Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte"

Transkript

1 Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte Dagsorden pkt 5b Vedtekter august 2015 Radisson BLU hotell Gardermoen

2 STYRETS INNSTILLING TIL VEDTEKTER Vedtekter for Norsk Folkehjelp Styrets innstilling til vedtekter FORMÅL 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Ingen endring 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt ut fra organisasjonens prinsipprogram og verdigrunnlag. Ingen endring Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i praksis. 1.3 Norsk Folkehjelp skal gjennom politisk påvirkning og praktisk arbeid nasjonalt og internasjonalt gjøre en innsats for å bedre den enkeltes levekår og skape et mer rettferdig samfunn. Gjennom politisk påvirkning og praktisk arbeid skal Norsk Folkehjelp gjøre en innsats for å bedre den enkeltes levekår og skape et mer rettferdig samfunn. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. 1.4 Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt. Ingen endring 2 RAMMEBETINGELSER 2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen. Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen. Unntak er der det er påkrevd at Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom i fellesskap må gjøre selvstendige vedtak om retningslinjer for tildeling av støtte. 3 OPPBYGGING 3 OPPBYGGING Norsk Folkehjelps øverste myndighet er landsmøtet. Ingen endring 4 MEDLEMSKAP 4 MEDLEMSKAP Side 1 av 28

3 Alle som anerkjenner Norsk Folkehjelps formål og vedtekter kan være medlem. Medlemmer er forpliktet av organisasjonens etiske retningslinjer. Innmelding i organisasjonen skjer på følgende måte: 4.1 Enkeltpersoner gjennom individuelt medlemskap knyttes til lokalt lag. Unntaksregel: Der det ikke er lag eller for lag i oppstartfase kan man tilsluttes organisasjonen sentralt eller regionalt. Alle som stiller seg bak Norsk Folkehjelps formål og vedtekter, kan tegne medlemskap. Medlemmene er forpliktet av organisasjonens etiske retningslinjer. Innmelding i organisasjonen skjer på følgende måte: 4.1 Gjennom individuelt medlemskap knyttes enkeltpersoner til lokale lag. Steder der det ikke er lag eller der lag er i en oppstartsfase, kan medlemskap legges hos organisasjonen regionalt eller sentralt. 4.2 Som ungdomsmedlemmer regnes alle under 30 år. 4.2 Ungdomsmedlemmer er alle under 30 år. 4.3 Lokale organisasjoner, institusjoner og andre sammenslutninger tilsluttes kollektivt nærmeste lag. Ingen endring 4.4 Fylkes- og regionale organisasjoner tilsluttes kollektivt regionalt. Ingen endring 4.5 Landsomfattende organisasjoner, andre sammenslutninger, institusjoner og firmaer tilsluttes Norsk Folkehjelp sentralt. Ingen endring 5 KONTINGENT 5 KONTINGENT 5.1 Landsmøtet fastsetter fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene. Ingen endring 5.2 Norsk Folkehjelps styre fastsetter kontingent både for individuelle og for kollektive medlemmer tilsluttet organisasjonen. Ingen endring 5.3 Det er sentral innkreving av kontingent fra individuelle medlemmer, og ethvert medlem plikter å betale sin årlige kontingent innen fastsatt frist. 5.3 Det er sentral innkreving av kontingent fra individuelle medlemmer. Medlemmene plikter å betale sin årlige kontingent innen 31. januar. 5.4 Kontingent fra kollektive medlemmer innkreves av det enkelte organisasjonsledd og beholdes i sin helhet hos det leddet hvor de kollektive medlemmene er tilsluttet, jfr. 4.2 til 4.4. Ingen endring Side 2 av 28

4 5.5 Medlemmer som melder overflytting til et annet lokallag i løpet av året, overfører sine medlemsrettigheter til det nye laget. Ingen endring 5.6 Andre kontingentspørsmål behandles etter retningslinjer vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp. Ingen endring 6 FORFØYNINGER 6 SANKSJONER 6.1 Følgende forføyninger kan brukes: A. Suspendering Ansvar: Gjeldende organisasjonsledd B. Karantene Ansvar: Regionstyret C. Utelukkelse i inntil fem år Ansvar: Regionstyret D. Eksklusjon Ansvar: Regionstyret Vedtak om forføyning kan ankes til overordnet ledd. Norsk Folkehjelps styre kan ta initiativ til forføyninger overfor alle organisasjonsledd, styrer og medlemmer. 6.1 Medlemmer som opptrer grovt i strid med Norsk Folkehjelps formål, vedtekter, retningslinjer eller grovt misbruker organisasjonens navn, kan utsettes for sanksjoner etter 6. Medlemmer og organisasjonsledd kan varsle sanksjonsutvalget om saker man mener omfattes av denne paragrafen. Medlemmet har rett til å bli hørt før forslaget om sanksjon behandles. Før det iverksettes forføyninger i saker som ikke handler om økonomi eller andre straffbare forhold, plikter lokallaget å gjennomføre en konfliktsamtale. De involverte parter skal delta i samtalen, samt en uhildet representant valgt av regionstyret. Fra møtet skal det føres protokoll som skal underskrives av alle parter. Hvis man ikke kommer til enighet, skal protokollen inneholde begge parters synspunkter før den signeres. 6.2 Følgende sanksjoner kan brukes A: Suspensjon inntil tre måneder ansvar: Lokallaget B: Utelukkelse inntil ett år ansvar: Lokallaget C: Utelukkelse inntil fem år ansvar: Sanksjonsutvalget D: Eksklusjon ansvar: Sanksjonsutvalget Styret i et lokallag kan suspendere et medlem i inntil tre måneder og midlertidig utelukke et medlem i inntil ett år. Lokallagsstyret kan også innstille til sanksjonsutvalget på utelukkelse av et medlem i inntil fem år eller på eksklusjon av et medlem. Vedtak om utelukkelse i inntil ett år, innstilling om utelukkelse i inntil fem år og eventuell innstilling om eksklusjon skal fattes med minimum to tredjedels flertall i styret i lokallaget. Vedtak om eksklusjon og utelukkelse inntil fem år Side 3 av 28

5 fattes av et eget sanksjonsutvalg. Sanksjonsutvalget har sju medlemmer og består av én representant fra hver av regionene, Styret i Norsk Folkehjelp oppnevner leder og vedtar retningslinjer for utvalget. Tre av sanksjonsutvalgets medlemmer innkalles når det foreligger en sak. Det skal være med én representant fra den regionen der den aktuelle saken har funnet sted. Vedtak om eksklusjon skal fattes med minimum to tredjedels flertall blant de møtende medlemmene sanksjonsutvalget 6.2 Overordnet organisasjonsledd, dvs. Norsk Folkehjelps styre eller regionstyre, kan ellers innkalle til ekstraordinære årsmøter og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner for det. 6.3 Et lokalt vedtak om utelukkelse i inntil ett år kan ankes inn for sanksjonsutvalget i Norsk Folkehjelp, som er forpliktet til å behandle anken. En anke skal behandles i løpet av to måneder. Vedtak gjort lokalt, gjelder inntil anken er behandlet av sanksjonsutvalget og eventuelt vedtaket er omgjort. Vedtak fra sanksjonsutvalget om utelukkelse og eksklusjon kan ankes videre til personalutvalget oppnevnt av Norsk Folkehjelps styre, som er forpliktet til å behandle anken. En anke skal behandles i løpet av to måneder. Vedtak gjort av sanksjonsutvalget, gjelder inntil anken er behandlet av personalutvalget og eventuelt vedtaket er omgjort. 6.3 Ved bruk av denne paragraf skal retningslinjer vedtatt av Norsk Folkehjelps styre følges. 6.4 Norsk Folkehjelps styre kan ta initiativ til sanksjoner overfor alle organisasjonsledd og styrer. Overordnet organisasjonsledd, dvs. Norsk Folkehjelps styre eller regionstyre, kan ellers innkalle til ekstraordinære årsmøter og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner for det. 7 VEDTEKTSENDRINGER 7 VEDTEKTSENDRINGER 7.1 Endringer av eller tillegg til vedtekter for Norsk Folkehjelp vedtas av Norsk Folkehjelps ordinære landsmøte med to tredjedels flertall. Ingen endring Frist for innsending av forslag er tre måneder før landsmøtets start. Side 4 av 28

6 8 REGISTRERINGSPLIKT, ARBEIDSGIVERANSVAR OG ANNET 8 REGISTRERINGSPLIKT, ARBEIDSGIVERANSVAR OG ANNET 8.1 Dersom lokale lag, eller regionstyret har utbetalinger som er trekk- eller avgiftspliktige, skal de sørge for å foreta de nødvendige offentlige registreringer med de forpliktelser og rutiner dette medfører. Forhold rundt dette er regulert i retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp. 8.1 Hvis lokale lag eller regionstyret har utbetalinger som er trekk- eller avgiftspliktige, skal de sørge for å foreta de nødvendige offentlige registreringer med de forpliktelser og rutiner dette medfører. Dette er ytterligere regulert i Norsk Folkehjelps retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon. Relevant organisasjonsledd plikter å innhente avgrenset politiattest fra medlemmer og tillitsvalgte som er i jevnlig kontakt med barn og unge, og funksjonshemmede over 18 år, og i posisjon til å bygge et tillitsforhold. Ansatte i Norsk Folkehjelp som står i posisjon til å kunne bygge et tillitsforhold til barn og unge, skal legge fram avgrenset politiattest ved ansettelse. 8.2 Ansatte kan ikke ha årsmøtevalgte verv i samme styret som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende, eller som vedkommende har sitt daglige virke i, men kan tiltre lagets styre med tale- og forslagsrett. Dersom laget har ansatte, velges en representant av og blant de ansatte som tiltrer lagets styre med alle rettigheter. 8.2 En ansatt kan ikke ha årsmøtevalgte verv i samme styre som har arbeidsgiveransvar for vedkommende, eller som den ansatte har sitt daglige virke i. Vedkommende kan tiltre lagets styre med tale- og forslagsrett. Når man har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Dersom man har færre enn 30 ansatte kan representant for de ansatte i NF ha møte- og talerett i styret, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom NF som arbeidsgiver og de ansatte. Representant for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter eller rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 8.3 Sentralt ansatte, utover de som er valgt til Norsk Folkehjelps styre, kan ikke velges som delegater til landsmøtet. Ingen endring 8.4 For å unngå at tillitsvalgte påføres økonomiske tap/utgifter, kan overordnet organ utarbeide retningslinjer 8.4 For å unngå at tillitsvalgte påføres økonomiske tap eller utgifter, kan styret i Norsk Folkehjelp Side 5 av 28

7 for kompensasjon. utarbeide retningslinjer for kompensasjon. 8.5 Etablering av forretningsmessig foretak skal godkjennes av overordnet organisasjonsledd, for forsvarlig sikring av økonomiske forutsetninger, styringsmuligheter og registrering i foretaksregister. Ingen endring 9 OPPLØSNING AV NORSK FOLKEHJELP 9.1 Oppløsning av Norsk Folkehjelp krever to tredjedels flertall på to påfølgende ordinære landsmøter. Ingen endring 9.2 Ved oppløsning av Norsk Folkehjelp bestemmer det oppløsende møtet, med 2/3 flertall, hvordan de eksisterende midlene skal anvendes. Ved oppløsning av Norsk Folkehjelp bestemmer det oppløsende møtet hvordan eksisterende midler skal anvendes. Vedtaket må ha to tredjedels flertall. 10 ORDINÆRT LANDSMØTE OG DETS MYNDIGHETSOMRÅDE 10 ORDINÆRT LANDSMØTE OG DETS MYNDIGHETSOMRÅDE 10.1 Landsmøtet er Norsk Folkehjelps høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert fjerde år. Ingen endring 10.2 Landsmøtet skal behandle: A. Dagsorden og fullmakter B. Beretning og regnskap samt revisjonsberetning for landsmøteperioden, rapport fra kontrollkomiteen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitet C. Innkomne forslag D. Fastsette fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene E. Vedtektsendringer F. Prinsipprogram G. Overordnede prioriteringer innenfor landsmøteperioden H. Valg av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra valgkomiteen I. Valg av leder, to nestledere til sentralt sanitetsutvalg J. Valg av kontrollkomité bestående av leder og to medlemmer med to varamedlemmer 10.2 Landsmøtet skal behandle: A. Dagsorden og fullmakter B. Beretning og regnskap samt revisjonsberetning for landsmøteperioden, rapport fra kontrollkomiteen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitet C. Innkomne forslag D. Fastsette fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene E. Vedtektsendringer F. Prinsipprogram G. Valg av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra valgkomiteen H. Valg av kontrollkomité bestående av leder og to medlemmer med to varamedlemmer 10.3 Landsmøteforberedelser: A: Norsk Folkehjelps styre sender ut innkalling 10.3 Landsmøteforberedelser: A: Styret i Norsk Folkehjelp sender ut Side 6 av 28

8 minimum seks måneder før landsmøtet. B: Norsk Folkehjelps styre oppnevner valgkomité og landsmøteforberedende komiteer. C: Valgkomité skal bestå av leder og fire medlemmer med tre varamedlemmer som oppnevnes minst ett år før landsmøtet. D: Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig fire uker før landsmøtets begynnelse. E: Forslag til landsmøtet må være sendt Norsk Folkehjelps styre innen tre måneder før landsmøtets begynnelse og skal være organisasjonsmessig behandlet i regionen og/eller laget. F: Forslagsrett til landsmøtet har lagene, regionene, organisasjoner som er tilsluttet kollektivt sentralt, Norsk Folkehjelps styre, ungdomsårsmøte og Norsk Folkehjelp Sanitets representantskapsmøte. G: Norsk Folkehjelps styre skal sende sakslisten med landsmøtedokumentene til de valgte representantene senest fire uker før landsmøtet. innkalling minimum seks måneder før landsmøtet. B: Styret i Norsk Folkehjelp oppnevner valgkomité og landsmøteforberedende komiteer. C: Valgkomité skal bestå av leder og fire medlemmer med tre varamedlemmer som oppnevnes minst ett år før landsmøtet. D: Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig fire uker før landsmøtets begynnelse. E: Forslag til landsmøtet må være sendt styret i Norsk Folkehjelp innen tre måneder før landsmøtet begynner. Organisasjonsledd som sender inn forslag til landsmøtet, må kunne legge fram en protokoll som viser vedtak om forslaget. F: Til landsmøtet har disse forslagsrett: Lagene, regionene, organisasjoner som er tilsluttet kollektivt sentralt, Norsk Folkehjelps styre, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Sanitet og Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom. G: Norsk Folkehjelps styre skal sende sakslisten med landsmøtedokumentene, samt valgkomiteens innstilling til de valgte representantene, lokale lag og regionene senest fire uker før landsmøtet Landsmøtet består av: A. Norsk Folkehjelps styre B. Inntil seks representanter fra hver av regionene C. Alle lag kan møte med to representanter D. Lag med flere enn 400 individuelle medlemmer kan møte med ytterligere én representant. E. Lag med flere enn 2500 kollektive medlemmer kan møte med ytterligere én representant. F. Én representant for hvert påbegynte medlemmer fra de sentralt kollektivt tilsluttede organisasjoner, dog maksimum fem representanter fra én enkelt organisasjon. G. Lagets representasjon skal gjenspeile lagets aktivitet. H. To representanter fra Sentralt sanitetsutvalg, valgt på representantskapsmøtet det året det er landsmøte I. Tre representanter fra Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom, valgt på representantskapsmøtet det året det er landsmøte. J. To representanter fra Solidaritetsungdom, valgt på årsmøte for ungdom det året det er landsmøte 10.4 Landsmøtet består av: A. Norsk Folkehjelps styre B. Inntil seks delegater fra hver av regionene. Minst en av regionens delegater skal være under 30 år. Denne delegaten kan fylle 30 år i landsmøteåret. C. Representantskapet i Norsk Folkehjelp Sanitet velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge. D. Representantskapet i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge. E. Årsmøtet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge. F. Alle lokallag kan møte med to delegater. G. Lag med flere enn 250 individuelle medlemmer kan møte med ytterligere én delegat pr hvert 250 medlem. H. Lag med flere enn 2500 kollektive medlemmer kan møte med ytterligere én delegat. I. Et lag kan ikke ha flere enn fire delegater. J. Én representant for hvert påbegynte Side 7 av 28

9 medlemmer fra de sentralt kollektivt tilsluttede organisasjoner, dog maksimum fem delegater fra én enkelt organisasjon Valg av representanter og vararepresentanter fra lag og regioner foretas på de respektive årsmøtene Valg av navngitte delegater og vararepresentanter fra lag og regioner foretas på de respektive årsmøtene. Representanter fra Norsk Folkehjelp Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom velges på representantskapsmøtene og nasjonalt årsmøte i Solidaritetsungdom Alle valgte representanter må ha fullmakt undertegnet av to styremedlemmer. Fullmakten må sendes Norsk Folkehjelps styre innen tre måneder før landsmøtets begynnelse Alle valgte representanter må ha fullmakt undertegnet av to styremedlemmer. Fullmakten må sendes Norsk Folkehjelps styre innen tre måneder før landsmøtet begynner. Fullmaktsskjema må sendes sammen med godkjent protokoll fra årsmøtet. Representanter fra Norsk Folkehjelp Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom må legge frem godkjent møteprotokoll fra møter der de er valgt Norsk Folkehjelps styre skal ha følgende sammensetning: A. Leder og to nestledere B. Seks representanter fra regionene C. Tre representanter fra de kollektive tilsluttede organisasjoner D. Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom E: Leder av Norsk Folkehjelp Sanitet F: To representanter valgt av og blant de ansatte Alle styrerepresentanter (B til G) skal ha to personlige varamedlemmer i nummerert rekkefølge Norsk Folkehjelps styre skal ha følgende sammensetning: A. Leder og to nestledere B. En representant fra hver region C. Tre representanter fra de kollektivt tilsluttede organisasjonene D. Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom E: Leder av Norsk Folkehjelp Sanitet F: En representant fra Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom G: To representanter valgt av og blant de ansatte Alle styrerepresentanter (B til G) skal ha to personlige varamedlemmer i nummerert rekkefølge Ved valg av medlemmer til Norsk Folkehjelps styre etterstrebes kjønnsmessig og geografisk fordeling, samt nødvendig erfaring og kompetanse for å ivareta styrets Ingen endring Side 8 av 28

10 oppgaver Norsk Folkehjelps styre har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap. Ingen endring Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet. Ingen endring Øvrige utgifter til delegatene bæres av de kollektivt tilsluttede organisasjoner, lokale lag og regionene selv Alle utgifter til Norsk Folkehjelps styre dekkes av Norsk Folkehjelp sentralt. Ingen endring 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 11.1 Ekstraordinært landsmøte avholdes når minst 2/3 av styrets medlemmer bestemmer det, eller når 2/3 av regionene gjør krav på det. Ingen endring 11.2 Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. Ingen endring 12 MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER FOR NORSK FOLKEHJELPS STYRE 12.1 Styret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene. 12 MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER FOR STYRET I NORSK FOLKEHJELP Ingen endring Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede i møtet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme Saker kan fremmes av styremedlemmene, sentrale utvalg, kollektivt tilsluttede organisasjoner, regionene, lagene og generalsekretæren. Ingen endring Valgt ledelse fremmer saksliste sammen med generalsekretær Styret har ansvaret for å: A. Vedta organisasjonens overordnede strategidokumenter. B. Vedta organisasjonens budsjetter og regnskap C. Ansettelse av generalsekretær, behandle endrede 12.3 Styret har ansvaret for å: A. Vedta organisasjonens overordnede strategidokumenter B. Vedta organisasjonens budsjetter og regnskap Side 9 av 28

11 arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforholdet. D. Behandle lønnsspørsmål for generalsekretær E. Være ankeinstans for saker behandlet enten i sentrale utvalg eller i regionstyrene F. Innstille overfor og gjennomføre landsmøte G. Innkalle og gjennomføre årlig dialogkonferanse H. Foreta endringer i regiongrensene I. Etablere aksjonsutvalg J. Utnevne representanter til styrer, råd og utvalg K. Tolke vedtektspørsmål L. Vedta retningslinjer og mandater M. Engasjere revisjonsselskap N. Foreta suppleringsvalg O. Behandle planverk for den totale beredskapen i Norsk Folkehjelp. P. Legge til rette for utvikling, kurs og vekst i organisasjonen C. Ansette generalsekretær, behandle endrede arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforholdet D. Behandle lønnsspørsmål for generalsekretær E. Være ankeinstans for saker behandlet enten i sentrale utvalg eller i regionstyrene F. Innstille overfor og gjennomføre landsmøte G. Innkalle og gjennomføre årlig lederkonferanse H. Foreta endringer i regiongrensene I. Etablere arbeidsgrupper J. Utnevne representanter til styrer, råd og utvalg K. Tolke vedtektspørsmål L. Vedta retningslinjer og mandater M. Engasjere revisjonsselskap N. Foreta suppleringsvalg O. Behandle planverk for den totale beredskapen i Norsk Folkehjelp. P. Legge til rette for utvikling, kurs og vekst i organisasjonen Q. Utnevne leder til sanksjonsutvalg R. Utnevne personalutvalg 12.4 Styrets leder og to nestledere utgjør styrets arbeidsutvalg. Ingen endring 13 MØTEPLASSER 13 MØTEPLASSER 13.1 Årlig dialogkonferanse Konferansen er et bindeledd mellom lokale lag og styret. Konferansen skal bidra til utveksling av informasjon og drøfting av viktige spørsmål for organisasjonen. Dialogkonferansen innkalles med minst én måneds varsel og gjennomføres av Norsk Folkehjelps styre. Dialogkonferansen består av Norsk Folkehjelps styre og lagenes leder, eller dennes stedfortreder, samt ledere for regionstyrene. Dialogkonferansen skal drøfte. A. Status og utfordringer så langt i perioden B. Planer og prioriteringer for resten av perioden C. Aktuelle temaer / satsningsområder 13.1 Årlig lederkonferanse Konferansen er et bindeledd mellom lokale lag og styret. Konferansen skal bidra til utveksling av informasjon og drøfting av viktige spørsmål for organisasjonen. Lederkonferansen innkalles med minst tre måneders varsel og gjennomføres av styret i Norsk Folkehjelp. Lederkonferansen består av styret og lagenes leder eller stedfortreder, ledere for regionstyrene, samt styre i Solidaritetsungdom, Sentralt sanitets-utvalg og Sentralt ungdomsutvalg sanitet. Lederkonferansen skal drøfte: A. Status og utfordringer så langt i perioden B. Planer og prioriteringer for resten av perioden Side 10 av 28

12 C. Aktuelle temaer og satsingsområder 13.2 Årlig aktivitetskonferanse og fagkonferanse sanitet Aktivitetskonferansens tema og innhold bestemmes av styret etter innspill fra Norsk Folkehjelp Sanitet, ungdomsstyret og dialogkonferansen. Norsk Folkehjelp Sanitet skal ha en årlig fagkonferanse. Sanitetens fagkonferanse gjennomføres samtidig med aktivitetskonferansene. Representantskapsmøtet inngår i fagkonferanse sanitet hvert 2. år. Representantskapsmøtet innstiller på nytt sentralt sanitetsutvalg (leder, 1. nestleder og 2. nestleder) til valgkomiteen, det året det er landsmøte. I perioden mellom landsmøtene innstiller representantskapsmøtet sentralt sanitetsutvalg til suppleringsvalg i Styret i Norsk Folkehjelp. Representantskapsmøtet består av én representant fra hver lokale sanitetsgruppe og sentralt sanitetsutvalg. Fagkonferanse sanitet består av: A. Sentralt sanitetsutvalg B. Ungdomsutvalg Sanitet C. Representanter fra lokale sanitetsgrupper og ungdomsgrupper D. Beredskapsansvarlige på koordinerende nivå E. Representanter til Ungdomsutvalg Sanitet, skal velges demokratisk av og blant Norsk Folkehjelp Sanitetsungdommene Fagkonferanser Norsk Folkehjelp skal arrangere møteplasser som tilbyr kompetanseheving og stimulerer til økt aktivitet. Dette gjøres gjennom to fagkonferanser, Fagkonferanse Sanitet og Samfunnspolitisk fagkonferanse. Konferansene kan være samlokalisert Fagkonferanse Sanitet Fagkonferanse Sanitet skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap innenfor sanitetens fagområder. Innhold og tidspunkt for fagkonferansen skal bestemmes av sentralt sanitetsutvalg i samråd med sentralt ungdomsutvalg sanitet. Representantskapsmøtet i Norsk Folkehjelp Sanitet inngår i Fagkonferanse Sanitet annethvert år. Representantskapsmøtet i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom inngår i Fagkonferanse Sanitet hvert år Samfunnspolitisk fagkonferanse Samfunnspolitisk fagkonferanse skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap på samfunnspolitiske fagområder. Innhold bestemmes av egen arbeidsgruppe. 14 NORSK FOLKEHJELP SOLDARITETSUNGDOM 14 NORSK FOLKEHJELP Side 11 av 28

13 SOLDARITETSUNGDOM 14.1 Formål Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har som mål å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser gjennom aktivt påvirknings- og informasjonsarbeid om internasjonal solidaritet, antirasisme og asyl- og flyktningpolitikk. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps prinsipper og vedtekter, men står fritt til å ta egne standpunkt og vedta egne prioriteringer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms medlemmer er de mellom 13 og 30 år som er tilknyttet et ungdomslag eller en ungdomsgruppe med samfunnspolitisk engasjement Formål Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har som mål å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser gjennom aktivt påvirknings- og informasjonsarbeid om internasjonal solidaritet, humanitær nedrustning, antirasisme og asyl- og flyktningpolitikk. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps prinsipper og vedtekter, men står fritt til å innta egne standpunkter og vedta egne prioriteringer. Medlemmer i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er de mellom 13 og 30 år som er tilknyttet et solidaritetsungdomslag eller en solidaritetsungdomsgruppe med samfunnspolitisk engasjement.et medlem er valgbart til verv det året de fyller Organisering Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom organiseres med eget årsmøte, ungdomsstyre, ungdomslag og ungdomsgrupper Organisering Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom organiseres med eget nasjonalt årsmøte, solidaritetsungdomsstyre, solidaritetsungdomslag og solidaritetsungdomsgrupper Årsmøte Er vedtaksdyktig organ for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Skal behandle og vedta: A. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom B. Politisk plattform C. Budsjett og handlingsplan for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom D. Velge solidaritetsungdomsstyre og leder ungdomsstyre og 1. og 2. vara til styret i Norsk Folkehjelp E. Vedta kampanjer F. Nedsette aksjonsutvalg ved behov G. Øvrige prioriteringer Alle ungdomslag og ungdomsgrupper med samfunnspolitisk engasjement har rett til å sende tre delegater til ungdomsårsmøtet. I tillegg kan ungdomslag stille med en delegat hvis man har mer enn 50 medlemmer. Ett ungdomslag kan ikke stille med mer enn 4 delegater totalt Nasjonalt årsmøte Er et vedtaksdyktig organ for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut to måneder før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle og vedta: A. Beretning fra solidaritetsungdomsstyret B. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom C. Politisk plattform D. Handlingsplan for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom E. Velge solidaritetsungdomsstyre bestående av leder og to nestledere, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og første og andre nestleder er henholdsvis representant og første og andre vararepresentant til Norsk Folkehjelps styre. F. velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge. G. Velge valgkomité med leder, tre Side 12 av 28

14 medlemmer og ett varamedlem H. Øvrige prioriteringer Alle lag og ungdomsgrupper som definerer seg som Solidaritetsungdom har rett til å sende tre delegater til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms årsmøte. I tillegg kan solidaritetsungdomslag med over 50 medlemmer stille ytterligere én delegat. Ungdomslagene kan stille med inntil fire delegater. Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet. Delegater, observatører og personer på valg må ha betalt kontingenten innen fastsatt frist. Norsk Folkehjelps styre kan ha en observatørplass med tale- og forslagsrett på det nasjonale årsmøtet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Solidaritetsungdomsstyret: Er øverste organ i mellom årsmøtene Velges av og blant ungdomsmedlemmene på årsmøtet Består av leder, nestleder og tre styremedlemmer fra ungdomslag/ungdomsgrupper Leder av ungdomsstyret representerer ungdomslagene/ungdomsgruppene i styret i Norsk Folkehjelp, med alle rettigheter. Ungdomsårsmøtet velger også 1. og 2. vara til styret i Norsk Folkehjelp Ungdomsstyret kan på selvstendig grunnlag uttale seg på vegne av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Solidaritetsungdomsstyret Er øverste organ mellom de nasjonale årsmøtene. På selvstendig grunnlag kan ungdomsstyret uttale seg på vegne av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i tråd med vedtatt politisk plattform. Leder av solidaritetsungdomsstyret representerer solidaritetsungdomslagene-/gruppene i styret i Norsk Folkehjelp med alle rettigheter. I relevante saker er Solidaritetsungdom rådgivende for styret i Norsk Folkehjelp Lokale ungdomslag og ungdomsgrupper Solidaritetsungdom kan etablere egne ungdomslag som er organisert som lokale lag i Norsk Folkehjelp. Ungdomslagene drives i henhold til vedtektene og egne retningslinjer som vedtas av ungdomsårsmøte. Når det opprettes lokale ungdomslag skal disse benevnes med: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom (lagets navn f.eks Blindern ) altså Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern. Som solidaritetsungdomslagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (eks: Tromsø). Når det opprettes lokale ungdomsgrupper i et lokalt lag, skal disse benevnes med: Ungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp (Lagets navn f.eks Bergen) altså ungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp Bergen Lokale solidaritetsungdomslag og grupper Solidaritetsungdom kan etablere egne solidaritetsungdomslag som er organisert som lokale lag i Norsk Folkehjelp. Solidaritetsungdomslagene drives etter vedtekterne Solidaritetsungdomslagene drives i henhold til vedtektene og egne retningslinjer som vedtas av årsmøte i Solidaritetsungdom. Når det opprettes lokale solidaritetsungdomslag, skal disse navngis slik: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom (lagets navn f.eks. Blindern) altså Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern. Som solidaritetsungdomslagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (f.eks.: Tromsø). Når det opprettes solidaritetsungdomsgrupper i et lokalt lag, skal disse navngis slik: Solidaritets- Side 13 av 28

15 ungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp (Lagets navn f.eks. Bergen) altså Solidaritetsungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp Bergen. 15 NORSK FOLKEHJELP SANITET OG NORSK FOLKEHJELP NORSK FOLKEHJELP SANITETSUNGDOM 15 NORSK FOLKEHJELP SANITET 15.1 Formål Norsk Folkehjelp Sanitet har som formål å skape trygge lokalsamfunn gjennom beredskap i redningstjenesten, førstehjelpsopplæring og ulykkesforebygging. Ingen endring 15.2 Sentral organisering Norsk Folkehjelp Sanitet ledes av et sentralt utvalg som består av Leder og to nestledere valgt på landsmøte + 2 vara Oppnevnte medlemmer ut fra fagfunksjon Leder av Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom jf år av gangen med mulighet for forlengelse på representantskapsmøte Leder av sentralt sanitetsutvalg inngår som fast medlem i styret med alle rettigheter, med første og andre nestleder som henholdsvis første og andre varamedlem. Ved valg av medlemmer bør det etterstrebes en variert sammensetning men med fokus på nødvendig erfaring og kompetanse. Oppnevning av medlemmer ut fra fagfunksjon gjøres av sanitetsutvalgets valgte ledelse. Oppnevningen skal skje årlig. Styret vedtar retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet Organisering Norsk Folkehjelp Sanitet ledes av Sentralt sanitetsutvalg som består av: Leder og to nestledere samt to varamedlemmer valgt på representantskapsmøte. Oppnevnte medlemmer ut fra fagfunksjon Leder av Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Sentralt sanitetsutvalg velges av representantskapet for to år av gangen med mulighet for forlengelse. Utvalget velges på representantskapsmøtet og trer i funksjon etter landsmøtet, det året det er landsmøtet. I relevante saker er Norsk Folkehjelp Sanitet rådgivende for styret. Leder av Sentralt sanitetsutvalg tiltrer som fast medlem i styret i Norsk Folkehjelp med alle rettigheter, med første og andre nestleder som henholdsvis første og andre varamedlem. Alle valg bør etterstrebe en variert sammensetning med vekt på nødvendig erfaring og kompetanse. Oppnevning av medlemmer ut fra fagfunksjon gjøres av Sentralt sanitetsutvalg. Slik oppnevning skal skje årlig. Styret vedtar retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet. Sentralt sanitetsutvalg kan vedta retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet om førstehjelp og frivillig redningstjeneste Koordinerende nivå På et koordinerende nivå er saniteten organisert med Ingen endring Side 14 av 28

16 beredskapsleder og instruktørleder Sanitetsgrupper innenfor en region kan velge å organisere seg i et regionalt samarbeidsorgan for å ivareta opplæring og felles utfordringer 15.4 Lokalt På operativt nivå er saniteten organisert med sanitetsgrupper. Disse opererer ut fra direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet Lokalt På operativt nivå er saniteten organisert med sanitetsgrupper. Disse opererer ut fra direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet. Der det er sanitetsungdomsgrupper, skal de legge til rette for opplæring slik at medlemmer i Sanitetsungdommen kan delta på førstehjelpstjenester og bli godkjent redningsmannskap ved fylte 18 år. Lokalt kan det etableres minigrupper med barn fra 10 til 13 år som egen aktivitet. Primæraktivitet skal være førstehjelp, friluftsliv og redning og barna skal forberedes på å gå videre inn i sanitetsungdomsgruppene Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom organiserer seg i et Ungdomsutvalg Sanitet. Ungdomsutvalg Sanitet består av leder og tre medlemmer fra ungdomsgrupper eller aktiviteter direkte knyttet til sanitet. Ungdomsutvalg Sanitet velges av ungdom på Fagkonferanse sanitet hvert år, med overlappende funksjonstid på to år. Ungdomsutvalg Sanitet skal: A. Vedta aktivitetsplattform for Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom B. Vedta handlingsplan for Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom C. Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre sentrale ungdomsaktiviteter for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom D. Være rådgivende ovenfor Norsk Folkehjelp Sanitet i ungdomssaker. Ungdomsutvalg Sanitet er underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet. Leder for Ungdomsutvalg Sanitet tiltrer sentralt sanitetsutvalg. Medlemmer i Ungdomsutvalg Sanitet skal være under 26 år. Det oppfordres til geografisk og kjønnsmessig fordeling. Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er mellom 13 og 26 år Representantskapsmøte Representantskapsmøte skal avholdes på Fagkonferanse Sanitet annethvert år. Representantskapsmøtet skal behandle: a) Dagsorden og fullmakter b) Årsberetning for landsmøteperioden det året det er landsmøte c) Innkomne forslag d) Behandling av landsmøtesaker det året det er landsmøte e) Valg av Sentralt sanitetsutvalg etter innstilling fra valgkomiteen f) Velge seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er landsmøte. g) Valg av valgkomité Representantskapet består av Sentralt sanitetsutvalg og inntil to delegater fra hvert lokallag. Representantskapet innkalles med minst to måneders varsel. Forslag til behandling må være sendt Sentralt sanitetsutvalg minst fire uker før møtet. Endelige sakspapirer skal sendes delegatene senest to uker før møtet. Norsk Folkehjelps styre kan ha observatørplass med tale og forslagsrett på representantskapsmøtet. Side 15 av 28

17 16 NORSK FOLKEHJELP SANITETSUNGDOM 16.1 Formål Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har som formål å tilby en trygg og meningsfull fritid for ungdom mellom 13 og 26 år. Førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv skal stå sentralt i aktiviteten. Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom skal jobbe for at unge mennesker skal være opplært til å bli redningsmannskaper og/eller førstehjelpere, samt bli en del av Norsk Folkehjelp Sanitet ved fylte 18 år. Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har aldersgruppa år som særlig målgruppe Organisering Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom organiseres med representantskapsmøte, sentralt ungdomsutvalg sanitet og lokale Sanitetsungdomsgrupper Leder og to nestledere, et medlem samt to varamedlemmer valgt på representantskapsmøte Representantskapsmøtet velger representant til styret i Norsk Folkehjelp det året det er Landsmøte som også tiltrer sentralt ungdomsutvalg med alle rettigheter. Velge seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er landsmøte. Representantskapet velger en valgkomité med leder og tre medlemmer. Sentralt ungdomsutvalg sanitet velges for to år av gangen. Leder og første nestleder er til enhver tid første og andre varamedlem til styret i Norsk Folkehjelp. Både medlemmer i Sentralt ungdomsutvalg sanitet og styrerepresentanten skal være under 26 år. Valgene skal etterstrebe en geografisk, kjønns- og aldersmessig balanse. Sentralt ungdomsutvalg sanitet er underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet i saker som angår førstehjelpsog redningsfaglige spørsmål. Styret vedtar retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom. Side 16 av 28

18 16.3 Representantskapsmøte til Sanitetsungdom Hvert år gjennomfører Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom et representantskapsmøte med valg av medlemmer til Sentralt ungdomsutvalg sanitet. I tillegg velger møtet en representant til styret i Norsk Folkehjelp. Representantskapet rapporterer til Sentralt ungdomsutvalg sanitet om gjennomført arbeid, samt gir råd om videre prioriteringer. I tillegg velges det seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er landsmøte Representantskapet består av to representanter fra hver lokale sanitetsungdomsgruppe og Sentralt ungdomsutvalg sanitet. Både Norsk Folkehjelps styre og Norsk Folkehjelp Sanitet kan ha en observatørplass med tale- og forslagsrett på representantskapsmøtet Sentralt ungdomsutvalg sanitet Sentralt ungdomsutvalg sanitet skal: A. Vedta aktivitetsplattform og handlingsplan for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom B. Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre sentrale ungdomsaktiviteter for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom C. Være rådgivende overfor Norsk Folkehjelp Sanitet i ungdomssaker D. Være rådgivende overfor Styret i Norsk Folkehjelp i ungdomssaker 16.5 Lokalt Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er organisert i lokale sanitetsungdomsgrupper. Årsmøtet velger lokal ungdomsleder og voksenleder. Ungdomsutvalg kan opprettes etter eget ønske. Ungdomsleder eller voksenleder skal være representert med fulle rettigheter i lokallagsstyret. Lokale sanitetsungdomsgrupper skal navngis med Sanitetsungdom og stedsnavn, for eksempel Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Jæren. 16 AKSJONSUTVALG/ARBEIDSGRUPPER /PROSJEKTGRUPPER 17 ARBEIDSGRUPPER Side 17 av 28

19 Styret kan nedsette aksjonsutvalg ved behov, og i samarbeid med regionstyrene og lokallagene. Aksjonsutvalg opprettes for en bestemt tematikk og i en avgrenset periode. Eksempel kan være utvalg knyttet til rekrutteringskampanjer, politiske kampanjer og innsamlingsaksjoner, eller tematikk som flere lag ønsker å se på sammen. Ved behov kan Norsk Folkehjelps ulike organisasjonsledd sette ned arbeidsgrupper. Disse opprettes for et bestemt tema og en tidsbegrenset periode. Etter endt arbeid skal det sendes en evalueringsrapport til det organisasjonsleddet som oppnevnte arbeidsgruppa. 17 KONTROLLKOMITÉ 18 KONTROLLKOMITÉ 17.1 Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet og kan delta i styrets møter med talerett Kontrollkomiteen står til ansvar overfor landsmøtet og har talerett i styremøtene Komiteen har som mandat å kontrollere styrets arbeid og vedtak: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens vedtekter, retningslinjer og vedtak B. Kunne innkalle fast revisor og de personer de måtte ønske til sine møter C. Kunne gi revisor oppdrag av mer undersøkende art for å ivareta kontrollkomiteens behov for informasjon D. Avgi en skriftlig rapport til styret etter hvert kalenderårs slutt E. Avgi en skriftlig rapport til Norsk Folkehjelps landsmøte om sitt arbeid og sine merknader for siste landsmøteperiode Komiteen har som mandat å kontrollere styrets arbeid og vedtak: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens vedtekter, retningslinjer og vedtak B. Kunne innkalle fast revisor og de personer de måtte ønske til sine møter C. Kunne gi revisor oppdrag av mer undersøkende art for å ivareta kontrollkomiteens behov for informasjon D. Avgi en skriftlig rapport til styret etter hvert kalenderårs slutt E. Avgi en skriftlig rapport til Norsk Folkehjelps landsmøte om sitt arbeid og sine merknader for siste landsmøteperiode Lagene kan velge en egen kontrollkomité som kontrollorgan. Kontrollkomiteens mandat vil da være: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens prinsipprogram, vedtekter og lagets vedtak B. Foreta en kritisk gjennomgang av lagets disposisjoner og tallmessige revisjon Avgi en skriftlig rapport til årsmøtet for hvert regnskapsår 18.3 Lagene kan velge en egen kontrollkomité som kontrollorgan. Kontrollkomiteens mandat vil da være: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens prinsipprogram, vedtekter og lagets vedtak B. Foreta en kritisk gjennomgang av lagets disposisjoner og tallmessige revisjon Avgi en skriftlig rapport til årsmøtet for hvert regnskapsår 18 GENERALSEKRETÆREN 19 GENERALSEKRETÆREN Side 18 av 28

20 18.1 Generalsekretær ansettes på åremål for seks år, med mulighet for inntil seks års forlengelse Generalsekretær ansettes på åremål for seks år, med mulighet for inntil seks års forlengelse Generalsekretæren leder hovedadministrasjonen og er ansvarlig overfor Norsk Folkehjelps styre Generalsekretæren leder hovedadministrasjonen og er ansvarlig overfor Norsk Folkehjelps styre Generalsekretæren deltar på landsmøtet med talerett, og i styret med tale- og forslagsrett Generalsekretæren deltar på landsmøtet med talerett, og i styret med tale- og forslagsrett Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til- og iverksetting av beslutninger foretatt av styret Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger fra styret. 19 REGION 20 REGIONER 19.1 En region er en sammenslutning av alle lokale lag i ett geografisk område, samt kollektive tilmeldte foreninger direkte tilmeldt regionene. Regionene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen En region er en sammenslutning av alle lokale lag i ett geografisk område, samt kollektive tilmeldte foreninger direkte tilmeldt regionene. Regionene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som ifølge vedtektene gjelder for hele organisasjonen Forandringer av regionens geografiske grenser skal fastsettes av Norsk Folkehjelps styre Forandringer av regionens geografiske grenser skal fastsettes av Norsk Folkehjelps styre Regionens navn bestemmes av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra regionstyret Regionens navn bestemmes av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra regionstyret Regionstyrene kan organisere egne aksjonsutvalg eller arbeidsgrupper etter behov. 20 REGIONENS ÅRSMØTE 21 REGIONENS ÅRSMØTE 20.1 Regionens årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst seks ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på regionens årsmøte, må være sendt regionstyret minst fire uker før møtet. Saksliste med beretning, regnskap og forslag sendes de lokale 21.1 Regionens årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars og innkalles med minst seks ukers varsel. Forslag til behandling må være sendt regionstyret minst fire uker før møtet. Side 19 av 28

21 lagene og de kollektivt tilsluttede foreninger senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste med beretning, regnskap og forslag samt valgkomiteens innstilling skal sendes lokallagene og kollektivt tilsluttede foreninger senest to uker før årsmøtet Regionssekretæren har tale- og forslagsrett på årsmøtet Årsmøtet består av regionstyret, representanter fra Norsk Folkehjelps lokale lag i regionen, samt en representant fra hver av de regionale kollektivt tilsluttede foreninger 21.2 Den administrative rådgiveren som til enhver tid følger opp styret i regionen har tale- og forslagsrett på årsmøtet Årsmøtet består av regionstyret, representanter fra Norsk Folkehjelps lokale lag i regionen, samt én representant fra hver av de regionale kollektivt tilsluttede foreningene Alle lag kan stille med inntil tre representanter på regionens årsmøte 21.4 Alle lag kan stille med inntil tre representanter på regionens årsmøte. Alle lagsrepresentanter skal ha betalt kontingent i det lokallaget man kommer fra innen gjeldende frister Regionstyret skal engasjere revisor ved behov. Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøte med tale- og forslagsrett til regnskapet Regionstyret skal engasjere revisor ved behov. Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøte med tale- og forslagsrett til regnskapet For å sikre kontinuitet i regionstyrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen, hvor den ene halvparten av regionstyret vekselvis er på valg ved hvert årsmøte. En valgperiode er maksimum to år av gangen For å sikre kontinuitet i regionstyrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen med halve regionstyret på valg ved hvert årsmøte. En valgperiode er maksimum to år av gangen Årsmøtet behandler for regionens totale virksomhet: Beretning Regnskap Innkomne forslag Plan og budsjett for minimum to år Valg av: A. Regionstyre bestående av 3 medlemmer, leder, sekretær og økonomileder, samt to varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge. B. Inntil 6 representanter til Norsk Folkehjelps landsmøte det året det avholdes C. Valgkomité bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer Årsmøtet behandler: Beretning Regnskap Innkomne forslag Plan og budsjett for minimum to år Årsmøtet velger: A. Regionstyre med leder, valgt sekretær og økonomileder, samt to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Én av disse skal være under 30 år. B. Inntil seks delegater til Norsk Folkehjelps landsmøte det året det avholdes. Minst én delegat skal være under 30 år. C. Valgkomité med minst tre medlemmer og Side 20 av 28

22 Innstille på: D. Representant med to vararepresentanter til Norsk Folkehjelps styre i landsmøteåret E. Eventuelt suppleringsvalg på regionens representant/vararepresentanter i Norsk Folkehjelps styre Ved valg etterstrebes en lik kjønnsmessig fordeling. to varamedlemmer. Komiteen konstituerer seg selv. Årsmøtet innstiller på: D. I landsmøteåret: Representant med to vararepresentanter til styret i Norsk Folkehjelp E. Eventuelt suppleringsvalg på regionens representant og vararepresentanter til styret i Norsk Folkehjelp. Alle valg skal etterstrebe en geografisk, kjønns- og aldersmessig balanse Ved regionstyrets sammensetning skal det tas geografiske hensyn Før behandling på årsmøtet skal regnskapet være revidert. Regioner med omsetning til og med kr kan velge to regnskapskyndige personer ti å revidere regnskapet og avgi rapport til årsmøtet. Revidering skal skje etter mal vedtatt av Norsk Folkehjelps styre. Omsetter regionen for mer enn kr skal regnskapet revideres av registrert revisor, jfr Regionstyret har ikke stemmerett ved behandling av beretning og regnskap. Årsrapport vedlagt årsregnskap med revisjonsberetning, sendes regionskontoret innen 15. april Før behandling på årsmøtet skal regnskapet være revidert. Regioner med omsetning til og med kr kan velge to regnskapskyndige personer til å revidere regnskapet og rapportere til årsmøtet. Revidering skal skje etter en mal vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp. Hvis regionen omsetter for mer enn kr, skal regnskapet revideres av registrert revisor, jfr Regionstyret har ikke stemmerett ved behandlingen av beretning og regnskap. Årsrapport vedlagt årsregnskap med revisjonsberetning skal sendes til Norsk Folkehjelp innen 15. april Representantenes reiseutgifter til årsmøte bæres av det lokale laget, men kan fordeles på alle representantene etter reisefordelingsprinsippet. Alle utgifter til regionstyret dekkes av regionen. Øvrige utgifter til representantene bæres av det lokale laget Lokallaget skal dekke representantenes reiseutgifter til årsmøtet, men utgiftene kan fordeles på alle representantene etter reisefordelingsprinsippet. Reiseutgiftene for regionstyret dekkes av regionen. Representantenes øvrige utgifter skal dekkes av lokallaget. 21 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 22 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 21.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 2/3 av regionens lokale lag krever det eller når regionstyret mener det er påkrevet i henhold til vedtektene, (etablering av forretningsmessig foretak, låneopptak, eller for å gjennomføre valg hvis hele eller deler av styret fratrer) Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst to tredjedeler av regionens lokale lag krever det, eller når regionstyret ser det som påkrevet etter vedtektene (etablering av forretningsmessig foretak, låneopptak, eller for å gjennomføre valg hvis hele eller deler av styret fratrer). Side 21 av 28

FORSLAG TIL VEDTEKTER

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019

Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På selvstendig

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen.

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen. VEDTEKTER 2015 2019 INNHOLD 1 Formål... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Oppbygging... 4 4 Medlemskap... 5 5 Kontingent... 5 6 Sanksjoner... 6 7 Vedtektsendringer... 8 8 Registreringsplikt, arbeidsgiveransvar

Detaljer

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen.

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen. Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 Retningslinjer 2015-2019 Rev. Desember 2016 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Hørings dokumenter til landsmøtet!

Hørings dokumenter til landsmøtet! Til: Norsk Folkehjelp - styret - lag og regioner - Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom (sentralt) - landsomfattende tilsluttede organisasjoner Deres ref: Lag/region Vår ref: poe Vår dato: 17.12.2014

Detaljer

Nye vedtekter 2011-2015 Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Nye vedtekter 2011-2015 Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt

Detaljer

Nye vedtekter Retningslinjer til vedtektene FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Nye vedtekter Retningslinjer til vedtektene FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2017 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 9. juni 2017 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2017 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Revidert og vedtatt på Landsmøtet 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND er en landsomfattende organisasjon av kor. Norges Korforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer