Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de nærmeste årene er halvering av dagens brevvolum og ytterligere nedgang i bank- og betalingstransaksjoner ved ekspedisjonsstedene. Posten fortsatte arbeidet med å legge ned og redusere antallet postkontor på landsbasis. I dette arbeidet har Postkom en hånd på rattet for å sikre at gjennomføringen skjer i tråd med avtaleverket. På slutten av året inngikk Posten Norge AS avtale med DNB ASA om levering av banktjenester i landpostnettet. Den nye avtalen sikrer at Postens kunder fortsatt kan utføre banktjenester i hele Postens nett. I november ble det gjennomført organisasjonsendringer i divisjonene Post og Logistikk. Postkom var involvert i prosessene i begge divisjonene. Vi la vekt på at omstillingsavtalen ble fulgt, at omstillingene ble ryddige og at det ble gitt god informasjon til de berørte. Endringene førte ikke til nedbemanning og overtallighet. Også i finanssektoren fører teknologiutviklingen til omfattende endringer i arbeidsinnhold, organisering og kompetansekrav. Dette er en stor utfordring fordi tradisjonelle arbeidsoppgaver forsvinner, minsker eller flyttes til land med billigere arbeidskraft. Så langt har vi unngått oppsigelser som følge av dette. Omstillingsutfordringene er fortsatt store og Postkoms krav er at ingen av de som blir berørt av omstillinger skal gå fra fast jobb til arbeidsledighet. Omstillinger skal foregå på en forutsigbar, ryddig og skikkelig måte med respekt for arbeidstakerne. De som blir igjen skal ha faste heltidsarbeidsplasser som er helsefremmende og som har gode lønns- og arbeidsvilkår. Neste generasjon postansatte skal også kunne leve godt av og med de arbeidsplassene som blir igjen i Posten. Arbeidet med prosjekt Forbundsalliansen fortsatte med full tyngde inn i det nye året. Forbundsstyret behandlet grunnlaget for forhandlingene mellom de fire forbundene, som startet opp 6. februar. Underveis i forhandlinene ble det klart at NTF kom til å trekke seg. Dette førte til at også NAF meddelte at de ville trekke seg. De to gjenværende forbundene, Postkom og Industri Energi, konkluderte deretter med at grunnlaget for å etablere Forbundsalliansen var falt bort. Mellomoppgjøret ble gjennomført med gode resultater i bedriftene vi organiserer i. Dette sikret våre medlemmer en god lønnsutvikling som var i tråd med rammen for oppgjøret under ett. I finansnæringen var utfordringene større ved at lønnstilleggene i stor grad ble fordelt individuelt og lokalt og i mindre grad sentralt. Det medfører at noen særskilte grupper får en uforholdsmessig stor andel av rammene. Postkom markerte seg svært godt i LOs store medlemsdebatt foran kongressen i mai. Medlemmenes innspill og prioriteringer ble lagt fram for de politiske partiene på Stortinget og svarene ble brukt i LOs og Postkoms valgkampmateriell. Til tross for god innsats fra Postkoms tillitsvalgte og medlemmer ble valgresultatet et borgerlig flertall og en blåblå regjering. Dette fører til en helt ny postpolitikk hvor regjeringen ønsker å liberalisere postmarkedet i Norge snarest mulig. 2

3 ARBEIDSPROGRAM 2013 Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. Verving av nye medlemmer, forbedring av generelle lønns- og arbeidsvilkår og ivaretakelse av rettigheter for medlemmer i omstilling, vil alltid være prioriterte områder for Postkom. Arbeidsplassene er truet av reduserte arbeidsmengder, ny teknologi, liberalisering av markedene samt utskilling av arbeidsoppgaver. Nedbemanninger har nærmest blitt dagligdags og vi opplever et stadig press på opparbeidede rettigheter og forsøk på å forringe arbeidsvilkårene. Postkoms mål er faste heltidsarbeidsplasser som er helsefremmende og som har gode lønns- og arbeidsvilkår. Løsninger på tvers av styringslinjer og arbeidsområder skal være et prioritert arbeid for å bidra til dette. Omstillinger skal foregå på en ryddig og skikkelig måte med respekt for arbeidstakerne, og med et mål om å få overtallige over i nytt fast arbeid. I denne delen av årsrapporten gjennomgås hvilke tiltak som er gjennomført for å nå målene i Arbeidsprogrammet for Arbeidsprogrammets mål står oppført med fet skrift. Aktivt delta i LOs medlemsdebatt i forkant av LO kongressen, samt forberede Postkoms delegater til kongressen. LOs medlemsdebatt startet høsten Medlemmene engasjerte seg raskt og igjen var det gledelig å se at Postkoms medlemmer kastet seg inn i debatten med full tyngde. Postkoms medlemmer fokuserte på følgende saker: Fortsatt veto mot postdirektivet Bevar enhetsportoen Nei til privatisering og salg av Posten Norge Nei til privatisering og konkurranseutsetting Rett til heltid Forsvare og styrke dagens arbeidsmiljølov Flere faste og færre midlertidige stillinger Fortsatt full lønn under sykdom Flere og sterkere tiltak mot sosial dumping Gode og trygge pensjonsordninger Da LO kongressen åpnet 3. mai ble det rapportert om rekordhøy deltakelse i medlemsdebatten. Totalt kom det inn mer enn forslag fra nærmere LO medlemmer. Postkom var igjen det LO forbundet som markerte seg som best i klassen gjennom høyest prosentvis deltakelse og innsending av debattskjema. Postkoms delegasjon på LO kongressen besto av: Gerd Øiahals 3

4 Hans Fredrik Danielsen Paul Magnus Gamlemshaug Tom Sørensen Cathrine s. Erstås I tillegg deltok forbundsleder Odd Christian Øverland som varamedlem i LOsekretariatet. Det ble opprettet et støtteapparat for delegatene som besto av fire representanter fra forbundskontoret og en fra forbundsstyret. Det ble gjennomført felles samling for delegatene og støtteapparatet for å gjennomgå aktuelle forslag og forberede innlegg. Postkom fremmet flere forslag til LOs handlingsprogram, blant annet om EØSavtalen, sosial dumping, postpolitikk, rammevilkår for miljøvennlig produksjonsutstyr, samt innvandrings- og asylpolitikk. Forberedelsene ble gjennomført på en meget god måte og som bidro til at Postkom fikk gjennomslag for samtlige forslag på kongressen. Postkom markerte seg svært godt på kongressen. Være aktiv i arbeidet frem mot stortingsvalget i Særlig viktig er det å sette fokus på konsekvenser for arbeidet ved et regjeringsskifte. Valgkampgruppa startet allerede i januar/februar planlegging av aktiviteter fram mot stortingsvalget, med særlig sikte på å engasjere tillitsvalgte i kretsene. Forbundsstyret og landsstyret ga grønt lys for at Postkom gikk inn i valgkampen på rødgrønn side med mål å få rødgrønt flertall på Stortinget og fortsatt rødgrønn regjering. Det ble utarbeidet virkemidler i form av foilsett til bruk på tillitsvalgtkonferanser og leserinnlegg til bruk i lokalavisene. Prioriteringene fra LO medlemsdebatt ble tatt med i det videre arbeidet. Fagligpolitisk regnskap fra Stoltenberg II-regjeringen ble distribuert til samtlige medlemmer sammen med Posthornets sommerutgave. LOs valgkampbrosjyre Bruk stemmeretten ble før sommerferien distribuert til samtlige kretser med oppfordring om å bruke den på arbeidsplassbesøk, medlemsmøter og liknende. LO Media ble engasjert for å utarbeide en egen valgkampfolder og det ble opprettet egen kampanjeside på Kampanjesiden ble lansert og i august ble det sendt eget brev til samtlige medlemmer med oppfordring fra forbundslederen om å stemme rødgrønt. Valgkampgruppa samarbeidet med kretsene og fikk gjennomført konferanser hvor representanter fra valgkampgruppa var foredragsholdere. Kretsene bidro gjennom egne konferanser for tillitsvalgte og fikk på trykk lokale leserinnlegg. Postkoms valgkampbrosjyre Tør du gamble med jobben din? ble distribuert til samtlige medlemmer sammen med Posthornets septemberutgave som lå i postkassene uka før valget. Fortsette å ha fokus på EUs 3. postdirektiv og konsekvenser av liberalisering av postmarkedet. EUs tredje postdirektiv og negative konsekvenser av liberalisering av postmarkedet var sentralt tema både i forbindelse med LOs medlemsdebatt, Postkoms engasjement på LO Kongressen og i Postkoms valgkamp. 4

5 Forbundsleder gjennomførte oppdateringsmøter med utenriksministeren og samferdselspolitikere på Stortinget for å holde trykket oppe i forhold til norsk reservasjon. Naturlig nok ble spørsmålet et sentralt punkt i Postkoms valgkamp. Etter valget ble det satt inn en offensiv overfor den nye regjeringsalliansen og stortingsflertallet for å informere om konsekvensene ved å åpne for full liberalisering av det norske postmarkedet. Det ble sendt brev til partilederne i samtlige borgerlige partier representert på Stortinget i tillegg til at det ble sendt brev til fylkeslederne i de samme partiene. Også den rødgrønne opposisjonen mottok brev om saken. Det ble utarbeidet leserinnlegg og sendt kretsene med oppfordring om å få dem på trykk i lokalavisene. De fleste kretser fikk på trykk innlegg i flere lokalviser. Heftet På budavdelingen ble sendt sammen med julehilsen fra forbundslederen til samtlige stortingsrepresentanter før Stortinget tok juleferie. Forberede og gjennomføre prosessen med Forbundsalliansen med bred involvering og høy deltakelse i uravstemningen. Vi hadde et sterkt fokus for bredest mulig involvering og høy deltakelse i uravstemningen. Starten av året gikk det ut et brev til alle kretsene om den videre prosessen frem mot uravstemningen med krav om tilbakemeldinger på lokale aktiviteter. Disse fulgte vi tett opp. Vi hadde laget en tidfestet plan for utarbeidelse og utsendelse av stemmemateriell. Alt var i rute, målet var 90 % oppslutning på uravstemningen. Vi bare ventet på å trykke på knappen februar startet forhandlingene i forbundsalliansen. Postkom var godt forberedt og hadde med seg høringssvarene til kretsene i sekken. Vi fikk god gjennomslag for våre forslag til den politiske plattformen. Vi var fornøyd med forslagene til vedtekter, men vi var skeptisk til den økonomiske plattformen da Norsk Transportarbeiderforbund ikke ville mer og trakk seg fra hele sammenslutningsprosessen. Videreføre arbeidet med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling for tillitsvalgte, samt utvikling av Postkoms organisasjon og arbeidsmåter. Kompetansetrappen ble justert høsten 2012 for implementering i Kretsenes handlingsplaner for kursaktiviteten 2013 ble gjennomgått med det henseende å se om de er i samsvar med Postkoms kursplaner. I fordelingen av kursstipend legger vi vekt på de som har kurs i henhold til Postkoms kompetansetrapp. Kompetansetrappen ble også gjennomgått på Postkoms studielederkonferanse, hvor det ble diskuter hvordan vi skal bruke trappen som et verktøy for kompetanseutvikling for tillitsvalgte. Postkoms organisasjon og arbeidsmåter har vært diskutert på kretsledersamlingene. I tillegg startet vi på høsten en OU prosess som skal se på Postkoms framtid uten Forbundsalliansen. Dette arbeidet videreføres ut i

6 Arbeide for at bedriftene tar et større ansvar for kompetanseutviklingen på alle nivåer, blant annet for at arbeidstakerne skal stå bedre rustet i kommende omstillinger. Det ble drøftet frem enighet om et ambisiøst tall for nye fagbrev i konsernet. I tillegg er det etter påtrykk fra Postkom startet opp å jobbe frem et nytt fagbrev for distribusjon og service. BKA (basiskompetanse for arbeidstakere) har også blitt kjørt i 2013, nå mer rettet mot data og mattematikk. Vi har også blitt enige med Postkonsernet om et lederløftprogram for 1. linjeledere. Vi har tidligere slitt litt med å få Postkom lokalt til å være en pådriver for at medlemmer søker BKA og fagbrev. Derfor inviterte vi en representant fra konsernstab HR/OU til vår studielederkonferanse for å snakke om BKA og fagbrevtilbudet i Posten. Vi har også i løpet av 2013 fått to gode artikler i Posthornet om emnet. I tillegg har vi invitert oss inn i divisjonsrådene for å informere, da spesielt om nytt fagbrev. Arbeide for å hindre outsourcing og anbudsutsetting. I løpet av 2013 ble Postkom i liten grad utfordret på dette punktet av Posten. Selskapet fortsetter å byttehandle oppdrag innen Postkonsernet, særlig når det gjelder transportoppdrag, men for morselskapet så var trenden insourcing både av arbeidsoppdrag og deler av oppkjøpte selskap. Noe som førte til at Postkoms tariffavtaler ved utgangen av 2013 dekket en større andel av konsernets ansatte, enn ved inngangen av året. I DNB konsernet var situasjonen vanskeligere, og planleggingen av flytting av arbeidsoppgaver til Baltikum har kommet så langt at gjennomføring nærmer seg. Postkom innser at dette er tiltak det er vanskelig å stoppe, men arbeidet for å hindre at oppsigelser av fast ansatte blir konsekvensen. Arbeide for å redusere omfanget av den stadig økende sentraliseringen av arbeidsplassene. At dette punktet ble vedtatt i arbeidsprogrammet har medført at Postkom i løpet av året har hatt behov for flere avklaringsdiskusjoner om vektig av organisasjonens prioriteringer. I fjorårets store sentraliseringsprosess hvor grunnlag og premisser for å flytte sortering fra omdelingsavdelingene og inn på sentraliserte sorteringsenheter hvor reolene ble brukt flere ganger ble diskutert og senere gjennomført. Postkoms dilemma og valg, var først og fremst å velge mellom sentralisering og deltidsarbeid. I noen grad også å velge en nedtrapping av arbeidsplasser i to trinn framfor en gradvis fjerning av lokalt sorteringsarbeid. Diskusjonene og konklusjonene ble gjennomført i sentrale konferanser, mens gjennomføringen i stor grad ble avtalt regionalt i Posten. 6

7 Målet kan nok dessverre ikke sies å være oppfylt, men tariffavtalens mål om å opprettholde andelen heltidsarbeidsplasser ble prioritert, og nådd. Arbeide for at alle som utfører arbeid i eller på oppdrag for selskaper som omfattes av tariffavtaler som Postkom er part i, skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på nivå med bestemmelsene i angjeldende tariffavtale. Vi har gjennom henvendelser til kretsene bedt de sjekke ut lokalt hvilke bedrifter som benyttes og følge opp at gjeldende avtaleverk blir fulgt. Det er ikke kommet noen henvendelser fra våre kretser om brudd på dette. ØVRIG FAGLIG ARBEID Tariff mellomoppgjøret 2013 Posten Norge AS Etter forhandlingene ble partene enige om følgende: Det gis følgende tillegg på Postens A-tabell fra , inkl. A-delsforhandlingene: Ltr. 1 49: kr Ltr : 2,3 % tillegg Følgende lønnsjusteringer er avtalt med virkning fra : Alle overpostfortollere med lønn til og med ltr 35 gis ett lønnstrinn i tillegg. Alle koordinatorer på satellitt i Distribusjon gis ett lønnstrinn i tillegg. Lønnsramme 63 harmoniseres med lønnsramme 66 opp til og med 20 års lønnsansiennitet. Lønnsjusteringene omfatter ikke ansatte som har personlig lønn som følge av overgang fra høyere plassert stilling. Det avsettes fire millioner kroner til en justerings- og normeringspott med virkning fra Partene har tidligere avtalt utprøving av en alternativ lønnsmodell for avdelingsdirektører og fagsjefer på hovedkontor- og konsernstabnivå. Deltakerne i piloten gis et generelt tillegg på kr 5.000,- pr år. I tillegg er det avsatt midler innenfor totalrammen av lønnsoppgjøret til individuelle tillegg basert på lønnssamtaler. Lønnsoppgjøret for deltakere i piloten gjelder fra Lønnssamtalene skal være sluttført innen 10. juni. Piloten skal evalueres. Bring Express Norge AS Etter forhandlinger ble partene enige om følgende: Det gis et generelt årslønnstillegg på kr 8.300,- inklusive A-delstillegget til alle ansatte. 7

8 Det gis et ytterligere lavlønnstillegg til fastlønte med sum årslønn under kr ,- på kr 2.000,- pr år. Alle justeringer gjøres med virkning fra 1. april B-delsforhandlingene omfatter Bring Express Norge AS, Bring Express Molde AS og Bring Express Ålesund AS Bring Warehousing AS Etter forhandlinger ble partene enige om følgende: Det gis et generelt årlig tillegg på kr 8.000,- inkludert tillegg gitt i A-delen. Det gis ytterligere et årlig tillegg til alle med årslønn under kr ,- på kr 2.000,-. Tilleggene gis med virkning fra 1. april I tillegg er det enighet om et fagbrevstillegg på kr 6.000,- pr år gjeldende fra 1. januar 2014 basert på følgende: Fagbrevet må være relevant for bedriften og den enkelte stilling. Tillegget gis ved avlagt og bestått eksamen og fra den første i måneden etter bestått fagprøve. Det legges til rette for avvikling av fagprøven på arbeidsplassen. Partene skal vurdere hvilke fagbrev som er relevante for de ulike stillingene. Finansnæringen Som vanlig forhandlet vi under LO-paraplyen i finansnæringen. Og selv om Finansnæringens arbeidsgiverforening hadde skiftet navn til Finans Norge (FNO) hadde ikke det ført til noen endring i holdninger og forhandlingsvilje. LO delegasjonen prøvde som vanlig å få gjennomslag for et større sentralt tillegg, slik at mindre kunne gis som individuelle tillegg lokalt, men vant ikke fram. Det samme gjaldt innretningen, hvor vi ønsket oss et minimumstillegg i kroner. Samlet kom oppgjøret ut med en ramme på om lag 3 % inkludert overheng og glidning, men det sentrale tillegget i oppgjøret ble på 0,6 %. For de av våre medlemmer som i liten grad får del i de individuelle tilleggene lokalt ble det i sannhet et moderat oppgjør. Vi i LO prøvde også å få FNO til å forplikte seg på at rammen skulle være normgivende for ledertilleggene, men ble avvist også på dette. Fondet mot rasisme og trakassering Postkom har sammen med andre LO forbund inngått avtale med Antirasistisk senter. I den forbindelse er det utbetalt kr ,- fra fondet i

9 Omstillinger i Posten Norge AS I løpet av første halvår 2013 forhandlet vi fram et prosessdokument og noen avtaleavklaringer for å strukturere omstillingsarbeidet i distribusjon. Stikkord er partsarbeid, involvering og samarbeid på tvers av linjer og divisjoner. Dokumentet ble godt mottatt i organisasjonen og ble oppfattet å gi klare føringer som har bidratt til at de regionale endringsprosessene har gått bedre enn de ville ha gjort uten et slikt dokument. Implementeringen skjedde i sentrale konferanser hvor de sentrale avtalepartene samt Postens ledere på divisjons og regionsplan og tillitsvalgte på samme nivå deltok. Dette har nok bidratt til å sikre at den regionale gjennomføringen har gitt lik behandling av medlemmene våre i omstillingene. I ekspedisjonsnettet har nedleggingene av postkontorer gått videre i henhold til planene som var lagt. Postkom er bekymret over at det synes som om enkelte av våre medlemmer blir sittende stille og vente til bare sluttvederlag gjenstår som tilbud fra Posten. Og at for mange av våre medlemmer velger å si ja til sluttvederlag når det blir tilbudt, selv om de burde kjempe for hjelp til å skaffe seg annet arbeid. Innretningen av omstillingsarbeidet hvor vi har vært tydelige på at vårt mål er nytt arbeid til så mange som mulig er kommunisert klart ut til medlemmene. Ellers har Postkom vurdert det sånn at vi lever godt med eksisterende omstillingsavtaleverk, når vi kan avtale hvordan den enkelte prosessen skal gjennomføres i tillegg. Dette sikrer likebehandling og forutsigbarhet for våre medlemmer. Omstillinger i finansnæringen Også i DNB fører teknologiendringer til omfattende endringer i arbeidsinnhold, organisering og kompetansekrav. Dette er en stor utfordring for våre tradisjonelle medlemsgrupper i sektoren som i stor grad er knyttet til arbeidsoppgaver som forsvinner, minsker eller flyttes til land med billigere arbeidskraft. Så langt har man greid å unngå oppsigelser som følge av denne utviklingen, men utfordringen er vedvarende. I Mirror Accounting skapte kundefrafall og eierskifte dramatiske situasjoner med trusler om oppsigelse av medlemmer. Etter litt rydding og forhandlinger kom LO Finans Postkom krets og bedriftens ledelse til enighet om utvalgskretser og framgangsmåte slik at oppsigelse av medlemmer ble unngått. Selskapet er imidlertid fremdeles i en vanskelig situasjon og 2014 kan nok også by på utfordringer. Divisjon Post Divisjonstillitsvalgt har vært involvert i en del saker på forbundsnivå, herunder: - Gjennomføring av just-/normoppgjøret - Fagbrev i distribusjons- og servicefag - Forberedelser til forhandling om ny særavtale uniform og sko i distribusjon og postkontor Det har vært avholdt flere felles møter mellom divisjonsrådene i Post og Logistikk. 9

10 Divisjonstillitsvalgt har i løpet av året bl a vært involvert i drøftinger, forhandlinger og 3-partsbehandling i Divisjon Post om: Endringer i postkontornettet: - Fastsetting og endring av dato for nedlegging av postkontor - Bedriftssenter: Oppretting av nye og endring/tilpassing av de som har vært - Omstilling og nedbemanning i postkontornettet Intern organisasjonsendring i divisjonsstaber, Salg, Kundeservice og Frimerketjenesten Redusert vikarbruk og flere faste tilsettinger i Kundeservice Organisasjonstilpasning og overføringer mellom regioner Gjennomføring av OpEx bølge 14 og 15 Iverksetting av tiltak for å avlaste postbud ved omdeling av PRU på ordinært PRU-frie dager og på dager med ekstra tunge PRU-legg Implementering av Dynamisk Vaktplan i Distribusjon Organisering av ledelse og lederstøtte i Distribusjon og Produksjon Videreutvikling av ny distribusjonsstruktur, heltid/deltid og dag/natt, samt rene uteruter For mye punkteringer pga dårlig kvalitet på sommerdekk i Distribusjon Forskjellige spørsmål knyttet til implementering og bruk av alternative kjøretøy, herunder eventuelt unntak fra bruk av hjelm på Paxter Lønnsforhandlinger og bonusforhandlinger for aktuelle enkeltstillinger og grupper Divisjon Logistikk Perioden har vært hektisk og av hovedsaker nevnes: - Arbeid med samproduksjon pakker & gods (maskinell & manuell ). Dette medførte endringer i terminalstruktur der deler ble drøftet med bistand fra forbundet. Ny felles terminal på Rolvsøy i Østfold ble offisielt åpnet tidlig på året. Senere kom åpning av ny terminal i Haugesund og ombygget terminal i Alta. Videre ble det i perioden besluttet å utvide Molde postterminal slik at vi også får en felles terminal der, og på tampen av perioden ble det besluttet å bygge ett nytt, stort logistikksenter på Alnabru (LSA) i Oslo. Arbeidet er organisert i prosjekt Nytt produksjonskonsept og har medført mye arbeid både på divisjonsnivå og ute i kretsene og vil også gjøre det framover. - Divisjonen gjennomførte en omorganisering høsten 2013, noe som i hovedsak berørte divisjonen sentralt. Omorganiseringen medførte ingen overtallighet/oppsigelser - Tillitsvalgte har deltatt i IT- og innkjøpsprosjekter, og selvfølgelig regelmessige treparts-, drøftings- og informasjonsmøter. - Divisjonen fikk nytt HVO og Postkom har opplevd en bedring i samarbeid med vernetjeneste i perioden. - Postkoms divisjonsråd har bestått av en representant fra de geografiske kretsene, med Ann Elisabeth Wirgeness som stedfortreder for divisjonstillitsvalgt Erling Wold. Divisjonstillitsvalgt har opplevd 10

11 samarbeid med forbundet, divisjonsråd og kretsene som meget bra i perioden. HMS Sykefraværet for konsernet ble på 6,6 % i Det er 0,3 prosentpoeng bedre enn Uføregraden har et stabilt trendnivå på ca 1,0 prosent. Det har vært drøftet tiltak på konsernnivå og i Posten Norge AS: Sikring av HMS- perspektivet ved innkjøpsprosesser. For å sikre at det stilles HMS- krav ved innkjøp skal tydeliggjøres i styrende dokumentasjon Konsernpolicy Innkjøp og Postens Innkjøpsprosesser. Formell behandling av anskaffelser i Posten Norge AS er beskrevet i trepartsrutinene. Rusmiddelpolitikk spilleavhengighet. Konsernfelles sikkerhetsstandarder. Muskel- og skjelett og lettere psykiske lidelser var et av hovedsatsingsområdene også i Det er også med som delmål 2 i IA-avtalen. Evaluering av 3- partssamarbeidet på HMS Det er etablert 3-parts samarbeidsgrupper på mer enn 360 verneområder. Nye rutiner for 3-partssamarbeidet og rutiner for avvikshåndtering er implementert. Det er et potensial for forbedringer av referater, oppfølging av vedtak og tid til forberedelser til møtene. Beklageligvis var det tillitsvalgte som sendte færrest tilbakemeldinger til evalueringen. Ungdomsarbeid Postkom Ungdom har i 2013 jobbet for fortsatt å styrke ungdomsarbeidet gjennom å engasjere og kurse unge medlemmer. Ungdomsutvalget har hatt ni møter i løpet av året. Januarmøtet ble holdt i Trondheim i forkant av Trondheimskonferansen, der fire unge Postkom-medlemmer deltok. Det er avholdt flere kurs både sentralt og lokalt i Postkom. Vi er godt representert i LOs ungdomsutvalg i fylkene, men mangler fortsatt representanter i en del fylker. Postkoms medlemmer har også deltatt på LOs aktiviteter både sentralt og lokalt. Seks medlemmer fordelt på tre kretser deltok på LOs Sommerpatrulje, og Postkom sine medlemmer deltok på stand sammen med LO og MFO på diverse festivaler rundt om i landet. Verving Postkom har i 2013 tatt en grundig gjennomgang av vervematerialet, nettside og vervegaver. På bakgrunn at dette arbeidet er det opprettet en egen vervefane på Postkoms hjemmeside. Denne inneholder en vervehjelper med argumenter for å hjelpe folk i vervearbeidet, et verveskjema som kan sendes inn elektronisk og en oversikt over vervegavene. Vervegavene er byttet ut og det er opprettet flere kategorier (1, 3, 5 og 10 medlemmer vervet). Medlemsfordelbrosjyren er også ajourført. 11

12 Internasjonalt arbeid Postkom har siden begynnelsen av 2000 tallet hatt et samarbeid med det russiske postforbundet. Det er et opplæringsprosjekt for tillitsvalgte i Nord Russland. Det startet med ett kurs i året for lokale tillitsvalgte i Murmansk regionen, og ble senere utvidet med samme opplegget i Arkangelsk-regionen. Temaene for kursene blir lagt opp etter behov som de lokale tillitsvalgte signaliserer de har, men ett fast tema skal være bedriftsdemokrati/partsarbeid. Det er omlag 25 deltakere på hvert kurs, og de siste årene har fokus vært rettet inn mot unge deltakere. Opplæringsprosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra LO. I september gjennomførte UNI Europa Post & Logistikk sin europakonferanse i Portugal, hvor Postkom deltok. Temaene på konferansen var mellom annet fokusert på konsekvensene av liberaliseringen av postmarkedet, den teknologiske utviklingen, den økonomiske krisen, og effekten den har på arbeidsmarkedet og hvordan vi kan bli bedre og organisere for å kunne være en sterk fagbevegelse i Europa. Postkom er representert i flere styrer og råd i UNI, både på europeisk- og verdensnivå. Postkom er representert i den sosiale dialogen innenfor postsektoren i Europa. Deltakerne består av representanter fra EU, arbeidsgivere fra europeiske postselskap og fra UNI Post & Logistikk. Cathrine Ertsås er medlem av UNI Europas ungdomskomite. Ingeborg Sætre er medlem av Verdensstyret og Europastyret i UNI, samt medlem av Management komiteen for UNI Europa. I UNI Post & Logistikk er hun president for Europa og medlem i Verdensstyret for post som vice-president. POSTKOM INTERNT Forbundskontoret Den politiske ledelsen ved forbundskontoret har bestått av forbundsleder Odd Christian Øverland, 1.nestleder Gerd Øiahals og 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. Den øvrige bemanningen har vært forbundssekretærene Ole Petter Dalseng, Jacqueline Hopkinson, Hans-Jacob Schultz, Håvard Sivertsen, Thore Strøm, Nina Elisabeth Tollan (permisjon fra 21.5), Bjørg Vatnedalen, Ingeborg Sætre og Cathrine Ertsås (vikar for Nina Elisabeth Tollan fra 1.5). Kontoransatte har vært regnskapsfører Mette Norbeck, regnskapsfører Margareth Tveite, kontorsekretærene Marit Holøien, Wenche Jakobsen og Bjørg Olsen (60 % stilling til 30.6) samt kontorleder Lisbeth Orre. 12

13 Medlemsutviklingen Tidsrom Menn Kvinner Totalt Pensj./Perm. M.v. Menn Pensj./Perm. M.v. Kvinner Aktive Menn Aktive Kvinner Aktive Til sammen Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * * I tillegg kommer medlemmer som betaler minstekontingent (ventelønn, sluttvederlag, arbeidsledige og lignende) 367 stk. 13

14 Medlemsutviklingen i kretsene i Krets Agder Buskerud LO Finans krets Postkom Hedmark og Oppland Hordaland Lederkretsen Nordland Nordvestlandet Oslo og Akershus Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Østfold Just. forsinket systemdato Totalt Krets Aktive medlemmer Aktive Agder og Rogaland krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets LO Finans Postkom Hedmark og Oppland krets Vestlandet krets Lederkretsen Nord-Norge krets Oslo, Akershus og Østfold krets Midt-Norge krets Totalt

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer