat detaljregulering - brev Brev (med adresseliste som vedlegg) dagsett 06. desember 2010 med varsel om oppstart av privat detaljregulering vart sendt til fylgjande mottakarar: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga Pb Bergen Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Pb Bergen Hordaland Fylkeskommune, Kommunesamarbeid Pb Bergen Statens vegvesen, Region Vest Askedalen Leikanger Bergens Sjøfartsmuseum Postboks Bergen Kystverket Vest Plan- og kystforvaltnings-avd. Serviceboks Ålesund Fiskeridirektoratet, Region Vest Postboks L 6701 Måløy Kvinnherad Energi 5464 Dimmelsvik Kvinnherad kommune, Planmyndigheit Rosendalsvegen Rosendal Varsel om oppstart av privat detaljregulering - elektroniske media Varsel vart lagt ut på Kvinnherad kommune si heimeside den med annonsetekst og adresseliste og brev under pkt som vedlegg (pdf-filer). 2.0 TILHØVE TIL ANDRE PLANAR OG STADANALYSE FOR SUNDAL 2.1 Kommuneplan Kommunedelplanen for Maurangerområdet vart vedteken Landområdet på Musskjerneset er regulert til LNF-område utan føresegner om spreidd utbygging. Sjøområdet er regulert til FFNFområde, det vil sei fleirbruksområde utan akvakultur (fiske, ferdsel, natur og friluftsliv).

9 Side 9 av 38 Figur 2. Utsnitt av gjeldande kommunedelplan for Maurangerområdet 2.2 Reguleringsplanar Gjeldande reguleringsplan for fv 551. Skravert område som går ned på Musskjerneset er regulert til anleggsområde. Det er ikkje tenkt endring eller inngrep i eksisterande vegtrase i ny plan, men reguleringsføremål i gjeldande plan nord for fylkesvegen vil delvis verta endra. Nye reguleringsføremål må ta omsyn til framtidig vedlikehald av fv 551, særleg vintervedlikehald. Figur 3. Utsnitt av reguleringsplan for Vegsamband Kvinnherad-Odda med tunnel under Folgefonna - Parsell Ænes-Austrepollen utarbeidd i 1994.

10 Side 10 av Stadanalyse for Sundal Stadanalyse for Sundal er utarbeida av Norconsult Plan i Bergen på oppdrag frå Kvinnherad kommune. Rapporten er utarbeidd av landskapsarkitekt Katrine Myklestad, geograf Pelle Engesæter, sivilarkitekt Torbjørn Sivertsen og landskapsarkitekt Synne Friberg. Arbeidet vart avslutta hausten I rapporten vart alternativ plassering av deler av Sundal camping på Musskjerneset vurdert. Her heiter det mellom anna: Under cafedialogen kom det opp forslag om at utviding av campingplassen kan plasserast på Musskjerneset, eit område som ligg like vest for Sundal sentrum. Dette var eit forslag som vart støtta av eigar av campingplassen, som og er grunneigar på Musskjerneset. Brukarar av campingplassen Campingplassen vil vere tiltenkt bubilturistar. Det er få plassar tilrettelagt for bubilturistar i dette området. Det skal ikkje setjast opp andre bygningar på plassen enn eit mindre sanitærbygg. Plassering Musskjerneset ligg attraktivt til ved fjorden og har gode solforhold. Området ligg på nedsida av riksveg 551 i få minuttars gangavstand frå grenda. Det er ikkje gangveg langs riksvegen, men vegen er relativt brei langs denne strekningen. Det vil opplevast som ganske trygt å gå langs vegen inn til grenda. Musskjerneset ligg innanfor området som er merka med rasgrense på kommuneplanen. Landskap Campingplassen vil bli liggande i strandsona. Men den skal leggjast på ei eksisterande fylling. Opparbeidinga krev ingen ekstra inngrep. Grunneigar ser føre seg å oppgradere området. Dagens fylling vil få ei ryddigare avslutning. Han ønskjer og å opparbeide ein badeplass i tilknyting til campingplassen. Det ligg føre ein reguleringsplan som inneber utviding av fyllinga i samband med omlegging av riksvegen. Dersom dette vert ein realitet, vil grunneigar vurdere å nytte fyllinga til ein vidare utviding av campingplassen. Fjernverknad Campingplassen blir liggande nedanfor bratte, høge fjell. Bubilane vil ikkje bli eksponert i dette landskapet. Dei vil ikkje vere dominerande sett frå sjøsida. Frå Sundal vil campingplassen vere lite synleg. Nærverknad Dei fleste bubilane vil stå på platået nede ved fjorden. Der vert dei ikkje synlege frå riksvegen. Dei vil stå i mot ein bratt, graskledd skråning. Denne vil dempa verknaden av bilane sett frå stranda. Det vil og vere plass til nokre få bilar oppe ved riksvegen. Desse vil bli godt synlege frå vegen. Campingplassen vil vere det første møtet med grenda. Men ein kan ikkje sjå grenda frå riksvegen ved Musskjerneset. Bilane på campingplassen vil ikkje skjemme nokon utsikt mot grenda eller breen. Vår anbefaling Etter vårt syn vil ikkje ein bubilcamping på Musskjerneset vere skjemmande for landskapet i Sundal. Grunneigar har forståing for at campingplassen vil vere det første møtet med grenda for mange og ønskjer å gi plassen ein betre opparbeiding enn det den har i dag. Plassering på Musskjerneset er mindre sentral i forhold til tilbodet i Sundal samanlikna med dagens campingplass. Kor mykje bubilturistane vil ynskje å bruke tilbodet i sentrum er usikkert. Ved å legg

11 Side 11 av 38 utviding av campingplassen til Musskjerneset vil turistane ha ein vanskelegare tilgang til sentrum og derfor kanskje nytta tilbodet mindre. Før det kan gjerast eit endeleg vedtak om campingplassen skal ligge på Musskjerneset må rastryggleiken i området vurderast nærare. 3.0 GRUNNEIGARTILHØVE 3.1 Grunneigarar innanfor og i tilknyting til planområdet Gnr/bnr Eigar Adresse 59/1 Bjørn Olav Bondhus 5476 Mauranger Fv 551 Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4, 6863 Leikanger 4.0 MELLOMBELS DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN ( ) 4.1 Bakgrunn Strandsona i området som er omfatta av reguleringsplanen er ikkje naturleg, men skriv seg frå fylling av steinmassar frå anlegget med Folgefonntunnelen og utbetring av fv 48. Grunneigar ynskjer å utvikla det utfyllte området til reiselivsføremål i form av ein campingplass, der han mellom anna vil tilby oppstillingplass for bubilar og campingvogner og ein liten teltplass. I tillegg har Kvinnherad kommune uttrykt ynskje om å vurdera etablering av ein offentleg rasteplass i området. For å avslutta eksisterande fylling på ein naturleg måte og for å etablera ein offentleg badeplass aust i området trengst det noko meir fyllmasse. I samband med Statens vegvesen sitt utbetringsarbeid av fv 48 ved Kroka fremja grunneigar spørsmål til Kvinnherad kommune om å nytta Musskjerneset til deponi for ca m 3 overskotsmassar frå anlegget. Kommunen gjorde det klart at ei slik utvikling lyt basera seg på ein godkjent reguleringsplan, noko som grunneigar vil retta seg etter. På grunn av at anleggsarbeidet var nær føreståande og at det ikkje var tid til å venta på ein reguleringsplan, vart det fremja sak i kommunen om mellombels dispensasjon frå kommunedelplanen til fylling i sjø og deponi på land. 4.2 Løyve til dispensasjon Kvinnherad forvaltningskomite gjorde den fylgjande vedtak: Kvinnherad forvaltningskomite gjev tilsagn om midlertidig dispensasjon frå arealføremålet FFNF (fiske, ferdsle, natur og friluftsliv) i gjeldande kommunedelplan for utviding av fylling i sjøen samt å etablera deponi på land i samsvar med framlagde planar. Forvaltningskomiteen meiner i samsvar med saksutgreiinga nedanfor at dei samfunnsmessige fordelene med å gje dispensasjon er større enn ulempene. Det utfyllte arealet får midlertidig formålet LNF og på land vert det dispensert til midlertidig deponi. Dispensasjonen gjeld til godkjend reguleringsplan ligg føre. Det skal umiddelbart setjast i gang arbeid med reguleringsplan og forslaget skal visa framtidige formål samt fastsetja endeleg avgrensing av utfyllinga ved Musskjerneset. Eit område til offentleg formål/rasteplass skal vurderast.

12 Side 12 av 38 Før det kan gjerast endeleg vedtak må det liggja føre uttale frå regionale og statlege styresmakter i samsvar med pbl Rådmannen får delegert mynde til å gjera slikt endeleg vedtak når uttale ligg føre. Før tiltak kan igangsetjast må det vera omsøkt og gjeve løyve etter Plan- og bygningslova og/eller ev. særlover, jf utgreiinga nedanfor. 4.3 Uttale til løyve om dispensasjon Saka vart sendt til uttale til Hordaland fylkeskommune/kommunesamarbeid, Fylkesmannen i Hordaland miljøvernavdelinga og landbruksavdelinga, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og Ænes og Mauranger bygdalag. Det kom uttale frå: - Ænes og Mauranger bygdalag ser positivt på tiltaket. - Fylkesmannen i Hordaland miljøvernavdelinga meiner at tiltaket er reguleringspliktig og rår frå å gje dispensasjon. - Kystverket har ingen merknad. - Fiskeridirektoratet har ingen merknad. - Statens vegvesen har ingen merknad til dispensasjon. 4.4 Kommunen sin konklusjon Kommunen er ikkje samd med Fylkesmannen i at omsøkt fylling/deponi er eit tiltak av slikt omfang at det krev reguleringsplan. 4.5 Delegert vedtak om løyve til dispensasjon Den gjorde Kvinnherad kommune eit slikt vedtak om løyve til dispensasjon: Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) 19.2 vert det gjeve løyve til midlertidig dispensasjon frå arealføremålet FFNF (Fiske, ferdsle, natur og friluftsliv) i gjeldande kommunedelplan for utviding av fylling i sjøen samt å etablera deponi på land i samsvar med framlagte planar. Kvinnherad kommune meiner i samsvar med saksutgreiinga nedanfor at dei samfunnsmessige fordelene med å gje dispensasjon er større enn ulempene. Det utfyllte arealet får midlertidig formålet LNF og på land vert det dispensert til midlertidig deponi. Dispensasjon gjeld til godkjend reguleringsplan ligg føre. Det skal umiddelbart setjast i gang arbeid med reguleringsplan og forslaget skal visa framtidige formål samt fastsetja endeleg avgrensing av utfyllinga ved Musskjerneset. Eit område til offentleg formål/rasteplass skal vurderast. Før tiltak kan igangsetjast må det vera omsøkt og gjeve løyve etter Plan- og bygningslova og/eller særlover, jf utgreiinga nedanfor. 4.6 Fylkesmannen i Hordaland - klage på vedtak. I brev til Kvinnherad kommune dagsett klagar fylkesmannen på Kvinnherad kommune sitt vedtak om å gje dispensasjon for fylling i sjø og mellombels massedeponi på land. 4.7 Kvinnherad kommune - handsaming av klagesak Forvaltningskomiteen hadde saka føre i møte den som sak 2010/25. Forvaltningskomiteen gav ikkje klagar medhald i klagen og saka vart sendt Fylkesmannen i Hordaland, justis- og forvaltningsavdelinga for endeleg avgjerd. 4.8 Oppnemning av settefylkesmann Som klagar er Fylkesmannen i Hordaland inhabil i vidare handsaming av klagen. I brev av frå Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vert denne oppnevnt til vidare handsaming av klagen.

13 Side 13 av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - vedtak i klagesak. I brev til Bjørn Olav Bondhus dagsett frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordande vart det gjeve melding om at det er gjort fylgjande vedtak: Klagen frå Fylkesmannen i Hordaland vert delvis teken til følgje. Fylkesmannen omgjer vedtaket av forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune i sak 2009/689 den slik at det ikkje blir gitt løyve til utfylling i sjø medan det blir gitt løyve til mellombels massedeponi på land som omsøkt. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast. 5.0 MERKNADAR OG INNSPEL TIL PLANARBEIDET Hovudtrekk frå innspela ved varsel om oppstart av planarbeid april Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum I e-post frå museet heiter det mellom anna: Me viser til brev frå Ing. Egil Ulvund A/S, datert Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Musskjerneset i Kvinnhera kommune som kan bli direkte råka av det omsøkte tiltaket. Me har heller ingen indikasjonar på at området har vore nytta som ankringsstad eller hamn i eldre tid. Museet har difor ingen merknadar til det planlagde arealinngrepet. Planleggjar: ingen kommentar. 5.2 Hordaland fylkeskommune I brevet heiter det mellom anna: Området på Musskjerneset har i søknad om dispensasjon frå kommuneplanen tidlegare vore til handsaming hjå Hordaland fylkeskommune (vår ref ). Hordaland fylkeskommune hadde ingen merknader med omsyn til kulturminne. Vi har ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i det aktuell planområdet, og har derfor ingen merknader på noverande stadium i planprosessen. Planleggjar: ingen kommentar. 5.3 Statens vegvesen I brevet heiter det mellom anna: Det er nettopp krav til avkøyrsla og sikt her som er den største utfordringa. Avkøyrsla til raseteplassen/parkeringa ligg midt i ytterkurva av ein sving med skjering på innsida. Det ser ut til at det er mogeleg å oppnå god nok sikt til begge retningar frå avkøyrsla. Skisse (dat ) viser også tilstrekkeleg framover og bakover sikt ved avkøyrsla ved å ta litt av fjellskjeringa. Likevel vil vi her føreslå at det vert laga til avkøyringsfelt frå begge retningar av fylkesvegen. Dette grunngjev vi med at t. d. bubilar som skal køyra av her vil bruka blinkljos og som kan verta oppfatta av bilar bak, som at det er klar bane for forbikøyring. Dette kan skape farlege situasjonar. Elles må det innarbeidast i reguleringsføresegnene at det vert stilt rekkjefølgjekrav til at avkøyrsla med siktsoner skal vera ferdig opparbeidd før området kan takast i bruk. Likeeins at tiltak i og langs fylkesvegen skal Statens vegvesen, før byggestart, ha detaljerte byggeplanar til godkjenning. Statens vegvesene har her gjeve innspel til planarbeidet, der vi føreset vert teke inn i planen. Om ikkje merknadene vert innarbeidd i planen, vil vi varsla mogeleg motsegn til planen. Planleggjar: I elektronisk brev til Statens vegvesen dagsett vert det drøfta to alternative løysingar for utforming av avkøyrsle med omsyn til høgresvingfelt. Vegvesenet sitt svar føreligg i brev dagsett til planleggjar der det mellom anna heiter: Vi har vurdert dei to alternativa som vart oversendt og kome til at alternativ 2 (m/høgresvingfelt) er det som gjev best trafikktryggleik. Dette ut i frå fare for forbikøyringsulykker. Vi føreslår at de

14 Side 14 av 38 arbeider vidare med alternativ (m/ høgresvingfelt). I vårt brev av , vart det føreslege at det vart laga til avkøyringsfelt frå begge retningar. Vi har vidare vurdert at det ikkje er behov for venstresvingfelt med tilkomst frå vest. Ved avkøyrsla må det leggjast til rette for full framover- og bakoversikt. Planleggjar: Alternativ 2 med frisiktsoner og frisiktlinjer er lagt til grunn i planframlegget. 5.4 Kystverket Vest I brevet heiter det mellom anna: Kystverket har ingen innvendinger mot at det igangsettes reguleringsarbeid innenfor det skisserte planområdet. Generelt er det viktig at det ikke planlegges tiltak som kan hindre ferdselen i farvannet. Videre må det i reguleringsbestemmelsene tas med at tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av lokal havnemyndighet, i dette tilfellet Kvinnherad kommune. Vi har i denne omgang ingen andre merknader til planarbeidet. Planleggjar: Det er ingen tiltak i sjø som kan hindra ferdselen i sjø. Føresegnene inneheld punkt om at tiltak i sjø skal godkjennast av Kvinnherad kommune. 5.5 Fiskeridirektoratet Region Vest I brevet heiter det mellom anna: Vi har registrert ein låssettingsplass for brisling, makrell, sild og sei like ved planområdet. Brislingfiske er eit nasjonalt viktig fiske som går føre seg i perioden august til desember. Vi ber om at de tek omsyn til denne låssettingsplassen. Brisling som er låssett er sers ømtålig med omsyn til sprengning. Sprengstein som er dumpa i låssettingsplassen vil gjere denne ubrukeleg som låssettingsplass. Havforskingsinstituttet har registrert eit gytefelt for torsk i området Nordrepollen-Austrepollen, like ved planområdet. Torsken gyter i februar-mars og vi ber om at de tek omsyn til denne gyteperioden ved eventuell trong for sprenging i planområdet, då torsken er særs ømtålig med omsyn til sprenging. Fiskeridirektoratet region Vest har ingen andre merknader til planarbeidet. Figur 4. Kaste- og låssetjingsplass Planleggjar: Figuren (kartvedlegg frå Fiskeridirektoratet) viser med raud farge kaste- og låssettingsplass og med skravur gytefelt for torsk. Kaste- og låssettingsplassen ligg så langt inn mot Sundal at den ikkje kjem i konflikt med utfyllinga til badeplassen. Det er lite truleg at det vert trong for sprenging i samband med gjennomføring av planen då heile området stort sett er steinfylling med unnatak for frisiktsona som skal opparbeidast på oppsida av fylkesvegen.

15 Side 15 av Fylkesmannen i Hordaland I brevet heiter det mellom anna: Fylkesmannen vil i utgangspunktet rå til at vidare bruk eller vern av det aktuelle planområdet vert avklara i ein overordna arealplan. Dersom det vert arbeidd vidare med reguleringsplanen no, vil vi framheve at det må takast særlege omsyn til landskapet i det vidare planarbeidet. Fjordlandskapet rundt bygdene i Kvinnherad og Strandebarm er landskap med stor verdi. Vi ser av oppstartmeldinga at ansvarleg styresmakt har vurdert at reguleringsplanen ikkje felle inn under kriteria i 4 i forskrift om konsekvensutgreiingar (KU), og at det såleis ikkje er trong for KU. Fylkesmannen vil peika på at planar og tiltak som er lokalisert i eller kjem i konflikt med område med særleg verdifulle landskap utløyser krav om KU, jamfør 4 a). Vi saknar informasjon om korleis dette innslagspunktet er vurdert i samband med KU-vurderinga. Dersom kommunen framleis fell ned på at planen ikkje krev KU, vil fylkesmannen framheve at planomtalen bør innehalde ei grundig vurdering av landskapsverknadane av planen. Etter vårt syn er det i dette planarbeidet trong for at det vert utarbeida ein landskapsanlalyse som vurderer om Musskjerneset toler den tenkte utbygginga og gjev råd om korlei ei eventuell utbygging kan underordnast landskapet. Ein reguleringsplan bør innarbeida råda i plankart og føresegner. Planomtalen bør innehalde ei visualisering av planlagt utbygging. Vi viser elles til merknadane på temasida vår om planlegging... Dersom planarbeidet ved offentleg ettersyn viser seg å vere i strid med føringane nemnt over, vil Fylkesmannen vurdere å fremje motsegn mot planframlegget. Planleggjar: for landskapsverknad sjå kap I referat frå oppstartmøte den var det teke med eit punkt om konsekvensutgreiing og kva som skulle utgreiast. I ettertid vart det avklara pr. telefon mellom Kvinnherad kommune og planleggjar at kommunen etter ny vurdering fann at det ikkje var trong for KU. Dette er gjort nærmare greie for i brev dagsett frå Kvinnherad kommune til Bjørn Olav Bondhus. Her heiter det mellom anna: Vi har no vurdert prosjektet nærare med omsyn på Forskrift om konsekvensutgreiing og revurderer våre krav med følgjande grunngjeving: - 2 i forskrifta kan ikkje gjerast gjeldande. - Planen skal iflg 3b (permanent campingplass), og 3d (endring av kommuneplan) vurderast etter forskrifta 4. - Planen vil etter planmyndet sitt syn ikkje få vesentleg verknad for miljø og samfunn etter kriteria i 4. Vi har då spesielt vurdert pkt a): konflikt med områder med særlige verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminne og kulturmiljø, og pkt d): konflikt med gjeldande rikspolitiske bestemmelsar osv. - Vedkomande pkt a): Området er ikkje verna eller freda eller føreslege verna eller freda. - Vedkomande pkt b): Området har frå før inngrep med utfylling frå veg m.m. Dei føreslegne tiltaka vil ikkje i vesentleg grad koma ytterlegare i strid med td strandsoneverdiar eller landskap. Kvinnherad kommune meiner etter dette at det ikkje er krav behandling etter forskrift om konsekvensutgreiing. Grunngjevinga ovanfor må takast med i planutgreiinga som også må ha ei grundig vurdering av landskapsverknadane av planen. 6.0 SKILDRING AV PLANLØYSINGA Skildringa er knytt til: - Planframlegg, teikn. nr , planid , dagsett 01. mars Føresegner dagsett 01. mars 2011.

16 Side 16 av Planmaterialet - juridisk verknad Plankart og føresegner vil etter at planen er vedteken, vera juridisk bittande for arealbruken i området (i samsvar med plan- og bygningslova) og gje grunnlag for gjennomføring av planen. 6.2 Arealføremål Planområdet (15,5 daa) er regulert til fylgjande arealbruksføremål med heimel i LOV nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven - plandelen), heretter omtalt som pbl. 12-5: Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1173 Campingplass Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr. 2) 2011 Køyreveg/parkering 2017 Gangveg 2018 Annan veggrunn - tekniske anlegg 2081 Rasteplass Grøntstruktur (pbl 12-5 nr. 3) 3031 Turveg 3040 Friområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl 12-5 nr. 6) 6770 Badeområde 6.3 Plangrense I høve til varsel om oppstart av planarbeid er plangrensa utvida noko i sør for å omfatta meir av eksisterande køyrebane i fylkesvegen og noko større areal til frisiktsone på sørsida av fylkesvegen. Grunneigarar er Statens vegvesen og Bjørn Olav Bondhus (forslagsstillar). Utvida planområde er markert med skavur på figuren nedanfor. Figur 5. Plangrense.

17 Side 17 av Campingplass Om området Området som er sett av til campingplass er på ca. 2,3 daa. Det ligg på ei steinfylling på Musskjerneset som er delt i to hovudområder - eit nede ved sjøen på ca. kote 2 og eit oppe i nivå med fylkesvegen på ca. kote 7. Området ligg i dag som massedeponi for overskotsmassar frå utbetringsarbeid på fylkesvegen i 2010 i samsvar med vedtak fatta av fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Massane er tenkt nytta til oppretting av den gamle fyllinga mot nord og noko utviding av fyllinga i aust for å opparbeida badeplass. Området som kan nyttast til campingplass er ikkje stort, og ein del av området er skråning mellom dei to hovudnivåa. For å få større område nede ved sjøen kan noko av høgdeskilnaden takast opp med mur Campingplassen og ålmenta I St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikests miljøtilstand vert det peika på at det er viktig å leggja til rette for allmenn tilgjenge og bruk av strandsona når det vert opna for utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen. I dei nye statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona vert det framheva at det skal leggjast vekt på om allmenn tilgjenge kan sikrast gjennom arealdisponeringa i planarbeidet. Allmenn tilgjenge har vore eit berande element i planarbeidet, og dette kjem til uttrykk i: Offentleg rasteplass med romsleg parkeringsplass der det er plass til å parkera og snu for personbilar, bubilar og campingvogner. Toalett på rasteplassen. Offentleg gangveg frå rasteplassen ned til strandsona der det er lagt til rette for offentleg turveg langs heil strandlinja i planområdet. Det vert framheva av forslagsstillar at Musskjerneset er ein av dei beste fiskeplassane i fjorden. Offentleg badeplass/badeområde i aust. Allmenn tilgjenge til Musskjerneset vert vesentleg betre etter gjennomføring av planen samanlikna med området slik det ligg i dag. Campingplassen er avgrensa av turveg mot nord, badeplass i aust og turveg i sør mot fylkesvegen. Desse områda skal til ei kvar tid vera tilgjengelege for ålmenta samstundes som bubilar, campingvogner og telt kjem tett inntil. For å unngå konflikt mellom brukarar av campingplassen og dei offentleg tilgjengelege områda skal det monterast ei opplysningstavle sentralt ved tilkomsten slik at bruken av området lett kan oppfattast av alle Drift av campingplassen I planframlegget vert det opna for at det kan etablerast fast oppstilling av inntil 5 campingvogner på den nederste delen av campingplassen mot sjøen. I tillegg vert det plass til 4 bubilar. Den øverste delen kan ta imot nokre få bubilar og telt. I stadanalysen for Sundal sentrum v/norconsult Plan (2006) heiter det mellom anna om campingplassen på Musskjerneset: Under cafedialogen kom det opp forslag om at utviding av campingplassen kan plasserast på Musskjerneset, eit område som ligg like vest for Sundal sentrum. Dette var eit forslag som vart støtta av eigar av campingplassen, som og er grunneigar på Musskjerneset. Vidare heiter det: Campingplassen vil vere tiltenkt bubilturistar. Det er få plassar tilrettelagt for bubilturistar i dette området. Det skal ikkje setjast opp andre bygningar på plassen enn eit mindre sanitærbygg. I 2006 såg forslagsstillar for seg at det skulle verta ein stor auke i talet på bubilturistar, og han ynskte å ta del i denne utviklinga med å leggja til rette området på Musskjerneset. Frå 2006 og fram til i dag har utviklinga i talet på bubilturistar gått kraftig opp, men tilstrøyminga til

18 Side 18 av 38 campingplassen i Sundal har ikkje vore tilsvarande. Grunnen til detter meiner forslagsstillar er at bubilturistar i stor grad overnattar gratis på offentlege rasteplasser, parkeringsplasser og offentleg tilrettelagte oppstillingsplasser i distriktet. Overnatting på campingplassar vert helst avgrensa til "serviceopphald" med lading av batteri, tøming av do, dusjing og liknande. Dette er det ikkje god nok økonomi i til å forsvara utbygginga på Musskjerneset åleine. Difor ynskjer forslagsstillar fast oppstilling av inntil 5 campingvogner og oppføring av to bueiningar for å sikra ein del av det økonomiske fundamentet i prosjektet. Om dette ikkje går er han svært tvilande til om reguleringsplanen let seg gjennomføra Sikkerheit Dagens offentlege brannregelverk har krav om sikkerheitsavstand på minst tre meter mellom enkeltdel av campingeining til nærmaste del av naboeining. Bil utan mogelegheit for overnatting kan stå i mellomrommet. Norsk brannvernforening tilrår ein avstand på min. fire meter mellom kvar campingeining, og viser til at denne tilrådinga er i samsvar med kva andre europeiske brannvernforeningar har vedteke som sikkerheitsavstand ved campingplasser. Det er særleg faren for brannspreiing mellom oppstilte campingvogner, spikertelt, bubilar og vanlege telt som bekymrar brannvernforeningen. Nyare campingvogner og bubilar er langt større og meir utstyrt enn eldre modellar og vil utvikla monaleg meir energi og strålevarme enn eldre modellar. I føresegnene er det lagt føring for at sikkerheitsavstanden mellom campingeiningar skal vera min. 4,0 m.

19 Side 19 av 38 Figur 6. Illustrasjon fast oppstilling vogner Musskjernesstova Det er trong for fleire utleigeeiningar i reiselivsnæringa til forslagsstillar. Det er vanskeleg å få dette til innanfor eksisterande campingområde i Sundal, og han ynskjer difor å opparbeida to utleigeeiningar i kombinasjon med servicebygg til campingplassen på Musskjerneset. Desse er tenkt med eit bebygd areal (BYA) på 210 m 2 inkl. terrassar ekskl. parkeringsplassar. Inngang til bueiningar i høgd med parkeringsplassen på kote 7,25. Inngang i underetasjen til toalettanlegg m.m. for campingplassen på ca. kote 4,50. Figur 2-6 viser illustrasjon av eit mogeleg bygg som er tilpassa innanfor planen si byggjegrense.

20 Side 20 av 38 Figur 7. Fasadar mot nord og aust. Teikning v/prosjekt Konsult Kvinnherad. Figur 8. Fasade mot fylkesvegen. Teikning v/prosjekt Konsult Kvinnherad.

21 Side 21 av 38 Figur 9. Fasade mot sjøen. Teikning v/prosjekt Konsult Kvinnherad. Figur 10. Fasade mot vest. Teikning v/prosjekt Konsult Kvinnherad.

22 Side 22 av 38 Figur 11. Plan utleigeeining. Teikning v/prosjekt Konsult Kvinnherad. 6.5 Køyreveg/parkering Omfattar fylkesvegen, avkøyrslelomme frå fylkesvegen, avkøyrsle og parkeringsplass. Fylkesvegen er regulert med den vegbreidd og horisontale og vertikale linjeføring som den har i dag. Parkeringsplassen skal kunna nyttast til korttidsparkering av alle brukarane i området også campingplassen men ikkje til oppstilling i samband med overnatting. 6.6 Gangveg Dette er felles gangveg for campingplassen, brukarar av rasteplassen, turveg, friområde og badeplass. Den skal og fungera som køyreveg for bubilar og vogner til campingplassen og tilkomst til 1. høgda i Musskjernesstova. Høgdeskilnad mellom gangvegen og strandpromenaden vert teken opp med mur i naturstein. Topp mur skal ha tilfredsstillande sikring mot ulukker i form av rekkverk eller tilsvarande. Største stigning på vegen er 1: Annan veggrunn/tekniske anlegg Omfattar areal til veggrøfter, frisiktsoner, fyllings- og skjeringsskråningar, vegrekkverk m.m. langs fylkesvegen og areal til mur mellom gangvegen og strandpromenaden. I arealet på sørsida av fylkesvegen skal det opparbeidast frisiktsone i samband med innkøyring i avkøyrsle frå vest. På nordsida av fylkesvegen areal til frisiktsone vest for avkøyrsla. Aust for avkøyrsla areal til vegrekkverk evt. rabatt mellom gangstien og fylkesvegen og heilt i aust eksisterande fyllingsskråning. 6.8 Rasteplass Rasteplassen på Musskjerneset er ikkje all verden i størrelse, ca 400 m 2, men den ligg i eit spennande og dramatisk fjordlandskap med flott utsikt langs fjorden og til landskapet rundt. Arealet er avgrensa av frisiktsona langs fylkesvegen i sør, ny terrengmur i eksisterande

23 Side 23 av 38 skråning mot vest og avkøyrsle/parkeringsplass i aust. Arealet er tilnærma flatt og ligg i same vertikalplan som avkøyrsle og parkeringsplass. Det er tanken at rasteplassen skal tilby vegfarande eit uterom med gode kvalitetar i utforming og materialbruk og høve til toalettbesøk. I tillegg kan vegfarande på ein enkel måte bevega seg ned i strandlinja og gå ein liten tur på strandpromenaden, freista fiskelukka på ein god fiskeplass eller ta eit bad på badeplassen. 6.9 Turveg Steinmassane som ligg lagra på Musskjerneset i dag skal i hovudsak nyttast til opparbeiding av turveg i og langs eksisterande fylling og opparbeiding av badeplass. Langs badeplassen i nord vert det ei kombinert turveg/molo løysing. Turveg langs badeplass/badeområde i sør ligg i foten av eksisterande vegfylling og vil vera ei opprydding av denne. Frå badeområde skal det opparbeidast turveg i terrenget mot vest til parkeringsplassen Friområde Skråningen mellom rasteplassen og turvegen langs sjøen er bratt, med det er viktig at den får opparbeiding og vedlikehald som gjer at den harmonerer med kvalitetane i rasteplassen og turvegen Badeplass Badeplassen skal opparbeidast i enden av eksisterande fylling mot aust. Sentralt element i badeplassen er badestranda som ein vil etablera mellom ein nyetablert turveg/molo i nord og gangvegtraseen i vest og sør. Føremålet med moloen er at den skal vera bylgjebrytar og hindra utvasking av sanden på badestranda 6.12 Sikringssone - frisikt avkøyrsle Ein legg til grunn at ÅDT i avkøyrsla vert mindre enn 50 personbilar. ÅDT i maks døger vert stipulert til: Bubilar/campingvogner 10 Rasteplass/offentleg område 40 Teltplass 10 Dimensjoneringsgrunnlag: Fartsgrense 80 km/t. L 2 = 4 m L 1 = L s = 115 m. Med bakgrunn i ovanståande vert siktsoner i avkøyrsle sett til 4x115 m. Frisiktlinje bakover og framover er sett lik stoppsikt 115 m Samleplass for bos Eigar opplyser at det ikkje er aktuelt å ha samleplass for bos i planområdet. Den tida anlegget er i drift vil bos frå boskorger verta samla inn ein til to gonger for dagen og frakta til eigar sin boskontainer i Sundal Vassforsyning og avlaup Vassforsyning vert frå eige borhol på Musskjerneset. Overflatevatn går til terreng med avrenning til sjø. Kloakk til slamavskiljar med utlaup til sjø.

24 Side 24 av FYLKESMANNEN SINE GENERELLE INNSPEL VED OPPSTART AV REGULERINGSPLANAR 7.1 Strandsona I planarbeidet har ein lagt vekt på å sikra ålmenta tilgjenge til strandsona ved å leggja til rette i planområdet offentleg parkerings- og rasteplass, tilkomst til strandsona frå parkeringsplass, grønstruktur med turveg langs heile strandsona, etablering av fiskeplassar i tilknyting til turveg og etablering av badeområde på land og i sjø. Den private delen, campingplassen, har ikkje eksklusiv rett til å nytta strandsona, men er likestilt med ålmenta sin bruk. Før området kan takast i bruk, skal det monterast opplysningstavle om bruken av området slik at denne lett kan oppfattast av alle. Området skulle såleis vera godt eigna til rekreasjon for alle. 7.2 Naust Ikkje aktuell. 7.3 Barn og unge Området er i dag ikkje nytta av barn og unge, som i hovudsak vil koma til området i lag med vaksne i bil. Tilrettelegging av området i samsvar med plan vil føra til at ein kan skifta mellom eit liv i bilen og aktivt friluftsliv på veldig kort tid og på ein enkel måte. Dei minste borna må vera under oppsyn av vaksne, men kan då ta del i familien sine gjeremål enten det er eit måltid på rasteplassen eller aktivitetar knytt til strandsona som er tilgjengeleg for alle. Badeplassen vert tilrettelagt med langgrunn sandstrand. Planområdet er ikkje tilrettelagt spesielt for born og unge, men for at heile familien skal kunna ha felles aktivitetar her. 7.4 Landskap/estetikk Sjå kap Samfunnstryggleik og beredskap Sjå ROS-analyse for planområdet. 7.6 Grønstruktur Planområdet grensar til sjøen i nord og eit relativt brattlendt skogsområde i sør. Grønstrukturen som vert oppretta i planområdet vert lokal. Det er ingen stiar, trakk eller verdifulle grønstrukturar som grensar til planområdet som det er naturleg å knyta saman med planområdet sin grønstruktur. 7.7 Naturmangfald Lov om forvaltning av naturens mangfald (naturmangfaldlova) vart gjort gjeldande frå 1.juli Kunnskapsgrunnlaget for å ta offentleg avgjersle i høve til 8 (naturmangfaldlova) er tilstades, då den krev at kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimeleg forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. Heile planområdet ligg i dag som veg- og trafikkareal inkl. fyllings- og skjeringsskråningar og massedeponi. Ein kjenner ikkje til at det er verdifulle naturtypar og viktige artsførekomstar i planområdet. Kartlegging av naturtypar i Hordaland viser ingen registreringar. Direktoratet for naturforvaltning har ingen registreringar for området i sin Naturbase. Kartlegging av vilt i Hordaland - området ligg ikkje i prioritert viltområde eller område for hjortevilt. Artskart (førekomst av registrerte artar) viser ingen funn i området eller i nærområdet.

25 Side 25 av Universell utforming I plandokumenta er det lagt til rette for at parkeringsplass, rasteplass, toalettanlegg, utleigeeiningar, gangveg, turveg og badeplass skal kunne brukast av alle så langt råd er. Det er mellom anna lagt til rette for gangveg frå rasteplassen til turveg/badeplass med stigning maks. 1:12. Toalett for rasteplassen ligg på same kotehøgd som rasteplassen. 7.9 Støy Støyvurdering er utført av Kilde Akustikk AS, sjå vedlagt rapport vedlegg K Barnehagar og skular Ikkje aktuell Energi Alternative plasseringar av bygg innanfor planområdet vil ha lite å sei for energieffektivitet og er difor ikkje vurdert Ureining Ikkje aktuell Areal- og transportplanlegging Ikkje aktuell Landbruk Ikkje aktuell. 8.0 STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN. I retningslinjene er landet delt inn i tre hovudområder. Kvinnherad høyrer til område med mindre press på areala. For desse områda gjeld mellom anna fylgjande retningslinjer (kursiv): - Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Forslagsstillar har freist å få til utviding av eksisterande driftsområde i sjølve Sundal, men har ikkje lukkast med det mellom anna på grunn av motsegn frå fylkesmannen i kommuneplansamanheng. Forslagsstillar er eigar av Musskjerneset der planområdet ligg på ei steinfylling etablert i samband med deponering av steinmassar frå veganleggsarbeid. Planområdet og kringliggjande landskap har ingen særlege landskapskvalitetar, men ber preg av fylkesvegen og fjordkryssinga til høgspenningsanlegget. - Spørsmålet om bygging skal vurderast i vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best mulig.

26 Side 26 av 38 Området har i dag ingen spesiell verdi i samband med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvalitetar, naturmangfald, kulturminner, kulturmiljø og landskap. Målet med planarbeidet er å leggja området til rette mellom anna for ålmenta med rasteplass, turveg langs sjøen, fiskeplassar og badeområde. Det er mangel på slikt tilbod langs denne delen av fjorden, og forslagsstillar har sagt seg villig til å stilla grunn til disposisjon for føremålet. - Alternative plasseringar bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som tillates må tilpasses omgivelsene best mulig. Alternative plasseringar i Sundal har vore vurdert med dette har ein ikkje vunne fram med. Tiltaket kan på grunna av landskapsformen i området ikkje trekkjast bort frå sjøen. I planarbeidet har ein freista å få til ei så god landskapstilpassing som mogeleg. - I områder hvor alt tilgjengeleg utbyggingsareal ligger innanfor 100-metersbeltet, og alterntiv plassering av tiltaket dermed ikke er mulig, så vil kommunen ha videre adgang til å tillate tiltak for å ivareta hensynet til en fornuftig samfunnsutvikling. Ved vurdering av om tiltak skal tillates skal det legges vekt på om hensynet til tilgjengeleghet for allmennheten kan ivaretas ved at det eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområde eller liknende. Forslagsstillar opplyser at det er trong for ei vidare utviding av drifta. Det er etterspurnad etter plasser for campingvogner og bubilar, telt og bueiningar i form av hytter eller leiligheiter. Vidare kan det utviklast ein god rasteplass med uvanleg god tilgang til strandsona, det vil sei at ålmenta er sikra ein mykje betre tilkomst og eit betre tilrettelagt område enn det som ligg der i dag. - Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran. Føremålet med planarbeidet er vidareutvikling av reiseliv og turisme i bygda, og med det næringsutvikling og sikring av eksisterande arbeidsplassar i kombinasjon med tilrettelegging for ålmenta sine interesser. 9.0 LANDSKAPSANALYSE AV UTBYGGJING PÅ MUSSKJERNESET 9.1 NIJOS NIJOS har delt Noreg inn i 45 landskapsregionar basert på fellestrekk i landskapet. Landskaps-regionane er vidare delt inn i 444 underregionar. Kvinnherad ligg i landskapsregion 22, Midtre bygder på Vestlandet. Denne strekkjer seg frå Gjesdal i Rogaland til Tingvoll på Nordmøre. Bygdene i Kvinnherad og Strandebarm ligg i underregion Maurangerfjorden Maurangerfjorden er ein ca. 12 km lang fjord som går mot aust/nordaust inn til Sundal, Austrepollen og Nordrepollen. Innlaupet til fjorden frå Sildafjorden, som er ein del av Hardangerfjorden, ligg mellom Ænes og Maurangsneset. Fjorden er trong og har fjellsider som i stor grad stuper bratt ned i sjøen, og den er kjent for sterke fallvindar som kan gjera det utfordrande å ferdast på fjorden med småbåtar. Langs fjorden i sør ligg fylkesvegen som er tilkomstveg for bygdene i fjorden og gjennomfartsveg for trafikk til Folgefonntunnelen. I aust ligg fylkesvegen til Nordrepollen som i 2012 vert tilkomstveg til Jondalstunnelen. I nord ligg lokal tilkomstveg til Gjetingsdalen. På grunn av dei bratte fjellsidene er ein del av

27 Side 27 av 38 vegtrasseane godt synlege i fjordlandskapet. Musskjerneset ligg rett vest for Sundal, men slik at neset ikkje er synleg frå sjølve bygda og Bondhusdalen. Når ein kjem frå vest er det ikkje råd å sjå bygda når ein er ved avkøyrsla til området. Høgspentlinjer i luftspenn tvers over fjorden nokre titals meter vest for planområdet er eit blikkfang som bryt det heilskapelege inntrykket av fjordlandskapet. 9.3 Etablering av Musskjerneset Figur 1. Frå arbeidet med utbetring av fylkesvegen på Musskjerneset Musskjerneset vart etablert slik det ligg i dag i samband med opparbeiding av Folgefonntunnelen og utviding av fylkesvegen forbi området som vist i figur 1. Området er etablert med overskotsmassar frå anleggsarbeidet. 9.4 Bondhusdalen Dette er kanskje den flottaste dalen på Folgefonnhalvøya, og den har vore reisemål for turistar heilt sidan turiststraumen til Vestlandet tok til på midten av 1800-talet. Dalføret, vatnet og breen er framleis ein attraksjon. Kulturlandskapet i dalen er prega av den såkalla Isvegen, som har vore knytt til utvinning av naturressursar i dalen og fjellet omkring. 9.5 Lykkja Landskapsplan - Landskapet i Maurangerområdet. I samband med Kvinnherad kommune sitt arbeid med ny kommuneplan for Maugangerområdet fekk Lykkja landskapsplan v/hanne Lykkja i 2004 i oppdrag å utarbeida ein rapport som heiter Landskapet i Maurangerområdet. Rapporten inneheld skildring av landskapsområde kring Maurangerfjorden og ei evaluering av desse i fem klassar: A1, A2, B1, B2 og C. A1 - Det ypperste innan underregionen A2 - Svært særprega og inntrykkssterkt B1 - Typisk for regionen, jamnt godt B2 - Noko reduserte kvalitetar C - Svært uheldige inngrep Musskjerneset var ikkje tema på den tida rapporten vart laga og er såleis ikkje medteke.

28 Side 28 av 38 Musskjerneset ligg på grensa mellom Maurangerfjorden B1 og Sundal A2 like vest for munninga til Bondhusdalen. Skiljet går om lag på Musskjerneset, men sidan Musskjerneset ikkje er synleg frå Bondhusdalen som ligg i landskapsområde A2, og heller ikkje har høge landskapsmessige kvalitetar som Bondhusdalen, vert Musskjerneset i rekna for å liggja i landskapsområde B Stadanalyse for Sundal. I 2006 vart det utarbeidd ein stadanalyse for Sundal av Norconsult Plan i Bergen på oppdrag frå Kvinnherad kommune. Rapporten er utarbeidd av landskapsarkitekt Katrine Myklestad, geograf Pelle Engesæter, sivilarkitekt Torbjørn Sivertsen og landskapsarkitekt Synne Friberg. Under eit bygdemøte kom det opp forslag om at utviding av campingplassen kan plasserast på Musskjerneset like vest for Sundal sentrum. Dette forslaget vart vidare vurdert i rapporten: Landskap Campingplassen vil bli liggande i strandsona. Men den skal leggjast på ei eksisterande fylling. Opparbeidinga krev ingen ekstra inngrep. Grunneigar ser føre seg å oppgradere området. Dagens fylling vil få ei ryddigare avslutning. Han ønskjer og å opparbeide ein badeplass i tilknyting til campingplassen. Det ligg føre ein reguleringsplan som inneber utviding av fyllinga i samband med omlegging av riksvegen. Dersom dette vert ein realitet, vil grunneigar vurdere å nytte fyllinga til ein vidare utviding av campingplassen. Fjernverknad Campingplassen blir liggande nedanfor bratte, høge fjell. Bubilane vil ikkje bli eksponert i dette landskapet. Dei vil ikkje vere dominerande sett frå sjøsida. Frå Sundal vil campingplassen vere lite synleg. Nærverknad Dei fleste bubilane vil stå på platået nede ved fjorden. Der vert dei ikkje synlege frå riksvegen. Dei vil stå i mot ein bratt, graskledd skråning. Denne vil dempa verknaden av bilane sett frå stranda. Det vil og vere plass til nokre få bilar oppe ved riksvegen. Desse vil bli godt synlege frå vegen. Campingplassen vil vere det første møtet med grenda. Men ein kan ikkje sjå grenda

29 Side 29 av 38 frå riksvegen ved Musskjerneset. Bilane på campingplassen vil ikkje skjemme nokon utsikt mot grenda eller breen. Vår anbefaling Etter vårt syn vil ikkje ein bubilcamping på Musskjerneset vere skjemmande for landskapet i Sundal. Grunneigar har forståing for at campingplassen vil vere det første møtet med grenda for mange og ønskjer å gi plassen ein betre opparbeiding enn det den har i dag. 9.7 Innverknad på fjordlandskapet Figuren viser terrengsnitt eksist. terreng og framtidig terreng Generelt Fyllinga på Musskjerneset har i dag i hovudtrekk den utforminga som vert fastlagt i reguleringsplanen med parkering/rasteplass og eit lite campingområde i høgd med fylkesvegen og eit noko større campingområde nede ved sjøen som vil ha plass til 9-10 campingvogner/bubilar. Campingområdet oppe ved vegen er trongt og vert helst eigna for telt. Musskjernesstova vert den mest synlege konstruksjonen i området. Musskjerneset sett frå fylkesvegen i aust. Sundal sentrum til venstre i biletet.

30 Side 30 av Musskjerneset sett frå aust Bubilar og campingvogner nede ved sjøen vil stå med terrenget på Musskjerneset og Musskjernesstova som bakgrunn og vera lite synlege i landskapsbiletet. Øverste delen av Musskjernesstova vil stå i profil mot sjøen bak men det vil ikkje vera skjemmande i fjordlandskapet. Frå Bondhusdalen og sentrum i bygda vil ikkje Musskjerneset vera synleg Musskjerneset sett frå vest Campingplassen vil vera svært lite synleg frå vegen då hovuddelen ligg nede ved sjøen og det oppe langs vegen er 2,0 m høg støyskjerm. Rasteplass og parkeringsplass ligg slik til at dei lett kan oppfattast av vegfarande. Musskjernesstova vil verta oppfatta som ein naturleg del av anlegget. Musskjerneset sett frå fylkesvegen i vest Musskjerneset sett frå sjøen og andre sida av fjorden Bubilar, campingvogner og Musskjernesstova vil vera godt synleg frå sjøen, men vil ikkje verka dominerande på grunn av det låge talet på einingar og dei dominerande terrengformasjonane som ligg bak.

31 Side 31 av 38 Musskjerneset sett frå andre sida av fjorden. Frå vegen på andre sida av fjorden vert avstanden så pass stor at det ikkje er mogeleg å sjå anlegget detaljert, men ein vil kunna sjå at det er ein form for bebyggelse her, men det låge talet på einingar gjer at det ikkje vil verka dominerande i høve til landskapsbiletet i Sundal og Bondhusdalen Konklusjon. Etter planleggjar sitt syn vil ikkje rasteplassen og campingplassen på Musskjerneset vera skjemmande for fjordlandskapet og landskapet kring Sundal/Bondhusdalen. Med det svært avgrensa omfanget av utbygginga og med dei kvalitetar som er forutsett bygt inn i området, vil Musskjerneset verta ein god plass for naturopplevingar og rekreasjon både for vegfarande som nyttar rasteplassen, folk på campingplassen og bygdafolk. Det er menneskeleg aktivitet i og kring bygdene våre som gjer fjordlandskapet vårt unikt og spennande GONGS HANDSAMING I FORVALTNINGSKOMITEEN 10.1 Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn. I møte den sak 2011/169 gjorde forvaltningskomiteen slikt vedtak: "Kvinnherad forvaltningskomite vedtek med heimel i PBL 12-3 at privat forslag til reguleringsplan - rasteplass og turistnæring - 59/1 - Mauranger, sist revidert den vert i samsvar med lova lagt ut til offentleg ettersyn. Utlegging av planforslaget vert kunngjort i lokalpressa og kommunen sine elektroniske medier. Berørte partar og instansar skal varslast." 10.2 Utlegging til offentleg ettersyn. Brev frå Kvinnherad kommune dagsett med varsel om utlegging til offentleg ettersyn vart sendt til berørte partar og instansar og lagt ut på kommunen si heimeside. Frist for å koma med merknadar og innspel vart sett til

32 Side 32 av MERKNADAR OG MOTSEGNER TIL PLANFRAMLEGG Det er registrert merknadar og innspel frå fylgjande: - Kvinnherad eldreråd. - Fiskeridirektoratet Region Vest. - Kystverket Vest. - Kvinnherad kommune, miljøretta helsevern. - NVE Region Vest. - Fiskarlaget Vest. - Statens vegvesen. - Fylkesmannen i Hordaland Kvinnherad eldreråd. Kvinnherad eldreråd har hatt plansaka oppe til handsaming i møte og ser at det er stilt krav om universell utforming. Dei har ingen merknadar til planen, men ber om at kommunen fylgjer med på at krav til universell vert gjennomført ved opparbeiding av planen. Planleggjar: ingen kommentar Fiskeridirektoratet Region Vest. Viser til låssetjingsplass for brisling, makrell, sild og sei like ved planområdet. Påpeikar at ved dumping av sprengstein i låssetjingsplassen vil denne verta ubrukeleg. Påpeikar vidare at det er registrert gytefelt for torsk i området, og at både låssett brisling og torsken i gyteperioden februar-mars er svært ømtåleleg med omsyn til sprenging, og ber om at dette vert teke omsyn til i anleggsarbeidet. Planleggjar: låssetjingsplassen ligg aust for Musskjerneset som vist i figur 1, gytefelt for torsk er vist i figur 2. Ved gjennomføring av planen skal eksisterande strandlinje/fylling mot aust rettast opp med tilførte steinmassar som må leggjast på plass med maskin og som skal vera del av ein framtidig badeplass. Det skal ikkje dumpast sprengstein i låssetjingsplassen. Det er lite truleg at det er trong for sprenging på nedsida av fylkesvegen i planområdet. Figur 1. Låssetjingsplass ved Musskjerneset.

33 Side 33 av 38 Figur 2. Gytefelt for torsk ved Musskjerneset Kystverket Vest. Kystverket har ingen merknad til planframlegget Kvinnherad kommune, miljøretta helsevern. Har innspel til planen når det gjeld støy, radon, universell utforming og regelverk. Planleggjar: når det gjeld støy må ein retta seg etter føringar i Kilde Akustikk sin støyrapport. Radonkonsentrasjon er ikkje målt i området så langt ein kjenner til. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt vera låg, og helsefare oppstår fyrst når gassen siv inn og vert oppkonsentrert i innemiljøet. Opphald på campingplassen vil i hovudsak skje i campingvogn, bubil og telt. Campingvogn og bubil har god utlufting mellom bakken og buarealet. Opphald i telt er normalt korttidsopphald. Ved oppføring av servicebygg/utleigeeiningar skal radonkrav i TEK10 oppfyllast. Universell utforming: i plandokumenta er det lagt til rette for at parkeringsplass, rasteplass, toalettanlegg, utleigeeiningar, gangveg, turveg og badeplass skal kunna brukast av alle så langt råd er. Regelverk: ingen kommentar NVE Region Vest. NVE fremjar motsegn (jf. PBL 5-4) mot planen. Grunnlaget for motsegna er at det ikkje er dokumentert at området kan byggast ut med tilstrekkeleg tryggleik mot skred. Dersom det vert gjennomført ei faresonekartlegging som dokumenterer at området kan byggast ut med tilstrekkeleg tryggleik, og konklusjonane vert innarbeidd i plankart og føresegner, fell grunnlaget for motsegna bort. Planleggjar: Det er utarbeidd rapport v/geotest AS dagsett som omhandlar rasog skredfaren i fjell, ur og morenemassar i terrenget sør for Musskjerneset. I rapporten heiter det mellom anna: "Alle geologiske indikasjoner i området bak Musskjerneset viser av disse massene er stabile og ikkje utsatt for skredfare, som steinsprang og løsmasseskred." Vidare går det fram av rapporten at det regulerte området for campingplass har tilfredsstillande tryggleik mot snøskredfare i høve til TEK dersom ein unngår å fjerne all skog i lia

34 Side 34 av 38 ovanfor campingplassen. Det er forslagsstillar som er grunneigar både til campingplassen og lia ovanfor, og han er inneforstått med dette. Det vert føreslege at fylgjande tekst vert sendt til tinglysing på eigedomen: Heimelshavar til gnr. 59, bnr. 1 forpliktar seg til å forvalte utmarksteigen som ligg i lia overanfor camping- og rasteplassen på Musskjerneset på ein slik måte at eventuell skredfare ikkje vil auke. Dette inneber at det ikkje skal utførast større inngrep i lia over bustadfeltet, som omfattande planering eller fjerning av all skog. Dette etter rapport dagsett frå Geotest AS vedkomande ras- og skredfare i fjell, ur og morenemasser i terrenget syd for Musskjerneset i Mauranger. Grunneigar skal før hogst, utarbeida ein hogstplan der det tydeleg kjem fram at all skog ikkje vert teke ut samstundes, men at deler av skogen (på tvers) står att som rassikring inntil nyplanta skog utgjer tilstrekkeleg rassikring. Føremålet med avtalen er å sikra at skog innanfor utløysingsområdet vert godt forvalta og i tråd med anbefalingar frå Geotest AS slik at faren for ras ned mot campingplass og rasteplass ikkje vil auke. Ut i frå det som kjem fram i Geotest AS sine rapportar og tinglysing av teksten ovanfor, legg ein til grunn det ikkje er trong for å utvida planområdet for å definera faresoner. I ROS-analysen er pkt. for skredfare revidert pr. 23. august Fiskarlaget Vest. Forutset at fiskeriverksemd ikkje vert hindra av opparbeidd badeområde, og viser i tillegg til ferdsel- og fiskereglane i høve til steng. Planleggjar: ingen kommentar Statens vegvesen. Viser til kontakt mellom Statens vegvesen og planleggjar og at vegvesenet sine krav er innarbeidd i planframlegget. Planleggjar: ingen kommentar Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen (FM) fremjar motsegn til saka med omsyn til landskap, utfylling i sjø og ROSanalyse. Planleggjar: Den vart det gjennomført synfaring på Musskjerneset der Bjørn Olav Bondhus (forslagsstillar), Kenneth Bondhus (forslagsstillar), Berit Karin Rystad (FM), Marit G. Røttingen (FM), Ingo Bewer (Kvinnherad kommune) og Egil Ulvund (planleggjar) var til stades. Det er utarbeidd notat frå møtet som er sendt til deltakarane Motsegn i høve til landskapsomsyn. Skildringa av planen må etter fylkesmannen sitt syn supplerast med visualisering av tiltaket frå viktige fotopunkt slik at landskapseffektane reelt sett let seg vurdere. Det er utarbeidd fylgjande visualisering av tiltaket.

35 Side 35 av 38 Figur 1. Sett frå fjorden nord for planområdet. Figur 2. Sett frå fjorden nordaust for planområdet.

36 Side 36 av 38 Figur 3. Oversikt Motsegn i høve til utfylling i sjø. Under synfaringa vart området som skal utvidast med fylling i sjø påvist. Figur 4. Fylling i sjø.

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

GNR. 121, BNR. 140 M. FL. SMÅBÅTHAMN M. M. TANGERÅSNESET, STRANDEBARM, KVAM HERAD STRANDEBARM BÅTLAG 5630 STRANDEBARM

GNR. 121, BNR. 140 M. FL. SMÅBÅTHAMN M. M. TANGERÅSNESET, STRANDEBARM, KVAM HERAD STRANDEBARM BÅTLAG 5630 STRANDEBARM REGULERINGSFØRESEGNER FOR: GNR. 121, BNR. 140 M. FL. SMÅBÅTHAMN M. M. TANGERÅSNESET, STRANDEBARM, KVAM HERAD FORSLAGSSTILLAR: STRANDEBARM BÅTLAG 5630 STRANDEBARM Sakshandsaming jfr. Plan- og bygningslova

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 11, bnr. 4, Fritid og turisme,vik i Herand. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 11, bnr. 4, Fritid og turisme,vik i Herand. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 11, bnr. 4, Fritid og turisme,vik i Herand. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Saksh. i samsvar med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr. Dato. Saksh./Sign.

Detaljer

Vedkomande reguleringsplan med tilhøyrande reguleringsføresegner for: "Del av gnr. 87, bnr. 53 m. fl. Skutevik, Tørvikbygd, Kvam herad.

Vedkomande reguleringsplan med tilhøyrande reguleringsføresegner for: Del av gnr. 87, bnr. 53 m. fl. Skutevik, Tørvikbygd, Kvam herad. Ing. Egil Ulvund A/S Kvam herad Jondal 16. april 2009 v/irene Våge Grovagjelet 16 5600 Norheimsund Vedkomande reguleringsplan med tilhøyrande reguleringsføresegner for: "Del av gnr. 87, bnr. 53 m. fl.

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 8 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 06.01.2015 2014/336-165/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato PS 34/15

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SULDAL KOMMUNE Møtebok

SULDAL KOMMUNE Møtebok SULDAL KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnummer Utval Møtedato 159/10 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) 02.12.2010 008/11 Kommunestyret 01.02.2011 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 112/46

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MOTSEGN - SELJE KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL VÅRE MERKNADER

MOTSEGN - SELJE KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL VÅRE MERKNADER Selje kommune Sakshandsamar: Ina Giil Solheim Telefon: 91888890 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Vest 6740 SELJE Vår referanse: 15/2146 Dykkar referanse: Vår dato: 24.08.2016 Dykkar dato: 30.06.2016

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FORMANNSKAPET 17.12.2007 164/07 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 18.06.2009 050/09 KOMMUNESTYRET 24.06.2009 071/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 19.09.2013 088/13 FRH Kommunestyre 01.10.2013 058/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, GNR- 145/001 Arkivsaknr: 2013001042

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. Der regulerte området er på planen vist med planområdegrense. Områdene er delt opp i: 1. Byggeområde - serviceanlegg

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljøavdelinga for vidare ekspedering Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2015/1508 6425/2016 MKARSTAD 02 09.05.2016 Melding om vedtak i Ørsta formannskap

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2013/467-16 Hanne Heieraas Evju 30.03.2016 Melding om vedtak 1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta 29.07.2014

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 30.06.2009 087/09 HEIORJ Avgjerd av: Saksh.: Heidi E. Ørjansen Arkiv: N-504 Objekt:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer