Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark"

Transkript

1 ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien

2 INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER FYLKESLAG FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER FYLKESLAGENES ÅRSMØTE LOKALLAG 5 4. STYRETS SAMMENSETNING I 2009/ VALGT PÅ ÅRSMØTE mars STYREMEDLEMMENES ROLLER OG ANSVARSOMRÅDE 6 5. STYRETS ARBEID GJENNOM ÅRET STYREARBEID FRA A Å KOMMUNIKASJON TIL/FRA MEDLEMMENE OG OMVERDENEN DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG INFORMASJON UTAD 8 6. ØKONOMI MEDLEMSKONTINGENT TILSKUDD FRA KOMMUNER TILSKUDD FRA PRIVATE BIDRAGSYTERE TILSKUDD FRA STATLIGE KILDER GJENNOM ADHD Norge GRASROTANDELEN LOTTERI/BASAR REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT TILSKUDD FRA HELSE VEST GJENNOMFØRTE MEDLEMSAKTIVITETER SAMTALEGRUPPER KVINNENETTVERKET LOKALLAG PROSJEKTER MED MIDLER FRA EKSTRASTIFTELSEN FRA AVMAKT TIL INNSIKT JUNIOR OG UNGDOMSKLUBB ADHD-NETTVERKET I HORDALAND 11 1

3 2 INNLEDNING Hordaland fylkeslag ble stiftet 16. oktober 1986 som en foreldreforening for MDB-barn (MDB = Minimal Brain Damage senere Dysfunction). Stiftelsen fant sted i Bergen Ynglingeforenings lokaler på Nedre Korskirkeallmenning. På stiftelsesmøtet var det møtt fram 153 personer, og 46 nye medlemskap ble tegnet. Dette viser at det var stort behov for et eget fylkeslag. Senere har foreningen endret seg fra å være en foreldreforening til å være en forening som omfatter både barn og voksne med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) samt deres pårørende. På landsmøtet 2007 i Tromsø ble det besluttet å endre navnet på foreningen og samtidig endre status fra forening til organisasjon. Det nye navnet ble ADHD Norge, og fylkeslagets offisielle betegnelse ble endret til ADHD Norge Hordaland fylkeslag. Etter senere vedtak i hovedstyret (2010) er betegnelsen fylkeslag sløyfet, slik at lagets offisielle navn nå er: ADHD Norge Hordaland Medlemstall pr. januar 2012 er: Hovedmedlemmer Husstandsmedlemmer. 289 Totalt Fylkeslagets 25-års jubileum Den oppmerksomme leser av innledningen ovenfor, vil ha lagt merke til at 2011 var året da fylkeslaget rundet 25 år. Det ble tidlig tatt til orde for at jubileet måtte markeres med et arrangement høsten Av ulike årsaker lot dette seg ikke gjøre. Jubileet blir derimot markert med et seminar i Bergen i februar

4 3 VEDTEKTER Fylkeslagene i organisasjonen er underlagt vedtektene for ADHD Norge. På landsmøtet 2010 ble det vedtatt nye vedtekter. Nedenfor tar vi med de nye vedtektenes bestemmelser om fylkeslag FYLKESLAG 13.1 Fylkeslagene er underlagt ADHD Norges vedtekter og rapporterer til landsstyret Fylkeslagets navn skal være: ADHD Norge 13.3 Fylkeslagene kan ikke melde seg ut av ADHD Norge Fylkeslagene ledes av et styre bestående av leder og minst 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges for 2 år ved separat valg. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, normalt slik at det halve antall velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år Kravet om antall styremedlemmer og varamedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra landsstyret Det skal så sant mulig avholdes minst fire styremøter i året, ett hvert kvartal Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til personer med AD/HD eller en person som selv har diagnosen, Jf Styret fører protokoll over sine møter. Godkjent protokoll sendes umiddelbart hovedkontoret til orientering

5 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER Fylkeslagets arbeidsoppgaver er å: 14.1 Utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD innen fylket Ta initiativ til tiltak for trivsel og sosialt samvær blant medlemmene Gi støtte og veiledning til medlemmene i fylket Alene eller sammen med andre å planlegge og sette i gang tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for barn, ungdom og voksne med AD/HD Motivere medlemmene til å ta del i organisasjonens ulike tiltak og aktiviteter Arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen og brukermedvirkning Stimulere til igangsetting av lokale samtale-, mestrings- og selvhjelpsgrupper Stimulere til opprettelse av lokallag og følge opp disse Ta initiativ til regionalt samarbeid FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 15.1 Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget. Senest 5 uker før årsmøtet sender fylkeslaget ut innkalling med saksliste og informasjon om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Dersom sakspapirer ikke sendes ut sammen med innkallingen, må medlemmene gis tilgang til disse minst en uke før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på årsmøtet Årsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Konstituering: valg av møteleder valg av referent valg av 2 protokollunderskrivere valg av tellekorps 4. Fylkeslagets årsmelding 5. Revidert regnskap 6. Saker fra medlemmene 7. Saker fra fylkeslagsstyret 8. Saker fra landsstyret 9. Handlingsplan for inneværende 10. Budsjett for inneværende år 11. Valg etter forslag fra valgkomité: Styreleder Styre- og varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder, økonomiansvarlig og studieansvarlig Valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem, etter forslag fra styret Revisor etter forslag fra styret. 4

6 Årsmøte kan delegere til styret å velge delegater og varadelegater til landsmøte Årsmelding og regnskap med revisors beretning skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 30. april LOKALLAG 18.1 Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner Lokallaget er underlagt ADHD Norges vedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget Lokallagets navn skal være: ADHD Norge... lokallag 18.4 På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr så langt denne er relevant Lokallaget driver sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget og rapporterer til fylkeslagets styre Lokallaget er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift I kommuner der det er vanskelig å drive lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan fylkeslaget godkjenne at man driver etter en enklere organisasjonsmodell. 1. Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner. Lokallaget er underlagt ADHD Norgesvedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget. 2. Lokallagets navn skal være: ADHD Norge... lokallag 3. På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker 4. Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget. 5. Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr så langt denne er relevant. 6. Lokallaget skal drive sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget. 7. Lokallaget er ansvarlig for sin egen økonomi. 8. Der det ikke er mulig å etablere lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan ADHD Norge være representert med enklere organisasjonsenheter etter godkjenning i fylkesstyret. 5

7 4 STYRETS SAMMENSETNING I STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET MARS 2011 Valget på årsmøtet gav følgende resultat (kopi av årsmøteprotokollen): 1. Valg Leder Svanhild Olsen-Lie 1 år Styremedlem Camilla Yvonne Johannesen 2 år Styremedlem Linn Jeanette Sæle 2 år vara medlem Sølvi Stormark Haugland 1 år vara medlem Elin Elisa Kjærsrud 1 år vara medlem Liv Sommerfeldt 1 år Valg komitè Christina Olsen-Lie Marianne Rivli Gerd Mongstad Revisor Styre får fullmakt til å finne en revisor Styremedlemmer som ikke var på valg: Mona Fosse Grethe Karlsen Audun Lien Torill Dyngen har i ettertid sagt seg villig til å fungere som revisor også dette året. 6

8 4.2 STYREMEDLEMMENES ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER Etter dette har styrets sammensetning og funksjon vært som angitt i oppstillingen på neste side: Navn Posisjon Spesielt ansvarsområde Valgt for: Svanhild Olsen-Lie Leder Totalansvar 2011 Fylkeslagets telefon Foreldrekurs-BUP Prosjektleder for prosjektet Fra avmakt til innsikt Mona Fosse Styremedlem Koordinator/administrator av 2010/11 g-mail, nettside og facebook mot styre, medlemmer og offentlige instanser. Styrets kontaktperson mot Bergensklinikkene for samarbeidsprosjektet ADHD-Nettverket i Hordaland Prosjektleder for prosjektet Junior- og ungdomsklubb Grethe Karlsen Styremedlem Medarb. Ungdomsklubben 2010/11 Camilla Yvonne Styremedlem Medarb. Ungdomsklubben 2011/12 Johannesen Linn Jeanette Sæle Styremedlem 2011/12 Audun Lien Styremedlem Kasserer/regnskapsfører 2010/11 Sekretær Elin Elisa Kjærsrud Varamedlem Samtalegruppene 2011 Liv Sommerfelt Varamedlem Sekretær (Del av året) 2011 Sølvi Stormark Haugland Varamedlem STYRETS ARBEID GJENNOM ÅRET 5.1 STYREARBEID FRA A-Å - det har vært avholdt 5 styremøter og arbeidsmøter. - planlegging og drift av de to prosjektene vi har med finansiering fra Ekstrastiftelsen (tidligere Helse og Rehab). - flere styremedlemmer har vært engasjert i arbeid for å skaffe økonomiske midler til lagets virksomhet, og resultatet av dette kan leses under avsnittet om økonomi. - medlemmer av styret har deltatt på: likemannskurs, fylkesledersamling og ulike konferanser. - vi er medlem av FFO Hordaland og FS, og har her deltatt på ulike kurs,ledersamling,husmøter m.m - dette året har Mona Fosse vært deltidsansatt i fylkeslaget på TULT-midler fra NAV. Dette har bidratt til å holde aktivitetsnivået i laget oppe. Vi trenger fortsatt kontakt med flere medlemmer som har vilje og lyst til å ta et tak med f. eks. i en aktivitetskomite. 7

9 5.2 KOMMUNIKASJON TIL/FRA MEDLEMMENE OG OMVERDENEN Fylkeslaget har en rekke åpne kommunikasjonslinjer som kan benyttes for dette formålet. FYLKESLAGETS TELEFON. Dette er en viktig kommunikasjonslinje for medlemmene og inn/ut til de ulike offentlige aktørene. Det er hyggelig med utallige telefoner i løpet av året, og de blir besvart etter beste evne. Fylkeslaget er en frivillig organisasjon og vi driver ikke behandling, men prøver å være en døråpner/veiviser videre for den enkelte. MAIL. E-post er en stadig viktigere kommunikasjonsform for medlemskontakten, og gjør det mulig å få informasjon hurtig fram mellom fylkeslaget og medlemmene. Det er dessuten billig. (Om vi skal sende ut brev til alle, koster det kroner alt etter størrelse/vekt.) Vi har mail-adresse til mange, men langt fra til alle registrerte medlemmer. NETTSIDER. Fylkeslaget har egne nettsider under ADHD Norge. Her blir det fortløpende lagt ut informasjon om møter, aktiviteter og annet som skjer i regi av fylkeslaget. FACEBOOK. Fylkeslaget har hatt en Facebook-konto i et stykke tid. I 2011 omorganiserte vi facebook gruppen til facebook side, dette var for å øke personvernet. Antall medlemmer som liker den nye siden ved utgangangen av 2011 var 79 personer. Men det er også en stor gruppe som deltar og er inne og følger med på siden personer i desember -11, og der er aldersgruppen 17 til 24 år aktiv. Ut fra tilbakemeldinger vi får, et det tydelig at vi fyller et behov ved å bruke siden til informasjonsspredning av ADHD-relatert stoff. ÅPENT KONTOR. Dette er en mulighet for medlemmer til å besøke kontoret og ta opp ting de er opptatt av med de styremedlemmene som bemanner kontoret til enhver tid. Åpent kontor har også blitt benyttet til å ha møter med nye medlemmer. 5.3 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG - ett styremedlem var i første halvår fast brukerrepresentant for FFO i brukerutvalgetnav/hordaland - ett styremedlem er fast brukerrepresentant for FFO i brukerutvalget for Helse Bergen. 5.4 INFORMASJON UTAD Styremedlemmer og andre medlemmer har deltatt på ulike vis i utadrettet informasjonsarbeid: - deltatt med egen stand på Verdensdagen for psykisk helse arrangert på Os. - ulike konferanser. - foreldrekurs BUP/Stord - 2 kurs i regi av Bergensklinikkene - utlevering av brosjyrer til offentlige institusjoner 6 ØKONOMI Fylkeslagets økonomi har gjennom det siste året vært svært god. 6.1 MEDLEMSKONTINGENT 8

10 Vi har mottatt kr fra ADHD Norge. Vi er har et stabilt medlemsantall. 6.2 TILSKUDD FRA KOMMUNER Vi har i 2011 mottatt kr i tilskudd. 6.3 TILSKUDD FRA PRIVATE BIDRAGSYTERE I år har vi til tross for flere søknader - ikke mottatt noen tilskudd fra private. 6.4 TILSKUDD FRA OFFENTLIGE KILDER GJENNOM ADHD Norge ADHD Norge finansierer en stor del av virksomheten ved hjelp av tilskudd/prosjektmidler som tildeles av ymse statlige institusjoner etter søknad. Dessuten tilføres organisasjonen penger fra Ekstrastiftelsen. Dette er en stiftelse som eier rettighetene til overskuddet fra Ekstra-spillet. Stiftelsen fordeler overskuddet til medlemsorganisasjonene etter søknad. Fra disse kildene har vi i 2011 bare mottatt følgende midler: Trivselsmidler. kr I desember 2010 fikk vi melding om tildeling fra Ekstrastiftelsen for året 2011: Til prosjekt Junior- og ungdomsklubb kr Til prosjekt for pårørende til voksne med ADHD.. kr I tillegg til bevilgningen for 2011, gjensto for begge prosjektene ubrukte midler fra 1010 som kunne overføres. Dette førte til at prosjektene for 2011 kunne budsjetteres med: Junior- og ungdomsklubb.. kr Fra avmakt til innsikt. kr GRASROTANDELEN Som en av de aller første ADHD-foreningene ble fylkeslaget registrert som grasrotmottager fra starten av. Etter en noe forsiktig start, har utbyttet nå tatt seg godt opp, og antallet spillere som har utpekt oss som mottaker, har økt litt i løpet av året (9 flere). Vi ønsker oss mange flere, og håper på stadig vekst framover. Vår andel av grasrotmidlene utgjør for 2011 ca. kr LOTTERI/BASAR Basaren er ett hyggelig og sosialt møtepunkt for alle våre medlemmer. I 2011 bestemte basargruppen å ikke sende ut loddbøker til medlemmene. Dette skulle vise seg å gå hardt ut over resultatet. Dette viser at utsending av loddbøker er vesentlig for resultatet, og selve basaren bør arrangeres på en søndag. 6.7 REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT ADHD Norge søkte refusjon samlet basert på regnskapstall og vår andel av refusjonen ble på kr

11 6.8 TILSKUDD FRA HELSE VEST Tildelt kr GJENNOMFØRTE MEDLEMSAKTIVITETER I løpet av året er det gjennomført en rekke aktiviteter for medlemmene: - basar - juletrefest - åpen dag på kontoret, en gang pr. mnd. gjennom hele året - to temadager -samtalegrupper -junior og ungdomsklubb -Avmakt til Innsikt pårørende seminar 8 SAMTALEGRUPPER Samtalegruppene har vært i aktivitet også i Samtalegruppen for voksne med ADHD møtes en gang månedlig i V. Strømkai 7, og tilslutningen har vært jevnt god. Samtalegruppen for forreldre / foresatte med barn med ADHD Se junior og ungdomsklubb. 9 KVINNENETTVERKET Prosjekt Kvinnenettverket har heller ikke i 2011 hatt midler til drift, og der har ikke vært faste aktivitet. De tidligere medlemmene har imidlertid holdt kontakten og det har vært en del uformell aktivitet i form av samtaler og følge til offentlige kontorer. Prosjektet videreføres nå i ADHD Nettverk for voksne. 10. LOKALLAG Vi er har et Lokallag på Stord Fjell, Sund og Øygarden Lokallag har lagt ned virksomheten i PROSJEKTER MED MIDLER FRA EKSTRASTIFTELSEN 11.1 FRA AVMAKT TIL INNSIKT 11.2 JUNIOR- OG UNGDOMSKLUBB Prosjektene var i utgangspunktet 2 årige prosjekt, som nå er utvidet til 3 årig med sluttdato FRA AVMAKT TIL INNSIKT Dette har vært et stort prosjekt i fylkeslaget, og blir avsluttet i Prosjektet har blitt gjennomført med midler fra Ekstrastiftelsen. Prosjektet har vært rettet mot voksne pårørende til voksne med ADHD, og deltakerne har komt fra hele Sør Norge. Noen av temaene som har vært tatt opp dette året er: kommunikasjonsstrategier, samhandling i familien, grensesetting, samarbeid med offentlige innstanser/ip plan, muligheter gjennom NAV ol. Midlene i prosjektet gav oss muligheter til å hente inn foredragsholdere med stor faglig tyngde, alt etter hvilke tema som ble tatt opp. Voksne med ADHD har også formidlet viktig kunnskap ut fra sitt 10

12 ståsted. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært udelt positive, og selv om de aller fleste har deltatt gjennom hele prosjektet, har og noen deltatt på enkelt seminar. De har også formidlet at dette var et tilbud de skulle ønske fantes i deres hjem fylke. Det er ikke alle som har muligheter å reise fra Trondheim, Stavanger eller Drammen. Det er arrangert ett 2-dagers seminar i mai 2011, og et avslutningsseminar i januar Prosjektet vil munne ut i en pårørendegruppe her i Bergensregionen, våren/høsten 2012, tenkt som en selvhjelpsgruppe JUNIOR- OG UNGDOMSKLUBB I 2011 har vi hatt et variert og spennende program for våre unge medlemmer. Med laserskyting, klatring, glassblåsing, bowling, klubbkvelder, malerverksted, grilling og juleverksted. Vi opplever at de unge synes det er kjekt å treffe andre med samme diagnose. Mestringsfølelsen har vært stor, så dermed ble trygghet og samhørighet i gruppen et nøkkelord. Vi har lagt vekt positive sider ved ADHD og har brukt en del bøker som er skrevet for denne gruppen. Vi ser og at erfaringsutveksling for foreldrene har vært viktig. Og har lagt opp til at på kveldene der de unge møtes, får foreldrene anledning til å prate med hverandre. På grunnlag av henvendelse i des velger vi å dele gruppen i En for 8-15 år og en for år. Dette vil bli evaluert fortløpende på grunnlag av oppmøte. Vi har hatt et spennende og ikke minst kjempe morsomt år med de unge Adhd nettverk for voksne. Målgruppe : Kvinner og menn over 18 år bosatt i Hordaland som har ADHD diagnose med eller uten tidligere eller pågående rusmiddelbruk. Samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge Hordaland og Stiftelsen Bergensklinikken. Prosjektet ble godkjent av Extrastiftelsen ved tildelingen av midler i november Ettårig prosjekt som vil foregå i Prosjektets midler regnskapsføres av ADHD Norge sentralt Bergen, februar 2012

ADHD Norge HORDALAND. Foto: A. Lien

ADHD Norge HORDALAND. Foto: A. Lien ADHD Norge HORDALAND Foto: A. Lien ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLD side 1 INNHOLD 2 2 INNLEDNING 3 3 VEDTEKTER 4 3.1 13 FYLKESLAG 4 3.2 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER 4 3.3 15 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 5 3.4 18

Detaljer

1 INNHOLD 2 2 INNLEDNING 3 3 VEDTEKTER 4 3.1 13 FYLKESLAG 4 3.2 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER 4 3.3 15 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 5 3.

1 INNHOLD 2 2 INNLEDNING 3 3 VEDTEKTER 4 3.1 13 FYLKESLAG 4 3.2 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER 4 3.3 15 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 5 3. ADHD Norge HORDALAND FYLKESLAG ÅRSMELDING 2009 1 INNHOLD side 1 INNHOLD 2 2 INNLEDNING 3 3 VEDTEKTER 4 3.1 13 FYLKESLAG 4 3.2 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER 4 3.3 15 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 5 3.4 18 LOKALLAG

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer