Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?"

Transkript

1 Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila

2 Deloitte Hva er Deloitte? Revisjon og rådgivning, konsulenttjenester, juridiske tjenester, transaksjonsrådgivning og corporate financetjenester Klientteam: Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, men også gjennom praktiske handlinger og gjennomføringsevne. 2

3 Disposisjon Folketrygden en oversikt AFP - privat sektor fra 1. januar 2011 Tjenestepensjonsordninger Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Innskuddspensjon (LOI) Foretakspensjon (LOF) Individuelle pensjonsordninger Driftspensjon Livrenter Offentlige ordninger 3

4 Disposisjon Generelt om innholdet i pensjonsordningene Endringer Overgangsordninger Ikke ytelsene til individene Skattebehandling Regnskapsføring 4

5 Folketrygdens pensjonsreform - En oversikt Deloitte

6 Folketrygdens pensjonsreform Nye regler for alderspensjon innført 1. januar 2010 Ønske om et bærekraftig pensjonssystem De nye reglene innebærer: Ny opptjeningsmodell Fleksibelt uttak Levealdersjustering Nye reguleringsbestemmelser 6

7 Folketrygdens pensjonsreform Ny opptjeningsmodell Inntektspensjon Opptjening basert på pensjonsgivende inntekt mm En alleårsregel Alle år teller med fom det året man fyller 13 tom det året man fyller 75 Pensjonsbeholdning Årlig godskrivelse av pensjonsopptjening i en pensjonsbeholdning 18,1% av inntekt inntil 7,1 G Pensjonsbeholdningen utgangspunkt for alderspensjon Garantipensjon En minstepensjon 7

8 Folketrygdens pensjonsreform Hvem omfattes av nye opptjeningsreglene? Født Opptjening etter gammelt regelverk Født Opptjening etter gammelt og nytt regelverk En kombinasjon av regelverk Fases gradvis inn Født Opptjening etter nytt regelverk 8

9 Folketrygdens pensjonsreform Fleksibelt uttak Omfatter alle personer født i 1943 eller senere Kan ta ut pensjon fra 62 år Vilkår at man har en tilstrekkelig opptjening Uttaksgrader: 20%, 40%, 50%, 60% eller 80% Rett på pensjon fra 67 år Kan kombinere arbeid og pensjon Kan arbeide ubegrenset selv om mottar pensjon Gjelder ved både helt eller delvis pensjonsuttak Inntekt godkjennes som pensjonsopptjening 9

10 Folketrygdens pensjonsreform Levealdersjustering En mekanisme som skal ta høyde for økt forventet levealder i befolkningen Skal sikre et bærekraftig pensjonssystem Pensjonen justeres etter forventet levealder i befolkningen Yngre årskull skal måtte arbeide lenger for samme pensjon Pensjonen justert med et delingstall som også avhenger av på hvilket tidspunkt man velger å ta ut pensjon 10

11 Folketrygdens pensjonsreform Nye reguleringsbestemmelser Regulering av pensjon under opptjening Pensjonsbeholdningen reguleres i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst Reguleres pr 1. mai hvert år Regulering av pensjon under utbetaling Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst etter bestemte regler Oppjusteres med gjennomsnittelig lønnsvekst og fratrekkes 0,75% 11

12 Folketrygdens pensjonsreform Betydning for arbeidsgivere Forståelse av nytt system viktig Vil det endre tilgang på eldre arbeidskraft med erfaring? Vil arbeidstakerorganisasjoner kreve mer/andre tilleggspensjonsordninger? Kan/vil/skal arbeidsgiver godta ønsker om redusert arbeidstid for eldre arbeidstakere? 12

13 Pensjonsreformen hva er skjedd? Folketrygden NOU 2004:1 Modernisert folketrygd bærekraftig pensjon for framtida St.meld. Nr.12 ( ) Pensjonsreform trygghet for pensjonene Vedtatt 26. mai 2005 hovedprinsippene for pensjonsreformen St.meld. Nr.5 ( ) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden (konkretisering av pensjonsforliket) Vedtatt 23. april 2007 hovedprinsippene for en pensjonsreform Ot.prp. Nr.37 ( ) om lov om endringer i folketrygdloven (alderspensjon) Ot.prp. Nr.106( ) Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) Prop. 15L ( ) Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) Tekniske tilpasninger av reglene om blant annet forsørgingstillegg, etterlattepensjon og barnepensjon Forslag om ny uførepensjon planlagt fremmet i 2010 NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre, og høringsuttalelsene til denne Forslag om midlertidige løsninger for alderspensjon til uførepensjonister Prop. 82L ( ) - mars

14 Avtalefestet pensjon - AFP i privat sektor 14

15 AFP i privat sektor - generelt En førtidspensjonsordning med pensjonsalder 62 år Bedriften må være omfattet av tariffavtale Alle ansatte er medlemmer selv om de ikke er medlem av fagforening Ny AFP gjennomføres som en felles ordning for alle tariffavtalene, og krever felles administrasjon - Felleskontoret for LO/NHO-ordningene 15

16 AFP i privat sektor - generelt Nåværende AFP-ordning avløses av ny AFP-ordning med virkning fra 1. januar 2011 Uttak av pensjon etter 1. januar 2011 omfattes av den nye AFPordningen Arbeidstakere født 1949 eller senere vil fullt ut få pensjon etter ny ordning Nåværende ordning lukkes per

17 AFP i privat sektor - generelt Uttak av pensjon før 1. januar 2011 får AFP-pensjon fullt ut etter gamle regler Søknaden om gammel AFP bør sendes minst 4 måneder før uttak Siste dato for uttak av gammel AFP er Søknaden kan sendes inn helt til 31. desember 2010 Vilkårene for gammel AFP må være oppfylt på uttakstidspunktet, dvs senest 30. november 2010 Personer født i årene får en gradvis innfasing av ny AFP-ordning 17

18 AFP i privat sektor - generelt Arbeidsgivers del dekker 2/3-deler av ordningen Staten dekker 1/3-del av ordningen Arbeidsgiver finansierer kun premieinnbetalingen og ikke pensjonsutbetalingen Opptjeningsreglene skal svare til folketrygdens opptjeningsregler Opptjenes med 0,314% av årlig pensjonsgivende inntekt frem til fylte 62 år (det 61ste året er det siste året som medregnes) Maks inntektsgrunnlag utgjør 7,1 G (gjennomsnittlig) av pensjonsgivende inntekt Kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkortning Ny AFP skal utbetales ugradert og livsvarig Må kombineres med folketrygd Kan ikke kombineres med uførepensjon fra folketrygden etter fylte 62 år, eller AFP fra andre kommunale eller statlige ordninger 18

19 AFP i privat sektor Vilkår for ny AFP Arbeidsgiver må være omfattet av ordningen på uttakstidspunktet Arbeidstaker må oppfylle folketrygdens opptjeningsregler for alderspensjon på uttakstidspunkt Arbeidstaker må være ansatt og reell arbeidstaker i bedriften på uttakstidspunktet og de 3 forutgående årene Arbeidstaker må ha vært omfattet av AFP-ordningen i minst 7 av de siste 9 år Født : 3 av siste 5 år Født 1952: 4 av siste 6 år, født 1953: 5 av siste 7 år, født 1954: 6 av siste 8 år Eksisterende ordning krever 3 års karenstid hos arbeidsgiver eller 5 års forutgående AFP medlemskap 19

20 AFP i privat sektor Arbeidsgivers premier Ny ordning Grunnlag mellom 1 og 7,1 G (gjennomsnittlig) av lønn og annen godtgjørelse rapportert på kode 111A Det er foreslått premie tilsvarende 1,40 % av lønn og annen godtgjørelse rapportert på kode 111A Høringsfrist 8. september 2010, forventet vedtaksdato 21. september 2010 Forslaget vektlegger at bedriftenes betaling av premier for ny og gammel AFP, og egenandeler for gammel AFP, ikke skal bli for omfattende. Det må antas at premiesatsen for ny AFP vil øke etterhvert som premie og egenandelsbelastningen for bedriftene for gammel AFP blir faset ut Kvartalsvis fakturering, første gang i slutten av 1. kvartal 2011 Ingen egenandel 20

21 AFP i privat sektor Arbeidsgivers premier Nåværende ordning Sluttfinansiering av gammel AFP Bedriften vil bli pålagt premie og egenandeler for å sluttfinansiere pensjonsutgifter i den gamle AFP ordningen Finansiering av nåværende AFP Foreslått redusert månedspremie for 2011 forventes vedtatt 21. september 2010 (for øvrige år er satsen nedenfor kun en indikasjon): Arbeidstid 30 timer eller mer pr uke NOK 160 NOK 140 NOK 125 NOK 85 NOK 23 Arbeidstid 20 til 29 timer pr uke NOK 105 NOK 92 NOK 82 NOK 56 NOK 15 Arbeidstid 4 til 19 timer pr uke NOK 92 NOK 80 NOK 72 NOK 49 NOK 13 21

22 AFP i privat sektor Overgangsregler for ansatte som mottar AFP etter nåværende ordning Arbeidsgiver på uttakstidspunktet er fortsatt forpliktet til å dekke den særskilte premien tilsvarende minst 25% av løpende pensjoner AFP påslag for personer født i årene Nåværende AFP-ordning lukkes per og avsluttes per

23 AFP i privat sektor noen hovedforskjeller Gammel AFP Uttak senest 1. desember 2010 Tidsbegrenset mellom 62 og 67 år, over på alderspensjon fra 67 år. Avkorting av pensjonen ved inntekt over Mulighet for delvis uttak av AFP. Ingen levealdersjustering Du må ha vært ansatt i tilsluttet bedrift de siste 3 årene, eller ha vært omfattet av AFP ordningen de siste 5 årene. Du må på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker i en bedrift som har vært tilsluttet AFP ordningen i minimum to år (karenstid). Ny AFP Uttak fra og med 1. januar 2011 Uttak fra 62 år eller senere. Livsvarig ytelse. Må tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden. Ingen inntektsavkorting, tjen så mye du vil mens du mottar AFP. AFP kan ikke tas ut delvis. Blir levealdersjustert Du må ha vært omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Overgangsregler gjelder for årskullene Du må på uttakstidspunktet og tre år tilbake ha vært sammenhengende ansatt og reell arbeidstaker i en tilsluttet bedrift. 23

24 Ny AFP-ordning Betydning for arbeidsgivere Ny ordning kan gi en økonomisk mulighet for flere å ta ut AFP idet pensjonen ikke avkortes mot arbeidsinntekt Et økt uttak av AFP kan innebære økte kostnader Ulike ordninger mellom privat og offentlig sektor vil muligens hindre mobilitet Arbeidsgiver vil få mindre kontroll over uttak av AFP idet det ikke forutsetter førtidspensjonering AFP vil ikke lenger være et instrument for å oppnå tidligpensjonering 24

25 AFP i privat sektor Skatt Som tidligere/nåværende ordning Premieinnbetaling er skattefritt for arbeidstaker Premieinnbetalingen er grunnlag for arbeidsgiveravgift Premieinnbetalingen er grunnlag for skattemessig fradrag for bedrift 25

26 AFP i privat sektor Gammelt pensjonssystem Lønn PAFP Tjenestepensjon Folketrygd Nytt pensjonssystem 62 år 67 år Livsvarig Lønn Tjenestepensjon AFAFPAFP Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig 25

27 AFP i privat sektor Regnskapsmessig behandling Den gamle ordningen avvikles og eventuell forpliktelse resultatføres i 2010 Gjenværende regnskapsført forpliktelse etter 2010 er knyttet til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25% egenandel samt premie for årene ) Den nye ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksplan Uttak kan forventes å øke fra nå ca 50% til tilnærmet 100% Regnskapsføring som ytelsesplan betinget av: Pålitelig måling av alle elementer Pålitelig og konsistent allokeringsgrunnlag mellom medlemsforetakene Ellers regnskapsføres den som en innskuddsplan 27

28 AFP ordning i privat sektor Til tross for at man innfører en dyrere plan, så blir 2010 et billig år ift AFP i regnskapet Inntektsføring av tidligere års avsetninger grunnet pt manglende måling og allokering Regnskapsmessig behandling overgang for de som regnskapsfører gammel ordning som innskuddsordning Underdekning i ordningen må avsettes med mindre elementet er ubetydelig 28

29 Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning i privat sektor Uttalelse fra Finanstilsynet Finansdepartementet stilte i brev av 24. september 2010 spørsmål til Finanstilsynet knyttet til regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor. Delvis svar på dette foreligger i Finanstilsynets brev av 1. november Foretakene har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning, og Finanstilsynet er av den oppfatning at det må tilstrebes at denne forpliktelsen regnskapsføres i balansen. Slik Finanstilsynet ser det, er det imidlertid lite trolig at foretakene vil ha tilstrekkelig informasjon til å innregne en forpliktelse i årsregnskapet for Hvorvidt det senere er grunnlag for balanseføring er avhengig av om det finnes en konsekvent og pålitelig allokeringsnøkkel og at det nødvendige datagrunnlaget fremskaffes. 29

30 Pensjonsreformen hva er skjedd? AFP 6. februar 2008 AFP-utvalgets rapport Ot.prp. Nr.111 ( ) om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) Prop. 17L ( ) om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFPtilskottsloven) Vedtatt februar 2010 Lønnsoppgjøret i offentlig sektor 2009 Partene ble enige om å videreføre dagens AFP regler og offentlig tjenestepensjon 30

31 Tjenestepensjonsordninger - OTP, LOI og LOF 31

32 Tjenestepensjonsordninger Generelt Tjenestepensjonsordninger omfatter normalt følgende pensjonsordninger: Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Både innskuddsbasert og ytelsesbasert som må oppfylle vilkår i LOF eller LOI Valgfrihet Minimumsvilkår som må være oppfylt Lov om innskuddspensjon (LOI) Innskuddsbasert ordning Foretakspensjonsloven (LOF) Ytelsesbasert ordning 32

33 Tjenestepensjonsordninger etter pensjonsreformen Tjenestepensjonsordningene har bygget på folketrygden Endringer i folketrygden krever tilpasninger av tjenestepensjonsordningene Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 har vurdert tilpasninger og endringer i Lov om obligatorisk tjenestepensjon Innskuddspensjonsloven Foretakspensjonsloven Prop 6 ( ) rett til fleksibelt uttak av alderspensjon i skattefavoriserte ordninger 33

34 OTP, LOI og LOF etter pensjonsreformen Banklovkommisjonen har i hovedtrekk foreslått Konkrete endringer i lov om innskuddspensjon Høringsfrist juli 2010 Forventet lovforslag i oktober 2010 (Prop 6L ( )) Ikrafttredelse 1. januar 2011 Overgangsordninger for pensjon i henhold til lov om foretakspensjon Ikrafttredelse 1. januar 2011 Utredning om endringer i foretakspensjonsloven forventes ferdig i løpet av 2011 Begrepsmessig tilpasning av lov om Obligatorisk tjenestepensjon 34

35 Innskuddspensjonsloven Innskuddspensjon Regulerer alderspensjon Premiefritak ved uførhet Innbetaling/innskudd til ordningen er forhåndsdefinert andel av lønn Ytelsen tilsvarer konkret innskudd + avkastning Opptjening bygger på alleårsprinsipp dvs at alle årene innskudd er betalt medregnes i pensjon for utbetaling 35

36 Innskuddspensjonsloven Foreslåtte endringer Fleksibelt uttak av alderspensjon etter fylte 62 år Nåværende ordning gir ytelse tidligst ved 67 år Ingen begrensning knyttet til fortsatt arbeidsinntekt Ikke krav om å ta full pensjon, men kan ta ut gradert pensjon Kan opptjene seg pensjonsrettigheter så lenge man fortsetter å jobbe Ikke øvre grense ved 75 år som i folketrygden Pensjon som tas ut må minimum utgjøre 20% av grunnbeløpet per år AFP-pensjonister kan ikke lenger stå fortsatt tilsluttet 36

37 Innskuddspensjonsloven Foreslåtte endringer Minstekrav til utbetalingstid på 10 år, og uansett frem til fylte 77 år Utbetalingstid reguleres i pensjonsordningens regelverk Nåværende innskuddspensjon har en minimumsgrense på 10 år Adgang til avkortet utbetalingstid dersom pensjonskapitalen er begrenset Tilsvarende nåværende ordning Administrasjonskostnader knyttet til pensjonskapitalbevis Pensjonskapitalbevis til personer som ikke er medlemmer i ordningen dekkes av arbeidstaker Pensjonskapitalbevis til personer som er fortsatt medlemmer pga delvis arbeidsinntekt eller uførepensjon dekkes av arbeidsgiver 37

38 Innskuddspensjonsloven Uendret inntil videre Grunnlaget for innskuddene fortsetter å være 12 G Knekkpunkt ved 6 G Hvorvidt det endres til 7,1G utsettes til utredning om ytelsespensjon foreligger Arbeidstakers innskudd fortsetter å være maksimum 4% 38

39 Innskuddspensjonsloven Overgangsordninger AFP pensjonister som tar ut pensjon etter nåværende AFP ordning i løpet 2010 skal kunne stå fortsatt tilsluttet innskuddspensjonsordningen 39

40 Innskuddspensjonsloven Skatt Som tidligere/nåværende ordning Innskuddene er skattefritt for arbeidstaker Innskuddene er grunnlag for arbeidsgiveravgift Innskuddene er grunnlag for skattemessig fradrag for bedrift Regnskap Som tidligere/nåværende ordning 40

41 Foretakspensjonsloven Foretakspensjon/ytelsespensjon Kan regulere både alders- uførhet og etterlattepensjon Ytelsen er forhåndsdefinert forutsatt full tjenestetid Innbetaling/premier til ordningen er avhengig av hvilket nivå pensjonsordningen angir ytelsen å være Opptjening bygger på lønn og beregnet folketrygd. Avkastning er uten betydning for størrelsen på pensjonsutbetalingen 41

42 Foretakspensjonsloven Foreslåtte overgangsordninger Fleksibelt uttak av alderspensjon etter fylte 62 år Valg av uttakstidspunkt Valg av uttaksgrad Kombinasjon med arbeidsinntekt Kan opptjene seg pensjonsrettigheter så lenge man fortsetter å jobbe Ikke øvre grense ved 75 år som i folketrygden Tilsvarer dagens ordning Premier etter full opptjeningstid skal ikke ta hensyn til endringer i lønn eller økt folketrygdytelse Overskuddspremie skal gis den ansatte enten som en engangsbetalt foretaksordning eller innskuddsordning eller sikre tilleggsytelser 42

43 Endringer i tjenestepensjonsordningene Betydning for arbeidsgivere Vil ledere/mellomledere med høyere lønnsnivå kreve individuelle ordninger for å kompensere eventuell reduksjon i pensjonsopptjening? Økonomiske konsekvenser av tidlig uttak av pensjon er uklare men muligens fordelaktig for arbeidsgiver Vil arbeidsgiver møte andre og flere utfordringer knyttet til krav/ønske om redusert arbeidstid? 43

44 Foretakspensjonsloven Foreslåtte overgangsordninger Beregningsteknisk begrep som pensjonsalder erstattes med opptjeningsalder Skjæringspunkt for når premiereserven for den enkelte er fullt oppbygget Dagens minimums opptjeningstid på 30 år og maksimumstid på 40 år opprettholdes Ikrafttredelse 1. januar 2011 Utbetaling i samsvar med fleksibelt uttak senest 1. juni 2011 Det vil ikke være mulig for AFP-pensjonister å stå fortsatt tilsluttet AFP pensjonister som tar ut pensjon etter nåværende AFP ordning i løpet 2010 skal fortsatt kunne stå tilsluttet pensjonsordningen 44

45 Foretakspensjonsloven Skatt Som tidligere/nåværende ordning Premieinnbetaling er skattefritt for arbeidstaker Premieinnbetalingen er grunnlag for arbeidsgiveravgift Premieinnbetalingen er grunnlag for skattemessig fradrag for bedrift Regnskap Fleksibelt uttak av tjenestepensjon mellom 62 og 75 år Tidligere uttak kan gi betydelig reduksjon i årlig utbetaling Vurdere omfang av pensjonering før 67 år Påvirker antall opptjeningsår / antall år for å fordele opptjeningen på Påvirker fastsettelsen av forventet pensjonsnivå Regnskapsmessige virkninger trolig ubetydelige? 45

46 Pensjonsreformen hva er skjedd? Tjenestepensjon Banklovkommisjonen, NOU 2010:6 (mai 2010) Pensjonslovene og folketrygdreformen, del I Nytt lovforslag fremmes oktober 2010 Endringer i innskuddspensjonsloven, obligatorisk tjenestepensjon og IPS Videreføring av ytelsespensjonsloven I en overgangsperiode Prop 6L ( ) 46

47 Individuelle pensjonsordninger - IPS, driftspensjoner og livrenter 47

48 Individuelle pensjonsordninger Generelt Individuelle pensjonsavtaler dekker normalt førtidspensjon og/eller pensjon for inntekt over 12G Individuelle pensjonsavtaler dekkes normalt av følgende alternativer: IPS (Lov om individuell pensjonsordning) Livrenter Driftspensjon 48

49 Individuelle pensjonsavtaler etter pensjonsreformen IPS Tilpasses til fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år Premier skal kunne innbetales frem til 75 år Innføres med virkning fra 1. januar 2011 Individuelle livrenter Ingen behov for lovtilpasning Kan være behov for tilpasning av livrenteordningen Kan være behov for tilpasning av eventuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Individuelle pensjonsavtaler over drift Avtalene bør gjennomgås og tilpasses pensjoneringstidspunkt og folketrygdberegnet pensjon 49

50 Endringer i pensjonsbeskatningen Nye pensjonsskatteregler foreslås å tre i kraft fra Ønsker å stimulere eldre til å jobbe lenger ved å redusere marginalskatten på arbeidsinntekt Hovedendringene i pensjonsskatten er: Trygdeavgiften går opp fra 3,0 % til 4,7 % Særfradrag (maksimalt kr ) for alder faller bort Skattebegrensningsregelen erstattes av et nytt skattefradrag som kun gjelder pensjonsinntekten Særfradrag for uførhet økes til kr per påbegynt måned I de nye skattefradragsreglene har renteinntekter og formue ingen betydning for fradragets størrelse og det fastsettes uavhengig av ektefelle eller samboers inntekt 50

51 Endringer i pensjonsbeskatningen (forts) Nye pensjonsskatteregler foreslås å tre i kraft fra Fullt skattefradrag er foreslått til kr Skattefradraget reduseres i følgende tilfeller: Uttak av gradert alderspensjon etter folketrygden Prosentvis reduksjon av AFP når slik pensjon er redusert mot arbeidsinntekt I tilfeller en har mottatt en av de nevnte pensjonene deler av året Skatteskjerpelse for alle med årlig pensjonsutbetaling over kr (ca. 30 %) 51

52 Veiledning pensjonsforutsetninger - Per 31. august 2010 (31. desember 2009) Diskonteringsrente ved normal varighet på pensjonsforpliktelsen Risikopåslag for NRS 6 Avkastning i livselskap Gj.sn. lønnsvekst inkl karrieretillegg Regulering av pensjonsopptjening i Folketrygden Pensjonsreg. ved min. regulering Pensjonsreg. ved maks regulering Reg. av oppsatte rettigheter i offentlige/offentlig like ordninger Pensjonsreg. offentlige/offentlig like ordninger 3,2% (4,5%) Ca 0,6%-poeng (0,9%-poeng) Ca 4,6% (5,7%) Ca 4,0% (4,5%) Ca 3,75 (4,25%) Ca 0,5% (1,4%) Ca 3,75% (4,25%) Ca 3,75% Ca 3,0% 52

53 Veiledning pensjonsforutsetninger Diskonteringsrente 3,2% = risikofri rente= inflasjon 2% + realrente 1,2% 1,2% Avkastning 4,6% =diskonteringsrente/risikofri rente 3,2%+ Meravkastning1,4% Gj.snt. lønnsvekst 4%=inflasjon 2%+reallønnsvekst 1,75%+ gj.snt. karrieretillegg 0,25% G - Regulering 3,75% = inflasjon 2% + reallønnsvekst 1,75% Minste pensjonsreg. 0,5%= avkastning 4,6% - gj.snt. grunnlagsrente 3,6% beregnet virkning av svingning i oppnådd avkastning tilført pensjonister 0,5% Maks pensjonsreg 3,75% = G-regulering 3,75%=inflasjon 2%+reallønnsvekt1,75% Pensjonsreg. offentl.ordninger 3,00% = generell lønnsvekst 3,75% - 0,75% Reg. oppsatte rettigheter 3,75% = generell lønnsvekst 3,75% 53

54 Diskonteringsrenten Endringer i diskonteringsrenten hvilke konsekvenser? Analysere om realrenteendring/endring i inflasjonsforventning eller en kombinasjon Av betydning for innbyrdes konsistens i forutsetningene; i hvilken grad skal øvrige forutsetninger endres eller ikke Eksempel på sensitivitet jfr Vedlegg 2 til Veiledning for ytterligere detaljer: Sensitivitet endring av diskonteringsrente kostnad Forpliktelse endring i % Ved 3,2% rente % 100% Økning med 1%-poeng % 83% Reduksjon med 1%-poeng % 122% 54 54

55 Lønnsvekst (vekst i pensjonsgrunnlaget) per 31. august 2010 Endringer i forventet lønnsvekst hvilke konsekvenser? Eksempel på sensitivitet jfr Vedlegg 2 til Veiledning for ytterligere detaljer: Sensitivitet endring av lønnsvekst kostnad Forpliktelse endring i % Basisforutsetning 4% % 100% Økning med 1%-poeng % 111% Reduksjon med 1%-poeng % 90% 55

56 Pensjonsregulering per 31. august 2010 Eksempel på sensitivitet jfr Vedlegg 2 til Veiledning for ytterligere detaljer: Sensitivitet endring av pensjonsregulering kostnad Forpliktelse endring i % Basisforutsetning 0,5% (minimumsregulering) % 100% Økning med 1%-poeng % 113% Reduksjon med 0,5%-poeng (til null) % 95% 56

57 Vil pensjonsreformens endringer påvirke fastsettelsen av pensjonsforutsetninger i år? Veiledning for pensjonsforutsetninger justeres for å samsvare med vedtatte endringer som har kommet som følge av pensjonsformen. Forutsetning for regulering av offentlige tjenestepensjons-ordninger skal reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 % i samsvar med vedtak i Stortinget (planendring) I den nye folketrygden er det pensjoner under utbetaling som er fastsatt til maks gjennomsnittlig lønnsvekst fratrukket 0,75 %. For pensjoner under opptjening er reguleringen fortsatt G, slik at grunnlag for fastsettelse av Forventet regulering av pensjoner i Folketrygden, ikke er endret i forhold til tidligere. Øvrige økonomiske forutsetninger er ikke direkte påvirket av endringene i pensjonsreformen. Når det gjelder de demografiske forutsetningene vil det hovedsakelig være forutsetningen knyttet til uttakstidspunkt måtte tilpasses den nye folketrygden. 57

58 Vil pensjonsreformen påvirke kostnadsestimat for neste år som fastsettes samtidig som balanseberegningen? Estimat på pensjonskostnaden for neste år vil være basert på samme forutsetninger som beregning av forpliktelsen pr balansedagen. Forholdene som er omtalt i det forrige spørsmålet vil derfor også påvirke kostnadsestimatet. 58

59 Har foretakene ifølge lov om foretakspensjon ansvar for eventuelle endringer/svekkelser i folketrygdens alderspensjon i forhold til dagens nivå? Foretakene har ifølge lov om foretakspensjon ikke ansvar for eventuelle endringer/svekkelser i folketrygdens alderspensjon, ref veiledningens avsnitt 4.2 Det faktiske pensjonsnivået for den enkelte kan avvike fra prosentsatsen angitt i pensjonsordningens regelverk. I offentlige bruttoordninger kan det være behov for en mer konkret vurdering av faktisk forventet pensjon fra folketrygden. 59

60 Forslag til endringer i IAS 19 Employee Benefits Vurderes igangsatt et langsiktig prosjekt for å utgi en ny standard for regnskapsføring av pensjoner Sammen med FASB (USA) Kommer til å ta mange år Dagens IAS 19 har betydelige svakheter vedr. presentasjon og måling som er i strid med rammeverket, og som bidrar til å forvirre leserne av regnskapet IASB har derfor foreslått short term, targeted improvements av IAS 19 for å gjøre åpenbare, nødvendige endringer Trolig virkning for regnskapsperioder som starter fra 1. januar

61 Kort om forventet utvikling IAS 19 Oppfølging av Discussion Paper delt i tre prosjekter etter høring: Diskonteringsrenten IASB styret oktober 2009 ble forkastet Tilskuddsbaserte løfter trolig som en del av en større gjennomgang Oppheving av korridorløsning Alle aktuarielle gevinster og tap skal føres over Det utvidede resultat Netto virkelig pensjonsmidler eller forpliktelse skal regnskapsføres til virkelig verdi på ytelsesplaner Aktuarielle gevinster og tap skal ikke føres over vanlig resultat Vesentlig utvidede notekrav De to siste punktene vedtas trolig første halvår 2011 med virkning fra og med

62 Long-term employee benefit cost recognized in period Categories Components Financial statement Service cost Current service cost net of employee contributions Curtailment loss (gain) Past service cost Employment expense Profit or Loss Recurring cost Net interest Time value of money on deficit/ (surplus net of asset ceiling) Finance cost Profit or Loss Remeasurements Actual return net of time value of money on plan assets Non-routine settlement (gain)/loss (Gain) loss on DBO Effect of asset ceiling and IFRIC 14 Other Comprehensive Income immediately transferred to retained earnings Non recurring cost Comments : No more unrecognized items Time value of money on deficit (surplus) = (fair value of plan asset DBO) x discount rate Long-term employee benefits = all employee benefits except short-term benefits expected to be settled within 12 months and termination benefits (an amendment is currently under discussion) 62

63 Proposed new disclosures 63

64 Kontaktinformasjon Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Eivind O.G. Ottesen Partner / Advokat Mobile: Deloitte AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Jon-Osvald Harila Partner/Statsautorisert revisor Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Member of Deloitte Touche Tohmatsu

65

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Ny AFP Mads Hermansen 15. juni 2010

Ny AFP Mads Hermansen 15. juni 2010 Ny AFP Mads Hermansen 15. juni 2010 Agenda! Hovedtrekkene i den nye ordningen! Regnskapsmessig behandling og klassifisering! Overgangsregler Hovedtrekk i den nye AFP-ordningen (1)! Vedtatt i februar 2010!

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving Framtidig velferd - Ny folketrygd Statssekretær Ole Morten Geving Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 27: 2,6 25: 1,8 Etter et år med store utfordringer i penge- og kredittmarkedene, ser det nå

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Pensjoner - hvordan lese regnskapene NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser grunnleggende prinsipp Et pensjonsløfte vil alltid innebære en betydelig risiko Hvor

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

NFF Pensjonsseminar - Usikkerhet og Risiko Hvor stor er usikkerheten i anslagene på gjeld og kostnader?

NFF Pensjonsseminar - Usikkerhet og Risiko Hvor stor er usikkerheten i anslagene på gjeld og kostnader? NFF Pensjonsseminar - Usikkerhet og Risiko Hvor stor er usikkerheten i anslagene på gjeld og kostnader? 15.06.2012 Kristin Tosseviken Mercer Oslo Hvor stor er usikkerheten i pensjonsgjelden og pensjonskostnaden?

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012 Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II Aktuarforeningen 13. september 2012 1 Oversikt Tilpasning av regelverket for skattefavoriserte pensjonsordninger i privat sektor

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II Mange synspunkt AFP er en del av det norske tariff-baserte arbeidsmarkedet Partene bestemmer! Fordelene som følger med jobben

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 08.05.2008 TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 1. Bakgrunn Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 28. januar 2008 på høring forslag om ny alderspensjon i folketrygden

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon En introduksjon

Pensjon En introduksjon Pensjon En introduksjon Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo 12. september 2017 Jorunn Solgaard Pensjon en definisjon Arbeidslivet.no: Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet.

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

Alderspensjon, offentlig og privat AFP. Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11

Alderspensjon, offentlig og privat AFP. Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11 Alderspensjon, offentlig og privat AFP Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11 Pilarene i det norske pensjonssystemet Avtalefestet pensjon (AFP) Offentlig sektor Privat sektor 100

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Ny tjänstepension i Norge en djungel?

Ny tjänstepension i Norge en djungel? Actuarial and economic analysis Ny tjänstepension i Norge en djungel? Tjänstepensionsdagen 013 Fredrik Haugen, partner Actecan.0.013 1 Pensjonsreformen i Norge Folketrygdens alderspensjon endret fra 011

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP

Pensjonsreformen og AFP Pensjonsreformen og AFP Seminar Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Agenda Pensjonsreformen og AFP 1. Trenger jeg som arbeidsgiver forberede

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland PENSJON I ET NØTTESKALL Pål Kvernaas og Martin Haukland 1. Oversikt 1. Hovedtrekk - pensjonsordninger 2. Fellesregler 3. Utvalgte problemstillinger 1. Hovedtrekk - Pensjonsordninger 1.1 Kort introduksjon

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Den kostbare senioren fakta eller myte?

Den kostbare senioren fakta eller myte? Rapport 213 6 3.9.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse... 5 2. Overordnet beskrivelse av de forskjellige pensjonsordningene... 7 2.1 Ytelsesordninger... 7 2.2

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjonsreformen. 24. august 2011

Pensjonsreformen. 24. august 2011 Pensjonsreformen Oslo Vest Rotary Klubb 24. august 2011 Innhold Pensjon fra folketrygden Ny fleksibel alderspensjon fra 1.1.2011 AFP nye regler Hva skjer med tjenestepensjonene? Foredraget gjelder primært

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon Veiledning Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon (Uttalelse juni 2007, omgjort til veiledning oktober 2009) Det har den siste tiden vært en debatt om dagens regnskapspraksis

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer