TILBUDSMAPPE Tømming av slam Narvik kommune Opplysninger om tilbyder: (fylles ut av tilbyder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSMAPPE Tømming av slam Narvik kommune Opplysninger om tilbyder: (fylles ut av tilbyder)"

Transkript

1 TILBUDSMAPPE Narvik kommune Opplysninger om tilbyder: (fylles ut av tilbyder) Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Tilbudsfrist: kl.12.00

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Erklæring fra tilbyder Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav 1: Lovlig etablert foretak Kvalifikasjonskrav 2: Betaling av offentlige avgifter Kvalifikasjonskrav 3: Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Kvalifikasjonskrav 4: Tilfredsstillelse av barnekonvensjon og ILO-konvensjon Kvalifikasjonskrav 5: Referanser Kvalifikasjonskrav 6: Økonomisk evne til å gjennomføre avtalen Kvalifikasjonskrav 7: Gyldig sertifisering/godkjenning Kvalifikasjonskrav 8: Tørrstoffinnhold Kvalifikasjonskrav 9: Aksept levering til HRS priser uten påslag Tildelingskriterier Pris Planlegging, oppfølging og service Forbehold Priser / prisskjema Orientering Pris skjemaer Narvik kommune Pris skjema for tømming av slamavskillere Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Tømming Katterat stasjon Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Andre kostnader Samleskjema Narvik kommune Pris skjemaer Ballangen kommune Pris skjema for tømming av slamavskillere Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Andre kostnader Samleskjema Ballangen kommune Pris skjemaer Evenes kommune Pris skjema for tømming av slamavskillere Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Andre kostnader Samleskjema Evenes kommune Pris skjemaer Tjeldsund kommune Pris skjema for tømming av slamavskillere Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Andre kostnader Samleskjema Tjeldsund kommune Pris skjemaer Gratangen kommune Pris skjema for tømming av slamavskillere Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Andre kostnader Samleskjema Gratangen kommune Pris sammenstilling av samleskjemaer Vedlegg Tilbudsmappe side 2 av 30

3 1. Erklæring fra tilbyder I overensstemmelse med konkurransegrunnlaget med tilhørende vedlegg tilbyr vi å levere varer/tjenester slik det er redegjort for i dette tilbudet. Vi bekrefter med dette at vi aksepterer de forutsetninger og regler som i følge konkurransegrunnlaget gjelder for denne tilbudskonkurransen., herunder også de alminnelige innkjøpsvilkår og eventuelt spesielle innkjøpsvilkår. Vi bekrefter at vi har mottatt alle tekstsider og vedlegg som er angitt i innholdsfortegnelsen til konkurransegrunnlaget og har satt oss inn i alle dokumenter. Vi har i dette tilbudet gitt svar på alle krav og spørsmål som er stilt. Dette tilbudsbrevet med fullstendig utfylte skjemaer og annen informasjon utgjør vårt komplette tilbud. Vi er innforstått med at oppdragsgiver vil velge leverandør etter det tilbudet som er økonomisk mest fordelaktig i forhold til oppgitte tildelingskriterier. Vi er også innforstått med at alle utgifter og kostnader vi har i forbindelse med å inngi tilbud, er for egen regning og risiko. Vi har satt oss nøye inn i dette konkurransegrunnlaget og har inngitt tilbudet under forutsetning av at foreliggende dokumenter skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist i tre måneder regnet fra tilbudsfristen. Dette tilbudet, sammen med konkurransegrunnlaget og oppdragsgiverens skriftlige aksept av vårt tilbud, vil utgjøre en bindende avtale mellom oss. Underskrift: Dato Stempel og signatur Tilbudsmappe side 3 av 30

4 2. Kvalifikasjonskrav 2.1. Kvalifikasjonskrav 1: Lovlig etablert foretak Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver stiller krav om at tilbyder har et lovlig etablert foretak. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Firmaattest Vedlegg Kvalifikasjonskrav 2: Betaling av offentlige avgifter Om kvalifikasjonskravet: I henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser 3-3 skal norske leverandører fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (Skjema RF- 1244) der leverandøren har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Oppdragsgiver stiller krav om at tilbydere ikke skal ha restanser på attestene. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Dato på dokumenter (ikke eldre enn 6 mnd.) Bekreftes dokumentert i vedlegg Skatte og mva attest Vedlegg 2 Tilbudsmappe side 4 av 30

5 2.3. Kvalifikasjonskrav 3: Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet. Om kvalifikasjonskravet: I henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser 3-4 skal oppdragsgiver kreve at den valgte leverandør fremlegger en egenerklæring om at leverandøren vil overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Oppdragsgiver stiller krav om at bekreftelsen fylles ut og signeres. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Denne bekreftelsen gjelder: Firma:... Adresse:... Postnr/-sted:... Land:... Organisasjonsnr.:... Det skal krysses av ved ett av alternativene nedenfor:...det bekreftes med dette at denne virksomheten har innført systematiske tiltak for etterlevelse av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl res 6. desember Alternativt:...Det bekreftes med dette at denne virksomheten har under etablering systematiske tiltak for etterlevelse av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og forventer å tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl res 6. desember 1996, innen... For utenlandske oppdragstakere som skal utføre arbeid i Norge:...Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelsen av tilbudet er tatt hensyn til de krav som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl res 6. desember Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Underskrift: Dato Signatur tilbyder og stempel Dato Signatur representant for de ansatte Tilbudsmappe side 5 av 30

6 2.4. Kvalifikasjonskrav 4: Tilfredsstillelse av barnekonvensjon og ILO-konvensjon 94 Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver krever at tilbyderen har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FN`s barnekonvensjon og ILO-konvensjon nr Det kreves også at tilbyder aksepterer at arbeidstakerne sikres like lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet i tråd med ILO 94. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for yrket. Dette gjelder for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Tilbyder skal på anmodning legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyderen inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forskrifter. Dersom tilbyderen ikke etterlever disse pliktene, har Narvik VAR rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for firmaet. Oppdragsgiver stiller krav om at bekreftelsen signeres. Bevis for at de stilte krav er oppfylt 1. Leverandørene bekrefter at en har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FN`s barnekonvensjon og ILO-konvensjon nr Leverandøren bekrefter at arbeidstakerne sikres like lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet i tråd med ILO 94. Dvs. at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for yrket. Dette gjelder for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren skal på anmodning legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forskrifter. Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har Narvik kommune sine medlemmer rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for firmaet. Underskrift: Dato Stempel og signatur Tilbudsmappe side 6 av 30

7 2.5. Kvalifikasjonskrav 5: Referanser Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver stiller krav om at tilbyderen oppgir referanseliste som skal inneholde 1 referanser for kommune med min innbyggere: Kontraktspart med kontaktperson Varighet mer enn to år. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes og aksepteres/legges ved av tilbyder: Referanse Vedlegg Kvalifikasjonskrav 6: Økonomisk evne til å gjennomføre avtalen Om kvalifikasjonskravet: Tilbyderen skal ha god soliditet slik at denne har økonomisk evne til å gjennomføre avtalen i hele avtaleperioden. Oppdragsgiver vil benytte Proff.no, se: for vurdering av tilbyders likviditetsgrad, lønnsomhet og soliditet. Det kreves minimum karakteren «tilfredsstillende» innenfor to av kriteriene. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Tilbyder aksepterer dette Bekreftes dokumentert ved avkrysset felt JA 2.7. Kvalifikasjonskrav 7: Gyldig sertifisering/godkjenning Om kvalifikasjonskravet: Gyldig sertifisering/godkjenning : Tilbyder skal ha gyldig «Gods løyve» for den delen av utstyret som benyttes til transport for oppdragsgiver. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Kopi av gyldig «Gods løyve» Vedlegg 4 Tilbudsmappe side 7 av 30

8 2.8. Kvalifikasjonskrav 8: Tørrstoffinnhold Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver stiller krav om at tørrstoffinnholdet på innlevet slam, skal være minimum 20% Bevis for at de stilte krav er oppfylt Tilbyder bekrefter herved at det kan dokumenteres at tørrstoffinnhold på innlevert slam fra eget utstyr inneholder minimum 20 % tørrstoff. Underskrift: Dato Stempel og signatur 2.9. Kvalifikasjonskrav 9: Aksept levering til HRS priser uten påslag Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver har fremforhandlet egen pris for innlevering av slam : Tilbyder aksepterer å viderefakturere/direkte-fakturere oppdragsgiver uten påslag. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Viderefakturere uten påslag Tilbyder aksepterer t HRS fakturerer direkte til oppdragsgiver Bekreftes dokumentert ved avkrysset felt JA JA Tilbudsmappe side 8 av 30

9 3. Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge den tilbyder med det økonomisk mest fordelaktige tilbud ved kontraktstildeling. Følgende kriterier legges til grunn: Pris 90 % Oppfølging og service 10 % 3.1. Pris Om tildelingskriteriet: Oppdragsgiver har vurdert at pris er et tildelingskriterium som skal vektes med 90 %. Som pris oppfattes tilbyders pris som er oppsummert i samleskjema, skjema 5.7. Maks 90 poeng Vurderingskriterier Laveste tilbudssum gir høyeste poengsum. Tilbyder som får laveste pris vil få 90 poeng, mens tilbud som har dobbelt så høy tilbudssum, eller mer, vil få 0 poeng. Poengfordeling i mellom er lineær, og beregnes som følger; Antall poeng = 90 ((tilbudets pris laveste tilbud )/laveste pristilbud) * 90 Pris vil bli korrigert for eventuelle feil eller forbehold før vekting foretas Dokumentasjon på Tildelingskriterier Bekreftes og aksepteres/legges ved av tilbyder: Utfylt alle poster i prisskjema som en del av tilbudsmappe Tilbudsmappens poster er utfylt 3.2. Planlegging, oppfølging og service Om tildelingskriteriet: Innenfor tildelingskriteriet planlegging, oppfølging og service vil oppdragsgiver vurdere tilbyders beskrivelse av hvordan oppdraget skal gjennomføres for et år. Maks 10 poeng Vurderingskriterier Tilbyder må beskrive hvorledes oppdraget tenkes gjennomført for et år. Her er det viktig å gi en detaljert beskrivelse hvorledes prosessen fra oppdraget starter til oppdraget er ferdigstilt. Håndtering av avviksmeldinger må også beskrives som en del av prosessen. Vurderes skjønnsmessig. Maksimalt 10 poeng. Dokumentasjon på vurderingskriterier Bekreftes og aksepteres/legges ved av tilbyder: Beskrivelse av planlegging, oppfølgning og service Vedlegg 5 Tilbudsmappe side 9 av 30

10 4. Forbehold Dersom tilbyder tar forbehold til krav i forespørselen skal skjema nedenfor benyttes. Forbehold 1: Henvisning: Beskrivelse av forbehold: Prisfastsetting: Forbehold 2: Henvisning: Beskrivelse av forbehold: Prisfastsetting: Forbehold 3: Henvisning: Beskrivelse av forbehold: Prisfastsetting: Forbehold 4: Henvisning: Beskrivelse av forbehold: Prisfastsetting: Forbehold 5: Henvisning: Beskrivelse av forbehold: Prisfastsetting: Tilbudsmappe side 10 av 30

11 5. Priser / prisskjema 5.1 Orientering I kapittel skal det oppgis enhetspriser. Disse er tilbyders priser til oppdragsgiver og danner grunnlag for oppgjør som gjøres opp etter faktisk tømming. De oppgitte enhetspriser multipliseres med oppgitte volum og samlet sum føres til samleskjema innenfor hver kommune. Prisskjemaene gir et uttrykk for vurdert uttak basert på historikk de siste år. Det er summen av disse bergningene samt eventuelle andre kostnader (eget prisskjema), som skal være basis for beregning av tilbudets økonomiske størrelse. Sum på samleskjema vil være konkurransens tilbudssum og danne grunnlag for beregningen av tildelingskriteriet pris. Oppgitte priser på kr 700 pr tonn for levering av slam, er fremforhandlet med HRS for disse kommunene. 5.2 Pris skjemaer Narvik kommune Skjemaene i dette kapitlet skal fylles ut og overføres til samleskjema Narvik kommune i kapittel Pris skjema for tømming av slamavskillere Her oppgis priser på tømming av slamavskillere på bolig, næring og fritid satt opp i forhold til vedtatte tømmefrekvenser. Skjema angir sted, type eiendom, antall tanker, tømme utsyr som bil eller traktor, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Sted Type Antall tanker Nord Bil/ traktor Våtvolum i m 3 Antall tømminger i perioden Næring 285 Bil Næring 17 Traktor 51 2 Fritid 65 Bil Kr. pr. m 3 våtvolum *Kr. for hele perioden Sør Fritid 15 Traktor 41 1 Næring 277 Bil Næring 8 Traktor 21 2 Fritid 103 Bil Fritid 9 Traktor 22 1 Total sum overføres til samleskjema *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Tilbudsmappe side 11 av 30

12 5.2.2 Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Her oppgis priser på tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg med slamutfelling. Skjema angir sted, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Sted Våtvolum i m 3 Antall tømminger i perioden Kr. pr. m 3 våtvolum *Kr. for hele perioden Herjangen renseanlegg ** 70 4 Straumsnes renseanlegg 25 4 Flyplassen 25 4 Beisfjord renseanlegg ** Djupvik renseanlegg 90 4 Håkvik renseanlegg, slamtank 1 ** Håkvik renseanlegg, slamtank 2 ** Håkvik renseanlegg, slamtank 3 ** Skjomen skole 20 4 Skjomen renseanlegg 90 4 Total sum overføres til samleskjema *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) **Vannfasen kan tappes ned før tømming utføres. Dette vil bli gjort av Narvik VAR KF, og de angitte våtvolum er etter nedtapping. Tilbudsmappe side 12 av 30

13 5.2.3 Tømming Katterat stasjon Her oppgis priser på merkostnader for tømming på Katterat stasjon, hvor det er 3 slamavskillere på totalt 15m 3 våtvolum. Det oppgis pris på denne tømmingen som en merpris på våtvolum utover ordinær tømmepris. Ordinær tømmerpris på slamavskillerne og våtvolum er medtatt i skjema Tilbyder må selv avklare med driftsselskapet for jernbanen for å avklare gjennomføring av denne delen av oppdraget. Løsning for tømming av dette anlegget er tilbyders ansvar. Tømmemetode Antall tømminger i perioden Pris pr gang tømming Merkostnader til transport tur/retur 1 Andre kostnader knyttet til tømmingen 1 Total sum overføres til samleskjema Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Her oppgis forventet levert slammengde basert på avvanningskvaliteten på eget utstyr. Tilbyder må derfor vurdere eget avvanningsutstyr og fastsette en vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum basert på egne erfaringer. Denne vekten skal benyttes ved oppgjør av faktisk tømt våtvolum multiplisert med faktisk deponiavgift. Mengdene i skjema er beregnet ut fra samlet våtvolum i hele kontraktsperioden, fordelt mellom tømming med traktor og tømming med bil. Tømmemetode Våtvolum i m 3 Vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum *Deponiavgift, avvannet slam (kr/tonn) ** Forventet deponikostnad i kr. for hele perioden Traktortømming Biltømming, inkl. kommunale renseanlegg Total sum overføres til samleskjema *Deponiavgiften vil reguleres etter faktisk avgift det året tømmingen gjennomføres. **Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Vekt på avvannet slam) x (Deponiavgift) Tilbudsmappe side 13 av 30

14 5.2.5 Andre kostnader. Her oppgis eventuelt andre årlige kostnader som er nødvendig for en komplett tjeneste og som ikke er tatt med i øvrige skjema. Det er viktig at tilbyder opplyser om andre kostnader som vil påløpe og være gjeldende for kontrakten. Andre kostnader Årlig sum Årlige kostnader Total sum overføres til samleskjema (årlig sum x 4) Beskrivelse av kostnadene som er tatt med i skjema 3 Kostnadselement 1: Kostnadselement 2: Kostnadselement 3: Kostnadselement 4: Kostnadselement 5: Tilbudsmappe side 14 av 30

15 5.2.6 Samleskjema Narvik kommune Her fylles inn alle de totale summer fra alle prisskjemaer Samlet tilbudssummen vil danne grunnlag for estimering av kontraktens totale uttak i kontraktsperioden. Beløpet danner grunnlag for vurdering av tilbudets verdier og dermed basis for tildelingskriteriet pris. Samleskjema Skjema Næring og frir\tidsbolig inkl. traktortømming Skjema Tømming renseanlegg hele perioden Skjema Tømming Katterat Skjema Deponi /behandlingsavgift. Skjema Andre kostnader Totale summer Samlet tilbuds-/konkurranse sum Narvik kommune Tilbudsmappe side 15 av 30

16 5.3 Pris skjemaer Ballangen kommune Skjemaene i dette kapitlet skal fylles ut og overføres til samleskjema Ballangen kommune i kapittel Pris skjema for tømming av slamavskillere Her oppgis priser på tømming av slamavskillere på bolig, næring og fritid satt opp i forhold til vedtatte tømmefrekvenser. Skjema angir sted, type eiendom, antall tanker, tømme utsyr som bil eller traktor, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Fordelingen er gjort skjønnsmessig da det ikke er eksakte data for kommunen. Sted Type Antall tanker Øst Bil/ traktor Våtvolum i m 3 Antall tømminger i perioden Næring 324 Bil Næring 27 Traktor 81 2 Fritid 158 Bil Kr. pr. m 3 våtvolum Kr. for hele perioden * Vest Fritid 29 Traktor 87 1 Næring 324 Bil Næring 28 Traktor 84 2 Fritid 157 Bil Fritid 29 Traktor 87 1 Total sum overføres til samleskjema *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Tilbudsmappe side 16 av 30

17 5.3.2 Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Her oppgis priser på tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg med slamutfelling. Skjema angir sted, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Sted Våtvolum i m 3 Antall tømminger i perioden Kr. pr. m 3 våtvolum Kr. for hele perioden* Arnes renseanlegg 20 4 Kjeldebotn renseanlegg 20 4 Total sum overføres til samleskjema *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Her oppgis forventet levert slam-mengde basert på avvanningskvaliteten på eget utstyr. Tilbyder må derfor vurdere eget avvanningsutstyr og fastsette en vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum basert på egne erfaringer. Denne vekten skal benyttes ved oppgjør av faktisk tømt våtvolum multiplisert med faktisk deponiavgift. Mengdene i skjema er beregnet ut fra samlet våtvolum i hele kontraktsperioden, fordelt mellom tømming med traktor og tømming med bil. Tømmemetode Våtvolum i m 3 Vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum *Deponiavgift, avvannet slam (kr/tonn) ** Forventet deponikostnad i kr. for hele perioden Traktortømming Biltømming, inkl. kommunale renseanlegg Total sum overføres til samleskjema *Deponiavgiften vil reguleres etter faktisk avgift det året tømmingen gjennomføres. **Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Vekt på avvannet slam) x (Deponiavgift) Tilbudsmappe side 17 av 30

18 5.3.4 Andre kostnader. Her oppgis eventuelt andre årlige kostnader som er nødvendig for en komplett tjeneste og som ikke er tatt med i øvrige skjema. Det er viktig at tilbyder opplyser om andre kostnader som vil påløpe og være gjeldende for kontrakten. Andre kostnader Årlig sum Årlige kostnader Total sum overføres til samleskjema (årlig sum x 4) Beskrivelse av kostnadene som er tatt med i skjema 3 Kostnadselement 1: Kostnadselement 2: Kostnadselement 3: Kostnadselement 4: Kostnadselement 5: Tilbudsmappe side 18 av 30

19 5.3.5 Samleskjema Ballangen kommune Her fylles inn alle de totale summer fra alle prisskjemaer Samlet tilbudssummen vil danne grunnlag for estimering av kontraktens totale uttak i kontraktsperioden. Beløpet danner grunnlag for vurdering av tilbudets verdier og dermed basis for tildelingskriteriet pris. Samleskjema Skjema Næring og frir\tidsbolig inkl. traktortømming Skjema Tømming renseanlegg hele perioden Skjema Deponi /behandlingsavgift. Skjema Andre kostnader Totale summer Samlet tilbuds-/konkurranse sum Ballangen kommune Tilbudsmappe side 19 av 30

20 5.4 Pris skjemaer Evenes kommune Skjemaene i dette kapitlet skal fylles ut og overføres til samleskjema Evenes kommune i kapittel Pris skjema for tømming av slamavskillere Her oppgis priser på tømming av slamavskillere på bolig, næring og fritid satt opp i forhold til vedtatte tømmefrekvenser. Skjema angir sted, type eiendom, antall tanker, tømme utsyr som bil eller traktor, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Type Antall tanker Bil/ traktor Årlig Hvert 2.år Våtvolum i m 3 **Antall tømminger i perioden Næring 19 Bil 49 4 Næring 1 Traktor 4 4 Næring 499 Bil Kr. pr. m 3 våtvolum *Kr. for hele perioden Hvert 3.år Fritid 165 Bil 481 1,5 Fritid 4 Traktor 12 1,5 Total sum overføres til samleskjema **Faktor på 1,5 er fordi det tømmes hvert 3 år, og da kan det bli 2 tømminger på disse tankene. *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Her oppgis forventet levert slammengde basert på avvanningskvaliteten på eget utstyr. Tilbyder må derfor vurdere eget avvanningsutstyr og fastsette en vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum basert på egne erfaringer. Denne vekten skal benyttes ved oppgjør av faktisk tømt våtvolum multiplisert med faktisk deponiavgift. Mengdene i skjema er beregnet ut fra samlet våtvolum i hele kontraktsperioden, fordelt mellom tømming med traktor og tømming med bil. Tømmemetode Våtvolum i m 3 Vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum *Deponiavgift, avvannet slam (kr/tonn) ** Forventet deponikostnad i kr. for hele perioden Traktortømming Biltømming, inkl. kommunale renseanlegg Total sum overføres til samleskjema *Deponiavgiften vil reguleres etter faktisk avgift det året tømmingen gjennomføres. **Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Vekt på avvannet slam) x (Deponiavgift) Tilbudsmappe side 20 av 30

21 5.4.3 Andre kostnader. Her oppgis eventuelt andre årlige kostnader som er nødvendig for en komplett tjeneste og som ikke er tatt med i øvrige skjema. Det er viktig at tilbyder opplyser om andre kostnader som vil påløpe og være gjeldende for kontrakten. Andre kostnader Årlig sum Årlige kostnader Total sum overføres til samleskjema (årlig sum x 4) Beskrivelse av kostnadene som er tatt med i skjema 3 Kostnadselement 1: Kostnadselement 2: Kostnadselement 3: Kostnadselement 4: Kostnadselement 5: Tilbudsmappe side 21 av 30

22 5.4.4 Samleskjema Evenes kommune Her fylles inn alle de totale summer fra alle prisskjemaer Samlet tilbudssummen vil danne grunnlag for estimering av kontraktens totale uttak i kontraktsperioden. Beløpet danner grunnlag for vurdering av tilbudets verdier og dermed basis for tildelingskriteriet pris. Samleskjema Skjema Næring og frir\tidsbolig inkl. traktortømming Skjema Deponi /behandlingsavgift. Skjema Andre kostnader Totale summer Samlet tilbuds-/konkurranse sum Evenes kommune Tilbudsmappe side 22 av 30

23 5.5 Pris skjemaer Tjeldsund kommune Skjemaene i dette kapitlet skal fylles ut og overføres til samleskjema Tjeldsund kommune i kapittel Pris skjema for tømming av slamavskillere Her oppgis priser på tømming av slamavskillere på bolig, næring og fritid satt opp i forhold til vedtatte tømmefrekvenser. Skjema angir sted, type eiendom, antall tanker, tømme utsyr som bil eller traktor, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Sted Type Antall tanker Bil/ traktor Årlig Hvert 2.år Våtvolum i m 3 **Antall tømminger i perioden Næring 36 Bil 96 4 Næring 1 Traktor 4 4 Næring 260 Bil Næring 3 Traktor 12 2 Kr. pr. m 3 våtvolum Kr. for hele perioden * Hvert 3.år Fritid 199 Bil 540 1,5 Fritid 9 Traktor 32 1,5 Total sum overføres til samleskjema **Faktor på 1,5 er fordi det tømmes hvert 3 år, og da kan det bli 2 tømminger på disse tankene. *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Her oppgis priser på tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg med slamutfelling. Skjema angir sted, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Sted Våtvolum i m 3 Antall tømminger i perioden Norges Brannskole Tank Norges Brannskole Tank Sigma Nord renseanlegg 25 8 Kr. pr. m 3 våtvolum *Kr. for hele perioden Total sum overføres til samleskjema *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Tilbudsmappe side 23 av 30

24 5.5.3 Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Her oppgis forventet levert slammengde basert på avvanningskvaliteten på eget utstyr. Tilbyder må derfor vurdere eget avvanningsutstyr og fastsette en vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum basert på egne erfaringer. Denne vekten skal benyttes ved oppgjør av faktisk tømt våtvolum multiplisert med faktisk deponiavgift. Mengdene i skjema er beregnet ut fra samlet våtvolum i hele kontraktsperioden, fordelt mellom tømming med traktor og tømming med bil. Tømmemetode Våtvolum i m 3 Vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum *Deponiavgift, avvannet slam (kr/tonn) ** Forventet deponikostnad i kr. for hele perioden Traktortømming Biltømming, inkl. kommunale renseanlegg Total sum overføres til samleskjema *Deponiavgiften vil reguleres etter faktisk avgift det året tømmingen gjennomføres. **Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Vekt på avvannet slam) x (Deponiavgift) Andre kostnader. Her oppgis eventuelt andre årlige kostnader som er nødvendig for en komplett tjeneste og som ikke er tatt med i øvrige skjema. Det er viktig at tilbyder opplyser om andre kostnader som vil påløpe og være gjeldende for kontrakten. Andre kostnader Årlig sum Årlige kostnader Total sum overføres til samleskjema (årlig sum x 4) Tilbudsmappe side 24 av 30

25 Beskrivelse av kostnadene som er tatt med i skjema 3 Kostnadselement 1: Kostnadselement 2: Kostnadselement 3: Kostnadselement 4: Kostnadselement 5: Samleskjema Tjeldsund kommune Her fylles inn alle de totale summer fra alle prisskjemaer Samlet tilbudssummen vil danne grunnlag for estimering av kontraktens totale uttak i kontraktsperioden. Beløpet danner grunnlag for vurdering av tilbudets verdier og dermed basis for tildelingskriteriet pris. Samleskjema Skjema Næring og frir\tidsbolig inkl. traktortømming Skjema Tømming renseanlegg hele perioden Skjema Deponi /behandlingsavgift. Skjema Andre kostnader Totale summer Samlet tilbuds-/konkurranse sum Tjeldsund kommune Tilbudsmappe side 25 av 30

26 5.6 Pris skjemaer Gratangen kommune Skjemaene i dette kapitlet skal fylles ut og overføres til samleskjema Gratangen kommune i kapittel Pris skjema for tømming av slamavskillere Her oppgis priser på tømming av slamavskillere på bolig, næring og fritid satt opp i forhold til vedtatte tømmefrekvenser. Skjema angir sted, type eiendom, antall tanker, tømme utsyr som bil eller traktor, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Sted Type Antall tanker Nord Bil/ traktor Våtvolum i m 3 Antall tømminger i perioden Næring 209 Bil Næring 2 Traktor 8 2 Fritid 60 Bil Kr. pr. m 3 våtvolum Kr. for hele perioden * Sør Fritid - Traktor - 1 Næring 189 Bil Næring 2 Traktor 8 2 Fritid 65 Bil Fritid - Traktor - 1 Total sum overføres til samleskjema *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Tilbudsmappe side 26 av 30

27 5.6.2 Pris skjema for tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg Her oppgis priser på tømming av kommunale slamavskillere og renseanlegg med slamutfelling. Skjema angir sted, beregnet våtvolum samt antall tømminger i hele kontraktsperioden. Sted Våtvolum i m 3 Antall tømminger i perioden Kr. pr. m 3 våtvolum Kr. for hele perioden * Moan renseanlegg 40 2 Kommunehuset 12 4 Gratangsheimen fettutskiller 3 8 Gratangsheimen 25 8 Gamle sykehjem 12 4 Årstein 51 8 Sortebekk 51 4 Renseanlegg g.nr 42 Tank Renseanlegg g.nr 42 Tank Total sum overføres til samleskjema *Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Antall tømminger i perioden) x (Oppgitte pris pr m 3 våtvolum) Deponi/behandlingsavgift til Hålogaland ressursselskap Her oppgis forventet levert slammengde basert på avvanningskvaliteten på eget utstyr. Tilbyder må derfor vurdere eget avvanningsutstyr og fastsette en vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum basert på egne erfaringer. Denne vekten skal benyttes ved oppgjør av faktisk tømt våtvolum multiplisert med faktisk deponiavgift. Mengdene i skjema er beregnet ut fra samlet våtvolum i hele kontraktsperioden, fordelt mellom tømming med traktor og tømming med bil. Tømmemetode Våtvolum i m 3 Vekt på avvannet slam pr m 3 våtvolum *Deponiavgift, avvannet slam (kr/tonn) Traktortømming Biltømming, inkl. kommunale renseanlegg Total sum overføres til samleskjema *Deponiavgiften vil reguleres etter faktisk avgift det året tømmingen gjennomføres. ** Forventet deponikostnad i kr. for hele perioden **Sum for perioden fremkommer slik: (Våtvolum i m 3 ) x (Vekt på avvannet slam) x (Deponiavgift) Tilbudsmappe side 27 av 30

28 5.6.4 Andre kostnader. Her oppgis eventuelt andre årlige kostnader som er nødvendig for en komplett tjeneste og som ikke er tatt med i øvrige skjema. Det er viktig at tilbyder opplyser om andre kostnader som vil påløpe og være gjeldende for kontrakten. Andre kostnader Årlig sum Årlige kostnader Total sum overføres til samleskjema (årlig sum x 4) Beskrivelse av kostnadene som er tatt med i skjema 3 Kostnadselement 1: Kostnadselement 2: Kostnadselement 3: Kostnadselement 4: Kostnadselement 5: Tilbudsmappe side 28 av 30

29 5.6.5 Samleskjema Gratangen kommune Her fylles inn alle de totale summer fra alle prisskjemaer Samlet tilbudssummen vil danne grunnlag for estimering av kontraktens totale uttak i kontraktsperioden. Beløpet danner grunnlag for vurdering av tilbudets verdier og dermed basis for tildelingskriteriet pris. Samleskjema Gratangen Skjema Næring og frir\tidsbolig inkl. traktortømming Skjema Tømming renseanlegg hele perioden Skjema Deponi /behandlingsavgift. Skjema Andre kostnader Totale summer Samlet tilbuds-/konkurranse sum Gratangen kommune 5.7 Pris sammenstilling av samleskjemaer Her føres prisene for de respektive kommunene. Prisene vil bli justert etter faktisk våtvolum for de forskjellige områdene. Dersom tilbyder mener at oppgitt volum ikke stemmer, må han dokumentere dette. Oppdragsgiver kan velge om det gis enkeltkontrakter eller en samlekontrakt for hele. Samleskjema Skjema Narvik Skjema Ballangen Skjema Evenes Skjema Tjeldsund Skjema Gratangen Totale summer Samlet tilbuds-/konkurranse sum alle kommuner Tilbudsmappe side 29 av 30

30 6. Vedlegg Følgende dokumenter må vedlegges tilbudsmappen: Kvalifikasjonskrav: Vedlegg 1 Firmaattest Vedlegg 2 A Skatteattest Vedlegg 2 B Merverdiavgiftattest Vedlegg 3 Referanse Vedlegg 4 A Fremleggelse av tilbyders årsregnskap de 3 siste år Vedlegg 4 B Revisjonsberetning tilhørende årsregnskap de 3 siste år Vedlegg 5 Kopi av gyldig «Gods løyve» Tildelingskriterier: Vedlegg 6 Planlegging, oppfølgning og service Øvrige vedlegg fra leverandøren spesifiseres her: Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg. Tilbudsmappe side 30 av 30

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma:

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma: TILBUDSMAPPE Djupvik-Seines 2012-2017 for Narvik kommune Veg og park Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side 1 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Tilbudsmappe Vedlegg 2 Sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune.

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune. TILBUDSMAPPE Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune Hobøl kommune Side 1 av 13 Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer:

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Prosjektadministrative tjenester. til. Narvik kommune

TILBUDSMAPPE. Prosjektadministrative tjenester. til. Narvik kommune TILBUDSMAPPE Prosjektadministrative tjenester til Narvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse:

Detaljer

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF TILBUDSMAPPE for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF Bedriftsnavn: Org.nr.: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Gateadresse: Postadresse: Web-adresse: Tlf.:

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

L * B

L * B Konkurransegrunnlag 1. Bakgrunn Rauma kommune inviterer til åpen konkurranse for kjøp av 1 stk. nyttekjøretøy som skal brukes innen park-, idrett- og kirkegårdsoppgaver. Verdien av anskaffelsen er under

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole

Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole Nøtterøy kommune Eiendomsforvaltningen Tilbudsmappe Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Firmanavn: Selskapsform: Org.nummer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Tilbud på prosjektering av flerbrukshall m/ tilleggsarealer Ekeberg Skole

Tilbud på prosjektering av flerbrukshall m/ tilleggsarealer Ekeberg Skole Tilbudsmappe VEDLEGG 1 Holmestrand kommune Tilbud på prosjektering av flerbrukshall m/ tilleggsarealer Ekeberg Skole ARKITEKT, BYGG, VVS, ELEKTRO, LYD, BRANN, LANDSKAPSARKITEKT Bedriftsnavn: Org.nr.: Ansvarlig

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

TJØME TILBUDSMAPPE. «Inn på tunet» for kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg (oppdragsgiver)

TJØME TILBUDSMAPPE. «Inn på tunet» for kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg (oppdragsgiver) TJØME TILBUDSMAPPE «Inn på tunet» for kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg (oppdragsgiver) Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Totalentreprise Flyttbare ISPS-gjerder og porter Narvik Havn for Narvik Havn KF Innholdsoversikt 1 Oppdragsgiver... 3 2 Alminnelige regler for gjennomføring av

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 200 Grunnarbeider KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette skjemaet

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Solavskjerming Oserød skole

Solavskjerming Oserød skole Nøtterøy kommune Kvalitet for individ og samfunn Konkurransegrunnlag Solavskjerming Oserød skole Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Tilbudsbefaring vil bli avholdt torsdag 11. april kl 10:00 Tilbud må være

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Prosjekt Rådhusgata 5, nytt arkiv Totalentreprise NS8407 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I TILBUDSINNBYDELSE

Prosjekt Rådhusgata 5, nytt arkiv Totalentreprise NS8407 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I TILBUDSINNBYDELSE Prosjekt Rådhusgata 5, nytt arkiv Totalentreprise NS8407 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I TILBUDSINNBYDELSE 1 For tilbud 22.08.2016 OAN RA RA Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL. anskaffelse av. Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier

FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL. anskaffelse av. Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL anskaffelse av Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om Universitetet i Agder (UiA)... 3 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Målselv kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Tilbud nr

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

TILBUDSGRUNNLAG AV-utstyr Eidsvåg barneskole, småskoletrinnet

TILBUDSGRUNNLAG AV-utstyr Eidsvåg barneskole, småskoletrinnet Nesset kommune, Teknisk Drift TILBUDSGRUNNLAG AV-utstyr Eidsvåg barneskole, småskoletrinnet Oppdragsgivers kontaktperson: Malin Bruseth Prosjektmedarbeider Teknisk drift Adresse: Kommunehuset, 6460 EIDSVÅG

Detaljer

Prosjekt Ny stasjon til grensevakten i Sør-Varanger Grensevaktstasjon Sør. Tilbud Generalentreprise

Prosjekt Ny stasjon til grensevakten i Sør-Varanger Grensevaktstasjon Sør. Tilbud Generalentreprise Prosjekt 2455278 Ny stasjon til grensevakten i Sør-Varanger Tilbud 450657 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405/NS 3431 Forsvarsbygg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Narvik kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe, TSH-tiltak Diagonalgata X Håreks gate TILBUDSMAPPE. Totalentreprise TSH-tiltak Diagonalgata X Håreksgate

Narvik kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe, TSH-tiltak Diagonalgata X Håreks gate TILBUDSMAPPE. Totalentreprise TSH-tiltak Diagonalgata X Håreksgate TILBUDSMAPPE Totalentreprise TSH-tiltak Diagonalgata X Håreksgate Narvik kommune Veg og park 2014 Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Personal- og tingskadeforsikringer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Personal- og tingskadeforsikringer Vedlegg 1 Tilbudsmappe Versjon 1 25. septeber 2014 Personal- og tingskadeforsikringer IN kommunene Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Kjøp av annonser. Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson:

TILBUDSMAPPE. Kjøp av annonser. Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: TILBUDSMAPPE Kjøp av annonser i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold 1 Erklæring fra tilbyder... 3 2 Kvalifikasjonskrav...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos Konkurransegrunnlag Åpent anbud nr. : 01-2009 Linje- og kabelmateriell for bruk hos Kravspesifikasjon for anbud 01-2009 Linje- og kabelmateriell for Lofotkraft. Innholdsoversikt 1 Kundene:... 3 2 Alminnelige

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Analyser av luftkvalitet. for. Narvik kommune

TILBUDSMAPPE. Analyser av luftkvalitet. for. Narvik kommune TILBUDSMAPPE Analyser av luftkvalitet for Narvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse:

Detaljer

Vedlegg 1 Kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 Kvalifikasjonskrav Firmanavn (tilbyder): Kontaktperson og telefonnr.: Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Sett X Vedlegg nr: Lovpålagte krav: Leverandør skal ha levert sine oppgaver og betalt skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund

Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse Grunnarbeider - kunstgressbaner i Eigersund Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE OG STØRRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 2014-2017 ID kunngjøring i Doffin: 113356 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM OPPDRAGET OG KONKURRANSEN...

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Rammeavtale - Forefallende arbeid for eiendomsdrift. for Nøtterøy kommune (oppdragsgiver)

TILBUDSMAPPE. Rammeavtale - Forefallende arbeid for eiendomsdrift. for Nøtterøy kommune (oppdragsgiver) TILBUDSMAPPE Rammeavtale - Forefallende arbeid for eiendomsdrift for Nøtterøy kommune (oppdragsgiver) Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson:

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR. Tømrertjenester. Saksnr. 08/1170

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR. Tømrertjenester. Saksnr. 08/1170 Teknisk Drift og Utbygging KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR Tømrertjenester Saksnr. 08/1170 Konkurransegrunnlag rammeavtale Tømrertjenester Askøy Kommune. 1 1 INVITASJON 1.1

Detaljer

Åpent anbud nr. :

Åpent anbud nr. : Konkurransegrunnlag Åpent anbud nr. : 11-2007 Matvarer til Andøy kommune Kravspesifikasjon for anbud 15-2005 Medisiner for Andøy kommune. Arkiv:G:\Anbud\2007\11-2007_Matvarer andøy\kravspesifikasjon.doc

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II Forespørsel Ved anskaffelse av ANSK-0420-09 Autoklaver HIB II Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon... 3 1.4 Presiseringer/forutsetninger/avgrensninger...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III B1: SUMMERINGSSKJEMA m/ HMS-ERKLÆRING 1 For Tilbud 17.04.2015 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb.

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Vedlegg 1 TILBUDSMAPPE. Tilbud til. 16/ HPV-vaksine til gutter og jenter i barnevaksinasjonsprogrammet

Vedlegg 1 TILBUDSMAPPE. Tilbud til. 16/ HPV-vaksine til gutter og jenter i barnevaksinasjonsprogrammet Vedlegg 1 TILBUDSMAPPE Tilbud til 16/13364 - HPV-vaksine til gutter og jenter i barnevaksinasjonsprogrammet Seksjon nr. i tilbudsmappen Seksjon 1 Tilbudsstruktur - som skal leveres av tilbyder i tilbudsmappen

Detaljer