Budsjett Spydeberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Spydeberg kommune"

Transkript

1 2014 Budsjett Spydeberg kommune Rådmannens forslag 1

2 Innhold BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 5 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 12 BUDSJETTRAMMER 2014, BUDSJETTSKJEMA 1B 13 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 14 INVESTERINGER 2014 VEDLEGG 2 B 15 ØKONOMISKE OVERSIKTER 16 NOTE 1 GRUNNLAG FOR SKATTEANSLAG OG ANSLÅTT BELØP FOR INNTEKTSUTJEVNINGEN 20 NOTE 2 ANDRE FORVENTEDE FISKALE INNTEKTER 20 NOTE NR 3 - FORVENTEDE GENERELLE STATSTILSKUDD I NOTE NR 4 - FORVENTET UTBYTTE KOMMUNALT EIDE SELSKAPER NOTE NR 5 FOND 21 BRUK AV BUNDNE FOND FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND 22 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND 23 INVESTERINGER KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 26 AVGIFTER, GEBYRER, LEIER M.M. - FORSLAG TIL SATSER

3 BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Budsjettprosessen Budsjettprosessen for 2014 startet med dialogmøter mellom politikerne og virksomhetene i slutten av april og oppsummerende dialogmøte Videre ble det laget en framdriftsplan for budsjettarbeidet. Denne ble presentert for virksomhetslederne i møte 5.6. Fjorten dager senere ble investeringer for 2014 og planperioden drøftet. I august startet budsjettarbeidet for fullt i administrasjonen. Det er tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett. De vedtak som er gjort i 2013 som har virkning også i 2014 er lagt inn. Det er også beregnet helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør i Virksomhetslederne ble bedt om å lage oversikt over nye utfordringer og oppgaver som utgår i Dette arbeidet ble presentert i virksomhetsledermøte Ut fra dette ble det vurdert hvilke tiltak som er «må-tiltak». Tiltak som utgår eller reduseres er tatt ut. Virksomhetene fikk tildelt foreløpige budsjettrammer 4.9. med oppdrag om å lage et virksomhetsbudsjett. Konsekvensene for den enkelte virksomhet skulle leveres rådmannen ble formannskapet informert om budsjettarbeidet så langt. Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2014 er dette et hovedoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet som er beregnet ut fra Norges banks prognose (tidlig vår 2013) fra 2013 til 2014 på 4,5 % Dette gir en budsjettvirkning for 2014 på 3% da det kun har 2/3 årsvirkning i Beløpet som er reservert til dette er 5,6 mill. kroner. Beløpet for 2014 er ikke lagt ut på virksomhetene, men lagt sentralt. Når lønnsoppgjøret er ferdig, justeres budsjettet fra den sentrale posten til virksomhetene slik at de får kompensert for den økte lønnsutgiften den enkelte virksomhet får. Det er for 2014 lagt inn en netto pensjonsutgift til KLP på ca. 17 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel er inkludert med 1,9 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene med en antatt prisvekst på 3 %, men de kjøpte tjenestene til personer med spesielle behov er gitt en økning tilsvarende forventet lønnsvekst. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks der det er en forutsetning og for selvkostområdene er de beregnet etter dette prinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. Statsbudsjettet og inntektssystemet til kommunene. Statsbudsjettet ble offentliggjort 14. oktober. I inntektssystemet er det forventet en vekst i frie inntekter på 6,6 % for Spydeberg fra 2013 til Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Denne økningen er høyere enn gjennomsnittlig anslag som er 4,6 %. Noe av årsaken til dette er at Spydeberg har hatt en netto befolkningsvekst på 2,5 % fra juni 2013 til juni Befolkningsøkningen kompenseres i h.h.t kriterier i inntektssystemet. I statsbudsjettet for 2014 er det gjennom inntektssystemet blant annet gjort særskilt fordeling (ikke øremerket) med økning til Helsestasjon- og skolehelsetjeneste med kr

4 Kr til utdanning av deltids brannpersonell. Midlene kommer til vertskommunen som er Spydeberg, og som har ansvaret for at midlene blir brukt i det interkommunale samarbeidet. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Pensjon/Aktuarberegning Spydeberg kommune gikk fra og med regnskapsåret 2013 over fra 1-års amortisering av premieavvik til 10 år. Dette betyr at den årlige belastningen blir lavere og at det ikke blir så store variasjoner i regnskapsbelastningen fra år til år. Ut fra KLPs beregninger blir Spydebergs belastning netto ca. 17. mill. kroner i Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett 126 mill. kroner, hvorav 0,9 mill. kroner er skjønnsmidler. Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på 3 % fra 2013 til 2014 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere reduseres det betraktelig fra 2013 til Dette skyldes regelverk knyttet til personer som fyller 67 år. I tillegg legger staten opp til at innslagspunktet for kommunene øker fra 2013, fra kr til kr I tillegg til dette refunderer staten i 2013 kun 77,5 % av utgiftene over innslagspunktet mot tidligere 80 %. Hva satsen på dette blir for budsjettåret 2014 blir først kjent ved budsjettarbeidet for Dette kan virke uoversiktlig, men dette skyldes at staten fører regnskap etter kontantprinsippet og kommunene etter anordningsprinsippet. Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har i dag. For de som har vært her over 5 år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Mindreårige asylsøkere Det er nå i høst startet drift av mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Nybøle. Spydeberg kommune mottar et årlig tilskudd fra UDI på kr ,- som skal dekke utgifter til administrasjon og tjenester innen helse, barnevern og tolketjenester. I tillegg mottar 4

5 kommunen refusjon for skoletilbud. Kommunen legger opp til et tjenestetilbud som skal ligge innenfor omfanget av tilskuddene. Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 5,6 mill kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift er første året hvor momskompensasjon fra investeringer bortfaller i driftsregnskapet. Momskompensasjon for moms på investeringer fortsetter, men merverdiavgiften blir en del av finansieringen av investeringen. På grunnlag av dette er fylkesmannens anbefalinger til at netto driftsresultat bør være 3 % av totale driftsinntekter redusert til ca. 2 %. Ved å bruke momskompensasjonen som en del av finansieringen av investeringer vil det være behov for lavere låneopptak og derigjennom lavere kapitalutgifter. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er omtrent samme beløp i budsjettet for 2014 som i Utbytte fra Østfold Energi er budsjettert med kr i Netto kapitalutgifter består av følgende: Avdragsutgifter Kr Renteutgifter Kr Sum rente og avdragsutgifter Kr Renteinntekter bank Kr Renteinntekter fakturering Kr Renteinntekter formidlingslån Kr Renteinntekter fra Follo boligbyggelag Kr Utbytte fra Østfold Energi Kr Sum netto kapitalutgifter Kr Vekting av lån KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler å benytte den forenklede måten og vekte lånene på. Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er som følger: Sum langsiktig gjeld pr * avskrivninger 2012 = Vektet avdrag Sum anleggsmidler pr Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder investeringer pr som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: * = kr I budsjettforslaget for 2014 er det lagt opp til å betale kr i avdrag. Det er ca. 5,5 millioner mer enn det vektet avdrag tilsier. Vi har de siste årene tatt opp lån med løpetid som 5

6 er vektet i hht de prosjektene som lånefinansieres. Tidligere ble lånene tatt opp med en kortere løpetid, noe som har ført til høyere avdrag. Ved budsjettbehandlingen for inneværende år var differansen ca. 4 mill. kroner. Det er flere forhold som bidrar til avvik, bl.a. ligger vektingen 2 år tilbake i tid. Det er det siste avlagte regnskapet som gjelder vekting, men i kommunens budsjettforslag er det budsjetterte avdrag utfra kommunens lånemodul som ligger til grunn. En annen faktor er at i formelen for vektet avdrag - sum anleggsmidler - ikke ligger aktivering av låneopptak til bl.a. kirken. En tredje faktor som ikke blir aktivert er startlån. Dette betyr at de to forholdene som sammenlignes kan variere, men kommunen kan bruke vektet avdrag i budsjett og regnskap. For 2014 kan det se ut som en reserve på 5,5 mill. kroner, men da dette ikke er statisk vil økonomisjefen anbefale å jobbe for å redusere avdragene med 3 mill. kroner. Netto driftsresultat Budsjettet for 2014 legges fram med et negativt netto driftsresultat på vel 1,8 mill. kroner. Dette er dekket ved at det foreslås brukt av fond til engangstiltak. Dette gjelder sluttføring av prøveprosjekt kontantstøtte på kr , ekstrabevilgning til 1814-jubileet på kr og til en gjennomgang av alle tjenestene innen pleie- og omsorg med kr Samlet utgjør dette 1,345 mill. kroner. Bruk og avsetning av bundne fond gjelder VAR-området. I forbindelse med netto driftsresultat vedtok Kommunestyret i sak 096/11: Det legges inn et positivt resultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden. For 2014 betyr det vel 9 mill. kroner. For å billedgjøre dette beløpet tilsvarer det hele budsjettet for servicetorg, bibliotek og kultur som til sammen er 8,9 mill. kroner.kommunen står foran store utfordringer dersom et slikt mål skal nås. Det som er positivt i økonomiplanperioden er at netto driftsresultat er positivt. Men det er også viktig å ta med seg det som er nevnt under pkt. for momsrefusjon, nemlig at fylkesmannens anbefalinger er redusert til ca. 2 % nå når all moms fra investeringer blir en del av finansieringen av investeringene. Investeringer. Det er i investeringsbudsjettet for 2014 foreslått å investere for til sammen mill kroner. Av dette lånefinansieres mill. kroner. Kroner mill. er selvfinansierende lån, hvor startlån utgjør 10 mill. De ikke selvfinansierende investeringene forutsettes lånefinansiert med mill. kroner. Den største ikke selvfinansierte investeringen i 2014 vil være utvidelse av Hovin kirkegård. Når det gjelder de selvfinansierende prosjektene så er det trykkavløp ved Lyseren som er den største investeringen. Trykkavløp ved Lyseren skal finansieres ved betaling fra hytteeiere. Kommunens totale lånegjeld vil pr være ca kr 342 mill. Dette er 88 % av kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det endelige budsjettet foreligger. Et sunt nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. Fond Kommunens ubundne driftsfond vil ut fra rådmannens budsjettforslag være 14,8 mill. kroner ved utgangen av Ubundne driftsfond kan disponeres både til drift og investering. Ubundne kapitalfond vil per være ca18,6 mill. kroner. Ubundne kapitalfond kan kun disponeres til investeringer. 6

7 Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr ,- som fordeler seg i.h.h.t. budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgate: Budsjettramma er redusert med kr , da det ikke er valg i Reservertpost er foreslått til kr som er en halvering fra Møtegodtgjøring til Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Råd for flyktninger og integrering foreslås belastet samme post som annen møtegodtgjøring. Sekretærfunksjonen foreslås løst på samme måte som komiteer, formannskap og kommunestyre. I tillegg til dette foreslås et budsjett på 5 000,- til hvert av rådene til utgifter som kurs, bevertning og forbruksmateriell. Dette er samme nivå som for Videre meldes det i 2. tertialrapport inneværende år om overskridelse på godtgjørelse til ordfører og møtegodtgjørelse. Dette er det tatt høyde for med kr i 2014-budsjettet. Kirken: Driftsbudsjettet for 2014 er økt med en lønns- og prisvekst på 4 % samt kr ,- til uprioriterte driftsutgifter. Totalt kr ,-. (se vedlegg 5). Stab, servicetorg og kultur: I budsjettet foreslås følgende i 2014: Inntak av lærlinge reduseres fra to til en. Tilskudd til lag og foreninger reduseres med kr ,-. Tiskuddet til kulturskolen foreslås redusert med kr ,-. Bokbudsjettet på biblioteket er foreslått redusert med kr ,- Det er kommet søknad om tilskudd på kr ,- til Rockefestival i I 2013 ble det bevilget et tilskudd på kr ,-. Rådmannen foreslår samme tilskudd i Spydeberg Løypelag har søkt om kr ,- til drift av løypemaskin. Da kommunalt tilskudd til innkjøp av løypemaskin med kr ,- ble innvilget var det med en klar forutsetning om at kommunen ikke skulle delta med driftsutgifter. Det er derfor ikke lagt inn midler til dette og konsekvensen vil være et avslag på søknaden. Som et alternativ til ytterligere innsparinger i kulturbudsjettet foreslås det gjennomført en dansegalla i kommunal regi ultimo Dette forventes å gi en nettoinntekt på ca. kr ,-. Rammen er redusert med kr ,- på grunn av at tilskudd til kunstsnøanlegg er en engangsutgift inneværende år. Styringsgruppen Spydeberg 2014 søker om et tilskudd på kr ,- til gjennomføring av Grunnlovsjubileet. Det har tidligere vært signalisert et beløp på kr ,-. Rådmannen vurderer dette som et viktigt engangs engasjement for Spydeberg og foreslår et tilskudd på kr ,-. Kr ,- er innenfor dagens driftsramme. Kr ,- foreslås dekket med midler fra disposisjonsfond. Økningen benyttes til «Spillet om Grunnloven» som settes opp på Spydeberg prestegård i august Det gjennomføres endringer i tjenesteproduksjonen som medfører en innsparing i 2014 på kr ,-. Dette forventes å gi en reduksjon i antallet årsverk i virksomheten. Det er foreslått kr ,- til arbeidet med kommuneplan. Beløpet på kr ,- til HMS midler, som virksomhetene kan søke på, fjernes. 7

8 Virksomheten har ansvaret for et stort prosjekt innen elektronisk dokumenthåndtering og arkiv. (Midlene er innbagt i overføringen til Indre Østfold Data IKS) Budsjettet til Indre Østfold Data IKS reduseres med kr ,-. Innen denne virksomheten er det avsatt en reservert post på 1 mill kroner til dekning av nye tiltak som kan komme på virksomhetene. Rådmannen vurderer denne summen som lav, noe som er bekymringsfult. Skole: Det er behov for økte ressurser til finansiering av helårsvirkning av plasser på Mortenstua skole, samt kjøp av ytterligere plasser fra årsskiftet. I tillegg trengs nye midler i forhold til voksenopplæring, spesialpedagogiske tiltak og barnevernstiltak som berører skole. Budsjettrammen er foreslått økt med kr ,- til disse formålene. Rammen er redusert med tiltak innen skoleskyss som opphører med ca. kr ,-. Den totale netto rammeøkningen er kr ,- mindre enn de beregnete kostnader knyttet til netto nye tiltak. Konsekvensen av dette er at innsparinger må foretas i den «vanlige driften». Lærertettheten i skolen i Spydeberg kommune er statistisk sett lav og vil med dette bli enda lavere noe som rådmannen vurderer som bekymringsfult. I tillegg melder skolen om behov for økt ramme til innkjøp av nye lærebøker. Nødvendige innkjøp knyttet til dette vil måtte foretas innenfor tildelt ramme. Barnehage: Budsjettrammen er redusert med 1 mill kroner i forhold til en forventet nedgang i overføringene til private barnehager. Spydeberg kommune gjennomfører frem til sommeren et prøveprosjekt for kommunal kontantstøtte. Dette har ført til reduksjon i antall barnehageplasser. Netto kostnaden for dette tiltaket frem til sommeren er på kr ,-. Rådmannen har ikke klart å finne dekning for dette og foreslår at ordningen avvikles etter endt forsøksperiode og at nettoutgiften i 2014 dekkes med midler fra disposisjonsfond. I budsjettforslaget er det forutsatt at ordningen med kontantstøtte videreføres som før gjeldende prøveordning og at kostnaden vil bli noenlunde som før. Avslutningen av forsøksordningen forventes å medføre behov for drift av flere barnehageplasser. Rådmannen har vurdert at det vil være behov for reåpning av en avdeling i den kommunale barnehagen. Noe usikkerhet knytter seg til disse vurderingene, men det er forutsetningen som er lagt til grunn for budsjettrammen. Det må forventes at det i 2014 kun tildeles plass til barn med rett til barnehageplass. Familierelaterte tjenester: I forbindelse med kjente enkeltvedtaksfestede tjenester innen barnevern, tjenester til mennesker med psykiske lidelser og NAV er budsjettet økt med til sammen kr ,-. I budsjettrammen for 2013 lå det for denne virksomheten en reserve for å yte nye tjenester på 1 mill. kroner. Dette beløpet ble ved 1. tertial inneværende år disponert til et nytt tiltak. Erfaringsmessig øker tjenesteomfanget innen denne virksomheten i løpet av året, men rådmannen har ikke funnet rom for å videreføre en reserve på virksomheten. Det er inneværende år en stor økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det er etter rådmannens vurdering helt nødvendig at intensiveringen av det tiltaksrettede arbeid i NAV videreføres og forsterkes for å stanse denne utviklingen. 8

9 Det er for denne virksomheten foretatt rammereduksjon med midler til Helsehuset og sykehjemslege. Disse midlene er overført til virksomhet Grinitun pleie og omsorg og gir en tilsvarende rammeøkning på denne virksomheten. Spydeberg kommune har sammen med Eidsberg, Marker og Askim kommuner og Sykehuset Østfold inngått en samarbeidsavtale om et prosjekt med varighet til med ACT i Mosseregionen. ACT (Assertive Community Treatment) er en oppsøkende behandlingsform rettet mot personer med alvorlige psykiske lidelser og tilleggsutfordringer som dårlig sosial funksjon, rusavhengighet etc. Pasientene får tilbud om to besøk pr uke og aktive pasienter er pr d d tre personer. Prosjektet har delvis vært finansiert gjennom statlige prosjektmidler. Den kommunale andelen har vært varierende bla annet i forhold til antall kommuner som har vært med i prosjetet. Det har vært uklart om det vil kunne forventes statlig delfinansiering framover og om prosjektet vil kunne videreføres uten større kommunal andel. Prosjektet avsluttes derfor Det vil være mulig for Spydeberg kommune å søke midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til delvis finansiering av ett årsverk som psykolog i kommunen. Dette tilskuddet skal understøtte samhandlingsreformens målsetting om økt vektlegging av kommunenes ansvar og kompetanse for et bedre tilbud til mennesker med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer. Rådmannen vurderer at det vil gi bedre ressursutnyttelse at deler av innsatsen brukt til ACT-team nyttes til å delfinansiere ett årsverk for psykolog. Dette forutsetter at søknad sendes innen fristen som er 10. desember og at søknaden innvilges. Grinitun pleie og omsorg: Budsjettrammen til denne virksomheten er økt som beskrevet ovenfor ved at dagens ramme for utgifter til Helsehuset og sykehjemslege er overført fra familierelaterte tjenester. Budsjettrammen er i tillegg økt med ca. 1,9 millioner kroner. Dette skal dekke nødvendige tiltak til enkeltbrukere og nye midler til økte utgifter ved Helsehuset. Som tidligere omtalt er det foreløpig usikkerhet knyttet til hvor stor utgiftsøkningen til Helsehuset vil bli. I kommuneplanen er det forutsatt at Spydeberg kommune skal ha et antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser som tilsvarer 30 % av antall personer i kommunen over 80 år. I følge statistikken vil kommunen ha det i en periode fremover. Utfordringen er at omsorgsboligene ved Grinitun ikke har døgnbemanning. Dette drøftes i boligsosial handlingsplan og har vært tema i dialogmøte i vår. Det er en målsetning med en gradvis opptrapping frem mot en tilstrekkelig døgnbemanning. Rådmannen har ikke klart å finne midler til å starte denne opptrappingen i Konsekvensen av dette blir at virksomheten ikke får utnyttet omsorgsboligene slik som ønsket og det må forventes at dagens situasjon med press på sykehjemsplasser fra omsorgsboligene vil fortsette. Rådmannen foreslår at det brukes inntil kr ,- fra disposisjonsfond til ekstern bistand til en gjennomgang av tjenestene innen denne virksomheten for å legge til rette for en best mulige oppgaveløsning innenfor en meget stram budsjettramme. Teknisk forvaltning: Rammen til denne virksomheten er på samame nivå som i 2013-budsjettet. Det er to forhold som bidrar til dette. I 2014 har virksomheten besatt alle stillingene som i lang tid har vært 9

10 vakante. På inntektssiden har administrasjonen foreslått en økning i gebyrene for å nærme seg selvkost. Det vises til gebyrreglementet, fra side 27.. VAR Avgiftene på vann, avløp og renovasjon er beregnet etter selvkost. Eiendom og teknisk drift: Rådmannens budsjettforslag innebærer for denne virksomheten ingen endringer av driftsforutsetningene fra 2013 til Grunnen til at rådmannen ikke foreslår reduksjoner er at virksomheten de siste årene er kraftig beskåret. Ved ikke å gi kompensasjon for prisstigning har virksomheten fått et reelt kutt i ramma. Investeringer: Investeringene er beskrevet i budsjettdokumentet på sidene Gebyrer- og avgifter: Det vises til side 27 54, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Maksimalpris i barnehage økes med kr 30,- pr. mnd for hel plass i hht forslag til statsbudsjett. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende. Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i hht konsumprisindeksen dersom det er avtalt i kontrakten. Hvis ikke er det lagt på en prisøkning på 3 %. VAR avgiftene er beregnet i hht selvkostprinsippet. Utleie av lokaler er økt med 3 % Det er lagt inn gebyrer for Landbrukskontoret i Askim, Hobøl og Spydeberg. Disse må også behandles i budsjettbehandlingene i de respektive samarbeidskommunene. Satser for byggesak og oppmåling er endret fra tidligere da det legges opp til en opptrapping mot selvkost på disse tjenestene. Gebyr Det grunnleggende prinsipp for gebyr til byggesak, plan, oppmåling og VA er prinsippet om selvkost. For 2014 har administrasjonen tilstrebet å endre satsene slik at utgifter og gebyr mer harmoniserer enn før. Arbeidet vil fortsette i 2014 for å eventuelt justere satsene for gebyr for Gebyrene i Spydeberg ligger noe under det nivå vi trenger for å oppnå selvkost. Vann og avløp -VAR VA-gebyr for 2014 baseres på de selvkostberegningene som er gjort for de siste årene med justering med kostnadsbilde for Selvkostprinsippet er nøye gjennomgått for tidligere år. Byggesak og plan Administrasjonen har hatt en gjennomgang av utgifter til byggesaksbehandlingen. Dette for å kunne justere byggesaksgebyrene slik at vi får en bedre sammenheng mellom gebyrenes størrelse og de faktiske utgiftene for å oppnå selvkost. 10

11 Gebyr per dekar er justert ned. Antall dekar avspeiler ikke nødvendigvis arbeidsmengde, det er slik sett riktigere å oppjustere grunnbeløpet. Punkt b (gebyr for mindre og små endringer (punkt b) bør følge gebyr for dispensasjon fra plan, men ligge kr lavere, som i dag. Årsaken til dette er at det er en fordel å få en endring i reguleringsplan som er varig kontra dispensasjon som kun gjelder for ett tiltak I likhet med Askim har administrasjonen foreslått at visse formål fritas for gebyr. Dette åpner for at det først og fremst er regulering til utbyggingsformål som skal «koste». Følgende reguleringsformål er foreslått fritatt for gebyr etter punkt a, annet ledd (tillegg per påbegynt dekar): Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, LNFR (gjelder kun deler som ikke inngår i utbyggingsområde) Grønnstruktur, herunder friområder (gjelder kun deler som ikke inngår i utbyggingsområde) Areal som unntas fra byggemulighet som følge av regulering til bevaring eller vern For plan har en justert satsene ut fra sammenligning med nabokommunene. Oppmåling Det er tidligere vært omforent at Spydeberg, Askim og Hobøl skal ha tilsvarende oppmålingssatser. Forslaget til satser er derfor basert på de to andre kommunenes satser og økt med konsumprisindeksen. Dette gir en økning på oppmålingssatsene på noe over 13 % fra 2013 til

12 Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter ,00 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , ,00 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,00 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,00 Netto finansinnt./utg , , ,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , ,00 Til bundne avsetninger , , ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0, ,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , ,00 Netto avsetninger , , ,00 Overført til investeringsbudsjettet , ,00 0,00 Til fordeling drift , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , ,00 Mer/mindreforbruk ,12 0,00 0,00 12

13 Budsjettrammer 2014, budsjettskjema 1B FORDELT PÅ VIRKSOMHETER BUDSJETT 2014 BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 NETTO NETTO NETTO Folkevalgte Kirken KLP / SPK Sentrale fellestjenester Skolen Barnehagene Familierelaterte tjenester Grinitun pleie og omsorg Teknisk forvaltning Eiendom og teknisk drift VAR -486 SUM Avstemming mot hovedoversikt Fordelt på virksomheter Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer Netto avsetning/bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer Konsesjonskraft, mva komp, reservertposter og interne overfør. på finans Sum jfr. Hovedoversikt

14 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler , , ,00 Utlån og forskutteringer , , ,00 Avdrag på lån , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 Avsetninger , ,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0,00 Tilskudd til investeringer , , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert , ,00 0,00 Bruk av avsetninger , , ,00 Sum finansiering , , ,00 Udekket/udisponert ,75 0,00 0,00 14

15 Investeringer 2014 vedlegg 2 B Budsjett Budsett Regnskap Spydeberg Kirkelige Fellesråd DATATJENESTE OMSORG FELLESTJENESTE Vollene Vollene snekkerverksted Bogruppe HUSØKONOM KJØKKEN TEKNIKK FELLESTJENESTER PARK OG GRØNTANLEGG INVESTERINGSPROSJEKTER MYRER SKOG - TOMTESALG KJØP/SALG FAST EIENDOM LØVESTAD BOLIGOMRÅDE VANN AVLØP AVLØP LYSEREN Bygninger Boliger Renhold Kommunale veier Parkeringsplasser og torg Veilys Park og grøntanlegg Biler og maskiner Utlån REGNSKAPSRESULTAT AKSJER OG ANDELER Interne finansieringstransaksjoner Brannberedskap T O T A L T Budsjetterte investeringer 2014 avviker fra investeringsoversikten med kr ,-. Dette gjelder betalte avdrag på formidlingslån. 15

16 Økonomiske oversikter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Rammetilskudd , , ,00 Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , ,00 Eiendomsskatt , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,00 Sosiale utgifter , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,00 Overføringer , , ,00 Avskrivninger ,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 Brutto driftsresultat , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,00 Utlån , , ,00 16

17 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sum eksterne finansutgifter , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,00 Motpost avskrivninger ,00 0,00 0,00 Netto driftsresultat , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0, ,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond , , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , ,00 Avsatt til bundne fond , , ,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,12 0,00 0,00 17

18 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,11 0, ,00 Statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer 0, , ,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,75 0,00 0,00 Overføringer , , ,00 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , ,00 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , ,00 Utlån , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,34 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , ,00 Finansieringsbehov , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,00 0,00 18

19 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Bruk av tidligere års udisponert , ,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond , ,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,00 Udekket/udisponert ,75 0,00 0,00 19

20 Note 1 Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Ved beregning av forventet skatteanslag for 2014 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang i vår kommune pr i h.h.t. budsjettrapporten pr Videre er dette lagt inn i KS prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto inntektsutjevning i 2013 budsjettet. Skatteanslaget for 2014 kr Forventet netto inntektsutjevning for 2014 kr Note 2 Andre forventede fiskale inntekter Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 20

21 Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i LÆRLINGER Fellesutgifter barnehage KURATIVE OG FOREBYGGENDE HELSETJENESTER RAMMETILSKUDD TILSKUDD FLYKTNINGER BOLIGTILLSKUDD Veterinærvakten T O T A L T Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide selskaper 2014 Ansvar: 821 RENTER Funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI AKSJEUTBYTTE Sum funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI Sum ansvar: 821 RENTER Note nr 5 Fond Bruk av bundne fond ADMINISTRASJONSAVD./TEAM Kultur VANN SLAMTØMMING T O T A L T

22 SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet Ubundne fond ubundne saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i 2013 driftsfond Kjøpte tjenester Konkurranseutset Sentrumsplan energi-klima-miljø Vannverksfond (før selvkost 2004) Avløpsfond (for selvkost 2004) Disposisjonsfond Øremerket fond KLP Dispfond Kjøp / salg omsorgsboliger Reguleringsfond momskompensasjon Reservert Reservert kunnskapsløftet - skolene brannteknisk SUM

23 SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet kapital fond kapitalfond saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i Kapitalfond Tomtefond Fond utbyggingsbidrag Løvestad Industriområde(nye) Fond Myrer Skog Kapitalfond Omsorgsboliger Trafikksikkerhetsmidler SUM

24 Investeringer Lån Lån Kapital BetalingOverføring Komp. Sum Investeringer Invest. selvfin. rentable fond fra privatefra staten mva finans. Grøntstrukturplan IKT investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Utvidelse Hovin kirkegård (Tidl innvilget 6500') Lynavleder Spydeberg kirke Skiltnummer på stolper Vinduer Vollene Selvbetjent bibliotek Lyd, luft og lys i kommunale bygninger (tidl innv 700') Asfaltering og lys i Snarveien Inventar kommunestyresalen Tiltak i hht skolebruksplan, prosjektering Sentraldriftsovervåkning (tidligere innvilget kr 800') Inventar og utstyr, Grinitun Skifte av veilys (Tidliger innvilget kr 1 000') Heis på Grinitun Boligsosial handlingsplan, prosjektering Grinitun og Løvestad Oppgradering av veinett stk bom til gang og sykkelveier (trafikksikkerhetstiltak) Sprinkling Spydeberg skole SUM ikke selvfinansierende investeringer

25 Investeringer 2014 Lån Lån Kapital Betaling Overføring Komp. Sum Invest. selvfin. rentable fond fra privatefra staten mva finans SELVFINANSIERENDE Startlån VAR Vannmiljø- og avløpsplan Trykkavløp Lysern ( tidl innvilget ) stk nedgravde vannmålere Rollsvei - Wilsesvei, Sanering vann / avløp Sanering avløp gamle veistasjon til Friva stk spylepunkter Trykkavløp Holmsåsen, prosjektering Gravemaskin (fordeles VA og vei) Skaugs plass, Ombygging pumpestasjon Omlegging vannledning ved Spydeberg kirke Lundsåsen, sanering vann / avløp Påbygg ifm nødstrømsaggregat Uttakspunkt til vann for tankbiler SUM selvfinansierende investeringer TOTALT

26 Kommentarer til investeringer AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD Prosjekt INVESTERING Ansvarlig nummer IKT KR Hans Moesgaard Dette er investeringer i hht revidert IKT plan IKT SELVBETJENT BIBLIOTEK KR Ingrid Helland Gjennom dette prosjektet ønsker en å øke tilgjengeligheten og som en følge av dette bruken av biblioteket. Åpningstiden vil øke fra 34 til 122 timer pr uke. Biblioteket skal fungere like godt bemannet som ubemannet. Dette vil kreve noe nytt utstyr, samt noen bygningstekniske endringer. Nasjonalbiblioteket vil dekke 60% av kostnadene GRØNTSTRUKTURPLAN KR Erik Flobakk Grøntstrukturplan for Spydeberg kommune ble vedtatt i år I henhold til denne planen skal det langs veier hvor det nå bare er tilsådd med gress, foretas beplantning med trær og busker. Dette er en standardheving som gjør at kommunen vurderer dette som en investering. Dette gjøres gradvis over en del år EGENKAPITALINNSKUDD KLP KR Mette Mysliwski Etter regnskapsforskriften skal dette føres i investeringsregnskapet TRYKKAVLØP LYSEREN, INKL VANN KR Jon Gunnar Weng Dette er videreføring av prosjektet med eget rensedistrikt Lyseren. Dette er nå også utvidet til å gjelde vann VANNMILJØ- OG AVLØPSPLAN KR Erik Flobakk Fornying og oppgradering, investering i nye maskiner og utstyr innen VA LYD, LUFT OG LYS I KOMMUNALE BYGNIGER KR Erik Flobakk Oppgradering av anlegg, lyd, lys og luft, etter tilbakemeldinger fra vernerunder. Nye tiltak for forbedring av inneklima UTVIDELSE HOVIN KIRKEGÅRD KR Hans Moesgaard Dette gjelder utvidelse av Hovin kirkegård grunnet plassmangel SENTRALDRIFTSTYRINGSANLEGG KR Erik Flobakk Etablering av system for energistyring 26

27 SKIFTE AV VEILYS KR Erik Flobakk Det kommer krav om at veilysanlegg skal ha målt forbruk. Etablering av måle/styreskap UTTAKSPUNKT FOR VANN TIL TANKBILER KR Erik Flobakk Eget tappepunkt for å redusere andelen «umålt forbruk av vann» LUNDSÅSEN, SANERING VANN OG AVLØP KR Erik Flobakk Nytt ledningsnett som erstatter gammelt som er i ferd med å kollapse STK NEDGRAVDE VANNMÅLERE KR Erik Flobakk Disse målerne har vært ute av funksjon i mange år. Det settes opp nye for å forenkle lekkasjesøk TRYKKAVLØP HOLMSÅSEN KR Jon Gunnar Weng Dette gjelder utgifter til å utarbeide et konkurransegrunnlag og kartskisser i forbindelse med avløpsløsning for området. Det ble i sak 023/13 vedtatt at dette skulle innarbeides i budsjett for LYNAVLEDER SPYDEBERG KIRKE KR Hans Moesgaard Spydeberg kirke mangler sikring mot lynnedslag, noe som kan få katastrofale følger dersom lynet slår ned. Både Hovin og Heli kirker er sikret, så det er kun Spydeberg kirke som gjenstår SKILTNR PÅ STOLPER KR Erik Flobakk Ny merking på veilysstolper for å kunne legges inn i kartverket VINDUER PÅ VOLLENE Erik Flobakk Nye vinduer i hovedbygningen ASFALTERING OG LYS I SNARVEIEN KR Erik Flobakk Snarveien fra Stasjonsgata til grusbanen er i dag grusvei uten belysning INVENTAR TIL KOMMUNESTYRESALEN KR Erik Flobakk Nytt møblement med mulighet for tilkobling av strøm og data PROSJEKTERING I HHT SKOLEBRUKSPLAN KR Erik Flobakk Oppstart av arbeid med planlegging for oppfølging etter vedtatt skolebruksplan INVENTAR OG UTSTYR GRINITUN KR Runar Stemme Dette gjelder utskifting av ovn og oppvaskmaskin på kjøkkenet, samt innkjøp av nye senger og hjelpemidler.

28 HEIS PÅ GRINITUN KR Erik Flobakk Innsetting av ny heis PROSJEKTERING I HHT BOLIGSOSIAL HANDLINGPLAN KR Erik Flobakk Prosjektarbeid ift ombygg/nybygg Grinitun, Nordmyrstubben OPPGRADERING AV VEINETT KR Erik Flobakk Oppgradering av Lundsåsen, Wilsesvei, Dæliveien. Det vil bli utskifting av masser og nytt toppdekke som fører til at veiene får en høyere standard STK BOM TIL GANG OG SYKKELVEIER KR Erik Flobakk Oppsetting av bommer på gang og sykkelveier SPRINKLING SPYDEBERG SKOLE KR Erik Flobakk Sprinkling av den gamle delen av skolen som tiltak etter brannteknisk rapport ROLLSVEI TIL WILSESVEI - KR Erik Flobakk Sanering av vann og avløp SANERING AVLØP GAMLE VEISTASJONEN TIL FRIVA KR Erik Flobakk Saneringsarbeid vann. Fjerning av siste del av gammel overføringsledning til Knapstad STK SPYLEPUNKTER KR Erik Flobakk Nye spylepunkter på spillvannsledningen for å forhindre kloakkstopp GRAVEMASKIN KR Erik Flobakk Innkjøp av gravemaskin. Kostnadene fordeles mellom vann, avløp og vei OMBYGGING PUMPESTASJON SKAUGS PLASS KR Ombygging for tilpassing ift overføringsledning for vann OMLEGGING VANNLEDNING VED SPYDEBERG KIRKE KR Erik Flobakk Erik Flobakk Ny vannledning PÅBYGG IFM NØDSTRØMSAGGREGAT KR Erik Flobakk Innbygging av nødstrømsaggregat ved vanninntaket. STARTLÅN KR Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler 28

29 Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun 2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager 3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger 4. Takster for utleie av lokaler ved skolene 5. Elevavgift i kulturskolen 6. Utleiepriser for Fjellheim 7. Utleiepriser Vollene 8. Gravfesteavgift 9. Husleier kommunale boliger 10. Kommunale avgifter 11. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 12. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 13. Gebyrer saksbehandling og kontroll utslippssaker 14. Gebyrer ved Hobøl, Spydeberg og Askim landbrukskontor 29

30 SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2014 Tjenesteområde Gjeldende satser 2013 kr Forslag til nye satser 2014 kr Hjemmehjelp Inntektsgrenser pr. abonnement/time G pr kr G kr G kr G kr G kr Over 5 G kr Timepris - Selvkost pr. time Pr. måned I hht makssats pt 170,00 637, , , ,00 217, Pr. måned I hht makssats pt * 170, , , ,00 226, Korttidsopphold pr. døgn Dagopphold inkl mat, Grinitun Egenbetaling for skyss til dagtilbud Trygghetsalarm - Innv. alarm - Innv. hj.hjelp/alarm og under 2 G inntekt - Monteringsavgift v/install. - Vedlikeholdsavgift pr. år Måltider Middagsmat Lørdagsmiddag Søn- og /helligdagsmiddag Frokost-/kveldsmat Alle måltider Dessert Vaskeriet Leie av duker Vask / stell av tøy (kun for de m/innv. tjeneste) 133,00 70,00 43,00 170,00 170,00 250,00 250,00 59,00 37,00 69,00 40,00 Pr- mnd ,00 48,00 pr. l.m. 43,00 pr. kg * 133,00 73,00 45,00 170,00 170,00 250,00 250,00 61,00 38,00 72,00 42,00 Pr. mnd ,00 12,00 50,00 pr. l.m. 45,00 pr. kg * Endring i egenbetaling for de med inntekt under 2 G vedtas av helse- og omsorgsdepartementet. i rundskriv (publiseres i slutten av desember). 30

31 BETALINGSSATSER FOR BLOMSTERENGA BARNEHAGE Mat Mat % plass % plass % plass % plass Søskenmoderasjon: 2. barn - 30% reduksjon 3. barn - 50% reduksjon Gebyr ved for sen henting: Kr. 150,- per påbegynt kvarter. Oppgitte priser er pr måned og det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. 31

32 BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER % plass før og etter alle skoledager 80 % plass 4 dager før og etter skoletid 60 % plass 3 dager før og etter skoletid 100 % uten moderasjon 30 % søskenmoderasjon 50 % søskenmoderasjon Mat Kun morgentilbud kr. 420,-. Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. Søskenmoderasjon: Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50 % reduksjon på oppholdsbetaling. DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) Halvdagsplass Heldagsplass: Prisene er pr. gang og inkl. kost. 32

33 UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE 2014 Hovin skole Utleiested: Priser 2013 Priser 2014 Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Storklasserom Sløydsal Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Vanlig klasserom Grupperom Spydeberg skole Utleiested: Priser 2013 Priser 2014 Gymnastikksal for idrettstrening med garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Kjøkken m/ utstyr Gymnastikksal for overnatting kr. 31 pr.pers. for gjesteseng kr. 32 pr.pers. for gjesteseng. Ordinært klasserom (pr. kveld) Skolekjøkken Ukedag Lørdag og søndag Bibliotek (pr. kveld)

34 Spydeberg ungdomsskole Utleiested: Priser 2013 Priser 2014 Kantine + hall Ukedager Lørdag og søndag Allrom Ukedager Lørdag og søndag Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Kunst og håndverk Tekstilrom Sløydsal Musikkrom Vanlig klasserom m/kjøkken (realfagbase) Svømmehall m/garderobe og dusjer Badstue Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene med 100%. ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN Elevavgiften for 2014 settes til kr 1 500,- pr semester, dvs kr 3 000,- pr år. 34

35 UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM 2014 Forutsetninger: Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til og med torsdag). Huset er tilgjengelig for bruk mellom alle dager Organisasjoner i Spydeberg som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av ordningen. Utleieobjekt Hallen idrettsformål ( inkl. garderober) Leie av hall utenbygds lag og foreninger til trening 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t Leie av hall m/vrimlerom til kamper/ turneringer etc. (alle aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og foreninger) Max.pris pr. dag kr ,- kr/t 350,- kr/t Hallen ideelle/kulturelle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 1 000, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 1 100, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag Hallen kommersielle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 2 500, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 2 500, , ,- Garderober Leie av garderober 500,- Andre rom (uten tilgang kjøkken) Leie av IT-rom ordinære leietakere Leie av IT-rom kommersielle aktører Møterom (teamrom A og B) 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Vrimlerom 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Auditorium 800,- 300,- kr/dag kr/time 800,- 300,- kr/dag kr/ time Kommersielle aktører 400,- kr/time 400,- kr/time Peisestue og kafeteria - møtebruk Ordinære leietakere 500,- kr/kveld 525,- kr/kveld Kommersielle aktører 1 000,- kr/kveld 1 050,- kr/kveld 35

36 Peisestue og kafeteria øvrige formål Ordinære leietakere 1 500,- kr/døgn 1 575,- kr/døgn Kommersielle aktører Storsalen Ordinære leietakere 2 500, ,- kr/døgn kr/døgn 2 625, ,- kr/døgn kr/døgn Kommersielle aktører 4 000,- kr/døgn 4 200,- kr/døgn Kommersielle aktører kursvirksomhet 200,- kr/time Trening for voksne 75,- kr/time 100,- kr/time Storsalkjøkken Ordinære leietakere Kommersielle aktører Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 500,- 800,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr 500,- 800,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr Diverse utstyr Lyd/lysanlegg Ordinære leietakere Kommersielle aktører 1 500, ,- kr/døgn kr/døgn Kun lysanlegg Ordinære leietakere Kommersielle 500, ,- kr/døgn kr/døgn Kun lydanlegg Ordinære leietakere Kommersielle 1 000, ,- kr/døgn kr/døgn Taleanlegg m.musikk (2 stk faste mikrofoner) Ordinære leietakere Kommersielle leietakere 800,- 1200,- kr/døgn kr/døgn Trådløs mikrofon (pr.stk) 250,- kr/døgn Lysanlegg 500,- kr/døgn Projektor/lerret 500,- Kr/døgn Utleie av bord pris pr. bord 40,- kr 40,- kr Utleie av stoler pris pr. stol 25,- kr 25,- kr Sceneelementer pris pr. element 120,- kr 120,- kr Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr/døgn Selskapslokaler leies ut på døgnbasis. Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), betaler 50 % av leiepris for døgn nr 2. Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. Ved gjentagende ukentlig leie i en sammenhengende periode på mer enn 4 uker, gis 15 % rabatt på leiepris. Ved avbestilling av leieforhold senere enn 1mnd før avtalt leiedato, belastes leietaker med 50% av leiebeløpet. Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr 200 pr. påbegynt halvtime. Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 175,- pr. påbegynt halvtime. 36

37 VOLLENE Utleiested: Priser 2013 Priser 2014 Hovedhuset, helg Kr 1500 Kr 1500 Hovedhuset, hverdag Kr 500 Kr 500 Låven Kr 1500 Kr 1500 Lavvo Kr 500 Kr 500 Snekkerverksted* (Deltagruppen) Kr 8000 Kr 8300 *Dette er månedsleie Deltagruppen betaler for leie av snekkerverksted i henhold til avtale om 5 ASP-plasser. GRAVFESTEAVGIFT Gravfesteavgiften for 2014 settes til kr 150,- Dette er det samme som i

38 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2014 NR ADRESSE HUSLEIE 2014 HUSLEIE A GRINIBAKKEN B C A B C A GRANVINVEIEN B A B A B A B C VINJAVEIEN A B C D A B C A B C A B BUERVEIEN A GRANVINVEIEN B C D E

39 15B NORDMYRSTUBBEN C D E F G A MELLOMVEIEN B C D A B C D A B C D SNARVEIEN Det varierer i løpet av året hvor mange, og hvilke borettslagsleiligheter kommunen eier. Kommunen setter husleien etter borettslaget, + kr 500,-. 13 U0106 WILSESVEI H H B LEIL B LEIL HYLLIVEIEN I BRL HYLLIVEIEN II BRL VOLLEBEKK BRL H 105 GRINISTUBBEN H H

40 KOMMUNALE AVGIFTER 2014 VANNAVGIFT 2014 Driftsutgifter, vanndistribusjon kr Driftsutgifter vannproduksjon kr Indirekte kostnader kr Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Tilknyttingsavgift kr ( ) - Andre inntekter, balansefond kr ( ) - Renter kr (25 000) Sum til fordeling kr Abonnenter i Spydeberg m 3 Hobøl m 3 x 80 % m 3 Vannmengde til fordeling m 3 Pris pr. m 3 i 2014: (kr / m 3 ) 19,70 kr/m 3 ( 2013 kr 19,33). Tilknytningsavgiften 2014: For boligbygg: 64 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 64 kr/m 2. (uendret) KLOAKKAVGIFT 2014 Lønn,sosiale utgifter,drift avløpsnettet kr Betaling til AHSA, avløpsrensing kr Indirekte kostnader kr Inndekking av tidligere underskudd kr - Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Tilknyttingsavgift kr ( ) - Andre inntekter, tjenesteinntekter kr (70 000) Sum til fordeling kr Kloakkmengde til fordeling : m 3 Kloakkavgift 2014: (kr / m 3 ) 30,10 kr/m 3 ( 2013 kr 26,80) Tilknytningsavgiften 2014: For boligbygg: 99 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 99 kr/m 2. (uendret) 40

41 RENOVASJONSAVGIFT 2014 Lønn, varer,tjenester kr Avgift IØR kr Inndekning av tidligere års underskudd kr Brutto totalkostnader kr Andre inntekter kr - - Bruk av bundne fond kr - - Renteinntekter kr - - Salg av sekker kr (20 000) Sum til fordeling kr Avgift for fastboende 2014: kr (2013: kr ) Avgift for hytter 2014: kr (2013: kr ) PARKERINGSPLASSER TEBO 2014 Leiepriser 2013: kr 1 541,00 Budsjettert inntekt 2014: kr ,00 Leiepris for 2014 blir da: kr / 146 plasser kr 1 541,00 41

42 Priser for tømming av slam og septik 2014 Sum Slamskiller M 3 Sum Tett tank M 3 Minirens M 3 Sum Over 7 m3 + kr 120,- Oppmøtegebyr 500 Tømmegebyr AHSA 99 42

43 FEIE- OG TILSYNSAVGIFT 2014 Antall piper Spydeberg Antall piper Hobøl Sum piper Antall tilsyn Spydeberg Antall tilsyn Hobøl Sum tilsyn Sum driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Avsetning fond 0 Inndekning av tidligere underskudd fordeles over 2 år Inntekter Feieavgifter Intern overføringer bruk av fond 0 Antall piper som feies Antall enheter med tilsyn Beregning av avgifter 2014 Feieavgift: 67% av feieavgift 246 kr Tilsynsavgift: 33%av feieavgift 138 kr Årsavgift samlet for Beløpene er eks. mva GEBYR FOR UNØDIGE BRANNALARMER Fra 2014 innføres det gebyr for unødige brannalarmer. For 2014 fastsettes gebyret til kr 5 000,-. 43

44 Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad V-gebyrer % 111 % 100 % 93 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 19,33 19,33 19,70 22,05 22,63 23,09 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 44

45 45

46 Avløpsstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av avløpsgebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad A-gebyrer 108 % 106 % 100 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 25,25 26,80 30,10 31,35 32,75 33,36 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 46 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond.

47 47

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer