NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE"

Transkript

1 NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Prosjektleder: Skagerak Consulting 1

2 1. Bakgrunn Reiselivsnæringen står midt oppe i en stor omveltning. På verdensbasis er reiselivsnæringen en av verdens viktigste og raskest voksende næringer. Flere undersøkelser viser imidlertid at Norge, og Vestfold, taper i kampen om turistene. Ikke bare taper vi kampen om de internasjonale turistene, men stadig flere nordmenn foretrekker å feriere i utlandet. Årsaken til dette er sammensatt; internett, endrede preferanser, billigere flyreiser, høyt norsk inntektsnivå, høy kronekurs, flere og mer profesjonelle konkurrenter osv. Uansett årsak, medfører endringene et press på reiselivsnæringen i Vestfold som er helt avhengig av god tilstrømming, spesielt av norske turister. Reiselivsnæringen har alltid vært viktig for Vestfold, men ressursene til profilering og produktutvikling har vært svært begrensede og tiltakene har vært meget fragmenterte. Ved en felles reiselivssatsing i Vestfold ønsker man nå å etablere en målrettet, profesjonell og effektiv organisasjon som skal styrke Vestfolds attraksjonskraft som reisemål. Dette selskapet har i forretningsplanen fått arbeidsnavnet GoVestfold. 2. Hva er målet med selskapet Forretningsidéen er at GoVestfold skal være et selskap som skal drive destinasjons- og reisemålsutvikling i Vestfold. Selskapet skal basere seg på kommersielle grunntanker og gi merverdi til sine medlemmer/eiere. GoVestfold skal jobbe langsiktig og til enhver tid tilpasse seg markedets og eiernes overordnete og samlede behov. GoVestfold skal være Norges mest effektive, framtidsrettede og fleksible destinasjonsselskap som legger grunnlaget for videre vekst og utvikling av reiselivsnæringen i Vestfold. Gjennom profesjonelt og målrettet arbeid skal GoVestfold bidra til å gi: - økt konkurransekraft og økte markedsandeler - et bedre grunnlag for vekst og videreutvikling - langsiktige og lønnsomme produkt- og tjenestekonsepter som kan selges både i det nasjonale og det internasjonale markedet - styrket og koordinert profilering og markedskommunikasjon i forhold til andre destinasjoner og andre markeder GoVestfold skal også være en kompetanseleverandør og sparringspartner for eiere, kommuner og VFK. Selskapet skal bidra til økt kompetanse og innsikt blant annet gjennom innsamling og formidling av nøkkelinformasjon om markedet og ved å være en tilrettelegger for kurs, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling Selskapet skal i tillegg skape økt slagkraft ved å være en kompetansemessig koordinator som utnytter den organisatoriske kompetansen hos eierne til å skape økt slagkraft. 2

3 3. Hvordan vil selskapet se ut GoVestfold skal organiseres som et aksjeselskap hvor reiselivsbedriftene selv står som eiere. Det betyr at kommuner eller andre offentlige aktører ikke skal inn på eiersiden. Dette er i tråd med Nærings- og fiskeridepartementets anbefalinger for få til en mest mulig effektiv organisasjon. I det første driftsåret vil bemanningen være på tre personer. Ved full drift beregner man at det vil være behov for 5-7 personer. En slik bemanning vil forutsette at den nødvendige grunnfinansieringen er på plass. I tillegg vil det benyttes prosjekt- og sesongansatte etter behov. Tradisjonelt har reiselivskompetanen vært spredd utover i de enkelte kommunene. Dette har gjort det vanskelig å få til god koordinering og full utnyttelse av ressursene. For å lykkes framover må alle ressursene samles på ett sted slik at man framstår som et kompetansesenter. Det betyr at de ansatte i GoVestfold vil ha felles kontorer på ett sted i fylket. Det har vært et bredt ønske fra næringen om at dette bør være i tilknytning til Torp Sandefjord Lufthavn. Det er en ambisjon at GoVestfolds lokaler blir et naturlig møtepunkt for reiselivsnæringen slik at aktørene kan samarbeide på tvers og trekkes aktivt inn i destinasjonsutviklingen. Ved en etablering av GoVestfold, vil det være en naturlig følge at de lokale Visit-selskapene avvikles. For å sikre rask oppstart og mulighet til å bygge videre på etablerte systemer og kompetanse, vurderes det om GoVestfold skal etableres som er videreføring av Visit Sandefjord som i dag har en løpende strategisk og operativ virksomhet med kommersielt tilsnitt. 4. Hvorfor være med på denne satsingen GoVestfold er tenkt å være selve bærebjelken i den framtidige utviklingen av Vestfold som reiselivsdestinasjon. Det vil derfor være naturlig for alle virksomheter som ønsker å satse i reiselivsmarkedet framover, å bli med som eier og aktiv bidragsyter i selskapet. Et eierskap vil åpne nye muligheter i markedet. De viktigste fordelene man vil få som deleier i GoVestfold, er: Felles markedsføringsopplegg Man vil få tilgang til å delta i et felles markedsføringsopplegg for Vestfold. Markedsføringsopplegget vil dekke både det regionale, nasjonale og det internasjonale markedet. GoVestfolds hovedaktiviteter vil rettes mot det norske markedet, men nettsider, gruppeaktiviteter og tilgang til nasjonale markedsføringskampanjer vil dekke det internasjonale markedet. Tilgang til en forbedret og utvidet digital plattform/ nettsider GoVestfold vil satse på å videreutvikle den digitale plattformen som blant annet reiselivsselskapene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik benytter i dag. Denne reiselivsnettsiden vil allerede ved oppstart blir den desidert mest besøkte i Vestfold da besøkende til Visit Vestfold, Visit Sandefjord osv. vil bli rutet direkte over til denne siden. Kombinasjonen av trafikk, ruting inn og responsivt design vil gjøre at medlemmenes profilering vil bli svært godt synlig på Google og andre søkemotorer. På nettsidene vil det bli mulig å markedsføre seg med egenpresentasjon, bilder, kart, beskrivelse av tilbud etc. 3

4 Deltakelse i kampanjer og markedsføringstiltak GoVestfold vil jobbe aktivt med en rekke markedsføringsaktiviteter, kampanjer, messedeltakelse, visningsturer etc. Eierne vil få mulighet til å delta på disse aktivitetene. Anbefaling fra GoVestfolds ansatte Når tilreisende og andre henvender seg til GoVestfold, på telefon, e-post, chat og andre måter og spør om overnattingsmuligheter, restauranter, aktiviteter etc. vil det være GoVestfolds eiere som anbefales. Andre selskap vil kun unntaksvis bli anbefalt. Medlemsrabatter Eierne vil få rabatterte priser på annonsering i byguider, brosjyrer etc. Være foretrukket leverandør ved henvendelser fra grupper Når reiseselskap eller grupper henvender seg til GoVestfold, vil alltid eierne bli presentert som foretrukne leverandører/samarbeidspartnere. Fagmøter og faglig oppdatering Eierne vil få tilbud om å være med på fagmøter og faglig oppdatering slik at de til enhver tid står best rustet til å møte markedet og konkurrentene. Deltakelse på visningsturer GoVestfold vil arrangere og koordinere visningsturer og andre reiselivsaktiviteter. Her vil de eierne som ønsker det, kunne være med. Nettverksamarbeid God nettverk er viktig for å lykkes som reiselivsaktør. GoVestfold vil derfor jobbe aktivt som tilrettelegger for nettverk-, dialog og samarbeid mellom de ulike eierselskapene men også bygge nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektdeltakelse GoVestfold vil fungere som en initiativtaker og fasilitator for ulike reiselivsrelaterte prosjekter som reiselivsaktørene vil kunne dra nytte av og delta aktivt som prosjektdeltaker. 5. Hva med de som ikke blir med Reiselivsnæringen har i alle år hatt et stort problem med at alle ønsker å utnytte markedet, fellesgodene og den profilen som skapes, men det er ikke på langt nær alle som er villig til å bidra med ressurser for å skape disse godene. GoVestfold skal være et selskap for de som vil og kan. Det vil si at de som bidrar inn skal også være de som nyter godt av det som skapes. Det vil alltid være noen som ikke ønsker å bli med på en slik satsing. De som velger å stå utenfor vil da heller ikke få tilgang til kampanjer, aktiviteter, kompetanseutvikling etc. Disse virksomhetene vil heller ikke bli anbefalt av GoVestfolds ansatte, og vil ikke bli presentert på selskapets nettsider og aktivitetsoversikter. De som er ansvarlige for den nasjonale og regionale reiselivssatsingen i Norge er klare på at de i framtiden ønsker å forholde seg til større destinasjonsselskaper. Det betyr at de som velger å stå utenfor GoVestfold, heller ikke vil kunne nyte godt av de store nasjonale kampanjene slik som de gjør i dag. 6. Hvem kan være med I utgangspunktet vil GoVestfold være rettet mot alle typer virksomheter som driver innen reiselivsnæringen. Det gjelder både private selskap, organisasjoner, muséer og andre. På grunn av reiselivsnæringen påvirkning på og markedsmuligheter for andre typer aktører som banker, håndverksbedrifter, vare handel etc. settes det i utgangspunktet ingen grenser for hvilken bransje eller område man er en del av. 4

5 Det vil ikke være anledning for Vestfold fylkeskommune eller kommunene å gå inn som direkte eiere. Dette er helt i tråd med anbefalinger fra Nærings- og fiskeridepartementet. Offentlig eide reiselivsaktører, som for eksempel Vestfoldmuséene, vil imidlertid kunne gå inn på eiersiden. 7. Hvilke oppgaver skal selskapet utføre Tanken bak etableringen av GoVestfold er at selskapet skal løse et bredt spekter av strategiske, koordinerende og utøvende oppgaver for reiselivsnæringen i Vestfold. Næringen har selv uttrykt et stort behov for hjelp og støtte til de overgripende funksjonene. Bredden på, og omfanget av oppgaver er stort, samtidig som tilgangen på finansielle midler vil være begrensende. Det vil derfor være nødvendig å sette klare prioriteringer på hvilke oppgaver de ansatte i GoVestfold skal fokusere på. Oppgavene vil måtte tilpasses det reelle behovet i markedet. Prioriteringene vil derfor sannsynligvis endres over tid i takt med behovet i markedet og selskapets finansielle stilling. GoVestfold viktigste oppgaver vil ligge innen områdene: Koordinering - En felles overordnet koordinator for reiselivsnæringen i Vestfold - internt i reiselivsnæringen i regionen og mellom næringen og andre aktører/myndigheter Produktutvikling - Være en koordinator og bidragsyter til utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende produkt og tjenestekonsepter Kompetanse - Være en kunnskapssentral og en kompetanseutvikler for reiselivsnæringen i Vestfold Profilering - Etablere og vedlikeholde en felles profilering av Vestfold Markedsføring - Koordinere og gjennomføre markedsførings- og PR-aktiviteter for å fremme reiselivet i Vestfold Kjerneoppgaver Oppgaver som er essensielle for at reiselivsnæringen og andre relevante parter skal oppleve at selskapet har en nytteverdi. Overordnet profilering Markedsaktiviteter Koordinering og samarbeid Produktutvikling Kompetanseheving Etablere et grunnlag (strategi og kommunikasjonsplattform) for en felles overordnet profilering av Vestfold. Ivareta den digitale vertskapsfunksjonen og digitale profileringen gjennom å videreutvikle og drifte en felles regional nettportal som knyttes opp mot visitnorway.com og andre regionale og nasjonale portaler. Etablere og vedlikeholde (som en integrert i den digitale profileringen) en produktdatabase som gir en løpende oversikt over tilbudet i regionen samt en fotobank for bruk i media og profilering. Være en pådriver for å skape PR og medieomtale lokalt, regionalt og nasjonalt. Internasjonale PR-aktiviteter kan også være aktuelt. Koordinere deltakelsen i markedskampanjer i regi av Visit Norway og andre hovedsakelig rettet mot norske målgrupper. Bygge lokale/regionale nettverk. Skape et grunnlag for et tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene og mellom kommersielle og offentlige interesser. Ha tett dialog med den nasjonale reiselivssatsingen for å posisjonere seg og være med på større profileringsaktiviteter. Være en pådriver og initiativtaker for utvikling av nye produktkonsepter. GoVestfold vil kunne søke offentlige prosjektmidler som kan finansiere hele eller deler av produktutviklingen. Legge til rette for og arrangere kurs og opplæringsaktiviteter ved at man opptrer som kursarrangør/tilrettelegger og skaffer til veie dyktige og relevante kursholdere. Dette gjelder både kurs i regi av Innovasjon Norge og andre typer kurs. 5

6 Tilleggsoppgaver Viktige oppgaver som er viktige for næringen, men som kan utelates dersom finansiering eller andre faktorer gjør oppgavene vanskelige eller umulige å utføre. Markedsaktiviteter Overordnet profilering Koordinering og samarbeid Produktutvikling Profilere Vestfolds reiselivstilbud og Vestfold som destinasjon i sosiale medier. Koordinering av markedskampanjer i regi av Visit Norway og andre hovedsakelig rettet mot utvalgte internasjonale målgrupper. Utarbeidelse av en fellesbrosjyre for hele eller deler av reiselivsnæringen i Vestfold (evt. i samarbeid med ekstern partner). Videreutvikle «merkevaren Vestfold» i samarbeid med Visit Norway og andre for å selge inn destinasjonen på utvalgte internasjonale markeder. Arrangere samlinger, felles visningsturer og andre fellesaktiviteter for å spre kunnskap og øke samhandlingen i regionen. Skaffe til veie nødvendig markeds- og forbrukerinformasjon knyttet til konkrete produktutviklingsprosjekter og gjøre dette tilgjengelig for virksomhetene. Erfaring fra andre destinasjonsselskaper viser at det er et behov for løpende innsamling, bearbeiding og distribusjon av informasjon om markedsutvikling, kundegrupper etc. Behovet Kompetanseheving for slike bakgrunnsdata vil variere mye mellom de ulike aktørene. Omfanget av dette arbeidet bør derfor vurderes over tid. Koordineringsoppgaver Oppgaver hvor de ansatte har en koordinerende funksjon, men selve utførelsen gjøres av eksterne krefter f.eks. reiselivsvirksomhetene selv eller andre profesjonelle aktører. Produktutvikling GoVestfold vil ha en koordinerende rolle i produktutviklingsprosjekter, både i forhold til prosjektene og mellom de ulike prosjektene. Den løpende gjennomføringen av selve produktog konseptutviklingen må gjøres av næringen selv enten i næringsklynger eller i egne produktutviklingsprosjekter. Det vil også kunne bli aktuelt å leie inn ekstern konsulenthjelp i deler av produktutviklingsprosessen, men dette vil måtte bekostes av de næringsaktørene som deltar i prosjektet. Bedriftsnettverk Selv om bedriftsnettverkene vil fungere som relativt autonome enheter, vil det være nødvendig med koordinering mellom disse for å videreformidle kompetanse og for å sørge for at alle jobber i henhold til en felles overordnet målsetning. Uten overordnet koordinering vil bedriftsnettverkene lett kunne utvikle egne strategier og planer som går på tvers av hverandre og på tvers av GoVestfolds satsing. 8. Hva med turistinformasjonen Ettersom den digitale delen av vertskapsfunksjonen er blitt langt viktigere enn den tradisjonelle fysiske turistinformasjonen, er det satt et klart skille mellom den fysiske og den digitale vertskapsfunksjonen. Den digitale vertskapsfunksjonen dvs. den digitale profileringen av Vestfold, besvarelser av henvendelser via e-post og chat, bruk av sosiale medier, vil inngå som en del av selskapets kjernevirksomhet. Den fysiske vertskapsrollen. Det vil si den fysiske tilstedeværende turistinformasjonen vil ikke være en del av kjernevirksomheten, men vil kunne tilbys som en tilleggstjeneste til de kommunene som ønsker dette. GoVestfold vil da kunne tilby alt fra et fullt operativt turistkontor i høysesongen til enklere løsninger med base på hotell eller i kjøpesenter eller ambulerende turistkontor hvor turistverter oppsøker flyplassen, ferger, campingplasser og andre steder hvor det er stor sannsynlighet for å treffe mange turister. Omfanget av og innholdet i en slik tjeneste vil måtte utformes og prises etter den enkelte kommunes ønsker og behov. 6

7 9. Lokalt fokus Selv om GoVestfold skal ha en koordinerende og overbyggende rolle i utviklingen av Vestfold som reiselivsdestinasjon, er det ikke Vestfold i seg selv som skal være merkevaren som selges. Attraksjonsverdien ligger på lokalt nivå, ikke på fylkesnivå. Arbeidet vil derfor fokusere på at lokal identitet og særpreg ikke skal bli borte, men forsterkes. Det vil bli jobbet aktivt med å videreutvikle de lokale attraksjonene og tilbudene, og bygge videre på det potensialet som ligger i fylket. Verdiskapningen skjer lokalt også når man jobber regionalt. En nøkkel til suksess ligger derfor i å hjelpe fram lokale aktører med ambisjoner og gode, salgbare produktkonsepter. Noen attraksjoner som f.eks. vikingtiden, naturen og lokal mat vil spenne over et større geografisk område og dekke flere ulike lokale attraksjoner. Det er da naturlig at man har en felles satsing utad, men at de ulike attraksjonenes særpreg og egenart fremheves. For å få til et lokalt fokus, vil det bli lagt opp til et tett samarbeid med de lokale aktørene både når det gjelder planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Nettverksbygging og pakking av salgbare konsepter vil også være viktige virkemidler i å styrke reiselivet lokalt. 7

8 10. Kapitalbehov og finansiering GoVestfold vil bli finansiert ved en kombinasjon av private og offentlige midler. De private midlene vil i hovedsak dreie seg om markedstilskudd fra eiervirksomhetene samt inntekter fra ulike prosjekter. Det vil ikke være anledning for kommuner og fylkeskommunen å gi direkte støtte til GoVestfold. Hovedprinsippet for finansiering vil derfor være at det offentlige legger ut disse tjenesten på anbud og GoVestfold legger inn et tilbud eventuelt i konkurranse med andre aktører. Det vil derfor være en helt klar forutsetning at GoVestfold er i stand til å tilby konkurransedyktige tjenester. Budsjettutkast første 12 driftsmåneder Faste driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 3 stillinger, sos kostander, 5 % otp Lokaler Husleie, renhold, felleskostnader, strøm Rekvisita Kontorrekvisita, kopipapir etc Økonomi - regnskap Regnskapsfører Revisjon Revisjon og årsoppgjør Data support Support Møtekostnader Leie lokaler, bevertning etc Reisekostnader Reiser, diett, kjøregodtgjørelse etc Kurs og opplæring Kursing av egne ansatte IKT Telefon, internett, e-post, backup, lisenser, Tellus Småanskaffelser Div småanskaffelser ifm etablering og drift Styrehonorarer SUM FASTE DRIFTSKOSTNADER Profilerings- og markedsføringskostnader Profilutvikling Utvikling av ny felles profil Markedsføringskampanjer Kampanjer, aktiviteter, work shops, annonsering Nettportal Utarbeidelse/oppgradering av nettportal Drift nettportal Driftskostnader for nettportal Webredaktør Lønn og sos. Kostnader webredaktør, 75% stilling SUM PROFILERINGS- OG MRK.KOSTN SUM KOSTNADER TOTALT Prosjektinntekter - netto inntjening Byguider Sommermagasin Andre prosjekter ekstern VFK, FMLA, Innovasjon Norge Turistbyrå Drift av tilpassede turistbyråtjenester EA SUM PROSJEKTINNTEKTER Fast finansiering Reiselivsnæringen Markedstilskudd Kommuner Kommunale kjøp av tjenester (eksklusiv fysisk vertskapstjenester/turistinformasjon) Fylkeskommunen Fylkeskommunale kjøp av tjenester SUM FAST FINANSIERING OVERSKUDD/ØKONOMISK BUFFERT

9 Markedstilskudd Den generelle regelen at markedstilskuddet skal settes ut fra virksomhetenes betalingsevne og den fordelen virksomheten får fra GoVestfolds arbeid. Minimumsbeløpene for å delta i og nyte godt av GoVestfolds arbeid er kr 3000,-. Avtaler inngås for tre år av gangen og faktureres to ganger per år. Bransje Virksomhet Markedstilskudd Hoteller og overnatting Omsetning over 100 mill ,- Omsetning 50-99,9 mill ,- Omsetning 30-49,9 mill ,- Omsetning 20-29,9 mill ,- Omsetning 10-19,9 mill ,- Omsetning 5-9,9 mill ,- Omsetning under 5 mill ,- Privat utleie, små enheter 5.000,- Campingplasser Omsetning over 10 mill ,- Omsetning 5-9,9 mill ,- Omsetning 2-4,9 mill ,- Omsetning under 0,5-1,9 mill 5.000,- Omsetning under 0,5 mill 3.000,- Restauranter/ selskapslokaler Omsetning over 5 mill ,- Omsetning under 5 mill 5.000,- Handel Kjøpesenter, senteromsetning over 500 mill ,- Kjøpesenter, senteromsetning under 500 mill ,- Dagligvarehandel 5.000,- Annen varehandel, gårdsutsalg etc ,- Opplevelser, aktivitetsanlegg/ - tilbydere, eventselskaper etc Omsetning over 15 mill ,- Omsetning 5-14,9 mill ,- Omsetning under 5 mill 5.000,- Vestfoldmuseene ,- Større arrangementer, festivaler, større kulturhus, ,- teaterscener etc. Små arrangementer, gallerier, små kulturhus 5.000,- Transportselskaper Store transportselskap, ferger, flyplasser etc ,- Små transportører, bilutleie, små busselskap ,- Taxi, bensinstasjoner, serviceanlegg, 5.000,- Guider etc ,- Turoperatører Reiseselskap, turoperatører etc ,- Service og håndverk Banker, kredittkortselskap, forsikringsselskap ,- Eiendomsmeglere ,- Håndverks- og servicebedrifter 5.000,- Annet næringsliv Omsetning over 100 mill ,- Omsetning under 100 mill ,- Andre aktører/leverandører Etter avtale Aksjekapital Drift av destinasjonsselskap krever langsiktighet og forutsigbarhet. Det er viktig for selskapet at det ved oppstarten har tilstrekkelig finansiell styrke i form av aksjekapital. Målet er at selskapet skal ha en aksjekapital på ved oppstart. Dette fordeler seg på aksjer til en verdi av 1.000,- per stykk. Det legges en begrensning på tegning av aksjer slik at ingen enkeltpart kan stemme for mer enn 5 % av aksjene. Det minste antallet aksjer man kan tegne seg for, er 2 stk a kr 1.000,- Ved selskapets opprettelse vil aksjer utstedes til pålydende. Ved senere emisjoner vil det bli beregnet en overkurs. Det blir dermed dyrere å bli med for virksomheter som velger å vente. Dette for å oppmuntre flest mulig til å tegne aksjer ved oppstart. Det forventes at ulike virksomheter tegner aksjer i henhold til egen yteevne og nytteverdi. I tabellen 9

10 nedenfor vises kravet til minimum tegningsbeløp de ulike virksomhetene må gå inn med ved oppstart. Inndelingen er basert på oversikten over markedsbidrag. Selskap med krav til markedsbidrag på kr Minimum tegningsbeløp ,- og høyere , ,- til , , ,- til , , til , ,- Under 6.000, ,- 11. Handlingsplan Denne handlingsplanen gir foreløpig bare en oversikt over de innledende hovedfasene. Ytterligere detaljer vil legges til etter hvert som det videre arbeidet skrider fram. Oppgave Hensikt Frist Ansvar Forberedende fase Ferdigstilling av utkast til Etablere en plan for den nye Mai 2015 Styringsgruppen forretningsplan virksomheten Sende ut utkastet til høring Forankre planen og få Mai 2015 Styringsgruppen tilbakemeldinger. Høringsfrist: 5.juni Justere forretningsplanen Medio juni 2015 Styringsgruppen Utsendelse til ny høring Ultimo juni 2015 Styringsgruppen Justering og ferdigstilling av August 2015 Styringsgruppen forretningsplan Informere politiske miljøer om Informere og forankre September/ Styringsgruppen planene planene oktober2015 Innsalg til reiselivsbedriftene/tegning Få med reiselivsvirksomheter August/ oktober Styringsgruppen av aksjer i det nye selskapet og skaffe grunn finansiering 2015 Avklare eventuell overtakelse av Visit Sandefjord Legge grunnlaget for en rask etablering og igangsettelse November 2015 Styringsgruppen Etablering Etablering av det nye selskapet November 2015 Styringsgruppen Generalforsamling og valg av styre November 2015 Styringsgruppen Ansettelse av daglig leder November 2015 Styret Drift Inngåelse av leiekontrakt og November - Daglig leder innflytting i nye lokaler desember 2015 Ansettelse av nøkkelmedarbeidere November - Daglig leder desember 2015 Full operativ drift, fase 1 Januar 2016 Daglig leder 12. Hvordan bli med Ønsker du å være med på denne satsingen. Kontakt prosjektansvarlig, Ellen Larsen eller leder for styringsgruppen, Øyvind Hagen: Ellen Larsen Øyvind Hagen Telefon: Telefon: E-post: E-post: 10

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer