Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)"

Transkript

1 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Til: 9. september 2014 kl Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Organisasjonens navn: Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse: Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer: Kontaktperson: Tomas Midttun Tobiassen Telefonnummer: E-post: Registrert i Brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer: Har organisasjonen regnskapsbyrå? Ja Er organisasjonen tilknyttet en revisor? Ja Rapport/Beretning fra revisor Revisors beretning 2013.pdf https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg= e3088c6&siml= e3088c6 1/3

2 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Søknadsbeløp: Redegjørelse for søknad: Det Norske Studentersamfund søker om kr Begrunnelsen for dette er finnes i det vedlagte Søknadsdokumentet. Redegjørelse for søknad (vedlegg) Søknadsdokument.pdf Redegjørelse for utvikling i egenkapital: Det Norske Studentersamfund (DNS) har på papiret en betydelig egenkapital, men realiteten er at det meste av dette består av lån til driftselskapet på Chateau Neuf, CN AS. På kort sikt er egenkapital derfor bundet opp. DNS gikk på et underskudd i 2013, se Noter til regnskap, men 2014 ser bedre ut. Egenkapital Egenkapital Egenkapital Regnskap 2013 Se vedlagt dokument "Noter til regnskap 2013 og foreløpig regnskap 2014". Regnskap 2013 DNS resultatregnskap 2013.pdf Budsjett 2014 Vedlagt er revidert budsjett som ble godkjent av DNS' generalforsamling våren Se vedlagt dokument "Noter til budsjett for 2014 og budsjettforslag " for kommentarer om budsjettet, mens dokumentet "Noter til regnskap for 2013 og foreløpig regnskap 2014" inneholder kommentarer til foreløpig regnskap for Se vedlagt detaljert regnskap for DNS. Budsjett 2014 DNS budsjett 2014 (revidert på generalforsamling våren 2014).xlsx Budsjett 2015 Se vedlagt dokument "Noter til budsjett for 2014 og budsjettforslag " for kommentarer. Budsjett 2015 Budsjett til Velferdstinget, xlsx Årsberetning fra foregående år Semesterberetninger H2013 og V2014.pdf Øvrige vedlegg https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg= e3088c6&siml= e3088c6 2/3

3 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) DNS vedlegg.zip 7 vedlegg S?knadsdokument.pdf 287K DNS vedlegg.zip 1963K Revisors beretning 2013.pdf 3672K Semesterberetninger H2013 og V2014.pdf 387K DNS budsjett 2014 (revidert p? generalforsamling v?ren 2014).xlsx 700K Budsjett til Velferdstinget, xlsx 17K DNS resultatregnskap 2013.pdf 9265K https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg= e3088c6&siml= e3088c6 3/3

4 SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSSTØTTE Studentersamfundets formålsparagraf: Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til ivaretakelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak. Vedtatt 2. oktober, 1813 Det Norske Studentersamfund (heretter DNS) og våre tilknyttede foreninger står for det mest omfattende og varierte studentkulturelle tilbudet i Oslo. DNS hovedformål er å legge forholdene til rette for studentaktivitet på studenthuset Chateau Neuf. DNS fungerer som en paraplyorganisasjon for alle tilknyttede utvalg og foreninger, og sørger for lokaler, teknisk utstyr, og et stabilt organisatorisk grunnlag for disse. Foreninger og utvalg står for det daglige, brede tilbudet av utadrettede arrangementer i alt fra debatt, konsert og teater til film, foto og kunstutstillinger (se vedlegg 3). Dette tilbudet er åpent for, og besøk av, studenter fra alle Oslos utdanningsinstitusjoner. Ved siden av å være Oslos viktigste leverandør av studentkultur, er Chateau Neuf også et sentralt sosialt samlingssted for Oslos studenter. Foreningene og DNS står for kursing og opplæring av flere hundre aktive medlemmer i året. De aktive får ferdigheter de kan nyte godt av gjennom livet. Alle arrangementene som arrangeres på Studentersamfundet er avhengig av den infrastrukturen DNS har opparbeidet og finansierer. Denne søknaden er sendt på vegne av DNS samt seks sentrale foreninger. Innvilget sum fordeles etter en fordelingsnøkkel, se Vedlegg 1: Fordeling av midler mellom foreningene. DNS søker for budsjettåret 2015 om kr i støtte fra Velferdstinget.

5 Søknaden Søknaden er bygget opp slik: Dette søknadsdokumentet som inneholder begrunnelse for økning i søknadssum Vedlegg 1: Fordelingen av midlene mellom foreninger Vedlegg 2: Historikk, organisering og drift Vedlegg 3: Presentasjon av foreningene og deres aktivitet DNS regnskap 2013 og foreløpig regnskap 2014 med noter DNS budsjett 2014 og med noter Regnskap for foreningene Budsjett for foreningene Revisors beretning Begrunnelse for økning i søknadssummen Det Norske Studentersamfund søker om kr i tilskudd fra semesteravgiften for 2015 basert på tidligere bevilgninger fra Velferdstinget, budsjetter og regnskap. Sammenliknet med 2014 er søknadssummen økt med kr Hovedårsakene til dette er: 1. Honorering av to styreverv 2. Økt aktivitet fra Arrangementsutvalget (MikroMandag, Bingo, Klubb på Neuf, etc.) 3. Økte søknadssummer fra Kulturutvalget og Konsertforeningen Betong 4. Inflasjonsjustering 1. Honorering av styreverv Det kan virke bakvendt å gå inn for å bruke mer penger i en periode med når organisasjonen har det trangt økonomisk, men noen ganger trenger man en større arbeidsinnstats for å snu skuta, og det krever mer midler. Et delvis frikjøp av formand og viceformand vil gi dem anledning til å bruke mer tid på Det Norske Studentersamfund, slik at vi kan sikre god drift. Formands- og viceformandsvervet er svært arbeidskrevende verv, og tar allerede mye tid. Det Norske Studentersamfund er en av Norges største studentorganisasjoner, og tilsvarende verv er allerede honorert i andre organisasjoner. Formanden er som styrets leder ansvarlig for daglig leder, og totalt syv heltidsansatte, i tillegg til alle deltidsansatte og frivillige. Å ta på seg vervet forutsetter i dag at man ikke er avhengig av å ha en inntekt den tiden man sitter. Å sørge for et honorar vil gjøre det mulig for flere å stille, uavhengig av bakgrunn.

6 Våren 2014 vedtok Det Norske Studentersamfunds generalforsamling å gå inn for å søke Velferdstinget om honorering av styreverv. Vedtaket er som følger: Generalforsamlingen godtar at Hovedstyret søker Velferdstinget om midler tilsvarende to studielån som kompensasjon til formand og viceformand. Disse midlene skal søkes om som et tillegg til den vanlige søknaden, og blir ikke omfattet av fordelingsnøkkelen vedtatt av representantskapet. For å få slik kompensasjon forutsettes det at personene som innehar tillitsvervene ikke har annen deltidsjobb, men de som mottar denne kompensasjonen kan fortsatt ta sommerjobb. På bakgrunn av dette vedtaket søker vi om kr til honorering av styreverv. Hvorfor kr ? Dette er summen for to årlige studielån, og er summen vi har fått lov av medlemmene våre å søke om til dette formålet. Vi ser dette som en anerkjennelse av at vervene er av tilsvarende størrelse som et studium på fulltid. For alle vil ikke dette være nok til et fullstendig frikjøp fra både studier og deltidsjobb, men det vil fjerne behovet for deltidsjobb totalt, og gjør at man kan klare seg med lån gitt 0-20 studiepoeng. Om vervene Formand i Det Norske Studentersamfund er øverste juridisk og økonomisk ansvarlig for hele organisasjonen som driver Chateau Neuf. Formelt innebærer dette å være styreleder for DNS og eier av Chateau Neuf AS. Som styreleder har formand arbeidsgiveransvar for en fulltidsansatt daglig leder, og totalt er det sju heltidsansatte, rundt 80 deltidsansatte og 500 frivillige, organisert i 40 foreninger og utvalg. Ukentlig innebærer det oppfølging av styremedlemmer og administrasjonen ut ifra planer styret har lagt, utarbeiding av sakspapirer og leding av styremøter og andre møter. Formand skal også holde kontakt med Universitetet, SiO, Studenthovedstaden, Stiftelsen Chateau Neuf, være med på sosiale tilstelninger, være ansikt utad og bistå i konfliktløsning. Viceformand er formands stedfortreder og det formelle ansvaret er derfor til tider like stort som formands. Viceformand organiserer semesterlig dugnad for hele Chateau Neuf, generalforsamling i DNS og har ofte flere enkeltprosjekter i gang. I år er eksempler på slike prosjekter å koordinere studiestart for hele DNS, skrive instrukser til alle utvalgene våre og utarbeide gode rutiner for organisasjonen. Arbeidet varierer en del fra år til år basert på hvordan formand og viceformand utfyller hverandre og hvordan de velger å dele lederansvaret mellom seg. I alle år vil det likevel være mer jobb enn man kan rekke over.

7 Mye av det nødvendige arbeidet for begge vervene er innadrettet, men skal DNS vokse må det bli mer tid og overskudd til å gjøre utadrettet arbeid. Det søkes om honorering for å bidra til å utvikle DNS videre, samt gjøre det mulig for alle, ikke bare de som bor på Sogn eller Kringsjå, å ta på seg vervene. Begrunnelse for honorering Følgende fire argumenter må tas hensyn til når man vurderer honorering: 1. Frigjør tid og ressurser som kan brukes på DNS 2. Gir alle mulighet til å stille til valg 3. Ekstra mye tid og alvor de kommende par årene på grunn av organisasjonsendringer 4. Samme størrelse som andre verv med honorering Frigjør tid og ressurser som kan brukes på DNS Honorering av vervene vil frigjøre tid som kan brukes på Det Norske Studentersamfund. I dag må de fleste både studere og jobbe deltid for å få studentøkonomien til å gå rundt. Dette er ikke kompatibelt med å gjøre et tilfredsstillende fulltidsarbeid i Hovedstyret. Ved å få et honorar vil man ikke trenge ekstra inntekt, og kan ta færre studiepoeng enn det som kreves for normert studieløp, noe som vil være nødvendig for de fleste i et slikt verv. Frigjort tid for formand og viceformand vil bidra til studentmiljøet og -kulturen i Oslo. Formand og viceformands viktigste oppgaver er blant annet å være rundt i de ulike studentmiljøene og i egne foreninger og snakke varmt om alt som skjer på Chateau Neuf. Dette er en oppgave man gjør best hvis man har overskudd, og ikke konstant er sliten på grunn av studier, jobb og oppgavene som ligger i vervene. Midler til honorering vil derfor frigjøre tid til dette viktige arbeidet, og gjøre DNS mer kjent i Oslo som det samlende studentsamfunnet det faktisk er. Gir alle mulighet til å stille til valg I dag kan man gjøre tilfredsstillende arbeid i Hovedstyret hvis man bor på studentbolig med under kr i leie og er villig til å ofre deler av stipendet i forbindelse med studielånet. Honorering vil sikre at studentene ikke blir hindret av egen økonomiske situasjon for å kunne ta på seg vervet. Vi ønsker de flinkeste, mest arbeidssomme i organisasjonen til å ha mulighet til å ta på seg DNS sine øverste verv, ikke bare de som har mye penger eller bor spesielt billig. Ekstra mye tid og alvor de kommende par årene på grunn av organisasjonsendringer DNS går nå inn i en periode med omstrukturering av organisasjon og drift. Dette gjør vervet enda tyngre i kraft av at det formelle ansvaret man har for ansatte og frivillige blir desto mer framtredende. I praksis går det ut på å snu en millionbedrift med flere hundre frivillige og ansatte rundt til å bli økonomisk bærekraftig. Dette er ingen liten bør å bære, og vi trenger de dyktigste

8 studentene i vervene, som får økonomisk hjelp til å ta seg tid med arbeidet. Honorering øker derfor sjansene for at prosessen vi skal igang med blir vellykka, og blir den vellykka vil det føre til et enda mer givende og levende studentersamfund enn i dag. Det er hele Oslos studentmiljø tjent med. Vervene er like store og betydningsfulle som andre honorerte toppverv i Studentoslo Ut ifra beskrivelsen av vervene over og egen tidsbruk i år vil vi si det er rimelig å anta at vervene er av tilsvarende størrelse som andre toppverv i Studentoslo, som for eksempel leder av Velferdstinget, leder av et studentparlament, eller redaktør i Universitas eller Radio Nova. Vi mener derfor at å utbetale honorar til leder og nestleder i DNS er rimelig, spesielt når dette honoraret er av en beskjeden størrelse relativt til de ovennevnte som mottar honorar. 2. Økt aktivitet i Arrangementsutvalget Gjennom opprettelsen av det nye utvalget Arrangementsutvalget i 2014 har DNS tatt et aktivt grep for å bedre det studentkulturelle tilbudet til Oslos studenter. Som det fremgår av Vedlegg 3: Presentasjon av foreningene og deres aktivitet, så avvikler Arrangementsutvalget minst fire arrangementer i uken, og har med dette videreutviklet tilbudet som foreningen BokCaféen tidligere stod for. Som et resultat av dette tiltaket skjer det nå betydelig mer på Chateau Neuf enn tidligere. Arrangementsutvalgets drift er viktig for studentkulturen i Oslo, og arrangementskonseptene deres favner mange sider av studentidentiteten. Annenhver mandag arrangerer de MikroMandag som tar opp i seg samfunnets, og studentenes, økte interesse for ølets historie og smak. Mandager hvor MikroMandag ikke arrangeres er det Manic Monday, et konsertarrangement med fokus på up-and-coming band som tilgjengeliggjør ny musikk som er et viktig studentkulturelt uttrykk. Tirsdager arrangeres den populære Tirsdagsquizen, og annenhver onsdag er det Bingo, en fin sosial arena for studenter. De andre onsdagene er det Vin & Vinyl, som fokuserer på kjærligheten til musikk og folkene bak musikken - godt kalibrert til studenters ønske om autentisitet og tradisjon. På torsdager er det vekselvis JazzJam og OperaPub er et videre musikalsk tilbud som fokuserer på uttrykk som kanskje ikke er mainstream i studentoslo, men som likevel setter dagsorden. Det nye konseptet Klubb på Neuf er siktet inn mot DJs og elektronikabasert musikk, og sammen gir tilbudet til Arrangementsutvalget et variert og dekkende tilbud for Oslos studenter.

9 For å videreutvikle og markedsføre dette gode studenttilbudet trengs det penger. DNS har i år funnet kr til dette, og tar i 2015 sikte på å øke rammen til Arrangementsutvalget med kr , til totalt kr Vi tror dette vil være et godt tiltak for Oslos studenter. Postene i budsjettet er 4030 og Økte søknadssummer fra foreningene a) Kulturutvalget Pengene Kulturutvalget (KU) får fra Velferdstinget (VT) og Akademika AS utgjør i det vesentlige KUs driftsmidler. KU hadde i 2014 regnskapsførte semestertutgifter på kr for våren 2014, ekskludert utgiftene til Dalai Lama-arrangementet. Kulturutvalget planlegger å gjennomføre til sammen rundt 65 til 80 av våre faste arrangementer i 2014, mot mellom 75 og 90 faste ukentlige arrangementer tidligere år. Dette utgjør nesten 90% av vårt tidligere aktivitetsnivå. I tillegg kommer store arrangementer, planlagt til mellom 2 og 4 Storsalsarrangementer med over 300 publikummere. Selv om dette utgjør en liten nedgang i antall arrangementer, så har vi ikke mindre utgifter. BokTorsdag har kommet til som en ny redaksjon siden sist, dermed har vi nå fire redaksjoner som arrangerer hver sine faste arrangementskonsepter. Disse er Upopulær Aften (mandager), Onsdagsdebatten (onsdager), BokTorsdag (torsdager) og Akademisk Vorspiel (fredager). Den nye redaksjonen, BokTorsdag, vil utgjøre et nytt tilbud til studenter, og blant annet en anledning til å formidle og videreutvikle studentenes forhold til bøker. Vi ser at det offentlige ordskiftet i Norge i stor grad preges av miljøet i Oslo. Vi ønsker å bidra til et bredere ordskifte ved å hente inn flere stemmer utenbysfra. Vi har også ønske om større utveksling av kunnskap på tvers av skandinaviske landegrenser, og ønsker å kunne invitere flere utenlandske gjester til vår jevnlige arrangementsvirksomhet. Utgiftene ved arrangementsdriften er derfor budsjettert til å øke i Tilveksten av en ny redaksjon innebærer i tillegg en økning i sosiale kostnader på samme måte som vi har satt av penger til de andre redaksjonene (2 500 kr i semesteret, post 2740 i Budsjett for 2015). Disse pengene brukes til å opprettholde et godt sosialt miljø, møtevirksomhet og evaluerende aktivitet innad i redaksjonen. Fra de to siste semestrene ser vi også et behov for å kunne betale noen eventuelle kostnader knyttet til arrangementene fra vårt driftsbudsjett. Dette skyldes delvis en presset situasjon når det gjelder tilgang på frivillige teknikere, og delvis en generelt trang økonomi på huset. Vi har behov

10 for et visst økonomisk slingringsmonn så vi har mulighet til å lønne teknikere og eventuelt også vakthold, slik at alle stemmer i Norge kan bli hørt. b) Konsertforeningen Betong I motsetning til tidligere år er Konsertforeningen Betong nå gjeldsfrie som et resultat av omfattende oppryddingsarbeid. Dette har gått hardt utover vår likviditet, da KB ikke har egenkapital utover sporadiske billettinntekter. Et hovedmål for 2015 er å bygge egenkapital, da vi ser at som konsertarrangør klarer vi ikke å konkurrere med andre aktører i Oslo og Akershus, og mister store deler av vår målgruppe til disse - en prosess som har vart lenge, og blitt gjort verre av vår vedvarende lave likviditet og gjeldsbyrde, noe som igjen gjenspeiles i et relativt frynsete rykte i artistbransjen. Vi blir konsekvent bedt om å garantere for artisthonorar i forkant av konsert, og dette makter vi ikke uten egenkapital. Tidligere har CNAS og DNS til en viss grad garantert for vår likviditet, og dette er ikke lenger kostnadseffektivt. Derfor tar vi sikte på å legge om store deler av vår driftsmodell: Flere prosjektgrupper a la Høstsabbat og South of Heaven (konsepter som har klart å gå i null helt siden oppstarten) skal opprettes, som i all hovedsak skal drives av våre engasjerte medlemmer, etter de rammer styret fastsetter. Nevnte prosjekter kan deles inn i to kategorier: A. Årlige prosjekter med større økonomisk risiko og større verdi for både KB og Chateau Neuf, for eksempel: en messe for utøvende musikere arrangert i sammenheng med By:Larm; booking av store, internasjonale navn (slik Betong tidligere var kjent for); fremføring av bestillingsverk; og unike musikerkonstellasjoner med tilhørende TV-overføring. B. Gjentagende prosjekter med lav økonomisk risiko som gir kontinuitet og kompetansebygging på tvers av foreninger, for eksempel: å vekke til live et aktivt miljø for E-Sport på Chateau Neuf med tilhørende turneringer; å tilrettelegge for visning av fotballkamper i samarbeid med Chateau Neuf Servering; å inngå varige samarbeidsavtaler med tungvektere innenfor vårt vanlige segment Konsertforeningen må gjøre mer enn å bare arrangere konserter. Vi har ikke mulighet til å hevde oss på konsertmarkedet med mindre vi favner bredere enn vi har gjort, og tilrettelegger for egen økonomi ved å tilrettelegge for andres opplevelser. Kort fortalt skal KB også legge til rette for andre arrangementer som ikke allerede presenteres av andre

11 foreninger på huset, eksempelvis e-sport, stand-up, visning av fotballkamper og andre ting som har gjenklang i det brede lag. KB og Chateau Neuf generelt har i det siste vært plaget av at kompetansen forsvinner. Vi tror at vår nye visjon vil gjøre det lettere å holde kompetansen på huset, samt tiltrekke nye, motiverte studenter som ønsker å engasjere seg og lære faget konsertdrift og arrangementsproduksjon. Dette vil generere verdi for både foreningen, fremme samarbeid på tvers av foreninger og fremme økt aktivitet på huset generelt. Støtte fra VT være utslagsgivende for muligheten til å øke både frekvens, kvalitet og engasjement, og derfor søker vi om en høyere sum enn tidligere år. Uten støtten fra VT er det rimelig å anta at Konsertforeningen Betong ville ha gått i underskudd første halvår 2014 som et resultat av lavere frekvens og manglende evne til kostnadseffektiv promotering. Vi er svært fornøyde med arbeidet prosjektgruppen Høstsabbat har lagt ned, og det er ingen hemmelighet at deres fantastiske grunnarbeid i 2013 har hatt svært stor positiv innvirkning på både Konsertforeningen Betongs renommé og økonomi, men også vært heldig for omsetningen på Chateau Neuf generelt - et fellestrekk de deler med South of Heaven. Dette blir det vår målsetning å duplisere i En rekke faste, gjentakende og ikke minst kostnadseffektive produksjoner vil bygge opp igjen husets kompetanse på produksjon, slik at man kan gi studentene de virkelig store kulturopplevelsene, på huset der de hører hjemme. Vår visjon for 2015 er også en visjon for 2016: at over 50% av vårt besøksantall skal være studenter og medlemmer av DNS. 4. Inflasjons- og prisjustering Det generelle kostnadsnivået øker, og DNS har relativt store lønnsutgifter som øker med ansiennitet og lønnsvekst. Dette fører til større utgifter for DNS og foreningene. Vi har lagt oss på en inflasjonsjustering rundt Norges Banks inflasjonsmål på 2,5%. I tillegg har vi økt lønnspostene i tråd med forventet lønnsvekst (3 %), og ansiennitet (ca. kr per år), da våre ansatte har avtaler tilsvarende dem hos SiO. Denne posten er av praktiske grunner tatt med som en del av DNS (v/ Hovedstyret) sitt tilskudd i Vedlegg 1. * * * Vi budsjetterer med et overskudd på ca. kr , ca. 1% av egenkapitalen. Vi har en akseptabel egenkapital som hverken bør økes eller reduseres, men vi har dårlig likviditet. I tillegg er det noe

12 usikkerhet knyttet til enkelte av inntektene (sponsor- og medlemskapsinntekter, og inntekter fra gallaer og andre egne arrangement). Oppsummering Det Norske Studentersamfund tilbyr Oslos mest komplette studentkulturelle tilbud, og er (som den firkantede betongklossen det er) en hjørnestein i studenthovedstaden Oslo. For å opprettholde driften er vi avhengige av driftstøtten fra VT. I år søker vi om en økning i støtten bl.a. til to honorerte styreverv, for på best mulig måte møte utfordringene som ligger foran oss. Honorering sikrer de beste mulige ledere som ikke er utbrent av deltidsjobb eller stor studiebelastning. Vi søker også om penger for å utvide og videreutvikle arrangementstilbudet, som er avgjørende for å ha et godt studiemiljø i en stadig voksende studenthovedstad. Med VTs støtte vil DNS kunne fortsette å utvikle seg og tilby enda bedre arrangementer og tjenester.

13 BUDSJETT for Det Norske Studentersamfund Inntekter 2014 (revidert) Støtte fra Stiftelsen kr ,00 kr ,00 kr ,75 kr , Støtte fra Velferdstinget kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Sponsorinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Annen støtte kr ,00 kr - kr - kr Medlemskapsinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Inntekter vårgalla kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Inntekter høstgalla kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Inntekter egne arrangement kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Annen inntekt kr Slottsmesterordningen kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Bøter kr - kr - kr - kr - SUM inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,75 kr ,01 Lønnskostnader 5010 Lønn Administrasjon kr ,00 kr ,14 kr ,82 kr , Lønn SM kr ,00 kr ,00 kr ,70 kr ,08 Lønn dagvakt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Diverse lønn kr - kr - kr - kr Feriepenger kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Arbeidsgiveravgift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Arbeidsgiveravgift på feriepenger kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr , Pensjonsforsikring kr ,00 kr ,98 kr ,01 kr , Yrkesskadeforsikring kr 8 000,00 kr 8 739,00 kr 9 001,17 kr 9 271, Refusjon av sykepenger kr - kr - kr - kr Annen fordel i arbeidsforhold kr 7 150,00 kr - kr - kr Annen personalkostnad kr - kr - kr - kr Ansatte velferd, taxi kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Overtidsmat kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM lønnskostnader kr ,00 kr ,12 kr ,20 kr ,39 Driftskostnader Utvalg 6832 Desisjonen kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000, Miljøutvalget kr - kr - kr - kr Juridisk utvalg kr - kr - kr - kr Interngruppa kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Representantskapets sekreteriat kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000, Biblioteksutvalget kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000, Økonomiutvalget kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000, Arrangementsutvalget kr 7 000,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kommunikasjonsavdelingen kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM utvalg kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00

14 Andre driftskostnader 6017 Avskriving inventar kr Refusjon av moms -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr , Sponsorkostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Subsidiering av faste foreningsarrang. kr ,00 kr - kr - kr Honorering av styreverv kr - kr ,00 kr ,00 kr , Utgifter ved egne arrangementer kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Revisjonshonorar kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Regnskapshonorar kr - kr - kr - kr Honorarer, innberetningspliktig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Honorarer, ikke innberetningspliktig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Vårgalla kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Høstgalla kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Andre arrangement kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kontorrekvisita kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Drift og vedlikehold kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. kr Møter/kurs frivillige kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Møter/kurs ansatte kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Telefon kr 7 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000, Telefon ansatte kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr , Porto kr 2 000,00 kr 2 060,00 kr 2 121,80 kr 2 185, Bilgodtgjørelse kr 4 000,00 kr 4 120,00 kr 4 243,60 kr 4 370, Reisekostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Representasjon, fradragsberettiget kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Promo, reklame og rekruttering kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kontigenter kr 6 500,00 kr 7 000,00 kr 7 500,00 kr 8 000, Andre kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Medlemskortprod./eurobate/payex kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Velferdstinget fordelingsnøkkel/foreninger kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektpotter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Velferd kr ,00 kr ,00 kr ,25 kr , Gaver kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Frivillig goder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Bank og kortgebyrer kr 6 000,00 kr 6 500,00 kr 7 000,00 kr 7 500, Øreavrunding kr Andre kostnad /u fradrag kr Annen rentekostnad kr 3 000,00 kr 3 500,00 kr 4 000,00 kr 4 500, Renteinntekt fra selskap i samme konsern kr Annen renteinntekt kr Valutagevinst kr Valutatap kr - SUM driftskonstader kr ,00 kr ,00 kr ,15 kr ,81 SUM total utgifter kr ,00 kr ,12 kr ,35 kr ,20 Resultat kr ,00 kr ,88 kr ,40 kr ,81

15 Noter til budsjett for 2014 og budsjettforslag Budsjettforslaget for 2015 er utarbeidet i samsvar med styret, og reflekterer i stor grad innstillingen til budsjett som vil bli lagt frem for generalforsamlingen høsten Det bør bemerkes at generalforsamlingen kun vedtar et rammebudsjett, og at Hovedstyret 2015 vil ha anledning til å prioritere innenfor rammene. Budsjettene for 2016 og 2017 gjenspeiler planene til DNS for de kommende årene, men det må her naturligvis tas høyde for noen større endringer, da DNS har en allsidig aktivitet og mange variabler spiller inn på driften. Nedenfor er en gjennomgang av budsjettpostene. Visse poster er ikke beskrevet her da de burde være selvforklarende. Ved spørsmål, vennligst kontakt økonomiansvarlig i DNS. Premisser for budsjettforslagene Flere poster er inflasjonsjustert. Norges Banks inflasjonsmål på 2,5% er generelt lagt til grunn. Lønnsveksten er antatt til 3%. Inntekter 3130 Støtte fra Stiftelsen Stiftelsen Chateau Neuf bidrar hvert år med støtte til Det Norske Studentersamfund. Stiftelsens kapital er et resultat av salget av Chateau Neuf til UiO, og Stiftelsen har gitt signaler om at støtten derfra i fremtiden nok kun vil være inflasjonsjustert Støtte fra Velferdstinget Dette er totalbeløpet DNS får i støtte fra Velferdstinget. Posten 7622 Velferdstinget fordelingsnøkkel/foreninger og 7623 Prosjektpotten er måten midlene kanaliseres videre til foreningene på. Denne posten er naturligvis tilpasset søknadssummen for 2015, se Søknadsdokumentet og Vedlegg 1: Fordeling av midlene mellom foreningene. Har inflasjonsjustert tildelingen 2016 og Sponsorinntekter Støtte fra sponsorer. Akademika støtter DNS med i året, og vi har generelt inntekter knyttet til salg av standplass under Studiestart samt annonser i semesterprogram. Vi arbeider med å få en hovedsponsor, noe som vil bringe inn mye penger om det lykkes, men har ikke budsjettert med dette da det er meget usikkert. Økningen er noe over inflasjon ettersom vi legger inn et større arbeid i det og det her burde være et betydelig potensiale for en så stor organisasjon som DNS Støtte

16 Støtte som vi forventer å få. Her ligger blant annet aktivitetsstøtten fra UiO som DNS har pleid å få til å arrangere Studiestart Annen støtte Støtte som ikke er forventet. I 2014 er ekstraordinær støtte fra Stiftelsen inkludert her, ettersom man engasjerte PWC til å gjøre en vurdering av økonomien til CN AS før man i februar 2014 gikk inn med lån til CN AS Medlemskapsinntekter Salg av medlemskap. Medlemskap koster 200,- og gir mange fordeler på Chateau Neuf. Vi har budsjettert med en økning på 4% de kommende årene. Dette er et mål og forutsetter en god utvikling, men med økt aktivitet og bedre markedsføring vil dette lykkes Inntekter vårgalla Inntekter fra billettsalg til galla. I 2014 og budsjettene for neste år subsidieres hver galla med kr Gallaene er viktige kulturbyggere og fine sosiale anledninger, og subsidieringen er en måte å gi penger tilbake fra medlemskapssalg og generelt gi noe til medlemsmassen. Billetter for medlemmer er kr. 150 billigere enn for ikke-medlemmer Inntekter høstgalla Galla på høsten. Se 3340 Inntekter vårgalla Inntekter egne arrangement De fleste av arrangementsutvalgets faste arrangementer er gratis, men det påløper noen ganger inngangspenger for ikke-medlemmer. Her ligger også inntekter fra fester som arrangeres i løpet av året, den største inntekten vil komme fra semesterstartfesten på våren Annen inntekt Post som benyttes ved inntekter som ikke sorterer godt under de andre kontoene Slottsmesterordningen Ettersom det er UiO som eier Chateau Neuf, med DNS som bruker huset, har UiO pålagt oss å ha et utpreget vakthold på huset. Dette gjøres først og fremst gjennom slottsmestere er tilstede store deler av husets åpningstider. På dagtid er Dagvakt på jobb, noe som finansieres av DNS, men som til dels fungerer for å oppfylle kravene fra UiO. Slottsmesterne er husets sikkerhets- og driftsansvarlige, og har øverste myndighet på disse områdene. UiO støtter DNS med kr i 2014, men utgiftene til ordningen er noe større (se lønnsutgifter). DNS tar derfor sikte på å tette gapet mellom utgift og inntekt, slik at UiO tar sin del av ordningen, og

17 derfor er økningen i inntekten her i de følgende årene tilpasset målet om en tetting av gapet, og overstiger derfor en gjennomsnittlig lønnsvekst Bøter DNS inngår avtaler med foreningene om deres tilknytning til Chateau Neuf og bruk av kontorer. For at foreningene skal oppfylle krav til sikkerhet og orden, har man sett seg nødt til å bøtelegge visse former for uønsket og farlig adferd, slik som soving på kontorene. Vi tar sikte på å ikke tjene noe her, men hvert år er det en viss inntekt fra bøter. Lønnskostnader DNS ansatte er en administrasjonsleder, en booking- og arrangementsansvarlig, samt en fulltids tekniker. Disse tre ansatte utgjør administrasjonen, som spiller en avgjørende rolle i å tilrettelegge for DNS og foreningenes arrangementer og drift. I tillegg har vi som nevnt slottsmestere og dagvakter. Lønn for administrasjonen følger SiOs lønnsutvikling. Lønna øker med ansiennitet, samt lønnsvekst, noe som gjør at lønnskostnadene stiger en del over tid. Dette medfører en relativt rask lønnsutvikling. Slottsmestre og dagvakt har ikke ansiennitetjustert lønn, men lønnsøkningen følger SiO. Vi er i disse dager i gang med å gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, noe som vil redusere pensjonsutgiftene på sikt. I 2015 er det budsjettert med visse ekstrakostnader i forbindelse med en slik overgang, mens det for 2016 og 2017 er antatt at pensjonsutgiftene vil være 2% av lønnsutgiftene, som er innskuddsraten vi mest sannsynlig vil legge oss på. Vi har i 2014 ansatt ny daglig leder, som har godtatt lønn tilsvarende dagens administrasjonsleder. For ham er det ikke avtalt annen fordel i arbeidsforhold, så i utgangspunktet forsvinner utgiftene på konto Ettersom vi ser at vi sjeldent bruker hele budsjettet til Overtidsmat (5915) så tar vi sikte på å redusere posten her i fremtiden. Utvalg Dette er velferdsposter for utvalgene. De fleste utvalgene har relativt små velferdsbudsjetter, med unntak av følgende: 6836 Interngruppa Arbeider for internt miljø for de aktive på huset. Arrangerer hytteturer, fester, og alkoholfrie arrangementer for å lage et sosailt aktivmiljø på tvers av foreningene. Fikk i 2014 økt sitt velferdsbudsjett med kr , men ettersom dette ikke har medført økt aktivitet så budsjetteres det med en nedtrapping av budsjettet på sikt.

18 6833 Arrangementsutvalget DNS arrangementsutvalg. Som det fremgår fra vedlegg 3 tilbyr de et variert og godt tilbud til Oslos studenter, minst fire dager i uka. Ettersom de er et nytt utvalg har de foreløpig ikke et stort velferdsbudsjett, men det er en målsetning å øke dette Kommunikasjonsavdelingen (KAK) KAK er et viktig utvalg i DNS sin infrastruktur. Står for datatjenester, nettsidene, driver redaksjonelt arbeid, og fungerer som en tjeneste for plakat- og PR-materiellproduksjon for foreningene. Har et relativt stort velferdsbudsjett da det er et stort og viktig utvalg. Andre driftsutgifter 6950 Refusjon av moms DNS søker årlig Skatteetaten for refusjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Denne refusjonen er vanskelig å estimere, men vil gjennomsnittlig øke over tid, da den beregnes på grunnlag av ens utgifter, som jo øker over tid Sponsorkostnader Kostnader knyttet til innhenting og forvaltning av sponsormidler. Utgifter knytter seg bl.a. til tilrettelegging for diverse aktører som ønsker å leie plass på Frederikkeplassen under Studiestart. Kr av Akademikastøtten går til Kulturutvalget, og er utgiftsført her. Økt satsning på sponsorer vil mest sannsynlig medføre høyere kostnader Subsidiering av faste foreningsarrangementer Ordning som er avviklet over sommeren Målet var at arrangementer på Chateau Neuf skulle være gratis, slik at DNS subsidierte billettprisen på visse foreningers arrangementer mot at medlemmer fikk komme inn gratis. På grunn av lite oppslutning fra foreningene om ordningen, praktiske problemer og potensielt høy kostnad er ordningen nå avviklet Utgifter ved egne arrangementer Utgifter til Arrangementsutvalgets arrangementer, se Vedlegg 3, samt bl.a. Semesterstartfesten på våren, da denne arrangeres av DNS Revisjonshonorarer Utgifter knyttet til revisjon av DNS regnskap Regnskapshonorarer

19 Utgifter til regnskapsfører. På grunn av en avtale inngått mellom DNS og CN AS tas disse utgiftene nå av CN AS. Overholdes dene avtalen skal DNS skal derfor ikke ha noen utgifter frem til Honorarer, innberetningspliktig Honorarer til artister, foredragsholdere, osv. som er innberetningspliktige. Må skilles ut som egen post, men er i realiteten utgifter til egne arrangementer, jf. kontonr Honorarer, ikke innberetningspliktig DNS/CN AS har hatt et telt på Frederikkeplassen under Studiestart for å bidra til studentmiljøet og skape liv på plassen. I den anledning har det vært oppbevart verdisaker der, noe som har gjort det nødvendig med en nattevakt i teltet. Dette er utgifter til dette Vårgalla Utgifter til vårgalla, jf Inntekter vårgalla Høstgalla Utgifter til høstgalla, jf Inntekter høstgalla Andre arrangement Utgifter til arrangement som faller utenfor arrangementsutvalget. I 2014 var DNS for eksempel med på å betale for en konsert for internasjonale studenter i Betong under How To Be a Norwegian Student. Her ligger også utgifter til den årlige Knabbejuletrefesten Kontorrekvisita Utgifter til administrasjonen og Hovedstyret. Mange av utgiftene tas av CN AS Drift og vedlikehold Driftsutgiftene tas til en viss grad av CN AS, men DNS har et vedlikeholdsbudsjett på kr som forvaltes av teknisk ansvarlig i administrasjonen, samt kr som forvaltes av EDB-gruppa (elektronisk databehandling) i KAK, som går til drifting av datamaskiner, nettverk, osv. Her ligger også utgifter til dugnad og liknende Møter/kurs frivillige Utgifter knyttet til møte- og kursvirksomhet. Her ligger blant annet utgifter til to generalforsamlinger i året, to økonomikurs for foreningene i året i regi av Økonomiutvalget, medlemsmøter, osv Møter/kurs ansatte

20 Utgifter til møter og kurs for de ansatte. Slottsmestere må ha førstehjelpskurs og andre HMSrettede kurs, og det må drives kompetanseutvikling for administrasjonen Reisekostnad Reisekostnader i forbindelse med Hovedstyrets representasjonsarbeid. Det er viktig å ha gode relasjoner og drive kunnskapsutveksling med andre studenthus- og foreninger både i Norge, men også i Skandinavia. DNS har gode relasjoner til studentnasjoner både i Finland og Sverige, og får årlig invitasjoner til Danmark Promo, reklame og rekruttering DNS må formidle det gode tilbudet de har til alle Oslos studenter. Dette er kostnadskrevende, og på nåværende tidspunkt har vi egentlig ikke nok penger til å nå alle vi bør. Dette er derfor en post vi håper å kunne øke med økte inntekter. Økningen frem til 2015 og videre er et uttrykk for DNS sin satsning mot alle studenter som ikke kjenner tilbudet vårt. Her ligger blant annet plakatopptrykk, semesterprogram, og annet promomateriell som rollups og t-skjorter under Studiestart Medlemskortprod./eurobate/payex DNS har tidligere hatt et medlemskort med klistemerke som medlemsbevis. I 2014 har vi fått utviklet en mobilapplikasjon som skal fungere som primært medlemsbevis, men vi vil fortsatt ha noen utgifter til opptrykk av medlemskort, og medlemsskapssalg over SMS innebærer at payex tar kr. 30 per medlemsskap Velferdstinget fordelingsnøkkel/foreninger Som forklart i Vedlegg 1: Fordeling av midlene mellom foreningene, så er det DNS representantskap som vedtar en fordeling av midlene fra Velferdstinget. De midlene som går i direkte driftstøtte til foreningene som er med på søknaden omfattes av denne posten Prosjektpotter Diverse potter som opprettes for prosjektfinansiering. I 2014 har dette inkludert kr fra Studentparlamentet ved UiO som vi opprettet en pott med elektronisk søknadsskjema for politiske arrangementer (http://bit.ly/1rsm4su) og kr av støtten fra Velferdstinget går inn i en prosjektpott (http://bit.ly/1qgdjce) Velferd Inkluderer velferd til ansatte, Hovedstyret og de ansvarlige for Studiestart Frivillige goder

21 Goder til medlemmer og aktive som jobber frivillige på diverse DNS arrangementer. En stor del av utgiften påløper under Studiestart, da det skjer veldig mye Andre kostnad u/ fradrag Uforutsette kostnader som ikke er forventet. I 2014 føres utgifter til PWC her, jf. post 3126 Annen støtte over.

22 BUDSJETT 2014 for Det Norske Studentersamfund Inntekter TOTAL DNS HOVEDSTYRET STUDIO 3130 Støtte fra Stiftelsen kr kr kr kr 3128 Støtte fra Velferdstinget kr kr kr kr 3024 Sponsorinntekter kr kr kr kr Støtte kr kr kr kr Annen støtte kr kr kr kr 3611 Medlemskapsinntekter kr kr kr kr 3340 Inntekter vårgalla kr kr kr kr 3132 Inntekter høstgalla kr kr kr kr 3350 Inntekter egne arrangement kr kr kr kr 3129 Annen inntekt kr kr kr kr 3625 Slottsmesterordningen kr kr kr kr 3626 Bøter kr kr kr kr SUM inntekter kr kr kr kr Lønnskostnader TOTALT DNS HOVEDSTYRET STUDIO 5010 Lønn Administrasjon kr kr kr kr 5000 Lønn SM kr kr kr kr Lønn dagvakt kr kr kr kr 5011 Diverse lønn kr kr kr kr 5092 Feriepenger kr kr kr kr 5400 AGA kr kr kr kr 5405 AGA på feriepenger kr kr kr kr 5255 Pensjonsforsikring kr kr kr kr 5920 Yrkesskadeforsikring kr kr kr kr 5800 Refusjon av sykepenger kr kr kr kr 5280 Annen fordel i arbeidsforhold kr kr kr kr 5990 Annen personalkostnad kr kr kr kr 5991 SM taxi, velferd, kurs kr kr kr kr 5915 Overtidsmat kr kr kr kr SUM lønnskostnader kr kr kr kr Driftskostnader Utvalg TOTALT DNS HOVEDSTYRET STUDIO 6832 Desisjonen kr kr kr kr 6834 Miljøutvalget kr kr kr kr 6841 Juridisk utvalg kr kr kr kr 6836 Interngruppa kr kr kr kr 6842 Representantskapets sekreteriat kr kr kr kr 6838 Biblioteksutvalget kr kr kr kr 6839 Økonomiutvalget kr kr kr kr 6833 Arrangementsutvalget kr kr kr kr 6831 Kommunikasjonsavdelingen kr kr kr kr SUM utvalg kr kr kr kr

23 Andre driftskostnader TOTALT DNS HOVEDSTYRET STUDIO 6017 Avskriving inventar kr kr kr kr 6950 Refusjon av moms kr kr kr kr 4024 Sponsorkostnader kr kr kr kr Subsidiering av faste foreningsarrang. kr kr Utgifter ved egne arrangementer kr kr kr kr 6701 Revisjonshonorar kr kr kr kr 6705 Regnskapshonorar kr kr kr kr 6833 Honorarer, innberetningspliktig kr kr kr kr Honorarer, ikke innberetningspliktig kr kr kr kr Vårgalla kr kr kr kr 6740 Høstgalla kr kr kr kr 6760 Andre arrangement kr kr kr kr Kontorrekvisita kr kr kr 6801 Drift og vedlikehold kr kr kr kr Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. kr kr kr kr 6860 Møter/kurs frivillige kr kr kr kr 6861 Møter/kurs ansatte kr kr kr kr 6900 Telefon kr kr kr kr Telefon ansatte kr kr kr kr 6940 Porto kr kr kr kr 7100 Bilgodtgjørelse kr kr kr kr Reisekostnad kr kr kr kr 7350 Representasjon, fradragsberettiget kr kr kr kr 7320 Promo, reklame og rekruttering kr kr kr kr Kontigenter kr kr kr kr Andre kostnader kr kr kr kr Medlemskortprod./eurobate/payex kr kr kr kr 7622 Velferdstinget fordelingsnøkkel/foreninger kr kr kr kr 7623 Prosjektpotter kr kr kr kr 7720 Velferd kr kr kr kr Gaver kr kr kr kr 7746 Frivillig goder kr kr kr kr Bank og kortgebyrer kr kr kr kr 7771 Øreavrunding kr kr kr kr 7795 Andre kostnad /u fradrag kr kr kr kr 8150 Annen rentekostnad kr kr kr kr 8030 Renteinntekt fra selskap i samme konsern kr kr kr kr 8059 Annen renteinntekt kr kr kr kr 8060 Valutagevinst kr kr kr kr 8160 Valutatap kr kr kr kr SUM driftskonstader kr kr kr kr SUM total utgifter kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 4 500

24 Hovedstyret høsten 2013 bestod av: Semesterberetning høsten 2013 Hovedstyrets semesterberetning for høsten 2013 Formand Viceformand Økonomiansvarlig Koordinator Foreningsansvarlig Markedsansvarlig Rekrutteringsansvarlig Eksternansvarlig Silje Christine Andersen Ada Moe Fause Simone Louise Brassien Ingeborg Christensen Tobias Vidarssønn Langhoff Amir Reza Malene Bøyum Chloé Steen Oppsummering Semesteret har vært preget av studiestart, jubileumsfeiringen og oktoberfest. Det har vært et over gjennomsnittet hektisk, men spennende semester. Prosjektet jubileum har vært tidkrevende arbeid og har gjort denne høsten til et semester litt utenom det vanlige. Ekstremt mye ressurser har blitt lagt ned i arbeidet med 2. oktober, Den Store Grisefesten og en rekke andre jubileumsarrangementer som for eksempel politisk uke. Hovedstyrets arbeid har derfor vært dominert av dette. Hovedstyret, foreningene og administrasjonen har stort sett fungert godt, men i perioder har det vært vanskelig å koordinere alle på kort tid. Det har igjen hendt at enkelte ikke har fått all informasjon de skulle ha hatt. Dette har blitt forsøkt forbedret etter beste evne, men vi ser at vi fortsatt sliter med kommunikasjonsflyt mellom alle organene i DNS. Dette fører til mange misforståelser og til at vi må bruke mye tid på å oppklare feiltolkninger, å sende informasjon frem og tilbake til riktig person, og mekle mellom ulike aktører. Hovedstyret kan ta på seg mye av ansvaret for dårlig kommunikasjon, men kommunikasjon går jo flere veier. Vi ser også at det er en nedgang i antall aktive som deltar på fellesarrangementer som rekrutteringsarbeid, STUDiO, helhusfester og oktoberfest. Det er også flere drifts- og arrangementsforeninger som har slitt med å skaffe nok folk til foreningen. Det er uvisst hva denne trenden kommer av og den har sannsynligvis flere faktorer. Vi ser at husets økonomi blir påvirket av dette for eksempel i form av økte lønnskostnader i CNAS.

25 I det siste har Hovedstyret jobbet med administrasjonen og styret i CNAS om hvilke tiltak vi kan gjøre for å forbedre arbeidsfordelingen og informasjonsflyten på DNS. Vi holder på å utdrede hvilke omstruktureringstiltak vi kan gjøre for å effektivisere driften av Chateau Neuf og bedre tilrettelegge for frivillig aktivitet uten å slite ut de aktive. Dette vil bli presentert for Generalforsamlingen når arbeidet er ferdig utredet og en plan for tiltak er på plass. Administrasjonen Administrasjonen har i denne perioden konsentrert seg om å avvikle semesterstart, 200- årsjubileum og oktoberfest. Det har vært en veldig hektisk periode for hele administrasjonen og resten av organisasjonen. Alle har gjort en strålende jobb som vi er veldig fornøyd med. DNS og CNAS samlet har til nå, dette året, gått dårlig økonomisk, og dette har gjort at vi i slutten av denne perioden har måttet ha et stort fokus på økonomi og organisasjonsutvikling, for å komme til en løsning rundt økonomien og for å unngå å komme i slike situasjoner igjen. Administrasjonen har også i denne perioden båret preg av at vi har hatt sykemeldinger og med dette hatt mange forskjellige innom for å vikariere. Dette har gjort at vi har måttet ha et fokus på det viktigeste for å få ting til å fungere, og ikke har kunnet tenke på utvikling i like stor grad. Arbeidsklimaet i administrasjonen har i perioden vært bra selv om vi har hatt mange ting å gjøre. Det blir alltid litt støy når alle er presset på tid, men det er ting vi har klart å komme gjennom. Samarbeidet mellom HS og administrasjonen har også i denne perioden vært veldig bra, men vi ser at arbeidsfordelingen bør bli annerledes for å ikke slite ut de hovedstyrene vi har og for å få bedre gjennomføringsevne og kontinuitet. Samarbeidet mellom administrasjon og foreningene har også vært bra i denne perioden, men vi ser at dette kan bli enda bedre, så vi vil til neste år jobbe med å få til enda bedre kommunikasjon mellom administrasjonen og foreningene. Vi har i slutten av denne perioden ansatt ny slottsmesterkoordinator som skal erstatte Eva Kristin Edwin Neerland, som skal gå over til å være slottsmester. Den som nå har tatt over som SMkoordinator er Rikke Svensen. Vi har også ansatt tre nye slottsmestere, to nye slottsmestervikarer og en ny dagvakt. Dette har vært nødvendig siden det har vært mange som har sluttet i perioden og at det er mange som skal slutte fram mot jul. Bookingsystemet og prodmøter Koordinator har jobbet med bookingsystemet Linticket til Det Norske Studentersamfund og gjennomført prodmøter hver uke. Produksjonsmøtene har blit gjennomført med effektivitet og har stort sett fungert godt. Økonomi

26 Gjennomgående for hele 2013 er at vi har fokusert på å få større oversikt, følge opp mer, og samarbeide mer mellom administrasjonsleder, økonomiansvarlig og regnskapsfører. Tidlig i år byttet vi regnskapsfører og vi har jobbet sammen for å følge opp regnskapet fortløpende, slik at man har en oversikt over hva som er blitt brukt og til hva. Dette har fungert bra, men det er alltids noen momenter som kunne vært fulgt opp bedre. Vi har hatt en omstrukturering av oppgaver mellom økonomiansvarlig og adminstrasjonsleder, blant annet at admin-leder nå har mer praktisk ansvar og konterer bilag fortløpende, samt har mer direkte kontakt med regnskapsfører. Dette har ført til en bedre flyt i økonomien og en enklere samarbeid situasjon for begge. Øk.ans. er nå en mer rådgivende rolle enn en praktisk rolle. Dette fungerer godt, også da man som styremedlem har mer tid til studier/jobb samtidig som det gagner DNS ved at admin-leder fortløpende har en oversikt. Ellers har økonomiansvarlig jobbet mye med å lage en ny utforming på budsjettet. Denne er basert mye på ting øk.ans og admin-leder har savnet i det året som har gått, og er nå mye mer oversiktlig mht til vår bruk. Vi har startet å dele regnskapet inn i prosjekter. Dette gjelder pr. nå hovedstyret og STUDiO. Disse budsjettene er lagt inn i budsjettet for 2014 og basert på regnskap og budsjett for Vi har også flyttet rundt på endel kostnader da de tidligere år har vært satt på poster som ikke har egnet seg mht bruken. Ingen store forandringer, men det har gjort oversikten større. I starten av september søkte vi på nytt om momskompensasjon, samt at søknaden til Velferdstinget ble sendt inn. Moms.komp. har vi ikke hørt noe fra enda pr. dags dato, men vi går ut fra at vi får endel tilbake derfra slik som i fjor. Etter tildelingsmøtet med Velferdstinget i midten av oktober fikk vi tildelt en sum på kr. Det er samme beløp som vi fikk tildelt i fjor, og den vil i realiteten bli noe mindre da den faktiske totalsummen VT har å dele ut må fordeles riktig på alle søkere. Vi går uansett ut i fra at den blir i det minste lik som i 2013, om mulig noe høyere. Foreningen var flinke til å sende inn riktige dokumenter innen tidsfristen. Klapp på skulderen til de det gjelder! Foreningene har litt forskjellige måter å sette opp budsjett og regnskap på og det burde innføres en felles mal som brukes av alle foreninger. Likevel er det godt å se at foreningene har kontroll over sin egen økonomi, uansett mal. Foreningene kan likevel bli flinkere til å tenke helhetlig og langsiktig. Et økonomisk år varer fra januar til desember, og økonomien bør sees på i en helhet - og ikke for et semester av gangen (selvom man i realiteten ofte jobber slik). Prosjektpotten som HS har tildelingsmyndighet over har store deler blitt fordelt. Blant annet har Teater Neuf fått tildelt en sum til revyen, Cinema Neuf til Star Wars, Konsertforeningen Betong til Høstsabbat og Biblioteksutvalget (godkjent av representantskapet) til jubileumsutstilling. Det har til tider vært tilsendt ufullstendige søknader som har ført til lengre søknadsprosess enn

27 nødvendig (da HS må sende søknaden tilbake og spørre om mer informasjon). Dette er noe vi ønsker å forenkle ved å lage en nettbasert søknad med obligatoriske punkter slik at søknaden er fullstendig utfyllt og foreningen vet kriteriene for søknaden når den sendes inn. Et slikt elektronisk søknadsskjema skal være på plass før økonomiansvarlig avslutter sitt verv som øk.ans. for Sponsorer Våre sponsorer høsten 2013 har vært Universitetet i Oslo som har sponset med jubileumsgave på inntil 1 million kroner. Avtalen gjelder som direkte tilskudd de tar kostnadene på til arrangementer eller prosjekter jubileumsåret. Dette er vår hovedsponsor i jubileumsåret. Ny samarbeidsavtale med Akademika er forhandlet ferdig og det er ryddet opp i tidligere misforståelser og uenigheter med samarbeidspartneren. Akademika er vår andre hovedsponsorer og har tidligere støttet med ,- hvorav ,- gikk direkte til Kulturutvalget for arrangering av fokusgrupper på Akademika Blindern. Det var også en tileggsavtale på ,- som kun gjaldt for STUDiO-festivalen. En ny avtale ble forhandlet frem på nytt. Den nye avtalen bygger videre på samme sum, men med endring i KPI, samt at det ikke lenger er spesifisert fra samarbeidspartner sin side hvordan pengene skal fordeles. Avtalen bygger videre på et bredere samarbeid hvor man kan være med å bygge hverandre gode der det er mulig. Økt samarbeid med flere av foreningene ønskes fra samarbeidspartneren, og HS vil forsøke å legge til rette for dette. Samarbeidet og kommunikasjonen med samarbeidspartneren er blitt bedre etter at ny avtale kom på plass. Tidligere avtaler har vært for ett år av gangen, mens den nye avtalen gjelder for 3 år frem i tid, hvor DNS har førsteretten til å inngå en tilsvarende avtale når den går ut. Det er også siden sist generalforsamling jobbet med å finne nye samarbeidspartnere eller byrå som kunne vært behjelpelig med dette, men dette ble satt på is på grunn av mangel på kapasitet og prioritert fokus på jubileumsfeiringen. Medlemskap Basert på tall fra foreningene (KU, BC, CN, Øko.utv., STUDiO, Jub.kom., IG, TT, FK, TN, KAK, OSTV, KB, Nova, GN) har vi rundt 550 aktive medlemmer (i foreningenes definisjon av en aktiv) dette semesteret, hvorav ca 50 er internasjonale studenter. Rekrutteringsansvarlig har jobbet mye med medlemskapssalg og rekruttering til forreningene før, under og i etterkant av STUDiO. I løpet av STUDiO hadde DNS rundt 20 ulike rekrutteringsarrangement, inkludert stands, foreningsdager, forelesingsbesøk, forenings-speed-date m.m. På en del av disse var også foreningene representert. Likevel, tross i medlemsmøte om rekruttering før sommeren med stort engasjement, var det det mangelfull deltagelse fra en del av foreningene da festivalen faktisk

28 startet. Dette er synd, men de som stilte opp gjorde en fantastisk innsats! Hovedstyret solgte også medlemskap i køen før de store arrangementene i løpet av festivalen. I etterkant av STUDiO har rekrutteringen blitt fulgt opp av arrangementsserien Ny på Neuf, som ble arrangert tre ganger i løpet av september og oktober. Her kunne potensielle nye aktive snakke uformelt med de ulike foreningene på huset, og en mer avslappet form for rekruttering enn stands o.l. så ut til å fungere bra. Rekrutteringsansvarlig har i tillegg tatt imot alle henvendelser via nettsidene fra personer som er interessert i å bli aktive. Antall medlemskap solgt hittil i år vil bli presentert muntlig på generalforsamlingen. Vi mangler fortsatt noen tall vi ikke har klare på nåværende tidspunkt. Jubileum Hovedstyret og jubileumsutvalget har denne høsten jobbet mye å avvikle 200-årsjubileet. Hovedstyret har hatt hovedansvar for jubileumsuka og 2. oktober, og har ved formand hatt fokus på å nå ut til media. Vi har vært på riksdekkende radio flere ganger og hatt saker og innlegg trykket i Universitas og INSIDE, samt på bloggene til blant annet SiO og NSO. 2. oktober ble en veldig fin og verdig feiring av 200-årsjubileet, med god hjelp fra både frivillige og ansatte. For flere detaljer, se jubileumsutvalgets orientering. Foreningene og utvalgene Foreningene har jobbet godt sammen dette semesteret, og brukt møteplassene sine flittig, som har ført til gode og konstruktive representantskaps- og produksjonsmøter, og også medlemsmøter, der de aktive har vært flinke til å løfte debatter. Sekretariatene har tilrettelagt for dette på særdeles gode måter. Aktiviteten til foreningene har vært god gjennom semesteret. De har selvsagt opprettholdt sine vanlige arrangementer, men den gode samarbeidsånden som startet med Star Wars- maratonen i forrige semester har vedvart, og 31. oktober skal de ha en Halloween-fest de selv tok initiativ til (som avholdes etter at denne teksten går i trykken) som vi håper blir bra. Gangfesten dette semesteret var også en suksess, med mange gode utkledningstemaer. Politisk rom er en samling politiske studentforeninger som holder til på huset, og har eksistert siden Hovedstyret 2011 tok initiativ til ordningen. Hovedstyret 2013 har hatt som mål å aktivisere og intergrere disse foreningene mer. Dette semesteret har Politisk rom fått i gang flere arrangementer på huset, og har jobbet sammen med jubileumskomitéen om politisk uke under jubileet ( ). Politisk rom var med å arrangere foredrag med Eva Joly, presidentkandidat for De Grønne i Frankrike, og valgvake.

29 Foreningene i politisk rom høsten 2013 har vært Feministisk Forum, Amnesty Blindern, Oslo Grønne Studenter, Den Konservative StudentForening, Sosialdemokratene, Blindern SV, Venstrealliansen og Oslo Liberale Studentforening. Markedsføring På vårsemesteret avsluttet vi samarbeidet med Universitas da dette ble vurdert til å være en unødvendig kostnad med lite nytteverdi og satset heller sterkere på sosiale medier. Det ble inngått samarbeidsavtale med Solid Publication, fremfor å bare kjøpe et produkt og tjeneste fra dem. Etter forhandlinger og gjentatte møter ble vi enige om et samarbeid begge kunne si seg forøyde med. Solid Publication leverer i dag publikasjonsverktøyet vi bruker for å tilpasse Facebooksiden vår. Etter at det ble investert i nye FB sider har man merket en betraktelig økning i antall brukere som er innom siden og følger med på aktiviteten enn hva det har vært tidligere. Det er brukt tid på å finne faste leverandører innenfor forskjellige områder hvor det er store kostnader og hyppige leveranser. Det er etter en anbudsrunde i sommer inngått løpende avtale med Intergift for leveranse av klær og profilartikler. Lasertrykk.no har en miljøvennlig grønn fabrikk i Danmark og prisgaranti på alle varer. Det er inngått fast avtale for DNS på trykksaker, og foreningene som ønsker å benytte dette trykkeriet bestiller dette direkte selv. Utvalg kan kontakte Hovedstyret for bestilling. Lasertrykk.no har prisgaranti, og skulle man finne tilsvarende eller billigere priser andre steder, matches det. HS deltok på Urban Lifeguard i juni som var et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen og Trigger Oslo. Dette var et markedsføringsstunt som vi synes det var viktig å delta på og som vi fikk mye ut av i etterkant, både i form av redaksjonell omtale, men også videre samarbeidsmuligheter med Trigger Oslo og Statens Vegvesen. Samtidig fikk foreningene som deltok penger for dette som man kunne disponere fritt. Prosjektet var en stor suksess for alle parter, til tross for at medieoppmerksomheten rundt DNS ikke gikk gjennom som ønsket. Dette skyldes at DNS påtok seg 1/6 av antallet vakter som måtte dekkes og det derfor ble delt oppmerksomhet med Norsk Livredderselskap. Målet var å ene og alene kunne markedsføre DNS, men som man forstår ble dette ganske vanskelig å få til. Samarbeidet med Akademika er ryddet opp i, og forholdene lagt til rette for et godt samarbeid over de neste 3 år. Fremfor å sikre seg samarbeidspartner for ett år av gangen, er det nå en 3- årlig avtale på plass. Det er inngått dialog og samarbeid med Gaffa musikkmagasin, videre samarbeid vil man se på utover semesteret sammen med aktuelle foreninger. Videre har det vært oppfølging av samarbeidspartnere innenfor andre medier som Natt&Dag.

30 Forfallende markedsføringsarbeid der det har vært behov er blitt gjort fortløpende. Det er satset på en del investeringer som messevegger, gensere, paraplyer og andre profilartikler. Mye av profilartiklene er markedsføring av DNS som deles ut fortløpende på stands eller ved større anledninger. Dette forenkler det å ha stands på skoler og andre steder. Gensere og paraplyer kan kjøpes i billettluka. Videre er det jobbet med markedsføring opp mot jubileet, markedsføringen her har vært vellykket og det ble satt i gang ulike tiltak fra forskjellige kanter for å nå ut med budskapet. Gjennom semesteret har det vært fokus på oppfølging rundt markedsføring og møter med PRansvarlige i de foreningene som har ønsket dette. Det ble jobbet ganske mye med markedsføring rundt STUDiO i løpet av sommeren så langt dette var ønskelig fra STUDiO sin side og det var kapasitet for det. Markedsansvarlig har også hatt ansvar for oppfølging av PRM og har hatt godt samarbeid med PRM-leder gjennom semesteret. Sammen har man kommet til ulike beslutninger og sett ulike behov opp mot muligheter man har. Designavdelingen i KAK har i perioder ikke hatt kapasitet og derfor har markedsansvarlig påtatt seg enkelte designbehov som HS har hatt. Designoppdrag er flere ganger blitt sendt og ikke gjort, og har tatt lengere tid enn det man har hatt til rådighet. KAK har blitt brukt der det har vært kapasitet og når man har hatt tid til å sende oppdrag med lengre tidsfrister. Det har også vært en del oppdrag som er ferdig levert, hvor resultatet ikke har vært tilfredsstillende og man har måttet gjøre endringer eller tilpasninger underveis. Markedsansvarlig har hatt møter når det har vært behov for det med PRM og/eller KAK leder. Her har man hatt løpende kontakt med de ulike nodene når muligheten har vært der og man har hatt en konkret sak hvor man har trengt den ekspertisen gruppene i KAK innehar. I et hektisk jubileumsår er man nødt til å gjøre ting ganske raskt i perioder, og man har ikke hatt god nok tid til å planlegge. I andre perioder og forrige semester var samarbeid med KAK betydlig bedre enn hva det har vært nå. Dårlig kommunikasjon fører til mange misforståelser, og det er selvsagt veldig synd. Dette må forbedres til neste semester. Markedsansvarlig i Hovedstyret hadde en aktiv rolle i Oktoberfest, og deltok som bemanningsansvarlig og satte vaktlistene for de på jobb og hadde tett oppfølging av disse. CNAS skal ha et eget evalueringsmøte for Oktoberfest, og det er mange erfaringer vi tar med oss videre som kommer til å bli forbedret til neste år. Gjennomføringen av Oktoberfest var generelt sett vellykket. Vedlikehold og oppussing Vi har i denne perioden pusset opp skuespillergarderoben og enkelte deler av Glassbaren. Begge plassene ble veldig fine og håper alle liker slik det ble. Vi har også jobbet med å få omdisponert

31 midler fra UiO til å kunne pusse opp flere steder i løpet av året. Vi håper at det før jul skal bli lagt gulv i trappenedgangen til Betong som en test for skifte av hele gulvet i betong og klubb. Vi har også gjort enkelt vedlikehold av gulvet på møterom 3. Det vil i løpet av oktober og november bli skiftet vinduer i administrasjonen, glassbaren og en liten del av 2. etasje. Samarbeid og kontakt med Oslos utdanningsinstitusjoner og foreninger Vi har god kontakt med Velferdstinget, studentparlamentene og studentforeningene på utdanningsinstitusjonene i byen vår. Vi har deltatt på møter i Cosa Nostra, et samlingsorgan for styrene i de ulike bar/kjellerforeningene på UiO og DNS. Vi har også vært representert i Studenthovedstaden, en arbeidsgruppe under Kunnskap Oslo i kommunen, der Oslos studentorgansledere og STUDiO sitter. Dette året har Studenthovedstaden blant annet hatt felles studiestart som fokusområde, og formand har derfor vært blant representantene Studenthovedstaden oppnevner til styret i Kunnskap Oslo. Representasjon Det Norske Studentersamfund har venneforeninger rundt om i det ganske land og nabolandene våre. DNS har vært representert ved Hovedstyret og andre aktive hos Samfundet i Trondheim, i Finland hos Nylands nation, og på arrangementer i regi av venneforeninger i Oslo, blant annet SBIO-ball, Medicinerforeningen og Høstpølsefest hos Realistforeningen. Kommunikasjonsavdelingen semesterberetning for høsten 2013 EDB EDB har fått fire nye medlemmer siden sommere, slik at vi er i overkant av ti aktive i gruppen. EDB har hatt fokus på å forbedre viktige internsystemer. Ett av de større prosjektene som har pågått siden forrige semester er å utvikle den nye medlemsdatabasen med kodenavn DUSKEN (Dårlig Utrustet Studentsystem som Kommer til å Endre Norge). Dette vil gjøre det enklere for oss å modernisere resten av våre tjenester som snakker med denne. Vi har kjøpt inn 15 nye trådløse rutere som skal bedre deksning og stabiliteten på trådløsnettverket i fellesområder og 3. og 4. etasje. De fleste av disse er plassert ut. Arbeidet med blant annet enklere pålogging og tilgang for eksterne blir sluttført i år eller snarest mulig. Vi har løpende oppdatert og vedlikeholdt de tekniske aspektene ved studentersamfundet.no. Vi har utviklet et nytt bestillingsskjema for undergruppene i KAK, som er tilgjengelig via og sender bestillinger rett inn I prosjektstyringsverktøyet vårt. Vi har også bistått STUDiO og Oktoberfest med utvikling av nettside, og i tillegg byttet til

32 MailChimp som e-postmann for de ukentlige nyhetsbrevet. UiO har donert et antall klientmaskiner av nyere dato (bedre ytelse!). Vi har jobbet med å gjøre disse klar til bruk for foreningene, med hjemmeområder og oppdaterte standardapplikasjoner. De første testmaskinene blir plassert ut i disse dager. I samarbeid med OSTV og Frikanalen har vi tatt ansvar for videoopptak- og streamning ved større arrangementer på huset. Ikke minst har vi besvart en hel drøss med e-posthenvendelser om ganske mye forskjellig. Design: Designgruppen har fått to nye medlemmer siden sommeren, og består nå av fem aktive. Da dette er i underkant av antallet vi burde være, vil vi fortsette rekrutteringen den nærmeste tiden. Sommeren 2013 jobbet vi med diverse prosjekter frem mot høsten. Designnode Håkon har sammen med markedsføringsansvarlig hatt ansvaret for utvikling av semesterbrosjyren for DNS høsten Ellers har vi hatt noen få mindre oppdrag for diverse foreninger. Andreas har blitt fast designer for Betong, og har jobbet med disse i sommer og i høst. De virker fornøyd med hans arbeid, så dette samarbeidet satser vi på å opprettholde videre. Vi har hatt et møte hvor vi har gått gjennom det nye bestillingsskjemaet og gått gjennom hva vi ønsker å få til videre i høst. På styremøte har det også kommet forslag til nye prosjekter for designgruppa (for å erstatte de faste oppdragene som forsvant i vår). Eksempler er et nytt månedsprogram, hvor kun noen få arrangementer er fremhevet, og en internavis for aktive (som da blir et samarbeid mellom blant annet design- og skribentgruppa.) PRM: Det har i høst blitt rekruttert 2 nye medlemmer til PRM, og vi består i dag av 8 aktive medlemmer. PRM har fortsatt forefallende arbeid fra forrige semester. Nyhetsbrevet sendes ut ukentlig hver torsdag mellom kl , og ukentlige møter avholdes. Gruppen har vært deltakende i markedsansvarlig sin organisering av nytt merch til huset, og har også vært med på å pakke det som har blitt kjøpt inn i poser. Dette semesteret har gruppen også produsert innhold for DNS sin Facebook-page, Det er lagt inn 3 ukentlige oppdateringer ut året som ikke relatert til arrangement på huset, men som heller skal være av interesse for studenter i Oslo generelt. Gruppen har vært på kurs hos Solid Publication for å lære mer om bruken av de ulike verktøyene som tilbys gjennom fornyelsen av DNS på Facebook. Vi skal i løpet av høsten på kurs med Trigger. Gruppen har bistått Hovedstyret, og da spesielt markedsansvarlig, med promotering av

33 jubileumsarrangement og blant annet pushet billetter til ulike medier som skulle loddes ut gjennom konkurranser. Skribentersamfundet: Skribentersamfundet består av fem aktive medlemmer. Nettserien De startet her, hvor vi stiller ti kjappe spørsmål til kjendiser som har historie fra DNS, er kommet godt i gang. Det er pr. i dag publisert fire intervjuer i denne serien, og to intervjuer er klare til publisering. Målet om å få disse tekstene ut som do-avis er ikke nådd, men det er likevel fortsatt en enighet om at vi ønsker å få til dette som en mer eller mindre fast rutine. Tidligere nettserier, slik som Besøk hos foreninger, har mer eller mindre falt bort. Den siste tiden har Skribentersamfundet for det meste produserte tekster i forbindelse med de større arrangementene på huset. Det har blitt publisert stemningsrapporter og/eller forhåndsomtaler ved arrangementer som Star Wars, galla, Politisk uke, Oktoberfest og Grisefest. Dette ofte på bestilling fra de ansvarlige for prosjektet eller markedsansvarlig i hovedstyret. Det har også være noe produksjon av tekst for eksterne, som har ønsket saker på nettsiden. Utover dette har vi også stått for produksjon av noe presseskriv i forkant av de største arrangementene på huset, samt en del arrangementbeskrivelser. Skribentersamfundet har pr. i dag lite å gjøre med de sosiale mediene, utover Twitter. Twitter har vært en noe udefinert plattform, og det er ikke skjedd noen endringer u bruken av denne den siste tiden. Dette er det tatt tak i, og slik det forstås vil en gruppe med tiden overta ansvaret for Twitter-profilen. Det forsøkes likevel til dels å nå målet om å nå 2000 følgere innenfor vårt 200ede år. Skribentersamfundet har bistått med produksjon av vitaer til Grisefest-heftet, og sto for produksjon av tyve vitaer. Representantskapet semesterberetning for høsten 2013 Dette semesteret har sekretariatet bestått av William Sæbø, Tomas Midttun Tobiassen og Martin Tveten. Etter det første møtet 6. august har møtene funnet sted i Jan P. Syses sal, klokka 17.00, annen hver tirsdag siden 27. august. Vi har i høst vektlagt å klargjøre representantskapets (repskap.) funksjon som mekling- og problemløsningsorgan, hvilket mandat representantksapet har, få medlemmene til å informere om representantskapets eksistens utover seg selv, og bedre møtekulturen. Det å gå på representantskapsmøtene skal være informativt og meningsfullt. Møtene synes å ha gått bra, og

34 det virker som om medlemmene har tatt budskapet til seg ut ifra antallet saker vi har hatt relativt til tidligere semestre. Hvorvidt prosjektet har vært vellykket eller ikke er vanskelig å si enda, men forhåpentligvis er noen villige til å plukke opp akkurat der vi kommer til å forlate arbeidet. For å sørge for at ikke alt går tapt har vi laget en repskap-mappe på Google Disk hvor det ligger maler for innkalling og referat, detaljert liste over arbeidsoppgaver, repseks formelle plikter samt møteforberedelsene til samtlige møter. Alt skal altså ligge til rette for en videre forbedring av DNS sitt kanskje viktigste møteorgan. Innmeldte saker i høst har vært de følgende: 1. -V- Godkjenning av ny eksternansvarlig i Hovedstyret 2. -O- Gjennomgang av gjeldende profilmanual og designmanual 3. -V- Søknad om penger fra prosjektstøttepotten fra Biblioteksutvalget og Galleri Neuf 4. -D- Fellesrom i 4. etasje 5. -O- Økonomiberetning fra Hovedstyret 6. -O- SiO Foreningers kurstilbud 7. -O- Økonomiberetning fra CNAS 8. -V- Medlemskap i Cosa Nostra 9. -D- Dugnad 10. -D- Større produksjoner for OSTV 11. -D- Gratis internett for betalende cafégjester 12. -V- "shit hva er den kule musikken?" - Det er bare Radio Nova i Glassbaren 13. -D- Utleie enkeltarrangementer 14. -D- Besøk av valgkomiteen 15. -D- Omstrukturering Og det er fortsatt tre møter igjen. Med andre ord, dette er en kjempeutvikling! Selvfølgelig er ikke mange innmeldte saker nok i seg selv, men vi jobber også med oppfølging av sakene som krever det. Utover dette kan den revitaliserte saken om valg av representant fra representantskapet til Hovedstyrets møter nevnes, hvor Håkon Søiland fra Kulturutvalget og undertegnede har hatt en måneds møterett hver. Dette er med på å bedre forståelse om hva det er man gjør og hvordan man fungerer, på tvers av foreninger og Hovedstyret. De vanlige orienteringsrundene fortjener også sin oppmerksomhet ettersom vi er av den oppfatning at medlemmene har blitt mer bevisste hva som skal og burde sies, slik at det blir informativt for alle. Hva må jobbes med framover?

35 Få foreningslederne til å komme på alle møtene. o Gjennomsnittlig antall urepresenterte, møtepliktige foreninger på møtene hittil er 5,2. Dette er alt for høyt. 0-1 burde være et mål innen utgangen av neste år. Her ligger byrden både på repsek og Hovedstyret. Repsek med fortløpende informasjon og innkalling, mens Hovedstyret med forventinger til foreningene under skriving av foreningskontrakt, samt oppfølging av dette. Bli enda flinkere på å forhåndsmelde saker. Vi har blitt flinkere, men det er fortsatt forbedringspotensiale på møtekulturen sett ut ifra mengden eventuelt-saker. Uklarhet rundt hva som skal være med i en orientering og glemsel av saksinnmelding kan være grunner. Få ut det glade budskap om representantskapets eksistens! Desisjonsutvalget semesterberetning for høsten 2013 Det Norske Studentersamfunds Desisjonsutvalg har høsten 2013 bestått av Martha Møkkelgjerd, Karl Kristian Rådal Kirchhoff, Liv-Ellisiv Kalland, Sing In Ng og Inger Stray Lien (Storebror). Om Desisjonen Det Norske Studentersamfunds Desisjonsutvalg er Studentersamfundets høyeste kontrollorgan. Desisjonsutvalget skal påse at Studentersamfundet følger sine egne lover ved å tilse at DNS overholder sine vedtekter, samt at formalia som sakspapirfrister og vedtaksdyktighet blir overholdt. Vi oppdaterer også lovene når endringer er vedtatt. I tillegg er det Desisjonsutvalgets rolle å påse at Studentersamfundet har en sunn økonomi, gjennom å behandle Hovedstyrets årsregnskaper. Ved tvil om tolkningen av Studentersamfundets lover kan ethvert av Studentersamfundets organer, eller minst 10 medlemmer, bringe saken inn for Desisjonsutvalget til utredning. Dersom Studentersamfundet ikke har et fungerende styre er det også Desisjonsutvalgets oppgave å så snart som mulig kalle inn til ekstraordinær Generalforsamling slik at et nytt styre kan velges. Desisjonens arbeid høstsemesteret 2013 Høstsemesteret har vært rolig for Desisjonen. Vi har mottatt få henvendelser fra DNS' medlemmer. De som har ankommet har vi tatt tak i fortløpende. Desisjonen har kun hatt ett møte dette semesteret, ellers har debattene foregått per e-post. DU har dog fulgt med på Hovedstyret og Representantskapets aktivitet, ved å få tilsendt både sakspapirer og referater. Vi har ikke registrert noen store vedtektsovertramp.

36 Gjennom hele 2013 har Desisjonen hatt problemer med mailinglisten, så om noen ikke har fått svar på sine henvendelser grunnet dette, beklager vi det. Frem til vi er sikre på at listen fungerer som den skal, oppfordres medlemmene til å sende enhver henvendelse direkte til DU-leder Andre forhold Storebror glimrer enda med sitt fravær til tross for at hun nå skal være gjort kjent med sitt ærefulle verv. Vi tar, som så altfor mange før oss, selvsagt sterk selvkritikk for at vi ikke har jobbet tilstrekkelig for å involvere Storebror i større grad. STUDiO semesterberetning for høsten 2013 STUDiO-styret 2013 besto av: Nicolai Solheim (festivalsjef), Iben Aspelien (nestsjef), Frida Mariendal (økonomisjef), Nicolai Ellingsen (frivilligsjef), Karoline Motland Fredriksen (arrangementsansvarlig), Tina Becker Holt (arranangementsansvarlig), Kenneth Madsen (sponsoransvarlig), Markus Alex Raitosalo (rekrutteringsansvarlig) og Kim Kristensen (driftsjef). Studentfestivalen i Oslo 2013 fordelte vervet arrangementansvarlig på to personer, Tina Becker Holt og Karoline Motland Fredriksen. Arbeidsfordelingen gikk stort sett ut på at Karoline koordinerte arrangementene på Blindern og i festivalteltene, mens Tina koordinerte foreningene og arrangementene på DNS. Begge var med på booking av artister, dette sammen med arrangementsansvarlig i DNS og Konsertforeningen Betong. På vårhalvåret gikk mye av tiden til de arrangementsansvarlige med på å kontakte eventuelle artister og foreninger som skulle ha arrangementer under festivalen. Man begynte å jobbe med festivalprogrammet tidlig forrige semester. Av arrangementene under STUDiO vil vi trekke frem Get Dancy og Den Store Festen som svært suksessfulle. Besøkstallene var svært bra og det ble solgt mange nye medlemsskap under festivalen. Foreningene i DNS sto stort sett for arrangementene på Det Norske Studentersamfund. Her hadde vi opptil 5 arrangementer hver dag og vi opplevde bra med aktivitet under hele festivalen. I tillegg til arrangementer i regi av interne foreninger, hadde NRK sending av lørdagsrådet i storsalen, og det Andre Teateret satte opp All Star Teatersport. Førstnevnte hadde greie besøkstall, All Star Teatersport gikk dessverre dårligere enn forventet. Dette kan ha sammenheng med at det var samme dag som pub-til-pub og/eller for dårlig markedsføring.

37 Teltet på Frydenlund hadde noen bra arrangementer, da spesielt grillkonserten til Velferdstinget. Ellers var besøkstall og omsetning omtrent som i fjor, altså ikke noe å skryte over. Teltet på Blindern hadde bra med aktivitet begge ukene, med mange foreninger som kom å arrangerte debatter, konserter og foredrag. Her hadde også Radio Nova en del sendinger. Spesielt vellykket var fadderordningens arrangement den første tirsdagen, pub-til- pub-dagen og Akademisk Vorspiel om LSD den andre fredagen. Jubileumsutvalget semesterberetning for høsten 2013 Jubileumsutvalget har dette semesteret bestått av ledere Karoline Pettersen og Jeanette Viken, i tillegg til Martin Aasen, Martha Jensine Hansen Møkkelgjerd og Mats Kirkebirkeland. Hele eller deler av styret har hatt regelmessige møter både innad i styret, og med Hovedstyret/administrasjonen. Vi har sett på våre arbeidsoppgaver som administrative og koordinerende, og har i vårt arbeid prøvd å oppfordre så mange foreninger som mulig til å søke penger fra Jubileumsmiddlene til arrangementer og markedsføring. Arrangementer gjennomført dette semesteret: Jubileumskonsert med Highasakite. Konsert i betong i regi av STUDiO. Team Me gjorde sin første konsert i Oslo siden de spilte på Sentrum Scene i desember i fjor. Highasakite har siden By:larm bl.a spilt på Roskildefestivalen. Annette Gil var support. Politisk Uke Samtale med Eva Joly. Arrangement i storsalen i samarbeid med Grønn Ungdom. Samtale med Presidentkandidat for De Grønne i Frankrike, Eva Joly, Finlands grønne utviklingsminister Heidi Anneli Hautala, og Miljøpartiet De Grønne sin stortingskandidat i Oslo, Rasmus Hansson. Omtalt av NRK i etterkant Upop Politikk og sosiale medier, regi KU Kari Steen-Johnsen ved Institutt for samfunnsforskning har med medforfattere Bernard Enjolras, Rune Karlsen og Dag Wollebæk skrevet boka "Liker-liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. De så nærmere på betydningen av sosiale medier i politikken.

38 Filmvisning i regi CN SAIH film i samarbeid med Cinema neuf viste dolumentaren Our School fra Dokumentaren følger rom-barn fra en landsby i Romania i løpet av fire år. Som en del av et nytt prosjekt satt i gang for integrering av etnisk segregerte rom-folk møter vi forhåpningsfulle barn som gjør seg klare for å begynne på den nye skolen i byen sammen med rumenske barn. Dokumentaren setter fokus på grunnleggende menneskerettigheter og kampen mot institusjonalisert rasisme Onsdagsdebatt Økologi i storbyen regi KU Press redd barna debatt. Asylpolitikk, et spørsmål om retorikk? Regi Redd Barna PRESS Redd Barna Ungdom utfordrer politikerne til en asyldebatt fri for tåkelegging, faktafeil og avhumanisering Partileder debatt Regi KU/NRK/++ NRKs siste partilederdebatt før valget ble holdt i Storsalen. Det ble en intens kveld med debatter, minidebatter, statsministerduell og sluttapeller. Hele partilederdebatten ble sendt direkte på NRK Medlemsmøte Regi Medsek Temaene for dette medlemsmøtet ble: 1. Skal Studentersamfundet kunne opptre som en politisk aktør? 2. Bør Studentersamfundet satse på et prøveprosjekt med lesesal under eksamensperioden? Sist semester ble det mye debatt om Studentersamfundets rolle som politisk aktør i forbindelse med et resolusjonsforslag som skulle fungere som en støtteerklæring til romfolket og en kritikk av Oslo kommunes politikk på dette området. Mye av diskusjonen ble om hvorvidt det er innenfor Studentersamfundets mandat å ha en politisk holdning i slike spørsmål, eller om Studentersamfundet bør fokusere sitt virke mot å være et politisk nøytralt kulturhus. Til dette hører det med en debatt om hvorvidt det bør være mulig for Studentersamfundet å vedta resolusjoner Valgvake Regi KU/Radio Nova/Polrom/++ Denne dagen omdannet Kulturutvalget og samarbeidsforeninger Betong til en valgvakemaskin. NRKs valgsending ble vist på storskjerm. Ellers på programmet stod valgbingo, Diverse intervjuer, Apeller fra ungdomspolitikerne og mye mer. Jubileumsuken

39 Konsert Editors Editors fra Birmingham har siden debuten i 2005 konsekvent vært et av de ledende indierockbandene som har feid over kontinentet fra England. Den nye fjerdealbumet The Weight Of Your Love inneholder som sådan de mest direkte og gjennomtrengende sangene til Editors. Lyrisk beveger platen seg innenfor en fascinasjon for kjærlighet i all dens utallige former, og representerer på mange måter et nytt kapittel for bandet Konsert Hoffmaistro Hoffmaestro er sveriges svar på Kaizers Orchestra, og dette gledesspredende bandet er krydret med musikksjangre av alle slag. Hoffmaestro har gjort spektakulære festivalopptredener i hele Norden, inkludert en minneverdig seanse på Peace & Love og Bergenfest i hjemlandet og de sto for selveste avslutningskonserten på Roskilde-festivalen i Bannere på Karl Johan Under hele Jubileumsuken var Karl Johans gate pyntet med DNS bannere Bursdagsfeiring Regi HS/++ Jubileumsshow med bla taler ved Ordføreren i Oslo, Formand i Det Norske Studentersamfund, Prorektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Styreleder i SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Leder av Norsk studentorganisasjon. Konferansiér er Birgit Skarstein. Kvelden fortsatte med fyrverkeri og gratiskonserter med blandt annet Envy, Erik og Kriss, og Frida Amundsen Akademisk vorspiel DNS200 Regi KU Grisefest Regi Grisefestkomiteen + «mini jubileumutstilling»regi Biblioteksutvalget. Ellers Sangbok. Regi Sangbokkomiteen Høstsabbath regi av KB. På planen ut semesteret Bursdagskake på Generalforsamlingen Jubileumsutstilling 16. november Bokslipp jubileumsbok November-Desember. Konsertutstilling? Regi av KB.

40 De aller fleste arrangementene har hatt gode besøkstall, og fått gode tilbakemeldinger. Økonomi Jubileumsutvalget har hatt til sin disposisjon. Av disse var en gave fra UiO øremerket til diverse arrangementer. De resterende ble fordelt slik: Jubileumsuken: , ble brukt til substituering av gratis arrangementer på huset til markedsføring, hvor noe var tildelt foreninger som hadde søkt i frie middler som foreningene kunne søke på. Her er det brukt litt i overkant og de resterende skal brukes på kommende arrangementer. Det er fortsatt midler igjen og dermed mulig for foreningene å arrangere flere jubileumsarrangementer. Grisefesten 2013 Grisefestgeneral Karl Kristian R Kirchhoff Hoffsjef Siriann Bekeng Hoffdame Liv-Elisif Queseth-Kalland Hoffesteter Guri Nørve og Susanne Lange Programredaktører Håkon Søiland og Hannah Kristine Lunde Nettmester Nikolai Kristensen Stukkatrise Laila Myrseth Tryggeseth Forberedelsene til feiringen av grisefesten i 200-årsjubileet begynte våren Komiteen har lagt ned mye arbeid og vi håper medlemmene er fornøyde med festen som ble avholdt 5. oktober. 20 riddere ble utnevnt i seremonien i Universitetets aula og over 260 gjester deltok i middagen på Gamle logen. Komiteen ferdiggjør nå et skriv med erfaringer som den neste grisefestkomiteen kan bruke i sitt arbeid.

41 Semesterberetning våren 2014 Hovedstyrets semesterberetning for våren 2014 Hovedstyret våren 2014 har bestått av: Martin Tveten - Formand Jørn Kløvfjell Mjelva - Viceformand Tomas Midttun Tobiassen - Økonomiansvarlig Andrea Othilie Rognan - Foreningsansvarlig Henrik Anthony Odden Sandberg - Markedsansvarlig Nora Indrehus - Koordinator Christian Strandenæs - Eksternansvarlig Ingen - Rekrutteringsansvarlig Det har vist seg svært vanskelig å finne en passende rekrutteringsansvarlig i vårsemesteret. Vi kommer til å ta opp igjen det målretta arbeidet med å finne en egnet person etter eksamensperioden. Arbeidsoppgavene som vanligvis er lagt til rekrutteringsansvarlig har blitt distribuert til administrasjonsleder, markedsansvarlig og foreningsansvarlig. Det Norske Studentersamfund består nå av 30 foreninger, hvorav seks er arrangementsforeninger, tre er driftsforeninger, tre er medieforeninger og 18 er samfundsforeninger. Fem av disse er nye av semesteret. Arrangementsforeninger: Cinema Neuf Galleri Neuf Kulturutvalget Konsertforeningen Betong Lillesalen Konsertserie Teater Neuf Medieforeninger: Oslo Student-TV Radio Nova Studentenes Fotoklubb Driftsforeninger:

42 Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug Regimet Tappetårnet Samfundsforeninger: Amnesty Blindern Aniara Blindern AUF Blindern SV Den Konservative Studentforening Feministisk Forum Frappé Oslo Grønne Studenter Oslo Liberale Studentforening Soirée på Neuf Studenter med Barn Oslo Studentersangfundet Venstrealliansen Nye: Ergo Norway Debate Oslostudentenes Håndverksforening Soirée på Neuf The Shadow Project De seks utvalgene av Det Norske Studentersamfund med liv i er: Arrangementsutvalget Biblioteksutvalget Desisjonsutvalget Interngruppa Kommunikasjonsavdelingen Økonomiutvalget I det følgende legges den vedlagte handlingsplanen til grunn. Her står allerede gjennomført aktivitet og planer for året videre. Under er en generell beretning som inneholder noen tillegg og utdypninger til handlingsplanen.

43 Faste møter Styremøter Hovedstyret har i vår hatt styremøter hver mandag, fra klokka 18.00, med frist for innsending av saker fredagen før. Sakene har primært blitt sendt inn fra styremedlemmer, men enkelte saker fra den øvrige medlemsmassen har blitt behandla. Administrasjonsleder har vært innom en gang i måneden for å orientere om økonomien eller kalt inn med talerett til saker styret ønsket innspill til. Lederne av de største utvalgene har blitt kalt inn én til to ganger for rapportering, slik at styret kan følge opp arbeidet deres. Samtlige innkallinger og referater ligger tilgjengelig på Inside for mer detaljert lesning. Adminmøter Viceformand har stilt på admin-møter for Hovedstyret. På disse møtene har det blitt utvekslet informasjon og beskjeder mellom medlemmer av administrasjonen, og man har diskutert utfordringene som oppstår fra uke til uke. I løpet av semesteret har admin-møtet endret form; de faste medlemmene av administrasjonen har møttes for seg selv for å ha et mer effektivt møte som gjør det lettere for dem å finne konkrete løsninger på de ukentlige utfordringene, mens man samtidig har opprettholdt et utvidet admin-møte, men kortet ned på tiden. Dette har gjort også det utvidede admin-møtet mer effektivt. Utover neste semester bør administrasjonen og Hovedstyret jobbe sammen for å effektivisere møtene ytterligere, slik at man frigjør mest mulig tid til å løse utfordringene som blir gjort kjent på møtene. Medlemsmøter 15. mars ble det avholdt medlemsmøte som workshop om strategiplanen. Det kom omtrent 15 stykker. Dette var langt færre enn vi hadde håpet, men vi fikk inn en del innspill som nå er med i det ferdige utkastet. Det andre medlemsmøtet vil være til forberedelse av de større sakene ved denne generalforsamlinga. Produksjonsmøter Viceformand stilte på de første produksjonsmøtene før koordinator tok over. Nytt av året var at arrangementskoordinator i administrasjonen ble gitt ansvar for å lede produksjonsmøtene; i tillegg ble selve formen på møtet endret slik at foreninger som ikke hadde ekstraordinære bookinger, skulle slippe å sitte ut hele møtet. Dette har vært et skritt i riktig retning, men man bør jobbe videre med å endre formen på de faste produksjonsmøtene.

44 I løpet av semesteret opplevde man et frafall i foreninger som møtte på de faste produksjonsmøtene, og det har vært flere anledninger der foreninger med uklare bookinger ikke har møtt for å rydde opp i uklarhetene. Hvis dette videreføres, mister produksjonsmøtet hele sin funksjon, og derfor bør man bruke neste semester på å stramme opp kravene til foreningene, samtidig som man effektiviserer møtet ytterligere. Møter i Studenthovedstaden og Kunnskap Oslo Formand har vært representert ved tre møter i Studenthovedstaden og to møter i Kunnskap Oslo denne våren. Studenthovedstaden har vært brukt som formøter til møtene i Kunnskap Oslo, i tillegg har møtene vært nyttige rundt oppstarten av Studiestart i Oslo-prosjektet. Møtene i Kunnskap Oslo har dreid seg rundt alliansens nye strategi, årets årsplan og utdeling av priser til forskningsarbeid med Oslo-tematikk. Studenthovedstaden har brukt møtene til å informere medlemsinstitusjonene om studiestart, og velge tema for et seminar. Koordineringsmøtet med UiO Det ble gjennomført et grundig og godt forberedt koordineringsmøte med UiO. I forkant hadde administrasjonen også hatt møter med Eiendomsavdelingen, som totalt førte til en økning i rammene for vedlikehold av Chateau Neuf i 2014 med omtrent ,-. Dette i tillegg til de 1,2 MNOK i økning som følge av redningsaksjonen for CN AS (les seksjonen Chateau Neuf AS under). De fleste vedlikeholdstiltakene skal bli gjennomført i løpet av sommeren Disse tiltakene inkluderer prosjektering av 1. etasje (som deretter kan føre til en totalrenovering over de neste årene), AV-utstyr (projektorer, lerret etc.) i alle møterom, Lillesalen og Betong, bytting av gulv i Betong og oppusning av toalettene i Betong og Foajeen. Administrasjonen DNS sin administrasjon består nå av disse heltidsansatte: Kai Roger Vatne - Administrasjonsleder Arrangementskoordinator - Bjørn Torjus Hansen Teknisk ansvarlig - Jostein Skaret Arrangementskoordinator er en ny stillingstittel på tidligere arrangementsansvarlig, som følge av en endring av stillingens stillingsinstruks. Det som tidligere var hovedoppgaven til koordinator i Hovestyret, dvs. å koordinere aktiviteten på Chateau Neuf og ha oversikt over bookingsystemet Linticket, ble lagt til administrasjonen over nyttår.

45 Teknisk ansvarlig har blitt overført fra CN AS til DNS som følge av økonomiske vansker i CN AS. En god arbeidsdeling mellom administrasjonen og styret er viktig for å få gjort mest mulig, og det virker som om vi har klart å delegere passende oppgaver til administrasjonen. Dette er et ledd i et arbeid for å gjøre Hovedstyret mindre operativt, og mer til et styre. I februar arrangerte vi et admin-hovedstyre-seminar hvor vi diskuterte arbeidsdeling. Administrasjonsleder, daglig leder i CN AS, viceformand og formand har siden mars hatt ukentlige rapporteringsmøter for å holde hverandre oppdatert. Foreningskontrakter og utvalgsinstrukser I starten av dette semesteret ble det tatt en grundig runde med foreningskontraktene. De er blitt gjort mer konkrete slik at oppfølging av dem er enklere. Dette som resultat av formand og foreningsansvarlig sine møter med alle foreningenes styrer, og deretter to runder med tilbakemeldinger før signering. Disse møtene ble også brukt til å gi informasjon om styret og for å avklare forventninger overfor hverandre. Alle foreninger vet nå hva det innebærer å være en DNS-forening, og vi håper det på sikt vil gjøre det enklere å holde alle i loopen. For å gjøre skillet mellom utvalg og foreninger tydeligere, samt hindre at utvalg hadde egne lover parallelt med DNS sine, bestemte styret at instrukser til utvalgene skulle utarbeides. Disse ble skrevet parallelt med foreningskontraktene, og utvalgene ble inkludert til å komme med innspill. Forskjellen mellom instruksene og kontraktene er i prinsippet at kontraktene blir forhandlet fram, mens instruksene er opp til styret å bestemme. Chateau Neuf AS Etter et stort underskudd i CN AS i fjor som førte til muligheten for konkurs, ble større deler av januar og februar brukt på å vurdere situasjonen og på hvorvidt man skulle redde CN AS eller ikke. Eierne av selskapet (DNS, SiO og UiO) ble enige om at en konkurs var lite gagnlig, og situasjonen ble løst ved at SiO og DNS gikk inn med 1,2 MNOK i lån til CN AS, mens UiO økte sin vedlikeoldsramme til Chateau Neuf med tilsvarende sum. Lånet fra DNS er igjen et lån fra Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes Legat. Denne prosessen førte også til en ny aksjonæravtale mellom eierne. Hovedendringen er at alle eierne nå stiller med to representanter hver, hvorav ingen har vetorett, fra situasjonen tidligere hvor DNS hadde tre representanter, mens SiO og UiO hadde én med vetorett. Styreleder velges fortsatt blant DNS-representantene, og har nå dobbeltstemme ved stemmeulikhet. Grunnen til

46 denne endringer er for å tilføre CN AS sitt styre mer ønsket kompetanse, og økt involvering fra SiO og UiO sin side. Varaene til DNS-representantene i styret ble også byttet. Varaer er nå Beate Svenningsen for Martin Koldaas og Dag Hovdhaugen for Kyrre Alvær. Utsettelse av STUDiO og nytt opplegg til studiestart I mars valgte styret å gå bort fra STUDiO-navnet under studiestart. Dette ble gjort av flere grunner, men to veide tyngst: (1) Det var ingen personer i STUDiO-styret, og (2) vi ønsket å bruke midlene på å promotere DNS foreninger i de to ukene i året DNS har flest studentøyne rettet mot seg, i stedet for å gjemme det under STUDiO-paraplyen. Tanken er at det øker potensialet for flere lojale medlemmer, og at det blir mer forståelig for de nye studentene hva DNS er og tilbyr både medlemmer og aktive. På Chateau Neuf og i teltet på Blindern vil det arrangeres like mye som tidligere, men under DNS-navnet i stedet. Vi arbeider med å koordinere foreningenes aktivitet under ukene, og for å få til samarbeid om ett helhusarrangement i tillegg til de største festene. Kommunikasjonsavdelingen står for en rekrutteringskampanje, og OSTV har sagt seg villige til å lage filmer om de foreningene som ønsker det. DNS kommer til å konsentrere seg om medlemskapssalg, mens foreningene må stå for egen aktivrekruttering. To personer fra administrasjonen er satt til å hjelpe Tappetårnet og Regimet med rekruttering av aktive ettersom dette har stor betydning for både CN AS og DNS sin økonomi. I løpet av sommeren vil det foregå en ansettelsesprosess i CN AS for å skaffe tolv stykker til å stå på stand for å informere om og selge DNS-medlemskap. Eksternt har vi oppretta et prosjekt ved navn Studiestart i Oslo. Dette er et prosjekt styret tok initiativ til å opprette for å fortsatt bevare noen viktige funksjoner STUDiO har hatt under studiestart, primært samarbeid med eksterne studentforeninger, mulighet til å søke mer penger og et program for studiestart som gis til fadderne. Derfor har dette prosjektet ett mål, å produsere et studiestartsprogram. Medlemmene av prosjektet er per dags dato kjellerforeninger ved Blindern, Studentparalmentet ved UiO og HiOA, og muligens Samfunnet Bislett. Tanken er også at dette programmet vil ha en koordinerende funksjon for de største studentforeningene i Oslo, slik at foreningslivet i Oslo blir mer oversiktlig for de nye studentene. Prosjektet trenger et styre på to til tre personer, disse vervene er enda ikke satt.

47 DNS-app I april vedtok styret å kjøpe en apptjeneste fra SnappOrder. I samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen vil de utvikle en apptjeneste for DNS hvor medlemskap og varer i barene på Chateau Neuf kan kjøpes. Denne skal være klar til høstens studiestart. Medlemskapet bør derfor bli langt mer tilgjengelig, og spesielt registrering vil bli mye enklere enn dagens mange-stegs-løsning. Egne arrangementer Semesterstartfest Semesterstartsfesten ble en kjempesuksess, med rundt 1600 oppmøtte, 350 medlemskapssalg og nærmere ,- i overskudd på DNS sitt budsjett. Målet for festen var å lage best mulig fest for minst mulig penger, og takket være innsatsen til foreninger som Regimet og Tappetårnet, i tillegg til mye hjelp og råd fra teknisk ansvarlig, tidligere økonomiansvarlig og tidligere koordinator, lykkes man med dette. Det oppsto en del stressende episoder underveis grunnet mangler i planleggingen, men ansvarspersonene klarte å løse disse etterhvert som de oppsto. Styrevaffel Dette semesteret har Hovedstyret opprettet et nytt konsept, nemlig styrevaffel, som holdes hver tirsdag. Foreningsansvarlig har tatt mye av ansvaret med å sørge for at det stekes vafler, som deles ut gratis til aktive og medlemmer. Hensikten med styrevaffelen var å a). spre god stemning, b). synliggjøre Hovedstyret og c). gi medlemmer av Det Norske Studentersamfund en lavterskel måte å komme i kontakt med og stille Hovedstyret spørsmål. Mot slutten av semesteret måtte styrevaffel dessverre avlyses, da vaffelhjernet ble ødelagt. Man håper å få på plass et nytt, bedre vaffeljern til neste semester, slik at styrevaffelen kan videreføres. Foreningsledermiddag For å knytte foreningene nærmere sammen ble det arrangert en foreningsledermiddag 7. februar. Dugnad Det var en prioritering fra Hovedstyret å bruke god tid på å planlegge dugnad, og slik sørge for at det var kjøpt inn utstyr for at man kunne få gjort mest mulig i løpet av dagen. Dette i kombinasjon med mange flinke frivillige, gjorde at man nå kan se de faktiske fruktene av innsatsen: Man fikk gjort en real ryddesjau på møterom, i billettluka og noen lagre på huset. I tillegg fikk man pusset og malt mesteparten av benkene på huset, samt festet duker på

48 trebordene. Betonghaven ser nå langt bedre ut. Fjerningen av de grønne fotavtrykkene og festing av stolknotter bør også nevnes. Galla 16. mai ble det gjennomført en vellykket galla med 220 oppmøtte. Våre egne aktive stilte med mange, men spesielt må det gode oppmøtet blant eksterne studentforeninger og studentdemokratier i Oslo nevnes. Dette tyder på at DNS sin galla er i ferd med å befeste seg som en større happening for hele Oslos aktive studentmasse. Strategiplan På første medlemsmøte ble det diskutert hvilke hovedmål DNS burde sette seg for de neste ti årene, hvilken målgruppe vi burde rette oss etter og hva våre kjerneverdier var. Disse tankene ble videreført til en rekke ulike strategiplanmøter mellom medlemmer av Hovedstyret, som har resultert i dokumentet som skal presenteres på denne generalforsamlingen. Hensikten med strategiplanen er å angi en klar retning for DNS som organisasjon, og definere et sett med konkrete mål vi bør klare å nå i et tiårsperspektiv. Eksterne studentforeninger og representasjon Vi, og særlig eksternansvarlig, har hatt god kontakt med våre eksterne venneforeninger. Formand og viceformand var på besøk hos Studentersamfundet i Bergen på deres 80-årsdag. Eksternansvarlig var på besøk hos Nylands Nation i Helsinki. Foreningsansvarlig og Eksternansvarlig var på besøk hos både Samfunsvitenskapelig Fakultetsforening og Kadettsamfunnet. Dessuten deltok formand og eksternansvarlig på Velferdstingets Velferdsseminar, og formand deltok på Studentparamentet ved UiO sin læringsmiljødugnad. Både Studentparlamentet ved UiO og HiOA har hatt møter på Chateau Neuf. Kommunikasjonsavdelingen Det Norske Studentersamfunds Kommunikasjonsavdelings formål er å fungere som etservice- og kompetanseorgan for de frivillige foreningene og utvalgene ved Det NorskeStudentersamfund, samt å strebe etter generell promotering av DNS. Utvalget består av ca 40 frivillige, fordelt på fire undergrupper: EDB, Design, PRM og Skribentersamfundet. Denne våren har KAK som helhet jobbet med: Semesterprogram, holdt PR-forum for PRansvarlige i foreningene, Design og innhold til den nye Appen, nytt design til nettsiden og

49 utviklingen av en prompkampanje for DNS. Sistnevnte kampanje skal være klar til studiestart, og legger vekt på å formidle DNS to hovedtilbud: Bli medlem eller bli aktiv. EDB Dette semesteret har EDB-gruppen bestått av syv aktive, mot seks forrige semester. Leder av gruppen er Jonas Braaten. Vi har som vanlig håndtert en del ulike forefallende oppgaver: Svart på supporthenvendelser, satt opp og endret på e-postvideresendinger og -lister. Installert sikkerhetsoppdateringer til, fikset feil ved og vedlikeholdt Studentersamfundet.no, Viteboka, Inside og andre internsystemer. Satt opp fysisk og trådløst nett for eksterne aktører som leier lokaler. Rykket ut og fikset driftsfeil på servere og nettverksutstyr. I vår har vi ferdigstilt disse prosjektene: Ny nettside for Teater Neuf som henter arrangementer direkte fra Studentersamfundet.no. Satt opp BBS (spleiselagbasert barsystem) for Arrangementsutvalget. Erstattet den stasjonære maskinen som leverte bilde til infoskjermen i foajeen med en mindre sjenerende løsning. Vi vil videre i semesteret og året fokusere på større prosjekter som tar noe tid å lande: Nytt trådløsnett som vil medføre bedre dekning og hastighet, samt enklere tilkobling for interne og eksterne. Responsiv versjon av studentersamfundet.no, som vil gi bedre brukeropplevelse for smarttelefoner og nettbrett. Ny versjon av Ubuntu for den nye generasjonen PC-er som har gått i arv fra Universitetet. Nytt medlemskapssystem med kodenavn DUSKEN. Oppgradering av Ubuntu og programvare på samtlige servere. Backup av filer til et sted utenfor Chateau Neuf. Integrere medlemsdatabasen og programmet med SnappOrder. Utskriftsstatistikk per forening for printeren i fjerde etasje. Fortsette forarbeidet med en intranettløsning for å bedre internkommunikasjon. Dette arbeidet vil vi også fortsette med etter sommeren. Vi regner med å ha det samme antallet aktive etter sommeren, og vil jobbe med å rekruttere flere. Design Dette semesteret har designgruppen bestått av åtte aktive, mot to forrige semester. Leder av gruppen er Andreas Wisle. Vi har våren 2014 utført designoppdrag. Alt fra små klistremerker, til semesterprogrammet, logoer, og større plakater. Under PR-forum i mars holdt designnode en gjennomgang av hva vi, designgruppa, trenger når foreningene bestiller fra oss, og hva de burde tenke på om de velger å lage ting selv. I sammenheng med dette fikk vi også en contentoppdatering i bestillingskjema for at det skal bli mer forståelig. Vi har også vært involvert i større prosjekter. Vi har opprettet en gruppe som utarbeider nytt design for studentersamfundet.no. Designet vil være ferdig før sommeren. Vi har også jobbet

50 med Snappit i utviklingen av den visuelle delen av den kommende appen. Dette prosjektet håper vi å ferdigstille innen en til to uker. Etter sommeren skal vi se på å lage julekort, se om vi kan gjøre noen i samarbeid med Galleri Neuf. Etter sommeren vil gruppen være uendret, eller i dårligste utfall minus to, Vi vil jobbe med å rekruttere flere. PRM Dette semesteret har PRM-gruppen bestått av seks aktive, mot seks forrige semester. Leder av gruppen er Mari Hoel. PRM sender ut det ukentlige nyhetsbrevet hver torsdag mellom kl og Gruppen produserer innhold for DNS sin Facebook- side. Det innebærer oppretting av events, promotering av aktiviteter på huset, og noen oppdateringer som ikke er relatert til arrangement på huset, men som skal være av interesse for studenter i Oslo generelt. Gruppen har spesieltjobbet tett med Arrangementsutvalget med promotering av de større helhusfestene som har vært dette semesteret. Vi har også oppdatert LinkedIN-profilen til DNS. I samarbeid med resten av KAK jobber vi også med en promoteringskampanje som skal ferdigstilles i løpet av sommeren. Resten av semesteret skal vi fortsette med produsering av innhold til Facebook, og hjelpe til med markedsføring der det trengs. Vi skal oppdatere Viteboka med relevant info for promotering på Facebook og fornye bilder på infoskjermer på de skolene som benytter seg av dette. Etter sommeren kommer PRM til å jobbe med promotering av happenings rundt semesterstart og kampanjen som skal komme ut i disse tider. Vi skal ha møte med PR- ansvarlige for Betong for å få til et økt samarbeid der, og forsøke å få DNS med i "Turist i egen by". I hvert fall én aktiv vil forsvinne til høsten, så vi kommer til å jobbe med å rekruttere flere. Skribentersamfundet Dette semesteret har Skribentersamfundet bestått av syv aktive. I tillegg hjelper flere utenom gruppen til med tilbakemeldinger og korrekturlesning. Leder av gruppen, og redaktør for studentersamfundet.no, er Andrew McCalman. Vi har videreført noen nettserier fra tidligere år, blant annet Foreningsbesøk, hvor vi besøker og skriver om de forskjellige foreningene på DNS. Nytt av året er seriene Historier fra Huset og Månedens Aktive.I tillegg til seriene har vi også skrevet omtaler, intervjuer og artikler, gjerne i sammenheng med arrangementer. Hver uke publiserer vi minst én sak på studentersamfundet.no, ofte flere. Det vi skriver om er enten initiert av oss selv eller på forespørsel fra foreninger. Dette semesteret har vi også drevet en del med korrekturlesning, og oversetting mellom norsk og engelsk. Skribentersamfundet har også ansvar for DNS Twitterkonto. Dette er et område vi har hatt lite suksess med tidligere, grunnet prioriteringer. Dette semesteret har vi valgt ut et par stykker som

51 alene har ansvaret for å oppdatere Twitter, noe som har fungert bedre. Vi produserer nå mer innhold på Twitter enn tidligere. Resten av semesteret vil bli brukt til å jobbe med de nye nettseriene, samt forbedre Toalettavisen som kommer ut med ugjevne mellomrom. Etter sommeren har vi planlagt noen ambisiøse og kreative artikler til nettsiden. Selv om Skribentersamfundet kun kommer til å miste én aktiv, kommer vi til å jobbe med å rekruttere flere til høsten. 1.3 Arrangementsutvalget Arrangementsutvalget er et ganske nytt utvalg som startet opp med sitt første møte i desember 2013, og første arrangement i januar/februar Vi tok over arrangementene som lå under foreningen Bokcafeen da denne ble lagt ned. Vi har også startet opp nye konsepter, og målet er å ha et bredt tilbud som tiltrekker seg ulike mennesker til huset. Per i dag har vi 7 faste arrangementskonsepter: Mikromandag (fokus på øl), ManicMonday (konserter med fokus på upand-coming band), Tirsdagsquiz, Vin&Vinyl (samtaler om musikk), Bingo, Torsdagsjam og Operapub. I tillegg til de faste arrangementene har vi også hatt flere større arrangement/fester: Valentinsfest, Karneval, Earth Hour, Brettspilldagen, Komishow, Natt til 1. mai, Eurovision og det hele avsluttes med Sommerfest 6. juni. Jevnt over har de alle arrangementene vært godt besøkt, selvom det varierte litt på oppslutning på hver enkelt av de, spesielt i perioden rundt eksamenstid (typisk..). Fortsatt preget av sterk konkurranse fra resten av Oslo sentrum på utedagene, men de store arrangementene har satt sitt preg på økonomien til DNS på en positiv måte - så det funker! Generelt i utvalget har vi fokusert mye på å skape et godt internmiljø. Siden vi er et helt nytt utvalg er det viktig å bli kjent, og skape en tilhørighet til utvalget og DNS. Vi har arrangert en del interne arrangementer for de aktive i Arrangementsutvalget, blant annet vors, boller på kontoret, drink- og chillikveld og allmøte. I tillegg planlegger vi oppussing av kontoret til sommeren for å gjøre kontoret til vårt eget. Oppdatering rundt de faste arrangementene ved styret (arrangementsansvarlige): Mikromandag v. Henrik Sandsmark Konseptet har vært vellykket. Vi har hatt mellom 25 og 37 oppmøtte jevnt over hver gang og gjestene har visst at de er fornøyde med arrangementet. Mikromandag har en økonomisk gevinst som gjør at vi kan være litt kreative når det gjelder tema, samt at det gagner resten av de faste arrangementene. Gruppa består til nå av 4 personer og har en god tone og jobber godt sammen. Avtalen med Rignes og Vectura gjør det vanskelig å finne spennende øl, men med litt opparbeidet tillitt fra driftssjef har gjort at vi kan bestille fra nisjeimportører. Det er helt klart mest spennende å ta inn øl som ikke normalt står på listen. Talerne fra huset er flinke, men vi skulle hatt flere eksterne talere. Dette kommer vi til å fokusere på med programmet til neste semester.

52 Vi planlegger å få til et markedsføringssamarbeid med KAK til høsten, men det juridiske rundt alkoholreklame er uklart. Vi skal jobbe for å nå ut til en større gruppe og øke antallet gjester per gang. Dette skal gjøres via plakater, avisomtale, flyers og Facebook-annonser (for å nevne noe). BokCaféen har fungert, men det blir fort trangt og mye lyd fra vanlig publikum. Vi ønsker å flytte arrangementet til Biblioteket (men det kræsjer noe med andre arr. som foregår den dagen - mulig at tidspunktet forskyves, men alt dette er work-in-progress). Manic Monday v. Mona Langeland Oppstarten har vært utfordrende. Det skulle være en konsertserie for singer-songwriters i Bokcaféen på fredager. Etter et møte med teknisk fant vi ut at dette ble problematisk da man for hver konsert måtte rigge på plass backline og anlegg, noe det ikke var spesielt god plass til. Vi bestemte da å flytte konserten inn i Lillesalen, hvor jeg fort innså at vi ville dele sal med flere andre konsertserier. Vi endret også konseptet fra å være en scene for singer-songwriters til å bli en scene for up-and-coming band/artister. Etter å ha prøvd å ha konsertene i Lillesalen innså vi at det beste ville være å flytte hele konsertserien til en annen dag, da logistikken rundt hver konsert vi skulle ha ble mye ekstra arbeid. Dessuten var også lydprøvene forstyrrende for arrangementet i biblioteket. Vi gikk over til ideen Manic Monday og bestemte for å koble de to konseptene hvor konsertene ville bli avholdt på mandager på Klubbscenen. På denne tiden hadde jeg et team med frivillige koordinatorer på 5 stk. På grunn av all flytting og dårlig tid har jeg i dag dessverre kun én. Det jobbes derfor hardt med rekruttering til neste semester. I dette konseptet har artist/band like mye ansvar for publikumstallet, noe som gjør at antall ikkemedlemmer var stort. Vi gleder oss til å se hvordan konseptet utvikler seg til høsten, og vi har stor tro på at dette kan bli en arena for både musikknysgjerrige medlemmer og ikke-medlemmer fremover. Tirsdagsquiz v. Vegar Krogh Arnesen Har fortsatt etter samme mønster som den har gjort de siste årene. Vi har dette semesteret hatt åtte aktive quizmastere. Hver uke har én, to eller tre av oss ansvaret for å skrive og avholde quizen. Alt praktisk har quizansvarlig Vegar hatt hovedansvaret for. Vi har som før delt ut drikkebonger i premie til lagene på første- og andreplass og gir en liten premie til laget som vinner sammenlagt for semesteret. Oppmøtet på hver quiz har variert fra 11 til 24 lag, eller fra ca. 55 til 110 personer. Det er ca. 10 lag som kommer hver gang, andre kommer og går. Vin&Vinyl v. Malene Bøyum Undergruppa har bestått av to personar i vår, og vi har delt nokså likt på arbeidet. Kom tidlig i gang med booking etter jul og hadde mot slutten av mars booka alt ut våren. Det er ønskelig med flere personer i gruppa, men etter at alt var booka har det gått greit å gjennomføre arrangementene med berre to personar. Målet er å rekruttere flere til gruppa.

53 Programmet skal være mest mulig variert, og det mener vi også at vi har klart. På plakaten dette semesteret har vi mellom annet hatt metallkveld, kveld om miljøvennlig musikk, om feministisk musikk, live konsert og up-and-coming favoritter som Daniel Kvammen. Besøkstallene har variert noe, men de aller fleste kveldene har hatt greie besøkstall. Vi har prøvd å finne lure måter å marknadsføre V&V på, men sidan programmet er så varierert har vi måtte tilpassa litt hver gang som har vært noe utfordrende. Høsten er i gang med å bookes, det tenkes fremover og målet er å ha alle datoer på plass innen semesterstart. Bingo v. Simone Brassien Nytt konsept som startet opp i februar. Inviterte studentpolitikk miljøet til å være bingoverter, og første bingo ble gjennomført med stor suksess. Vi har hatt litt problemer med å nå ut til mange utenom venner til vertene, men det har bedret seg litt utover semesteret. Vi jobber for å få på plass en fast bingovert som kan skape kontinuitet, da verten ofte er grunnen til at bingoen blir artig i utgangspunktet. Flere har begynt å snakke om bingoen, og vi satser på en videreføring til høsten hvor vi fokuserer på nevnte problemstillinger. Operapub v. Margrethe Strømmen Fredheim Startet opp i februar og har foregått hver siste torsdag i måneden i BokCaféen. Sangstudenter fra Musikkhøgskolen, Kunsthøgskolen og Barratt Due stiller. Dette er et svært positivt tiltak for miljøet på tvers av skolene. Konseptet er det samme hver gang, sangerne leverer operaarier og duetter men også musikal, cabaret og barbershop. Vi har foreløpig bare vært to stykker som har tatt oss av det praktiske, skaffet sangere og pianister og lagt opp programmet, men vi håper å utvide etter hvert. Besøkstall har stort sett vært på ca personer. Torsdagsjam v. Karoline Ruderaas Albrigtsen Hatt jam på torsdager, hovedsaklig jazzorientert. Tidligere var vi i BokCaféen hver torsdag, men nå som Operapub har blitt en del av arr.ut. arrangerer vi jam de tre første torsdagene i måneden. Dette har fungert fint som avlastning for oss som jobber med jammen. Vi er fortsatt kun to stykker, og dermed har vi også ansvar for alt, inkl. PR, rigg, oppsyn, booking. Det er positivt for oss at åpningstidene har blitt utvidet til 03:00, slik det var tidligere. Dette tilrettelegger for at flere kommer innom. Mange tror fortsatt at det slutter tidlig (les: 00:00), pga. at det var sånn veldig lenge i vår. Dette har gjort at vi har tapt publikummere/jammere, tross at vi har reklamert masse for det både på facebook og blant folk vi kjenner. Forhåpentligvis vil publikum øke etter hvert som folk får beskjed. Jobber med en standard plakat som kan henges rundt om på musikkskolene og i områder der publikum kan finnes. I gjennomsnitt har vi en rimelig god gjennomstømming på anslagsvis publikummere. Rekruttering til gruppen har vært utfordrende. Folk på NMH har begynt å bli så godt vant til at jammen skjer, at de tar den litt for gitt. Siden Øystein Aarnes Vik er ferdig på NMH til sommeren (og Karoline ikke studerer på NMH), mister vi også muligheten til å komme oss inn

54 på skolen for å f.eks. hente utstyr. Vi jobber for tiden med å skaffe noen fra musikkhøgskolen som kan være med i jam-gruppen. Representantskapet Dette semesteret har sekretariatet bestått av Tobias Vidarssønn Langhoff, William Sæbø og Øyvind Berg Hansen. Vi har fortsatt forrige semesters vellykkede vektlegging på klargjøring av Representantskapets funksjon og mandat som meklings og problemløsningsorgan. Dette føler sekretariatet går fint, og møtene har vært gode og konstruktive. Det første møtet i Representanskapet var stormøte, og fant sted 14. januar. Deretter har det vært møte annenhver tirsdag kl. 17 i Jan P. Syses sal. Dette er rett før produksjonsmøtet, som har tvunget Representantskapet til å fortsette forrige semesters faste møteramme på én time og beholdt tirsdag som den store møtedagen mellom foreninger. Den faste møterammen gjør også at det blir liten plass til uanmeldte eventueltsaker, som tvinger foreningene til å melde inn saker på forhånd. Det har de også gjort, og dette har vært vårens innmeldte saker: 1. V Godkjenning av supplerte medlemmer til Hovedstyret 2. V Valg av medlem til Representantskapets sekretariat 3. O Orientering fra Økonomiansvarlig 4. V Endring av fordelingsnøkkel 5. O Orientering fra Økonomiutvalget 6. D Husregler 7. D Dugnad 8. D Helhusarrangementer 9. V Romplaner 10. D STUDiO kontoret 11. D Foreningsvegg

55 12. V Felles e postvaner 13. D Innspill til revidert budsjett D Utforming av ny internkommunikasjon på huset I tillegg til orientering fra administrasjonen på hvert møte, har administrasjonsleder Kai Roger Vatne begynt å komme på annethvert møte for å kunne ta imot spørsmål og møte foreningene ansikt til ansikt. Vi har også fortsatt med fast sak om valg av representant fra Representantskapet til Hovedstyrets møter. Selv om det varierer hvor ofte representanten møter opp på Hovedstyrets møter som observatør, er denne praksisen en god måte å bedre forståelse og kommunikasjon mellom Hovedstyret og foreningene. Oppmøtet er hittil i år langt bedre enn i fjor. Gjennomsnittlig antall urepresenterte, møtepliktige foreninger har gått ned fra 5,2 til 2,5! Det går med andre ord riktig vei. Imidlertid er det et par verstingforeninger som knapt har vært på et eneste møte. Sekretariatet oppfordrer Hovedstyret til å følge opp møteplikten med foreningene dette gjelder. Desisjonsutvalget Det Norske Studentersamfunds Desisjonsutvalg har våren 2014 bestått av Martha Møkkelgjerd, Sing In Ng, Ada Moe Fause, Torkil Vederhus og Inger Stray Lien (Storebror). Om Desisjonen Det Norske Studentersamfunds Desisjonsutvalg er Studentersamfundets høyeste kontrollorgan. Desisjonsutvalget skal påse at Studentersamfundet følger sine egne lover ved å tilse at DNS overholder sine vedtekter, samt at formalia som sakspapirfrister og vedtaksdyktighet blir overholdt. Vi oppdaterer også lovene når endringer er vedtatt. I tillegg er det Desisjonsutvalgets rolle å påse at Studentersamfundet har en sunn økonomi, gjennom å behandle Hovedstyrets årsregnskaper. Ved tvil om tolkningen av Studentersamfundets lover kan ethvert av Studentersamfundets organer, eller minst 10 medlemmer, bringe saken inn for Desisjonsutvalget til utredning. Dersom Studentersamfundet ikke har et fungerende styre er det også Desisjonsutvalgets oppgave å så snart som mulig kalle inn til ekstraordinær Generalforsamling slik at et nytt styre kan velges. Desisjonens arbeid vårsemesteret 2014 Vi har mottatt få henvendelser fra DNS' medlemmer generelt, men Hovedstyret har vært aktive, når det kommer til å søke råd hos Desisjonen. Sakene vi har sett på har ofte vært av prinsipiell art. Desisjonen har hatt to møter dette semesteret, ellers har debattene foregått per e-post og vår eminente facebook-gruppe.

56 DU har dog fulgt med på Hovedstyret og Representantskapets aktivitet, ved å få tilsendt både sakspapirer og referater. Vi har ikke registrert noen store vedtektsovertramp. Men har tatt tak i de situasjonene hvor vi har sett at det kan være tvil. Gjennom hele 2013 og 2014 har Desisjonen hatt problemer med mailinglisten, så om noen ikke har fått svar på sine henvendelser grunnet dette, beklager vi det. Frem til vi er sikre på at listen fungerer som den skal, oppfordres medlemmene til å sende enhver henvendelse direkte til DUleder Andre forhold Storebror glimrer enda med sitt fravær til tross for at hun nå skal være gjort kjent med sitt ærefulle verv. Vi tar, som så altfor mange før oss, selvsagt sterk selvkritikk for at vi ikke har jobbet tilstrekkelig for å involvere Storebror i større grad.

57 Det Norske Studentersamfund Res ultatregns kap mot buds jett Pe riode : / NOK Da to: Kontonr Te kst DRIFTSINNTEKTER De nne pe riode re gn s ka p De nne pe riode budsje tt Hittil i å r re gn s ka p % a v om s. Hittil i å r budsje tt Budsje tta vvik i % 3000 Sa lg, a vgiftspliktig høy sa ts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sponsorinnte kte r , , ,00 5, ,00 40, Jubile um , , ,00 11, ,00-1, Vide re fa kture ring ,91 0, ,91 0,41 0,00 0, Vide re fa kture ring ,50 0, ,50 2,61 0,00 0, Studio , , ,00 4, ,00 2, Andre innte kte r ,00 0, ,00 5,93 0,00 0, Anne n støtte , , ,00 1, ,00-71, Støtte fra Ve lfe rdstinge t , , ,00 15, ,00 0, Anne n innte kt -225,00 0,00-225,00 0,00 0,00 0, Støtte fra stifte lse n , , ,99 17, ,00-25, Innte kte r høstga lla ,00 0, ,00 0,27 0,00 0, Innte kte r Studio 1 930,79 0, ,79 0,04 0,00 0, Innte kte r via Pa ypa l , , ,50 3, ,00 10, innte kte r vå rga lla , , ,00 0, ,00 12, Støtte ,45 0, ,45 2,27 0,00 0,00 Sum salgsinntekter , , ,14 70, ,00 7, Me dle m ska psinnte kte r , , ,89 14, ,00 10, Slottsm e ste rordning , , ,00 17, ,00 0, Bøte r 3 600,00 0, ,00 0,07 0,00 0, Andre driftsinnte kte r ,71 0, ,71 0,37 0,00 0,00 Sum andr e salgsinntekter , , ,60 31, ,00 5,97 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,74 102, ,00 6,74 DRIFTSKOSTNADER 4024 Sponsorkostna de r 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Utgifte r ve d e gne a rra nge m e nte r ,17 0, ,17 1,98 0,00 0, Vide re fa kture ring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum var ekostnader , , ,17 1, ,00 81,78 DEKNINGSBIDRAG , , ,57 100, ,00 5, Lønn SM , , ,69 18, ,00-16, Lønn a dm inistra sjon , , ,93 14, ,00 3, Lønn da gva kt ,19 0, ,19 1,81 0,00 0, Honora r ,94 0, ,94 0,45 0,00 0, SM-ta xi, kurs m.m 2 117, , ,00 0, ,00-89, SM- sosia le kostna de r 9 511, , ,81 0, ,00-52, På løpt, ikke utbe ta lt lønn ,95 0, ,95 1,38 0,00 0, Fe rie pe nge r , , ,50 4, ,00-4, Fri te le fon 5 677,03 0, ,03 0,10 0,00 0, Pe nsjonsforsikring ,40 0, ,40 3,18 0,00 0, Anne n forde l i a rbe idsforhold ,00 0, ,00 0,21 0,00 0, Motkonto forde le r gruppe ,03 0, ,03 0,21 0,00 0, Honora re r innbe re tte t ,94 0, ,94 0,41 0,00 0, Honora re r innbe re tte t m otkonto ,94 0, ,94 0,41 0,00 0, Arbe idsgive ra vgift , , ,04 5, ,00 0, Arbe idsgive ra vg. a v på løpne fe rie pe nge r ,73 0, ,73 0,59 0,00 0, Innbe re tn.pl. pe nsjonskostn. ikke a vg.pl , , ,00 1, ,00 14, Pe nsjonsforsikring m otkonto ,00 0, ,00 1,35 0,00 0, Re krutte ringkostna de r 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Re fusjon a v syke pe nge r ,00 0, ,00 0,54 0,00 0,00 Sum lønnskostnader , , ,18 49, ,00 4, Ove rtidsm a t ,00 0, ,00 0,23 0,00 0, Yrke sska de forsikring 1 887, , ,00 0, ,00-90, Kurskostna de r 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Anne n pe rsona lkostna d ,60 0, ,60 0,34 0,00 0,00 Utarbeidet av: Hurd Økonomi & Regnskap AS, ARS Side : 1 Tid:: 11:03

58 Det Norske Studentersamfund Res ultatregns kap mot buds jett Pe riode : / NOK Da to: Kontonr Te kst De nne pe riode re gn s ka p De nne pe riode budsje tt Hittil i å r re gn s ka p % a v om s. Hittil i å r budsje tt Budsje tta vvik i % 5991 SM Ve lfe rd Ta xi kurs ,92 0, ,92 0,22 0,00 0,00 Sum andr e per sonalkostnader , , ,52 0, ,00 0,80 Sum kostnader ar beidskr aft , , ,70 50, ,00 4, Avskrivning inve nta r ,00 0, ,00 0,76 0,00 0,00 Sum av- og nedskr ivninger ,00 0, ,00 0,76 0,00 0, Fra kt, tra nsport, forsikring v/ va re fors 677,88 0,00 677,88 0,01 0,00 0,00 Sum fr aktkostnader 6 7 7,8 8 0, ,8 8 0,0 1 0,0 0 0, Ga ss - produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum kostnader lokaler 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Re kvisita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Studio tota l 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Sum kostnadsfør te anskaffelser 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Re p. og ve dlike hold a nne t 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 Sum r epar asjoner og vedlikehold 4 9,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Re gnska pshonora r ,00 0, ,00 0,63 0,00 0, Re visjonshonora r , , ,00 0, ,00-12, Re gnska pshonora r , , ,83 1, ,00-10, Andre honora r - innbe re tnigspl ,00 0, ,00 0,10 0,00 0, Andre honora r - ikke innbe re tn ,00 0, ,00 3,66 0,00 0, Honora r se lvste ndig næ ringsdrive nde STUD 1 654,54 0, ,54 0,03 0,00 0, Jubile um , , ,00 5, ,00-58, Andre Arra nge m e nt 1 088, , ,60 0, ,00-99, Dive rse Kostna de r fore ninge r ,00 0, ,00 3,31 0,00 0, Avse tning på løpte kostna de r ,91 0, ,91 0,98 0,00 0,00 Sum ekster ne honor ar er , , ,06 14, ,00-34, Kontorre kvisita , , ,67 0, ,00 145, Drift og ve dlike hold 8 213,75 0, ,75 0,15 0,00 0, In fo-gru ppa 4 5 4,0 0 0, ,0 0 0,0 1 0,0 0 0, Kom m unika sjonsa vde linge n ,21 0, ,21 0,46 0,00 0, De sisjone n 1 810, , ,00 0, ,00-9, Honora re r, innbe re tningspliktig , , ,00 0, , , Honora r ikke innbr. pl ,00 0, ,00 0,67 0,00 0, Re pre se nta ntska pe ts se kre te ria t 303,90 0,00 303,90 0,01 0,00 0, Inte rngruppa 2 099, , ,62 0, ,00-89, Arra nge m e ntsutva lge t 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Bibliote ksutva lg 975, ,00 975,00 0, ,00-80, Økonom iuta lge t 2 314, , ,00 0, ,00-22, Avise r, tidsskrifte r, bøke r o.l 126,41 0,00 126,41 0,00 0,00 0, Re pre se nta ntska pe ts se kre te ria t 306,30 0,00 306,30 0,01 0,00 0, Møte r, kurs, oppda te ring , , ,48 0, ,00-48, Møte r, kurs, styre t 6 862, , ,60 0, ,00-54, Kos tn a de r ve d e gn e a rra n ge m e n t ,7 1 0, ,7 1 9,1 0 0,0 0 0, Te le fon 6 377, , ,88 0, ,00-68, Te le fon a nsa tte ,73 0, ,73 0,22 0,00 0, Da ta kom m unika sjon 4 006,50 0, ,50 0,07 0,00 0, Porto 6 170, , ,76 0, ,00 208, Re fusjon m om s ,00 0, ,00 4,16 0,00 0, Me dle m sa rra nge m e nte r ,80 0, ,80 2,46 0,00 0,00 Sum kontor kostnader , , ,32 11, ,00 482, Drivstoff tra nsportm idde l 1 729,00 0,00 729,00 0,01 0,00 0, Ve dlike hold 1 048, , ,70 0, ,00-96,62 Sum bilkostnader 1 777, , ,70 0, ,00-94, Bilgodtgjøre lse, oppga ve pliktig 1 812,05 0, ,05 0,03 0,00 0, Re ise kostna d, oppga ve pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Re ise kostna d,styre t , , ,29 0, ,00 70, Re pre se nta sjon, fra dra gsbe re ttige t 9 330, , ,50 0, ,00-53,35 Sum r eise, diett, bilgodtgj , , ,84 1, ,00 24, Sa lgskostna d ,00 0, ,00 1,72 0,00 0, Re kla m e a nnonse r, Prom o og Re krutte ring , , ,15 7, ,00 480,73 Utarbeidet av: Hurd Økonomi & Regnskap AS, ARS Side : 2 Tid:: 11:03

59 Det Norske Studentersamfund Res ultatregns kap mot buds jett Pe riode : / NOK Da to: Kontonr Te kst De nne pe riode re gn s ka p De nne pe riode budsje tt Hittil i å r re gn s ka p % a v om s. Hittil i å r budsje tt Budsje tta vvik i % 7321 Prom o ,23 0, ,23 4,32 0,00 0, DNS re krutte ring 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Andre sa lgskostna de r fra dra gsbe re ttige t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bila gsløse kostna de r 2 686,99 0, ,99 0,05 0,00 0,00 Sum salgs- og r eklamekostnader , , ,37 13, ,00 518, Kontinge nt, fra dra gsbe re ttige t 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00 Gaver og kontingenter 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Andre kostna de r 7 881,75 0, ,75 0,14 0,00 0, Me dle m skort-produksjon , , ,50 0, ,00-50, Støtte fore ninge r ,00 0, ,00 8,80 0,00 0, Ve lfe rdstinge t forde lingsnøkke l fore ninge r , , ,00 4, ,00-63, Prosje ktpotte r 9 329,00 0, ,00 0,17 0,00 0, Ge ne ra lforsa m ling 0, ,00 0,00 0, ,00-100, Ve lfe rd , , ,20 2, ,00 160, Kontige nte r 8 754,12 0, ,12 0,16 0,00 0, Ga ve r 4 825, , ,60 0, ,00-51, Frivillig gode r ,70 0, ,70 1,01 0,00 0, Ba nk og kortge byre r 8 503, , ,24 0, ,00 41, Øre a vrunding -27,05 0,00-27,05 0,00 0,00 0, Anne n kostna d ,46 0, ,46 0,30 0,00 0, Anne n kostna d u / fra dra g 8 508,24 0, ,24 0,15 0,00 0,00 Sum andr e kostnader , , ,84 17, ,00 27, Ta p på fordringe r fra dra gsbe re ttige t ,25 0, ,25 0,02 0,00 0,00 Sum tap/gevinst o.l ,25 0, ,25 0,02 0,00 0,00 Sum andr e dr iftskostnader , , ,76 59, ,00 26,99 SUM DRIFTSKOSTNADER , , ,63 111, ,00 16,19 DRIFTSRESULTAT , , ,89 8, , ,90 FINANSINNT. OG -KOSTN Re nte innte kt fra se lska p i konse rn ,32 0, ,32 0,38 0,00 0, Re nte innte kt ba nkinnskudd 489,93 0,00 489,93 0,01 0,00 0, Re nte innte kte r kunde fordinge r 1 529,06 0, ,06 0,03 0,00 0, Anne n re nte innte kt 175,62 0,00 175,62 0,00 0,00 0, Va luta ge vinst (a gio) 107,47 0,00 107,47 0,00 0,00 0,00 Sum finansinntekter ,40 0, ,40 0,42 0,00 0, Re nte kostna d ikke fra dra gsbe re ttige t 1 279,00 0, ,00 0,02 0,00 0, Anne n re nte kostna d 2 972, , ,78 0, ,00 197, Re nte kostna d le ve ra ndørgje ld 1 727,00 0, ,00 0,03 0,00 0, Va luta ta p (disa gio) 17,53 0,00 17,53 0,00 0,00 0,00 Sum finanskostnader 5 996, , ,31 0, ,00 499,63 SUM NTO. FINANSPOSTER , , ,09 0, , ,11 ORD. RESULTAT FØR SKATT , , ,80 8, , ,84 EKSTRAORDINÆ RE POSTER ÅRSRESULTAT , , ,80 8, , ,84 Ove rskudd + / Unde rskudd - Utarbeidet av: Hurd Økonomi & Regnskap AS, ARS Side : 3 Tid:: 11:03

60 Det Norske Studentersamfund Res ultatregns kap mot buds jett Pe riode : / NOK Da to: Kontonr Te kst De nne pe riode re gn s ka p De nne pe riode budsje tt Hittil i å r re gn s ka p % a v om s. Hittil i å r budsje tt Budsje tta vvik i % Utarbeidet av: Hurd Økonomi & Regnskap AS, ARS Side : 4 Tid:: 11:03

61

62

63

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2017 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund Med denne søknaden ønsker Det Norske Studentersamfund (DNS) å søke om 1 000 000 kr til drift av vår organisasjon på Chateau Neuf. Hva

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr Last ned det opprinnelige vedlegget Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Studenthuset og kulturscenen driv, DebutUKA, Buddy Tromsø, Hurradio og Kulturutvalget v/driv. Dato:

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSSTØTTE

SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSSTØTTE SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSSTØTTE Studentersamfundets formålsparagraf: Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Forklaring til budsjett

Forklaring til budsjett Forklaring til budsjett Forklaringen er basert på muntlig presentasjon på årsmøtet. Budsjettet er satt opp med tre ulike alternativ, ut fra hvor mye vi får i offentlige driftstilskudd. Alternativene er

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent 74 000 370 medlemmer à 200 - økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL 5 000 Satses på høsten 2014-250,-

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 Saken gjelder: Organisasjonsutvikling mot 2009 Saken fremmes av: SKUP-styret Saksbehandlet: I møte den 3. April, ref styrets sak 08-52 Oppsummering:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S 2 0 1 3 SAKER: 1. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2011 PEPPERSTAD.NET ONSDAG 27. APRIL 2011 Referat generalforsamling Pepperstad.net 27.04.2011 Side 1 Informasjonsmøte Get v/kai Roger Smonsen Gjennomførte forbedringstiltak: Kundesenteret:

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 17. september 2012 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi i år om til sammen kr 50 000,-. Nedenfor

Detaljer

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad er en ordning der studenter og studentforeninger på UiT Harstad kan søke tilskudd til drift og aktiviteter som skaper engasjement,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer