Info til Kasserer i undergruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info til Kasserer i undergruppe"

Transkript

1 Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin Opprettet av Marte Collin Tromsøstudentenes Idrettslag

2 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE BOKHOLDERIS PRINSIPP 4 BILAG 4 KONTO 4 KONTOPLAN 4 DEBET OG KREDIT 5 INNGÅENDE FAKTURA 5 UTGÅENDE FAKTURA 5 PERIODE 5 INNGÅENDE BALANSE OG UTGÅENDE BALANSE 5 BUDSJETT 6 AVSTEM KONTO 6 BILAG OG SYSTEM 6 BILAGENES INNHOLD 7 ET MULIG SYSTEM FOR Å TA VARE PÅ KVITTERINGENE 8 LØNN 8 KILOMETERGODTGJØRELSE 9 FØRING AV REGNSKAPET 9 FASTE INNLEVERINGER 10 INNLEVERING AV HALVÅRSREGNSKAPET 11 INNLEVERING AV ÅRSREGNSKAPET 11 INNLEVERING AV MEDLEMSLISTER 12 INNLEVERING VED ENDRING I STYRET 12 FRA FLERE PDF-FILER TIL EN PDF-FIL 12 EKSTRAORDINÆRE SØKNADER 13 FORDELINGSNØKKEL 15

3 Innledning 3 Innledning Den forrige kassereren i undergruppen har ansvar for å sette deg inn i hvordan ting fungerer og hvilket system du bør følge, du vil videre ha ansvaret for å lære opp neste kasserer. Dette betyr at eventuelle spørsmål som måtte dukke opp skal rettes til undergruppens forrige kasserer. Får du ikke tak i den forrige kassereren eller vedkommende ikke kan svare på spørsmålet ditt må du kontakte kassereren i hovedstyret. Alle undergrupper skal føre regnskapet sitt i Mamut, for detaljert bruksanvisning se Brukermanual for Mamut som finnes på vår hjemmesiden under For undergrupper - Nedlastninger. Hver undergruppe har en egen konto i Mamut, du får brukernavn og passord av den forrige kassereren. Innloggingen skjer på Kassererpcen som står på TSI kontoret, det er mulig å logge seg inn på denne pcen hjemmefra via eksternt skrivebord. Hvordan dette gjøres får du i et konfidensielt skjema. Maskinen kan kun brukes av en om gangen og du må derfor reservere tid, dette gjør du i dokumentet på skriveborden på Kassererpcen. Regnskapet skal føres etter regnskapsprinsippet: - Inntekter skal bokføres/registreres i den periode de er inntjent - Utgifter skal bokføres/registreres i den periode de er påløpt - Fordringer, gjeld og andre forpliktelser skal fremgå av regnskapet Tromsøstudentenes Idrettslag følger Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund, for detaljert info om denne anbefales hjemmesiden til NIF, det kan evt. rettes spørsmål til hovedkasserer. Følger dere gitt info og skjema vil dere holde dere innenfor lovgivingen. Det er ikke anledning for noen undergrupper å avvike fra regnskapsføring i Mamut, da lovgivingen til NIF sier at det kun skal benyttes anbefalte regnskapsprogrammer. I tillegg til dette dokumentet anbefales det å sette seg inn i Fordelingsnøkkelen, Brukermanual for Mamut, TSI sine lover og forskrifter samt skjemaer som det dras nytte av (Kontoplan, Lønnsrapportering og Kjøregodtgjørelse og utlegg). Alt finnes på vår hjemmeside, der finnes også andre nyttige tips. Kassererkurset som arrangeres hvert år rundt april anbefales også både for gamle og nye kasserere.

4 Hvorfor har vi regnskap 4 Hvorfor har vi regnskap Idrettsorganisasjoner skal føre regnskap som gir et korrekt bilde av organisasjonens økonomi. Regnskapene skal vise den økonomiske stilling ved regnskapsavslutningen (kalenderåret). Regnskapene skal dekke de ulike brukergruppers informasjonsbehov for kontroll og styring. Undergruppene har regnskap fordi skattemyndighetene og hovedstyret krever det. Regnskapet er et grunnlag for å søke om penger fra bland annet hovedstyret. Selv har også undergruppen nytte av regnskapet da det gjør det mulig å styre økonomien i undergruppen. Diverse begreper Videre forklares diverse begreper dere vil støte på i forbindelse med regnskapet. Det dobbelte bokholderis prinsipp Når det dobbelte bokholderis prinsipp brukes, blir hver transaksjon registrert to ganger (debet = kredit), og to ulike konti brukes. Dette for at eks. utstyrskontoen øker når bankkontoen minker. Bilag Et bilag er det dokumentet som danner grunnlag for registrering i regnskapet, hos oss vil dette være alle kvitteringerne. Ved registrering av disse bilagene/kvitteringene vil vi kunne få en systematisk oversikt over hva vi har brukt penger på. Konto En konto fungerer som et taksameter for kvitteringen, det vil si at det er kontoene som holder tellingen på hvor store utgifter vi har hatt. Kontoen akkumulerer (legger sammen) bilag/transakjsoner med visse fellestrekk. Det er vanelig å nummerere de forskjellige kontoene i et system med fire siffer. Konto for utstyrkjøp vil være eks mens konto for kontorrekvisita Eks. Vi er i butikken og kjøper en handball til 500 kr kontant. Vi får da en kvittering for kjøpet pålydende 500 kr. Kvitteringen fungerer som bilag i regnskapet. Kvitteringen/bilaget registreres da på kontoen for kjøp av utstyr (7700) med 500 kr, samtidig som kr 500 også føres til konto for kontanter, kasse (1910). Husk dobbelt bokholderiprinsippet. Kontoplan En kontoplan er en oversikt over alle kontoer som er aktuelle for virksomheten, med kontonummer og forklarende kontobeskrivelse. Vi slår opp i denne planen for å kunne registrere bilagene på de riktige kontoene. Du finner kontoplanen vi benytter på hjemmesiden under For undergrupper Nedlastninger. Enkelte kontoer må opprettes dersom de ikke eksisterer, kun kontoer som finnes i den gitte Kontoplanen kan legges inn. Se Brukermanual for Mamut for detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres.

5 Diverse begreper 5 Debet og kredit Debet/kredit er selve nøkkelbegrepet i føringen av regnskapet. De representerer to motsetninger enten venstre eller høyre eller pluss (+) og minus (-) litt uavhengig av om det er en konto på eiendelssiden eller gjeldssiden. Det eneste dere trenger å tenke på der huskereglene som listes opp videre: - Får du penger inn (tjener penger) øker eiendelene (1XXX kontoene) og du må da debitere den kontoen som øker. - Går pengene ut (bruker penger) minker eiendelene (1XXX kontoene) dine og du må da kreditere den kontoen som minker. - Selger du noe må du kreditere en av 3XXX kontoene. - Kjøper du noe må du debitere en av utgiftskontoene 4XXX-8XXX. - Økning av gjeld skjer ved kreditering av en gjeldskonto, reduksjon av gjeld skjer motsatt. Gjeldskontoen er 21XX-29XX kontoene. - En føring der man benytter debet/kredit kalles for en kontering. - Merk at man alltid må både debitere og kreditere en føring. - En slik dobbelt føring utgjør en transaksjon. Inngående faktura Regning du skal betale. Utgående faktura Regning andre skal betale til deg. Periode En periode tilsvarer en måned. Periode 1 er det samme som januar osv. Inngående balanse og utgående balanse Vi skiller mellom inngående og utgående balanse. Oppstartbalansen vil være den første inngående balansen du har, og første gang en regnskapsperiode avsluttes, vil man få en ny balanse. Dette er da den utgående balanse på det tidspunkt man har valgt å gjøre opp regnskapet. Denne utgående balansen vil være inngående balanse i det neste tidsintervallet. Et overskudd betyr altså en økning i egenkapitalen, og et underskudd betyr en nedgang i egenkapitalen. Vi får en ny balanse som viser hvordan eiendelene nå er finansiert. Når perioden avsluttes skal alle kontoer som omhandler resultatregnskapet nullstilles, slik at du begynner på en ny periode med blanke ark. Vi kan derfor si at balansen brukes til å bygge bro over de forskjellige perioder. Ved overgang til et nytt regnskapsår, vil du bringe med deg saldoene på balansekontoene, mens resultatkontoene nullstilles. Forskjellen mellom inntekter og kostnader (årsresultatet) er det eneste som føres videre fra resultatregnskapet. Overskuddet/underskuddet føres mot egenkapitalen. Dette tilsier at egenkapitalen ved slutten av perioden vil være lik egenkapitalen ved begynnelsen av perioden + periodens resultat. Dersom du gjør årsavslutningen slik det står i Brukermanualen vil Mamut gjøre

6 Bilag og system 6 dette automatisk, men ved oppstart av ny konto i Mamut må inngående balanse legges inn manuelt. Inngående balanse er da alle midler som står på de ulike kontoene og i kassa. Budsjett Et budsjett er et forslag til hvordan klubbens inntekter og utgifter vil komme til å fordele seg neste år. Et godt råd er å se på fjorårets budsjett og legge til eller trekke fra de forandringene dere vet om eller tror kommer til å oppstå. Budsjettet utgjør sammen med en spesifisert skriftlig søknad de viktigste bestanddelene i undergruppens søknad om midler, gjør derfor budsjettet nøye og ikke lev i den troen at dere vil få mer penger dess mer dere søker. Budsjettet skal godkjennes av undergruppas styre, og vedtas av undergruppas årsmøte. Avstem konto Å avstemme konto betyr å kontrollere balansen i regnskapet (rapporten Balanse detaljert) opp mot hva som faktisk står på bankkontoen, evt er i kassa. Stemmer beløpene er regnskapet ført riktig, er det feil er det regnskapet som ikke er korrekt ført og det må da rettes opp. Det er lurt å avstemme kontoen etter hver periode er ført til hovedbok, da finner man lettere feilen og kan rette det opp med en gang. Kontoen skal i alle fall avstemmes ved innlevering av halvårsregnskap og årsregnskap. Rapportene i Mamut viser kun tall fra bilag som er ført til hovedbok, ikke de som ligger i bilagsregistreringen. Bilag og system System etableres for å sikre en mest mulig korrekt registrering av regnskapsdata. Gode rutiner er vel så viktig som selve bokføringen! Hensikten med å etablere rutiner og kontrolltiltak er: - Sikre fullstendighet i transaksjonene - Sikre gyldighet i transaksjonene - Sikre den materielle og formelle riktighet i transaksjonene - Sikre ajourhold i regnskapet - Forhindre missligheter - Oppfylle regnskapslovens formkrav at alle aktuelle transaksjoner, og bare disse, registreres i regnskapet, og at tallene senere lar seg dokumentere! Systemet vil også være med på å spare deg for mye tid og fortvilelse. Særlig viktig er det at du har et oversiktlig system over bilagene, et system som andre kan forstå og overta etter deg. Har du ikke overtatt et bra system, må du selv bruke tid på å finne et system som passer deg. Det stilles ulike krav til systemet: - Alle bokførte opplysninger skal kunne dokumenteres - Det skal oppbevares i en form slik at materialet kan leses

7 Bilag og system 7 - Det skal være sikret mot urettsmessig endring, sletting og tap Bilagspermen skal oppbevares i 3 år og 6 måneder, regnskapet skal oppbevares i 10 år. Bilagenes innhold Man kan ikke benytte hva som helst som bilag, vi skal videre gå inn på hva bilagene må inneholde av informasjon for at de skal kunne brukes i regnskapet. Hver transaksjon skal ha ett bilag, har du ikke det riktige bilaget har du et problem da du ikke kan lage et bilag/kvittering. Med utgangspunktet i dette er din viktigste oppgave i klubben å få samlet inn alle kvitteringene som klubben genererer. Skal du utbetale noe til enkeltpersoner i klubben så er du helt nødt til å ha en kvittering, uten kvittering så kan du ikke utbetale penger. Sammen med en slik kvittering må det også ligge vedlagt noe informasjon om hvem som har fått pengene. Til dette har vi et skjema som du finner på vår hjemmeside under For undergrupper Nedlastninger - Kjøregodtgjørelse og utlegg. Dette skjemaet skal benyttes både ved tilbakebetaling av utlegg samt kilometergodtgjørelse. Her kan alle kvitteringene festes bak skjemaet også skrives det på skjemaet hvor mange bilag det er (kvitteringer) og hvor mye dette blir totalt. Da har dere lettere kontroll på hva kvitteringene er og hvem som skal ha penger, samt at regnskapet blir oversiktlig. En gylden regel er at kvitteringen må være innlevert til deg før du utbetaler noe, ikke godta at enkeltpersoner vil ha pengene først mot at de skal levere kvittering senere, da kan du fort miste noen kvitteringer. - Kvittering som benyttes som bilag i regnskapet må innfri følgende krav: o Organisasjonens navn o Dato o Organisasjonsnummer o Mva o Varespesifikasjon, del sum og total summen Varespesifikasjon vil eks. være 2 permer. Delsummen vil være a kr 10, totalsummen blir da kr 20. Det skal alltid være orginalkvitteringen, scannede eller kopierte kvitteringer godkjennes ikke. De fleste butikkkvitteringene er ok. Taxi kvitteringer må være utskrift fra taksameteret. Får du en pakke på postoppkrav skal både kvitteringen du får fra posten og pakkseddelen/bestillingsbrev/fakturanota el legges med. Dette fordi kvitteringen fra posten ikke inneholder noen spesifikasjoner for hva du har kjøpt og dermed ikke kan spores tilbake til om den har noe med driften av klubben å gjøre. Fakturaer som du skal betale (tilsendte regninger) er godkjent som kvittering så lenge de inneholder de angitte spesifikasjonene. Kvitteringen må kunne relateres til driften av klubben. Noen mennesker er dessverre uærlige. Erfaring viser at de fleste tilfeller av økonomisk utroskap har sitt utspring i svake rutiner. Den uærlige ser hull i rutinene og utnytter disse. Svake rutiner kan føre til at det går lang tid før man oppdager mislighetene. Selv om de

8 Lønn 8 fleste tilfeller av økonomisk utroskap blir avdekket, er det ikke sikkert at den uærlige kan gjøre opp for seg. Rutinene bør ikke utelukkende basere seg på tillit, men på ansvar under kontroll. Attestasjon av bilag er derfor viktig, kasserer i undergruppene kan bli stilt ansvarlig ovenfor manglende kvitteringer og må da dekke inn dette. Det kan også dekkes inn ved kronerulling blant klubbens medlemmer. Et mulig system for å ta vare på kvitteringene - En perm deles inn i bank og kasse (bruk to skilleark). Ikke behov for flere avdelinger da regnskapene er små og relativt oversiktlige. - Hver av de to delene deler du så inn i måneder. Ta et hvitt ark og skriv måneden på, dette arket indikerer når måneden begynner, neste ark vil indikere når neste måned begynner osv. Legg kontoutskriften for måneden bak. Etter dette følger alle kvitteringene på transaksjonene, er det snakk om banktransaksjoner vil alle transaksjonene vises på kontoutskriften, men dette holder ikke som bilag kun kvitteringer gjør. Ved bruk av kassen bør du lage opp en kassedagbok/ark som viser hva som har gått inn og ut av kassen for hver måned. Skjemaet for dette heter Kassa som finnes på hjemmesiden under For undergrupper - Nedlastninger. Dette skjemaet vil da fungere som kontoutskriften for kassa. Har dere ikke kasse dere bare permen opp i 12 måneder. På alle bilag føres det opp nummeret de registreres med i Mamut samt hvilken konto. Eks. B /6200. Det betyr at det er bilag nr. 12 i Mamut og at 1930 står i debet siden det står først, mens 6200 står i kredit siden det står sist. - Før en måned, aldri flere sammen uansett antall bilag. Fører du først en måned også fører den til hovedbok vil det være lett å finne eventuell differanse. Differansen vil vise seg som en forskjell mellom den summen som banken sier du har på bok (evt. de kronene du har i kassen) og den summen som regnskapet sier du har. Ved eventuelle differanser er det alltid banken eller kassen din som har rett og regnskapet ditt som ikke holder mål. Du må aldri føre flere måneder sammen, det kan da bli vanskelig å finne ut hvor feilen ligger. Ved feil må disse rettes opp der og da. - Før regnskapet minst annenhver måned. Gjør du det blir jobben mindre tidkrevende. Du husker bedre hva kvitteringene gjelder og hva pengene har gått til. Det vil også være en fordel å avstemme kontoene rett etter du har ført de. - Bruk kasse minst mulig og bank mest mulig, få gjerne et kort til kontoen. Lønn TSI lever av dugnadsinnsats og lønner derfor ikke medlemmer. Dersom det likevel skal utbetales lønn gjelder visse regler. All lønn i TSI skal utbetales av hovedkasserer da det må rapportere til Kemneren. Dette gjelder uansett hvor lite penger det er snakk om, selv om det er under den skattefrie grensa på per person i året, må det rapporteres til hovedkasserer. Rent praktisk foregår lønnsutbetalingen slik at hovedkasserer betaler ut

9 Kilometergodtgjørelse 9 pengene, rapporterer og sender en regning til undergruppa. På denne måten får undergruppene ført lønnen lovlig i sitt regnskap. Utbetalingen av lønn krever at timeliste, skattekort, skjemaet Lønnsrapportering og kontonummer er levert. Undergruppa fører regningen fra HS på konto 5010 faste lønninger (debet) og 1930 bank (kredit). - Undergruppenes kasserer leverer til hovedkasserer timeliste, skattekort og kontonummer. Benytt skjema Lønnsrapportering som finnes på hjemmesiden under For undergrupper Nedlastinger. - Lønn utbetales og innrapporteres av hovedkasserer - Undergruppen får en faktura av hovedkasserer pålydende lønnsutgiftene. Gaver er også en form for avlønning, her er den skattefrie grensa på 500 kr per person i kalenderåret. Som en hovedregel gis det ikke gaver i TSI, vi sponser heller sosiale aktiviteter og lignende. Hovedstyret støtter ikke lønn og gaver for undergruppene. Kilometergodtgjørelse Alle undergruppene har etter klubbens regelverk lov til å innfri kilometergodtgjørelse ved bruk av personbilder på klubbturer. Det må her poengteres at det kun gjelder klubbturer, det vil si turer som er annonsert for hele klubbens medlemsmasse senest 48 timer før turen finner sted og som er åpen for alle som ønsker å være med. Når det gjelder ballsport gruppene faller naturligvis punktet om alle som ønsker å være med bort da det her er snakk om et lag som skal spille og det er trenerens ansvar å ta ut det laget som klubben er best tjent med å sende på tur. Denne utgiften betales av undergruppen selv, taksten til TSI er i dag 3 kr uansett antall passasjerer. Kilometergodtgjørelse på inntil kroner pr. person gir ikke skatt og trenger heller ikke innberettes. Oversiger beløpet kr pr. person skal skattekort leveres både kasserer i undergruppen samt en kopi til hovedkasserer. Kopi av bilagene leveres også til hovedkasserer og hovedkasserer har ansvaret for å innrapportere dette. Dette skal leveres senest 5. januar året etter. Føring av regnskapet Brukermanualen for Mamut er god å benytte seg av ved føringen av regnskapet. Her er det både en huskeliste, samt en detaljert beskrivelse. Brukermanualen fungerer også godt som et oppslagsdokument. Det er viktig å følge regnskapsprinsippet som nevnt over slik at regnskapet til en hver tid viser korrekte tall. Benytter dere bare bank er kontoutskriften god å føre regnskapet etter,

10 Faste innleveringer 10 men det forutsetter at dere betaler tilbake medlemmene utlegg til riktig tid (samme måned som de har lagt ut) hvis ikke gir regnskapet ikke riktig bilde. Gjør dere dette kan dere ta utgangspunktet i kontoutskriften ved føring av regnskapet. Dere starter da med å legge inn første transaksjon på datoen det står med på kontoutskriften, legg så videre inn i den rekkefølgen som det fremkommer av kontoutskriften. Benytter dere kassa, kan dere bruke skjemaet Kassa som en type kontoutskrift. Dette registreres da på samme måte. Det forutsetter at dere skriver opp alle inn og uttak på skjemaet når det skjer. Husk at det skal være bilag til alle transaksjoner på kontoutskriften og til alle transaksjoner på kassaskjemaet. Det er viktig å føre alle inntekter og utgifter i Mamut. Driver undergruppen med kioskdrift skal hele omsetningen registreres ved en samlekvittering. En samlekvittering vil være en kvittering du selv lager der du ikke tar med varespesifikasjonene bare summen på eks 400 kr i kioskdrift. Lag deg et system gjerne med nummererte salgskvitteringer som du benytter som bilag. Kjøp en nummerert blokk med kvitteringer som brukes som bilag. Det kan gjerne være en gjennomslagsblokk slik at de som betaler også kan få kvittering (kvittering for medlemsinntektene kan også ha dette systemet). Når alle transaksjonenen er ført i Mamut skal de kontrolleres før de føres til hovedbok, etter at de er ført til hovedbok kan de ikke redigeres. Rapportene i Mamut viser kun tall fra bilag som er sendt til hovedbok. Når alt er sendt til hovedbok kan du avstemme kontoene. Stemmer ikke tallene rettes det opp ved å finne den aktuelle perioden hvor det først blir feil. Eks. du har avstemt periode 2 og det stemte, du kommer så til periode fire og det stemmer ikke du vet da at feilen ligger i periode tre eller fire. Du går inn i rapportene og istedenfor å velge periode 1 til 13 velger du nå kun periode 1 til 3. Du kontrollerer så at balanserapporten stemmer overens med kontoutskriften ved utgangen av perioden (kontoutskrift for mars). Stemmer dette må feilen ligge i periode fire. Du kan da gå i hovedboken og se på periode fire, for å finne feilføringen evt. føringen som mangler du kan også gå på rapporter og skrive ut rapporten Posteringsjournal. Dersom det er feil i kassa, kontrollerer du selvfølgelig ikke opp mot kontoutskriften men mot arket du har ført for å holde rede på kassabeholdningen (skjemaet kassa). Periodene kan avsluttes når kontoen er avstemt. Ved årsavslutning skal alle perioder være avstemt og overskudd/underskudd må disponeres. Se brukermanual for Mamut for detaljert fremgang. Svar alltid ja på om du ønsker å ta sikkerhetskopi når du logger ut av Mamut. Faste innleveringer Alle undergrupper av TSI har faste innleveringer som må leveres i tide. Den ordinære tildelingen beregnes ut fra det som leveres ved innlevering av Årsregnskapet, medlemstallene som er registrert på Kraft samt Fordelingsnøkkelen. Undergruppene får den

11 Faste innleveringer 11 ordinære tildelingen utbetalt i to omganger første gang når innleveringen ved Årsregnskapet er levert og søknaden behandlet av Hovedstyret, andre gang når Halvårsregnskapet er levert og godkjent. Innlevering av Halvårsregnskapet Halvårsregnskapet skal leveres til hovedstyret senest 1. september hvert år. Rapportene Regnskap detaljert og Balanse detaljert skal da lastes ned som pdf-fil i Mamut og sendes til oss på mail. Emnet skal være Halvårsregnskap. Leveres halvårsregnskapet for sent vil det medføre et trekk på 10% av ordinær tildeling. Det forutsettes ved innleveringen at alle bilag i perioden 1-6 er registrert, ført til hovedbok, kontoene er avtemt og at periode 1-6 er avsluttet. Innlevering av Årsregnskapet Årsregnskapet skal leveres til hovedstyret 1. februar hvert år. Oversikt over hva som skal leveres: - Årsmelding skrevet av undergruppas leder - Regnskapet (Rapportene Regnskap detaljert og Balanse detaljert ) - Noter til regnskapet - Budsjett for neste år (eks. rapporten Regnskap detaljert for neste år, dersom budsjetter er lagt inn i Mamut.) - Søknad om ordinære midler - Evt. oversikt over utstyr Dokumentene skal sendes til oss på mail i en samlet pdf-fil i rekkefølgen som er vist over. Emnet i mailen setter du til Årsregnskap Undergruppenevn. Leveres årsregnskapet for sent vil det medføre et trekk på 10% av ordinær tildeling. Årsmeldingen skal inneholde en oversikt over styret det foregående året, samt en aktivitetsrapport over alle aktiviteter. Regnskapet skal settes opp med sammenligningstall for fjoråret (gjelder både resultatregnskapet og balansen). Dette gjøres i rapportene som nevnt over. Følgende noter skal følge årsregnskapet (minimum krav jf. Regnskaps og revisjonsbestemmelser 3-4): - Opplysning om anvendte regnskapsbestemmelser - Opplysninger for å bedømme den regnskapspliktige stilling og resultat som ikke fremkommer av årsregnskapet for øvrig (for eksempel hendelser etter årets utløp, men før årsmøtet)

12 Faste innleveringer 12 - Forklare om og hvordan samlingstallene er endret - Korrigeringer og omklassifisering i forhold til tidligere årsregnskap - Spesifikasjon av inntektene som ikke er spesifisert i resultatregnskapet (minimum oppdeling: tilskudd, sponsorinntekter, kontingenter, andre inntekter) - Lønnsforhold og ytelser til ledende ansatt og ytelser til styret oppgis - Antall medlemmer ved årsslutt skal oppgis Det er viktig at budsjettet dere har utarbeidet legges til grunn ved utarbeidelsen av den ordinære søknaden, dere skal her se budsjettet opp mot Fordelingsnøkkelen. Spesifiser hvor mye dere budsjetterer med og hvor mye dere søker Hovedstyret om jf. Fordelingsnøkkelen hver for seg. For eksempler se hjemmesiden under For Undergrupper Faste innleveringer. Det forutsettes ved innleveringen at alle bilag i perioden 7-12 er registrert, ført til hovedbok, kontoene er avtemt og at periode 7-12 er avsluttet. Overskuddet/underskuddet skal også være disponert og årsavslutning foretatt. Innlevering av medlemslister Det er viktig at alle medlemmer i undergruppene registrerer seg i sin/sine undergrupper på Kraft og betaler TSI-avgiften. Medlemmer som har Kraft-abbonement slipper å betale TSIavgiften da den inngår i abonnementsprisen, men må likevel registrere seg i sin/sine undergrupper på Kraft. Medlemslistene skal være ajour hele året, dette er viktig da TSI får medlemsinntekt utbetalt fra Kraft basert på de som er registrert i undergruppene. Dette er penger som brukes i fordelingen av ordinære midler. Medlemstallene brukes også til å vurdere hvor mye undergruppen skal få i ordinær tildeling. Medlemslistene kan hentes ut på Kraft, og dere kan sende oss en mail med etterspørsel av medlemslisten slik at dere kan kontrollere den opp mot deres medlemmer. I tillegg til dette skal dere sende oss en komplett medlemsliste med fødselsdato 15. januar hvert år. Denne informasjonen brukes i idrettsregistreringen som vi tar oss av. Innlevering ved endring i styret Vi ønsker å vite hvem som sitter i styret til undergruppene. Etter undergruppas årsmøte skal det sendes inn informasjon til oss hvem som er valgt inn for det kommende året sammen med kontaktisnformasjon. Dersom dere har noen som fratrer sitt styreverv i løpet av året skal dere sende oss endringene samt kontaktinformasjon til det nye styremedlemmet. Fra flere PDF-filer til en PDF-fil Gå inn på Trykk på Download i menyen oppe på siden. Trykk så på Win32 Installer. Installer programmet. Når du starter programmet vil det se slik ut:

13 Ekstraordinære søknader 13 Du velger Add og finner frem første filen som skal være i dokumentet. Etter å ha lagt den inn trykker du Add en gang til og finner fil nummer to. Du fortsetter dette til du har alle filene. Trykk så på Browse. Du velger navnet på filen Innlevering Undergruppe Årstall og du velger hvor du ønsker å lagre den. Trykk ok. Nå trykker du Run og dokumentet vil lagres på plasseringen du valgte. Ekstraordinære søknader Søknader skrives i word el.l og sendes som vedlegg til en mail i som pdf fil evt. doc-fil. Den bør skrives kort og gjøres oversiktlig. Normalt bør ikke være noe problem å få søknaden inn på en side. Husk at jo mer fullstendig og oversiktlig søknaden er, jo lettere er det for HS og vurdere den. Den siste tiden har det tatt lang tid før sakene er ferdig behandlet pga mangler og uklarheter. Søknaden må innholde: 1. Søknaden med begrunnelse: Det lønner seg å lese fordelingsnøkkelen før dere leser dette. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Men fordelingsnøkkelen legges også til grunn når vi vurderer søknadene. Søker dere om en aktivitet vi kan støtte? Fem punkter som bør være med: - Hvem søker om penger? - Hvor mye? - Til hva? - Hvorfor?

14 Ekstraordinære søknader Budsjett: Hvordan dette ser ut vil variere med hva det søkes penger til. Gjelder det utstyr som skal kjøpes må det være med et prisoverslag. Gjelder søknaden en aktivitet eller reise må det være et budsjett som dekker utgifter og evt. inntekter ved aktiviteten. Husk at NSI dekker 70 % av reisekostnader i forbindelse med for eksempel SM, dette må selvsagt trekkes fra når dere søker om penger. Hvis det søkes om støtte til en aktivitet eller utlegg som funnet sted må det lages et regnskap, og kvitteringer må legges ved. Ekspempel på budsjett: Utgift Pris Antall Sum kostnad Utstyr (1 eks/spiller) Deltakeravgift Reise, fly (kr 1400/spiller x 30 %)* Totalt: 8855 * Vi har også søkt NSI om å få dekt 70 % av reiseutgiftene, derfor søkes kun 30 % av hovedstyret. TSI undergruppe søker med dette TSI HS om kr 4500 i ekstraordinære midler. Resterende dekkes av egenandeler (500 kr), dugnad og klubbens oppsparte penger. For Mal se hjemmesiden under For Undergrupper Ekstraordinære søknader.

15 Fordelingsnøkkel 15 Fordelingsnøkkel Vedtatt på årsmøtet i TSI 26. feb 2009 Forutsetninger: 1. Hver enkelt gruppe leverer en komplett liste over sine medlemmer, med navn og fødselsdato ved innlevering av årsregnskap. Gruppelederne er ansvarlige for at INGEN deltar i deres aktivitet uten å ha betalt det de må betale til TSI og Kraft. 2. Regnskap for fjoråret og budsjett for kommende år skal være levert før noen søknader innfris. Hovedstyret dekker 50% av følgende utgiftsposter: 1. Reisekostnader/ Biltransport Undergruppene budsjetterer med hvor mye det koster pr person til de forskjellige reisemålene, ut fra billigste alternative reisemåte. I reisebudsjettet skal det stå hvor og hvordan gruppa planlegger å reise, hvor mange de har budsjettert med og hvilke utgifter de har knyttet til den planlagte reisen, så langt det er mulig. Dette er for at hovedstyret skal kunne vurdere om de forskjellige gruppene har en realistisk mål på utgiftene sine. De gruppene som har medlemmer som bruker bil som reisemåte, kan budsjettere dette under reiser. Satsen er kr 3,- /km 2. Støtte til vedlikehold/supplering av utstyr. De enkelte gruppene skal dokumentere sine utgifter for å holde det utstyrnivået de har, og vil motta en fast årlig støtte basert på dette. Dette vil dreie seg om tap av baller, erstatte ødelagte vester eller annet forbruksmateriale, vedlikehold av utstyr til dykking eller friluftsliv. Det dreier som om forventet tap/skade som følge av vanlig bruk. Beløpets størrelse vurderes i den enkelte sak. 3. Dommerutgifter. Dette gjelder også utgifter til dommere i forbindelse med stevner og konkurranse deltakelse. 4. Kontingent seriespill/krets/stevner. Individuelle årlige kontingenter, samt overgangsgebyrer til forbund/krets dekkes ikke. 5. Forsikringer. Gjelder forsikringer som omfatter hele/store deler av gruppa, ikke individuelle forsikringer/spillerlisenser 6. Andre reiser.

16 Fordelingsnøkkel 16 Støtte til nasjonale mesterskap (SM, NM og lignende) dekkes normalt med inntil kr 1 000,- pr person som deltar (inkludert 1 lagleder). I tillegg tildeles midler ut fra følgende prinsipper: 1. Støtte til investeringer. Investeringer over ,- kr anses som langsiktige investeringer og det vil være mulig for den enkelte undergruppe å motta årlig forskuddsvis støtte fra hovedstyret. Forutsetningene er en veldokumentert søknad med beskrivelse av investeringens formål, antatt tidsperspektiv samt vedlagt budsjett. Beløpets størrelse avhenger av formål, skjønn og organisasjonens økonomiske rammeverk. Hovedstyret forvalter pengene inntil selve kjøpet blir realisert. V ed endringer av for eksempel formål og tidsperspektiv må søknad sendes inn til godkjenning av hovedstyret. 2. Støtte til sosiale utgifter. Undergrupper kan søke om inntil kr 100,- pr medlem pr år. Maksimalt kr 3000,-. 3. Støtte til styremøteutgifter. Undergrupper kan søke om inntil kr 400,- pr styremedlem pr år. Maksimalt kr 2000,- (Basert på et gjennomsnittlig styre på 5 verv). Begrensninger: 1. Ingen gruppe kan normalt motta mer enn 2 000,- kr pr. medlem pr år i støtte til ordinær drift. 2. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Ettersyn og godkjenning av regnskap 14 dager etter aktiviteten.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering 1 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger.

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger. Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små foreninger. Tema: - Hvordan sette opp et budsjett? - Regnskap

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få godt innblikk i hvordan gruppas

Detaljer

Økonomihåndbok Gresvik IF

Økonomihåndbok Gresvik IF Økonomihåndbok Gresvik IF Innholdsfortegnelse Grunnleggende regnskapsprinsipp... 2 Plan for økonomistyring... 2 Økonomistrategi... 2 Budsjett... 2 Regnskap... 3 Økonomistyring og kontanthåndtering... 3

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Modul 6 - Gangen i et regnskap

Modul 6 - Gangen i et regnskap Modul 6 - Gangen i et regnskap Modulen gir deltakerne en innføring i hvordan gangen i et regnskap foregår. Det legges spesielt vekt på viktige ord og forklaringer på disse. I tillegg er det lagt opp til

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008 Regnskaps og revisjonsregler i Lillehammer Ro- og kajakklubb Utdrag av regler fastsatt av NiF angående føring av regnskap, revisjon av regnskap, revisors rapportering, kontoplan for klubben og eksempel

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet Dokument ansvarlig(e): Navn Øyvind Tørlen Rolle Økonomiansvarlig styremedlem Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet 3.0 19.11.2015 Øyvind

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små foreninger. Tema: - Hvordan sette opp et budsjett?

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011.

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Til årsmøtet i Tromsø klatreklubb UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Kontrollkomiteen har revidert og kontrollert årsregnskapet for Tromsø Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

Søknad om semesteravgiftsmidler fra TSI

Søknad om semesteravgiftsmidler fra TSI Dokumentet inneholder: Søknad om semesteravgiftsmidler fra TSI Vedlegg: 1. Begrunnelse for søknaden 2. Budsjett 2012 3. Oversikt over tildelinger til undergruppene 2011 4. Foreløpig budsjett og regnskap

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset FriBU - Lokale brukere (menighetsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset FriBU - Lokale brukere (menighetsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Økonomistyring og pengestrømmer i norsk idrett. Anita Pelsholen 20.01.2013

Økonomistyring og pengestrømmer i norsk idrett. Anita Pelsholen 20.01.2013 Økonomistyring og pengestrømmer i norsk idrett Anita Pelsholen 20.01.2013 Agenda 1. Pengestrømmer 2. Organisering 3. Aktuelle lover 4. Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idretten 5. Diverse Side 2

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Oslostudentenes Idrettsklubb. Økonomimanual

Oslostudentenes Idrettsklubb. Økonomimanual Oslostudentenes Idrettsklubb Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset FriBU - Lokale brukere (menighetsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset FriBU - Lokale brukere (menighetsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Sunde Idrettslag Heiloveien 1 4049 HAFRSFJORD Organisasjonssnummer 982 275 709 Side 1 INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 2. Innledning om utbetaling... 3 3. Betaling fra idrettslagets

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer