Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark"

Transkript

1 ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien

2 INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER FYLKESLAG FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER FYLKESLAGENES ÅRSMØTE LOKALLAG 5 4. STYRETS SAMMENSETNING I 2009/ VALGT PÅ ÅRSMØTE mars STYREMEDLEMMENES ROLLER OG ANSVARSOMRÅDE 6 5. STYRETS ARBEID GJENNOM ÅRET STYREARBEID FRA A Å KOMMUNIKASJON TIL/FRA MEDLEMMENE OG OMVERDENEN DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG INFORMASJON UTAD 8 6. ØKONOMI MEDLEMSKONTINGENT TILSKUDD FRA KOMMUNER TILSKUDD FRA PRIVATE BIDRAGSYTERE TILSKUDD FRA STATLIGE KILDER GJENNOM ADHD Norge GRASROTANDELEN LOTTERI/BASAR REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT TILSKUDD FRA HELSE VEST GJENNOMFØRTE MEDLEMSAKTIVITETER SAMTALEGRUPPER KVINNENETTVERKET LOKALLAG PROSJEKTER MED MIDLER FRA EKSTRASTIFTELSEN FRA AVMAKT TIL INNSIKT JUNIOR OG UNGDOMSKLUBB ADHD-NETTVERKET I HORDALAND 11 1

3 2 INNLEDNING Hordaland fylkeslag ble stiftet 16. oktober 1986 som en foreldreforening for MDB-barn (MDB = Minimal Brain Damage senere Dysfunction). Stiftelsen fant sted i Bergen Ynglingeforenings lokaler på Nedre Korskirkeallmenning. På stiftelsesmøtet var det møtt fram 153 personer, og 46 nye medlemskap ble tegnet. Dette viser at det var stort behov for et eget fylkeslag. Senere har foreningen endret seg fra å være en foreldreforening til å være en forening som omfatter både barn og voksne med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) samt deres pårørende. På landsmøtet 2007 i Tromsø ble det besluttet å endre navnet på foreningen og samtidig endre status fra forening til organisasjon. Det nye navnet ble ADHD Norge, og fylkeslagets offisielle betegnelse ble endret til ADHD Norge Hordaland fylkeslag. Etter senere vedtak i hovedstyret (2010) er betegnelsen fylkeslag sløyfet, slik at lagets offisielle navn nå er: ADHD Norge Hordaland Medlemstall pr. januar 2012 er: Hovedmedlemmer Husstandsmedlemmer. 289 Totalt Fylkeslagets 25-års jubileum Den oppmerksomme leser av innledningen ovenfor, vil ha lagt merke til at 2011 var året da fylkeslaget rundet 25 år. Det ble tidlig tatt til orde for at jubileet måtte markeres med et arrangement høsten Av ulike årsaker lot dette seg ikke gjøre. Jubileet blir derimot markert med et seminar i Bergen i februar

4 3 VEDTEKTER Fylkeslagene i organisasjonen er underlagt vedtektene for ADHD Norge. På landsmøtet 2010 ble det vedtatt nye vedtekter. Nedenfor tar vi med de nye vedtektenes bestemmelser om fylkeslag FYLKESLAG 13.1 Fylkeslagene er underlagt ADHD Norges vedtekter og rapporterer til landsstyret Fylkeslagets navn skal være: ADHD Norge 13.3 Fylkeslagene kan ikke melde seg ut av ADHD Norge Fylkeslagene ledes av et styre bestående av leder og minst 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges for 2 år ved separat valg. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, normalt slik at det halve antall velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år Kravet om antall styremedlemmer og varamedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra landsstyret Det skal så sant mulig avholdes minst fire styremøter i året, ett hvert kvartal Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til personer med AD/HD eller en person som selv har diagnosen, Jf Styret fører protokoll over sine møter. Godkjent protokoll sendes umiddelbart hovedkontoret til orientering

5 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER Fylkeslagets arbeidsoppgaver er å: 14.1 Utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD innen fylket Ta initiativ til tiltak for trivsel og sosialt samvær blant medlemmene Gi støtte og veiledning til medlemmene i fylket Alene eller sammen med andre å planlegge og sette i gang tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for barn, ungdom og voksne med AD/HD Motivere medlemmene til å ta del i organisasjonens ulike tiltak og aktiviteter Arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen og brukermedvirkning Stimulere til igangsetting av lokale samtale-, mestrings- og selvhjelpsgrupper Stimulere til opprettelse av lokallag og følge opp disse Ta initiativ til regionalt samarbeid FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 15.1 Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget. Senest 5 uker før årsmøtet sender fylkeslaget ut innkalling med saksliste og informasjon om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Dersom sakspapirer ikke sendes ut sammen med innkallingen, må medlemmene gis tilgang til disse minst en uke før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på årsmøtet Årsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Konstituering: valg av møteleder valg av referent valg av 2 protokollunderskrivere valg av tellekorps 4. Fylkeslagets årsmelding 5. Revidert regnskap 6. Saker fra medlemmene 7. Saker fra fylkeslagsstyret 8. Saker fra landsstyret 9. Handlingsplan for inneværende 10. Budsjett for inneværende år 11. Valg etter forslag fra valgkomité: Styreleder Styre- og varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder, økonomiansvarlig og studieansvarlig Valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem, etter forslag fra styret Revisor etter forslag fra styret. 4

6 Årsmøte kan delegere til styret å velge delegater og varadelegater til landsmøte Årsmelding og regnskap med revisors beretning skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 30. april LOKALLAG 18.1 Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner Lokallaget er underlagt ADHD Norges vedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget Lokallagets navn skal være: ADHD Norge... lokallag 18.4 På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr så langt denne er relevant Lokallaget driver sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget og rapporterer til fylkeslagets styre Lokallaget er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift I kommuner der det er vanskelig å drive lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan fylkeslaget godkjenne at man driver etter en enklere organisasjonsmodell. 1. Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner. Lokallaget er underlagt ADHD Norgesvedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget. 2. Lokallagets navn skal være: ADHD Norge... lokallag 3. På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker 4. Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget. 5. Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr så langt denne er relevant. 6. Lokallaget skal drive sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget. 7. Lokallaget er ansvarlig for sin egen økonomi. 8. Der det ikke er mulig å etablere lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan ADHD Norge være representert med enklere organisasjonsenheter etter godkjenning i fylkesstyret. 5

7 4 STYRETS SAMMENSETNING I STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET MARS 2011 Valget på årsmøtet gav følgende resultat (kopi av årsmøteprotokollen): 1. Valg Leder Svanhild Olsen-Lie 1 år Styremedlem Camilla Yvonne Johannesen 2 år Styremedlem Linn Jeanette Sæle 2 år vara medlem Sølvi Stormark Haugland 1 år vara medlem Elin Elisa Kjærsrud 1 år vara medlem Liv Sommerfeldt 1 år Valg komitè Christina Olsen-Lie Marianne Rivli Gerd Mongstad Revisor Styre får fullmakt til å finne en revisor Styremedlemmer som ikke var på valg: Mona Fosse Grethe Karlsen Audun Lien Torill Dyngen har i ettertid sagt seg villig til å fungere som revisor også dette året. 6

8 4.2 STYREMEDLEMMENES ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER Etter dette har styrets sammensetning og funksjon vært som angitt i oppstillingen på neste side: Navn Posisjon Spesielt ansvarsområde Valgt for: Svanhild Olsen-Lie Leder Totalansvar 2011 Fylkeslagets telefon Foreldrekurs-BUP Prosjektleder for prosjektet Fra avmakt til innsikt Mona Fosse Styremedlem Koordinator/administrator av 2010/11 g-mail, nettside og facebook mot styre, medlemmer og offentlige instanser. Styrets kontaktperson mot Bergensklinikkene for samarbeidsprosjektet ADHD-Nettverket i Hordaland Prosjektleder for prosjektet Junior- og ungdomsklubb Grethe Karlsen Styremedlem Medarb. Ungdomsklubben 2010/11 Camilla Yvonne Styremedlem Medarb. Ungdomsklubben 2011/12 Johannesen Linn Jeanette Sæle Styremedlem 2011/12 Audun Lien Styremedlem Kasserer/regnskapsfører 2010/11 Sekretær Elin Elisa Kjærsrud Varamedlem Samtalegruppene 2011 Liv Sommerfelt Varamedlem Sekretær (Del av året) 2011 Sølvi Stormark Haugland Varamedlem STYRETS ARBEID GJENNOM ÅRET 5.1 STYREARBEID FRA A-Å - det har vært avholdt 5 styremøter og arbeidsmøter. - planlegging og drift av de to prosjektene vi har med finansiering fra Ekstrastiftelsen (tidligere Helse og Rehab). - flere styremedlemmer har vært engasjert i arbeid for å skaffe økonomiske midler til lagets virksomhet, og resultatet av dette kan leses under avsnittet om økonomi. - medlemmer av styret har deltatt på: likemannskurs, fylkesledersamling og ulike konferanser. - vi er medlem av FFO Hordaland og FS, og har her deltatt på ulike kurs,ledersamling,husmøter m.m - dette året har Mona Fosse vært deltidsansatt i fylkeslaget på TULT-midler fra NAV. Dette har bidratt til å holde aktivitetsnivået i laget oppe. Vi trenger fortsatt kontakt med flere medlemmer som har vilje og lyst til å ta et tak med f. eks. i en aktivitetskomite. 7

9 5.2 KOMMUNIKASJON TIL/FRA MEDLEMMENE OG OMVERDENEN Fylkeslaget har en rekke åpne kommunikasjonslinjer som kan benyttes for dette formålet. FYLKESLAGETS TELEFON. Dette er en viktig kommunikasjonslinje for medlemmene og inn/ut til de ulike offentlige aktørene. Det er hyggelig med utallige telefoner i løpet av året, og de blir besvart etter beste evne. Fylkeslaget er en frivillig organisasjon og vi driver ikke behandling, men prøver å være en døråpner/veiviser videre for den enkelte. MAIL. E-post er en stadig viktigere kommunikasjonsform for medlemskontakten, og gjør det mulig å få informasjon hurtig fram mellom fylkeslaget og medlemmene. Det er dessuten billig. (Om vi skal sende ut brev til alle, koster det kroner alt etter størrelse/vekt.) Vi har mail-adresse til mange, men langt fra til alle registrerte medlemmer. NETTSIDER. Fylkeslaget har egne nettsider under ADHD Norge. Her blir det fortløpende lagt ut informasjon om møter, aktiviteter og annet som skjer i regi av fylkeslaget. FACEBOOK. Fylkeslaget har hatt en Facebook-konto i et stykke tid. I 2011 omorganiserte vi facebook gruppen til facebook side, dette var for å øke personvernet. Antall medlemmer som liker den nye siden ved utgangangen av 2011 var 79 personer. Men det er også en stor gruppe som deltar og er inne og følger med på siden personer i desember -11, og der er aldersgruppen 17 til 24 år aktiv. Ut fra tilbakemeldinger vi får, et det tydelig at vi fyller et behov ved å bruke siden til informasjonsspredning av ADHD-relatert stoff. ÅPENT KONTOR. Dette er en mulighet for medlemmer til å besøke kontoret og ta opp ting de er opptatt av med de styremedlemmene som bemanner kontoret til enhver tid. Åpent kontor har også blitt benyttet til å ha møter med nye medlemmer. 5.3 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG - ett styremedlem var i første halvår fast brukerrepresentant for FFO i brukerutvalgetnav/hordaland - ett styremedlem er fast brukerrepresentant for FFO i brukerutvalget for Helse Bergen. 5.4 INFORMASJON UTAD Styremedlemmer og andre medlemmer har deltatt på ulike vis i utadrettet informasjonsarbeid: - deltatt med egen stand på Verdensdagen for psykisk helse arrangert på Os. - ulike konferanser. - foreldrekurs BUP/Stord - 2 kurs i regi av Bergensklinikkene - utlevering av brosjyrer til offentlige institusjoner 6 ØKONOMI Fylkeslagets økonomi har gjennom det siste året vært svært god. 6.1 MEDLEMSKONTINGENT 8

10 Vi har mottatt kr fra ADHD Norge. Vi er har et stabilt medlemsantall. 6.2 TILSKUDD FRA KOMMUNER Vi har i 2011 mottatt kr i tilskudd. 6.3 TILSKUDD FRA PRIVATE BIDRAGSYTERE I år har vi til tross for flere søknader - ikke mottatt noen tilskudd fra private. 6.4 TILSKUDD FRA OFFENTLIGE KILDER GJENNOM ADHD Norge ADHD Norge finansierer en stor del av virksomheten ved hjelp av tilskudd/prosjektmidler som tildeles av ymse statlige institusjoner etter søknad. Dessuten tilføres organisasjonen penger fra Ekstrastiftelsen. Dette er en stiftelse som eier rettighetene til overskuddet fra Ekstra-spillet. Stiftelsen fordeler overskuddet til medlemsorganisasjonene etter søknad. Fra disse kildene har vi i 2011 bare mottatt følgende midler: Trivselsmidler. kr I desember 2010 fikk vi melding om tildeling fra Ekstrastiftelsen for året 2011: Til prosjekt Junior- og ungdomsklubb kr Til prosjekt for pårørende til voksne med ADHD.. kr I tillegg til bevilgningen for 2011, gjensto for begge prosjektene ubrukte midler fra 1010 som kunne overføres. Dette førte til at prosjektene for 2011 kunne budsjetteres med: Junior- og ungdomsklubb.. kr Fra avmakt til innsikt. kr GRASROTANDELEN Som en av de aller første ADHD-foreningene ble fylkeslaget registrert som grasrotmottager fra starten av. Etter en noe forsiktig start, har utbyttet nå tatt seg godt opp, og antallet spillere som har utpekt oss som mottaker, har økt litt i løpet av året (9 flere). Vi ønsker oss mange flere, og håper på stadig vekst framover. Vår andel av grasrotmidlene utgjør for 2011 ca. kr LOTTERI/BASAR Basaren er ett hyggelig og sosialt møtepunkt for alle våre medlemmer. I 2011 bestemte basargruppen å ikke sende ut loddbøker til medlemmene. Dette skulle vise seg å gå hardt ut over resultatet. Dette viser at utsending av loddbøker er vesentlig for resultatet, og selve basaren bør arrangeres på en søndag. 6.7 REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT ADHD Norge søkte refusjon samlet basert på regnskapstall og vår andel av refusjonen ble på kr

11 6.8 TILSKUDD FRA HELSE VEST Tildelt kr GJENNOMFØRTE MEDLEMSAKTIVITETER I løpet av året er det gjennomført en rekke aktiviteter for medlemmene: - basar - juletrefest - åpen dag på kontoret, en gang pr. mnd. gjennom hele året - to temadager -samtalegrupper -junior og ungdomsklubb -Avmakt til Innsikt pårørende seminar 8 SAMTALEGRUPPER Samtalegruppene har vært i aktivitet også i Samtalegruppen for voksne med ADHD møtes en gang månedlig i V. Strømkai 7, og tilslutningen har vært jevnt god. Samtalegruppen for forreldre / foresatte med barn med ADHD Se junior og ungdomsklubb. 9 KVINNENETTVERKET Prosjekt Kvinnenettverket har heller ikke i 2011 hatt midler til drift, og der har ikke vært faste aktivitet. De tidligere medlemmene har imidlertid holdt kontakten og det har vært en del uformell aktivitet i form av samtaler og følge til offentlige kontorer. Prosjektet videreføres nå i ADHD Nettverk for voksne. 10. LOKALLAG Vi er har et Lokallag på Stord Fjell, Sund og Øygarden Lokallag har lagt ned virksomheten i PROSJEKTER MED MIDLER FRA EKSTRASTIFTELSEN 11.1 FRA AVMAKT TIL INNSIKT 11.2 JUNIOR- OG UNGDOMSKLUBB Prosjektene var i utgangspunktet 2 årige prosjekt, som nå er utvidet til 3 årig med sluttdato FRA AVMAKT TIL INNSIKT Dette har vært et stort prosjekt i fylkeslaget, og blir avsluttet i Prosjektet har blitt gjennomført med midler fra Ekstrastiftelsen. Prosjektet har vært rettet mot voksne pårørende til voksne med ADHD, og deltakerne har komt fra hele Sør Norge. Noen av temaene som har vært tatt opp dette året er: kommunikasjonsstrategier, samhandling i familien, grensesetting, samarbeid med offentlige innstanser/ip plan, muligheter gjennom NAV ol. Midlene i prosjektet gav oss muligheter til å hente inn foredragsholdere med stor faglig tyngde, alt etter hvilke tema som ble tatt opp. Voksne med ADHD har også formidlet viktig kunnskap ut fra sitt 10

12 ståsted. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært udelt positive, og selv om de aller fleste har deltatt gjennom hele prosjektet, har og noen deltatt på enkelt seminar. De har også formidlet at dette var et tilbud de skulle ønske fantes i deres hjem fylke. Det er ikke alle som har muligheter å reise fra Trondheim, Stavanger eller Drammen. Det er arrangert ett 2-dagers seminar i mai 2011, og et avslutningsseminar i januar Prosjektet vil munne ut i en pårørendegruppe her i Bergensregionen, våren/høsten 2012, tenkt som en selvhjelpsgruppe JUNIOR- OG UNGDOMSKLUBB I 2011 har vi hatt et variert og spennende program for våre unge medlemmer. Med laserskyting, klatring, glassblåsing, bowling, klubbkvelder, malerverksted, grilling og juleverksted. Vi opplever at de unge synes det er kjekt å treffe andre med samme diagnose. Mestringsfølelsen har vært stor, så dermed ble trygghet og samhørighet i gruppen et nøkkelord. Vi har lagt vekt positive sider ved ADHD og har brukt en del bøker som er skrevet for denne gruppen. Vi ser og at erfaringsutveksling for foreldrene har vært viktig. Og har lagt opp til at på kveldene der de unge møtes, får foreldrene anledning til å prate med hverandre. På grunnlag av henvendelse i des velger vi å dele gruppen i En for 8-15 år og en for år. Dette vil bli evaluert fortløpende på grunnlag av oppmøte. Vi har hatt et spennende og ikke minst kjempe morsomt år med de unge Adhd nettverk for voksne. Målgruppe : Kvinner og menn over 18 år bosatt i Hordaland som har ADHD diagnose med eller uten tidligere eller pågående rusmiddelbruk. Samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge Hordaland og Stiftelsen Bergensklinikken. Prosjektet ble godkjent av Extrastiftelsen ved tildelingen av midler i november Ettårig prosjekt som vil foregå i Prosjektets midler regnskapsføres av ADHD Norge sentralt Bergen, februar 2012

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer