NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:"

Transkript

1 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for

2 Saksliste for Norges Bygdeungdomslags 70.årsmøte Sak 1. Åpning Sak 2. Navneopprop Sak 3. Godkjenning av årsmøtefullmakter Sak 4. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 5. Åpent eller lukket møte Sak 6. Valg av protokollunderskrivere Sak 7. Leders tale Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap for 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 Sak 11. Arbeidsplan Sak 12. Generaldebatt Sak 13. Vedtektsendringer Sak 14. Uttaler 14.1 Fra sentralstyret: Sentraliseringsbølgen knuser Bygde-Norge 14.2 Fra sentralstyret: Bygde-Norge er ikke tjent med ny postlov Sak 15. Valg Sak 16. Honorar og godtgjøring for sentralt tillitsvalgte i NBU Sak 17. Innkomne saker 17.1 Fra sentralstyret: Aksjonsuka 17.2 Fra sentralstyret: Utmelding av NSU 17.3 Fra sentralstyret: Innmelding i Rural Youth Europe 17.4 Fra sentralstyret: Sentrale prosjekter 17.5 Fra sentralstyret: Politisk arbeid Sak 18. Utdeling av priser 18.1 Tevlingsprisen 18.2 NBU-klubba 18.3 Verveprisen 18.4 Aktivitetsprisen Sak 19. Orienteringssaker 19.1 Grønn utdanning 19.2 Stem.Bestem! 19.3 Kultursprell (muntlig) 19.4 Friluftstur (muntlig) 19.5 Malawi (muntlig) 19.6 Medlemstall (muntlig) 19.7 Tur for de over 23 til Island (muntlig) 19.8 Jubileum (muntlig) 19.9 Informasjon fra samarbeidspartnere (muntlig) 2

3 Sak 9. Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 med revisors beretning er i starten av årsmeldingen. Regnskap Som en ser av regnskapet så går vi underskudd med kroner i Dette var ikke det vi buttsjetterte med i 2014, i følge vedtaket fra årsmøtet i 2013 skulle vi gått kroner i overskudd. Under ser dere forklaring på hvorfor det er sånn og hva vi har tenkt til å gjøre for at dette ikke skal skje i 2015 også. Norges Bygdeungdomslag er skikkelig i vinden for tiden, vi vokser i antall medlemmer og lagene våre er veldig aktive. Med flere medlemmer og økt aktivitet kommer også økte kostnader. I 2014 økte vi med hele 847 medlemmer fra Det gir økte kostnader med å trykke og sende ut blad og faktura. Vi har også økt antallet lokallag og aktiviteten i disse. Det betyr større kostnader i form av kontingentutbetaling til lokallag og fylkeslag, mer utsending av vervemateriell og større deltagelse på møter og kurs. Også aktiviteten til sentralstyret var veldig stor i 2014 så det ble reist mye. Lønnen til de fem ansatte har også økt, fordi vi har klart å snu trenden med at folk slutter etter kun få år og jo lengre du er ansatt dess høyere lønn får du. Vi har også hatt en person i fødselspermisjon og da er det noen utgifter NAV ikke refunderer som arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring. Med økte medlemmer kommer det selvfølgelig også økte inntekter. Alle medlemmer i NBU betaler kontingent, og i 2014 nådde vi vervemålet vårt på 6500 med god margin. Men på grunn av introduksjonsmedlemskapet vårt (som gjelder for to år av gangen) så føres ikke alle inntektene for medlemmene vi hadde ved årets slutt i 2014 på 2014-regnskapet. Så selv med 1420 betalte intromedlemmer føres ikke regnskapet med 1420 x 290= kroner i kontingentinntekter i 2014, men fordeler inntektene slik at kontingenten er 50 kroner i 2014 og 240 kroner i Dermed blir inntektene for intromedlemskapet i 2014 kun kroner, mens resten av inntektene kroner, er fremført til 2015-regnskapet. Vi får også mer penger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og LNU sine Frifond-midler når vi øker i medlemstall, men det gir ikke utslag før etter to år, så først i 2016 får vi høste av det gode medlemstallet i I tillegg til økte kostnader har vi i 2014 hatt noen uheldige kutt i inntektene. Fra BLD fikk vi i men i 2014 gikk vi ned til kroner. Vi har også brukt å få kr fra Landbruksdepartementet til drift, men siden vi i en måned i 2013 ikke hadde generalsekretær ble det ikke søkt om disse pengene og det gir utslag på 2014 regnskapet. Status NBU har en god økonomi med greit med penger på bok. Vi har ca fire millioner kroner, og en tommelfingerregel er at man skal ha minst tre måneders drift på kontoen - for NBU betyr det kroner. Men det betyr ikke at et uventa underskudd er greit. Styret og sekretariatet har nå vedtatt og igangsatt en del tiltak for å rette opp dette i 2015 regnskapet. Vi jobber for 3

4 å gå i overskudd i Til høsten skal styret vedta et revidert budsjett for 2015 og før det har vi innført kontrolltiltak og kostnadsinnskjerpinger. Vi har tatt en grundig gjennomgang av utgiftene vi har og kuttet der det har vært mulig, vi har også tatt grep for å få inn mer penger i form av prosjekter. Av nye rutiner skal vi nå blant annet begynne å vedta revidert budsjett hver sommer, og ha hyppigere møter med både generalsekretær, leder, regnskapsfører og økonomikonsulenten, vi har også lagt om på måten vi lager budsjett på. Et underskudd var ikke planlagt og heller ikke ønskelig, men vi har en robust økonomi som takler det og nå tar vi grep for at det ikke skal skje flere ganger. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for

5 Sak 10. Rammebudsjett 2016 Bakgrunn for saken Et rammebudsjett er satt opp i den hensikt at det skal gi en oversikt over de økonomiske rammene man har til rådighet. Rammebudsjettet blir satt opp, for å kunne se hva som kommer av inntekter og kostnader den neste perioden. De økonomiske målene til NBU skal synliggjøres gjennom rammebudsjettet. Tallene som man ser i rammebudsjettet er store tall som kun gir en ramme, for hva man skal forholde seg til. Hva tallene inneholder blir nærmere spesifisert i et detaljbudsjett, som blir utarbeidet i løpet av høsten for det kommende året og har det vedtatte rammebudsjettet som grunnlag. Notene som ligger sammen med rammebudsjettet er med, for å forklare hva som ligger i hovedpostene. Vurdering NBUs rammebudsjett for 2016 er laget med utgangspunkt i regnskapstall fra 2014, samt vedtatt rammebudsjett for Inntektene til NBU har vært ganske så stabile de siste årene og vil fortsette å være det neste år. Inntektene består hovedsakelig av offentlig tilskudd, sponsing og medlemskontingent. Noen av inntektene er mer variable, som arrangementsinntekter og prosjektmidler. Disse vil variere mer fra år til år på grunn av arrangementenes resultat og hvilke prosjekter som startes opp. Kostnadene til NBU er relativt stabile, men det er viktig å holde fokus på at kostnadene må holdes på et nivå som speiler inntektene. Rammebudsjettet for NBU 2016 går tilnærmet i null (underskudd på 1.971,-). Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det fremlagte rammebudsjettet for

6 Sak 11. NBUs Arbeidsplan Bakgrunn for saken Arbeidsplanen er en del av NBU sitt planverk. Den revideres av årsmøte i NBU hvert år. Arbeidsplanen skal nå vedtas for arbeidsåret Saksgang Arbeidsplanen ble sendt på høring til alle fylkeslag i mars. Organisasjonsutvalget har utarbeidet forslag til arbeidsplan på bakgrunn av høringssvarene og behandling av saken i sentralstyret. Forslaget legges med dette frem for NBUs årsmøte. Endringer Arbeidsplan I revideringen av arbeidsplanen har organisasjonsutvalget hatt fokus på sette inn punkter som er konkrete og realistiske for alle ledd i organisasjonen å gjennomføre. Arbeidsplanen er ment å være et dokument som angir konkrete tiltak de forskjellige leddene skal gjennomføre og det skal være en sjekkliste som de forskjellige leddene kan krysse av gjennom året. Planen retter seg i første rekke mot sentralledd og fylkesledd. Det er ikke gjort de store endringene i arbeidsplanen, men det er gjort noen språklige endringer og tatt ut noe punkter fra forårets plan. Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar den fremlagte arbeidsplanen for

7 NBUs ARBEIDSPLAN FOR AKTIVITET Aktiviteten som lokallagene skaper er avgjørende for NBUs eksistens. Sentralleddet skal være en pådriver og en kompetansebase for satsende aktivitet. NBUs Landsstevne og NBUs Høstarrangement Tevling Kultur NBUs Landsstevne og NBUs Høstarrangement skal arrangeres i tråd med gjeldende retningslinjer Sentralleddet skal sørge for at retningslinjene for NBUs Landstevne og Høstarrangement er oppdatert Sentralleddet og arrangør skal jobbe for universell utforming ved sentrale arrangementer Sentralleddet og arrangør skal få til minimum to oppslag/innslag i riksdekkende media i forbindelse med Landsstevne Sentralleddet og arrangør skal få til minimum ett oppslag/innslag i riksdekkende media i forbindelse med Høstarrangementet Sentralledd, arrangør eller fylkeslag skal få til minimum ett oppslag/innslag pr. dag Landsstevne og Høstarrangementet arrangeres i regional eller lokal media Arrangør av Landsstevne og Høstarrangementet skal få minimum ett positivt oppslag om arrangementet i regional eller lokal media i forkant av arrangementet Alle fylkeslag skal sende minimum en pressemelding fra Landsstevnet og Høstarrangementet til sine regionale eller lokale media Alle ledd skal jobbe for at minimum 20 % av medlemsmassen skal delta på Landsstevnet Alle ledd skal jobbe for at minimum 6,5 % av medlemsmassen skal delta på Høstarrangementet Sentralleddet skal revidere minimum tre tevlinger Sentralleddet skal sørge for at alle tevlingsregler har et uniformt og oversiktlig oppsett Sentralleddet skal sørge for å gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Gjensidige Alle fylkeslag skal ha minimum ett deltakerpar på NBU-mesterskap i swing Alle fylkeslag skal være representert på ¾ av tevlingene på sentrale arrangement Alle fylkeslag skal ha fylkesuttak i minimum tre tevlinger som står på mesterskapsplanen Alle fylkeslag skal sørge for at alle medlemmer har tilbud om tevlingskurs Alle lokallag skal arrangere minimum ett tevlingsarrangement Sentralleddet skal søke på minimum ett prosjekt fra LNUs (Landsorganisasjonen for norske barne- og ungdomsorganisasjoner) støtteordninger Sentralleddet skal arrangere en friluftstur for hele NBU Sentralleddet skal gjennomføre ei turhelg for medlemmer over 23 år Alle fylkeslag skal sørge for at alle medlemmene har tilbud om minimum to friluftsaktiviteter Alle fylkeslag skal sørge for at alle medlemmer skal ha et tilbud om grunnleggende og videregående opplæring i swing Alle fylkeslag skal sørge for at alle medlemmer har et tilbud om sceneaktivitet Alle fylkeslag skal ha minimum ett innslag på NBUs kulturmønstring Alle fylkeslag skal arrangere kulturmønstring Alle fylkeslag skal sørge for at alle medlemmer får tilbud om førstehjelps- 7

8 kurs Alle fylkeslag skal ha bankett etter sitt årsmøte Alle banketter i NBU skal ha dresskode og taler og Hylningsmarsjen skal synges Alle lokallag skal arrangere minimum en aktivitet som er kun for medlemmer Alle ledd skal jobbe aktivt for å opprettholde den gode bygdefesten og dens gode rykte Generell aktivitet Alle fylkeslag skal arrangere minimum en aktivitet rettet opp i mot ett prosjekt i NBU Lokal- og fylkeslag skal gjennomføre Aksjonsuka 2015 Lokal- og fylkeslag skal gjennomføre Vårsprell 2016 Alle lokallag skal være i lokalavisa med positivt omtale minimum to ganger i løpet av året MENING NBU skal være en aktiv meningsytrer når det gjelder distrikts- og ungdomsspørsmål. NBUs meninger skal kommuniseres i relevante fora, både internt og eksternt. Det å uttrykke sine meninger er en stor del av organisasjonens strategi for å bli mer synlig. Sentralleddet skal gjennomfør prosjektet Grønn Utdanning Sentralleddet skal gjennomføre prosjektet Stem.Bestem Sentralleddet skal uttale seg om minimum 10 politiske saker i løpet av året Sentralleddet skal være på riksdekkende radio minimum 2 ganger Sentralleddet skal være på riksdekkende TV minimum 2 ganger Alle fylkeslag skal sende ut minimum seks uttaler/leserinnlegg i løpet av året Alle fylkeslag skal arrangere/delta på minst en aksjon i året ORGANISASJONSSKOLE NBU er, og skal fortsatt være, kjent for å utdanne ungdom til gode organisasjonsmennesker. Tillitsverv i NBU skal gi ungdom et fortrinn når det gjelder erfaring innenfor felter som arrangementsteknikk, organisasjon og ledelse generelt. NBU skal bidra til personlig utvikling for sine medlemmer Sentralleddet skal gjennomføre vårkurs Sentralleddet skal arrangere regionale valgkomitékurs for fylkene Alle fylkeslag skal gjennomføre egne høstkurs Alle fylkeslag skal tilby kursholderkurs for kursholdere før høstkurs Alle fylkeslag skal sørge for at tillitsvalgte har tilbud om opplæring i verving Alle fylkeslag skal sende minimum 90 % av styret på vårkurs Alle lokallag skal sende minimum 90 % av styret på høstkurs STØTTENDE STRATEGIER I tillegg til de faglige hovedstrategiene har NBU støttende strategier på områdene medlemstall og geografisk omfang. NBU skal øke antall støttemedlemmer med 5 % NBU skal jobbe for at turnover-raten er under 40 % NBU skal ved utgangen av 2015 ha 7500 medlemmer NBU skal ved utgangen av 2016 ha 8000 medlemmer NBU skal ha 100 aktive lokallag NBU skal ha 12 aktive fylkeslag 8

9 Sak 13 Vedtektsendringer Forslag 1 Forslagsstiller (navn/lag) Kontaktinfo til forslagsstiller Sentralstyret nr og overskrift Side nr 1.5 ORGANISASJONSMESSIGE REAKSJONER OVERFOR ET MEDLEM 4 Bakgrunn for saken: Tidligere har det kun vært utestengelse som medlem av NBU som har vært mulig sanksjon å ilegge medlemmer som viser dårlig oppførsel e.l. Det er ønskelig å ha flere sanksjonsmidler og da noen som er mindre alvorlig enn utestengelse som medlem. Siden mange av utestengelsene skjer etter hendelser på sentrale arrangement vil det kunne være effektivt å bruke utestengelse fra arrangement som en sanksjon. Utestengelse for en avgrenset periode, for mindre alvorlige overtredelser og utestengelse fra sentrale arrangementer permanent, for litt alvorlige tilfeller. Eksisterende vedtekter 1.5 Organisasjonsmessige reaksjoner overfor et medlem Et medlem som gjør noe som er i strid med NBUs interesser, eller viser da rlig framferd ellers, kan av styret i NBU gis advarsel eller utelukkes som medlem. Før slikt vedtak fattes, skal medlemmet gis adgang til a forklare seg for styret i NBU. Styret skal pa se at saken er sa godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Styret skal sende skriftlig melding om vedtaket, ankeadgangen og ankefrist til vedkommende. Vedtak om straffereaksjoner kan ankes for representantskapet. Fristen for anke er fire uker fra det tidspunkt vedtaket har kommet fram til vedkommende. Vedkommende har status som medlem inntil endelig vedtak foreligger. Sentralstyret har ikke stemmerettunder representantskapets behandling av saken. Vedkommende har mulighet til a forklare seg direkte i representantskapet. Den som utelukkes som medlem skal umiddelbart miste alle sine tillitsverv i organisasjonen, og har ikke krav pa tilbakebetaling av kontingent eller noen andel av organisasjonens øvrige aktiva. Forslag til nye vedtekter 1.5 Organisasjonsmessige reaksjoner overfor et medlem Et medlem som gjør noe som er i strid med NBUs interesser, eller viser da rlig framferd ellers, kan av styret i NBU gis advarsel eller utelukkes som medlem. Sentralstyret kan vedta organisasjonsmessige sanksjoner overfor medlemmer som gjør noe i strid med NBUs interesser eller for øvrig viser dårlig framferd. NBUs organisasjonsmessige sanksjoner er: 1. Et medlem kan utestenges fra NBUs sentrale arrangement. Utestengelsen skjer for en avgrenset periode eller permanent. 2. Et medlem kan gis advarsel om, eller utestenges som medlem av NBU. Før slikt vedtak fattes, skal medlemmet gis adgang til a forklare seg for styret i NBU. Styret skal pa se at saken er sa godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Styret skal sende skriftlig melding om vedtaket, ankeadgangen og ankefrist til vedkommende. Vedtak om straffereaksjoner kan ankes for representantskapet. Fristen for anke er fire uker fra det tidspunkt vedtaket har kommet fram til vedkommende. Vedkommende har status som medlem inntil endelig vedtak foreligger. Vedkommende innehar sine rettigheter som arrangementsdeltager eller medlem inntil vedtak 9

10 foreligger. Sentralstyret har ikke stemmerettunder representantskapets behandling av saken. Vedkommende har mulighet til a forklare seg direkte i representantskapet. Den som utelukkes som medlem skal umiddelbart miste alle sine tillitsverv i organisasjonen, og har ikke krav pa tilbakebetaling av kontingent eller noen andel av organisasjonens øvrige aktiva. Innstilling fra sentralstyret: Vedtas Forslag 2 Forslagsstiller (navn/lag) Kontaktinfo til forslagsstiller Sentralstyret nr og overskrift Side nr Årsmøtets gjøremål F 12 Bakgrunn for saken: NBUs sentrale arrangement blir stadig større og mer profesjonelle. Cashless, sentrale samarbeidsavtaler, bandbooking med mer krever stadig mer av hovedkomiteer og av sentralleddets oppfølging. I dag rullerer ansvaret for arrangementsoppfølging mellom medlemmene i sentralstyret etter kapasitet og ønske. Sentralstyret ser imidlertid at dette arbeidet er såpass stort at det tar tid fra de opprinnelige oppgavene hvert enkelt styremedlem er valgt til å gjennomføre. Sentralstyret ønsker derfor å opprette et nytt verv i sentralstyret med ansvar for arrangement i organisasjonen. Av ansvarsoppgaver ser sentralstyret for seg følgende: Oppfølging av hovedkomiteer for NBUs landsstevne og høstarrangement, årlig revidering av retningslinjer for sentrale arrangement i organisasjonen, oppfølging av sentrale avtaler knyttet til spons, cashless med mer, fagperson på større arrangement i organisasjonen som til eksempel bandbooking, sponsorarbeid, sommerstevner med mer. Et nytt verv i sentralstyret vil medføre nye kostnader for organisasjonen, først og fremst knyttet til honorar til ett ekstra styremedlem. Det er allerede i dag satt av egen honorarpott til oppfølging av arrangement, og sentralstyret ser for seg at disse midlene går inn i honorar til nytt sentralstyremedlem. Sentralstyret har allerede i dag store reisekostnader knyttet til oppfølging av sentrale arrangement, og ser ikke for seg at et nytt verv vil medføre betydelige ekstrakostnader knyttet til reise. Sentralstyret tror også at å sette inn ekstra ressurser på arrangementsoppfølging vil kunne bidra til å styrke arrangementenes økonomiske muligheter, og slik bidra positivt til organisasjonens økonomi. Sentralstyret foreslår at vedtektsendringen trer i kraft umiddelbart etter avstemming, slik at styremedlemmet kan velges på årsmøtet Eksisterende vedtekter 12. Velge a. leder for 1 år. b. organisatorisk nestleder for 2 år. c. bygdepolitisk nestleder for 2 år. Nestlederne velges slik at en er på valg hvert år. d. tre styremedlemmer. Disse skal velges som leder for henholdsvis kultur-, tevlings- og lagsutviklingsnemnd. Styremedlemmene blir valgt for to år av gangen, slik at ikke mer enn to er på valg hvert år. 10

11 e. 4 vararepresentanter til styret i nummerorden for 1 år. f. 6 medlemmer til NBUs representantskap. To av medlemmene velges til ordfører og varaordfører for 1 år. To av medlemmene velges til 1. og 2. vaktleder for landsstevnet for 1 år. De to resterende medlemmene velges for 2 år, slik at 1 av disse er på valg hvert år. g. 4 vararepresentanter til representantskapet i nummerorden for 1 år. h. revisor for 1 år. i. valgkomite på 4 medlemmer med personlig varamedlem. Valg skjer for 2 år av gangen, slik at det velges 2 hvert år. j. leder i valgkomiteen. Forslag til nye vedtekter 12. Velge a. leder for 1 år. b. organisatorisk nestleder for 2 år. c. bygdepolitisk nestleder for 2 år. Nestlederne velges slik at en er på valg hvert år. d. tre fire styremedlemmer. Disse skal velges som leder for henholdsvis kultur-, tevlings-, arrangements- og lagsutviklingsnemnd. Styremedlemmene blir valgt for to år av gangen, slik at ikke mer enn to er på valg hvert år. e. 4 vararepresentanter til styret i nummerorden for 1 år. f. 6 medlemmer til NBUs representantskap. To av medlemmene velges til ordfører og varaordfører for 1 år. To av medlemmene velges til 1. og 2. vaktleder for landsstevnet for 1 år. De to resterende medlemmene velges for 2 år, slik at 1 av disse er på valg hvert år. g. 4 vararepresentanter til representantskapet i nummerorden for 1 år. h. revisor for 1 år. i. valgkomite på 4 medlemmer med personlig varamedlem. Valg skjer for 2 år av gangen, slik at det velges 2 hvert år. j. leder i valgkomiteen. Innstilling fra sentralstyret: Vedtas Forslag 3 Forslagsstiller Kontaktinfo til forslagsstiller Sentralstyret nr og overskrift Side nr 2.4 ÅRSMØTET 10 Bakgrunn for saken: Fylkesårsmøtet skal også velge ordfører for neste årsmøtet. Nytt punkt f gir endringer i de etterfølgende punktene Eksisterende vedtekter Årsmøtet skal: 1. Foreta navnopprop. 2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Avgjøre om møtet skal være åpent eller lukket. 4. Velge møteleder. 5. Velge to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 6. Behandle årsmelding. 7. Behandle revidert regnskap. 8. Behandle saker som legges fram. 9. Behandle arbeidsplan. 10. Behandle budsjett. 11. Velge blant lagets medlemmer: a) leder, b) organisatorisk nestleder, 11

12 c) bygdepolitisk nestleder, d) økonomiansvarlig e) 4 styremedlemmer som er ledere for henholdsvis kultur-, informasjons-, tevlingsog lagsutviklingsnemnd. Andre styresammensetninger kan velges, men styret skal ha minst 5 medlemmer i tillegg til bygdekvinnelaget og bondelagets representanter. f) 3 vararepresentanter i nummerorden samt personlige vararepresentanter for nemndslederne. Disse velges for 1 år. Vararepresentant for nemndslederne er medlem i vedkommende nemnd. g) Utsendinger til NBUs årsmøte. Det velges 3 utsendinger inntil 500 medlemmer. Deretter 1 utsending i tillegg for hvert påbegynte 500-talls medlemmer. Det velges like mange vararepresentanter som utsendinger i nummerorden. h) 2 utsendinger til fylkesbondelagets årsmøte med 2 vararepresentanter i nummerorden. i) 2 utsendinger til fylkesbygdekvinnelagets årsmøte med 2 vararepresentanter i nummerorden. j) Valgkomité med 3 eller 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. 12. Velge 2 revisorer med personlig vararepresentanter. 13. Fastsette eventuelle godtgjørelser til fylkets tillitsvalgte. Forslag til nye vedtekter Årsmøtet skal: 1. Foreta navneopprop. 2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Avgjøre om møtet skal være åpent eller lukket. 4. Velge møteleder. 5. Velge to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 6. Behandle årsmelding. 7. Behandle revidert regnskap. 8. Behandle saker som legges fram. 9. Behandle arbeidsplan. 10. Behandle budsjett. 11. Velge blant lagets medlemmer: a) leder, b) organisatorisk nestleder, c) bygdepolitisk nestleder, d) økonomiansvarlig e) 4 styremedlemmer som er ledere for henholdsvis kultur-, informasjons-, tevlingsog lagsutviklingsnemnd. Andre styresammensetninger kan velges, men styret skal ha minst 5 medlemmer i tillegg til bygdekvinnelaget og bondelagets representanter. f) Ordfører for 1 år g) 3 vararepresentanter i nummerorden samt personlige vararepresentanter for nemndslederne. Disse velges for 1 år. Vararepresentant for nemndslederne er medlem i vedkommende nemnd. h) Utsendinger til NBUs årsmøte. Det velges 3 utsendinger inntil 500 medlemmer. Deretter 1 utsending i tillegg for hvert påbegynte 500-talls medlemmer. Det velges like mange vararepresentanter som utsendinger i nummerorden. i) 2 utsendinger til fylkesbondelagets årsmøte med 2 vararepresentanter i nummerorden. j) 2 utsendinger til fylkesbygdekvinnelagets årsmøte med 2 vararepresentanter i nummerorden. k) Valgkomité med 3 eller 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. 12. Velge 2 revisorer med personlig vararepresentanter. 13. Fastsette eventuelle godtgjørelser til fylkets tillitsvalgte. Innstilling fra sentralstyret: Vedtas 12

13 Forslag 4 Forslagsstiller (navn/lag) Kontaktinfo til forslagsstiller Sentralstyret nr og overskrift Side nr 3.7 Lokallagets økonomiske forpliktelser 18 Bakgrunn for saken: Vi ønsker klarere retningslinjer for hvordan lokallagene forpliktes økonomisk. Dette må ses i sammenheng med lokallagenes registrering i Brønnøysundsregisteret og med hva som er gjeldene vedtekter for fylkeslag, jamfør 2.8 Eksisterende vedtekter Alle lokallag i NBU er økonomisk uavhengig og råder selv over de økonomiske midlene de besitter. Disse skal forvaltes på en slik måte at de kommer både nåværende og framtidige medlemmer til gode. Lokallag kan ikke inngå økonomiske forpliktelser som NBU blir ansvarlig for med mindre disposisjonene er godkjent av NBUs styre. I lokallagsstyret skal til enhver tid minst to personer ha tilgang på lagets konti. I tillegg skal årsmøtevalgt revisor godkjenne lokallagets regnskap og legge fram en revisjonsberetning på det påfølgende årsmøtet etter de er valgt. Sentralstyret kan ved mistanke om, eller risiko for, økonomisk mislighold sperre lagets konti. Lagets konti skal åpnes straks ekstraordinært årsmøte har ordnet nødvendig dokumentasjon over økonomien. I økonomisaker er leder og kasserer ansvarlige. Forslag til nye vedtekter Alle lokallag i NBU er økonomisk uavhengig og råder selv over de økonomiske midlene de besitter. Disse skal forvaltes på en slik måte at de kommer både nåværende og framtidige medlemmer til gode. Lokallag kan ikke inngå økonomiske forpliktelser som NBU blir ansvarlig for med mindre disposisjonene er godkjent av NBUs styre. Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder og ett styremedlem. I lokallagsstyret skal til enhver tid minst to personer ha tilgang på lagets konti. I tillegg skal årsmøtevalgt revisor godkjenne lokallagets regnskap og legge fram en revisjonsberetning på det påfølgende årsmøtet etter de er valgt. Sentralstyret kan ved mistanke om, eller risiko for, økonomisk mislighold sperre lagets konti. Lagets konti skal åpnes straks ekstraordinært årsmøte har ordnet nødvendig dokumentasjon over økonomien. I økonomisaker er leder og kasserer ansvarlige. Innstilling fra sentralstyret: Vedtas 13

14 Sak 14.1 Uttale Sentraliseringsbølgen knuser Bygde-Norge Norges Bygdeungdomslag ser med bekymring på regjeringens sentraliseringsiver. Vi er opptatt av levedyktige distrikter i dag og i fremtiden, og mener en rekke av regjeringens tiltak svekker Bygde- Norge og folks frihet til bosetting i hele landet. Sykehus-Norge sentraliseres. Til høsten ventes regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan. Ut i fra foreløpige utsagn er det naivt å forvente gode intensjoner på distriktenes vegne i planen. Ekspertutvalget nedsatt av helseminister Høie fastslår blant annet at sykehus med tilbud om akuttkirurgi bør ha et pasientgrunnlag på mellom og I Storbritannia har større-erbedre-medisinen blitt prøvd, med uheldige bivirkninger. Her er økte kostnader og svekket kvalitet resultatet (Journal of Health Economics 2012). For øvrig viser PasOpp-prosjektet at pasientene er mer tilfreds med små sykehus, og Samdata-undersøkelsen at små sykehus har lavere kostnader per behandlet pasient. Politi-Norge sentraliseres. Ved flere kriser har kunnskap om lokale forhold og innbyggere vist seg viktig, om ikke avgjørende. Dette undervurderes og overses av regjeringen og den såkalte «nærpolitireformen». Reformen reduserer antallet politidistrikter fra 27 til 12. For 90 % av innbyggerne i et distrikt skal maks responstid være 45 minutter. Det vil si at de øvrige 10 % ikke kan forvente samme responstid, eller i klartekst; der folk bor spredt blir beredskapen dårligere. Landbruket sentraliseres. Regjeringen ønsker en rekanalisering av landbruket. Norsk matsikkerhet svekkes, ved at matproduksjonen skal økes basert på importert soya. Brukene skal bli større og effektive, på bekostning av dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Beitende dyr på Vestlandet erstattes med kantklipper. Handelen sentraliseres. Regjeringen går inn for søndagsåpne butikker som krever mer arbeidskraft, og dermed økte kostnader for handelen. Erfaringer fra Danmark viser at distriktsbutikkene har blitt utkonkurrert av store, bilbaserte kjøpesentre og store kjedebutikker. Spesielt viktig er lokalbutikken for at små nærmiljøsentrum skal bestå, både som handelssenter og for samlingspunkt for lokalbefolkningen. Kommune-Norge sentraliseres. 428 kommuner skal kuttes til 100. Vi mener sammenslåinger må basere seg på lokalbefolkningens ønske og medvirkning. Vi ser ikke hvordan reformen er lagt opp til å gi økonomisk gevinst uten sentralisering av tilbud. Nærhet og innflytelse i lokaldemokratiet svekkes også som følge av større enheter. En undersøkelse utført av Norstat viser at 2 av 3 under 30 år kunne tenke seg å flytte til bygda, men det krever relevante arbeidsplasser og tilstrekkelige tilbud. Norges Bygdeungdomslag finner seg ikke i regjeringens angrep på Bygde-Norge, og mener Stortinget snarest burde avklare om bosetting i hele landet fortsatt er et tverrpolitisk mål i Norge. Linjen regjeringen har lagt seg på innebærer ikke nye ideer og bedre løsninger for Bygde-Norges del snarere tvert imot. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar den fremlagte uttalen og sender den til relevante medier. 14

15 Sak 14.2 Uttale Bygde-Norge er ikke tjent med ny postlov Den blåblå regjeringen vil endre dagens postløsning med likeverdige posttjenester i hele landet, til konkurranseutsetting av postmarkedet. En ny postlov, som blant annet fører til innføring av EUs tredje postdirektiv, innebærer blant annet avvikling av postombæring på lørdager, samt dyrere porto i distriktene. Norges Bygdeungdomslag er kritisk til konkurranseutsetting av postmarkedet og frykter dyrere og dårligere posttjenester, særlig i utkant-norge. Det er politisk enighet om at man skal kunne bo og jobbe i hele landet. Skal dette være mulig må det legges til rette for god infrastruktur, noe som omfatter gode posttjenester. Konkurranseutsetting vil med stor sannsynlighet føre til at konkurrenter vil gå med post der det er mest lønnsomt, i sentrale strøk - og overlate øvrig postombæringen til Posten Norge. En annen alvorlig følge av ny postlov er forslaget om å fjerne enhetsportoen for 90 % av brevforsendelser. Enhetsporto gjelder for enkeltsendinger og innbefatter først og fremst brev fra privatpersoner. Ved å fjerne enhetsportoen vil næringslivet i distriktene der det ikke blir konkurranse måtte betale høyeste portotakst. Norges Bygdeungdomslag mener at folk selv må kunne velge hvor de vil bo, studere og arbeide. Videre mener vi at samfunnet må sørge for at det finnes et variert næringsliv på bygda, slik at alle som ønsker det kan få arbeid i nærmiljøet. Skal dette være mulig er posttjenester vesentlig. EUs tredje postdirektiv vil utvilsomt øke forskjellene mellom by og land, der distriktene vil rammes hardest og måtte betale høyest pris. Norges Bygdeungdomslag er derfor svært kritisk til innføring av ny postlov og krever at regjeringen snur i saken om å innføre denne. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar den fremlagte uttalen og sender den til relevante medier. 15

16 Sak 15 - Valg Valgkomiteen 2014/2015 ar bestått av: Inger Johanne H. Sveen (region Midt), leder Maren Anna Brandsrud (region Sør) Veronika Gjermo (region Vest) Anders Klaseie (region Øst) Valgkomiteen har hatt fire fysiske møter og ett telefonmøte i arbeidsåret. Vi har i tillegg vært tilstede på sentrale arrangementer og møter i organisasjonen, samt gjennomført intervjuer og samtaler med representantskap og sentralstyre. Valgkomiteens innstilling 2015/2016 Leder Gunn Jorunn Sørum (STBU/HeBU) Gjenvalg for ett år Organisatorisk nestleder, 1. nestleder Martha Sofie Krog (ØBU) Gjenvalg for to år Bygdepolitisk nestleder, 2. nestleder Ragnhild Duserud (ØBU) Ikke på valg Kulturleder Tina Bjørnvold (ABU) Supplering, ett år Tevlingsleder Sondre Klaseie (ABU) Ny for to år Lagsutviklingsleder Vegard Solbakken Mellum (HeBU) Ny for to år 1. vara Trond Martin Wiersholm (ØBU) Ny for ett år 2. vara Robert Lervik (MRBU) Ny for ett år 3. vara Elise R. Kirkevold (VBU) Ny for ett år 4. vara Kommer i årsmøtet Direktevalgte Ordfører Anders Sørum Sveen (OBU) Ny for ett år Varaordfører Marthine D. Unnerud (ØBU) Ny for ett år 1. vaktleder Gjermund Ruud Skjeseth (HeBU) Ny for ett år 2. vaktleder Anders Gretteberg (VBU) Ny for ett år Direktevalgt Lars Halvor Stokstad (ABU) Ikke på valg Direktevalgt Marte Larsen Tønseth (HeBU) Ny for to år 1. vara direktevalgt Ranveig Amlie (OBU) Gjenvalg for ett år 2. vara direktevalgt Erik Melting (NTBU) Gjenvalg for ett år 3. vara direktevalgt Agnete Børresen (HeBU) Ny for ett år 4. vara direktevalgt Tora Voll Dombu (STBU) Ny for ett år Valgkomité for 2015/2016 Region Midt Hanne Haldogard Bjørkli, Sør-Trøndelag Vara: Tora Voll Dombu, Sør-Trøndelag Ny for to år Ny for to år 16

17 Region Øst Martin Johnsbråten, Akershus Vara: Ola Skrivlien Venås, Oppland Region Vest Veronica Gjermo, Hordaland Vara: Kari Geitle Nesthus, Hordaland Region Sør Maren Anna Brandsrud, Østfold Vara: Annette L. Raakihl, Østfold Ny for to år Ny for to år Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Leder for valgkomiteen: Maren Anna Brandsrud, Østfold 17

18 Presentasjon av kandidatene Gunn Jorunn Sørum innstilt som styreleder 24 år og bor på ÅS i Akershus. Jeg er oppvokst i Veldre i Ringsaker, og har vært med i BU siden Jeg ble først valg inn i sentralstyret i Etter 2 år som 1. vara ble jeg valgt til bygdepolitisk nestleder i 2012, før jeg ble leder i Gjennom mange gode år i Veldre BU og Bygdeungdomslaget Sambandet har jeg vært innom de fleste verv på lokallagsnivå. Jeg har også bakgrunn fra 4H, hvor jeg blant annet har vært fylkesleder og hvor jeg for tiden er ordfører. I 2014/2015 har jeg fått delta på Landbrukssamvirkets «Ta grep»-program for tillitsvalgte. Jeg har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i offentlig politikk og administrasjon og policyanalyse fra NTNU i Trondheim. 2. fordypningen i bacheloren var i sosiologi, med fokus på organisasjonssosiologi. I tillegg har jeg et årsstudium fra universitet i Oslo med blant annet arbeidsrett, forvaltningsrett og samfunnsgeografi. Høsten 2013 startet jeg på en master i statsvitenskap ved NTNU, som jeg har tatt som fjernstudent på det jeg antar kan kalles ekstrem deltid. Av arbeidserfaring har jeg blant annet vært trainee på Stortinget, jobbet som valgkampsekretær og ungdomssekretær i Senterungdommen på fylkesnivå og har også 8 gode år i oppvasken og bak grillen på veikroa på Rudshøgda. For det kommende året har jeg to overordnede ambisjoner; kvalitet og tydelighet. Jeg vil at sentralstyret skal bidra til å sikre bredde og kvalitet i lokal aktivitet og styrke sentralt og regionalt vervearbeid. Jeg vil også jobbe for å sikre større synlighet i media og for å markere NBU tydeligere ovenfor folk og politikere i saker som er viktig for landets bygdeungdom. Godt valg! Martha Sofie Krog innstilt som organisatorisk nestleder 24 år, fra Askim i Østfold. Jeg ble valgt inn i sentralstyret som organisatorisk nestleder i 2013 og ønsker å ta en ny periode i samme verv. Fra tidligere har jeg sittet i fylkesstyret i Østfold og hatt de fleste verv i lokallaget, Aursmark BU. Til vanlig studerer jeg jus ved Universitet i Oslo der jeg har to studieår igjen. De to første årene av studiet tok jeg ved Universitetet i Bergen. Etter én periode i sentralstyret føler jeg at jeg har mer å gi for NBU. Det er et privilegium å få muligheten til å sitte i sentralstyret i en organisasjon med så mye engasjement og kraft. I løpet av mine to år i styret føler jeg at jeg har vært med på å føre organisasjonen fremover og synes at den i dag er bedre enn for 18

19 to år siden. Denne fremgangen og veksten ønsker jeg å fortsette å være med på og bidra til. Med to års erfaring kjenner jeg nå organisasjonen bedre og har en bedre forståelse av hva NBU må gjøre for å bli enda bedre. Som organisatorisk nestleder har jeg fått muligheten til å jobbe med rammene for vår aktivitet som Planverket, vedtektene, årsmeldingsskjema osv. På dette området finnes det alltid forbedringspotensiale som kan gi mer tid til aktivitet og gjøre arbeidet med administrering og organisering enklere. Jeg har fått god oversikt over hvor NBU kan bli bedre på disse feltene og tror jeg kan ha mye å bidra med her. NBUs organisasjonsskole holder et høyt nivå som vi skal være stolte av. Jeg vil jobbe for at kurs og opplæring i organisasjonen skal bli enda bedre og legge til rette for gode kurs sentralt, regionalt og lokalt. Min motivasjon for en ny periode som organisatorisk nestleder er at jeg nå vet mer om hva som må gjøres organisatorisk i NBU og har opparbeidet meg erfaring som gjør meg rustet til å ta fatt på disse utfordringene. I løpet av de siste to årene har jeg fått mulighet til å dra rundt i fylker som jeg ikke kjente så godt til fra før, og blitt kjent med mange nye BUere. Dette har vært veldig inspirerende og motiverer meg til å jobbe videre med NBU Norges største vennegjeng. Sondre Klaseie Innstilt som tevlingsleder Nå har jeg blitt 26 år gammel, det betyr at jeg er et år eldre enn forrige gang dere leste om meg i årsmøtepapirene. Jeg kommer fra Eidsvoll Verk (fra nå av kjent som grunnlovsbygda) i Akershus, og til daglig er jeg lærer på Råholt ungdomsskole hvor jeg underviser i alt fra folkeskikk til matematikk. I Bygdeungdomslaget har jeg tidligere hatt verv i alle ledd i organisasjonen, fra leder og infoleder i Eidsvoll Bygdeungdomslag, leder, quizmaster & Head of Twitter Operations og Lærargut i Bygdeungdomslaget Sambandet, samt organisatorisk nestleder i Sør- Trøndelag Bygdeungdomslag. I tillegg har jeg hatt en del andre ymse roller i diverse arrangementer opp igjennom. De siste to årene har jeg vært så heldig at jeg har sittet i sentralstyret som 1. vara; to år som har vært to av de morsomste i mitt liv, og jeg er klar for to år til! Som styremedlem er jeg positiv, engasjert og aktiv! Jeg vil delta aktivt i diskusjoner og ønsker å ta del i jobben med å løfte organisasjonen videre. Jeg er en sosial person som ønsker å engasjere og smitte mitt engasjement for bygdeungdomslaget over på andre. Og jeg veit jeg kan være med på å sørge for at folk rundt meg i BU- og styresammenheng har det bra. Jeg stiller nå til valg som tevlingsleder i Norges Bygdeungdomslag. Gjennom 10 år i organisasjonen har jeg etter hvert dratt med meg en og annen erfaring som tevler som gjør at jeg mener at jeg er godt egnet som tevlingsleder. Min filosofi som aktiv tevler har vært allsidighet, bredde og lavterskelaktivitet. Dette er stikkord jeg ønsker å ta med meg inn i tevlingsvervet. Jeg ønsker at flest mulig i NBU skal ha lyst til å tevle! Det skal selvfølgelig være rom for å ønske å være best, men det er bredden og gleden ved å tevle jeg ønsker å formidle. Med meg som tevlingsleder vil dere neppe oppleve store reformer og revolusjoner. Jeg er opptatt av å ta vare på gode tevlingstradisjoner i NBU 19

20 ispedd nye og morsomme ideer. Mitt klare mål for denne toårsperioden er å øke tevlingsaktiviteten i alle ledd og å ufarliggjøre tevling for alle medlemmer i NBU. Godt valg! Tina Bjørnvold innstilt som kulturleder Jeg heter Tina Bjørnvold, er 26 år gammal og kommer fra en gård i Sørum i Akershus. Jeg var ferdigutdanna grunnskolelærer våren 2014, og etter at jeg nå har studert flerkulturell pedagogikk i Nicaragua et halvt år, er jeg klar for full lærerjobb fra høsten av. Min BU-karriere starta i 2005 da jeg blei valgt inn i lokallagsstyret, og her fikk jeg prøve meg i flere ulike verv. I fylkesstyret ble det totalt 7 år, hvor jeg blant annet satt som leder, redaktør og kulturleder. Jeg var også så heldig at jeg fikk sitte i hovedkomiteen for Landsstevne 2014, som info- og markedsføringsansvarlig. Jeg trodde det ville være mitt siste verv i BU- sammenheng, fram til valgkomiteen ringte meg nå i år og spurte meg om kulturledervervet. Og det var da enda godt, for hverdagen er jo morsommere med et BU-verv! Å bli spurt om å sitte i sentralstyret synes jeg rett og slett er en ære, og et tilbud en ikke kan si nei til. Kultur har alltid vært den delen av organisasjonen jeg har engasjert meg spesielt for, og jeg mener at kulturen i NBU er noe helt unikt som vi skal være stolte av. Hvis jeg blir valgt vil jeg jobbe for å styrke det kulturelle tilbudet i organisasjonen, spesielt på lokallagsnivå. Med stadig økende medlemstall er det viktig med et variert aktivitetstilbud. Vi må tenke nytt og være kreative, men samtidig inkludere nye medlemmer i veletablerte, tradisjonelle aktiviteter som swing og bygdefester. Jeg trur også det er mange ungdommer der ute som har til gode å oppdage organisasjonen vår, og de mulighetene et medlemskap gir. Og jeg trur det er gjennom lokal aktivitet vi kan få opp øya på disse "stakkarene"! Jeg håper jeg får sjansen til engasjere meg enda mer for organisasjonen jeg er så glad i. Godt valg! Vegard Solbakken Mellum innstilt som lagsutviklingsleder Jeg fyller 23 år i september og kommer fra Løten i Hedmark. Bor i Hamar der jeg til daglig studerer for å bli grunnskolelærer, og tar fatt på det fjerde og siste studieåret ved Høgskolen i Hedmark fra høsten av. Ellers er jeg å se på en humpete fotballbane, bak pølsedisken på Esso eller på et av de mange arrangementene i NBU. Min karriere i bygdeungdomslaget startet tilbake i 2007, da min bror dro meg med på julebord. Gjennom åtte år har NBU betydd mye for meg. Jeg har utrolig mange minner og har blitt kjent med mange herlige folk i denne organisasjonen. Etter noen år uten verv i organisasjonen, satt jeg fra 2011 til 2013 som økonomiansvarlig i mitt lokallag Løten BU. Videre fikk jeg tillit som økonomiansvarlig i fylkesstyret til Hedmark BU fra 2013 til

NBUs PLANVERK

NBUs PLANVERK NBUs PLANVERK 2017-2022 NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf Det overordnede styringsdokumentet for Norges Bygdeungdomslag. 2. NBUs Ideologiske plattform Utdypning av NBUs verdigrunnlag. Skal behandles

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Mandag 24. februar, kl 09:30 til 20:00 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle

Detaljer

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet.

Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, Signe Lindbråten, foretok navneoppropet. Protokoll 1. representantskap 2016 1 Sak 01.1.16 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Tom Andreas Nørstebø ønsket velkommen på vegne av Buskerud Bygdeungdomslag. Representantskapet sang Norges Bygdeungdomslag

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Hos Martha i Askim, Trøgstadveien 488, 1814 Askim Dato og tid: Fredag 27. mai kl 10 og lørdag 28. mai fra 10 til 15 Møteleder: Referent: Tilstede:

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Sted: Lynga hyttegrend, Gran Dato og tid: 9. juni 2017, kl. 10.00 Tilstede: Tora Voll Dombu (leder), Sofie Krog (organisatorisk nestleder), Bjerkan

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Dagsorden for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Dagsorden for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Dagsorden for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Inderøy, Nord-Trøndelag Dato og tid: 6. januar 2017 Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Voll Dombu (leder), Sofie Krog (organisatorisk nestleder),

Detaljer

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Sted: Frilynt, Verdensteateret, Kongensgate 1B, Sandefjord Dato og tid: Fredag 16. oktober kl 10 til 18 Møteleder: Gunn Jorunn Sørum Referent: Signe

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. 1 NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Lover for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2013. Sist revidert 13. august 2013. INNHOLD

Detaljer

Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Lygna, Hadeland Dato og tid: 21. august 2016 Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Sak 01.01 Tora Voll Dombu (leder), Krog (org.nest), Klev

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer vedtatt på årsmøtet i 2015. Sist revidert 21. juli 2016. INNHOLD

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer vedtatt på årsmøtet i 2017. Sist revidert 18. juli 2017. INNHOLD

Detaljer

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 4. 5. mai, 2013 Til stede: Sak 01/13-14 Sak 02/ 13-14 Erik Krogrud, Hanne Haldogard Bjørkli, Gunn Jorun Sørum,

Detaljer

Protokoll for det 5. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 5. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 5. sentralstyremøtet i NBU 2016/ Sted: Landbrukets hus, Oslo Dato og tid: 2. desember 2016 Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Møteleder: Referent: Sak 01.05 Tora Voll Dombu (leder), Martha

Detaljer

Protokoll 2. representantskap 2015. 26.-27. september, 2015. Sanner hotell, Oppland

Protokoll 2. representantskap 2015. 26.-27. september, 2015. Sanner hotell, Oppland Protokoll 2. representantskap 2015 26.-27. september, 2015 Sanner hotell, Oppland 1 Sak 01.2.15 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Margrethe Espen ønsket velkommen på vegne Oppland og Hadeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Protokoll fra det 71. årsmøtet i Sør- Trøndelag Bygdeungdomslag

Protokoll fra det 71. årsmøtet i Sør- Trøndelag Bygdeungdomslag Protokoll fra det 71. årsmøtet i Sør- Trøndelag Bygdeungdomslag Tid: Lørdag 20. februar 2016, klokka 10.00 Sted: Flå Samfunnshus, Ler Åpning av møtet og orientering om gangen i årsmøtet ved Tora Voll Dombu

Detaljer

Behandling i styret: Saken om hotell på vårkurs og endring av medlemskap (som egen sak) går ut. Erik meldte inn en sak om Landkredit bank og GSU

Behandling i styret: Saken om hotell på vårkurs og endring av medlemskap (som egen sak) går ut. Erik meldte inn en sak om Landkredit bank og GSU Referat for det 2. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 7. 8. Juni, 2013 Tilstede: Erik Krogrud, Hanne H. Bjørkli, Gunn Jorunn Sørum, Eli Anne Nyerød, Annette Raakil, Kari

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte.

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte. Protokoll Norges Bygdeungdomslag sitt 69. ordinære årsmøte. Sted: Hvam videregående skole, Nes i Akershus. Dato: 14. 15. juli, 2014 Protokollfører: Kåre Gunnar Fløystad Ordførerkollegiet besto av ordfører

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

NBUs Planverk. 1. Formålsparagraf 2. Ideologisk plattform. 3. Langtidsstrategi Arbeidsplan Aktivitet.

NBUs Planverk. 1. Formålsparagraf 2. Ideologisk plattform. 3. Langtidsstrategi Arbeidsplan Aktivitet. NBUs Planverk 1. Formålsparagraf 2. Ideologisk plattform. 3. Langtidsstrategi 2011-2016 4. Arbeidsplan 2011-2012 Aktivitet Organisasjonsskole Meninger På 2. representantskap 2010 ble det satt i gang en

Detaljer

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Saksliste for det 04. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte.

Protokoll. Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte. Protokoll Norges Bygdeungdomslag sitt 70. ordinære årsmøte. Sted: Modumhallen, Modum i Buskerud Dato: 13. 14. juli, 2015 Protokollfører: Siri Voll Dombu Ordførerkollegiet besto av ordfører Marius Bøhle

Detaljer

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE Sakspapir

HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE Sakspapir HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE 2017 Sakspapir 1 2 SAKSLISTA HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE 2017 Sak 1 Opning av årsmøtet Sak 2 Namneopprop Sak 3 Godkjenning innkalling og sakslista Normalvedtekter

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Protokoll 1. representantskap 2017

Protokoll 1. representantskap 2017 Protokoll 1. representantskap 2017 1 Sak 01.1.17 Åpning Ordførerkollegiet ønsket velkommen. Tora Voll Dombu ønsket velkommen på vegne sentralstyret. Representantskapet sang Norges Bygdeungdomslag sin oppsang.

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer