Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de nærmeste årene er halvering av dagens brevvolum og ytterligere nedgang i bank- og betalingstransaksjoner ved ekspedisjonsstedene. Posten fortsatte arbeidet med å legge ned og redusere antallet postkontor på landsbasis. I dette arbeidet har Postkom en hånd på rattet for å sikre at gjennomføringen skjer i tråd med avtaleverket. På slutten av året inngikk Posten Norge AS avtale med DNB ASA om levering av banktjenester i landpostnettet. Den nye avtalen sikrer at Postens kunder fortsatt kan utføre banktjenester i hele Postens nett. I november ble det gjennomført organisasjonsendringer i divisjonene Post og Logistikk. Postkom var involvert i prosessene i begge divisjonene. Vi la vekt på at omstillingsavtalen ble fulgt, at omstillingene ble ryddige og at det ble gitt god informasjon til de berørte. Endringene førte ikke til nedbemanning og overtallighet. Også i finanssektoren fører teknologiutviklingen til omfattende endringer i arbeidsinnhold, organisering og kompetansekrav. Dette er en stor utfordring fordi tradisjonelle arbeidsoppgaver forsvinner, minsker eller flyttes til land med billigere arbeidskraft. Så langt har vi unngått oppsigelser som følge av dette. Omstillingsutfordringene er fortsatt store og Postkoms krav er at ingen av de som blir berørt av omstillinger skal gå fra fast jobb til arbeidsledighet. Omstillinger skal foregå på en forutsigbar, ryddig og skikkelig måte med respekt for arbeidstakerne. De som blir igjen skal ha faste heltidsarbeidsplasser som er helsefremmende og som har gode lønns- og arbeidsvilkår. Neste generasjon postansatte skal også kunne leve godt av og med de arbeidsplassene som blir igjen i Posten. Arbeidet med prosjekt Forbundsalliansen fortsatte med full tyngde inn i det nye året. Forbundsstyret behandlet grunnlaget for forhandlingene mellom de fire forbundene, som startet opp 6. februar. Underveis i forhandlinene ble det klart at NTF kom til å trekke seg. Dette førte til at også NAF meddelte at de ville trekke seg. De to gjenværende forbundene, Postkom og Industri Energi, konkluderte deretter med at grunnlaget for å etablere Forbundsalliansen var falt bort. Mellomoppgjøret ble gjennomført med gode resultater i bedriftene vi organiserer i. Dette sikret våre medlemmer en god lønnsutvikling som var i tråd med rammen for oppgjøret under ett. I finansnæringen var utfordringene større ved at lønnstilleggene i stor grad ble fordelt individuelt og lokalt og i mindre grad sentralt. Det medfører at noen særskilte grupper får en uforholdsmessig stor andel av rammene. Postkom markerte seg svært godt i LOs store medlemsdebatt foran kongressen i mai. Medlemmenes innspill og prioriteringer ble lagt fram for de politiske partiene på Stortinget og svarene ble brukt i LOs og Postkoms valgkampmateriell. Til tross for god innsats fra Postkoms tillitsvalgte og medlemmer ble valgresultatet et borgerlig flertall og en blåblå regjering. Dette fører til en helt ny postpolitikk hvor regjeringen ønsker å liberalisere postmarkedet i Norge snarest mulig. 2

3 ARBEIDSPROGRAM 2013 Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. Verving av nye medlemmer, forbedring av generelle lønns- og arbeidsvilkår og ivaretakelse av rettigheter for medlemmer i omstilling, vil alltid være prioriterte områder for Postkom. Arbeidsplassene er truet av reduserte arbeidsmengder, ny teknologi, liberalisering av markedene samt utskilling av arbeidsoppgaver. Nedbemanninger har nærmest blitt dagligdags og vi opplever et stadig press på opparbeidede rettigheter og forsøk på å forringe arbeidsvilkårene. Postkoms mål er faste heltidsarbeidsplasser som er helsefremmende og som har gode lønns- og arbeidsvilkår. Løsninger på tvers av styringslinjer og arbeidsområder skal være et prioritert arbeid for å bidra til dette. Omstillinger skal foregå på en ryddig og skikkelig måte med respekt for arbeidstakerne, og med et mål om å få overtallige over i nytt fast arbeid. I denne delen av årsrapporten gjennomgås hvilke tiltak som er gjennomført for å nå målene i Arbeidsprogrammet for Arbeidsprogrammets mål står oppført med fet skrift. Aktivt delta i LOs medlemsdebatt i forkant av LO kongressen, samt forberede Postkoms delegater til kongressen. LOs medlemsdebatt startet høsten Medlemmene engasjerte seg raskt og igjen var det gledelig å se at Postkoms medlemmer kastet seg inn i debatten med full tyngde. Postkoms medlemmer fokuserte på følgende saker: Fortsatt veto mot postdirektivet Bevar enhetsportoen Nei til privatisering og salg av Posten Norge Nei til privatisering og konkurranseutsetting Rett til heltid Forsvare og styrke dagens arbeidsmiljølov Flere faste og færre midlertidige stillinger Fortsatt full lønn under sykdom Flere og sterkere tiltak mot sosial dumping Gode og trygge pensjonsordninger Da LO kongressen åpnet 3. mai ble det rapportert om rekordhøy deltakelse i medlemsdebatten. Totalt kom det inn mer enn forslag fra nærmere LO medlemmer. Postkom var igjen det LO forbundet som markerte seg som best i klassen gjennom høyest prosentvis deltakelse og innsending av debattskjema. Postkoms delegasjon på LO kongressen besto av: Gerd Øiahals 3

4 Hans Fredrik Danielsen Paul Magnus Gamlemshaug Tom Sørensen Cathrine s. Erstås I tillegg deltok forbundsleder Odd Christian Øverland som varamedlem i LOsekretariatet. Det ble opprettet et støtteapparat for delegatene som besto av fire representanter fra forbundskontoret og en fra forbundsstyret. Det ble gjennomført felles samling for delegatene og støtteapparatet for å gjennomgå aktuelle forslag og forberede innlegg. Postkom fremmet flere forslag til LOs handlingsprogram, blant annet om EØSavtalen, sosial dumping, postpolitikk, rammevilkår for miljøvennlig produksjonsutstyr, samt innvandrings- og asylpolitikk. Forberedelsene ble gjennomført på en meget god måte og som bidro til at Postkom fikk gjennomslag for samtlige forslag på kongressen. Postkom markerte seg svært godt på kongressen. Være aktiv i arbeidet frem mot stortingsvalget i Særlig viktig er det å sette fokus på konsekvenser for arbeidet ved et regjeringsskifte. Valgkampgruppa startet allerede i januar/februar planlegging av aktiviteter fram mot stortingsvalget, med særlig sikte på å engasjere tillitsvalgte i kretsene. Forbundsstyret og landsstyret ga grønt lys for at Postkom gikk inn i valgkampen på rødgrønn side med mål å få rødgrønt flertall på Stortinget og fortsatt rødgrønn regjering. Det ble utarbeidet virkemidler i form av foilsett til bruk på tillitsvalgtkonferanser og leserinnlegg til bruk i lokalavisene. Prioriteringene fra LO medlemsdebatt ble tatt med i det videre arbeidet. Fagligpolitisk regnskap fra Stoltenberg II-regjeringen ble distribuert til samtlige medlemmer sammen med Posthornets sommerutgave. LOs valgkampbrosjyre Bruk stemmeretten ble før sommerferien distribuert til samtlige kretser med oppfordring om å bruke den på arbeidsplassbesøk, medlemsmøter og liknende. LO Media ble engasjert for å utarbeide en egen valgkampfolder og det ble opprettet egen kampanjeside på Kampanjesiden ble lansert og i august ble det sendt eget brev til samtlige medlemmer med oppfordring fra forbundslederen om å stemme rødgrønt. Valgkampgruppa samarbeidet med kretsene og fikk gjennomført konferanser hvor representanter fra valgkampgruppa var foredragsholdere. Kretsene bidro gjennom egne konferanser for tillitsvalgte og fikk på trykk lokale leserinnlegg. Postkoms valgkampbrosjyre Tør du gamble med jobben din? ble distribuert til samtlige medlemmer sammen med Posthornets septemberutgave som lå i postkassene uka før valget. Fortsette å ha fokus på EUs 3. postdirektiv og konsekvenser av liberalisering av postmarkedet. EUs tredje postdirektiv og negative konsekvenser av liberalisering av postmarkedet var sentralt tema både i forbindelse med LOs medlemsdebatt, Postkoms engasjement på LO Kongressen og i Postkoms valgkamp. 4

5 Forbundsleder gjennomførte oppdateringsmøter med utenriksministeren og samferdselspolitikere på Stortinget for å holde trykket oppe i forhold til norsk reservasjon. Naturlig nok ble spørsmålet et sentralt punkt i Postkoms valgkamp. Etter valget ble det satt inn en offensiv overfor den nye regjeringsalliansen og stortingsflertallet for å informere om konsekvensene ved å åpne for full liberalisering av det norske postmarkedet. Det ble sendt brev til partilederne i samtlige borgerlige partier representert på Stortinget i tillegg til at det ble sendt brev til fylkeslederne i de samme partiene. Også den rødgrønne opposisjonen mottok brev om saken. Det ble utarbeidet leserinnlegg og sendt kretsene med oppfordring om å få dem på trykk i lokalavisene. De fleste kretser fikk på trykk innlegg i flere lokalviser. Heftet På budavdelingen ble sendt sammen med julehilsen fra forbundslederen til samtlige stortingsrepresentanter før Stortinget tok juleferie. Forberede og gjennomføre prosessen med Forbundsalliansen med bred involvering og høy deltakelse i uravstemningen. Vi hadde et sterkt fokus for bredest mulig involvering og høy deltakelse i uravstemningen. Starten av året gikk det ut et brev til alle kretsene om den videre prosessen frem mot uravstemningen med krav om tilbakemeldinger på lokale aktiviteter. Disse fulgte vi tett opp. Vi hadde laget en tidfestet plan for utarbeidelse og utsendelse av stemmemateriell. Alt var i rute, målet var 90 % oppslutning på uravstemningen. Vi bare ventet på å trykke på knappen februar startet forhandlingene i forbundsalliansen. Postkom var godt forberedt og hadde med seg høringssvarene til kretsene i sekken. Vi fikk god gjennomslag for våre forslag til den politiske plattformen. Vi var fornøyd med forslagene til vedtekter, men vi var skeptisk til den økonomiske plattformen da Norsk Transportarbeiderforbund ikke ville mer og trakk seg fra hele sammenslutningsprosessen. Videreføre arbeidet med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling for tillitsvalgte, samt utvikling av Postkoms organisasjon og arbeidsmåter. Kompetansetrappen ble justert høsten 2012 for implementering i Kretsenes handlingsplaner for kursaktiviteten 2013 ble gjennomgått med det henseende å se om de er i samsvar med Postkoms kursplaner. I fordelingen av kursstipend legger vi vekt på de som har kurs i henhold til Postkoms kompetansetrapp. Kompetansetrappen ble også gjennomgått på Postkoms studielederkonferanse, hvor det ble diskuter hvordan vi skal bruke trappen som et verktøy for kompetanseutvikling for tillitsvalgte. Postkoms organisasjon og arbeidsmåter har vært diskutert på kretsledersamlingene. I tillegg startet vi på høsten en OU prosess som skal se på Postkoms framtid uten Forbundsalliansen. Dette arbeidet videreføres ut i

6 Arbeide for at bedriftene tar et større ansvar for kompetanseutviklingen på alle nivåer, blant annet for at arbeidstakerne skal stå bedre rustet i kommende omstillinger. Det ble drøftet frem enighet om et ambisiøst tall for nye fagbrev i konsernet. I tillegg er det etter påtrykk fra Postkom startet opp å jobbe frem et nytt fagbrev for distribusjon og service. BKA (basiskompetanse for arbeidstakere) har også blitt kjørt i 2013, nå mer rettet mot data og mattematikk. Vi har også blitt enige med Postkonsernet om et lederløftprogram for 1. linjeledere. Vi har tidligere slitt litt med å få Postkom lokalt til å være en pådriver for at medlemmer søker BKA og fagbrev. Derfor inviterte vi en representant fra konsernstab HR/OU til vår studielederkonferanse for å snakke om BKA og fagbrevtilbudet i Posten. Vi har også i løpet av 2013 fått to gode artikler i Posthornet om emnet. I tillegg har vi invitert oss inn i divisjonsrådene for å informere, da spesielt om nytt fagbrev. Arbeide for å hindre outsourcing og anbudsutsetting. I løpet av 2013 ble Postkom i liten grad utfordret på dette punktet av Posten. Selskapet fortsetter å byttehandle oppdrag innen Postkonsernet, særlig når det gjelder transportoppdrag, men for morselskapet så var trenden insourcing både av arbeidsoppdrag og deler av oppkjøpte selskap. Noe som førte til at Postkoms tariffavtaler ved utgangen av 2013 dekket en større andel av konsernets ansatte, enn ved inngangen av året. I DNB konsernet var situasjonen vanskeligere, og planleggingen av flytting av arbeidsoppgaver til Baltikum har kommet så langt at gjennomføring nærmer seg. Postkom innser at dette er tiltak det er vanskelig å stoppe, men arbeidet for å hindre at oppsigelser av fast ansatte blir konsekvensen. Arbeide for å redusere omfanget av den stadig økende sentraliseringen av arbeidsplassene. At dette punktet ble vedtatt i arbeidsprogrammet har medført at Postkom i løpet av året har hatt behov for flere avklaringsdiskusjoner om vektig av organisasjonens prioriteringer. I fjorårets store sentraliseringsprosess hvor grunnlag og premisser for å flytte sortering fra omdelingsavdelingene og inn på sentraliserte sorteringsenheter hvor reolene ble brukt flere ganger ble diskutert og senere gjennomført. Postkoms dilemma og valg, var først og fremst å velge mellom sentralisering og deltidsarbeid. I noen grad også å velge en nedtrapping av arbeidsplasser i to trinn framfor en gradvis fjerning av lokalt sorteringsarbeid. Diskusjonene og konklusjonene ble gjennomført i sentrale konferanser, mens gjennomføringen i stor grad ble avtalt regionalt i Posten. 6

7 Målet kan nok dessverre ikke sies å være oppfylt, men tariffavtalens mål om å opprettholde andelen heltidsarbeidsplasser ble prioritert, og nådd. Arbeide for at alle som utfører arbeid i eller på oppdrag for selskaper som omfattes av tariffavtaler som Postkom er part i, skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på nivå med bestemmelsene i angjeldende tariffavtale. Vi har gjennom henvendelser til kretsene bedt de sjekke ut lokalt hvilke bedrifter som benyttes og følge opp at gjeldende avtaleverk blir fulgt. Det er ikke kommet noen henvendelser fra våre kretser om brudd på dette. ØVRIG FAGLIG ARBEID Tariff mellomoppgjøret 2013 Posten Norge AS Etter forhandlingene ble partene enige om følgende: Det gis følgende tillegg på Postens A-tabell fra , inkl. A-delsforhandlingene: Ltr. 1 49: kr Ltr : 2,3 % tillegg Følgende lønnsjusteringer er avtalt med virkning fra : Alle overpostfortollere med lønn til og med ltr 35 gis ett lønnstrinn i tillegg. Alle koordinatorer på satellitt i Distribusjon gis ett lønnstrinn i tillegg. Lønnsramme 63 harmoniseres med lønnsramme 66 opp til og med 20 års lønnsansiennitet. Lønnsjusteringene omfatter ikke ansatte som har personlig lønn som følge av overgang fra høyere plassert stilling. Det avsettes fire millioner kroner til en justerings- og normeringspott med virkning fra Partene har tidligere avtalt utprøving av en alternativ lønnsmodell for avdelingsdirektører og fagsjefer på hovedkontor- og konsernstabnivå. Deltakerne i piloten gis et generelt tillegg på kr 5.000,- pr år. I tillegg er det avsatt midler innenfor totalrammen av lønnsoppgjøret til individuelle tillegg basert på lønnssamtaler. Lønnsoppgjøret for deltakere i piloten gjelder fra Lønnssamtalene skal være sluttført innen 10. juni. Piloten skal evalueres. Bring Express Norge AS Etter forhandlinger ble partene enige om følgende: Det gis et generelt årslønnstillegg på kr 8.300,- inklusive A-delstillegget til alle ansatte. 7

8 Det gis et ytterligere lavlønnstillegg til fastlønte med sum årslønn under kr ,- på kr 2.000,- pr år. Alle justeringer gjøres med virkning fra 1. april B-delsforhandlingene omfatter Bring Express Norge AS, Bring Express Molde AS og Bring Express Ålesund AS Bring Warehousing AS Etter forhandlinger ble partene enige om følgende: Det gis et generelt årlig tillegg på kr 8.000,- inkludert tillegg gitt i A-delen. Det gis ytterligere et årlig tillegg til alle med årslønn under kr ,- på kr 2.000,-. Tilleggene gis med virkning fra 1. april I tillegg er det enighet om et fagbrevstillegg på kr 6.000,- pr år gjeldende fra 1. januar 2014 basert på følgende: Fagbrevet må være relevant for bedriften og den enkelte stilling. Tillegget gis ved avlagt og bestått eksamen og fra den første i måneden etter bestått fagprøve. Det legges til rette for avvikling av fagprøven på arbeidsplassen. Partene skal vurdere hvilke fagbrev som er relevante for de ulike stillingene. Finansnæringen Som vanlig forhandlet vi under LO-paraplyen i finansnæringen. Og selv om Finansnæringens arbeidsgiverforening hadde skiftet navn til Finans Norge (FNO) hadde ikke det ført til noen endring i holdninger og forhandlingsvilje. LO delegasjonen prøvde som vanlig å få gjennomslag for et større sentralt tillegg, slik at mindre kunne gis som individuelle tillegg lokalt, men vant ikke fram. Det samme gjaldt innretningen, hvor vi ønsket oss et minimumstillegg i kroner. Samlet kom oppgjøret ut med en ramme på om lag 3 % inkludert overheng og glidning, men det sentrale tillegget i oppgjøret ble på 0,6 %. For de av våre medlemmer som i liten grad får del i de individuelle tilleggene lokalt ble det i sannhet et moderat oppgjør. Vi i LO prøvde også å få FNO til å forplikte seg på at rammen skulle være normgivende for ledertilleggene, men ble avvist også på dette. Fondet mot rasisme og trakassering Postkom har sammen med andre LO forbund inngått avtale med Antirasistisk senter. I den forbindelse er det utbetalt kr ,- fra fondet i

9 Omstillinger i Posten Norge AS I løpet av første halvår 2013 forhandlet vi fram et prosessdokument og noen avtaleavklaringer for å strukturere omstillingsarbeidet i distribusjon. Stikkord er partsarbeid, involvering og samarbeid på tvers av linjer og divisjoner. Dokumentet ble godt mottatt i organisasjonen og ble oppfattet å gi klare føringer som har bidratt til at de regionale endringsprosessene har gått bedre enn de ville ha gjort uten et slikt dokument. Implementeringen skjedde i sentrale konferanser hvor de sentrale avtalepartene samt Postens ledere på divisjons og regionsplan og tillitsvalgte på samme nivå deltok. Dette har nok bidratt til å sikre at den regionale gjennomføringen har gitt lik behandling av medlemmene våre i omstillingene. I ekspedisjonsnettet har nedleggingene av postkontorer gått videre i henhold til planene som var lagt. Postkom er bekymret over at det synes som om enkelte av våre medlemmer blir sittende stille og vente til bare sluttvederlag gjenstår som tilbud fra Posten. Og at for mange av våre medlemmer velger å si ja til sluttvederlag når det blir tilbudt, selv om de burde kjempe for hjelp til å skaffe seg annet arbeid. Innretningen av omstillingsarbeidet hvor vi har vært tydelige på at vårt mål er nytt arbeid til så mange som mulig er kommunisert klart ut til medlemmene. Ellers har Postkom vurdert det sånn at vi lever godt med eksisterende omstillingsavtaleverk, når vi kan avtale hvordan den enkelte prosessen skal gjennomføres i tillegg. Dette sikrer likebehandling og forutsigbarhet for våre medlemmer. Omstillinger i finansnæringen Også i DNB fører teknologiendringer til omfattende endringer i arbeidsinnhold, organisering og kompetansekrav. Dette er en stor utfordring for våre tradisjonelle medlemsgrupper i sektoren som i stor grad er knyttet til arbeidsoppgaver som forsvinner, minsker eller flyttes til land med billigere arbeidskraft. Så langt har man greid å unngå oppsigelser som følge av denne utviklingen, men utfordringen er vedvarende. I Mirror Accounting skapte kundefrafall og eierskifte dramatiske situasjoner med trusler om oppsigelse av medlemmer. Etter litt rydding og forhandlinger kom LO Finans Postkom krets og bedriftens ledelse til enighet om utvalgskretser og framgangsmåte slik at oppsigelse av medlemmer ble unngått. Selskapet er imidlertid fremdeles i en vanskelig situasjon og 2014 kan nok også by på utfordringer. Divisjon Post Divisjonstillitsvalgt har vært involvert i en del saker på forbundsnivå, herunder: - Gjennomføring av just-/normoppgjøret - Fagbrev i distribusjons- og servicefag - Forberedelser til forhandling om ny særavtale uniform og sko i distribusjon og postkontor Det har vært avholdt flere felles møter mellom divisjonsrådene i Post og Logistikk. 9

10 Divisjonstillitsvalgt har i løpet av året bl a vært involvert i drøftinger, forhandlinger og 3-partsbehandling i Divisjon Post om: Endringer i postkontornettet: - Fastsetting og endring av dato for nedlegging av postkontor - Bedriftssenter: Oppretting av nye og endring/tilpassing av de som har vært - Omstilling og nedbemanning i postkontornettet Intern organisasjonsendring i divisjonsstaber, Salg, Kundeservice og Frimerketjenesten Redusert vikarbruk og flere faste tilsettinger i Kundeservice Organisasjonstilpasning og overføringer mellom regioner Gjennomføring av OpEx bølge 14 og 15 Iverksetting av tiltak for å avlaste postbud ved omdeling av PRU på ordinært PRU-frie dager og på dager med ekstra tunge PRU-legg Implementering av Dynamisk Vaktplan i Distribusjon Organisering av ledelse og lederstøtte i Distribusjon og Produksjon Videreutvikling av ny distribusjonsstruktur, heltid/deltid og dag/natt, samt rene uteruter For mye punkteringer pga dårlig kvalitet på sommerdekk i Distribusjon Forskjellige spørsmål knyttet til implementering og bruk av alternative kjøretøy, herunder eventuelt unntak fra bruk av hjelm på Paxter Lønnsforhandlinger og bonusforhandlinger for aktuelle enkeltstillinger og grupper Divisjon Logistikk Perioden har vært hektisk og av hovedsaker nevnes: - Arbeid med samproduksjon pakker & gods (maskinell & manuell ). Dette medførte endringer i terminalstruktur der deler ble drøftet med bistand fra forbundet. Ny felles terminal på Rolvsøy i Østfold ble offisielt åpnet tidlig på året. Senere kom åpning av ny terminal i Haugesund og ombygget terminal i Alta. Videre ble det i perioden besluttet å utvide Molde postterminal slik at vi også får en felles terminal der, og på tampen av perioden ble det besluttet å bygge ett nytt, stort logistikksenter på Alnabru (LSA) i Oslo. Arbeidet er organisert i prosjekt Nytt produksjonskonsept og har medført mye arbeid både på divisjonsnivå og ute i kretsene og vil også gjøre det framover. - Divisjonen gjennomførte en omorganisering høsten 2013, noe som i hovedsak berørte divisjonen sentralt. Omorganiseringen medførte ingen overtallighet/oppsigelser - Tillitsvalgte har deltatt i IT- og innkjøpsprosjekter, og selvfølgelig regelmessige treparts-, drøftings- og informasjonsmøter. - Divisjonen fikk nytt HVO og Postkom har opplevd en bedring i samarbeid med vernetjeneste i perioden. - Postkoms divisjonsråd har bestått av en representant fra de geografiske kretsene, med Ann Elisabeth Wirgeness som stedfortreder for divisjonstillitsvalgt Erling Wold. Divisjonstillitsvalgt har opplevd 10

11 samarbeid med forbundet, divisjonsråd og kretsene som meget bra i perioden. HMS Sykefraværet for konsernet ble på 6,6 % i Det er 0,3 prosentpoeng bedre enn Uføregraden har et stabilt trendnivå på ca 1,0 prosent. Det har vært drøftet tiltak på konsernnivå og i Posten Norge AS: Sikring av HMS- perspektivet ved innkjøpsprosesser. For å sikre at det stilles HMS- krav ved innkjøp skal tydeliggjøres i styrende dokumentasjon Konsernpolicy Innkjøp og Postens Innkjøpsprosesser. Formell behandling av anskaffelser i Posten Norge AS er beskrevet i trepartsrutinene. Rusmiddelpolitikk spilleavhengighet. Konsernfelles sikkerhetsstandarder. Muskel- og skjelett og lettere psykiske lidelser var et av hovedsatsingsområdene også i Det er også med som delmål 2 i IA-avtalen. Evaluering av 3- partssamarbeidet på HMS Det er etablert 3-parts samarbeidsgrupper på mer enn 360 verneområder. Nye rutiner for 3-partssamarbeidet og rutiner for avvikshåndtering er implementert. Det er et potensial for forbedringer av referater, oppfølging av vedtak og tid til forberedelser til møtene. Beklageligvis var det tillitsvalgte som sendte færrest tilbakemeldinger til evalueringen. Ungdomsarbeid Postkom Ungdom har i 2013 jobbet for fortsatt å styrke ungdomsarbeidet gjennom å engasjere og kurse unge medlemmer. Ungdomsutvalget har hatt ni møter i løpet av året. Januarmøtet ble holdt i Trondheim i forkant av Trondheimskonferansen, der fire unge Postkom-medlemmer deltok. Det er avholdt flere kurs både sentralt og lokalt i Postkom. Vi er godt representert i LOs ungdomsutvalg i fylkene, men mangler fortsatt representanter i en del fylker. Postkoms medlemmer har også deltatt på LOs aktiviteter både sentralt og lokalt. Seks medlemmer fordelt på tre kretser deltok på LOs Sommerpatrulje, og Postkom sine medlemmer deltok på stand sammen med LO og MFO på diverse festivaler rundt om i landet. Verving Postkom har i 2013 tatt en grundig gjennomgang av vervematerialet, nettside og vervegaver. På bakgrunn at dette arbeidet er det opprettet en egen vervefane på Postkoms hjemmeside. Denne inneholder en vervehjelper med argumenter for å hjelpe folk i vervearbeidet, et verveskjema som kan sendes inn elektronisk og en oversikt over vervegavene. Vervegavene er byttet ut og det er opprettet flere kategorier (1, 3, 5 og 10 medlemmer vervet). Medlemsfordelbrosjyren er også ajourført. 11

12 Internasjonalt arbeid Postkom har siden begynnelsen av 2000 tallet hatt et samarbeid med det russiske postforbundet. Det er et opplæringsprosjekt for tillitsvalgte i Nord Russland. Det startet med ett kurs i året for lokale tillitsvalgte i Murmansk regionen, og ble senere utvidet med samme opplegget i Arkangelsk-regionen. Temaene for kursene blir lagt opp etter behov som de lokale tillitsvalgte signaliserer de har, men ett fast tema skal være bedriftsdemokrati/partsarbeid. Det er omlag 25 deltakere på hvert kurs, og de siste årene har fokus vært rettet inn mot unge deltakere. Opplæringsprosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra LO. I september gjennomførte UNI Europa Post & Logistikk sin europakonferanse i Portugal, hvor Postkom deltok. Temaene på konferansen var mellom annet fokusert på konsekvensene av liberaliseringen av postmarkedet, den teknologiske utviklingen, den økonomiske krisen, og effekten den har på arbeidsmarkedet og hvordan vi kan bli bedre og organisere for å kunne være en sterk fagbevegelse i Europa. Postkom er representert i flere styrer og råd i UNI, både på europeisk- og verdensnivå. Postkom er representert i den sosiale dialogen innenfor postsektoren i Europa. Deltakerne består av representanter fra EU, arbeidsgivere fra europeiske postselskap og fra UNI Post & Logistikk. Cathrine Ertsås er medlem av UNI Europas ungdomskomite. Ingeborg Sætre er medlem av Verdensstyret og Europastyret i UNI, samt medlem av Management komiteen for UNI Europa. I UNI Post & Logistikk er hun president for Europa og medlem i Verdensstyret for post som vice-president. POSTKOM INTERNT Forbundskontoret Den politiske ledelsen ved forbundskontoret har bestått av forbundsleder Odd Christian Øverland, 1.nestleder Gerd Øiahals og 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. Den øvrige bemanningen har vært forbundssekretærene Ole Petter Dalseng, Jacqueline Hopkinson, Hans-Jacob Schultz, Håvard Sivertsen, Thore Strøm, Nina Elisabeth Tollan (permisjon fra 21.5), Bjørg Vatnedalen, Ingeborg Sætre og Cathrine Ertsås (vikar for Nina Elisabeth Tollan fra 1.5). Kontoransatte har vært regnskapsfører Mette Norbeck, regnskapsfører Margareth Tveite, kontorsekretærene Marit Holøien, Wenche Jakobsen og Bjørg Olsen (60 % stilling til 30.6) samt kontorleder Lisbeth Orre. 12

13 Medlemsutviklingen Tidsrom Menn Kvinner Totalt Pensj./Perm. M.v. Menn Pensj./Perm. M.v. Kvinner Aktive Menn Aktive Kvinner Aktive Til sammen Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * * I tillegg kommer medlemmer som betaler minstekontingent (ventelønn, sluttvederlag, arbeidsledige og lignende) 367 stk. 13

14 Medlemsutviklingen i kretsene i Krets Agder Buskerud LO Finans krets Postkom Hedmark og Oppland Hordaland Lederkretsen Nordland Nordvestlandet Oslo og Akershus Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Østfold Just. forsinket systemdato Totalt Krets Aktive medlemmer Aktive Agder og Rogaland krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets LO Finans Postkom Hedmark og Oppland krets Vestlandet krets Lederkretsen Nord-Norge krets Oslo, Akershus og Østfold krets Midt-Norge krets Totalt

15 Studievirksomheten I 2013 ble det avviklet kurs/konferanser både sentralt og lokalt. Av de tildelte 1500 stipend i 2013 var det 1119 stipender som ble benyttet. Dette er en liten nedgang i antall brukte stipender i forhold til i 2012 hvor vi brukte 1208 stipend. En del av forbundets medlemmer har deltatt på kurs arrangert av LO Stat, AOF og Sørmarka kurs og konferansesenter. Når det gjelder LO-skolen er det nå vanskelig å få en oversikt over om noen har fullført den i løpet av året, siden den nå er delt opp i 6 forskjellige moduler, og hvor deltakerne kan shoppe mellom modulene. Postkomskolen I 2013 var det 46 deltakere på Postkomskolen modul 2 og 3. Vi er nå à jour med Postkomskolen på en slik måte at vi klarer å tilby alle nye tillitsvalgte Postkomskolen det første året de er tillitsvalgt. Det er nå kun behov for å kjøre to kursserier i året for å dekke behovet. Vi har fortsatt arbeidet med å videreutvikle Postkomskolen i 2013, for at nye tillitsvalgte skal stå best mulig rustet til å utføre rollen som tillitsvalgt. I år har vi fokusert på lover og avtaler. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er nesten udelt positive. Fortsatt har vi ivaretatt læringsmålene i LO- Stats grunnkursserie. Kretsene har i tillegg avviklet introduksjonskurs i Utdanningsstipend I 2013 ble det utbetalt kr ,- fordelt på 29 søkere, mot kr ,- fordelt på 46 søkere i Vi begynte å få nedgang i antall søkere i 2006, men de grep vi da gjorde med å øke stipendbeløpet førte til at vi fikk en bra oppgang igjen, men fortsatt kunne den vært større. I 2010 fikk vi en markant nedgang igjen, denne nedgangen har fortsatt helt frem til nå. Fra høsten 2013 gikk vi over til å praktisere og tildele stipend kun to ganger, slik retningslinjene våre sier, dette fordi det ble uforholdsmessig mye saksbehandling på stipendordningen. Landsstyremøtet mai 2013 endret retningslinjene på en slik måte at en må nå arbeide tilsvarende en 50 % stilling for å kunne motta stipend fra Postkom. Den markante nedgangen i antall stipendutbetalinger kan også forklares med at vi nå ikke utbetaler til studenter med et lavt timeantall. Det er fortsatt flere som tar bachelorgrad enn andre kurs. De som har fått stønad til fagbrev er for fagbrev som Posten ikke tilbyr. 15

16 Statistikk utdanningsstipend 2013 Måned Beløp Antall Kvinner Menn Høyskole Annet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli (rest utbet.) August September Oktober November Desember Totalt Forsikringsordningene Følgende premier er vedtatt av Forbundsstyret: Forsikringspakke 1 Premien for forsikringspakke 1 er endret til kr 130,- pr måned fra (Premien for 2012 var kr. 125,- pr måned). Forsikringspakke 2 Premien for forsikringspakke 2 for yrkesaktive medlemmer under 60 år er endret til kr 415,- pr måned. fra (premien for 2012 var kr. 400,- pr måned). Uføre medlemmer under 60 år og yrkesaktive medlemmer år betaler kun premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko er endret til kr. 155,- pr måned. fra (Premien for 2012 var kr. 150,- pr måned.) Advokatforsikring Premien for Advokatforsikring er endret til kr. 53,- pr måned fra (fram til var premien kr. 50,- pr måned.) Varslingsrutiner for Postkom i henhold til AML 2-4 og 3-6. Postkom har utarbeidet egne varslingsrutiner som er gjort kjent og iverksatt. Postkoms sentrale feriehjemskomité. Postkoms sentrale feriehjemskomité har bestått av representanter fra hver av de 7 geografiske kretsene. Komiteen ledes av en forbundssekretær og har en sekretær fra forbundskontoret. Komiteen har hatt 3 møter i perioden. 16

17 Komiteen har jobbet etter følgende retningslinjer: utforme en samlet og enhetlig politikk for Postkoms feriehjemsaktivitet, og videreutvikle enhetlige retningslinjer for denne. være høringsinstans for kretsene og forbundsstyret før de beslutter kjøp/salg eller store investeringer på dagens eiendomsmasse fremme forslag til felles utleie- og prispolitikk gjennomgå dagens eiendomsmasse og vurdere bruken samt fremme forslag til kjøp/salg med bakgrunn i den samlede vurderingen. gjennomgå samtlige feriehjem/eiendomsmasse for å få verdisatt eiendomsmassen uttale seg i alle saker ad feriehjemsdrift som blir forelagt komiteen. Forbundsstyret besluttet i 2013 å etablere en egen, samlet enhet for Postkoms feriehjemstilbud, hvor alle Postkoms hytter og feriehjem inngår med unntak av Skiphelle AS. Enheten skal ledes av et styre bestående av en representant fra hver geografiske krets, samt en representant i tillegg. Forbundsstyret oppnevner styrets medlemmer etter innstilling fra kretsene og oppnevner leder for styret. Enheten skal ha som hovedmål å sikre Postkoms medlemmer gode og attraktive feriehjemstilbud i inn- og utland. Til vedlikehold og utvikling av feriehjemmene tilføres enheten midlene som i dag er i kretsenes regnskap for feriehjem samt bidrag fra forbundskassa. Enheten skal være økonomisk selvbærende og inntekter fra utleie og eventuelt salg tilfaller enheten. Enheten etableres fra Postkoms Medlemssenter Medlemssenteret leier ut Postkoms hytter og leiligheter, og bistår medlemmer i forespørsler om forsikringer, stipendordningen og annet vedrørende medlemskapet. Stort sett foregår kontakten med medlemmer over telefon eller pr e-post. Enkelte medlemmer møter opp personlig. Postkoms medlemssenter har åpen medlemstelefon mellom kl mandag til fredag. Medlemssenteret har ansvar for utleie av Postkoms ca 80 hytter/leiligheter. Det innebærer ansvar for all markedsføring, administrasjon og fakturering i forbindelse med utleie, samt oppdatering og endring av hyttesiden på nettet. Det elektroniske bookingsystemet er et godt administrasjonsverktøy for de ansatte på medlemssenteret. Senteret har utstrakt kontakt med kretskontor og hyttestyrere, som drifter feriehjemmene. Leiebeløpet ble tilbakeført ubeskåret til den respektive driverkrets. 17

18 Presentasjonen av feriehjemmene på Postkoms nettside er oversiktlig. Det er enkelt å se om en hytte eller leilighet er ledig. Stadig flere medlemmer bestiller selv hytter på nettet. Min side og påloggingsrutinen på hyttedelen av nettsiden fungerer godt. Medlemsfordelene og hyttebestilling er godt synlige på nettsiden og innlogging for hyttebestilling er enkel. Utleie av feriehjem skjer etter først til mølla -prinsippet. Det er mulig å legge inn bestillinger et halvt år fram i tid. Unntaket er skoleferiene og vintersesongen, noe som innebærer søknad og elektronisk loddtrekning. Det er egne søknadsregler for leilighetene i Spania. Alle medlemmer i Postkom og ansatte i Posten Norge AS har adgang til feriehjemmene. Tilbud om kollektiv LOfavør topp reiseforsikring ble sendt medlemmer under 75 år i oktober. Reiseforsikringen skal gjelde fra Medlemssenteret mottok mange henvendelser fra medlemmer med spørsmål om reiseforsikringen. Medlemssenteret er det siste halve året bemannet med 2 årsverk. Den ene ansatte har også ansvar for Postkoms medlemssystem, og all innkreving av kontingent og forsikring, kontakt med trekkinnstanser og LOfavør osv. Postkoms medlemssenter har hatt en side med informasjon om medlemsfordeler i alle nummer av Posthornet i Postkom startet opp med velkomstgaver til nye medlemmer 1.juni. Gavene består av ryggsekk, termokopp, touchpenn og Postkomnål. Det ble også introdusert nye vervegaver i løpet av høsten. Arbeidet med å tilpasse og utvikle de administrative rutinene pågår kontinuerlig. God service og minimale feil etterstrebes daglig. 18

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv ÅRSRAPPORT 2015 INNLEDNING Antall brev og betalingstransaksjoner fortsatte å falle i 2015. Trafikknedgangen, nedskalering av virksomhet og jakt på kostnadsreduksjoner fører til at bedriftene vi organiserer

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2011 INNLEDNING 2011 ble året da nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner skulle slå inn med full tyngde. Vi har vært vant til at bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering,

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2012 INNLEDNING I 2012 fortsatte nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de nærmeste

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2008 INNLEDNING For Postkom og Postkoms medlemmer ble 2008 dominert av flere store og viktige saker: tariffoppgjøret, Postkoms 2. ordinære landsmøte, PNN og postkontornettsaken, Stortingsmelding

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og lønnsomhetsforbedringer.

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd: ÅRSRAPPORT 2009 INNLEDNING Som den største og dominerende fagforeningen for ansatte i selskapene i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de har vært de siste årene. Bedriftene

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Forslag 1 Overordna forslag til dokumentet: Styret får fullmakt til å språkvaske dokumentet. Forslag 2 Endringsforslag til linje 1-7: Endre avsnittet

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

3. kvartal og hittil 2017

3. kvartal og hittil 2017 1 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil 2017 Positiv utvikling

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015 Posten Norge konsern Resultat per 1. halvår 2015 1 Agenda 1.halvår 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 1 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter i 2016

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer