NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE"

Transkript

1 NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Prosjektleder: Skagerak Consulting 1

2 1. Bakgrunn Reiselivsnæringen står midt oppe i en stor omveltning. På verdensbasis er reiselivsnæringen en av verdens viktigste og raskest voksende næringer. Flere undersøkelser viser imidlertid at Norge, og Vestfold, taper i kampen om turistene. Ikke bare taper vi kampen om de internasjonale turistene, men stadig flere nordmenn foretrekker å feriere i utlandet. Årsaken til dette er sammensatt; internett, endrede preferanser, billigere flyreiser, høyt norsk inntektsnivå, høy kronekurs, flere og mer profesjonelle konkurrenter osv. Uansett årsak, medfører endringene et press på reiselivsnæringen i Vestfold som er helt avhengig av god tilstrømming, spesielt av norske turister. Reiselivsnæringen har alltid vært viktig for Vestfold, men ressursene til profilering og produktutvikling har vært svært begrensede og tiltakene har vært meget fragmenterte. Ved en felles reiselivssatsing i Vestfold ønsker man nå å etablere en målrettet, profesjonell og effektiv organisasjon som skal styrke Vestfolds attraksjonskraft som reisemål. Dette selskapet har i forretningsplanen fått arbeidsnavnet GoVestfold. 2. Hva er målet med selskapet Forretningsidéen er at GoVestfold skal være et selskap som skal drive destinasjons- og reisemålsutvikling i Vestfold. Selskapet skal basere seg på kommersielle grunntanker og gi merverdi til sine medlemmer/eiere. GoVestfold skal jobbe langsiktig og til enhver tid tilpasse seg markedets og eiernes overordnete og samlede behov. GoVestfold skal være Norges mest effektive, framtidsrettede og fleksible destinasjonsselskap som legger grunnlaget for videre vekst og utvikling av reiselivsnæringen i Vestfold. Gjennom profesjonelt og målrettet arbeid skal GoVestfold bidra til å gi: - økt konkurransekraft og økte markedsandeler - et bedre grunnlag for vekst og videreutvikling - langsiktige og lønnsomme produkt- og tjenestekonsepter som kan selges både i det nasjonale og det internasjonale markedet - styrket og koordinert profilering og markedskommunikasjon i forhold til andre destinasjoner og andre markeder GoVestfold skal også være en kompetanseleverandør og sparringspartner for eiere, kommuner og VFK. Selskapet skal bidra til økt kompetanse og innsikt blant annet gjennom innsamling og formidling av nøkkelinformasjon om markedet og ved å være en tilrettelegger for kurs, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling Selskapet skal i tillegg skape økt slagkraft ved å være en kompetansemessig koordinator som utnytter den organisatoriske kompetansen hos eierne til å skape økt slagkraft. 2

3 3. Hvordan vil selskapet se ut GoVestfold skal organiseres som et aksjeselskap hvor reiselivsbedriftene selv står som eiere. Det betyr at kommuner eller andre offentlige aktører ikke skal inn på eiersiden. Dette er i tråd med Nærings- og fiskeridepartementets anbefalinger for få til en mest mulig effektiv organisasjon. I det første driftsåret vil bemanningen være på tre personer. Ved full drift beregner man at det vil være behov for 5-7 personer. En slik bemanning vil forutsette at den nødvendige grunnfinansieringen er på plass. I tillegg vil det benyttes prosjekt- og sesongansatte etter behov. Tradisjonelt har reiselivskompetanen vært spredd utover i de enkelte kommunene. Dette har gjort det vanskelig å få til god koordinering og full utnyttelse av ressursene. For å lykkes framover må alle ressursene samles på ett sted slik at man framstår som et kompetansesenter. Det betyr at de ansatte i GoVestfold vil ha felles kontorer på ett sted i fylket. Det har vært et bredt ønske fra næringen om at dette bør være i tilknytning til Torp Sandefjord Lufthavn. Det er en ambisjon at GoVestfolds lokaler blir et naturlig møtepunkt for reiselivsnæringen slik at aktørene kan samarbeide på tvers og trekkes aktivt inn i destinasjonsutviklingen. Ved en etablering av GoVestfold, vil det være en naturlig følge at de lokale Visit-selskapene avvikles. For å sikre rask oppstart og mulighet til å bygge videre på etablerte systemer og kompetanse, vurderes det om GoVestfold skal etableres som er videreføring av Visit Sandefjord som i dag har en løpende strategisk og operativ virksomhet med kommersielt tilsnitt. 4. Hvorfor være med på denne satsingen GoVestfold er tenkt å være selve bærebjelken i den framtidige utviklingen av Vestfold som reiselivsdestinasjon. Det vil derfor være naturlig for alle virksomheter som ønsker å satse i reiselivsmarkedet framover, å bli med som eier og aktiv bidragsyter i selskapet. Et eierskap vil åpne nye muligheter i markedet. De viktigste fordelene man vil få som deleier i GoVestfold, er: Felles markedsføringsopplegg Man vil få tilgang til å delta i et felles markedsføringsopplegg for Vestfold. Markedsføringsopplegget vil dekke både det regionale, nasjonale og det internasjonale markedet. GoVestfolds hovedaktiviteter vil rettes mot det norske markedet, men nettsider, gruppeaktiviteter og tilgang til nasjonale markedsføringskampanjer vil dekke det internasjonale markedet. Tilgang til en forbedret og utvidet digital plattform/ nettsider GoVestfold vil satse på å videreutvikle den digitale plattformen som blant annet reiselivsselskapene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik benytter i dag. Denne reiselivsnettsiden vil allerede ved oppstart blir den desidert mest besøkte i Vestfold da besøkende til Visit Vestfold, Visit Sandefjord osv. vil bli rutet direkte over til denne siden. Kombinasjonen av trafikk, ruting inn og responsivt design vil gjøre at medlemmenes profilering vil bli svært godt synlig på Google og andre søkemotorer. På nettsidene vil det bli mulig å markedsføre seg med egenpresentasjon, bilder, kart, beskrivelse av tilbud etc. 3

4 Deltakelse i kampanjer og markedsføringstiltak GoVestfold vil jobbe aktivt med en rekke markedsføringsaktiviteter, kampanjer, messedeltakelse, visningsturer etc. Eierne vil få mulighet til å delta på disse aktivitetene. Anbefaling fra GoVestfolds ansatte Når tilreisende og andre henvender seg til GoVestfold, på telefon, e-post, chat og andre måter og spør om overnattingsmuligheter, restauranter, aktiviteter etc. vil det være GoVestfolds eiere som anbefales. Andre selskap vil kun unntaksvis bli anbefalt. Medlemsrabatter Eierne vil få rabatterte priser på annonsering i byguider, brosjyrer etc. Være foretrukket leverandør ved henvendelser fra grupper Når reiseselskap eller grupper henvender seg til GoVestfold, vil alltid eierne bli presentert som foretrukne leverandører/samarbeidspartnere. Fagmøter og faglig oppdatering Eierne vil få tilbud om å være med på fagmøter og faglig oppdatering slik at de til enhver tid står best rustet til å møte markedet og konkurrentene. Deltakelse på visningsturer GoVestfold vil arrangere og koordinere visningsturer og andre reiselivsaktiviteter. Her vil de eierne som ønsker det, kunne være med. Nettverksamarbeid God nettverk er viktig for å lykkes som reiselivsaktør. GoVestfold vil derfor jobbe aktivt som tilrettelegger for nettverk-, dialog og samarbeid mellom de ulike eierselskapene men også bygge nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektdeltakelse GoVestfold vil fungere som en initiativtaker og fasilitator for ulike reiselivsrelaterte prosjekter som reiselivsaktørene vil kunne dra nytte av og delta aktivt som prosjektdeltaker. 5. Hva med de som ikke blir med Reiselivsnæringen har i alle år hatt et stort problem med at alle ønsker å utnytte markedet, fellesgodene og den profilen som skapes, men det er ikke på langt nær alle som er villig til å bidra med ressurser for å skape disse godene. GoVestfold skal være et selskap for de som vil og kan. Det vil si at de som bidrar inn skal også være de som nyter godt av det som skapes. Det vil alltid være noen som ikke ønsker å bli med på en slik satsing. De som velger å stå utenfor vil da heller ikke få tilgang til kampanjer, aktiviteter, kompetanseutvikling etc. Disse virksomhetene vil heller ikke bli anbefalt av GoVestfolds ansatte, og vil ikke bli presentert på selskapets nettsider og aktivitetsoversikter. De som er ansvarlige for den nasjonale og regionale reiselivssatsingen i Norge er klare på at de i framtiden ønsker å forholde seg til større destinasjonsselskaper. Det betyr at de som velger å stå utenfor GoVestfold, heller ikke vil kunne nyte godt av de store nasjonale kampanjene slik som de gjør i dag. 6. Hvem kan være med I utgangspunktet vil GoVestfold være rettet mot alle typer virksomheter som driver innen reiselivsnæringen. Det gjelder både private selskap, organisasjoner, muséer og andre. På grunn av reiselivsnæringen påvirkning på og markedsmuligheter for andre typer aktører som banker, håndverksbedrifter, vare handel etc. settes det i utgangspunktet ingen grenser for hvilken bransje eller område man er en del av. 4

5 Det vil ikke være anledning for Vestfold fylkeskommune eller kommunene å gå inn som direkte eiere. Dette er helt i tråd med anbefalinger fra Nærings- og fiskeridepartementet. Offentlig eide reiselivsaktører, som for eksempel Vestfoldmuséene, vil imidlertid kunne gå inn på eiersiden. 7. Hvilke oppgaver skal selskapet utføre Tanken bak etableringen av GoVestfold er at selskapet skal løse et bredt spekter av strategiske, koordinerende og utøvende oppgaver for reiselivsnæringen i Vestfold. Næringen har selv uttrykt et stort behov for hjelp og støtte til de overgripende funksjonene. Bredden på, og omfanget av oppgaver er stort, samtidig som tilgangen på finansielle midler vil være begrensende. Det vil derfor være nødvendig å sette klare prioriteringer på hvilke oppgaver de ansatte i GoVestfold skal fokusere på. Oppgavene vil måtte tilpasses det reelle behovet i markedet. Prioriteringene vil derfor sannsynligvis endres over tid i takt med behovet i markedet og selskapets finansielle stilling. GoVestfold viktigste oppgaver vil ligge innen områdene: Koordinering - En felles overordnet koordinator for reiselivsnæringen i Vestfold - internt i reiselivsnæringen i regionen og mellom næringen og andre aktører/myndigheter Produktutvikling - Være en koordinator og bidragsyter til utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende produkt og tjenestekonsepter Kompetanse - Være en kunnskapssentral og en kompetanseutvikler for reiselivsnæringen i Vestfold Profilering - Etablere og vedlikeholde en felles profilering av Vestfold Markedsføring - Koordinere og gjennomføre markedsførings- og PR-aktiviteter for å fremme reiselivet i Vestfold Kjerneoppgaver Oppgaver som er essensielle for at reiselivsnæringen og andre relevante parter skal oppleve at selskapet har en nytteverdi. Overordnet profilering Markedsaktiviteter Koordinering og samarbeid Produktutvikling Kompetanseheving Etablere et grunnlag (strategi og kommunikasjonsplattform) for en felles overordnet profilering av Vestfold. Ivareta den digitale vertskapsfunksjonen og digitale profileringen gjennom å videreutvikle og drifte en felles regional nettportal som knyttes opp mot visitnorway.com og andre regionale og nasjonale portaler. Etablere og vedlikeholde (som en integrert i den digitale profileringen) en produktdatabase som gir en løpende oversikt over tilbudet i regionen samt en fotobank for bruk i media og profilering. Være en pådriver for å skape PR og medieomtale lokalt, regionalt og nasjonalt. Internasjonale PR-aktiviteter kan også være aktuelt. Koordinere deltakelsen i markedskampanjer i regi av Visit Norway og andre hovedsakelig rettet mot norske målgrupper. Bygge lokale/regionale nettverk. Skape et grunnlag for et tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene og mellom kommersielle og offentlige interesser. Ha tett dialog med den nasjonale reiselivssatsingen for å posisjonere seg og være med på større profileringsaktiviteter. Være en pådriver og initiativtaker for utvikling av nye produktkonsepter. GoVestfold vil kunne søke offentlige prosjektmidler som kan finansiere hele eller deler av produktutviklingen. Legge til rette for og arrangere kurs og opplæringsaktiviteter ved at man opptrer som kursarrangør/tilrettelegger og skaffer til veie dyktige og relevante kursholdere. Dette gjelder både kurs i regi av Innovasjon Norge og andre typer kurs. 5

6 Tilleggsoppgaver Viktige oppgaver som er viktige for næringen, men som kan utelates dersom finansiering eller andre faktorer gjør oppgavene vanskelige eller umulige å utføre. Markedsaktiviteter Overordnet profilering Koordinering og samarbeid Produktutvikling Profilere Vestfolds reiselivstilbud og Vestfold som destinasjon i sosiale medier. Koordinering av markedskampanjer i regi av Visit Norway og andre hovedsakelig rettet mot utvalgte internasjonale målgrupper. Utarbeidelse av en fellesbrosjyre for hele eller deler av reiselivsnæringen i Vestfold (evt. i samarbeid med ekstern partner). Videreutvikle «merkevaren Vestfold» i samarbeid med Visit Norway og andre for å selge inn destinasjonen på utvalgte internasjonale markeder. Arrangere samlinger, felles visningsturer og andre fellesaktiviteter for å spre kunnskap og øke samhandlingen i regionen. Skaffe til veie nødvendig markeds- og forbrukerinformasjon knyttet til konkrete produktutviklingsprosjekter og gjøre dette tilgjengelig for virksomhetene. Erfaring fra andre destinasjonsselskaper viser at det er et behov for løpende innsamling, bearbeiding og distribusjon av informasjon om markedsutvikling, kundegrupper etc. Behovet Kompetanseheving for slike bakgrunnsdata vil variere mye mellom de ulike aktørene. Omfanget av dette arbeidet bør derfor vurderes over tid. Koordineringsoppgaver Oppgaver hvor de ansatte har en koordinerende funksjon, men selve utførelsen gjøres av eksterne krefter f.eks. reiselivsvirksomhetene selv eller andre profesjonelle aktører. Produktutvikling GoVestfold vil ha en koordinerende rolle i produktutviklingsprosjekter, både i forhold til prosjektene og mellom de ulike prosjektene. Den løpende gjennomføringen av selve produktog konseptutviklingen må gjøres av næringen selv enten i næringsklynger eller i egne produktutviklingsprosjekter. Det vil også kunne bli aktuelt å leie inn ekstern konsulenthjelp i deler av produktutviklingsprosessen, men dette vil måtte bekostes av de næringsaktørene som deltar i prosjektet. Bedriftsnettverk Selv om bedriftsnettverkene vil fungere som relativt autonome enheter, vil det være nødvendig med koordinering mellom disse for å videreformidle kompetanse og for å sørge for at alle jobber i henhold til en felles overordnet målsetning. Uten overordnet koordinering vil bedriftsnettverkene lett kunne utvikle egne strategier og planer som går på tvers av hverandre og på tvers av GoVestfolds satsing. 8. Hva med turistinformasjonen Ettersom den digitale delen av vertskapsfunksjonen er blitt langt viktigere enn den tradisjonelle fysiske turistinformasjonen, er det satt et klart skille mellom den fysiske og den digitale vertskapsfunksjonen. Den digitale vertskapsfunksjonen dvs. den digitale profileringen av Vestfold, besvarelser av henvendelser via e-post og chat, bruk av sosiale medier, vil inngå som en del av selskapets kjernevirksomhet. Den fysiske vertskapsrollen. Det vil si den fysiske tilstedeværende turistinformasjonen vil ikke være en del av kjernevirksomheten, men vil kunne tilbys som en tilleggstjeneste til de kommunene som ønsker dette. GoVestfold vil da kunne tilby alt fra et fullt operativt turistkontor i høysesongen til enklere løsninger med base på hotell eller i kjøpesenter eller ambulerende turistkontor hvor turistverter oppsøker flyplassen, ferger, campingplasser og andre steder hvor det er stor sannsynlighet for å treffe mange turister. Omfanget av og innholdet i en slik tjeneste vil måtte utformes og prises etter den enkelte kommunes ønsker og behov. 6

7 9. Lokalt fokus Selv om GoVestfold skal ha en koordinerende og overbyggende rolle i utviklingen av Vestfold som reiselivsdestinasjon, er det ikke Vestfold i seg selv som skal være merkevaren som selges. Attraksjonsverdien ligger på lokalt nivå, ikke på fylkesnivå. Arbeidet vil derfor fokusere på at lokal identitet og særpreg ikke skal bli borte, men forsterkes. Det vil bli jobbet aktivt med å videreutvikle de lokale attraksjonene og tilbudene, og bygge videre på det potensialet som ligger i fylket. Verdiskapningen skjer lokalt også når man jobber regionalt. En nøkkel til suksess ligger derfor i å hjelpe fram lokale aktører med ambisjoner og gode, salgbare produktkonsepter. Noen attraksjoner som f.eks. vikingtiden, naturen og lokal mat vil spenne over et større geografisk område og dekke flere ulike lokale attraksjoner. Det er da naturlig at man har en felles satsing utad, men at de ulike attraksjonenes særpreg og egenart fremheves. For å få til et lokalt fokus, vil det bli lagt opp til et tett samarbeid med de lokale aktørene både når det gjelder planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Nettverksbygging og pakking av salgbare konsepter vil også være viktige virkemidler i å styrke reiselivet lokalt. 7

8 10. Kapitalbehov og finansiering GoVestfold vil bli finansiert ved en kombinasjon av private og offentlige midler. De private midlene vil i hovedsak dreie seg om markedstilskudd fra eiervirksomhetene samt inntekter fra ulike prosjekter. Det vil ikke være anledning for kommuner og fylkeskommunen å gi direkte støtte til GoVestfold. Hovedprinsippet for finansiering vil derfor være at det offentlige legger ut disse tjenesten på anbud og GoVestfold legger inn et tilbud eventuelt i konkurranse med andre aktører. Det vil derfor være en helt klar forutsetning at GoVestfold er i stand til å tilby konkurransedyktige tjenester. Budsjettutkast første 12 driftsmåneder Faste driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 3 stillinger, sos kostander, 5 % otp Lokaler Husleie, renhold, felleskostnader, strøm Rekvisita Kontorrekvisita, kopipapir etc Økonomi - regnskap Regnskapsfører Revisjon Revisjon og årsoppgjør Data support Support Møtekostnader Leie lokaler, bevertning etc Reisekostnader Reiser, diett, kjøregodtgjørelse etc Kurs og opplæring Kursing av egne ansatte IKT Telefon, internett, e-post, backup, lisenser, Tellus Småanskaffelser Div småanskaffelser ifm etablering og drift Styrehonorarer SUM FASTE DRIFTSKOSTNADER Profilerings- og markedsføringskostnader Profilutvikling Utvikling av ny felles profil Markedsføringskampanjer Kampanjer, aktiviteter, work shops, annonsering Nettportal Utarbeidelse/oppgradering av nettportal Drift nettportal Driftskostnader for nettportal Webredaktør Lønn og sos. Kostnader webredaktør, 75% stilling SUM PROFILERINGS- OG MRK.KOSTN SUM KOSTNADER TOTALT Prosjektinntekter - netto inntjening Byguider Sommermagasin Andre prosjekter ekstern VFK, FMLA, Innovasjon Norge Turistbyrå Drift av tilpassede turistbyråtjenester EA SUM PROSJEKTINNTEKTER Fast finansiering Reiselivsnæringen Markedstilskudd Kommuner Kommunale kjøp av tjenester (eksklusiv fysisk vertskapstjenester/turistinformasjon) Fylkeskommunen Fylkeskommunale kjøp av tjenester SUM FAST FINANSIERING OVERSKUDD/ØKONOMISK BUFFERT

9 Markedstilskudd Den generelle regelen at markedstilskuddet skal settes ut fra virksomhetenes betalingsevne og den fordelen virksomheten får fra GoVestfolds arbeid. Minimumsbeløpene for å delta i og nyte godt av GoVestfolds arbeid er kr 3000,-. Avtaler inngås for tre år av gangen og faktureres to ganger per år. Bransje Virksomhet Markedstilskudd Hoteller og overnatting Omsetning over 100 mill ,- Omsetning 50-99,9 mill ,- Omsetning 30-49,9 mill ,- Omsetning 20-29,9 mill ,- Omsetning 10-19,9 mill ,- Omsetning 5-9,9 mill ,- Omsetning under 5 mill ,- Privat utleie, små enheter 5.000,- Campingplasser Omsetning over 10 mill ,- Omsetning 5-9,9 mill ,- Omsetning 2-4,9 mill ,- Omsetning under 0,5-1,9 mill 5.000,- Omsetning under 0,5 mill 3.000,- Restauranter/ selskapslokaler Omsetning over 5 mill ,- Omsetning under 5 mill 5.000,- Handel Kjøpesenter, senteromsetning over 500 mill ,- Kjøpesenter, senteromsetning under 500 mill ,- Dagligvarehandel 5.000,- Annen varehandel, gårdsutsalg etc ,- Opplevelser, aktivitetsanlegg/ - tilbydere, eventselskaper etc Omsetning over 15 mill ,- Omsetning 5-14,9 mill ,- Omsetning under 5 mill 5.000,- Vestfoldmuseene ,- Større arrangementer, festivaler, større kulturhus, ,- teaterscener etc. Små arrangementer, gallerier, små kulturhus 5.000,- Transportselskaper Store transportselskap, ferger, flyplasser etc ,- Små transportører, bilutleie, små busselskap ,- Taxi, bensinstasjoner, serviceanlegg, 5.000,- Guider etc ,- Turoperatører Reiseselskap, turoperatører etc ,- Service og håndverk Banker, kredittkortselskap, forsikringsselskap ,- Eiendomsmeglere ,- Håndverks- og servicebedrifter 5.000,- Annet næringsliv Omsetning over 100 mill ,- Omsetning under 100 mill ,- Andre aktører/leverandører Etter avtale Aksjekapital Drift av destinasjonsselskap krever langsiktighet og forutsigbarhet. Det er viktig for selskapet at det ved oppstarten har tilstrekkelig finansiell styrke i form av aksjekapital. Målet er at selskapet skal ha en aksjekapital på ved oppstart. Dette fordeler seg på aksjer til en verdi av 1.000,- per stykk. Det legges en begrensning på tegning av aksjer slik at ingen enkeltpart kan stemme for mer enn 5 % av aksjene. Det minste antallet aksjer man kan tegne seg for, er 2 stk a kr 1.000,- Ved selskapets opprettelse vil aksjer utstedes til pålydende. Ved senere emisjoner vil det bli beregnet en overkurs. Det blir dermed dyrere å bli med for virksomheter som velger å vente. Dette for å oppmuntre flest mulig til å tegne aksjer ved oppstart. Det forventes at ulike virksomheter tegner aksjer i henhold til egen yteevne og nytteverdi. I tabellen 9

10 nedenfor vises kravet til minimum tegningsbeløp de ulike virksomhetene må gå inn med ved oppstart. Inndelingen er basert på oversikten over markedsbidrag. Selskap med krav til markedsbidrag på kr Minimum tegningsbeløp ,- og høyere , ,- til , , ,- til , , til , ,- Under 6.000, ,- 11. Handlingsplan Denne handlingsplanen gir foreløpig bare en oversikt over de innledende hovedfasene. Ytterligere detaljer vil legges til etter hvert som det videre arbeidet skrider fram. Oppgave Hensikt Frist Ansvar Forberedende fase Ferdigstilling av utkast til Etablere en plan for den nye Mai 2015 Styringsgruppen forretningsplan virksomheten Sende ut utkastet til høring Forankre planen og få Mai 2015 Styringsgruppen tilbakemeldinger. Høringsfrist: 5.juni Justere forretningsplanen Medio juni 2015 Styringsgruppen Utsendelse til ny høring Ultimo juni 2015 Styringsgruppen Justering og ferdigstilling av August 2015 Styringsgruppen forretningsplan Informere politiske miljøer om Informere og forankre September/ Styringsgruppen planene planene oktober2015 Innsalg til reiselivsbedriftene/tegning Få med reiselivsvirksomheter August/ oktober Styringsgruppen av aksjer i det nye selskapet og skaffe grunn finansiering 2015 Avklare eventuell overtakelse av Visit Sandefjord Legge grunnlaget for en rask etablering og igangsettelse November 2015 Styringsgruppen Etablering Etablering av det nye selskapet November 2015 Styringsgruppen Generalforsamling og valg av styre November 2015 Styringsgruppen Ansettelse av daglig leder November 2015 Styret Drift Inngåelse av leiekontrakt og November - Daglig leder innflytting i nye lokaler desember 2015 Ansettelse av nøkkelmedarbeidere November - Daglig leder desember 2015 Full operativ drift, fase 1 Januar 2016 Daglig leder 12. Hvordan bli med Ønsker du å være med på denne satsingen. Kontakt prosjektansvarlig, Ellen Larsen eller leder for styringsgruppen, Øyvind Hagen: Ellen Larsen Øyvind Hagen Telefon: Telefon: E-post: E-post: 10

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på bedrift] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør. 1. OM REISELIV SOM NÆRING

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på kommune] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør 1. FORMÅLET MED AVTALEN

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as Reaøv Brønnøy Grane Hemnes Lurøv Veaa Hattfiellaal Rana Træna Bindal Vetsn Nesna Sømna Leitiord Alstahaua Herev Dønna Vevelstad 3ehrter Tnes Polaralrimreiti Arctk Ci rclt Nese?..: - Ett Helgeland - Helgeland

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Høringsuttalelse til Planprogram

Høringsuttalelse til Planprogram Høringsuttalelse til Planprogram Kommuneplanens Arealdel 2016 2028, Hvaler kommune Visit Fredrikstad & Hvaler AS SAMMENDRAG Visit Fredrikstad & Hvalers innspill til utvalgte, bransjeaktuelle punkter i

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Saknr. 16/15270-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Campingnæringen er viktig for å øke den lokale og regionale verdiskapingen

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Søknad om tilskudd Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune. Vedlegg: Det søkes om følgende: Kort om saken

Søknad om tilskudd Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune. Vedlegg: Det søkes om følgende: Kort om saken Til: Namdalseid Kommune Flatanger Kommune Kommune Fosnes Kommune Nærøy Kommune Vikna Kommune Leka Kommune Overhalla Kommune Grong Kommune Høylandet Kommune Namsskogan Kommune Lierne Kommune Røyrvik Kommune

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Vestfold, juni 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Prosjektleder:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Eksempler fra Syklist velkommen konseptet Sandefjord, 25.4.2017 Rolf E Akselsen (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Forretningsplan HFK AS

Forretningsplan HFK AS Forretningsplan HFK AS Innholdsfortegnelse: Historikk og nåsituasjon... 3 Trender og utfordringer... 3 Forretningsidé... 4 Målsetninger... 4 Virksomhetens hovedmål... 4 Virksomhetens delmål...4 Forretningsområder...

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 19.12.2016 Tidspunkt: 20:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R

Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R 2 0 1 4 Status mulig løsning Ett selskap for hele regionen 4 destinasjoner med reiselivssjefer som ledere 3 fellesenheter som betjener strukturen; marked,

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Reiselivsstrategi 2014 2020

Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi for Innovasjon Norge 2014 2020 Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling. Vårt formål er å

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

VISIT NARVIK AS Mål og tiltak UTVIKLING AV REISELIV I NARVIKREGIONEN

VISIT NARVIK AS Mål og tiltak UTVIKLING AV REISELIV I NARVIKREGIONEN VISIT NARVIK AS Mål og tiltak 2017-19 19.8.2016 UTVIKLING AV REISELIV I NARVIKREGIONEN 1 Vi inviterer næringen og det offentlige til samhandling Reiselivet i Norge og globalt sett er i sterk vekst. Antall

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer