Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

2 SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av en utbrent bolig er det foretatt en kartlegging av farlig avfall. Kartleggingen er begrenset fordi bygget er så skadet i bærende struktur at det kan rase. Grunnmur skal stå igjen. Denne rapporten er utarbeidet etter Tore Løkkes prosedyre for miljøkartlegging av bygninger. Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan og fasadetegning av bygget. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold. Alle beregninger er gjort av det som er funnet og er synlig, så tallene vil mangle skjulte forekomster inne i vegger osv. I og med at byggene er i fult bruk kan innhold også endre seg. Ved Grøttingveien 22 ble det påvist forekomster av: Arsen i impregnerte materialer Bly i pipebeslag. EE-avfall 2

3 Innholdsfortegnelse Grøttingveien 22 1/3 SAMMENDRAG...2 INNLEDNING...4 Vurderinger...7 ARSEN...7 Asbest...7 BENZO-A-PYREN...9 BLY...9 BROMERTE FLAMMEHEMMERE...10 EE AVFALL...10 FTALATER...11 ISOLERGLASS...12 KADMIUM...13 KERAMISKE FIBRE...13 KFK...13 XPS/EPS...14 KLORPARAFINER...14 KREOSOT...14 KVIKK SØLV...14 NEDGRAVD TANK...15 OLJE:...15 OXYBISFENOKSYARSEN...15 PAH...15 PCB...15 PENTAKLORFENOL...16 RADIOAKTIVT...16 TUNGMETALLER KONKLUSJON...18 SAMMENDRAG FUNNET MENGDER...20 VEDLEGG 1 TEGNINGER...22 VEDLEGG GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER...22 VEDLEGG 3 ANALYSERESULTATER...28

4 INNLEDNING Formål Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ved bygg Grøttingveien 222 i forbindelse med forestående rivning. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene til rapportering gitt i tidligere kapitel 15 i Avfallsforskriften, og som nå omfattes av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapitel 9 (gjeldene fra ). Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIFs veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). Befaring, tid og sted Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring Befaringen ble utført av Tore Løkke ved miljøkartlegger Morten Jenssen. Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er: Oppdragsgiver Postadresse Telefon / e-post Bent-Are Brunes Ratvik Grøttingveien 22 Mobil: Åfjord 4 Rapporten er utført av Tore Løkke Firma Postadresse Telefon / e-post Tore Løkke Esvikveien 10 Telefon: Ved: Morten Jenssen 7140 Opphaug E-post: Underlagsdokumenter Kartlegging av bygg Plantegninger av alle bygg Registreringsomfang og nivå Denne rapporten er utarbeidet etter Tore Løkkes prosedyre for miljøkartlegging av bygninger.

5 Kartleggingen setter fokus på: Grøttingveien 22 1/3 Arsen Asbest Benzo-a-pyren Bly Bromerte flammehemmere) EE avfall (elektriske enheter) Ftalater Kadmium Keramiske fibre KFK-gasser Klorparafiner Kreosot Kvikksølv Nedgravde tanker Olje Oxybisfenoksyarsen PAH PCB Pentaklorfenol Radioaktivt Tung metaller Prøvetaking Prøveresultatene gjelder kun de prøvetatte objektene. Begrensninger Denne rapporten tar kun for seg miljøkartlegging av de berørte deler av bygningsmassen. Dette er basert på utarbeidet riveplan og informasjon gitt av prosjektleder. 5 Ansvar Tore Løkke har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse og miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er av dekket, f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre helse og miljøfarlige stoffer i bygget. Tore Løkke har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster av helse og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten prøver å gi en oversikt over sannsynlige, påviste helse og miljøfarlige stoffer og riktig håndtering av denne. Tore Løkke på tar seg ikke ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse og miljøfarlige stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag.

6 Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivningen, skal dette behandles etter retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer. Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Beliggenhet: Grøttingveien 22 Gårds- og bruksnummer: 1/3 Byggeår: 2000 Oversiktskart 6

7 Vurderinger Grøttingveien 22 1/3 ARSEN Det er funnet små mengder med impregnert trevirke i kartleggingen. Dette er stort sett plattinger ved inngang og utgangs partier. Avfallsstoffnummer: 7098 EAL-kode * tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer Total mengder estimert 50 m 2 Asbest Det ble ikke funnet asbest ved denne kartleggingen. BENZO-A-PYREN Det ble ikke funnet Benzo-a-pyren i kartleggingen. BLY 7 Bly rundt ventilasjonspipe. Det kan være bly rundt ventilasjonspipene. Dette fikk vi ikke fastslått da vi ikke hadde stillas tilgjengelig. Må sjekkes under rivning.

8 Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnummer: 1451 EAL-kode Total mengder estimert? Bly Grøttingveien 22 1/3 BROMERTE FLAMMEHEMMERE Det er ikke funnet bromerte Flammehemmere under kartleggingen EE AVFALL Alt elektronisk samt kabler går under EE da disse inneholder en masse forskjellige stoffer. Takes ned og leveres godkjent anlegg. Det ble påvist en rekke forskjellige typer EE-avfall i bygget, bl.a.: Lysarmaturer, lysrør El-skap/tavler Div. elektronisk avfall som f.eks. kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, brannvarslingsanlegg, nødlys etc. Ventilasjonsaggregater Varmtvannsberedere EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, Bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc., og skal behandles forskriftsmessig. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak. Alle lysarmaturer leveres til godkjent EE-avfallsmottak. Lysarmaturene kan inneholde en PCB holdig kondensator. Kondensatoren skal ikke fjernes fra armaturen. EE-avfallsmottaket vil ta hånd om kondensatoren og behandle den forskriftsmessig. Lysarmaturer og lysrør/lyspærer legges separat i hver sin kasse. Lysrør inneholder kvikksølv, og skal ikke knuses. 8 FTALATER Alt er utbrent derfor ikke funnet Ftalater i kartleggingen. ISOLERGLASS Vinduene i bygget er fra perioden I årene mellom 1965 til 76 er det i hovedsak PCB som er brukt i limet. I årene 1977 til 1994 er det i hovedsak klorparafiner som er brukt i limet. I årene 1994 til 1999 er det i hovedsak brukt ftalater. Alle isolerglassruter i denne perioden bør derfor håndteres som farlig avfall da det er kun tester av hvert vindu som kan friskmelde de. Tore Løkke forholder seg til anbefalinger fra styret i Forum for miljøkartlegging og sanering. Dette gjelder ikke gamle, koblede vinduer. Kunnskapsnivået om bruk av farlige stoffer i isolerglassvinduer er ikke godt nok formidlet til bransjen. Men det vi vet i dag er: Vinduer med asbest og bly (Avfallsstoffnr 7250, EAL-kode: Asbestholdige byggematerialer): Thermopan vinduer har ofte asbestholdig fugemasse mellom glasset og ramma, og spacer av bly. Vinduene er ofte stemplet med Glaverbel eller Vitrage isolant. Vinduer med PCB (Avfallsstoffnr 7211, EAL-kode: * avfall fra bygge og rivningsarbeid som inneholder PCB). Norskproduserte vinduer fram til 1975, utenlandsk produserte fram til 1980, og alle vinduer uten stempel i avstandslisten. For disse eksisterer det et retursystem (Ruteretur). Vinduer med klorparafiner (Avfallsstoffnr 7158, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer). Alle vinduer produsert fra 1975 til ca. 1994, muligens også senere.

9 Vinduer med ftalater (Avfallsstoffnr 7156, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer). Vinduer produsert fra 1975 til Kan muligens også inneholde klorparafiner. Vinduer i tre. De aller fleste vindusrammer i tre er innsatt med tinnorganiske treimpregneringsmidler. Alle vinduer med treramme er malt eller beiset, men vi vet lite om innhold av evt. farlige stoffer i malingen. PVC-vinduer kan inneholde kadmium eller bly stabilisatorer, som gjør disse til farlig avfall. Imidlertid er det svært lite slike vinduer som kommer inn i avfallskretsløpet foreløpig. I EU er det godkjent at slik plast kan gjenvinnes til annen type plast, noe som er miljømessig lite akseptabelt. Samtlige isolerglassruter i bygget er kontrollert ved å kontrollere inn pregingen i avstandsskinnen mellom glassene. Det er registrert produsenter, årstall, antall ruter og i hvilken etasje rutene be- finner seg. I tabellen under oppsummeres funnene, og de som inneholder PCB holdig fugelim iht Rutereturs liste og info funnet på Det finnes også ukjente ruter som kan inneholde PCB og klorparafiner. Ukjente ruter er ruter som ikke har vært mulig å identifisere. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alle isolerglassrutene er fra 2000 og senere. Disse kan derfor håndteres som ordinært restfall og leveres til godkjent mottak. KADMIUM Det ble ikke funnet kadmium i kartleggingen KERAMISKE FIBRE Det ble ikke funnet keramiske fibre i kartleggingen KFK Det ble ikke funnet kfk i kartleggingen 9 XPS/EPS Det er ikke funnet XPS/EPS på stedet. KLORPARAFINER Det er ikke funnet klorparafiner i kartleggingen utenom klorparafin vinduene. KREOSOT Det er ikke funnet kreosot i kartleggingen. KVIKK SØLV Det er ikke funnet kvikksølv i kartleggingen. NEDGRAVD TANK Det er ikke funnet noen nedgravd tank på stedet. OLJE: Det er ikke funnet oljeforurenset materialer på stedet. OXYBISFENOKSYARSEN Det er ikke funnet oxybisfenoksyarsen på stedet. PAH Murpiper som ikke er feid har som regel for høye verdier av PAH. Må enten feies eller leveres i sin helhet som PAH holdig avfall til godkjent anlegg.

10 PCB Det er ikke funnet PCB på stedet. PENTAKLORFENOL Det er ikke funnet pentaklorfenol på stedet. RADIOAKTIVT Det er ikke funnet radioaktiv siporex på stedet. TUNGMETALLER Det er ikke funnet tungmetaller på stedet. 10

11 KONKLUSJON Grøttingveien 22 1/3 På grunn av graden skade på den bærende strukturen er det ikke anbefalt innvendig sanering. Det vil bli svært risikabelt. Det vil derfor være dumt og begynne å rive ut ting der veggen lett kan kollapse. Stor forsiktighet er derfor anbefalt. Arsen Impregnert rives med maskin og leveres godkjent anlegg. Bly Må sorteres som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak. EE-avfall Byggene skal saneres der det er mulig for alle elektriske og elektroniske komponenter. Isolerglassruter Kan leveres som ordinær restavfall. PAH Pipen kan enten rives og leveres som PAH i sin helhet eller feies. Om den er feid skal rest sot leveres som PAH holdig avfall. Ovenstående punkter skal være utført og sanert forsvarlig før øvrig rivning tiltar. 11

12 SAMMENDRAG FUNNET MENGDER Grøttingveien 22 1/3 Materiale Plassering/ funnsted Antatt mengde Vekt pr. enhet Totalt registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar Arsen Impregnert Veranda Ca 50 m 2 og leveres Rives med maskin godkjent anlegg. Bly EE-Avfall Pipehatt Rundt pipe? EE Alle rom 100 kilo Plukkes ned og leveres godkjent mottak Plukkes ned og leveres godkjent mottak 12

13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1 VEDLEGG 1 TEGNINGER Ikke laget tegninger pga strukturen for ustabil til og oppholde seg i. Grøttingveien 22 1/3 VEDLEGG 2 GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER Her beskrives hvilke helse- og miljøfarlige stoffer man normalt vil finne i bygg ved rivning og ombygging, og hvilke materialer og komponenter de finnes i. Listen er ikke uttømmende. Asbest Asbest er en fellesbetegnelse på flere fibrøse silikatmaterialer som har krystallisert på en slik måte at de danner lange tynne, bøyelige og fremfor alt sterke og bestandige fibrer. Asbest ble brukt i bygningsmaterialer produsert før 1980, spesielt for bygg oppført i perioden Etter 1980 ble asbest forbudt i Norge ved Asbestforskriften. Asbest ble bl.a. brukt i materialer for å hindre brann. Asbest er kreftfremkallende og skal saneres av godkjent foretak. Disse sørger for godkjent saneringsmetode, pakking og innlevering. Bruksområder: Isolasjon i rørbend, ender og papp innerst mot røret Eternittplater; tak og vegg plater og innkassinger (ventilasjonskanaler), utvendig og innvendig Innvendige tak- og veggplater, perforerte plater, innkassing av kanaler etc. Pakninger i teknisk utstyr, heisbånd, ovner, gjennomføringer i dekke Maling, evt. belegg under maling, på korrugerte stålplater Vinylfliser og lim/avretningsmasse under belegget Asbestpapp i skillevegger Avfallsstoffnummer: 7250 Grense for farlig avfall: Påvist asbest 13 Bly Bly er et giftig tungmetall med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Faren for utslipp av bly til miljøet vil oftest være størst når produktene kastes. Bly er regulert gjennom flere forskrifter, blant annet gjennom produktforskriften. Bly er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke bly i de fleste EE-produkter. Bruksområder: Skjøter i soilrør Beslag rundt takgjennomføringer, piper Kappen på elektriske kabler Blybatterier og blyakkumulatorer EE-avfall Maling Avfallsstoffnummer: Blybatterier: 7092 Maling: 7051 Metallisk: 1451 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg

14 Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er betegnelsen på en Bruksområder: gruppe organiske stoffer. De omkring 75 ulike stoff Elektriske og elektroniske produkter, for inneholder grunnelementet brom som virker eksempel i kretskort og plastmaterialer. hemmende på utvikling av brann. Isolasjonsmaterialer av plast (polystyren). Bromerte flammehemmere består av mange for- Tekstiler, for eksempel i arbeidstøy (for skjellige stoffer. De har vært brukt i mange for- profesjonelle), madrasser, møbler, sengetøy (på skjellige materialer og komponenter også det som institusjoner) og i transportmidler. produseres i dag. Bromerte flammehemmere er oppført på miljømyndighetenes (Miljødirektoratet) prioritetsliste. Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av penta og okta BDE. Forbudet gjelder også produkter eller flammehemmende deler av produkter. Bromerte flammehemmere er farlig avfall og skal leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Avfall som inneholder følgende stoffer er definert som farlig avfall: pentabde oktabde dekabde HBCDD TBBPA Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke de Bromerte flammehemmere PBB og PBDE i de fleste EEprodukter. Forbudet gjelder import, produksjon, eksport og omsetning. Avfallsstoffnummer: 7250 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg for prioriterte flammehemmere 14

15 EE Avfall RENAS har definert 5 grupper for innlevering nærings elektro og 4 grupper for innlevering av forbruker EE-avfall elektro: Bruksområder: Transformatorer, lysrør og sparepærer, el-tavler, glødelamper, sikringsskap, vifter, styretavler, styringsbokser, telefonsentraler, hvitevarer, brunevarer, el-motorer, batterier av alle slag, lyskastere, lamper, lysrørarmaturer, kjøleanlegg, PCer, telefoner, røykdetektorer/-varslere, lamper, kabler og ledninger, stikkontakter, brytere, koblingsbokser, trekkerør, varmtvannsberedere, elektrisk varmeovner mm. Nærings elektro: Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som ikke er rette. Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, etc. Forbruker elektro: Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PCer og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3- spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer etc. Avfallsstoffnummer: EE-avfall er, med noen unntak, ikke farlig avfall. Grense for farlig avfall: Alt elektrisk- og elektronisk avfall leveres som EE-avfall 15 Ftalater Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Noen er reproduksjonsskadelige og miljøskadelige. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker til daglig. Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet, som kan føre til at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet. Ftalater står på myndighetenes (Miljødirektoratet) prioritetsliste. Bruksområder: Gulv- og takbelegg Vaskelister/ membraner for våtrom Fugemasser Plasthaller Presenninger Takfolie Leker Småbarnsprodukter Kosmetikk PVC isolerte kabler Avfallsstoffnummer: 7156

16 Grense for farlig avfall: 5000 mg/kg DEHP 2500 mg/kg BBP 5000 mg/kg DBP Kadmium Bortsett fra som fargepigment var anvendelsen av kadmium ganske begrenset fram til midten av tallet, men fra ca årene fikk metallet og dens forbindelser flere nye anvendelser. Kadmium ble mye benyttet som korrosjonsbeskyttende belegg på jern og stål. Kadmiumforbindelser kan også benyttes til å stabilisere plast, i bilderør i Tver, samt som loddemetall for å sammenføye rør og elektriske komponenter. Kadmium er også brukt som fargepigment i maling. Slike forekomster gir ofte en lavforurensning, men ikke farlig avfall. Metallet er også bruk i NiCd-batterier. Disse leveres som EE-avfall. Kadmium er klassifisert som kreftfremkallende og meget giftig ved innånding. Kadmium gir også mulig fare for skade på forplantningsevnen og foster. I pattedyr hopes kadmium opp i nyrene og gir kroniske nyreskader. Kadmium konkurrerer med kalsium i skjelettet og høyt nivå av kadmium kan føre til deformasjoner. Kadmium tas også opp gjennom lungene og kan gi akutt skade i lungene. Bruksområder: Bland annet, Plast, Smykker, maling, leketøy loddemidler, EE og PVC Avfallsstoffnummer: 7083 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg 16 Kvikksølv Kvikksølv er et grunnstoff som i naturen er sterkt bundet til sedimenter og organisk materiale. Kvikksølv kan bli omdannet til giftig metylkvikksølv som er fettløselig og tas opp av planter og dyr. Kvikksølv akkumulerer i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden. Kvikksølv er regulert gjennom flere forskrifter. Blant annet er kvikksølvholdige termometre forbudt. Det er forbud mot kvikksølv i emballasje og batterier (unntatt knappcelle batterier). Kvikk- sølvbrytere i biler skal tas ut før bilen vrakes. Tannleger er pålagt rensetiltak for å hindre utslipp av Bruksområder: Måleinstrumenter som blodtrykks målere, barometre og noen termometre Lysstoffrør og sparepærer. Avfallsstoffnummer: 7081

17 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg Olje Olje og kjemikalier inneholder store mengder av flere typer forskjellig farlige stoffer. All tom emballasje som IKKE omfattes av tomt og tørt systemet skal leveres som om det er farlig avfall. All emballasje brukt til maling, lakk, lim, trykkfarge eller sparkel som ikke er faremerket, eller som er merket med symbolene vist nedenfor kan du trygt levere til gjenvinning. Forutsetningen er at emballasjen er tom og tørr. Bruksområder: Gjensatte rester, olje- og kjemikalietanker Avfallsstoffnummer: 7023 Drivstoff og fyringsolje Maling, ulike typer 7055 Spraybokser 7041, 7042 Organiske løsemidler Grense for farlig avfall: Alltid farlig avfall. 17 PAH Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Viktige kilder til utslipp av PAH er blant annet visse industriprosesser og vedfyring. PAH er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Bruksområder: Forkullet materiale f.eks. i pipe Kreosot og annen tjære Mineralolje og oljeprodukter Steinkulltjære Avfallsstoffnummer: 7051 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg PAH16

18 PCB PCB (Polyklorerte bifenyler) er en gruppe kjemiske stoffer med produktegenskaper som liten brennbarhet, stor kjemisk og termisk stabilitet og god elektrisk isolasjonsevne. Dette førte til at PCB tidligere hadde et stort anvendelsesområde særlig innen elektriske produkter og bygningsartikler. PCB ble forbudt ved lov i Norge i 1979, og brukes ikke lenger i nye produkter. I dag reguleres PCB av produktforskriften. Bruk av PCB var særlig ut- bredt i PCB-holdige komponenter i elektrisk og elektronisk avfall skal ved rivning bli sittende i produktet, og vil bli tatt hånd om av mottaket. PCB i en konsentrasjon over 50 mg/kg i puss, maling og fuge- masse er klassifisert som farlig avfall. I jord, evt. ved gjenbruk av rivemasser skal ikke konsentrasjonen overstige 0,01mg/kg iht normverdien fast- satt i forurensningsforskriften kapittel 2. Massene som har et innhold av PCB mellom 0,01-50mg/kg klassifiseres som forurensede, og skal vurderes spesielt ved hvert tilfelle. PCB kan smitte til omkringliggende materialer, f.eks. fra isolerglassruter. Da må både isolerglass ruten, trekarm og en del av for eksempel betong- en rundt fjernes og behandles som PCB-holdig. Bruksområder: Isolerglassruter (norskprodusert , utenlandske frem til 1980) Kondensatorer i lysrørarmaturer ( ): PCB-holdige kondensat- orer er i dag forbudt å ha i bygg. Fugemasser ( ), særlig elas- tisk fugemasse brukt mellom betongelementer Puss, betong og reparasjonsmørtler ( ) Maling ( ) Brytere, strømgjennomføringer, kondensatorer i teknisk utstyr i trafo og høyspentutstyr Olje i bl.a. tykke el-kabler Avfallsstoffnummer: PCB-holdig avfall: 7210 PCB-holdige isolerglassruter: 7211 Grense for farlig avfall: 50 mg/kg PCB7 18

19 19 VEDLEGG 3 ANALYSERESULTATER Alt utbrent. Ikke tatt prøver. Grøttingveien 22 1/3

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i 1978.

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012 Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere Isolerruter, klorparafiner og ftalater 29. mai 2012 Glass og Fasadeforeningens fagkurs Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45, Vika, Oslo Eirik Wormstrand

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall. Transport Isolerglassrutene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker. Pass på at de står støtt. Knuste isolerglassruter bør fraktes i lukket beholder. SKIFTE VINDU? Levering Isolerglass

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810 015 MVA DATO 04.07.2013

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Hva skal vi innom? 1. Kort om RENAS-modellen Behandlingsanlegg 2009 2011 2. Overordnede bestemmelser i

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bjugn kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-11-24 BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bjugn Høydebasseng er et bygg som er i bruk som lagringslokale

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE NOTAT Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim Oppdrag: 532509 Byåsen kirke miljøsanering av vinduer Dato: 2013-09-18 Skrevet av: Annette Elisabeth Lund MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Garlivegen. Fv 264. Gnr: 26. Bnr: 65. Fagernes. 0542 Nord-Aurdal kommune

Garlivegen. Fv 264. Gnr: 26. Bnr: 65. Fagernes. 0542 Nord-Aurdal kommune Miljøkartleggingsrapport Garlivegen Fv 264 Gnr: 26. Bnr: 65. Fagernes 0542 Nord-Aurdal kommune 1 Miljøkartleggingsrapport Oppdragsgiver: Utført av: Statens vegvesen, vegavdeling Oppland v/vidar Øfstaas

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Referat fra fagtreff i Forum for Miljøkartlegging, Oslo 27.01.15

Referat fra fagtreff i Forum for Miljøkartlegging, Oslo 27.01.15 Innhold: (Ctrl+klikk for å hoppe) Analysemetoder for betongprøver Trevirke med overflate som defineres som farlig avfall Avfallstoffnummer for isolerglassvinduer med andre forurensninger enn PCB HMS-instruks

Detaljer

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Rapport Oppdrag: Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Miljøkartlegging sbeskrivelse Halse Eiendom AS Dato: 11. november 2008 Oppdrag / Rapportnr. 311727-3 Tilgjengelighet

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften VIRKE frokostseminar «Dokumentasjon i handel med byggevarer», 17. september 2013; Linda Reierson, seksjon for kjemikalieregulering, Miljødirektoratet

Detaljer

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole Miljøsaneringsrapport Valheim skole 1 Oppdragsgiver Stema Rådgiving AS. Organisasjonsnummer 983 794 971 Adresse Pb 1. 2030 Nannestad Kontaktperson Magnar Rusten. Tel /epost 90 57 62 10. mr@stema-r.no Oppdrags

Detaljer

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Publisert 12.06.07 Fra 1. juli 2007 har Statens forurensingstilsyn (SFT) endret avfallsregelverket. Alle som leverer avfall til deponering må fra denne datoen

Detaljer

Miljøkartleggingsrapport

Miljøkartleggingsrapport Miljøkartleggingsrapport Nordseterveien 222, gnr./bnr. 49/14. Prosjekt: Fv. 311 Ersgaard-Sjøsetervegen Lillehammer kommune 1 Miljøkartleggingsrapport Oppdragsgiver: Utført av: Statens vegvesen, vegavdeling

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2006/01 Klager: Innklaget: Jøran Sten Pettersen Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Proffe råd om byggavfall

Proffe råd om byggavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 3, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 16.4.16 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 2 av 17 Inderøy kommune

Detaljer

Sammendrag og konklusjon

Sammendrag og konklusjon Flesland RA Miljøkartlegging Rivingsarbeider Sammendrag og konklusjon Arbeidet omfatter riving av betongkonstruksjoner, ventilasjonsanlegg og utstyr brukt til mekanisk rensing av kloakk. Utstyr i renseanlegget

Detaljer

MINIMUM 60% Husk: Legg sorteringshåndboka. på arbeidsjakken. Hilsen Retura. Slik sorterer du avfallet ditt ET MILJØ I BALANSE.

MINIMUM 60% Husk: Legg sorteringshåndboka. på arbeidsjakken. Hilsen Retura. Slik sorterer du avfallet ditt ET MILJØ I BALANSE. Skriv ditt sorteringsmål her: MINIMUM 60% Husk: Legg sorteringshåndboka i lomma på arbeidsjakken Hilsen Retura Slik sorterer du avfallet ditt Utgave 2016 ET MILJØ I BALANSE 2 INNHOLD Bygg- og anleggsavfall...

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse:

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse: Kunde: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Forskningsvn. 1 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Mengder og kilder Omtrent 1 200 tonn PCB er tatt i bruk i Norge. I dag regner vi med at dette

Detaljer

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27427 8 + 1 + 5 Rapport referanse:

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27427 8 + 1 + 5 Rapport referanse: Kunde: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Forskningsvn. 1 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Miljøgifter i fallunderlag i barns lekemiljø. Foto: Carl Erik Eriksson

Miljøgifter i fallunderlag i barns lekemiljø. Foto: Carl Erik Eriksson Miljøgifter i fallunderlag i barns lekemiljø Foto: Carl Erik Eriksson Lise Støver og Rolf Tore Ottesen 24. mai 2011 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Resultater Konklusjoner Støtsand som fallunderlag Trykkimpregnert

Detaljer